Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-10-07, 17:49
karal669 karal669 är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2010
Inlägg: 4
Fråga Vad är maxhyra man kan ta ut vid uthyrning av bostadsrätt?

Har tänkt hyra ut min bostadsrätt i andra hand. Undrar vad maximala hyran är som man enligt gällande lag kan ta ut? Hur beräknar man den? Finns det ngt underlag/blankett man kan använda sig av?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-10-08, 00:21
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad hyra, andrahandshyresgäst

Vad är skälig hyra för den som hyr i andra hand?

Riktlinjer/tips för andrahandsuthyrning

När en bostadsrättshavare upplåter sin bostadslägenhet i andra hand gäller hyreslagens hyressättningsregler för bostadslägenheter.
Enligt huvudregeln i hyreslagen ska hyran vara skälig hyran för en till bruksvärdet likvärdig lägenhet och att den inte är skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde. En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur hyresgästens synvinkel. Med likvärdig lägenhet (se nedan) menas i första hand en lägenhet som ligger i ett hus som ägs och förvaltas av ett kommunalt (allmännyttigt) bostadsföretag. Det är alltså i första hand lägenheter som ligger i hus som ägs och förvaltas av kommunala (allmännyttiga) bostadsföretag som ska ligga till grund för jämförelsen.

Bedömningen av vad som ska räknas som påtagligt högre hyra kan till exempel påverkas av hur stor lägenheten är och av hur väl jämförelselägenheterna överensstämmer med prövningslägenheten.

Ett allmänt riktvärde är att hyran får avvika med 4-5 procent från hyran för en likvärdig lägenhet, men det är viktigt att komma ihåg att hyresnämnden bedömer detta från fall till fall. Det är alltså fullt möjligt att utfallet blir ett annat i det enskilda ärendet.

Den andrahandshyresgäst som har betalat en oskälig hyra har rätt att få tillbaka vad han eller hon har betalat för mycket. Andrahandshyresgästen har också rätt att få hyran sänkt för den fortsatta uthyrningen.

Andrahandshyresgästen kan vända sig till hyresnämnden och begära att få tillbaka den del av hyran som är oskälig. För ansökan om detta kan blanketten Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd (blankett HN-1, pdf) användas.
Ansökan bör innehålla uppgifter om:
  • Under vilken tid andrahandshyresgästen har hyrt lägenheten
  • Vilken hyra som andrahandshyresgästen har betalat
  • Vad som ingått i hyran, till exempel möbler, telefon och hushållsel
  • Vilken hyra som andrahandshyresgästen tycker är skälig
  • Vilken hyra som förstahandshyresgästen har betalat till fastighetsägaren
  • Eventuella jämförelselägenheter som andrahandshyresgästen vill hänvisa till. Eftersom en förhandlad hyra normalt anses skälig, gäller detta framförallt när andrahandshyresgästen har hyrt en bostadsrättslägenhet.
Återbetalning kan bli aktuell för hyror upp till ett år tillbaka i tiden räknat från dagen för ansökan. Hyresgästen ska ansöka senast inom tre månader från det han eller hon lämnade lägenheten, det vill säga normalt inom tre månader från den dag då hyresavtalet upphörde.

Inget hindrar att hyresgästen ansöker om återbetalning redan under hyrestiden. Hyresnämnden fastställer då också hyresvillkoren för den hyrestid som återstår.
Både förstahandshyresgästen/bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen kan överklaga hyresnämndens beslut till Svea hovrätt.

Samma regler om återbetalning av hyra gäller för företag som för vanliga bostadshyresgäster. Även ett företag har alltså rätt att få tillbaka den del av hyran som är oskälig.


Likvärdig lägenhet
För att prövningslägenheten och jämförelselägenheten ska vara likvärdiga krävs att de i grova drag motsvarar varandra.
Detta innebär att de ska ha ungefär samma storlek, samma rumsantal och ungefär samma modernitetsgrad. De ska ligga ungefär lika i förhållande till ortens centrala delar och boendemiljön i stort ska vara någorlunda likvärdig.
En relativt stor tolerans krävs för att jämförelsematerialet ska bli tillräckligt stort och därmed mera rättvisande, men skillnaderna får inte vara avsevärda. Detta innebär till exempel att två lägenheter kan ha samma bruksvärde även om den ena är några kvadratmeter mindre än den andra. Det innebär också att en och samma lägenhet kan ha samma bruksvärde och därmed oförändrad hyra trots att den visat sig vara något mindre än vad som framgår av hyresavtalet. Det finns alltså inte någon absolut koppling mellan hyran och lägenhetens area. Lägenhetens storlek är i stället en av flera komponenter som bygger upp dess bruksvärde.
Olika bruksvärdesfaktorer kan i viss mån kvittas mot varandra, men de måste vara av någorlunda likartat slag för att detta ska vara möjligt. Bättre läge kan till exempel inte kvittas mot sämre planlösning och sämre teknisk utrustning.
Byggnadsåret saknar självständig betydelse, men hus som är byggda vid samma tid har i praktiken ofta likvärdig standard och modernitetsgrad.

Var i lagen hittar man hyressättningsreglerna?
Den allmänna hyressättningsnormen och de två hjälpreglerna (bruksvärdesregeln och allmännytteregeln) finns i 55 § första och andra stycket hyreslagen (12 kap. jordabalken).

Hur tar man reda på vilken hyra som gäller för jämförbara lägenheter?
Den som vill ha uppgifter om vad en likvärdig lägenhet har för hyra kan kontakta ett kommunalt (allmännyttigt) bostadsföretag.


Bostadsrätt som hyrs ut som bostad

Har bostadsrättshavaren rätt att ta ut en hyra som täcker faktiska kostnader för bostadsrätten?
Vad bostadsrättshavaren betalar till föreningen och vad denne har för lånekostnader har ingen betydelse vid prövningen. Det är i stället lägenhetens bruksvärde som är utgångspunkten för vad som är skälig hyra.

Den som har låga kostnader kan alltså tjäna på uthyrningen, medan den som har en faktisk kostnad som överstiger skälig hyra inte kan få någon kompensation för det.


Hur tar man reda på vilken hyra som gäller för jämförbara lägenheter?
Den som vill ha uppgifter om vad en likvärdig lägenhet har för hyra kan kontakta ett kommunalt (allmännyttigt) bostadsföretag.


Kan hyresnämnden lämna förhandsbesked om vilken hyra en bostadsrättshavare som mest kan ta ut, om man vill undvika att bli återbetalningsskyldig?
Hyresnämnden kan ta ställning till om en hyra är skälig eller inte först sedan andrahandshyresgästen har ansökt om återbetalning.
Eftersom nämnden är en opartisk domstolsliknande myndighet, kan den inte lämna ett förhandsbesked.


Hur mycket får man lägga på när man hyr ut en bostadsrättslägenhet möblerad?
Den som hyr ut sin lägenhet helt eller delvis möblerad har rätt att göra ett påslag på hyran, men det finns ingen uttrycklig lagregel som anger hur mycket man får lägga på.
Hyresnämnden har ofta godtagit ett hyrespåslag på lägenhetens bruksvärdeshyra på cirka 10-15 procent när lägenheten är fullt möblerad, men det är viktigt att komma ihåg att nämnden bedömer detta från fall till fall. Det är alltså fullt möjligt att utfallet blir ett annat i det enskilda ärendet.

Utöver möbler ingår ibland även till exempel fri hushållsel, betald tv-licens och p-plats som bostadsrättshavaren hyr separat. Upplåtaren har då rätt att lägga på en summa som motsvarar de faktiska kostnaderna.


Vad gäller när bostadsrättshavaren har ett motkrav på andrahandshyresgästen?
Om förstahandshyresgästen har ett motkrav på andrahandshyresgästen - till exempel ett krav på ersättning för skador på lägenheten - kan hyresnämnden inte besluta om att bostadsrättshavaren har rätt att kvitta skadeståndet mot den hyra som ska betalas tillbaka. Däremot kan hyresnämnden medla mellan parterna. Om medlingen misslyckas, får bostadsrättshavaren i stället vända sig till allmän domstol.
Hyresnämnden kan inte heller fatta beslut om huruvida bostadsrättshavaren är skyldig att betala tillbaka en deposition eller inte. Även detta är en fråga som prövas av allmän domstol om medlingen inte ger något resultat.


Ska bostadsrättshavaren betala skatt på hyresintäkterna?
Hyresintäkter i samband med uthyrning av privatbostad beskattas som inkomst av kapital. Närmare information finns på Skatteverkets webbplats.


Återbetalning

Var i lagen hittar man reglerna om återbetalning av överhyra?
Reglerna om återbetalning av överhyra finns i 55 e § hyreslagen (12 kap. jordabalken).
De gäller även vid upplåtelse av möblerat och omöblerat rum. Alla upplåtelser för fritidsändamål är undantagna från bestämmelsen.

Ovanstående är i huvudsak en sammanställning från hyresnämnden.


Underlag/blankett för andrahandsuthyrning? Eller för att beräkna "skälig hyra"?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-10-08 klockan 20:45.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-10-08, 04:28
karal669 karal669 är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2010
Inlägg: 4
Tummen upp

Tack så mkt för all hjälp! Mkt matnyttigt man får lära sig i detta forum Tack alla ni vänliga själar som delar med er av era kunskaper!
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Uthyrning av bostadsrätt i andra hand karal669 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2010-10-06 14:30
Lösningen är ökad uthyrning i andra hand - Dagens Nyheter Admin Senaste Nytt 0 2009-08-28 19:03
Min farfars bostadsrätt - Medlemskap, uthyrning, andrahand Droncen Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2009-06-02 08:58
Uthyrning i andra hand - Hon blev grundlurad - Upsala Nya Tidning Admin Senaste Nytt 0 2009-05-02 12:05
Mer pengar över vid uthyrning Admin Senaste Nytt 0 2009-03-18 06:35Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:10.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare