Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-07-03, 21:09
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Jäv i bostadsrättsförening

Vad innebär jäv i en bostadsrättsförening?

Jäv föreligger i en bostadsrättsförening när en beslutsfattare har egna intressen som kan kollidera med föreningens intresse. Det är viktigt för en styrelseledamot eller revisor i en brf vara uppmärksam på och försiktig med att delta i beslut där man har egna intressen, även för att förebygga konflikter i föreningen.

Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig. En jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet, vilket inte alltid är oproblematiskt.

Reglerna för att förebygga jäv har ett dubbelt syfte. Dels för att förhindra att någon påverkar ett beslut otillbörligt dels att förebygga misstankar om att beslut inte tagits på sakliga grunder. Reglerna om jäv varierar mellan olika verksamheter och är typiskt sett strikta när det gäller myndighetsutövning men mindre strikta i andra sammanhang.

Jäv i styrelsen

Det finns några situationer när det kan anses föreligga jäv i styrelsen. En styrelseledamot får inte vara med och handlägga en fråga som rör avtal mellan ledamoten och föreningen. Ledamoten får inte heller handlägga avtal mellan föreningen och tredje man om ledamoten i detta avtal har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse. T.ex. avtal med närstående till en styrelseledamot, med ledamotens företag, eller liknande.

Att styrelseledamoten inte får vara med och handlägga avtalet innebär att ledamoten inte får vara delaktig (eller ens närvarande i rummet) i;
• förberedandet,
• diskussionen, eller
• beslutandet
i frågan.
Styrelsen kan emellertid gemensamt ställa frågor till ledamoten och låta ledamoten framföra sina synpunkter under styrelsemötet när ovanstående tre punkter ej sker.

En styrelseledamot har en allmän lojalitetsplikt och vårdplikt gentemot föreningen. Av denna anledning, och för att undvika misstankar och konflikter, är det lämpligt att en styrelseledamot avstår från att delta i beslut i ärenden som kan ses som gränsfall till jävsgrundande.

Bostadsrättslagen saknar reglering för jävsfrågor, men vad som gäller för jäv i styrelsen kan hämtas från aktiebolagslagen 8 kap 23 § (jäv för styrelseledamot i AB), där ordet "bolaget" nedan kan ersättas med "bostadsrättsföreningen".
Aktiebolagslag (2005:551):
23 § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om
 1. avtal mellan styrelseledamoten och bolaget,
 2. avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller
 3. avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.
Föreningslagen 6 kap 10 §;
10 § En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga frågor rörande avtal mellan honom och föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

Föreningslagen innehåller också en generalklausul i 6 kap 13 §;
13 § Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman eller annat föreningsorgan som inte är gällande därför att de står i strid med denna lag eller stadgarna.


Jäv för HSB-ledamot/Riksbyggen-representant
Notera att detta även gäller för HSB-ledamöter och Riksbyggen-representanter, som kan anses ha ett väsentligt intresse i den organisation de företräder.

Om jäv kan bli aktuellt, vad gör man?
Om du som styrelseledamot misstänker att du är jävig i en fråga ska du genast informera övriga delar av styrelsen, som sedan avgör om du kan anses jävig i frågan. Även om styrelsen inte anser att det är en jävsituation kan du som styrelseledamot ändå välja att avstå från att delta för att gardera dig.


Jäv på föreningsstämma i bostadsrättsförening (ekonomisk förening)

Jävsreglerna på stämman är till skillnad från jävsreglerna för styrelse begränsade till rösträtten. Den röstberättigade medlem som är jävig får närvara vid omröstning och även delta i beredningen av ärendet. Den röstberättigade medlemmen kan därför argumentera för sin sak. Jävsreglerna på stämman är ett minoritetsskydd till skillnad mot jäv för styrelsens ledamöter som ska skydda bostadsrättsföreningen.

Jävsreglerna innebär att en bostadsrättshavare eller ombud inte får rösta i frågan.

Det krävs särskilda omständigheter för att jäv ska föreligga på en föreningsstämma. Man är t.ex. inte jävig i fråga om val av sig själv till styrelseledamot eftersom det egna intresset att bli vald inte kolliderar med föreningens intresse att tillsätta en styrelse.

Det finns några särskilda fall där jäv alltid föreligger på en stämma.
 • Styrelseledamot är jävig i fråga om ansvarsfrihet för det egna verksamhetsåret
 • Medlem är jävig i fråga om föreningen ska väcka talan mot honom.
 • Medlem är jävig i fråga om befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse mot föreningen.
 • Medlem är jävig i fråga om talan eller befrielse från talan beträffande annan om medlemmen har ett väsentligt intresse i frågan som står i strid med föreningens.
Föreningslagen - Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar - innehåller en generalklausul i 7 kap 3 §, där följande bestämmelse för medlemmarna i ekonomiska föreningar (t ex bostadsrättsföreningar) lyder;
3 § En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om
 1. talan mot honom,
 2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen, eller
 3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens.
Dessa regler gäller för bostadsrättsföreningar enligt bostadsrättslagen (1991:614), 9 kap;
Bestämmelser om föreningsstämma
14 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar för bostadsrättsföreningar med följande undantag:
 1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.
 2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.
 3. Bestämmelserna i 23--25 §§ gäller i stället för 7 kap. 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar.
Reglerna om jäv för aktieägare på bolagsstämma återfinns i 7 kap 46 § AB (motsvarar vad som står i Föreningslagen).
Lagen anger tre fall där jäv på stämman kan förekomma;
Jäv
46 § En aktieägare får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om
 1. talan mot honom eller henne,
 2. hans eller hennes befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan förpliktelse mot bolaget, eller
 3. talan eller befrielse som avses i 1 och 2 och som gäller någon annan, om aktieägaren i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets.
Bestämmelserna i första stycket om aktieägare tillämpas också på ombud för aktieägare.

Om man är jävig innebär det att man inte får vara med och rösta i beslutet. Medlemmen får vara med under diskussionen och har rätt att närvara under beslutet.

Vem som avgör vem som är jävig på en föreningsstämma i en bostadsrättförening framgår inte av något regelverk utan den som anser att någon varit jävig på en föreningsstämma kan klandra detta vid allmän domstol.


Revisors jäv

Det finns vissa krav för vem som är behörig att vara revisor för en bostadsrättsförening.
 • En styrelseledamot eller en styrelseledamot som precis avgått kan inte väljas som revisor (eftersom denna person då skulle granska sitt eget arbete från det gångna året).
 • Revisorn får inte vara någon som sköter föreningens bokföring.
 • Revisorn får inte vara anställd av, underordnad, i beroendeställning eller närstående till en styrelseledamot eller den som sköter föreningens bokföring.
 • Revisorn får inte stå i skuld till föreningen.


Valberednings jäv


Regelverk saknas för de jävsituationer som kan uppstå i en valberedning i förhållande till föreningens styrelse.
Här har man lämnat helt till stämmans förnuft att inte välja in personer i valberedningen som står styrelsens ledamöter nära.Lagtexter om jäv

Jävsreglerna framgår av Lagen om ekonomiska föreningar. Några särskilda jävsregler för bostadsrättsföreningar finns inte.

• Lag om ekonomiska föreningar 6 kap. 10§
6 kap. Föreningens ledning
10 § En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga frågor rörande avtal mellan honom och föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan
.

• Lag om ekonomiska föreningar 7 kap. 3§
7 kap. Föreningsstämman
3 § En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om
 1. talan mot honom,
 2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen, eller
 3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens.
Bestämmelserna i första stycket om medlem gäller även ombud för medlem.

• Lag om ekonomiska föreningar 8 kap. 7§
8 kap. Revision och särskild granskning
7 § Den får inte vara revisor som
 1. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller föreningens kontroll däröver,
 2. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen eller någon som avses i 1,
 3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver,
 4. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1,
 5. är besvågrad med en person som avses i 1 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
 6. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, står i låneskuld till denna eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som föreningen eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.
Rättsföljder när jäv förekommit

Förtroendevalda kan precis som tjänstemän vara jäviga. Den som anser sig jävig ska själv anmäla detta och får inte delta i handläggningen av ärendet, alltså inte heller i förberedelserna för beslut.

Om en jävig person deltagit i handläggningen kan beslutet (eller domen) upphävas om någon överklagar. Undantag finns för brådskande ärenden och där frågan om jäv uppenbart är utan betydelse.

Om jävsfrågan inte uppmärksammas eller inte påtalas eller åberopas sker ingenting med automatik.

Om jävsförhållandet uppmärksammas eller åberopas innebär detta i allmänhet att det beslut (eller den dom) där jäv förekommit blir ogiltigt eller förklaras ogiltigt. Beslut måste då fattas om att förhandling (eller rättegång) måste tas om.


Försiktighetsprincipen

Det anses vara omöjligt för lagstiftaren att förutse alla jävssituationer. Det finns också en gråzon där - beroende på olika förhållanden mellan den som handlar och hans huvudman vare sig det är en bostadsrättförening, annan ekonomisk förening, domstol, kommun, myndighet eller ett företag - där objektiviteten kan ifrågasättas och ett handlande skulle kunna skada trovärdigheten. I sådana fall bör försiktighetsprincipen tillämpas, vilket innebär att det är bäst att inte delta i hanteringen av ärendet.

Se även;
OM MUTOR OCH JÄV – en vägledning för offentligt anställda (sid 11):

Jäv och andra intressekonflikter

Vad säger lagen?
Lagreglerna om jäv för offentliganställda finns bland annat i 11 §
förvaltningslagen och i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen.
Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett
sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas.
Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den
som på något sätt kan påverka dess utgång. I första hand gäller reglerna
beslutande och föredragande, men även den som medverkat genom att upprätta
ett förslag till beslut men sedan inte är med vid den slutliga handläggningen.

När är man jävig?
• om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående,
• när ett ärende överklagats eller av annat skäl ska avgöras i en högre instans och du tidigare deltagit i den slutliga handläggningen i den lägre instansen.

Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle
kunna rubba förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är
• vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet,
• ekonomiskt beroende av en part eller intressent,
• engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

I myndigheters verksamhet förekommer ibland situationer som
inte är entydiga eller enkla att bedöma ur jävssynpunkt.
Det kan finnas omständigheter som helt enkelt inte "känns bra" och
som därför kan ifrågasättas. I denna gråzon av olika förhållanden,
bindningar eller intressekonflikter mellan dig som tjänsteman
eller förtroendevald och någon part i ärendet kan omständigheterna
vara av den karaktären att myndighetens trovärdighet skulle
kunna skadas även om det inte är fråga om jäv i lagens mening.
I alla sådana fall kan en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att
det kan vara bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet "för säkerhets skull".

Verkan av jäv
Om du är jävig får du inte delta i handläggningen av ärendet eller
uppdraget. Det innebär att du normalt inte får vidta någon åtgärd
i ärendet över huvud taget.
Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv
mot dig ska du självmant meddela detta, normalt till din chef.
Är du tveksam om jäv föreligger bör du ta upp frågan till diskussion.
Om du skulle delta i ett ärendes handläggning fast du är jävig
kan du orsaka försening av det eftersom ett beslut i ärendet kan
överklagas på grund av jävet
.


Synpunkter, förbättringsförslag eller tillägg till ovanstående texter mottages tacksamt (skriv i huvudforumet).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-10 klockan 17:52.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Fusion av bostadsrättsförening Admin Faktabanken 1 2017-06-29 10:32
Likvidation av bostadsrättsförening Clumber Bostadsrättsforum 49 2015-01-23 01:02
Kapitalinsats bostadsrättsförening fjanten87 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2010-11-17 18:49
Bostadsrättsförening i konkurs resurs Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 22 2010-01-15 15:48
Motionsrätt bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:00Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:14.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare