Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Lars Danielsson, det är lätt att skriva ord som

turbulens, käpphästar, ekonomiskt utrymme kooperativa värderingarn, hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg.
Det är svårare att tyda och leva upp till?
"Jag kom in i HSB Malmö under en turbulent tid och har hela tiden sett som min främsta uppgift att hjälpa organisationen ut ur denna, säger Lars Danielsson
- Frågorna framöver handlar mycket om att skapa ett ekonomiskt utrymme för att tillgodose de kooperativa värderingarna med hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg i centrum. Något min företrädare banat väg för och något vår nya styrelse också ser som sin käpphäst. Med såväl vår styrelse som alla duktiga medarbetare på HSB Malmö ser jag framtiden an med tillförsikt, avslutar Lars Danielsson."

October 22 2007 (3080) e
    Kommentar av Admin
Ja, vi får höra många fina ord från HSB Malmö. Men orden i sig själv betyder ingenting. HSB Malmö måste nog visa att de kan stå för vad de säger. Och det gör de t.ex. inte genom att bestrida klander och svara på ett så fegt och undvikande sätt. Dessutom med uppenbara och bevisbara felaktigheter i sitt svar från Blanka Kruljac, där HSB t.o.m. vågar hävda att protokoll inte har något värde.
När HSB Malmö ovanpå detta hotar medlemmar som bara vill uppnå en bättre organisation och fungerade regelverk med att de ska stå för rättegångskostnaderna, och att det kommer att kosta dessa medlemmar oerhörda summor pengar så är det svårt att stå på HSB Malmös sida.
Som någon här nämnt tidigare så är dessa maffiametoder med att försöka skrämma medlemmarna till tystnad inget som hör hemma i en medlemsorganisation.
HSB Malmö borde skämmas!


Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att det strider mot lag och stadgar.
I protokollet har punkt 15 och 16 inte återgivits korrekt utifrån det faktiska händelseförloppet. På stämman fattades beslut i p 16 om antalet styrelseledamöter innan beslut fattades i p 15 om arvoden1.

Det är, som tidigare angivits, fullt möjligt för stämman att besluta om att byta plats på punkter i dagordningen genom beslut med enkel majoritet3. Protokollet är ett beslutsprotokoll och det saknar betydelse för beslutets giltighet att valberedningens "reservation" inte återges i protokollet. Fullmäktige fick valberedningens förslag föredraget vid stämman, och de röstberättigade på stämman beslöt om oförändrade arvoden till styrelsen. Vid beslutet var det för de röstande fullmäktige känt att stämman dessförinnan fattat beslut om oförändrat antal ordinarie styrelseledamöter.
Stämmans beslut avseende arvodena blev det som anges i protokollet. Det föreligger ingen grund för klander avseende beslutet intaget i punkt 15 i protokollet.
"

 1. HSB erkänner att protokollet är felaktigt avseende det faktiska händelseförloppet.

 2. Men HSB kan inte förklara varför HSB anser att det ändå är acceptabelt att skriva protokollens beslut i annan ordning än de togs, och dessutom utan att ens informera om att det faktiska händelseförloppet avviker från hur det struktureras i protokollet, och angivits i kallelse/dagordning samt i stadgar.
  Naturligtvis kan ordningen av beslut som tas vara av kritisk betydelse. Beroende på i vilken ordning som beslut tas kan ett beslut bli annorlunda eller till och med felaktigt.
  Ett litet exempel på detta förekom till och med på årsstämman 2007, där man i en motion ville ta beslut i en fråga som redan tagits beslut i. Samtliga från HSB Malmös styrelse och övriga (inkl. mötesordförande) var denna gång helt eniga i att detta inte lät sig göras.

 3. "Som tidigare angivits"? Precis som att allt är ett faktum bara för att HSB säger så, utan att det behöver vara kopplat till något regelverk. Det är inget som har fastställts att det är fullt möjligt för stämman att fritt under stämmans gång besluta om att byta plats på punkter i dagordningen genom beslut med enkel majoritet. Det är bara personligt tyckande från HSB:s sida som framförts.
  Man kan kanske tycka som HSB att det skulle vara praktiskt om det var möjligt att göra denna avvikelse från punkten "Fastställande av dagordning" i dagordningen, men då måste det föras in i stadgarna att man på detta sätt kan avvika från den ordning som fastställts i stadgar samt i dagordning/protokoll.
  Dessutom, varför har detta beslut inte förts in i protokollet, och varför har ingen av de som skrivit under på att protokollet överensstämmer med vad som hände på stämman, anmärkt på att detta beslut ej förts in i protokollet?

 4. HSB skriver; "Vid beslutet var det för de röstande fullmäktige känt att stämman dessförinnan fattat beslut om oförändrat antal ordinarie styrelseledamöter".
  Ja, det är vad HSB säger.

 5. Valberedningens reservation om oförändrat arvode endast om det inte blir en mindre i styrelsen är i allra högsta grad är en del av yrkandet (precis som så mycket annat liknande som tagits upp i detta och andra protokoll). I motsats till t.ex. kommentaren i protokollet för punkt 34 om att Alf Gustavsson var positivt inställd till motionen.
  HSB, som inte vill bemöta denna del av klandret, säger själv i sitt svar att yrkanden ska ingå i protokollet!

 6. HSB hävdar här att stämmans beslut avseende arvodena blev det som anges i protokollet. Men i protokollet står det "inkomstbasbelopp", medan det på stämman endast nämndes basbelopp, och inte om det skulle vara inkomstbasbelopp (45.900 kr) eller prisbasbelopp (40.300 kr). En stämma kan inte ta beslut i något som de inte vet vad det är de tar beslut om.
  Ledamöterna informerades inte om nivån på styrelsens arvode.

 7. Inom parantes kan man tillägga att det är anmärkningsvärt att en jävig styrelse för HSB Malmö föreslår dubblerat arvode till valberedningen!
  På stämman så är det HSB Malmös styrelseordförande Alf Gustavsson som föreslår en dubblering av valberedningens arvode. Självfallet så är HSB Malmös styrelse den absolut sista som ska lämna något som helst förslag på arvode till valberedningen.
  En styrelse som föreslår ökat arvode (i detta fall dessutom en dubblering) som tack till valberedningen som föreslagit dem kan upplevas som en jävsituation!

 8. I övrigt, se punkt 6 (Inlägg 3078) avseende ändring av dagordning.Punkt 16 ! - Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att det strider mot lag och stadgar.
Protokollet är bristfälligt i sin utformning såtillvida att det inte tillräckligt klart framgår att stämman beslutade att bifalla Tommy Johanssons förslag om oförändrat antal ordinarie styrelseledamöter samt en suppleant1. Detta är dock en brist i protokollets utformning, inte något felaktigt beslut på stämman. Stämmans beslut torde vara uppenbart för alla som var närvarande vid stämman2. Som tidigare angivits är det stämmans beslut, inte vad som angivits i protokollet, som är avgörande huruvida ett beslut kan klandras eller inte12.
Protokollet kommer att kompletteras med ett förtydligande i denna del9.
Någon grund för klander eller för att ta om stämman föreligger inte.
"
 1. Ja, som HSB klart och tydligt erkänner så är protokollet ytterst bristfälligt här.
  Det är till och med så "bristfälligt" att det är helt omöjligt att kunna uttolka vad som egentligen beslutades. Dvs "bristfälligt" är inte ett ord som speglar hur det är. "Gravt felaktigt" är däremot en betydligt mer korrekt beskrivning av detta allvarliga fel i protokollet!

 2. HSB försöker hela tiden vända det till att vad som står i protokoll är helt utan betydelse.
  Men så är det naturligtvis inte (enligt vad som tidigare redogjorts för)!

 3. Hur menar HSB att man ska kunna backa tillbaka till protokoll om man kan skriva precis vad som helst i protokoll och begå precis vilka felaktigheter som helst?

 4. Tycker HSB att det är rätt att ordföranden, protokollförare och alla justerare alltid ska vara helt ansvarsbefriade, och vad tror HSB i så fall att detta får för konsekvenser?
  Har justerarna ens läst det protokoll som de justerat?

 5. Tycker HSB att det är ok att begå fel och t.o.m. bryta mot lagen bara för att det blivit till rutin inom HSB-organisationen?

 6. Med vilken rätt anser sig HSB kunna göra bedömningen att stämmans beslut "torde" vara uppenbart för alla som var närvarande vid stämman" ?

 7. Tycker HSB att stämmans beslut är lika uppenbart för alla som inte fick eller hade möjlighet att närvara på stämman, och som därför måste utgå från protokollet?

 8. Tycker HSB det är rätt att ledamöter och medlemmar som inte hade möjlighet att närvara på stämman inte ska kunna få veta vilket beslut som tagits?

 9. HSB skriver; "Protokollet kommer att kompletteras med ett förtydligande i denna del"!!!
  Så nu kan man helt plötsligt ändra fritt i protokoll hur som helst! Vad ska vi då med protokoll till överhuvudtaget? Nu ett halvår efter stämman så tycker HSB att allt blir bra bara HSB fixar till lite i det justerade protokollet så att det stämmer med verkligheten?
  Hur skulle det se ut om man gör efterjusteringar i felaktiga protokoll lite som man känner? Vilka fel menar HSB att man kan hålla på och efterkorrigera på det här sättet, utan att stämman måste göras om för att fastställa vilket beslut som egentligen tagits?
  Vilka konsekvenser kan detta få, t.ex. för de som läst protokollet innan justering av justerarnas justering utförts?

 10. HSB har i sitt svar inte bemött klandret i det avseendet att inget nämns i kallelsen/dagordningen om fastställande av antalet revisorer. I kallelse/dagordning står endast; "16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter" men enligt rubriken i protokollet så tas här även beslut om revisorer.

 11. I HSB Malmös stadgar (§ 29) står det att HSB tillsätter en revisor.
  Den revisorssuppleant som HSB tillsatt här är ej tillsatt enligt regelverket, även om valberedningen inte känner till detta.
  Valberedningen har under sitt förslag lagt in Peter Sjöberg (revisor) och Peter G. (revisorssuppleant), men dessa personer från Ernst & Young har utsetts av HSB, och valberedningen såväl som fullmäktige har ingen rätt att ta något beslut om dessa.
  En revisor utses av "HSB Riksförbund" (men i praktiken HSB Malmö) enligt stadgarna.
  Det framgår inte någonstans att dessa två personer inte är valberedningens förslag.
  Enligt HSB Malmös stadgar ska en revisor utses av HSB Riksförbund.

  1. HSB Malmös stadgar, §29: "Revisorerna ska vara lägst två och högst fyra, med lägst en och högst tre suppleanter. En revisor utses av HSBs Riksförbund. Övriga revisorer och suppleanter väljs av ordinarie fullmäktigesammanträde för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigesammanträde hållits".

  2. Punkt 20 i protokollet: "Beslut om antal revisorer.
   Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår att antalet revisorer skall vara tre ordinarie med två suppleanter.
   "
   Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.

  3. Punkt 21 i protokollet: "Val av revisorer för 1 år
   Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Lena Andersson HSB:s brf Henriksdal och Berth Rasmusson HSB:s brf Ida.
   Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.
   Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Sjöberg från Ernst & Young.
   "

  4. Punkt 22 i protokollet: "Val av revisorssuppleant för 1 år
   Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Bengt Göransson HSB:s brf. Roxen.
   Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.
   Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Gunnarsson från Ernst & Young.
   "
  Men fullmäktigesammanträdet beslutade enligt förslaget (precis som det står i protokollet) och tillsatte inte alls varken Peter Sjöberg som revisor (det kan bara HSB göra och protokollet är felaktigt i att stämman tillsatte Peter Sjöberg) eller Peter Gunnarsson som revisorssupleant. Peter Gunnarsson föreslogs aldrig på stämman (vilket dessutom framgår av protokollet). Dessa två är alltså tillsatta av HSB Malmö, trots att HSB Malmö enligt sina egna stadgar (§29) bara får tillsätta en revisor.

 12. "Som tidigare angivits är det stämmans beslut, inte vad som angivits i protokollet, som är avgörande huruvida ett beslut kan klandras eller inte"?
  Återigen tar sig HSB friheten att tala om för tingsrätten vad som är avgörande för om en stämma kan klandras eller ej.
  Till råga på allt utan att ens kunna referera till lagtexten. Det är till synes bara lite sporadiskt fritt personligt tänkande.Punkt 17 !!! - Val av ordförande
"HSB Malmö bestrider att det föreligger något fel i beslutet om val av ordförande.
Stämman förrättade val av styrelsens ordförande och till ordförande omvaldes Alf Gustavsson.
"
 1. Som hävdats i klandret skedde ej detta!
"Protokollet återger korrekt det beslut som fattades av stämman."
 1. Varför det? Baserat på vad?
  Enligt vem (Blanka Kruljac, som undertecknat HSB Malmös svar, var ju inte på stämman)?
  Som framgår här så gör dagens system att det är oerhört komplicerat att klandra felaktiga stämmor. Det är alltså inte konstigt varken att det begås så mycket fel på stämmor eller att stämmor så sällan klandras. Medlemmarna är mycket utsatta och rättslösa.

 2. Inget val skedde här. Det förekom endast en diskussion. Det förekom heller inte någon klubba i bordet som bekräftade något beslut. Vi som var på stämman uppfattade det som att denna punkt skulle tas beslut om under en kommande punkt (alltså att det var en av de under stämman flera omändringarna i dagordningen).

 3. Här ska vi helt plötsligt, utan rätt att kunna ifrågasätta något, förlita oss till protokollet bara för att det råkar passa HSB. I andra fall här så är det bara "fel" i protokollet när det är till nackdel för HSB.
  En tydlig strategi inom HSB är att hela tiden försöka vända på regelverket så att det för varje tillfälle passar HSB bäst.

 4. Ingen mandattid uppgavs heller under denna punkt på stämman och ordet "ledamot" förekom inte ens under denna punkt (som skulle klargöra att beslut skulle tas om separat val av en ledamot till styrelsen).Punkt 18 !!! - Val av styrelseledamöter
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att det strider mot lag och stadgar.
Enligt beslut tidigare på stämman under p 16 beslöt stämman att antalet styrelseledamöter skulle vara oförändrat, d.v.s. 7 ordinarie, och en suppleant1. Under punkt 17 har stämman valt en av styrelseledamöterna; ordföranden2. Återstår att bemanna sex ledamotsposter3. Vid stämman upplystes medlemmarna om att en styrelseledamot hade mandattid kvar på ett år4. Det innebär att val skulle förrättas av 5 ordinarie ledamöter6. Valutgången återges i stämmoprotokollet med angivande av det antal röster som varje kandidat erhöll. De 5 personer som fick flest röster valdes till ordinarie styrelseledamöter7. Därmed var styrelsen fulltalig med 7 ledamöter, en nyvald ordförande, 5 nyvalda ledamöter och en ledamot med kvarstående mandatperiod på 1 år8.

Lydelsen i protokollet avseende att F.H. nominerades vid stämman kan missuppfattas. Med nominering avses i protokollet att det på stämman fördes fram förslag om ytterligare styreleledamot vid sidan av valberedningens förslag. F.H. hade nominerats till valberedningen före stämman helt i enlighet med bestämmelsen i stadgarna, § 21. Detta framgick också av de handlingar som skickades till samtliga fullmäktige före stämman. På stämman föreslogs F.H. som kandidat vid sidan av det förslag till styrelse som valberedningen lade fram.9

Återigen understryks att det är fråga om ett beslutsprotokoll och att hela händelseförloppet inte återges i protokollet. Protokollet redovisar stämmans faktiska beslut. Det föreligger inget felaktigt beslut vad gäller val av styrelseledamöter, och det föreligger därmed inte grund för klander av stämmans beslut.
"
 1. HSB Malmö skriver här att det under punkt 16 beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter skulle vara 7 stycken, plus en suppleant. Men som förklarats under punkt 16 så kan man från protokollet inte uttyda vad som egentligen beslutades (detta instämmer HSB Malmö i), och därmed kan stämman inte anses vara giltig.

 2. HSB Malmö skriver här att stämman under punkt 17 valt "en av styrelseledamöterna; ordföranden". Men som förklarats under punkt 17 så skedde inget val här.
  I protokollet står det felaktigt att fullmäktige under punkt 17 "beslutade enligt förslaget", men detta är alltså bestämt fel i protokollet!

 3. Så när HSB här skriver "Återstår att bemanna 6 ledamotsposter" återstår det fortfarande att välja sju ledamöter.

 4. Sedan skriver HSB "Vid stämman upplystes medlemmarna om att en styrelseledamot hade mandattid kvar på ett år", men detta är ej korrekt! Vem skulle ha gjort detta och när?
  Det står ej heller något i stämmoprotokollet om att medlemmarna upplystes om detta, vilket alltså stödjer klandret.

 5. Tvärtom så rådde det stor förvirring om mandattiderna för alla förtroendevalda, eftersom valberedningen inte utrett och informerat korrekt om detta, varken före stämman eller under stämman.

 6. Så när HSB här skriver; "Det innebär att val skulle förrättas av 5 ordinarie ledamöter" åtestår det fortfarande att välja sju ledamöter. Detta styrks också av frånvaron av annan information i stämmoprotokollet än vad som hävdats i klander.

 7. HSB skriver; "Valutgången återges i stämmoprotokollet med angivande av det antal röster som varje kandidat erhöll. De 5 personer som fick flest röster valdes till ordinarie styrelseledamöter.". Detta är inget som klandrats!

 8. HSB skriver; "Därmed var styrelsen fulltalig med 7 ledamöter, en nyvald ordförande, 5 nyvalda ledamöter och en ledamot med kvarstående mandatperiod på 1 år.".
  Som tydligt förklarats, där denna syn även här stöds av stämmoprotokollet, valdes endast 5 ledamöter in i styrelsen! Alf Gustavsson och Henric Lellky valdes aldrig in i styrelsen, precis så som det framgår av stämmoprotokollet, som är helt korrekt i detta avseende!
  Förvirringen på stämman var stor, mycket beroende på det ytterst dåliga grundarbete som gjorts av valberedningen.

 9. I protokollet återges först valberedningens förslag. Därefter står det uttryckligen i protokollet; "Utöver detta nomineras F.H. HSB:s brf Magne". Men enligt HSB Malmös stadgar, §21, så är det endast är HSB Malmös valberedning som får nominera förtroendevalda (oavsett hur absurd denna stadgeparagraf än är). Ingen har motsatt sig det som HSB skriver i sitt svar, men vad som klandrats är just det som HSB malmö svarar, dvs att lydelsen i protokollet är fel. Därmed ger protokollet inte en klar och tydlig bild varken för de som inte var med på stämman eller för kommande generationer.

 10. Trots att HSB själv i sitt svar hävdar att yrkanden ska tas med i protokollet så nämns i protokollet bl.a. inte vilka som var nominerade.För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").


Tips!

HSB Malmö har nu haft vänligheten att lägga ut presentationsmaterialet från helgens seminarier.

Där kan du bl.a. läsa om den inte helt lätta energideklarationen.
Senast sista december 2008 ska alla bostadshus vara energideklarerade. Deklarationen utförs av ackrediterade företag.

En stor fråga är vad kostnaden för detta är?
Ingen tycks vilja/kunna svara på denna fråga.

Andra ämnen var;
- Fastighetsägarens ansvar
- Aktivt styrelsearbete
- Dagens ränteläge och framtidsutsikter
- Tillgänglighet


Tips!
Glöm inte bort sajtens nya forum om bostadsrätter. Där dyker upp intressanta frågeställningar, lite då och då, även om det är mest aktivitet här. Nu senast om problemen med styrelser som tror att de kan ha restriktioner för medlemskap pga inkomst/förmögenhet.


För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.