Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan
Hemsida

HSB nekar till felaktigheter vid årets stämma

Tvisten mellan bostadsrättsföreningen Misteln och HSB rullar vidare vid Malmö tingsrätt. Misteln håller fast vid att HSB bröt mot stadgarna vid årsstämman. Men i ett svar till tingsrätten nekar nu HSB Malmö till att ha gjort fel.

Det var den 26 april som årsstämman hölls. Och enligt Misteln var det mycket som blev fel. Bostadsrättsföreningen anser att HSB på 14 av de 40 punkter som togs upp vid mötet bröt mot sina egna stadgar.
Men HSB Malmö bestrider på alla punkter att något formellt fel skulle ha begåtts på stämman eller när protokollet skrevs efteråt.
Kravet från Misteln om att ett antal beslut på stämman ska upphävas tillbakavisas helt.
HSB vägrar också att gå med på begäran om att årsstämman ska göras om antingen i sin helhet eller delar av den.
Misteln hävdar i sin stämningsansökan att protokollet från stämman i april är felaktigt.
Men via sitt juridiska ombud, Blanka Kruljac, tonar HSB Malmö ner frågan just kring protokollet och hänvisar istället till själva stämman.
– I det fall innehållet i protokollet inte skulle stämma överens med de beslut som fattades på årsstämman gäller de beslut som i verkligheten togs vid stämman. Det är med andra ord stämmans beslut som är föremål för tingsrättens prövning.
Misteln anser att HSB tagit upp saker som inte stod på dagordningen och att omröstningar inte genomfördes trots att de begärdes.
Men HSB nekar på alla punkter och tänker dessutom begära ersättning för rättegångskostnader. Samtidigt beklagar man att frågan tagit den här vändningen.
– Vi har i omgångar, via träffar och möten med bostadsrättsföreningen Misteln sökt en lösning på tvisten, säger HSB Malmös vd Lars Danielsson.
Nu är det tingsrätten som ska granska frågan rent juridiskt och ta ställning till om HSB Malmö följt stadgarna eller inte.


October 19 2007 (3064) e
    Kommentar av Admin
Punkt 0 !!! (viktigaste punkten tillsammans med P3, P16, P17, P18, P35, P14)
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det fattats i strid med stadgarna.
HSB Malmö bestrider vidare att stämman skall tas om.
Punkten 0 i protokollet är inte en extra punkt till dagordningen1 utan skall betraktas som en ordningsfråga2. Av 7 kap 10 § Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen) som är tillämplig på bostadsrättsföreningar, följer att stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett. I HSB Malmö är det brukligt att föreningens styrelseordförande öppnar stämman och håller i de åtgärder som behöver vidtas innan den egentliga stämman tar sin början genom valet av stämmans ordförande6.
På en föreningsstämma har enligt huvudregeln9 endast medlemmarna, eller om man som i förevarande fall tillämpar fullmäktigesystem, endast fullmäktige närvarorätt9. Därutöver har styrelseledamöter och VD närvarorätt11. Stämman kan dock genom beslut10 ge vem som helst närvarorätt, om det inte finns begränsning i stadgarna10, se Mallmén, Kommentar till lagen om ekonomiska föreningar, tredje uppl. sid 24410. Någon sådan begränsning föreligger inte enligt HSB Malmös stadgar12. Beslutet om stämman skall vara öppen är en ordningsfråga som inte behöver tas upp i kallelsen4.
Det kan noteras att det kanske vore lämpligare att benämna denna del av protokollet för exempelvis "inledning" eller liknande, i stället för punkt 0.
Det är dock ytterst vanligt förekommande att de åtgärder som vidtas innan den egentliga stämman tar sin början, på något sätt redovisas i protokollet7.
Numreringen innebär dock inte att det föreligger grund för att bifalla klandertalan8.
"
 1. HSB skriver; "Punkt 0 i protokollet är inte en extra punkt till dagordningen...". Men punkt 0 är bevisligen en extra punkt till dagordningen! Den står ju i protokollet som punkt 0! Punkt noll fanns inte i kallelsen/dagordningen. Alltså är det en extra punkt!

 2. "... skall betraktas som en ordningsfråga". Inget sades på stämman om att något var en ordningsfråga så som det annars alltid görs om det rör sig om ordningsfrågor.
  Det står inget ens i protokollet om att det är en ordningsfråga (i övrigt är det inte en, utan 3 frågor - öppenhet, närvarorätt, yttranderätt - för vilka beslut togs).
  Dessutom är besluten för punkt 0 upptagna i protokollet just som beslut, precis som HSB här själv kallar det!
  Hur menar HSB att det framgår att det skulle vara "en ordningsfråga" ?

 3. Sedan när började man föra in ordningsfrågor i protokoll, som HSB hävdar så kraftfullt att det är att kallas "beslutsprotokoll", där bara yrkanden och beslut förs in?

 4. I Alf Gustavssons inledningsanförande ber han stämman ta beslut enligt följande;
  "Jag föreslår att vi håller stämman öppen för de närvarande. Kan detta vara ert beslut?"
  I protokollet för punkt 0 står det; "Stämman beslutar att vara öppen för medlemmar, tjänstemän och press förutom valda ombud".
  Dvs, 2 fel, man tar ännu ett beslut som ej ingår i dagordning/kallelse, och det är diskrepans mellan stämma och protokoll avseende för vilka som stämman beslutade att den skulle vara öppen.
  I övrigt är det lite väl vagt uttryckt med "medlemmar" (fullmäktigeledamöter, medlemmar i HSB Malmö, medlemmar i HSB, medlemmar i vad som helst/något annat?) samt "tjänstemän" (vilka tjänstemän, tjänstemän inom vad?).
  Fel: I stadgarna (§ 19) nämns inget om "press", och ej heller om "medlemmar".
  Fel: Stämman kan inte rimligtvis vara öppen för "tjänstemän" (som ej heller omnämns i stadgarna) rent generellt. Så t.o.m. här frångår man regelverket.
  Men även uttryckligen hade uppgivits att det var tjänstemän inom HSB Malmö eller inom HSB (vilket alltså aldrig sades) så kan man fråga sig med vilken rätt stämman specifikt ska vara öppen för dessa!
  Man kan inte säga en sak på stämman och sedan ha en annan version i protokollet, som här. Protokollet säger t.o.m. emot sig själv i punkt 0 och 3.
  HSB skriver i sitt svar; "Beslutet om stämman skall vara öppen är en ordningsfråga som inte behöver tas upp i kallelsen". HSB kan inte förklara varför just detta beslut (som de själva kallar det) "skall betraktas som ordningsfråga", till skillnad från andra beslut.
  HSB:s definition av vad som är ordningsfrågor måste vara helt unik.
  Andra definierar ordningsfråga som när t.ex. en medlem ber ordförande att styra upp en stämma som är stökig, om en medlem vill ha en paus, eller om en medlem påpekar för mötesordföranden att en punkt i dagordningen hoppats över.
  Då blir man prioriterad och kommer överst i talarlistan (för att begära ordningsfråga säger man "Ordförande, ordningsfråga").
  En ordningsfråga är något som dyker upp oplanerat på en stämma. Men här talar vi om något som var inplanerat och väl förberett av HSB Malmö inför årsstämman 2007, men trots detta inte ingick i kallelse/dagordning, i strid med lagen.

 5. Hur vill HSB definiera vad en ordningsfråga är?
  Det skulle vara intressant att höra vad HSB räknar in som ordningsfrågor!
  Och vad är det för skillnad på beslut om öppenhet, närvarorätt och yttranderätt jämfört med beslut om t.ex. val av ordförande, val av protokollförare, godkännande av röstlängd, enligt HSB?
  Naturligtvis är dessa beslut om t.ex. närvarorätt inte beslut som hör hemma på en stämma. Man ska inte som medlem (eller motionär) behöva komma till en stämma utan att i förväg veta om man har rätt att närvara eller ej. Man kanske åker över hela Sverige för att vara med på en stämma, och när man sedan sitter på stämman så tar stämman beslut om att man inte får vara med. Vem som har närvarorätt måste stå i stadgarna, och medlemmar i en bostadsrättsförening måste alltid veta att de har rätt att närvara på regionföreningens stämmor, precis som motionärer. Det måste dessutom vara självklart att motionärer har yttranderätt, och det ska inte vara beslut som tas på stämmor.
  HSB Malmö ställde in sin senaste stämma pga att de fick in motioner om stadgeändringar för just detta.

 6. HSB skriver; "Av 7 kap 10 § Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen) som är tillämplig på bostadsrättsföreningar, följer att stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett. I HSB Malmö är det brukligt att föreningens styrelseordförande öppnar stämman och håller i de åtgärder som behöver vidtas innan den egentliga stämman tar sin början genom valet av stämmans ordförande".
  Den exakta lydelsen i lagen till det som HSB Malmö refererar till här är;
  "Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett. Ordförande vid föreningsstämma utses av stämman. I stadgarna kan dock bestämmas vem som skall öppna föreningsstämman och vara ordförande vid stämman".
  Men på vilket sätt menar HSB att detta är relevant för klandret av denna punkt?
  Det har inte klandrats att föreningens styrelseordförande öppnat stämman. Det har här bl.a. klandrats att det tagits beslut som inte ingick i kallelsen/dagordningen, bevisligen helt i strid med lagar/stadgar. Det står ingenstans varken i den lagtext HSB refererar till eller i någon annan lag eller stadgar om att öppnande av stämman innefattar beslut som ska tas av stämman utanför dagordningen. Här har tre beslut tagits som inte ingår i kallelse/dagordning, vilket fullt ut bekräftas av protokollet. Punkt 0 i protokollet bevisar att besluten som togs på stämman ingick i "den egentliga stämman".
  Sedan vill HSB hävda här att det är "brukligt", men vi kan se i protokoll från tidigare stämmor att det inte förekommit innan.

 7. HSB skriver; "Det är dock ytterst vanligt förekommande att de åtgärder som vidtas innan den egentliga stämman tar sin början, på något sätt redovisas i protokollet.".
  Tydligen är det i alla fall inte något som är vanligt förekommande inom HSB Malmö. Men att man dokumenterar sina fel gör inte att det blir mer rätt.
  HSB vacklar fram och tillbaka i sitt försvar. Annars försvarar HSB sig gång på gång med att det bara är ett beslutsprotokoll, där bara yrkanden och beslut tas upp. Men just för denna punkt (av HSB kategoriserad "ordningsfråga") så vill HSB plötsligt göra gällande att raka motsatsen gäller.

 8. HSB skriver; "Numreringen innebär dock inte att det föreligger grund för att bifalla klandertalan". HSB försöker med sitt märkliga uttalande här förlöjliga klandret men Blanka Kruljac och HSB Malmös styrelse gör bara sig själva löjliga med dylika kommentarer som inte har någon relevans för klandret.

 9. HSB Malmö skriver; "På en föreningsstämma har enligt huvudregeln endast medlemmarna, eller om man som i förevarande fall tillämpar fullmäktigesystem, endast fullmäktige närvarorätt".
  Vad är detta för huvudregel? Är det något internt inom HSB?
  Är det inte bättre att hålla sig till vad stadgar och lagar säger än att referera till något diffust regelverk?
  Denna huvudregel är ej relevant genom begränsningen av närvarorätten i § 19, i HSB Malmös stadgar.

 10. HSB skriver; "se Mallmén, Kommentar till lagen om ekonomiska föreningar, tredje uppl. sid 244" (dvs allmänt om ek. föreningar och ej specifikt om bostadsrättsföreningar).
  Detta utan att citera vad som står där.
  Det är en mycket vanlig teknik av HSB att i stället för att referera till lagar och stadgar referera till vad olika författare tyckt i olika lägen. Eftersom alla ofta har olika tolkningar så brukar det också ofta gå att bland dessa författare hitta något "eget tyckande" som man kan utnyttja till sin egen fördel för varje situation. Vi har också i alla år sett att HSB i princip alltid gör egna tolkningar utifrån andras tolkningar och spekulationer, i stället för att gå direkt till stadgar, lagtexter och ev. förarbeten.
  Precis som i detta fall undlåter HSB också alltid att citera exakt vad man refererar till (för att därigenom kunna få ett övertag).
  Denna strategi fungerar säkert alltid utmärkt mot enskilda, mer eller mindre försvarslösa, medlemmar, men det hör inte hemma i ett fall som ska avgöras juridiskt, och baserat på vad regelverket säger (i st.f. vad enskilda författare har för personlig åsikt i varje fråga).
  I HSB Malmös stadgar finns det en begränsning för vilka som har närvaro- och yttranderätt. I § 19 står det; "Vid fullmäktigesammanträde får styrelseledamot, VD, förtroenderåd och revisorer samt representant för HSBs Riksförbund närvara". Stadgarna måste gälla, och alltså får stämman inte (inte ens om punkten för detta hade ingått i kallelsen, vilket redan det är ett brott mot lagen att ta beslut i frågor som inte ingår i kallelsen) ta beslut om att t.ex. "av styrelsen utvalda tjänstemän" får närvara och yttra sig, så som skedde på årsstämman 2007 (vilket bekräftas av protokollet)!
  Att stämman specifikt ska ge "av styrelsen utvalda tjänstemän" närvaro- och yttranderätt är inte bara en kraftig avvikelse från stadgarna och i högsta grad odemokratiskt, utan det är dessutom helt orimligt när inte ens motionärer ges detta.
  Tre frågor dyker osökt upp med anledning av vad HSB hävdar här;
  1. Var i lagen och/eller stadgarna står det att stämman, så som HSB påstår, "genom beslut" kan "ge vem som helst närvarorätt, om det inte finns någon begränsning i stadgarna" där dessa beslut dessutom inte behöver ingå i kallelse/dagordning? Detta finns inte, varken i lag eller stadgar! Dessutom så finns denna begränsning i stadgarna (§19) enligt vad som beskrivits ovan!
   Man får enligt lag/stadgar (se även svar till punkt 3!) inte ge närvarorätt till t.ex. "av styrelsen särskilt utsedda tjänstemän" så som styrelseordförande Alf Gustavsson lät ta beslut om, före den första punkten i dagordningen på årsstämman 2007.
   Dessa av styrelsen utsedda tjänstemän omnämns ej i stadgarna, där närvarorätten begränsas.
   Not. HSB Malmös stadgar innehåller inget regelverk för biträde eller ombud. Alltså gäller för ombud vad som anges i LEF (7 kap, 2:e, 3:e, 10:e, 12:e §§).
   I lagen nämns inget om biträde vilket tolkas som att biträden ej får finnas på fullmäktigemöten, vilket är märkligt, och högst odemokratiskt, med tanke på att HSB tar sig friheten att ta med sig precis vilka de vill för sitt stöd.

  2. Menar HSB att man på enskild stämma kan besluta om stadgarna ska gälla eller ej?
   En stämma får aldrig ta beslut i vem som får närvara på en stämma, eftersom detta regleras i lag och stadgar (i så fall skulle man på varje stämma kunna ta beslut i alla frågor vilka stadgar som ska gälla eller ej på den aktuella stämman).

  3. Om det skulle ha varit så att ovanstående (a) gäller, så säger ju HSB här att det tagits ett beslut i punkt 0, tvärtemot vad HSB annars hävdar. HSB säger emot sig själv!

 11. HSB skriver; "Därutöver har styrelseledamöter och VD närvarorätt" om vilka som har närvarorätt utöver fullmäktigeledamöterna. Fel. I HSB Malmös stadgar (§19) står det uttryckligen vilka som har närvarorätt. Nämligen styrelseledamot, VD, förtroenderåd, revisorer samt en representant från HSB Riksförbund. Fler är det alltså inte som får närvara (inte ens motionärer, märkligt nog).
  I stadgarna står det att följande får närvara och att de är de enda med yttranderätt;
  - Styrelseledamot (ej definierat vilken styrelse)
  - VD
  - Förtroenderåd (ej definierat)
  - Revisorer (ej definierat vilka revisorer)
  - Representant för HSBs Riksförbund (endast 1)
  Styrelseledamot stämmer överens med punkt 0 (beslut om "styrelsen"), men inte med punkt 3 (röstlängd). På stämman = "styrelse".
  VD stämmer överens med punkt 0 (beslut om "verkställande direktörn"), men inte med punkt 3 (röstlängd). På stämman = "VD".
  Förtroenderåd nämns ej i protokoll (varken i punkt 0 eller 3). Inget beslut togs på stämman för denna kategori.
  Revisorer stämmer överens med punkt 0 (beslut om "revisorer"), men inte med punkt 3 (röstlängd). På stämman = "revisorer".
  Representant för HSBs Riksförbund nämns ej i punkt 0 och stämmer inte med punkt 3 där det står i pluralis ("representanter").
  Omnämns ej på stämman.
  I Alf Gustavssons inledningstal ger han yttranderätt till "av styrelsens utsedda tjänstemän". Men i protokollet begränsas sedan yttranderätten för denna kategori till "av styrelsen utsedda tjänstemän som är föredragande i ärenden". Men enligt stadgarna får inte "av styrelsen utsedda tjänstemän" närvara vare sig de är föredragande i ärenden eller ej (och enligt punkt 3 är denna kategori inte ens inbjuden till stämman).
  Stadgarna ger heller inte yttranderätt till "av styrelsen särskilt utvalda tjänstemän".
  Viktigt är också att stämman aldrig tog ett beslut om just denna kategori av styrelsen utsedda tjänstemän. Det var bara något som Alf Gustavsson tog sig friheten att lägga till efter beslutet om för vilka stämman skulle vara öppen.
  Detta kan också ses som ett brott mot likhetsprincipen, när styrelsen begränsar yttrandefriheten (genom att särskilt ge yttranderätt till av styrelsen utvalda tjänstemän) till fördel för HSB Malmös styrelse. Detta samtidigt som motionärer inte ges yttranderätt. Därmed kan utgången av i princip varje beslut som tas på stämman förändras av styrelsen.
  Man kan inte göra en kompletterande begränsning i yttranderätten eftersom stadgarna inte uttryckligen ger denna möjlighet (och det är en rimlig begränsning).
  Denna begränsning av yttranderätten ingick ej dagordning/kallelse, och således får ej heller beslut tas i denna fråga.
  Allt detta gör att total förvirring tycks råda om vilka som egentligen har närvarorätt och yttranderätt (samt vem stämman ska vara öppen för).
  HSB har t.o.m. ännu en variant i sitt svar här, där HSB skriver att det bara är styrelseledamöter och VD som har närvarorätt utöver fullmäktigeledamöterna.

 12. När HSB skriver; "Någon sådan begränsning föreligger inte enligt HSB Malmös stadgar" om vilka som har närvarorätt, så stämmer således bevisligen inte detta eftersom begränsningen uttryckligen finns i § 19 i stadgarna, även om detta är en begränsning i HSB Malmös stadgar som måste korrigeras!

 13. Varken i stadgar eller i punkt 0 nämns det att motionärer har yttranderätt. Denna begränsning av yttranderätten är helt orimlig eftersom den innebär att medlemmar som utnyttjar sin rätt att skriva motioner sedan saknar rätt att argumentera för dem i demokratisk ordning.
  Detta är ett brott mot likhetsprincipen (beslut får inte tas som kan medföra otillbörlig fördel för någon medlem eller någon annan, och är till nackdel för någon medlem eller föreningen). HSB har inte bemött detta i sitt svar.

 14. På HSB Malmös webbplats skriver HSB Malmös jurist, Stellan Håkansson;
  "Du kan klandra ett stämmobeslut om det inte tillkommit i behörig ordning. Ärenden som behandlas vid stämman skall framgå av kallelsen. Är inte ärendet uppsatt i kallelsen, kan inte stämman fatta något beslut".
  Denna information är daterad 2007-07-27. Anser HSB Malmö att HSB Malmö inte själv behöver följa de direktiv de själva ger? Tycker HSB att HSB:s stämmor ska undantas från vilka stämmor som kan och ska klandras?
  I § 16 i HSB Malmös stadgar står det; "Kallelse till fullmäktigesammanträde skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på sammanträdet", men punkt 0, och de ärenden med öppenhet, närvarorätt och yttranderätt som ingick i denna punkt, var bevisligen inte med i kallelsen.
  HSB Riksförbund skriver så här på sin webbplats; "Kan jag ta upp en fråga på stämman? Svar: Stämman kan bara besluta i frågor som har angivits i kallelsen".
  Alla verkar rörande överens, inklusive HSB Malmö (i alla fall före årsstämman 2007).
  Man får inte lägga till punkter i protokollet som inte ingår i dagordning/kallelse, och man får ej heller ta beslut på en stämma i frågor som inte ingår i dagordning/kallelse.

 15. HSB ägnade, via Alf Gustavsson, en stor del av den 20 minuter långa inledningen av stämman åt att behandla vissa av motionerna (punkt 32-37 i dagordningen). Detta bryter enligt vår mening mot likhetsprincipen när styrelsens ordförande använder sitt inledningstal åt att försöka styra ledamöterna i styrelsens riktning så att beslutet för vissa utvalda motioner blir så som styrelsen vill att det ska bli. Samtidigt med detta så riktade Alf Gustavsson skarp kritik och allvarliga anklagelser mot vissa av motionärerna (vilket upplevdes som en ren uppvigling) som också naturligtvis bidrog till att stämman redan efter Alf Gustavssons inledningstal tagit ställning mot dessa motionärers motioner.
  Dessutom så följs inte §14 i HSB Malmös stadgar, där det står att föreningsstämmans befogenheter skall utövas helt av fullmäktige. Här tar sig ju styrelsen befogenheter som ingen fullmäktigeledamot har.
  HSB Malmö har inte velat bemöta dessa delar av klandret.

 16. HSB Malmö har inte bemött vad klandret av denna punkt egentligen handlar om, bl.a.;
  1. En extra, ej anmäld, punkt har lagts till på stämman, "punkt 0", i strid med stadgar och lagar.
   Beslut tas i "punkt 0" trots att denna punkt ej var med i dagordning/kallelse. Beslut får enligt lag/stadgar ej tas på en stämma i frågor som ej ingår i dagordning/kallelse.
   Förutom beslut om närvarorätt har i punkt 0 tagits beslut i fråga om vilka som ska ha yttranderätt, trots att denna punkt om begränsning av yttranderätten ej ingår i dagordningen.

  2. Det beslut som tas i "punkt 0" överensstämmer ej med vad som gäller enligt stadgarna.
   "Punkt 0" överensstämmer ej med §14 i HSB:s stadgar, där det står att föreningsstämmans befogenheter ska utövas helt av fullmäktige.
   OBS! Man kan inte på en enskild stämma bestämma om stadgarna ska gälla eller ej.

  3. Samtidigt begränsar HSB i "punkt 0" yttranderätten så att de medlemmar som skrivit motioner inte får lov att försvara eller tala för sina motioner.
   Begränsningen av yttranderätten påverkar besluten för resterande del av stämman.

  4. HSB bryter mot likhetsprincipen i "punkt 0".

  5. Det som står i det av HSB skrivna stämmoprotokollet överensstämmer ej med vad som sades på stämman.För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.