Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Vatten, avlopp, golvbrunn, relining/partiellt, våtrum/kök, ballofixer, handdukstork, termostat, element/radiatorer, ventilation, mögel, vattenskada/fuktskada, brand/checklista, ombyggnad/renovering, yt- och tätskikt, skadestånd, försäkringsregler/självrisk/åldersavdrag RSS-feed för detta forum om badrum, stamrör, vatten- och fuktskador, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-12-17, 14:43
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Regelverket för vattenskador - många faror för föreningen/bostadsrättshavaren! FAKTA!

Vattenskada - Nödvändigt med snabb reaktion

I det senaste numret av tidningen HSB Uppdraget finns värdefull information från HSB Riksförbund om vattenskador som tyvärr inte kommer medlemmarna till del. Jag tänkte därför referera denna artikel här tillsammans med mina kommentarer.

Vattenskador är med all säkerhet den vanligaste skadan i bostadsrättslägenheter. Gemensamt för alla vattenskador är att de som regel måste åtgärdas mycket snabbt för att undvika alltför stora följdskador.


Underhållsansvar och reparationsansvar regleras i stadgar och lag
Underhålls- och reparationsansvaret för föreningen och för den enskilda medlemmen regleras i bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Vid skador i en bostadsrätt har den av föreningen eller bostadsrättshavaren som har underhålls- och reparationsansvaret enligt lag och stadgar för viss egendom också huvudansvaret för att egendomen blir reparerad. Det ansvaret tillkommer föreningen respektive bostadsrättshavaren oavsett hur skadan uppkommit.

Innebörden av underhålls- och reparationsansvaret
Den underhålls- och reparationsansvarige ska vidtaga nödvändiga underhålls- och reparationsåtgärder för att hålla lägenheten och fastigheten i gott skick.
Den underhålls- och reparationsansvarige ska även betala för genomförda underhålls- och reparationsåtgärder.

Denna fördelning gäller även vid vattenskador, men vattenledningsskada (som behandlas här nedan) är ett undantag.

Värmeledning
Enligt HSB:s normalstadgar är det föreningen som har ansvaret för värmeledning och ska därför reparera det.

Brand- och vattenledningsskada
Bostadsrättsföreningen ansvarar i normalfallet även för reparationen av det som är bostadsrättshavarens ansvar enligt föreningens stadgar. Men det finns undantag från detta vid brand- och vattenledningsskada.

Undantag från huvudregeln vid vattenledningsskada
Vid vattenledningsskada har föreningen enligt lag reparationsansvar för de följdskador som uppkommer i en bostadsrätt pga vattenledningsskadan. Det är ett undantag från huvudregeln avseende ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättshavaren.

Vad avses med "vattenledningsskada"?
Med vattenledningsskada menas att en trycksatt ledning som leder tappvatten, varmt eller kallt kranvatten, har brustit.

Undantaget gäller inte andra typer av rör eller ledningar som leder vatten, som exempelvis värmeledningar till radiatorer, anordningar för avloppsvatten eller dagvatten.

Inte heller påkopplad utrustning som ledningar till t.ex. diskmaskiner är att anse som vattenledningar.

Följdskador av skada i bostadsrätt
Vid skador i en bostadsrättslägenhet är det inte den som är ansvarig för den del som orsakat skadan (t.ex. ett brustet vattenledningsrör) som också ska reparera de följdskador som uppkommit.

Den som enligt föreningens stadgar har underhållsansvaret för de skadade delarna av fastigheten ansvarar för att reparera dem!

Vid en skada kan det därför vara så att föreningen ska reparera det brustna vattenledningsröret som är ingjutet i väggen, men bostadsrättshavaren får själv reparera det skadade parkettgolvet och den skadade tapeten.

Eftersatt underhåll !!!
Om det visar sig att föreningen eftersatt underhållet av värmeledningen och därigenom orsakat skadan på parkettgolvet kan bostadsrättshavaren kräva ersättning av föreningen för sina reparationskostnader av parkettgolvet.

Här finns en risk att bostadsrättshavaren drabbas av en avskrivningskostnad för det som skadats, beroende på vilket försäkringsbolag man har, vilken försäkring man har, vilket humör skaderegleraren är på och hur envis man själv är.

Skada orsakad pga oaktsamhet eller uppsåt
Om någon pga oaktsamhet eller uppsåt orsakat skadan kan den som reparerat skadan kräva ersättning för sina kostnader. Med uppsåt eller oaktsamhet avses att den som orsakat skadan kunnat undvika den genom att agera annorlunda (vid bedömningen är det viktigt att skilja på skadeorsak och följdskada).

Det är den som påstår att någon annan varit oaktsam eller vårdslös som ska bevisa att så är fallet.

Tvist mellan bostadsrättshavare och förening
En bostadsrättshavare som ska tvista mot föreningen i en sådan fråga har ett mycket tufft utgångsläge eftersom styrelsen använder sig av föreningens pengar, medan bostadsrättshavaren får använda sina egna pengar för tvisten!

Därför är det mycket viktigt att föreningen har ett tydligt regelverk som alla medlemmar har fått skriftlig information om.

Att lösa denna typ av tvister kan vara mycket komplicerat, men det underlättar om det finns bra dokumentation till grund för bedömningen.


Bostadsrättslagen om underhållsansvar i bostadsrätt
I bostadsrättslagen 7 kap 12 § beskrivs principerna för hur underhållsansvaret och kostnaderna fördelas mellan medlem och förening;
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.
För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.
Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Lag (2003:31).

Vad som står här ovan gäller såväl vid normalt slitage som vid skador.

Vad ska man göra vid vattenskada i bostadsrätt?
När en vattenskada upptäcks måste medlemmarna vara väl införstådda med att det första de ska göra (utom naturligtvis att försöka begränsa/stoppa skadan) är att kontakta styrelsen.

Styrelsen (förvaltaren) kontaktar då, beroende på omfattningen av skadan, föreningens försäkringsbolag eller fackkunnig besiktningsman alternativt hantverkare,
För att göra det lättare att fördela kostnaderna bör man samtidigt teckna en överenskommelse mellan medlem och förening om att dessa kostnader ska fördelas i proportion till vad återställandet kommer att kosta för respektive part.

Skadeorsak och följdskada i bostadsrätt
När en skada inträffar ska först skadeorsaken fastställas. Med hjälp av föreningens stadgar och skadeorsaken fastställs sedan om det är bostadsrättshavaren eller föreningen som ska reparera skadeorsaken och de följdskador som för det mesta inträffar vid en skada.

Med "skadeorsak" avses den direkta anledningen till den inträffade skadan, t.ex. ett brustet vattenledningsrör, en bristfällig fuktspärr, ett brustet avloppsrör eller en läckande värmeledning.
Med "följdskada" avses de skador som uppstått pga skadeorsaken. t.ex. ett vattenskadat parkettgolv, en fuktskadad vägg eller ett bjälklag som behöver torkas ut.

Skadeståndsanspråk och kostnadsansvar i bostadsrättsförening
Som regel betalar bägge parterna sin del. Om det uppstår en diskussion ifall någon av parterna ska stå för den andra partens kostnader så ska detta baseras på att den part som önskar detta kan ställa anspråk på skadestånd från den andra parten.

Vattenledningsskada är ett undantagsfall. Vid skada på en vattenledning som föreningen har ansvar för och följdskador orsakade av denna så ska föreningen ta hela kostnaden för återställandet, dvs även för de delar av huset som föreningen inte har underhållsansvar för.

Återställande av skada i bostadsrätt
Som regel är det fastighetsförsäkringen som täcker hela reparationen, t.ex. av ett skadat badrum.

Om den totala kostnaden beräknas bli högre än försäkringens självrisk utnyttjas försäkringen.
Om föreningens andel av återställandet är t.ex. 80 % och medlemmens andel är 20 % av kostnaderna, betalar föreningen först hela självrisken till försäkringsbolaget och debiterar sedan medlemmen 20 procent av självrisken eller skadekostnaden. Medlemmen ska i samband med debiteringen få en kopia av hela fakturan.

Om kostnaden för återställandet av skadan beräknas bli mindre än självrisken så betalas skadan av föreningens medel och sedan debiteras medlemmen sin andel på motsvarande sätt som om kostnaden varit högre än självrisken.

Den del som medlemmen får betala kan medlemmen få ersatt av sitt försäkringsbolag (bostadsrättstillägget), exkl. självrisken och eventuella åldersavdrag.

Bostadsrättsföreningen tar själv beslut om självrisknivån (ett beslut som definitivt bör tas av stämman, även om så säkert väldigt sällan sker). Försäkringspremierna är avhängiga nivån på självrisken. Har föreningen en mycket hög självrisk (den kan ligga på 150.000 kr) så riskerar medlemmarna i dessa föreningar att drabbas av mycket höga fakturor från föreningen.

Föreningen betalar självrisken vid vattenskada i bostadsrätt
Vissa bostadsrättsföreningar betalar hela självrisken vid vattenskador, men problemet med detta är att en medlem kan få en nyrenovering kostnadsfritt.
Det sägs allmänt att ingen ska ”hamna i ett bättre läge” efter reparationen pga att en skada inträffar. Dessutom bekostas denna upprustning för en enskild medlem då av övriga medlemmar.

Men det är naturligtvis inte mindre orättvist att behöva betala för något som man inte är skuld till!

Varför åldersavdrag?
Försäkringsbolaget ser till att bostadsrättshavaren får ersättning för reparationskostnaden för att återställa egendomen i brukbart skick. Om åldersavdrag inte görs så menar man att reparationen i stället kan betraktas som en renovering där bostadsrättshavaren får en förbättring på andra medlemmars bekostnad.

Alla försäkringsbolag gör avdrag för värdeminskning genom ålder och bruk från återställandekostnaden för skadad egendom. Storleken på avdraget beror på hur gammal egendomen är när den skadades och vilken typ det är. Försäkringstagaren får ersättning för reparationskostnaderna minskat med åldersavdraget enligt en av försäkringsbolaget särskilt utarbetad tabell för olika typer av egendom. Åldersavdraget påbörjas efter en viss tid från att det var nytt och sedan görs avdrag varje år med en viss procentsats beroende på typ av egendom.

Eftersom avdragets storlek och utformning varierar mellan försäkringsbolagen kan det löna sig att jämföra försäkringsbolag.

Du kan drabbas ekonomiskt av en skada hos grannen!
Om du oförskyllt drabbas av att det rinner in vatten från en skada i grannens lägenhet så drabbas inte bara grannen, där skadan uppstod, av åldersavdraget. Även du drabbas av åldersavdrag om det som skadats i din lägenhet är såpass gammalt att åldersavdraget har börjat räknas upp. Konsekvensen blir att du riskerar betala en stor mellanskillnad för att återställa din lägenhet i fungerande skick igen trots att du är helt oskyldig till skadan. Detta är naturligtvis inte rimligt. För att undvika dylika situationer krävs en fastighetsförsäkring som täcker upp detta.

Det är det viktigt att föreningen kommer överens om en policy för hur kostnaderna ska fördelas! Alla medlemmar måste känna till hur ansvar och kostnader vid vattenskador regleras.


Förändringar i lägenheten
En bostadsrättshavare har ganska stora möjligheter att få göra förändringar i sin lägenhet, men i vissa fall krävs tillstånd av föreningen. T.ex. krävs tillstånd när befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten ska flyttas. Styrelsen kan endast neka om det finns en befogad anledning. Vad som är "befogad anledning" finns det ingen tolkning av.

Klara anvisningar
För att förebygga skador och problem rekommenderas att föreningen har klara anvisningar för bostadsrättshavare som önskar bygga om.

Bostadsrättshavaren bör bl.a. alltid lämna in en skriftlig ansökan och får inte påbörja ombyggnaden innan styrelsen har godkänt den.

Här måste det då finnas ett krav på styrelsen att detta tillstånd ges inom rimlig tid, normalt ett par dagar, men det beror på omfattningen.

Styrelsens tillstånd till de önskade förändringarna ska ges skriftligt till bostadsrättshavaren och det ska tydligt framgå vilka åtgärder som styrelsen lämnat tillstånd till.

Detta medför att både bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavare kan känna sig trygga i vilka åtgärder som tillstånd har lämnats för.

Tillsyn
Bostadsrättsföreningen bör vid överlåtelser göra en tillsyn. Det innebär att bostadsrättsföreningen får tillträde till lägenheten för att göra tillsyn på de delar som föreningen har underhålls- och reparationsansvar för. Vid en tillsyn bör även noteras eventuella ombyggnader som bostadsrättshavaren utfört. Protokoll från tillsynen är bostadsrättsföreningens och behöver inte lämnas ut till köpare eller säljare av bostadsrätten.

Köparen tar över ansvaret
En köpare av en bostadsrättslägenhet tar över ansvaret för installationer i lägenheten som är gjorda av tidigare bostadsrättshavare.

Rätt fördelning
Vid inträffad skada är det viktigt att reparationsansvaret och kostnaderna fördelas mellan föreningen och bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Skador kan vara mycket tidskrävande att hantera även om parterna har försäkringar som utreder och bekostar åtminstonde en del av reparationskostnaderna.

Exempel på avskrivningstid, HSB fastighetsförsäkring;


Tabell för åldersavdrag enligt Länsförsäkringar:
Citat:
Byggnadsdel - Antal år utan åldersavdrag - Därefter görs ett avdrag i procent per år

Installationer för värme, vatten, avlopp, ventilation, centraldammsugning samt maskinell utrustning:
• Rörsystem, vattenradiatorer och sanitetsgods (till exempel WC-stol, tvättställ och vattenburen golvvärme) 10 år 5% (i HSB fastighetsförsäkring; även avloppstank)
• Luft/luftvärmepumpsanläggning 2 år 15% (i HSB fastighetsförsäkring; "som ingår i enhet med värmepunp, solfångare, vindkraftverk, takvärme, hushållsmaskiner inkl spis")
• Övriga värmepumpsanläggningar, värmeåtervinningssystem, solfångare, vindkraftverk, takvärme, elslingor i golv och hushållsmaskin inklusive spis 2 år 10% (i HSB fastighetsförsäkring; "elvärmeslingor i golv" 5 år 8%)
• Övriga installationer samt annan maskinell utrustning än hushållsmaskin (till exempel värmepanna, varmvattenberedare och elradiatorer) 5 år 8%

Köksinredning 15 år 5% (i HSB fastighetsförsäkring; saknas!)
Elinstallationer (kablar inklusive brytare och uttag) 25 år 5%
Radio-, tv- och parabolantenn 5 år 8% (i HSB fastighetsförsäkring; 2 år 10%)
Markiser och persienner 5 år 8% (i HSB fastighetsförsäkring; 2 år 10%)
Larm 5 år 8% (i HSB fastighetsförsäkring; saknas!)
Målning 5 år 8% (OBS! minst 10-15 år i våtrum enligt experter)
Tapeter och annan väggbeklädnad (inte våtrum) 5 år 8%

Golvbeläggningar (inte våtrum)
• Textila 5 år 8%
• Plast, linoleum eller laminat 10 år 5%
• Keramiska plattor, sten eller massivt trä 25 år 5% (i HSB fastighetsförsäkring; 2% och gäller ej massivt trä)
• Lamellträ och ytbehandling av trägolv 15 år 5% (i HSB fastighetsförsäkring; trägolv/parkett)

Våtrumsbeklädnad
• Golv- och väggmatta (trådsvetsad) 5 år 5% (i HSB fastighetsförsäkring; 8%, dvs större procentavdrag - OBS! Minst 20-25 år för plastmatta på golv, enligt experter)
• Keramiska plattor inklusive tätskikt 5 år 5% (i HSB fastighetsförsäkring; 10 år)
• Övrigt golv- och väggbeklädnadsmaterial samt målning i våtrum 2 år 10% (OBS! minst 10-15 år för målning och väggbeklädnad i plast i våtrum enligt experter)

Takbeläggning (i HSB fastighetsförsäkring; saknas)
• Betong eller tegel 20 år 2%
• Plåt 10 år 3
• Annat material 5 år 8%

Skorsten (i HSB fastighetsförsäkring; saknas)
• Stål eller plåt 5 år 8%
• Annat material 20 år 2%
Tabell för åldersavdrag
Åldersavdrag görs på rivnings- och återställandekostnaden för varje byggnadsdel eller del därav enligt tabellen ovan.
En byggnadsdels ålder räknas från tidpunkten då den första gången togs i bruk.
Om kostnad för lokalisering, friläggning eller återläggning avser något som inte är angivet i tabellen, så görs på denna kostnad samma procentuella avdrag som gäller för den skadade byggnadsdelen.
Åldersavdraget begränsas till högst 80 % på byggnadsdel eller del av sådan som före skadan var funktionsduglig. Detta gäller inte för hushållsmaskiner och installationer, där avdraget kan bli 100 %.

Notera att i HSB:s (= If) fastighetsförsäkring görs inte bara åldersavdrag för material utan även för arbetet. Alltså är detta ingen bra försäkring!
Jag vet inte om detta helt ologiska avdrag gäller för alla försäkringsbolag, men jag vet att Trygg-Hansa tillämpar samma märkliga avdragsmetod.

Ovanstående text är kanske inte helt tydlig, och för egen del ser jag några frågetecken (det tycks ha blivit lite fel när HSB satte ihop denna text), men det ger i alla fall en liten vägledning till hur det fungerar i praktiken.

Jag yrkar att;
 • En utförlig anvisning enligt ovan (om vad tillstånd behövs för och hur processen ska gå till) tas fram av för denna uppgift lämpliga personer. Resultatet delas sedan ut till alla, och alla nya medlemmar får denna anvisning.
 • En policy tas fram för hur kostnaderna ska fördelas vid skador som uppstår i föreningen. Detta tas fram av för detta lämpliga personer i en av stämman utsedd arbetsgrupp.
  Resultatet redovisas på en extrastämma till hösten (som styrelsen kallar till), för beslut av stämman.
 • En av stämman utsedd arbetsgrupp undersöker alternativa fastighetsförsäkringar där fastighetsförsäkringen täcker åldersavdrag (upp till en viss nivå).
  Resultatet redovisas på en extrastämma till hösten (som styrelsen kallar till), för beslut av stämman.
  En försäkring där åldersavdrag ej görs på arbetet ska eftersträvas och prioriteras i det slutgiltiga valet.
 • Alla medlemmar - eller de medlemmar som så önskar - ska få HSB:s broschyr "Vägledning för hantering av vattenskador".
 • Det är styrelsens skyldighet att skyndsamt undersöka misstänkta vattenskador som medlemmarna rapporterat till styrelsen.
  Detta brister styrelsen tyvärr i och därför måste stämman förklara för styrelsen att detta ingår i styrelsens uppgifter.
Se även;

Trygg-Hansas försäkringsregler vid vattenskada och läckageskada


Vattenskador är svåra frågor. Jag har satt ihop ett utkast till en motion om detta till min egen förening, enligt ovan.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-12 klockan 13:20.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-12-17, 18:53
Morty72s avatar
Morty72 Morty72 är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Dec 2008
Inlägg: 4
Standard åldersavdrag = materialkostnad + arbetskostnad

Mycket bra inlägg och det förklarar mycket hur problematiskt detta är.
Något jag funderar mycket på är hur man kan säga att åldersavdraget även innefattar arbetskostnaden. Det är ju det som kan bära den största kostnaden i sammanhanget. Jag köper att man inte ska tjäna på att ha en skada när det gäller materialet och därmed ska få avdrag men hur kan man ta med arbetskostnaden i detta?

Jag har just nu en vattenläcka. (se annat inlägg) Om jag för 2 månader sedan blivit klar med en nyrenovering av lägenheten och sedan vattenläckan uppstått, då skulle jag alltså inte fått något åldersavdrag men jag hade fått betala arbetskostnaden ändå?

Kanske detta resonemang borde vara med i din motion? Eller tänker jag fullständigt fel?

Senast redigerad av Admin: 2011-12-01 klockan 05:21.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-12-17, 20:30
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Vad ska man göra vid vattenskada?
När en vattenskada upptäcks måste medlemmarna vara väl införstådda med att det första de ska göra (utom naturligtvis att försöka begränsa/stoppa skadan) är att kontakta styrelsen.
Här borde du lägga till att medlemmen med en gång ska kontakta sitt försäkringsbolag.

Alltså, när en medlem konstaterar en vattenskada:
- medlemmen kontaktar sitt försäkringsbolag (skadeärende öppnas)
- medlemmen kontaktar styrelsen
- styrelsen kontaktar föreningens försäkringsbolag (skadeärende öppnas)
- styrelsen försöker få en besiktningsman från sitt försäkringsbolag att komma till föreningen och göra ett yttrande om skadan

Sedan finns det flera alternativ på vad som händer därefter.

Senast redigerad av Admin: 2011-12-01 klockan 05:23.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-12-18, 01:07
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad En diskussion utan slut

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
...när en medlem konstaterar en vattenskada:
- medlemmen kontaktar sitt försäkringsbolag (skadeärende öppnas)
- medlemmen kontaktar styrelsen
- styrelsen kontaktar föreningens försäkringsbolag (skadeärende öppnas)
- styrelsen försöker få en besiktningsman från sitt försäkringsbolag att komma till föreningen och göra ett yttrande om skadan
Tack för tipset!

Jag vill också passa på att understryka att pga rejält risiga lagar och stadgar samt värdelösa/komplicerade försäkringsregler så krävs här att alla som har förslag på kompletterande regler eller andra tips bidrar med allt vad de har.

Alla former av erfarenheter i ämnet är viktiga!

Det går förmodligen aldrig någonsin att kunna nå en slutgiltig lösning på detta ämne, utan det kommer för all evighet att behöva tillföras olika lösningar och förslag på förbättringar, så har du några tips i ämnet så tas alla bidrag emot med tacksamhet.

Det kommer att gynna alla bostadsrättshavare i landet, inkl. dig själv.

Likaså är varje fråga i ämnet viktig. Ju fler frågor, desto lättare att kunna fundera fram lösningar eller lösningsförslag.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-12-01 klockan 05:25.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-12-18, 11:14
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Försäkringsbolagens stora bluff !

Ja Morty72, åldersavdraget på arbetet är det inte lätt att hitta någon logisk förklaring till, mer än att vi så lätt låter oss luras.

Med åldersavdraget innebär det att du inte har någon försäkring (de sista 20% kan man både ha och mista) för t.ex. följande delar;
Luft/värmepump efter 7 år
Rörsystem efter 26 år
Spis efter 10 år
Elvärmeslingor efter 15 år
Elinstallation efter 41 år
TV-antenn, persienn efter 10 år
Golvbeläggning, textil efter 15 år
Golvbeläggning, linoleum efter 26 år
Golvbeläggning, keramik efter 65 år
Golvbeläggning, parkett efter 31 år
Våtrumsbeklädnad, väggmatta efter 15 år
Våtrumsbeklädnad, keramiska plattor/kakel efter 26 år
Köksluckor efter 26 år

VARFÖR BETALA FÖRSÄKRINGSPREMIE FÖR NÅGOT MAN INTE KAN FÅ UT ERSÄTTNING FÖR?

Alla vet att livslängden är avsevärt längre för de flesta av de olika delarna, men så länge ingen protesterar fortsätter försäkringsbolagen att blåsa lättlurade medborgare.
 • Efter 15 år så har du alltså bara försäkrat keramikgolv, elinstallation, parkettgolv, rörsystem, linoleummatta, kakel i våtrum samt köksluckor.
 • Efter 26 år så har du alltså bara försäkrat keramikgolv, elinstallation, parkettgolv (till liten del i ytterliggare 5 år).
Om alla delar är äldre än 26 år kan man i princip säga att man betalar försäkring utan att kunna få ut något vid skada.

Är det ingen som funderat över varför inte försäkringspremien sjunker med åren, i takt med möjligheten att kunna få ut ersättning vid skada?

Ju äldre bostad desto ofördelaktigare blir försäkringen, och efter 26 år är försäkringen mer eller mindre värdelös (om du inte renoverat något) med detta system!

Ju mer man lagt ut på att renovera sitt hus desto mer får man betala i skatt till staten, men ju äldre delarna av ett hus blir... så får man ändå betala samma försäkringspremie (i vissa fall mer... trots att man inte kan få ut något).

Men sedan kan man alltid deala med försäkringsbolagen. Klagar man så får man som regel ut som minst 10-15 % extra jämfört med bolagets första ersättningsförslag.
Det kan de ha råd till med så uschla villkor.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-12-01 klockan 05:34.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-04-30, 17:46
Tobias J Tobias J är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Inlägg: 1
Standard Åldersavdrag mot sprängarens försäkringsbolag

Tråden om Regelverk för vattenskador är mycket intressant. Min 9 år gamla dusch har fått sprickor i tätskiktet efter en sprängning gjord av Göteborgs kommun. Skadan dokumenterades i en efterbesiktning, sedan hände inte så mycket.
Efter vissa påtryckningar började det röra på sig, men det var inte med ljusets hastighet direkt. Ärendet började i januari och är inte klart än,
så vi har varit utan dusch sedan dess.

Enligt Crawford, som är skadereglerare, kan vi bara få 70% av reparationskostnaden, 30% får vi betala själva. Enligt HSB:s modell tidigare i tråden skrivs inte värdet ner förrän efter 10 år.

Hur ändrar jag på Crawfords åldersavdrag?

Sedan vill de inte betala för ersättningslägenhet utan anser att vi kan bo kvar med det enda badrummet satt ur spel, inte heller något kompensation för "allt extra meck" med att åka till kompisar för att duscha.

Finns det något material att läsa angående detta?

Det är ju väldigt tydligt att Crawford inte har fullt grepp om situationen då de inte kan presentera något material till mig om hur de har kommit fram till sina beslut.

Senast redigerad av Admin: 2011-12-01 klockan 05:38.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-10-17, 19:38
Thomas_A Thomas_A är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2012
Inlägg: 1 220
Standard

Kan tillägga Högsta Domstolens dom, Mål T1528-09, 15 september 2011.

För skada orsakad av brand avgjorde HD till medlems favör att åldersavdrag ej bekostas av medlem utan av föreningen. Är ett prejudicerande fall även för vattenledningsskada.

http://www.dagensjuridik.se/2011/09/...gsta-domstolen
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-11-02, 10:11
Suna Suna är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Sep 2009
Ort: Sthlms län
Inlägg: 49
Tummen ner Blöjor/bindor i toaletten och byglar i tvättmaskin:

En bekant till mig boende vid Södermalm i Stockholm:

1. Någon hade kastat blöja i toaletten så hela systemet fick rivas upp och det kostade mycket pengar

2. Någon bytte ut toalettstolen till vägghängd toa och det blev kostsamma vattenskador...

3. Någon (kvinna) i tvättstugan använde inte tvättpåse till sin bygel-BH så byglarna fastnade i trumman och rev sönder tvätt för efterkommande användare... (dyra träningskläder)

OBS: Risken är också att bygel försvinner in i tvättmaskinen och saboterar den!!

- Men varför sattes det inte upp demonstrativa bilder av dessa fakta i tvättstugan så att alla får bilden klart för sig vad konsekvenserna blir! Vem vill ta på sig detta och var kan andra lätt få tag i denna information!!?? SYNLIGGÖRANDE BEHÖVS
VERKLIGEN - I ALLA FÖRENINGAR där folk bor för de kanske inte kan språket och det förlorar alla mycket på!

TIPS:
Även om man inte är medlem i styrelsen kan man ju göra nytta som att skaffa fram denna info till människor som inte tänker eller förstår!!
Svara med citat
  #9  
Gammal 2012-11-02, 10:29
Suna Suna är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Sep 2009
Ort: Sthlms län
Inlägg: 49
Standard Borde finnas en journal/pärm/registreringar

av renoveringar utförda i lägenheterna.

Hur ska vi annars veta vem som renoverat och hur gammal renoveringen är när vi söker ersättning för t ex skador i badrum/kök?!
Svara med citat
  #10  
Gammal 2012-11-02, 10:39
Suna Suna är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Sep 2009
Ort: Sthlms län
Inlägg: 49
OBS! OBS! OBS! Vissa ingrepp: journalför i pärm eller register hos BRF

Hur ska vi annars veta vem/vilka som "renoverat" och hur gammal den s k renoveringen är, då vi senare ev söker ersättning för t ex skador i badrum/kök?!

Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Hur många revisorer ska föreningen ha? Eliza-Izabell Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2010-11-14 11:42
FAKTA: Rotavdraget hela listan Admin ROT-avdraget - Hushållsnära tjänster 0 2009-03-13 00:46
Finn Fem Fel - Rördragning, badrumsrenovering - Fakta om vad som gäller! Admin Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 6 2008-12-21 11:14
HSB Malmös valberedning fortsätter bryta mot regelverket! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-10-08 17:56
Lägenhetens underhåll - skyldigheter för bostadsrättshavaren tractors Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2008-09-11 15:25Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:57.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare