Visa ett inlägg
  #1  
Gammal 2013-06-30, 12:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Bostadsanpassning i bostadsrättsförening

Bostadsanpassning i brf

Den som har någon form av funktionshinder kan söka bidrag hos kommunen för anpassning av sin permanentbostad. Ibland måste bostadsrättsföreningen ta ställning till om det är acceptabelt.

Den som behöver få sin bostad handikappanpassad ska vända sig till arbetsterapeuten i sin stadsdel (vårdcentralen).

Arbetsterapeuten gör ett hembesök och skickar sedan ett förslag till bostadsrättsföreningen för medgivande. När medgivandet kommit in till stadsbyggnadskontorets avdelning för bostadsanpassning granskas ärendet av ytterligare en terapeut. Akuta, mindre ärenden behandlas i regel snabbt.

Anpassningsbidraget ska användas till sådant som är nödvändigt för att klara vardagen och ett självständigt liv i hemmet.

Boende i småhus, bostadsrätt och hyresrätt kan få bidraget. För anpassning av bostadsrätt eller hyresrätt kan krävas att fastighetsägaren godkänner anpassningen.

Bidraget, eller anpassningsåtgärden, beslutas av kommunen. Avsikten är att det ska gå till fasta funktioner i hemmet, t.ex.: duschplats i stället för badkar, ta bort trösklar, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare, lyftanordningar, specialhissar, ramp till entrén eller hårdgöring av gångvägar.

Bidraget utgår till den sökande. Dörröppnaren, trösklarna eller trapphissen blir den sökandes egendom.

Sker anpassningen i medlemmens lägenhet är det medlemmen, eller den som i framtiden kommer köpa dennes lägenhet, som får ta ansvar för ändringen.

När det gäller anpassningar i föreningens del av huset, t.ex. gemensamma trappor eller dörrar, krävs medgivande från bostadsrättsföreningen, men installationen, t ex rampen förblir den enskildes egendom. När den boende flyttar har säljaren därmed formell rätt att montera ner dörröppnaren etc, annars tillfaller utrustningen i praktiken föreningen som "hittegods".

Orsaken är att kommunen endast kan betala ut bidragen till den som ansöker och har behovet - och det är då den enskilde.

Vem fattar beslut om bostadsanpassning i brf?
Bostadsrättsföreningen får frågan från kommunen om bostadsrättsföreningen accepterar förändringen. Normalt kan styrelsen fatta beslut som ett rent förvaltningsärende, men är ändringen mer omfattande kan det krävas ett stämmobeslut.


Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m
.

Bostadsanpassningsbidrag

1 § Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

2 § Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag.

3 § Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet.

4 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Bidrag till återställning av anpassade bostäder

11 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer (återställning) som har utförts
1. i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller
2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten
.


Vad är bostadsanpassning? - Boverket

Vem gör vad vid bostadsanpassning? - Boverket

Bostadsanpassningsbidrag - Info från Malmö Kommun


Se även;
Bostadsanpassning i brf


Synpunkter, förbättringsförslag eller tillägg till ovanstående text mottages tacksamt (skriv i huvudforumet).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat