Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-27, 15:55
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Justering av stämmoprotokoll

Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om hur man som justerare rättar upp fel i stämmoprotokoll.

Justering av årsmötesprotokoll

Hur ska jag som på årsmötet vald justerare få in förtydligande mm i årsmötesprotokollet?

2006: Jag lämnade meddelande till sekreteraren i föreningen om att jag ville ha ett förtydligande på en punkt för att undvika olika tolkningsmöjligheter i framtiden av beslutet.

Ca 3 månader efter detta ringde ordförande och bönade och bad om att jag skulle skriva på årsmötesprotokollet och något förtydligande var man inte intresserad av. Då vi inte skulle komma något vart i detta ärende så föreslog jag att vi på nästa årsmöte informerar medlemmarna om meningsskiljaktigheten på denna punkt och att ärendet tas upp på nytt (ångrar detta idag).

Årsmöte 2007 hade jag med denna punkt som en motion. Då hävdar styrelsen bara att frågan inte var ett enhälligt beslut men ett majoritetsbeslut. Jag förklarade då att det inte är det frågan handlar om utan formuleringen i beslutet så att det inte misstolkas, och som info kan nämnas att beslutet var ett majoritetsbeslut. Nu har styrelsen beslutat att själva utreda om vad som beslutas då även flera medlemmar ifrågasatt hur beslutet ska tolkas!!!!

2007 (är åter vald till protokolljusterare för årsmötet):
Jag hade i årets justering flera förtydliganden som jag ville få in i protokollet. Då jag inte ville uppleva samma förfarande som 2006 (se ovan) så skrev jag förtydligande för vissa punkter längst bak i protokollet och med texten att "protokollet godkänns med följande förtydliganden".

Den 18 okt kom protokollet från styrelsen till medlemmarna. Där har man "kopierat bort" mina förtydliganden från årsmötesprotokollet men min signatur är kvar. Mina förtydliganden har man lyft ur till en separat bilaga där man hävdar att man inte får göra förtydliganden på "orginalhandling"!!! Vidare säger man i bilagan att dessa är mina personliga synpunkter och inte punkter som togs upp på stämman! Detta är helt absurt då jag endast förtydligat punkterna som står i protokollet jag fick för justering.

Nu behöver jag all hjälp och synpunkter jag kan få! Att jag skrev mina förtydliganden på protokollet var ju för att slippa förfarande från 2006 och på så sätt få kontakt med styrelsen. Antingen godkänner styrelsen protokollet med förtydligandena eller så får man väl kontakta justerare så att man gemensamt arbetar in förtydligandena i protokollet.

Vidare påstår styrelsen att förtydliganden inte får göras på en orginalhandling! I detta fall är väl en orginalhandling ett godkännt protokoll. De jag som justerare får kan väl endast kallas för "arbetshandling" eller liknande så att vi kan arbeta in förtydliganden mm som sen kan godkännas!?!?

Det styrelsen gjort i mitt fall då man tagit bort mina förtydliganden från årsmötesprotokollet men inte min signatur! Är inte det förfalskning?

Vad händer om årsmötesprotokollet inte är godkänt?

Hjälp mig! Hur ska jag agera vad ska jag göra?

/ANi


Manipulering av protokoll

Jag vet inte om jag förstått dig rätt, men från vad du skriver så tolkar jag det som att styrelsen begått ett solklart lagbrott.

Så här är det;
Enligt "experterna" ska justeringar av protokollet göras intill där du skriver under.
Ingen kan tvinga dig till något annat, men vissa (HSB Malmö, t.ex.) anser att anmärkningar/justeringar av protokollet ska göras i en separat bilaga. Personligen köper jag detta, speciellt med tanke på att när jag justerat protokoll så har mina justeringar ibland t.o.m. blivit på fler sidor än hela protokollet (det begås mycket fel i min brf).

Men vad som är viktigt är att dina justeringar är en del av protokollet, och dina justeringar får aldrig skiljas åt från protokollet.

Bredvid din underskrift i protokollet hänvisar du till din bilaga (företrädesvis tillsammans med en notering om vad du justerat, så att det kan bekräftas i framtiden att bilagan är orörd).

Om nu styrelsen "suddat" vad du skrivit i protokollet och lagt det som en separat bilaga så tror jag att ingen seriös domstol i detta land kan döma detta som något annat än en brottslig handling (urkundsförfalskning).

Har styrelsen i protokollet lagt in en referens till den bilaga som de skapat?

När sedan styrelsen (eller någon annan) lagt till en kommentar om att detta är dina "personliga synpunkter", etc. så lyckas styrelsen med konstverket att begå ytterliggare ett brott, även om man kanske rent allmänt kan tycka att detta inte är fullt lika allvarligt (jag vet en annan förening där samma sak förekommit).

Jag skulle vilja hävda att detta är synnerligen allvarligt, och ett beteende som måste beivras å det kraftfullaste.

Är ett protokoll inte justerat av justerarna är protokollet ej giltigt och kan ej godkännas av Bolagsverket (dvs besluten i protokollet är ej giltiga).

Justerare kan arbeta tillsammans om man så önskar, men det finns inget stöd i lag för att det ska förekomma någon form av röstning om vad som ska stå i justeringarna. Varje justerare ansvarar för sin egen justering.

Påstår styrelsen att förtydliganden inte får göras på en originalhandling så är detta en uppenbar lögn från styrelsen! Fråga gärna styrelsen var i lagen detta står (jag kan garantera att de inte kan svara på denna fråga).Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll

Styrelsen har inte lagt in en referens i protokollet till den bilaga som de skapat!

Du skrev att du själv har justeringar ibland på flera sidor!
Hur behandlas dina justeringar, dvs renskrivs dessa in på ett nytt protokoll som du åter får granska eller går dessa med bilagor till den av sekreteraren skrivna sk "orginal protokoll"???

/ANiRenskrivning av justerarnas justering

Okej, så styrelsen inte ens lagt in en referens till bilagan de skapat!

De tycks inte ha några skrupler överhuvudtaget om de kan begå så här uppenbara lagbrott.

Är det en privat förening, eller tillhör den någon bostadsorganisation?
Om din brf tillhör HSB, Riksbyggen eller SBC så sitter den en representant i din styrelse från bostadsorganisationen som måste kunna vad som gäller här.

Som svar på din fråga;
Mina justeringar rörs inte och ingen lägger till några kommentarer till mina justeringar... hur gärna de än skulle vilja detta. De vet att skulle de göra något sådant så skulle de få stå till svars för sina handlingar i domstolen, så detta aktar de sig mycket noga för.

Jag skriver bilagor (men inte för att jag blivit tillsagd om detta, utan för att jag upplever det som bäst för mig själv), och lägger in en referens till bilagan intill min namnteckning.

Ingen vågar förfalska stämmoprotokollen i min förening... i alla fall inte så länge jag bor här.

Tillägg:
Ett färdigt protokoll, som justerats av alla utnämnda justerare, ska finnas tillgängligt för alla medlemmar senast tre veckor efter stämman.


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen
Ny föreningslag - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - FAKTABANKEN

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar?

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll?

Frågor och svar om stämmoprotokoll - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll

Numrerad röstlängd på stämma - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"?
Censurerade stämmoprotokoll från HSB - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - MotionExempel på frågor att ställa till styrelsen på stämman om årsredovisningen
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 01:59.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-06-05, 17:43
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Vem får justera stämmoprotokoll?

En f.d ledamot i föreningen flyttar från föreningen, och är alltså inte medlem i föreningen. Hon kommer till stämman som ombud för sin mamma som bor i föreningen. Ordföranden i föreningen föreslår att hon skall vara stämmoprotokollsjusterare tillika rösträknare. Vilket också blir beslutet.

Justeraren är ansvarig för del av det verksamhetsår som behandlas på stämman.

Det fanns 68 medlemmar närvarande på stämman. Detta tillägger jag för att jag möjligen skulle kunna se att en ansvarig styrelseledamot i en liten förening kan vara stämmoprotokollsjusterare? Oetiskt?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-19 klockan 21:46.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-07-01, 09:35
eldaren eldaren är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 26
Standard

Jag har hamnat i liknande situation. Ska justera ett stämmoprotokoll. Protokoll från stämman har lämnats till mig för justering och underskrift (det fanns en lapp "brådis").

Efter genomläsning kunde jag konstatera att flera frågor som togs upp på stämman omnäms inte alls, samt vissa frågor har beskrivits enligt min uppfattning inte sanningsenligt.

Jag har framfört att protokollet inte stämmer överens med mina anteckningar från stämman och att följande XXX frågor är inte med i protokollet. Till svar fick jag mejl;
"Styrelsen har tagit dina punkter till beaktande. Protokollet är skrivet och justerat av både stämmans ordförande samt förste justeringsperson Camilla och i allt väsentligt överensstämmande med dessa personers minnesanteckningar. De av dina frågor som du ansett ej besvarats är tagna till protokollet under en samlande, avslutande punkt. Övriga invändningar från dej finns specificerade per fråga.

Du kan nu välja mellan att
1. skriva på protokollet och göra de tillägg du anser behövs i en bilaga. Emotser i så fall dessa, tillsammans med det underskrivna protokollet senast under morgondagen.

2. helt avstå från att skriva under. Om du väljer det sistnämnda kommer vi att publicera protokollet utan din medverkan.".

Det är helt klart att styrelsen tycker att jag är obekväm inte med i "gänget". Stämmordförande sitter nu som ledamot i styrelsen liksom protokollföraren och den förste justeringsmannen. Det verkar som att de vill stressa fram ett protokoll som de övriga tycker är bra. Vad kan/ska jag göra?

Det är viktiga punkter som måste finnas med i protokollet. Kan de övriga skriva under ett protokoll innan samtliga justerare lämnat sina synpunkter?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-19 klockan 21:49.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-07-01, 13:43
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard justering av stämmoprotokoll

Börja med att skriv in detta under rubrik Reservation.

Glöm inte "brådis"

Styrelsen har tagit dina punkter till beaktande. Protokollet är skrivet och justerat av både stämmans ordförande samt förste justeringsperson Cammilla och i allt väsentligt överensstämmande med dessa personers minnesanteckningar. De av dina frågor som du ansett ej besvarats är tagna till protokollet under en samlande, avslutande punkt. Övriga invändningar från dej finns specificerade per fråga.
Du kan nu välja mellan att
1. skriva på protokollet och göra de tillägg du anser behövs i en bilaga. Emotser i så fall dessa, tillsammans med det underskrivna protokollet senast under morgondagen.

Undertecknandet av detta brev du fått bör också kanske vara med?

Härefter skriver du de reservationer du uppfattar hände på stämman och som inte stämmer med din syn på stämmoprotokollet.

Obs: om din text överensstämmer till fullo med vad (ordföranden) skrivit till dig lyser "diktaturfasonerna igenom"."samt förste justeringsperson Cammilla.

Det finns ingen förste eller andra justerare, utan detta är bara ett sätt att "skrämmas".Jag hörde idag från en boende som pratat med revisorn i "min" förening att i stämmoprotokollet kanske det står tvärtom mot ett beslut som fattades på vår stämma för någon vecka sedan.

Med tvärtom menade han att mitt förslag som "vann" med röstsiffrorna 21 mot 20 är ombytt till 20-21.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-07-01, 14:35
eldaren eldaren är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 26
Standard

tack Stephan,det tipset tar jag garanterat in i justeringen, de kommer att läsa sina egna "trevliga" formuleringar.
Nu har jag fått ett orginal (undertecknad av de andra)meningen varit att jag skulle "bara! underteckna, kan jag som justerare skriva med bläck invid texten som inte stämmer. Delar av texten är helt förvrängd. Får jag ändra redan skrivna text, eller skall jag skriva egen bilaga. Men tänk om de publicerar protokollet utan min bilaga? Det har ju hänt att styr. manipulerar protokoll tidigare.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-07-01, 22:26
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard justering stämmoprotokoll

Du får/skall inte ändra någon text i protokollet.

Du ska skriva med bläck vid varje § de synpunkter du har på protokollet.
Men det finns sällan plats så bättre är att göra enligt nedan

Lämpligen skriver du en * asterix vid punkten som kan lyda reservation 1 se bilaga, reservation 2 se bilaga osv.

Härefter skriver du en bilaga och hänvisar till de olika §:erna.

För säkerhets skull skriver du också vid din underskrift där du skriver ditt namn att reservationer finns.


tillexempel


Justerat 2009 0701
kalle blomqvist

reservationer 1-7 finns i bilaga till detta stämmoprotokoll.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-08-11, 10:13
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Hur skall ett stämmoprotokoll justeras?

Finn gärna 5 fel i detta beskrivna exempel.

Stämman hölls den 17 juni.

Sekreteraren skriver under den 30 juli.
Ordföranden för stämman skriver under den 8 juli.
Justerare 1, skriver under den 16 juli.
Justerare 2, skriver under den 5 augusti.

Protokollet kom för kännedom till medlemmarna idag den 11 augusti.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-08-11, 11:11
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Stephan, försök se det positiva i hanteringen, det gick ganska fort från det att Justerare 2 skrev under tills det komm resten av medlemmarna till kännedom.

I ett mer seriöst läge kan man undra varför det tog så lång tid mellan Justerare 1 och 2??? semestertider?

Övriga tider mellan justeringar är bara rent slarv (i brist på bättre ord)
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-12-22, 14:58
darthjpp darthjpp är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Dec 2010
Ort: Göteborg
Inlägg: 1
Standard Justering av protokoll för årsstämma

Jag blev tillfrågad, och tackade ja, till att vara stämmoordförande i en HSB förening i Göteborg.

Det har nu uppstått vissa tvister kring protokollet, där jag i egenskap av stämmans ordförande skall justera. Dels så har det missats att ett val var enhälligt, och hade det varit det enda så må det vara hänt.

Dock fattades ett beslut om att låta en medlem bygga till sin lägenhet. I protkollet står utöver att stämma godkände detta även att:

"styrelsen får förtroende att se till att detta sköts enligt konstens alla regler."

Denna formulering är rent ut sagt usel, och när jag påpekade detta för sekreteraren fick jag till svar att "Skriv på bara. Vi måste ha protokollet för det är bråttom."

Dessutom, enligt alla konventioner jag kunnat läsa mig till så skall stämmoordföranden vara den som justerar protokollet först.
Jag har tidigare verkat inom hyfsat stora organisationer och även haft styrelseuppdrag vilket innebär att jag är van att både leda möten och justera protokoll. Denna stämma var tämligen farsartad med en inledande infotimme, en revisor som inte var där, en styrelse som inte ville/kunde svara på frågor.
Inte direkt det jag är van vid, där även detaljerade frågor kan besvaras, möjligtvis med en kommentar om att de exakta summorna behöver slås upp, men de finns där.

Efter denna stämma lusläste jag HSB's stadgar, och kan bara konstatera att de är ett dåligt skämt. HSB centralt verkar ju utöva diktatorisk makt över sina föreningar.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-12-22, 17:15
Didos avatar
Dido Dido är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: May 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 32
Standard Ojuste Justering


Styrelsen i min förening utser alltid samma justerare som "bara skriver på" utan att föra anteckningar och gå igenom protokollet för att se om det är korrekt. På vår årsstämma 2010 resulterade detta i att stämmoordföranden, hela styrelsen och båda justerarna "missade" att vi var två av 20 medlemmar som röstade emot ansvarsfriheten. Enligt det justerade protokollet beviljades styrelsen ansvarsfrihet. När jag frågade justerarna om de sett att vi röstade emot, svarade båda ja! men de skrev ändå på "som vanligt"! En viktig punkt ang. en stämningsansökan som togs upp på mötet saknades också i protokollet. Styrelsens jurist sa att det var väldigt olyckligt att vi som röstade emot inte ropat ut våra protester, trots att det var handuppräckning som tillämpades i alla frågor. Tyvärr, sa han, går det inte att ändra en juridisk handling i efterhand och det som återstår är Tingsrätten - där föreningen redan är stämd av en medlem!
__________________
Dido
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Fel i stämmoprotokoll - Vad göra? Admin Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 0 2009-03-27 15:52
Vem skriver under stämmoprotokoll i en brf? Francois Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2009-01-18 09:26
Brf Vädurens stämmoprotokoll-kurs stephan Bostadsrättsforum 10 2008-07-17 21:26
HSB Malmös stämmoprotokoll Goran Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 4 2008-06-15 16:57
Hemliga stämmoprotokoll/motioner inom HSB Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 5 2008-03-06 19:45Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:14.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare