Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-06-01, 10:11
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Anmäla revisor - Auktoriserad revisor

Det är en vanlig missuppfattning att revisorn kontrollerar styrelsens arbete.

Jag kommer att utveckla detta mer senare.

Det är viktigt att föreningen har en auktoriserad revisor eftersom det innebär att revisorns felaktigheter därmed kan anmälas utan att behöva - i alla fall i första skedet - dra revisorn inför rätta.

Förekommer det t.ex. fel i årsredovisningen så har revisorn begått fel, och då ska detta uppmärksammas, noteras och vid behov anmälas.

Följande information från Revisorsnämnden är viktig i sammanhanget.
Citat:

Kort information om Revisorsnämndens handläggning av anmälningar mot revisorer och registrerade revisionsbolag

Revisorsnämnden (RN) är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.

Bland RN:s uppgifter ingår att utreda anmälningar mot enskilda revisorer och registrerade revisionsbolag. Det ankommer dock på RN själv att besluta om en anmälan skall tas upp till behandling. Om ärendet prövas anses RN handla ex officio. Detta innebär bl.a. att den som gjort anmälan inte har ställning av part i ärendet.

I de fall RN finner att uppmärksammade förhållanden bör bli föremål för utredning öppnas ett disciplinärende. Därefter föreläggs den berörde revisorn att yttra sig över vad som framkommit (notera att vad som i det följande sägs om revisor även gäller beträffande registrerade revisionsbolag). Ofta krävs att revisorn yttrar sig flera gånger innan utredningen kan avslutas. RN kan även kontakta anmälaren och bereda denne tillfälle att inkomma med
kompletterande uppgifter och synpunkter. Det bör dock framhållas att gällande sekretessbestämmelser kan medföra att RN är förhindrad att lämna ut uppgifter i ärendet till anmälaren.

När ärendet är färdigberett fattar RN beslut. Disciplinärenden som innehåller frågor av principiellt intresse skall avgöras av nämnden i plenum. Om så inte bedöms vara fallet kan ärendet i stället avgöras av ordföranden ensam, eller av vissa befattningshavare på RN:s kansli. Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende avseende myndighetsutövning mot någon enskild (dvs. i detta fall revisorn) skall enligt huvudregeln innehålla de skäl som bestämt utgången. Skälen kan dock utelämnas om beslutet inte går någon part (se ovan) emot. Av detta följer att RN inte har någon skyldighet att motivera avskrivningsbeslut i disciplinärenden. Ett sådant beslut kan heller inte överklagas. Om RN däremot vidtar någon disciplinär åtgärd – erinran, varning, eller upphävande av godkännandet/auktorisationen – kan revisorn överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. RN:s beslut är offentligt och anmälaren tillställs regelmässigt en kopia av detta för kännedom.

Ytterligare information om RN:s verksamhet och de författningar som reglerar denna finns att tillgå på myndighetens webbplats (www.rn.se). Där publiceras även fortlöpande beslut i de disciplinärenden som avgjorts av nämnden i plenum.
Och så här svarar Revisorsnämnden mig på en allmän förfrågan om hur man går tillväga för att anmäla en revisor som inte sköter sitt updrag.
Citat:
Revisorsnämnden (RN) är tillsynsmyndighet för godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. Myndighetens tillsyn är i första hand inriktad mot kvaliteten i utfört arbete och mot kontroll av att revisorer iakttar gällande yrkesetiska krav. Om ifrågavarande revisor är godkänd eller auktoriserad och du vill att RN ska utreda om revisorn har åsidosatt sina skyldigheter är du välkommen att inkomma med en anmälan mot revisorn. Det finns ingen särskild blankett utan du kan skriva fritt. För kännedom bifogas en informationsskrift om RN:s handläggning av anmälningar mot revisorer och registrerade revisionsbolag.
För att läsa mer om revisorn och dennes uppdrag i föreningen se även;
Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel

Har revisorn i en brf tystnadsplikt?

Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar

Revisorns skyldigheter inklusive ersättningsskyldighet vid skada

Styrelsen i brf besvarar inte frågor om revision

Förslag på stadgeändringar för revisorn i en brf - Punkt 29, 45, 56, 89, 100, 101, 122-124, 132, 137 och 139

Vad får/kan revisorn en brf granska?
Granskar revisorn föreningens budget?
Vilket uppdrag har revisorn i en brf?

Kan lekmannarevisor sitta med på styrelsemöten i en brf?

Styrelsens arbetsordning och revisorns medverkan på styrelsemöte

Revisorns (förtroendevald och extern revisor) närvaro på stämman i en brf

Revisorn i en HSB-brf är köpt av HSB

Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young

Revisorerna (Ernst & Young / BoRevision) ljuger !

Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young - Motion #4

Lekmannarevisor som inte bor i föreningen + Avflyttad lekmannarevisor - Motion #2

Riktlinjer för yrkesmässig internrevision - Internrevisorerna

Kurs för revision av brf, några märkliga punkter

Föreningsvald revisor, vem kan bli det?
Vem är valbar som förtroendevald revisor i en brf?
Hur går val av revisor till i en bostadsrättsförening?
Val av revisor - Val av förtroendevald revisor i bostadsrättsföreningen


HSB Malmös internrevisors skrämmande demokratisyn

HSB Malmö ska offentliggöra avtal som tecknats med revisorer - 2011 Motion #37
Redovisning av revisors uppdrag - Uppdragsbeskrivning för av HSB tillsatt revisor i brf:arna

HSB Malmö ska informera om uppdrag för HSB Malmös revisor - 2011 Motion #38

Om BoRevision som alltid anlitas av HSB att revideras HSB-brf:ar

Skrivelsen som ledde till att HSB avknoppade BoRevision - 2005
HSB "svarar" på frågor om BoRevision - 2006

HSB Malmös revisor (KPMG) reagerar inte på något fel eller lagbrott

Dotterbolaget stod för revisionen - 2005 Om HSB granskats av auktoriserade revisorer hade de i HSB Malmö försvunna 49 miljoner kronorna upptäckts

HSB Skånes styrelse fick inte ansvarsfrihet, men hur kunde revisorerna klara sig från straff?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 00:28.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-06-01, 11:24
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Det är en vanlig missuppfattning att revisorn kontrollerar styrelsens arbete.

Jag kommer att utveckla detta mer senare.
Jag har ofta grubblat på internrevisorns roll i sammanhanget. Är det en fågel eller en fisk? Oftast vald pga tidigare styrelsearbete. Således inte sällan med lojaliteter i nuvarande styrelse. Men även motsatsen är möjlig. Har han några ambitioner? eller har han låtit sig väljas till revisor enbart därför att det ska så vara. Uppdraget med vidhängande, ofta rundligt tilltaget apanage, utan krav på motprestationer.
Har ni någonsin varit med om att internrevisorn med liv deltagit i stämmans förehavanden. T ex pedagogiskt och ingående kommenterat div poster i årsredovisningen och deras faktiska betydelse. Har ni hört honom använda uttrycket nyckeltal? Eller alls ta upp en diskussion om lämpligheten av att redovisa på visst sätt?
Skulle inte tro det. Sällsynt.
Hans rapport och försäkran om att ha arbetat enl god revisionssed ser likadan ut, år efter år. Hans uppdrag ifrågasätts aldrig. Prolongering tills han flyttar för gott. Kommer han då till himlen eller annan ort, pga osant intygande? Ingen vet. Otillfredsställande.
Det bekymmersamma enl min mening är att trots att han vanligtvis kvitterar ut ett betydande belopp, finns inga möjligheter (ens teoretiska) att kontrollera arbetsinsatsen. Märkligt!
Här kan man verkligen tala om förtroendeuppdrag!
Jag menar att här föreligger allvarligt systemfel. Ty den oerhört viktiga funktionen Valberedningen förväntas (med all rätt) göra en formidabel insats. Skulle den leva upp till allas våra förväntningar och HSB:s beskrivning i sin utmärkta handledning för valberedning, ja då borde nog styrelsens halva (om inte hela) apanage snarare tilldelas valberedningen. Den har då sannolikt utfört en större arbetsinsats, än flertalet av dagens styrelser. Detta sista dock försett med viss reservation. Att bedöma styrelsernas arbetsinsats är som att titta i kristallkulan. Samma förhållande gäller internrevisorn.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-06-01, 14:19
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 136
Standard

Vår interna revisor sitter med på de flesta av våra styrelsemöten.

Vår externa revisor läser alla protokoll och återkommer 1 ggr/år med synpunkter.

Revisorn bedömer inte styrelsens arbetsinsats. Det får medlemmarna och valberedningen göra.

Revisorn kontrollerar att styrelsen verkar i enlighet med stadgar och bostadsrättslag. Att frågor behandlas utifrån ett medlemsperspektiv och inte enbart för gynnande av enskild styrelseledamot.

Medlemmarna ska ställa krav på sin revisor, framför allt den externa, som ofta tar duktigt betalt. Det finns många att välja på, så det finns ingen anledning att ha kvar en revisor som inte uppfattas göra ett ordentligt jobb.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-06-01, 14:40
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Ändring i stadgarna kan reglera problemet

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Det är en vanlig missuppfattning att revisorn kontrollerar styrelsens arbete........

Det är viktigt att föreningen har en auktoriserad revisor eftersom det innebär att revisorns felaktigheter därmed kan anmälas utan att behöva - i alla fall i första skedet - dra revisorn inför rätta.
Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Jag har ofta grubblat på internrevisorns roll i sammanhanget. Är det en fågel eller en fisk? Oftast vald pga tidigare styrelsearbete. Således inte sällan med lojaliteter i nuvarande styrelse.
Grubblar på förslag till stadgeändring i våra ganska nyligen omarbetade stadgar.

”För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses två revisorer och en revisorssuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.”

Vill jag ändra till:

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna och styrelsens förvaltning utses en auktoriserad revisor. En internrevisor och en revisorssuppleant utses av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Internrevisorn ska även granska styrelsens övriga arbete för medlemmarnas räkning.”
(Vi arvoderar inte våra internrevisorer.)
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-06-01, 17:12
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Insynsskyddad revision

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Vår interna revisor sitter med på de flesta av våra styrelsemöten.
Det var ju inte riktigt bra. Det finns mig veterligen ingen lag som konkret förbjuder detta, men det kan vara något för föreningarna att föra in ett förbud i stadgarna mot att revisorn sitter med på fler än en eller två styrelsemöten per år.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Vår externa revisor läser alla protokoll och återkommer 1 ggr/år med synpunkter.
Skulle gissa (även om medlemmarna aldrig vet vad revisorerna granskat, eftersom denna granskning är mer insynsskyddad än något annat i brf:ar) att det är så det brukar fungera.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Revisorn bedömer inte styrelsens arbetsinsats. Det får medlemmarna och valberedningen göra.
Tror aldrig det någonsin hänt att revisorerna gör en bedömning av styrelsens arbetsinsats.
Man kan förutsätta att revisorerna som regel gör så lite som möjligt.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Revisorn kontrollerar att styrelsen verkar i enlighet med stadgar och bostadsrättslag. Att frågor behandlas utifrån ett medlemsperspektiv och inte enbart för gynnande av enskild styrelseledamot.
Ja, det är så det borde fungera, men jag skulle gissa att det är extremt sällan - t.o.m. så unikt att det är försumbart i sammanhanget - att revisorerna kontrollerar att styrelsen följt lagar och stadgar, med mindre än att det är direkt kopplat till årsredovisningen så som medlemmarna ser den.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Medlemmarna ska ställa krav på sin revisor, framför allt den externa, som ofta tar duktigt betalt. Det finns många att välja på, så det finns ingen anledning att ha kvar en revisor som inte uppfattas göra ett ordentligt jobb.
Instämmer. Det är så det borde fungera. Men bland de zombier som räknas till medlemmar så inträffar det nog närmast aldrig att medlemmarna ställer något som helst krav på revisorerna.
Dessutom är det ganska svårt att ställa krav på en funktion som är avsevärt hemligare än den svenska underrättelsetjänsten.


Kluringen, en fråga.
Det är nog ovanligt att de interna revisorerna inte arvoderas.
Även om det är trevligt med personer som arbetar ideelt så kanske de ändå borde få i alla fall något?

Ditt förslag på ändring av stadgarna är bra.
Trots vad Ernst & Young vill hävda så ska revisorerna granska "styrelsens övriga arbete", men att få in detta i stadgarna tror jag ändå är mycket, mycket värdefullt för föreningen.
Kanske viktigare än något annat?

Jag skulle bara ha tagit bort texten "för medlemmarnas räkning". Behövs inte, och det kan feltolkas som att det med detta innebär att medlemmarna inte behöver komma till stämmorna längre (de få som nu gör detta).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-06-01 klockan 17:26.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-06-01, 20:15
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard revisorsanmälan

Jag anmälde revisorn Jonny isaksson Öhrlings, när styrelsen försnillat 20 miljoner av medlemmarnas pengar.

Besked kom ganska snabbt att revisionsnämnden hade "öppnat" ärendet och skrev att revisorn skulle "förhöras".

Det går inte att få några besked från revisrsnämnden vad som hänt mer än att ärenden kan ta mycket lång tid.

Jag blir lite förundrande över att nämnden inte har ställt minsta lilla fråga varför jag har anmält honom. Kanske för att samma anmälan gick till polisen som "tappade bort" anmälan. Någon dag efter att jag skickat in samma anmälan cirka 40 sidor bevisat mygel för som konkursförvaltaren uttalade sig om att "Väduren har till entreprenör betalat mycket stora summor för arbeten som inte har gjorts".

Men hela familjen kontrollörer väljer hellre att fria myglarna än att få massa svårt arbete?
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-06-02, 15:28
Deadlund Deadlund är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: May 2010
Inlägg: 26
Standard

Citat:
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna och styrelsens förvaltning utses en auktoriserad revisor. En internrevisor och en revisorssuppleant utses av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Internrevisorn ska även granska styrelsens övriga arbete för medlemmarnas räkning.
En liten tanke runt denna stadgeändring:
Binder inte föreningen upp sig här på att en internrevisor måste väljas, det kan ju hända att ingen vill ta på sig det uppdraget. Måste stämman välja en internrevisor så kanske någon ställer upp bara för att, sen finns egentligen inget intresse.
I nuvarande stadga sägs inget om att revisorn måste vara intern.

Eller är jag ute och cyklar igen?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-06-02, 16:45
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Ingen begränsning till interna revisorer i stadgarna

Sant. Kan vara en nackdel att i stadgarna tvinga in sig på att just en internrevisor och en suppleant ska utses, vilket alltså begränsar möjligheten till externa, för uppdraget kompetenta, revisorer.

Däremot är det guld värt att att specificera att minst en revisor ska vara auktoriserad.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-06-02, 18:40
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Vår interna revisor sitter med på de flesta av våra styrelsemöten.
I min förening vore det nog otänkbart. Styrelsen skulle reagera värre än Israel i dagarna, mot försök till intrång. För att inte tala om revisorns sannolika motstånd. Då skulle han ju tvingas att prestera något, (i varje fall offra tid på sitt uppdrag).

Citat:
Revisorn bedömer inte styrelsens arbetsinsats. Det får medlemmarna och valberedningen göra.
I kluringens förening ska tvärtom internrevisorn göra jobbet åt medlemmarna. Och jag tror mig ha förstått att han hatar denna dumhet lika mycket som jag. Men han är klok, arbetar långsiktigt. (En dag gör vi revolt).

Citat:
Revisorn kontrollerar att styrelsen verkar i enlighet med stadgar och bostadsrättslag.
Det jävliga är ju att om vi får tro på den auktoriserade revisorn Ernst & Young, så får revisorn inte granska styrelsen, lägga sig i saken (att styrelsen gav sig själva bidrag/lön) utöver vad stämman har beslutat. Ty styrelsens beslut har skett i laga ordning, om jag begripit Adminas redogörelse korrekt. Huruvida det är fel på Ernst & Young eller lagtexten är kanske ännu outrett. Vi får kanske klart besked av Admin eller hänvisning till rätt tråd, om ärendet nått sitt slut.
Vad finns då kvar för en revisor att granska? Revisorn verkar vara en synnerligen tveksam figur att luta sig mot när det gäller bevakning av styrelsens fuffens.
Att han aldrig tillfrågats eller själv försökt lägga sig i saken när det gäller frågan om att vaska fram nya kompetenta ledamöter för stämman att rösta på, behöver kanske inte sägas. Uppdraget är ju helt enkelt omöjligt. Ändå går ca 750 000 tusen medlemmar i bostadsrättsföreningar på (enl DN:s uppgifter häromdan) den osunda konstruktionen.

Citat:
Medlemmarna ska ställa krav på sin revisor,
Harald låter som en tjänsteman på HSB här Jag har stort uppskattat många kloka inlägg av dig Harald, men här uttrycker du väl bara en from önskan?
Du vet ju hur såväl extern-som internrevisorns standardformulär ser ut.
Det är vad vi vanligtvis har att hålla och förhålla oss till. Vilka krav ska vi ställa, för att revisorns arbete ska kunna tänkas bli bra och nyttigt? Och hur har du tänkt lösa problemet med att kontrollera att han uppfyller våra önskemål?

Citat:
Det finns många att välja på, så det finns ingen anledning att ha kvar en revisor som inte uppfattas göra ett ordentligt jobb.
Det har rapporterats och beskrivits i detta forum ett antal fall av bedrägligt uppträdande styrelser. De jag hittills hunnit läsa, upptäcks väl sällan av revisorn? Själv har jag genom de 40 åren av medlemskap aldrig kunnat "uppfatta" mer av revisorns slit, än den årligen avgivna standardformulärets blaj. Det duger nog inte som underlag för att kräva ett byte. Och vem skulle jag då välja i högen?
Jo jag vet, det hela verkar fyllt av uppgivenhet. Icke så. Jag tror att förnuftet ska segra så småningom. Det ska gå att finna lösningar. Själva boendeformen tycks ju växa snabbt (enl DN). Helt fel kan det då inte vara.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-06-02, 19:57
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Insynsskyddad revision av brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Vi får kanske klart besked av Admin eller hänvisning till rätt tråd, om ärendet nått sitt slut.
Ja, jag kommer att redogöra för mina kontakter med revisorerna när så blir lämpligt.
Kan inte lägga ut det i forumet i denna stund eftersom det vore att gå händelserna i förväg.
Men jag kan säga att bara så här långt är det rejält, rejält, rejält skrämmande.
Definitivt värre än vad jag kunde tro, och det ser ut att kunna visa på exakt hur omöjligt det är att såväl kunna få reda på vad revisorn gör/har gjort som hur omöjligt det är att få revisorn att bry sig och följa lagen!
Vi kan konstatera att revisorn inte alls arbetar enligt den standardiserade revisionsberättelse som bostadsrättsföreningarna får i sina årsredovisningar.
Med tanke på att jag arbetar helt ensam i denna fråga, och inte har någon att resonera eller rådgöra med om detta, så kan det ta ett tag innan jag hinner färdigställa materialet.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Och hur har du tänkt lösa problemet med att kontrollera att han uppfyller våra önskemål?
Det är väldigt svårt för medlemmarna att kontrollera den insynsskyddade styrelsens arbete om inte styrelsen hör till undantagen och självmant ger medlemmarna denna möjlighet, men att med dagens regelverk kontrollera revisorernas arbete saknas det helt och hållet förutsättningar för. Det låter sig inte göras och det finns ingen revisor som ger medlemmarna möjlighet till insyn i dennes arbete!

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Själva boendeformen tycks ju växa snabbt (enl DN). Helt fel kan det då inte vara.
Jag läste detta. Tyvärr växer också problemen i takt med att boendeformen växer.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-06-02 klockan 20:49.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Söker bra revisor guben Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 4 2013-03-16 18:25
Revisor för ny BRF i ombildning sökes Munin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2011-06-13 22:58
Vad får förenings revisor granska? sophi Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2010-06-10 09:48
Revisor gör årsredovisning? Hallmat Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2010-01-13 13:19
Föreningsvald revisor i brf, vem kan bli det? MrDean Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 6 2008-03-23 19:15Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:56.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare