Visa ett inlägg
  #4  
Gammal 2008-10-19, 15:02
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Cool Ingen begränsning på hur många regioner man kan vara medlem i

Det är en smart idé

Man kan vara medlem i alla 33 regionföreningar samtidigt.

I Malmö kostar ett medlemskap som bosparare 50 kr (under förutsättning att man är under 26 år, annars kostar medlemsavgiften 160 kr), och jag gissar att det är ungefär motsvarande i alla regioner.

Till en kostnad av drygt 1.500 kr så kan man alltså bli medlem i alla HSB:s regionala föreningar med full motionsrätt till HSB-regionernas alla stämmor!

Men å andra sidan så är i alla fall jag inte beredd att ta denna kostnad själv.

Bäst är om en medlem i varje region tar sitt ansvar som medlem och väcker sin region med ett antal motioner.

HSB Norra Bohuslän

På HSB Norra Bohusläns senaste årsstämma (2008-04-24) ser jag att det var 16 deltagare. Inklusive styrelsen!
I HSB Norra Bohusläns stämmoprotokoll kan man dessutom läsa följande;
Citat:
§2. Ordförande
På frågan, om förslag till ordf för stämman, föreslår valberedningen Kent-Olof Stigh, vilket stämman beslutar.
Kent-Olof Stigh tackar för förtroendet att få leda årets stämma, samt jämför dagordningen med den som kommer att gälla för HSB Malmös kommande årsstämma, där 210 motioner skall behandlas.
Inte en enda motion behandlades på HSB Norra Bohusläns stämma !

HSB Göteborg

Kunskapen om när man kan lämna in motioner har spritt sig till Göteborg.
HSB Göteborg är en mycket sluten organisation och informerar inte medlemmarna om stämmobeslut, men följande står nu att läsa på HSB Göteborgs webbplats;
Citat:
HSB Göteborgs höststämma 11 oktober 2008

Lördag 11 oktober genomfördes HSB Göteborgs höststämma på Svenska Mässan, Göteborg. Stämman var uppdelad i två delar: först den mer formella delen med beslutsärenden, och på eftermiddagen en mer seminarieinriktad del kring frågor om kvalitet i byggandet samt bostadsrätten i framtiden.

Nya stadgar för HSB Göteborg antogs i ett första beslut. Avsikten var att detta skulle varit ett andra beslut som bekräftade ordinarie årsstämmans beslut i våras, men sedan ett korrekturfel upptäckts i texten, vilket gjorde en av paragraferna felaktigt formulerad, rättades detta – och då var texten inte identisk med den som beslutades i våras. Härigenom får proceduren göras om med ytterligare en extrastämma, sannolikt senare i höst, då det krävs likalydande beslut på två olika stämmor för att nya stadgar ska kunna registreras.

Stämman utsåg också ombud samt ersättare för dessa till HSB Riksförbunds HSB-stämma 27-28 maj 2009 i Stockholm. Antalet ombud beror på medlemsantalet vid årets utgång, varför vi inte i dagsläget vet det exakta antalet ombud. Men det bedöms bli ca 14 ombud för HSB Göteborgs del. Stämman beslöt om en lista med 22 personer i numrerad ordning, där de som står överst blir ombud till det antal vi skall ha, och övriga blir ersättare.

Även tre motioner behandlades. I samtliga fall beslöt stämman efter diskussioner att bifalla styrelsens förslag, vilket i två fall (motioner om HSB Brf Valö Fyr och om ny typ av register över bostadsrättsföreningar) innebar att de avslogs, medan den tredje motionen, som handlade om regelverk m m för stämmoordförande, förklarades besvarad med styrelsens yttrande.

Under eftermiddagen diskuterades kvalitet i byggandet samt bostadsrätten i framtiden, och stämman uppdrog åt styrelsen att mot bakgrund av diskussionerna utforma motioner till Riksförbundets HSB-stämma om dessa frågor.

I övrigt kan noteras att stämman gästades av HSBs förbundsordförande Kent-Olof Stigh, som också fungerade som stämmoordförande, samt att VD Lars Göran Andersson under punkten ”Aktuella HSB-frågor” bland annat redogjorde för arbetet med ny organisation.
HSB Norr

På HSB Norrs årsstämma 08-05-16 (fullmäktigesammanträde med röstlängd - notera att här gör man inte som i HSB Malmö där HSB Malmö gör allt för att dölja vilka som deltagit på stämman) så deltog en klart högre procentdel än normalt inom HSB, hela 84 stycken fullmäktigeledamöter!

Men trots det för HSB ovanligt höga deltagandet så behandlades inte en enda motion på årsstämman!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-07-28 klockan 00:24.
Svara med citat