Visa ett inlägg
  #19  
Gammal 2012-06-05, 16:13
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Byte till säkerhetsdörr i brf - Hovrättens beslut Mål nr ÖH 3580-09

Följande dom i hovrätten avseende byte till säkerhetsdörr (Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 18) kan vara av intresse?

Mål nr ÖH 3580-09

YRKANDEN I HOVRÄTTEN
Tommy har yrkat att hovrätten ska avslå Bostadsrättsföreningen Västeråshus nr 18:s talan vid hyresnämnden.

Bostadsrättsföreningen har bestritt ändring.


HOVRÄTTENS SKÄL
Utredningen
Av handlingarna framgår att föreningsstämman den 11 november 2008 beslutade att samtliga lägenhetsdörrar skulle bytas mot säkerhetsdörrar och att dessa dörrar skulle ha brevinkast.

Tommy har utvecklat vad han anförde vid hyresnämnden.

Bostadsrättsföreningen har här påpekat att föreningsstämmans beslut också innebär att föreningen övertar underhållsansvaret för lägenhetsdörrarna.

Hovrättens bedömning

Enligt 1971 års bostadsrättslag hade bostadsrättshavaren i princip en vetorätt mot förändringar av den egna lägenheten. Regleringen i den nuvarande bostadsrättslagen är föranledd av att en bostadsrättshavare inte i varje läge ska kunna säga nej till en ombyggnad som är starkt motiverad. Som exempel nämns i förarbetena en angelägen installation av hiss i fastigheten som kräver att viss del av lägenhetsytorna måste tas i anspråk (prop. 1990/91:92 s. 105 f.).

Bestämmelsen i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen, som talar om att lägenheten "kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad" syftar alltså i första hand på fysiska förändringar av själva lägenheten. Förändringar av allmänna utrymmen, som tvättstuga eller vinds- och källarförråd omfattas emellertid också av bestämmelsen.

I praxis (Rättsfall från hovrätterna, RH 2001:24) har bestämmelsens tillämpningsområde ansetts avse även den påverkan på en lägenhet som föranleds av att lägenheten ovanför förses med balkong. Rättsfallet ger dock inte stöd för att i ett fall som det förevarande utvidga begreppet förändring att avse annat än en fysisk förändring av lägenheten.

Av utredningen framgår att dörrbytet inte skulle föranleda några mer omfattande arbeten än byte av dörrkarm och dörrfoder och nödvändiga snickeriarbeten i samband med detta. Dessa arbeten kan knappast sägas medföra en förändring lägenheten. Och att säga att arbetena skulle ha samband med en om- eller tillbyggnad är enligt hovrättens bedömning inte förenligt med bestämmelsens ordalydelse.

Det sagda leder till slutsatsen att dörrbytet inte är en sådan åtgärd som omfattas av den aktuella bestämmelsen. Tommys lägenhet är därmed inte berörd på det sätt som avses med denna. Bostadsrättsföreningens ansökan hade därför inte bort tas upp till prövning vid hyresnämnden. Hyresnämndens beslut bör därför i berört hänseende undanröjas och föreningens talan vid nämnden i den delen avvisas.

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

Hovrätten undanröjer hyresnämndens beslut såvitt avser Tommy och avvisar Bostadsrättsföreningen Västeråshus nr 18:s talan vid nämnden i den delen.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Kazimir Åberg och Måns Edling, referent, och hovrättsassessorn Marianne Trägårdh. Enhälligt.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-06-20 klockan 15:01.
Svara med citat