Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-07-01, 13:10
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Parkering och garage bostadsrättsförening, frågor och svar

Felparkerade fordon

Hur gör en brf för att bli av med felparkerade bilar på föreningens mark?

Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare ta ut en avgift om ett fordon parkerats i strid mot ett förbud som tydligt har skyltats med vägmärken inom området. Avgiften får inte överstiga de kontrollavgifter som gäller inom kommunen. Fordonets ägare ansvarar för att kontrollavgiften betalas.

Vill föreningen ta ut kontrollavgift på egen hand ska en betalningsuppmaning överlämnas eller fästas på fordonet. Betalas den inte i tid ska föreningen påminna fordonets ägare innan avgiften kan inkasseras enligt inkassolagen.

Om kontrollavgiften inte betalas ska föreningen vända sig till tingsrätten inom två år från den dag då den olovliga parkeringen upphörde. Innan dess har föreningen i allmänhet ansökt om betalningsföreläggande mot den som är betalningsskyldig.

En kontrollavgift får inte tas ut om det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart oskäligt att ta ut en sådan avgift. Föreningen ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av parkeringsförbud eller parkeringsvillkor har en lämplig utbildning.

Föreningen kan teckna avtal med ett parkeringsföretag för att själv slippa "lappa" sina medlemmar och besökare samt hantera indrivningen av kontrollavgifter (allmänt kallade "böter"). Ofta skrivs detta avtal så att intäkterna från felparkeringarna tillfaller parkeringsföretaget.


Avtal för garage och p-plats

Garage/P-plats inomhus - hyresavtal
Om garage/p-plats avser hus eller del av hus som upplåts till nyttjande mot ersättning är det fråga om ett hyresavtal. Om det finns tak och väggar på den upplåtna garageplatsen samt ersättning utgår så handlar det alltså om ett hyresavtal, närmare bestämt om ett lokalhyresavtal. Lagbestämmelser kring detta finns i hyreslagen.

En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen alltid kan tvingas att flytta vid hyrestidens utgång men kan vara berättigad till skadestånd.

Uppsägning av avtal för p-plats/garage
Uppsägning kan göras på två sätt, antingen för avflyttning eller för villkorsändring.
Sägs hyresgästen upp för avflyttning måste värden visa ett bättre behov av lokalen.
Tvingas hyresgästen flytta utan att hyresvärden haft ett större intresse blir hyresvärden skadeståndsskyldig, om parterna inte kommer överens. Lokalhyresgästen kan ha rätt till ersättning om uppsägning är oskälig eller besittningsskyddsbrytande grund inte föreligger.

Vid uthyrning av garageplats så gäller hyreslagens bestämmelser (12 kap jordabalken).

P-plats utomhus - nyttjanderättsavtal/lägenhetsarrende
Upplåtelse av p-plats utomhus är inget hyresavtal. Det är inte heller fråga om upplåtelse av hus eller del av hus, utan en annan form av nyttjanderättsavtal, närmare bestämt ett så kallat lägenhetsarrende (parkering utomhus på mark - är det däremot parkeringsplats ovanpå taket på ett garage så är det att betrakta som ett hyresavtal) och reglerna i 8 kap JB gäller därför i tillämpliga delar. Avtalsfriheten mellan parterna är stor vid ett lägenhetsarrende.

För lägenhetsarrende finns inget besittningsskydd. Det innebär att om den som p-platsen är upplåten till blir uppsagd enligt avtalsbestämmelserna - och parterna inte kan komma överens - så ska den som nyttjat p-platsen flytta utan rätt till ersättning.

Uppsägning av en parkeringsplats kan ske utan angivande av sakliga skäl. Det saknas besittningsskydd för den som hyr en parkeringsplats. Däremot bör föreningen givetvis ha riktlinjer för sin uthyrning av parkeringsplatser och behandla alla medlemmar lika i liknande situationer. Har föreningen som regel att "skrotbilar" (ej funktionsdugliga bilar) inte får stå på parkeringsplatserna så är det viktigt att gå ut med den informationen till medlemmarna.

Jordabalken 8 kap 4 §
Arrendeavtals upphörande vid uppsägning m.m.

4 § Uppsäges arrendeavtal med anledning av att arrenderätten är förverkad, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen, om ej rätten finner skäligt ålägga arrendatorn att avflytta tidigare eller annat följer av 25 §.
Om arendeavtal uppsäges av annan orsak som ger jordägare eller arrendator rätt att frånträda avtalet, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. Frånträder arrendatorn avtalet med stöd av 7 kap. 30 § andra stycket, skall avtalet, om arrendatorn begär det i uppsägningen, i stället upphöra att gälla den dag då arrendatorn till följd av fastighetsregleringen är skyldig att avträda mark. Sker uppsägningen innan arrendatorn tillträtt arrendestället, upphör avtalet genast att gälla.
Fardag är den 14 mars. Lag (1989:722).


Den uppsägningstid som har angetts i avtalet gäller, men om inget annat har avtalats gäller reglerna i JB 8 kap 4 §. Dessa regler innebär att avtalet bara kan sägas upp en gång per år. Uppsägning ska då se med sex månaders uppsägningstid till fardagen den 14 mars.

För att inte hamna i situationen att man bara kan säga upp avtalet en gång per år så är det alltså viktigt att skriva in en uppsägningstid i avtalet. Det rekommenderas en arrendetid och förlängningstid på tre eller sex månader med tre månaders uppsägningstid.

Uppsägningen ska delges.

Kvarlämnade fordon

Enligt lagen om flyttning av fordon får ett registrerat fordon, t.ex. en bil eller motorcykel, flyttas om det varit felparkerat på föreningens mark under minst sju dygn i följd efter det att föreningen underrättat ägaren.
Reglerna om flyttning gäller även om föreningen inte förbjudit parkering eller ställt villkor för parkering enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Som felparkering betraktas en innergård till en fastighet, gångar, körvägar eller "allmänningar" inom föreningens tomt.
Ägaruppgifter kan hämtas från bilregistret.
Om föreningen inte får tag på ägaren till fordonet kan det ta lång tid att bli av med det. Då får fordonet flyttas först efter en månad efter det att föreningen påbörjat försök att underrätta fordonets ägare.

Det är föreningen som ska visa att det passerat en månad från det att försök inleddes med att underrätta ägaren. Det kan ske genom att brev återsänts därför att mottagaren är okänd eller kvitto från posten på rekommenderat brev.
Om kostnaden för flyttningen inte kan tas ut av fordonets ägare ska kostnaderna bäras av den som begärt flyttning, alltså föreningen.

Fordon som står uppställda trafikfarligt eller utgör så kallade fordonsvrak kan flyttas omedelbart med stöd av lagen.

Det kan vara på sin plats att peka på vad som menas med fordon i detta sammanhang. I lagen om flyttning av fordon står det:
fordon - varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor, registrerat fordon - fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register,
fordonsvrak - fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde
.


Kvarlämnade cyklar

Cyklar, mopeder och andra oregistrerade fordon är det enklare att bli av med. Eftersom det inte finns någon registrering av ägarna till dessa finns det inget krav på att ägaren ska underrättas innan flyttning sker.

Den naturliga reaktionen hos den som inte hittar sin cykel där den parkerades är att vända sig till polisen. Därför kan föreningar som har problem med kvarlämnade cyklar eller mopeder lämna in dessa till polisen utan att dessförinnan ha gjort försök att hitta ägaren.Här följer några frågor och svar om utemiljön i bostadsrättsförening, hörande till boendeparkering; garage och parkeringsplatser.


Privat parkering

1. Stämman beslutar om max en parkeringsplats per hushåll

Fråga: Föreningsstämman bestämde att varje hushåll bara fick ha en parkering. Nu säger styrelsen att avtal om flera parkeringsplatser inte går att bryta eftersom nuvarande hyresgäster sköter sina betalningar och inte uppträder störande.
Kan inte stämman bestämma om sina parkeringsplatser?

Svar: Föreningsstämman kan fatta beslut att varje hushåll endast får ha en parkeringsplats.

Men för att redan befintliga parkeringsplatsavtal ska upphöra att gälla krävs uppsägning av avtalen med iakttagande av den uppsägningstid som är avtalad mellan föreningen och innehavaren av parkeringsplatsen.

För uppsägning krävs inte att innehavaren missköter sina betalningar eller uppträder störande. Det är alltså möjligt för din förening att säga upp dem som innehar mer än en parkeringsplats.


2. Vem är föreningens p-platser till för?

Fråga: Vilka har företräde till föreningens parkeringsplatser? Gäster eller medlemmar?

Svar: Det är upp till styrelsen i varje bostadsrättsförening att skapa egna regler och rutiner för uthyrning av garage- och parkeringsplatser.

Styrelsen bör ha en tydlig policy för nyttjande och kösystem, samt hålla sig till denna så att medlemmarna vet vad som gäller.

Det är viktigt att styrelsen behandlar alla medlemmar lika vid uthyrning.

Om föreningens parkeringsplatser är fria för användning bör styrelsen ange vilka regler som gäller för detta.


3. Parkeringsavgift för föreningens besöksparkering

Fråga: Styrelsen i min förening har ändrat reglerna för besöksparkeringen så att besökarna nu måste betala en avgift för att få stå där. Jag tycker inte det är rätt att mina barn, som ofta kommer och hälsar på mig och då parkerar sin bil på besöksparkeringen, måste betala för detta.
Kan styrelsen verkligen bestämma detta på eget bevåg?

Svar: Det är styrelsen som har hand om den löpande förvaltningen och i detta ingår att styrelsen fattar beslut om avgifter för parkeringsplatser.

Som medlem i föreningen kan du lämna in en motion för att se till så att frågan tas upp på årsstämman, för att därmed kanske få till stånd en ändring.


4. Problem med träd som läcker sav på parkerade bilar

Fråga: Vi har parkeringsplatser med motorvärmare. Vissa platser ligger under träd, som under sommarhalvåret, avger mycket sav. Föreningen säger att träden ska stå kvar eftersom arkitekten har ritat dem där. Vad ska vi göra?

Svar: Det är styrelsen som svarar för föreningens organisation och för förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det är således styrelsen i första hand som beslutar om hur föreningens träd ska skötas.

Du kan som medlem i föreningen kontakta styrelsen och framföra synpunkter eller lämna in en motion till föreningsstämman med ett förslag på hur problemet ska åtgärdas. Därefter fattar stämman beslut om motionen ska bifallas eller inte.


5. Kåda droppar från träd på parkerade bilar

Fråga: Vi har problem med en parkeringsplats i vår förening. Två stora lindar förstör bilarna fullständigt. Det droppor kåda från träden som förstör lacken. Kan jag kräva att träden ska sågas ner för att bilarna blir förstörda?

Svar: Föreningen ansvarar för att den mark som upplåts som parkeringsplatser också går att använda för detta ändamål. Det är styrelsen som får avgöra om problemet i detta fall är så pass stort att träden måste tas bort. Du har ingen möjlighet att framtvinga att träden sågas ned. Du kan naturligtvis ändå vända dig till styrelsen med dina synpunkter.

Om styrelsen inte delar din uppfattning kan du skriva en motion till föreningens årsstämma om att träden ska sågas ned. Beslutar stämman att så ska ske är styrelsen skyldig att följa beslutet.

Om träden blir kvar får du skydda din bil på rimligt sätt, växa och kanske täcka över den. Du kan kanske hyra en annan plats som inte är under ett träd.


6. Översvämmad p-plats

Fråga: Min parkeringsplats översvämmas ofta på våren vid snösmältning och på sommaren vid häftigt regn. Då går det inte att gå utan stövlar till bilen. Jag har påtalat detta ett flertal gånger för föreningen men inget har skett. Vad ska jag göra?

Svar: Bostadsrättsföreningens ansvarar för att de parkeringsplatser som arrenderas ut är i avtalsenligt skick. Tillfälliga eller enstaka "översvämningar" får man nog tåla. Men är det så att vattenansamlingen återkommer, är det föreningen som ska se till att parkeringsplatsen är i ett uthyrbart skick.

Uppfyller föreningen inte sina åtaganden kan du ha rätt till nedsättning av den arrendeavgift som du betalar för parkeringsplatsen.Garage

7. Vem underhåller portarna till föreningens garage?

Fråga: Våra garageportar ruttnar. Ska bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavaren stå för kostnaden?

Svar: Om garagen ingår i bostadsrättsupplåtelsen är det bostadsrättshavaren som har underhållsansvaret för garageporten.

Det innebär att bostadsrättshavaren själv får bekosta bytet. Om ni hyr garagen är det föreningen i egenskap av hyresvärd som ska bekosta bytet av garageportarna.


8. Vem ansvarar för underhåll av insidan av tak till garage?

Fråga: I vår bostadsrättsförening har vi garage som hör till varje lägenhet. Garagen är väldigt enkla, det är bara ett plåttak på dem. Nu har färgen börjat lossna på insidan av taket.
Styrelsen hävdar att respektive bostadsrättshavare ska måla sitt eget innertak. Är det verkligen rätt?

Svar: Ja, styrelsen har rätt. Är garagen upplåtna med bostadsrätt så har du samma ansvar som gäller för själva lägenheten.

Det innebär att du har underhållsansvaret för bland annat taket och därmed får stå för målningen själv.

Hade garagen varit upplåtna med hyresrätt hade det varit föreningen, i egenskap av hyresvärd, som haft underhållsansvaret för målningen av taket.


9. Hur fördelas garageplatser mellan bostadsrättshavarna?

Fråga: I min bostadsrättsförening finns det inte tillräckligt med garageplatser för alla som behöver det. Kösystem saknas. Styrelsen hävdar att garagen följer med bostadsrätterna. Vi har bott under många år i denna förening utan att ha lyckats få en garageplats. Det känns inte rättvist.
Är det rätt att styrelsen hanterar fördelningen av garagen och att man som medlem därmed är beroende av att ha en god relation med styrelsen får att få tillgång till ett garage?

Svar: Om garagen uthyres till medlemmarna, och inte är en del av bostadsrätten, så är normalfallet att det finns en turordning där man ställer sig i kö. Styrelsen i föreningen beslutar om vilka kriterier som gäller vid fördelning av garagen. Ibland kan det finnas en förvaltare eller vicevärd som hanterar dessa frågor med fördelning av garageplatser enligt föreningens regelverk.

I en del bostadsrättsföreningar hör garaget till bostadsrätten, vilket innebär att garaget medföljer varje överlåtelse av föreningens bostadsrätter. Om man i en dylik förening innehar en bostadsrätt till vilken garage ej medföljer saknas i detta läge förutsättningar för rätten till ett garage.

Ingen ska behöva känna sig orättvist behandlad. En styrelse som inte missköter sina uppgifter informerar tydligt alla medlemmar i föreningen om vilka kriterier som gäller för fördelningen av garageplatser.

Om du inte får något svar från styrelsen eller om du anser att föreningen behöver utöka antalet garage kan du alltid lämna in en motion till föreningens stämma.


10. Uthyrning av garage

Fråga: I vår förening finns det otillräckligt med varmgarage. Kölistan är lång. har vi lite funderingar kring vilka regler som gäller för uthyrning av garage. En av garageplatserna hyrs av en pensionär vars bil aldrig lämnar garaget. Styrelsen vill nu säga upp hennes avtal med som grund att garaget inte används som tänkt. Medlemmen har tackat nej till styrelsens erbjudande om ett av föreningens kallgarage i stället.
Har styrelsen rätt att säga upp garageplatsen?

Svar: Hyresvärden har rätt att vid hyrestidens utgång säga upp den som hyr ett garage. Eftersom medlemmen hyr ett av föreningens garage betraktas hon som hyresgäst avseende garageplatsen. Föreningen är hyresvärd (vilket i praktiken innebär att medlemmen både är hyresvärd och hyresgäst för garaget).

Om föreningen säger upp medlemmen till hyrestidens utgång för avflyttning så är medlemmen tvungen att lämna ifrån sig garaget.

Att säga upp en hyresgäst av ett garage för att bilen nyttjas alltför sällan kan knappast ses som godtagbart skäl för uppsägning.

En hyresgäst av garage har ett indirekt besittningsskydd. Kontraktet kan sägas upp till hyrestidens utgång av hyresvärden (föreningen), men det betyder att föreningen riskerar att få betala skadestånd som motsvarar upp till en årshyra om föreningen inte har tillräckliga skäl för sin uppsägning. Det är en tvist som medlemmen får driva i allmän domstol.


11. Garage som inte används för det ändamål som garagen avsetts för

Fråga: I vår förening finns det ett ett antal medlemmar med garage trots att de inte har någon bil och/eller körkort. Dessa garage används som förråd eller som parekring för besökare till hyresgästen. Kötiden till garagen är lång. Styrelsen kommer nu att skriftligen informera hyresgästerna av garagen att dessa garage inte får användas som förråd eller hyras ut i andra hand.
Om styrelsen misstänker att ett garage används på annat sätt än det avsedda, har styrelsen då rätt att öppna upp garaget utan risk för efterräkningar?
Har föreningen rätt att säga upp avtalen med de hyresgäster som använder garagen för annat ändamål än biluppställningsplats?

Svar: Den som hyr ett garage har inte rätt att använda det för annat ändamål än det avsedda. Det avsedda ändamålet med garaget är som biluppställningsplats.

Hyresvärden (föreningen) har inte rätt att gå in i garaget utan hyresgästens tillstånd, om det inte är en nödsituation. Om hyresvärden (föreningen) vill kontrollera att hyresgästen använder lokalen för avsett ändamål så måste hyresvärden göra detta med stöd av kronofogdemyndigheten.

Det är viktigt att föreningens medlemmar behandlas lika. Även om uthyrningen av garagen lyder under hyreslagen och inte bostadsrättslagen så är det föreningen som administrerar uthyrningen som en del av föreningens verksamhet. Därmed måste samma likhetsprincip gälla för behandlingen av hyresgästerna som för bostadsrättshavarna i övrigt.


Frågorna och svaren ovan kan utgöra en bra grund för framtida diskussioner i liknande frågor, och det är så jag hoppas man ser det som, dvs som ett diskussionsunderlag.
Om du har ett problem som liknar dem som tagits upp här, beskriv din situation så kan forumets medlemmar tillsammans komma fram till den bästa lösningen för varje specifik situation.

Se;
Avtal för parkeringsplats i brf - Faktabanken
Avtal för parkeringsplats - mall för avtal, formulär att fylla i för hyresavtal till p-plats i bostadsrättsförening


Se även t ex;
Kontrakt för bilparkering i brf

Garagekontrakt, garageregler, policy, brandsäkerhet (med exempel på kontrakt för garage)

Parkeringsplats, turordningsregel för vem som ska ha vilken p-plats

Regler och föreskrifter för parkeringsplatser

P-plats följer med vid försäljning av lägenhet

Hyresgäst i BRF - parkeringsplats

Varning för Bostadsrättsnämnden / SBC - P-plats

Motion om avtal för p-plats (mall)

Motion om parkeringsplats från medlem

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser Riksbyggens BRF

Ej plats på P-plats

Två p-platser för en lägenhet? Vad gäller?

Parkeringsplatser och garage

Stadgar / garage, hyra hur länge?

Garage, egoism och sandlåda!

Parkeringsplats med avställt fordon

Anlita parkeringsbolag

Garagehyra

P-plats - likabehandlingsprincipen

Göra om del av gårdsplan till parkering

Kö till p-platser i brf

Boendeparkering - Svårt att hitta p-plats?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-24 klockan 11:39.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Frågor och svar i stämmoprotokoll Olle Olsson Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2013-12-03 15:51
flera frågor som kräver lite svar! :-) annika1972 Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 19 2012-04-15 19:24
Frågor och svar om deklarationen - Sydsvenskan Admin Senaste Nytt 0 2010-04-29 18:51
Deklaration: Frågor och svar om din deklaration - Sydsvenskan Admin Senaste Nytt 0 2009-04-14 20:01Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:28.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare