Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Stadgeändring bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8622)

Admin 2009-03-24 01:53

Stadgeändring bostadsrättsförening
 
Stadgeändring bostadsrättsförening

Bestämmelsen återfinns i 9 kap 23 § Brl. Beslut om ändring av stadgar fattas av medlemmarna på föreningsstämma.

Huvudregeln är att ett beslut är giltigt om samtliga röstberättigade i bostadsrättsföreningen är ense om det. Det förutsätter således att samtliga medlemmar som har rösträtt på stämman är närvarande, något som torde vara sällsynt.

Alternativt är beslut om stadgeändring också giltigt om det fattas på två på varandra följande stämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. På den första stämman gäller då huvudregeln om enkel majoritet. Vid beslut på två stämmor anger dock lagen att det krävs olika majoriteter beroende på vilket beslut om stadgeändring som avses.

Tillvägagångssätt för stadgeändring i brf
För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att ärendet tydligt angivits i kallelsen till stämman. Det lämpligaste är att lägga med förslaget till ändring till kallelsen så att inga tveksamheter uppstår.

Om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är helt eniga om att göra ändringen räcker det med ett beslut. Stämmor där alla medlemmar är närvarande är dock sällsynta.

Därför finns det en hjälpregel som innebär att man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Ett sätt att göra detta är att man först har en extra föreningsstämma där stadgeändringen beslutas och därefter fattar det andra beslutet på den ordinarie stämman.

Föreningen får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum så att man i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat.

På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget.

På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Det måste vara exakt samma beslut som fattas på de bägge stämmorna! Inga ändringar får göras mellan stämmorna.

Ändring av grunder beräkning årsavgift
Vissa typer av stadgeändringar kräver särskilt stor majoritet som till exempel att ändra grunderna för hur årsavgiften ska fördelas. Då krävs 3/4 av rösterna på den andra stämman.

Om stadgeändring avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgiften ska beräknas fordras vid andra stämman att minst tre fjärdedelar av de röstande ska gå med på beslutet.
Detta innebär, att om en bostadsrättsförening övergår från en beräkningsgrund där årsavgiften beräknas i förhållande till insatsen, till att den beräknas i förhållande till andelstalet, krävs minst tre fjärdedels majoritet vid andra stämman.

Villkor för stadgeändring i stadgarna
Stadgarna kan innehålla fler villkor för att stadgarna ska ändras i någon fråga. Dessa gäller då utöver vad Bostadsrättslagen föreskriver.

Inskränkning medlems rätt
Om ett stadgeändringsbeslut innebär att man inskränker medlemmens rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning fordras att samtliga röstande på den senare stämman har gått med på beslutet.

Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks eller att man inför hembudsskyldighet för lokaler (hembudsskyldighet för bostadslägenheter är inte längre tillåtet) är giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen har gått med på beslutet.

Ändring av stadgar ska godkännas av HSB-förening och HSB Riksförbund
I HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar anges ytterligare ett krav för stadgeändring. Nämligen att ändringar ska godkännas av styrelsen för HSB-föreningen och även av HSB Riksförbund när det gäller om föreningen ska träda i likvidation eller fusioneras med annan juridisk person samt vid stadgeändring där föreningen inte antar rekommenderade normalstadgar inkl typavvikelser.

Registrering av stadgar
När stadgeändringen är beslutad ska ändringen anmälas till Bolagsverket för registrering. Till anmälan skickas den nya stadgan och protokoll från de bägge stämmorna. Den nya stadgan gäller inte förrän registrering har skett.
Bolagsverket granskar protokollen mycket noga. Finner Bolagsverket att beslutet inte är fattat i rätt ordning eller att stadgarna strider mot lagen vägras registrering och stadgarna kan inte tillämpas. Föreningen får då börja om från början.


Bostadsrättslagen, 9 kap:

Ändring av stadgar

23 § Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks eller att förbehåll enligt 6 kap. 9 § införs, är giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen gått med på beslutet.

24 § Om det i stadgarna har tagits in något villkor utöver vad som följer av 23 § för ändring av stadgarna, gäller även det.
Om det finns en föreskrift i stadgarna om att en viss bestämmelse inte får ändras utan regeringens tillstånd, får inte heller föreskriften ändras utan regeringens tillstånd, om den har tagits in i stadgarna på grund av lag eller annan författning eller efter regeringens medgivande.

25 § Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett
.


LAGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH BOSTADSRÄTTSHAVARE
Bostadsrättslagen SFS 1991:614 (BRL)
Lag om ekonomiska föreningar SFS 1987:667 (LEF)
Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning 1982:352
Bostadsrättsförordning 1991:630

Årsredovisningslagen SFS 1995:1554 (ÅRL)
Bokföringslagen SFS 1999:1078 (BFL)
Fastighetstaxeringslagen SFS 1979:1152
Inkomstskattelagen SFS 1999:1229 (IL)
Mervärdesskattelagen SFS 1994:200 (ML)
Skattebetalningslagen SFS 1997:483 (SBL)

Lag om självdeklaration och kontrolluppgifter SFS 2001:1227 (LSK)
Lag om statlig fastighetsskatt SFS 1984:1052

Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (SKV 378)


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:55.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare