Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Senaste Nytt (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   ROT & RUT– det här gäller (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18138)

Admin 2013-03-03 20:30

ROT & RUT– det här gäller
 
Husarbete är ett begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad.

Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

ALTAN – SMÅHUS: Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av *altan. Rengöring av altan ger rätt till skattereduktion.
ALTAN - BOSTADSRÄTT: Skattereduktion medges inte för ombyggnad och reparation av en altan som hör till en bostadsrätt. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underhåll av altanen.
ANLÄGGNINGSARBETE: Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till reduktion.
ARKITEKTKOSTNAD: Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.
ASFALTERING: Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion.
AVFALL: Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion.
BADRUM: Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.
BADRUMSINREDNING: Byte av badrumsinredning ger rätt till reduktion.
BARNPASSNING: Skattereduktion medges för barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, grundskola fritidsaktiviteter eller liknande. Andra sådana aktiviteter som har nära samband med vardagslivet kan vara hjälp med läxor eller annat skolarbete som utförs i bostaden som ett led i barnpassningen. Till sådan barnpassning som inte ger rätt till skattereduktion räknas exempelvis privatlärare, tränare eller annat arbete för barnets räkning som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen själva. Du får heller inte skattereduktion för barnkalas.
BALKONG – BOSTADSRÄTT: Nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.
Skattereduktion medges inte heller för de arbeten som utförs på insidan av ytterväggen och som har ett direkt samband med nybyggnaden av balkongen. Inte heller arbetskostnaden för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion.
BALKONG – SMÅHUS: Tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.
BARNS HUSHÅLL: Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll.
BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG: Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige.
För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.
BERGVÄRME: Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
BIDRAG: Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.
BLANDARE: Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.
BOSTAD I UTLANDET: Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion för hushållstjänster och ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.
BOSTADSRÄTT: Äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få skattereduktion för ROT-arbeten.
Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana rotarbeten som utförs i lägenheten och som kunden svarar för som ger rätt till skattereduktion. Kunden kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt kunden dem.
BORTFORSLING: Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial och annat skräp. Till bortforsling räknas även tömning och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte m.m.) transporteras bort från bostaden.
BRASKAMIN: Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.
BREDBAND: Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
BRUNNSBORRNING: Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.
BRYGGOR: Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt till skattereduktion eftersom bryggan inte är att jämställa med ett komplementhus.
BYGGLOVSHANDLINGAR; Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.
BYGGNAD PÅ OFRI GRUND: ROT-arbeten på småhus på ofri grund kan ge rätt till skattereduktion.
Rotarbeten som utförs på tomtmarken där byggnaden är belägen ger inte rätt till skattereduktion.
CARPORT: Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. En carport får anses vara ihopbyggd med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och carporten eller om carportens yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
CATERING: Utgift för catering ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller kostnad för avhämtning av mat ger rätt till skattereduktion.
CENTRALDAMMSUGARE: Installation av centraldammsugare ger rätt till skattereduktion.
DJURPASSNING: Djurpassning ger inte rätt till skattereduktion.
DRÄNERING: Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet.
DÖDSBO: Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger dock inte rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.DÖRRAR I SMÅHUS: Byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till skattereduktion. Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler ger rätt till skattereduktion.
DÖRRAR I BOSTADSRÄTT: Byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för byte av innerdörrar. Tillverkning av måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.
EKONOMIBYGGNAD: Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.
ELANSLUTNING: Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden.
EL-ARBETEN – SMÅHUS: El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till reduktion. Exempel på
el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.
EL-ARBETEN – BOSTADSRÄTT: El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på
el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.
ENERGIDEKLARATION: Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion.
EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES): Rotarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.
FASADTVÄTT: Fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.
FJÄRRVÄRME – SMÅHUS: Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden.
FJÄRRVÄRME – BOSTADSRÄTT: Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.
FLYTTA: Du får inte skattereduktion för kostnader som avser flytthjälp. Det är endast kostnaden för flyttstädning du kan få skattereduktion för.
FLYTTSTÄDNING: Flyttstädning och inflyttningsstädning i den nya bostaden ger rätt till skattereduktion.
FRIGGEBOD: Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.
Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till skattereduktion.
FRITIDSHUS: Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.
FUKTMÄTNING: Fuktmätning ger inte rätt till skattereduktion.
FÖNSTER – SMÅHUS: Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.
FÖNSTER – BOSTADSRÄTT: Byte av fönster i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Vid fönsterbyte ger varken byte av ytter- eller innerfönster rätt till reduktion.
Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönstren rätt till skattereduktion.
FÖNSTERPUTSNING: Fönsterputsning som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion.
FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING: Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges inte skattereduktion för någon del av det arbete som utförts.
Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.FÖRÄLDERS HUSHÅLL: Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion. För skattereduktion för ROT-arbete gäller dock att den som ansöker om skattereduktion också är den som äger förälderns bostad.
GARAGE: Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion.
Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion.
Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
GRUNDÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND: Åtgärder för att förhindra exempelvis fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.
GRÄSMATTA: Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.
Klippning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion.
GARDINER: Uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i bostaden.
HISS I BOSTADSRÄTTSFÖRENING: Renovering av hiss i bostadsrättförening ger inte rätt till skattereduktion.
HEMKÖRNING AV MAT: Hemkörning av mat är att jämställa med en transporttjänst och ger därför inte rätt till skattereduktion.
HYRESRÄTT: ROT-arbeten i hyresrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbeten som utförs i kooperativ hyresrätt ger rätt till skattereduktion.
HÄNGRÄNNOR: Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion.
INFILTRATIONSANLÄGGNING: Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen.
INSTALLATION: Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.
Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
JORDVÄRME: Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden.
KAKELUGN: Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.
KEMTVÄTT: Kemtvätt ger inte rätt till skattereduktion.
KOLONISTUGA: Skattereduktion kan medges för ROT-arbete som utförs i kolonistuga förutsatt att föreningens stadgar tillåter övernattning i stugan och att den är inrättad för bostadsändamål.
KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP: Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det..
KOMPLEMENTHUS: Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du få skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus.
KOOPERATIVA HYRESRÄTTER: ROT-arbeten som utförs i kooperativa hyresrätter ger inte rätt till skattereduktion.
KVALITETSANSVARIG: Arbete som kvalitetsansvarig ger inte rätt till skattereduktion.
KRANAR: Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.
KÖK: Renovering av kök ger rätt till skattereduktion. Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.
KÖKSFLÄKT: Montering av köksfläkt ger rätt till skattereduktion eftersom det normalt är förenat med visst byggarbete. Service av köksfläkt ger inte rätt till skattereduktion.
LARM: Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.
LUFTVÄRMEPUMP: Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.
LÅS - BOSTADSRÄTT: Byte av lås i ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.
LÅS - SMÅHUS: Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.
MARKARBETEN – INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP: Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet.
MARKARBETEN – STEN/PLATTLÄGGNING: Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.
MARKISER – SMÅHUS: Montering av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion. Service av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.
MARKISER – BOSTADSRÄTT: Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till reduktion.
MASKINKOSTNADER: Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till skattereduktion.
MATLAGNING: Du kan få skattereduktion för matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Förutsättningen är att den du anlitar för att laga maten använder de råvaror som du själv har hemma. Detta gäller även för blandning av drinkar.
MATSILVER: Putsning av matsilver ger rätt till skattereduktion.
MOSSBEKÄMPNING: Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till skattereduktion.
MÅLNINGSARBETEN – BOSTADSRÄTT: Målningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion.
Till sådant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas alltså även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger inte rätt till skattereduktion.
MÅLNINGSARBETEN – SMÅHUS: Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.
MÄTNINGSARBETEN: Mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.
NATTVAK: Skattereduktion kan medges för nattvak förutsatt att det arbete som utförs under nattvaket är hjälparbete av personlig art som exempelvis hjälp med skötsel av den personliga hygienen, på- och avklädning, matning samt liknande personliga bestyr. Skattereduktion kan även medges om arbetet innebär att se till den omsorgsbehövandes säkerhet, exempelvis förhindra att en förvirrad person lämnar bostaden utan att ha förmågan att själv hitta hem.
NYBYGGNATION: Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till skattereduktion. Vilket innebär att skattereduktion inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta innebär att fastigheter med värdeår 2004 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdeår 2005 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2011 o.s.v.
NYBYGGNATION – VÄXTHUS: Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till skattereduktion.
NYBYGGNAD – RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT: Skattereduktion medges inte för rivning av gammalt hus.
Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.
NÄRINGSBOSTAD: En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.
OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS: Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.
PERSIENNER: Montering av persienner ger inte rätt till skattereduktion.
PLÅTTAK: Läggning av nytt plåttak samt lagning eller byte av delar av plåttak ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att tvätta och måla taket ger rätt till skattereduktion.
POOL: Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset. Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion. Rengöring av utomhuspol ger inte rätt till skattereduktion. Enkel "veckorengöring" av inomhuspool kan dock ses som städning och ger skattereduktion.
RADON: Radonsanering i byggnaden (exempelvis genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.
SAMFÄLLIGHET: ROT-arbete på samfälligheter ger inte rätt till skattereduktion.
SANITETSPORSLIN: Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för bekämpning av mördarsniglar.
SERVICE OCH REPARATIONER: Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.
SKADEDJUR: Skadedjursbekämpning ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till skattereduktion.
SKORSTEN - BOSTADSRÄTT: Reparation av skorsten i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.
SKORSTEN - SMÅHUS: Reparation av skorsten på småhus ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.
SMÅHUS: Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.
SNÖSKOTTNING: Snöskottning som sker på tomten ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för skottning av hus-, garagetak, balkong och altan samt borttagning av istappar.
SOLPANELER: Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.
STAKET: Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion.
STENSÄTTNING: Stensättning ger inte rätt till skattereduktion.
STUBBFRÄSNING: Stubbfräsning ger inte rätt till skattereduktion.
STÄDNING: Städning av bostad som sökanden själv använder ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för städning av bostad som hyrts för kortare eller längre tid, exempelvis slutstädning av hyrd fritidsbostad.
STÄDNING – BYGGSTÄDNING: Byggstädning ger rätt till skattereduktion.
TAK - SMÅHUS: Lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak ger rätt till rotavdrag, oavsett material. Även tvätt av tak ger rätt till rotavdrag. Kostnader för arbeten som utförs i företagets lokaler, exempelvis plåtarbeten, ger inte rätt till skattereduktion.
TAKPANNOR: Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion.
TILLBYGGNAD: Om kunden låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion.
Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan..
TILLÄGGSISOLERING: Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.
TOMTRÄTT: Tomträttsinnehavare likställs med ägare av fastighet.
TRAPPA: Reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till reduktion.
TRÄDBESKÄRNING: Skattereduktion medges inte för trädbeskärning.
TVÄTT: Tvätt av textilier som utförs i bostaden eller i gemensam tvättstuga ger rätt till skattereduktion.
TREKAMMARBRUNN – AVLOPP: Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden.
UTBYGGNAD – FÖRRÅD: Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.
VATTENLEDNING: Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.
VEDSPIS: Montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.
VENTILATION: Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.
VÄRME: Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden.
VÄRMEPANNA: Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion.
VÄRMEPUMP: Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. .
YTTERVÄGG – BYTA: Att byta ytterväggar, till exempel ta bort eternit, är en del av det byggnadsarbete som görs vid byte av fasadbeklädnad. Det ger rätt till rotavdrag.

Källa: Skatteverket

(Observera att listan inte fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion.)


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:12.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare