Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-05-23, 21:30
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Avtal för parkeringsplats i brf

Här följer tips på vad som kan och bör ingå i ett avtal för parkeringsplats i en bostadsrättsförening och rutin för tilldelning av p-platser på rättvist sätt. Med mall för uppsägning av avtal för parkeringsplats. Samt formulär med exempel på hur avtal för p-plats kan utformas.

NYTTJANDERÄTTSAVTAL/LÄGENHETSARRENDE FÖR PARKERINGSPLATS,
BRF HOTPOT


Hyrans betalning
Hyran erlägges i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början till hyresvärden genom tillägg på ordinarie avgifts-/hyresavi.

Förseningspåminnelse
Vid försenad betalning ska hyresgästen dels betala ränta enligt räntelagen och dels ersätta kostnader för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse ska uppgå till det belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader, m.m.

Höjning av avgift för parkeringsplats
Månadshyran ökar med 3% vid varje årsskifte, om inget annat meddelas av hyresvärden, med start den 1/1 2015.

Uppsägning och Förlängning av avtal för parkeringsplats
Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen minst 3 månader före den avtalade hyrestidens utgång, i annat fall är kontraktet förlängt med 6 månader för varje gång.
Avtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Om hyresgästen förutom detta avtal äger eller är delägare i en bostadsrätt hörande till Brf Hotpot, upphör detta avtal för parkeringsplats utan uppsägning samtidigt med överlåtelse/avflyttning.

Användning av parkeringsplats
Parkeringsplatsen uthyres, om inte annat skriftligen anges, i befintligt skick att för hyresgästens nyttjande användas för uppställning av ett (1) st funktionsdugligt fordon.
Fordon som uppställs på parkeringsplatsen ska vara personbilsregistrerat.
Hyresgästen får inte utnyttja parkeringsplatsen som förvaringsplats eller för uppställning av både motorcykel och personbil/annat fordon.
Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresrätten eller hyra ut parkeringsplatsen i andra hand utan hyresvärdens medgivande.

Särskilda bestämmelser för parkeringsplats
Hyresgästen godkänner parkeringen i befintligt skick och har sålunda inte rätt att i samband med utnyttjandet erhålla andra reparationer, ändringar eller förbättringar än som finns angivna i detta avtal eller som avser sådan brist som medför att parkeringsplatsen inte är fullt brukbar för sitt ändamål och som inte vid avtalets ingående var känd av hyresgästen eller som inte med vanlig uppmärksamhet kunnat upptäckas.

Hyresgästen svarar för och bekostar renhållning inom den uthyrda parkeringsplatsen samt ansvarar för all skada inom eller runtom parkeringsplatsen som uppstår genom vårdslöshet eller försummelse av hyresgästen eller dennes gäster, hushållsmedlemmar, inneboende, andrahandshyresgäster eller uppdragstagare.
Hyresgästen får inte utföra reparations- och underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans parkeringsplats eller på utrymme som ägs av bostadsrättsföreningen, ej heller arbeten vilka medför risk för brand eller annan skada på fastigheten eller annans egendom.
Hyresgästen förbinder sig att iaktta gällande allmänna skriftliga parkeringsföreskrifter från Brf Hotpot och brandförsäkringsvillkor.

Hyresgästen förbinder sig att vid avflyttning lämna parkeringsplatsen väl rengjord.
Om hyresgästen efter avtalets upphörande kvarlämnar personbil, mc eller annan egendom äger hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad bortforsla egendomen.

Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning uppkommen skada på, eller stöld av, hyresgästens fordon samt däri förvarad egendom med tillbehör och reservdelar, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal.
Hyresvärden friskriver sig också från ansvar beträffande intrång från obehöriga.

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyresavgiften för tillfälligt hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta parkeringen i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av parkeringen eller av fastigheten i övrigt. Arbetet ska ske utan onödig tidsspillan.

Styrelsen i föreningen har att skriftligen påtala sådan avvikelse från de skyldigheter hyresgästen har enligt detta avtal. Hyresgästen har därefter, inom 2 veckor efter påtalan, möjlighet att rätta till eventuella avvikelser mot regelverket. Vidtages inte rättelse äger styrelsen rätt att häva nyttjanderätten av parkeringsplatsen med omedelbar verkan.

Medlemmar i brf Hotpot har företräde till parkeringsplats, och parkeringsplatser fördelas enligt föreningens upprättade kölista och likabehandlingsprincipen.
Hyresvärden får inte säga upp eller välja att inte förlänga detta avtal för parkeringsplats med bostadsrättshavare om hyresgästen uppfyller sina åtaganden. Avtal för parkeringsplats kan dock sägas upp om föreningen beslutat att utnyttja marken till annat.Terminologi
Med hyresgäst avses i detta avtal den person som p-plats upplåtes till, med hyresvärd avses fastighetsägaren, dvs Brf Hotpot. Med hyra avses upplåtelseavgift för p-plats.

Bilaga 1:
Gällande rutiner för tilldelning av p-plats i föreningen.Force majeure

Hyresvärden friskriver sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, ingrepp av offentlig myndighet eller på grund av annan liknande händelse som hyresvärden varken råder över eller kunnat förutse.Jag lämnar till var och en att fundera på om något tillägg behövs, t ex enligt följande exempel;
MÖJLIGA TILLÄGG I AVTALET FÖR P-PLATS:
  1. Hyresgästen får inte på bilplatsen uppsätta skyddsanordningar eller andra anordningar av tillfällig eller beständig karaktär.
  2. Hyresgästen får inte sätta upp skylt med bilnummer och tillhörande uppställningsanordning utan godkännande av hyresvärden.
  3. Hyresvärden svarar för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning på in- och utfartsväg till bilplatsen. Dock ska hyresgästen svara för dessa uppgifter beträffande själva bilplatsen.
  4. Hyresvärden ska beredas tillträde till bilplatsen för genomförande av nödvändiga reparations- och underhållsarbeten.
Meningen i avtalet;
"I det fall hyresvärden önskar registreringsbevis för fordon som står på parkeringsplats ska hyresgästen uppvisa ett sådant." är högst tveksam. Om en formulering som denna ska ligga i ett avtal måste man lämpligen också förklara syftet på ett sätt som är begripligt för alla. Om meningen tas med måste förklaring ges till vad syftet är med detta (eftersom det bara riskerar att skapa ett administrativt merjobb för styrelsen).

Ett tips för styrelsen är att mallarna för avtal, rutiner och uppsägning hängs upp i alla trappuppgångar under en period, så snabbt som möjligt, innan alla dokument går ut till medlemmarna. På detta sätt ges alla en möjlighet att ställa frågor och komma med ev. förbättringsförslag (som i och för sig inte behöver tas hänsyn till) innan allt är fastställt och utdelat. För att effektivisera och för att medlemmarna inte ska behöva uppleva sig överkörda.

______________________________________________


Rutiner för kölista skickas med det nya avtalet som separat blad, samt läggs ut på föreningens hemsida.


Bil. 1

RUTINER FÖR KÖLISTA OCH TILLDELNING AV P-PLATS

Om parkeringsplats önskas görs det genom att till styrelsen skriftligt ansöka om p-plats. Mottaget datum räknas som anmälningsdatum.

I den mån alla boende som önskar parkeringsplats inte kan beredas möjlighet att hyra parkeringsplats är styrelsen i föreningen skyldig att föra kölista för att på rättvisast möjliga sätt kunna fördela parkeringsplatser i den turordning de boende ställt sig i kö.

Nedanstående turordningsregler för tilldelning av p-plats ska följas:

A. Varje hushåll äger rätt att, i mån av tillgång, inneha maximalt 1 st parkeringsplats. Undantag kan göras i mån av plats enligt beslut av styrelsen.

B. Om ledig parkeringsplats finns, ska styrelsen snarast erbjuda den medlem i Brf Hotpot som stått i kö att hyra denna, enligt följande rutin:
  • Först den som redan har parkeringsplats och har anmält intresse för att byta pga dåligt läge av nuvarande parkeringsplats. Den som först anmält intresse för byte/haft parkeringsplats längst erbjuds först o.s.v. Vid byte av parkeringsplats avslutas kontraktet för tidigare parkeringsplats samma datum som tillträdet till den nya vinner laga kraft.
  • Därefter erbjuds den som stått längst på kölistan utan tidigare parkeringsplats den outhyrda parkeringsplatsen under förutsättning att övriga paragrafer i avtalet för parkeringsplats är uppfyllda. Avstår denne ska nästa boende erbjudas platsen, o.s.v. Den boende som avstår erbjuden bilplats, flyttas till sista plats i kölistan om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan t ex vara att fordonet inte får plats på angiven parkeringsplats.
  • Styrelsen svarar för kölistan och ska, vid förfrågan från föreningens boende, kunna ange på vilken plats i turordningen som densamme står. Kölistan ska ligga på föreningens hemsida (med not om köplatsen gäller byte eller ny p-plats) och löpande hållas aktuell.
C. Om outhyrda parkeringsplatser finns kan styrelsen besluta att de kan utnyttjas som gästparkering för brf Hotpots gäster. Vid ett sådant beslut ska samtliga boende informeras via utskick minst en vecka innan gästparkeringen får nyttjas.

Om hyresvärden direkt kan förmedla ny hyresgäst ur kön erlägger den som säger upp avtalet endast hyra för uppsägningsmånaden, och den nya hyresgästen erlägger hyra fr.o.m. den därpå följande månaden.
Om hyresvärden inte direkt kan förmedla ny hyresgäst ur kön erlägger den som sagt upp avtalet hyra under uppsägningstiden.
Om ny hyresgäst förmedlas av hyresvärden under uppsägningstiden inträder denne som betalningsansvarig fr.o.m. den månad som följer på den månad då ny hyresgäst förmedlats.


Samtliga parkeringsplatser är till för uppställning av bil som nyttjas av boende (och mantalsskriven) i brf Hotpot, används parkeringsplatsen till annat upphör nyttjanderätten. Undantag kan dock göras efter skriftligt beslut av styrelsen, om övriga villkor i avtalet uppfylls.
Maximalt 1 st parkeringsplats per bostadsrätt, men undantag kan göras i mån av plats enligt beslut av styrelsen, om övriga villkor i avtalet följs.

______________________________________________


UPPSÄGNING AV GÄLLANDE AVTAL FÖR PARKERINGSPLATS I BRF HOTPOT

Härmed sägs gällande avtal upp mellan HSB Bostadsrättsförening Hotpot i Malmö och Er avseende parkeringsplats i HSB Bostadsrättsförening Hotpots fastighet i Malmö kommun, till upphörande den X/X 2014.

INFORMATION
Denna uppsägning sker med anledning av villkorsändring, enligt följande:

För förlängning av upplåtelsen av parkeringsplatsen gäller de villkor som framgår av bifogat avtal för parkeringsplats.

Om Ni godkänner förslaget lämnas svaret genom att Ni lämnar in ett exemplar av avtalet, underskrivet av Er, till styrelsen för Brf Hotpot.

Om Ni inte går med på villkorsändringen, utan att få ersättning enligt JB kap 12 § 58 b, har Ni att inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling.

Vid förfrågan i detta ärende ta kontakt med styrelsen för Brf Hotpot.


Not.
Gällande avtal för p-plats måste först sägas upp innan villkorsändring kan göras, t.ex. vid avgiftshöjning. Därav att det rekommenderas att avtalet innehåller en formulering om årliga - möjliga, men ej fastställda - höjningar (t ex 3%, som i exemplet ovan).Vilka regler gäller för att hyra p-plats i en brf?
Hyra av en parkeringsplats på mark är ett lägenhetsarrende och reglerna i 8 kap JB gäller därför i tillämpliga delar.

Skäl för uppsägning av p-plats i brf
Uppsägning av parkeringsplats kan ske utan angivande av sakliga skäl. Det saknas besittningsskydd för den som hyr en parkeringsplats. Däremot ska föreningen givetvis ha riktlinjer för sin uthyrning av parkeringsplatser och behandla alla medlemmar lika i liknande situationer. Om bostadsrättsföreningen t.ex. har som regel att "skrotbilar" (ej funktionsdugliga bilar) inte får stå på parkeringsplatserna så är det viktigt att alla medlemmar får denna information på ett tydligt sätt.

Arrendetid och uppsägningstid för p-plats i brf
Vid arrende gäller stor avtalsfrihet mellan parterna. Om någon tid för avtalets giltighet inte har avtalats så anses det gälla tills vidare.

Den uppsägningstid som angivits i avtalet gäller, men om inget annat avtalats gäller reglerna i JB 8 kap 4 §. Dessa regler innebär att avtalet bara kan sägas upp en gång per år. Uppsägning ska då ske med sex månaders uppsägningstid till fardagen den 14 mars.

Jordabalken 8 kap 4 §
Arrendeavtals upphörande vid uppsägning m.m.
4 § Uppsäges arrendeavtal med anledning av att arrenderätten är förverkad, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen, om ej rätten finner skäligt ålägga arrendatorn att avflytta tidigare eller annat följer av 25 §.
Om arendeavtal uppsäges av annan orsak som ger jordägare eller arrendator rätt att frånträda avtalet, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. Frånträder arrendatorn avtalet med stöd av 7 kap. 30 § andra stycket, skall avtalet, om arrendatorn begär det i uppsägningen, i stället upphöra att gälla den dag då arrendatorn till följd av fastighetsregleringen är skyldig att avträda mark. Sker uppsägningen innan arrendatorn tillträtt arrendestället, upphör avtalet genast att gälla.
Fardag är den 14 mars. Lag (1989:722).Se;
Avtal för parkeringsplats - mall, formulär att fylla i (pdf)
Parkeringsavtal för brf - mall (MS Word, docx-format)

Rutiner för kölista till parkering och tilldelning av parkeringsplats - exempel (pdf)
Rutiner för kölista till parkering och tilldelning av parkeringsplats - mall (MS-Word, doc-format)

Uppsägning av p-plats i bostadsrättsförening - (pdf)
Mall för uppsägning av parkeringsplats i brf - (MS-Word, doc-format)


Parkering och garage, frågor och svar - Faktabanken
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-28 klockan 17:24.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Parkeringsplats i brf, regelverk Issa Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 8 2020-12-03 21:22
Förbud att hyra ut parkeringsplats!? capricornus Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2012-11-30 19:19
Parkeringsplats..... Rocko Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2012-08-08 20:32
Parkeringsplats i brf PellePenna Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 11 2011-01-13 22:50
Hyresgäst i BRF - parkeringsplats tractors Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 8 2008-10-15 23:04Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:45.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare