Förteckning över motioner till nästkommande stämma

För nedanstående motioner har jag erbjudit styrelsen att diskutera dessa med mig så att antalet motioner till stämman skulle kunna minskas. Om du läser denna text här så innebär detta att styrelsen inte varit intresserad av att effektivisera stämman eller se till föreningens bästa.
 1. Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 2. Lekmannarevisor som inte bor i föreningen +
  Avflyttad lekmannarevisor


 3. Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 4. Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young 9 sid.

 5. Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 6. Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 7. Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 8. Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 9. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll 6 sid.

 10. DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 11. Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 12. Frågor på sophanteringssystem i föreningen 5 sid.

 13. Särskilda privilegier för styrelsen?

 14. Rätt att proppa igen ventilation ?
  Utlovad rensning av filter ej utförd !


 15. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor 8 sid.

 16. Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 17. Motioner ska behandlas i laga ordning

 18. Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 19. Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 20. Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 21. Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 22. Styrelsens info - ett skämt !

 23. Föreningen saknar trivselföreskrifter

 24. Föreningens ouppdaterade hemsida

 25. Styrelsens ersättningar till medlemmar

 26. Varför flyttar medlemmarna?

 27. Osanna svar från styrelsen!

 28. Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 29. Ordförandens bussresa

 30. Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen
  Ny valberedning


 31. NY STYRELSE SÖKES !!!

 32. Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 33. Stämma som dagis

 34. Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 35. Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 36. Välj inte justerare som inte justerar!

 37. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 38. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 39. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 40. Sanslösa stämmokostnader

 41. Styrelsen försöker dölja sina inkomster i redovisningen

 42. Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin"

 43. Ledamot utan rätt att svara - Informationsbrist
FLER MOTIONER !

Motion #1
Styrelsen begår oegentligheter, och
försöker sedan dölja dessa på stämman,
i strid med lagen

På årsstämman 2010 ställde jag frågan om hur de rum som finns i källarna utnyttjades.
Styrelsen vägrade svara på frågor rörande detta (såväl som andra frågor) trots att styrelsen har en lagstadgad skyldighet att svara på stämman.

Genom mina efterforskningar har jag nu - trots styrelsens alla försök att dölja detta - fått reda på följande;
 • En lokal har styrelseordförande Hans-Åke tagit i besittning för personligt bruk.
 • En lokal har vice ordförande Kjell tagit i besittning för personligt bruk.
 • En lokal har styrelsen upplåtit till Hans-Åkes son.
När en lokal i föreningen hyrs ut ska det, enligt regelverket, ske på så gynnsamma villkor som möjligt för föreningen (alltså inte för styrelsens ledamöter, enligt hur det oftast tycks se ut).

Om det finns möjlighet att erhålla en högre hyra (som ska motsvara nivån på marknaden) så är styrelsen skyldig att se till så att denna möjlighet tillvaratas.

Lokaler bör hyras ut på öppna marknaden för det fall det finns minsta anledning att misstänka att en högre intäkt kan uppnås genom detta (som här i aktuellt fall) och om inte föreningen behöver/vill ha lokalerna som gemensamhetsutrymmen (vilket styrelsen är skyldig att undersöka).

Om hyran som ev. betalats in understigit gällande nivå på marknaden har styrelsen agerat fel och skadeståndstalan kan väckas eftersom styrelsen åsidosatt föreningens ekonomiska intressen och prioriterat sina egna personliga intressen istället.

Styrelsen har vållat föreningen en skada motsvarande mellanskillnaden mellan eventuellt inbetalad hyra och marknadsnivån.

Frågor som styrelsen måste ge fullständiga svar på;
 1. Hur mycket, och när, har styrelseledamöterna bestämt att de själva ska betala i avgifter för de lokaler som styrelsen i hemlighet utnyttjat, och vilka lokaler är detta?
 2. Hur mycket har respektive ledamot betalat för vad och under vilken period (och när)?
 3. Hur mycket har Hans-Åkes son (ej medlem) betalat till föreningen för den lokal i föreningen som han utnyttjat (exakt vilken lokal och under vilken period & när har ev. inbetalningar skett)?
 4. Exakt var i årsredovisningarna har samtliga dessa hyresintäkter redovisats med hur mycket?

 5. Varför har det inte funnits någon information om denna möjlighet att hyra föreningens lokaliteter?
 6. Var har kölista funnits och vilka står/har stått på denna kölista (sedan när)?

 7. Vad kostar de platser som används för motorcyklar o.dyl., var finns kölista för dessa, etc?
  Var finns dessa platser/hur många?
  Exakt var i årsredovisningarna har samtliga dessa hyresintäkter redovisats?

 8. Varför har styrelsen hemlighållit för medlemmarna såväl att dessa platser finns som vad de kostar (styrelsen har t.o.m. dolt detta i årsredovisningen)?

 9. Vilka av föreningens övriga resurser har styrelsen nyttjat för eget personligt bruk?
Frågor till revisorerna;
 1. Varför har ni som revisorer varken anmärkt på styrelsens olagligheter här, eller informerat medlemmarna om styrelsens personliga nyttjande av föreningens egendom?

  Ni har som revisorer alltså varit delaktiga i styrelsens oegentligheter genom att ni hjälpt styrelsen hemlighålla de personliga fördelar som styrelsen tagit sig med stöd av de poster de innehaft i föreningen.

  Vilka andra oegentligheter har ni som revisorer varit styrelsen behjälplig i att dölja under er tid som revisorer?

 2. Exakt mellan vilka perioder har vem hyrt vilken lokal hörandes till föreningen?
  En skriftlig och komplett redovisning från revisorerna efterfrågas över vilka lokaler (särredovisat per lokal) som hyrts ut till vem under vilka perioder, med intäkter, under de senaste 5-10 åren.
Styrelsen struntar i tidigare stämmobeslut
Föreningsstämman har tidigare beslutat att de rum som styrelseledamöterna ockuperat (eller hyrt ut till utomstående) skulle användas till gagn för alla medlemmar. En utredning om detta skulle göras.
Nu vet vi varför styrelsen inte varit intresserad av att utreda detta. Styrelsen valde i stället att hellre bryta mot lagen, dels genom att inte genomföra stämmobeslut och dels genom att själva ta över föreningens lokaler för personligt bruk, i allra största hemlighet.

OBS!
En styrelse som inte tål att granskas ens en gång om året på årsstämman är en stor fara för föreningen och måste självfallet bytas ut å det snaraste!

Jag yrkar att;
 1. En utredning ska omedelbart göras av oberoende part om hur styrelsen i strid med lagen utnyttjat sina positioner för att skaffa sig personliga fördelar på övriga medlemmars bekostnad.

  Denna utredning ska vara klar inom tre månader och sedan redovisas på en extrastämma som omedelbart därefter kallas till för beslut om hur föreningen ska gå vidare i denna fråga, och om de inblandade i styrelsen ska ställas till svars rättsligt (trolöshet mot huvudman).

 2. Revisorerna ska (inom 3 månader) ge medlemmarna en skriftlig och komplett redovisning över vilka lokaler (särredovisat per lokal) som hyrts ut till vem under vilka perioder, med intäkter, under de senaste 5-10 åren (i enlighet med de frågor jag ställt i denna motion).
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Det finns inget som hindrar att styrelseledamöter eller närstående till styrelseledamöterna hyr lokaler i föreningen.
Ingen annan har varit intresserad av lokalerna.
Hyresgästerna betalar marknadsmässig hyra för lokalerna.
Styrelsen har med anledning därav inte gjort sig skyldig till oegentligheter.
Någon grund för en av oberoende part gjord utredning saknas därmed.

Revisorerna granskar styrelsens arbete och har inte i revisionsberättelsen anmärkt mot hanteringen av lokalerna.
Då medlemmarna inte granskar styrelsens arbete, så finns där ingen anledning att revisorerna ska ge medlemmarna skriftlig redovisning över lokalerna.

Motion #2
Lekmannarevisor som inte bor i föreningen +
Avflyttad lekmannarevisor

LEKMANNAREVISOR #1

Lekmannarevisor Doris Thulin bor inte i föreningen.

Det är naturligtvis befängt att ha en revisor som inte bor i föreningen om inte skälet för detta är att denna revisor besitter speciella kunskaper, vilket inte gäller i detta fall.

HSB Malmö, som helt unikt besvarar motionerna i denna förening pga att kompetens för detta saknas i styrelsen, kommer att svara att det inte strider mot lagen att ha en "utomstående" revisor.
Men det är inte vad det handlar om, utan det handlar om att med föreningens bästa i åtanke ska lekmannarevisor primärt väljas utifrån dem som rent fysiskt bor i föreningen.

Det är naturligt att en revisor som inte bor i föreningen har mindre intresse, insyn och kunskap om vad som händer i föreningen än dem som är boende i föreningen.

Vi har redan en extern revisor, och denna revisor har med all önskvärd tydlighet visat sitt ointresse för såväl föreningen som sitt uppdrag som revisor, och därför är det under rådande omständigheter särskilt viktigt att stämman utser lekmannarevisorer som bor i föreningen.

I övrigt är det viktigt att den som väljs som revisor har någon form av kvalitetskrav på sig.
Vi kunde på årsstämman 2010 (precis som på tidigare stämmor) se att Doris Thulin inte hade något överhuvdtaget att anmärka på varken styrelsen eller den felaktiga redovisningen. Endast en gång gjorde Doris T. sin röst hörd och det var för att anklaga mig för att inte ha lämnat in min justering i tid. Men det som Doris T. är satt att granska, t.ex. att styrelsen inte lämnar ut stämmoprotokoll i lagstadgad tid (eller det faktum att styrelsen oavbrutet bryter mot lagen i övrigt) är inget som Doris T. har att invända mot på något sätt.

Det står föreningen dyrt att ha revisorer som bara är ute efter ett enkelt förtjänat arvode, dessutom ett orimligt högt sådant.


LEKMANNAREVISOR #2

Lekmannarevisor Jonas Gustavsson återvaldes på stämman trots att även han var på väg att flytta från föreningen.

Valberedning ej utfört sina uppgifter som valberedning
Valberedningen hävdade på årsstämman 2010 (inte ett ljud från valberedningen innan stämman), via sin internt valda sammankallande, att de ringt lekmannarevisorn innan stämman för att "kolla läget". Men framkom det inte vid detta telefonsamtal att lekmannarevisorn höll på att söka ny bostad?

När denna motion kommer medlemmarna till del (vilket inte är säkert att det överhuvudtaget sker, eftersom styrelsen tidigare både "slarvat bort" motioner och brutit mot lagen genom att undanhålla motionerna från medlemmarna) så har föreningen bara en lekmannarevisor.

Dvs då en lekmannarevisor som inte bor i föreningen och som inte har kompetensen för sitt uppdrag, att döma av alla fel och oegentligheter som begåtts av styrelsen utan en enda anmärkning eller upplysning till medlemmarna.

Vi har tidigare kunnat konstatera att styrelsen lyckats få den oengagerade stämman att välja de revisorer som passade styrelsen personligen bäst (de som inte tillför något för det extremt höga arvode de lyfter), men vad som naturligtvis är bättre - för en styrelse som inte vill ha den minsta öppenhet/kontrollfunktion - än revisorer som inte fullgör sitt uppdrag är inga revisorer överhuvudtaget. Men medlemmarna kan inte acceptera att styrelsen får som styrelsen vill här eftersom det drabbar varje medlem, inte minst ekonomiskt!

En förening kan inte ha revisorer som bara går styrelsens ärenden!


Styrelsen kommer inte att kalla till fyllnadsval av revisor
Om föreningen hade haft en kompetent styrelse så skulle styrelsen snarast kallat till extrastämma för fyllnadsval av revisor. Vi kan tyvärr vara säkra på att denna styrelse inte har för avsikt att göra det enda rätta.


Det är skamligt av styrelse, revisorer och valberedning att inte informera medlemmarna före stämman om att en av de förtroendevalda kommer att flytta och att det därför måste väljas ersättare.

Styrelsens ordförande

Förutom att en av lekmannarevisorerna helt lämnar föreningen så ryktas det dessutom att styrelsens ordförande nu söker ny bostad.

De fel och oegentligheter som jag tagit upp i mina motioner att styrelsen begått är säkert bara ett skrap på ytan. Det finns all anledning att misstänka att det döljer sig mycket mer bakom styrelsens lyckta dörrar.

Det är också viktigt att veta att det som jag tar upp i mina motioner bara är ett utdrag från det jag känner till om hur illa styrelsen betett sig. Det finns mycket mer!

De många märkligheter som inträffat i föreningen kommer naturligtvis att bli avsevärt svårare att utreda om de förtroendevalda hunnit lämna föreningen, förmodligen t.o.m. i vissa fall omöjligt. Det är därför viktigt att föreningen ser till att snabbt reda ut och komma tillrätta med de problem styrelsen åsamkat medlemmarna, innan alla de ansvariga hoppat av skeppet.

Jag yrkar att;
 1. Lekmannarevisor ska bo i föreningen (om inte särskilda skäl föreligger, där högre kompetens uppnås genom att välja en "utomstående").

 2. Fyllnadsval sker snarast vid avhopp av förtroendevalda/revisorer.
  Nya lekmannarevisorer utses.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Enligt 8 kap 3 § lagen om ekonomiska föreningar, som även gäller för bostadsrättsföreningar, räcker det för val av revisorer, som inte är auktoriserade eller godkända, att de är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Detta uppfyller de föreningsvalda revisorerna.
D.T. är visserligen inte bosatt i föreningen, men är delägare i en bostadsrättslägenhet i föreningen och har därmed ett intresse att värna om föreningens bästa. Det finns inget som säger att en föreningsvald revisor, som inte bor i föreningen, gör ett sämre arbete än en, som bor i föreningen. Detta beror på personen.
Det är oklart av motionärens yrkande vem som ska bedöma om särskilda skäl föreligger för att utse en föreningsvald revisor, som inte bor i föreningen.
Är stämman missnöjd med någon revisor, så kan ny revisor tillsättas.

Styrelsen ska kalla till extra föreningsstämma vid nödvändigt kompletteringsval av revisor. Någon sådan skyldighet föreligger inte när en revisor flyttar från föreningen utan att avgå.

Motion #3
Styrelsen följer inte lagen om medlemskap
Åtgärder måste vidtagas omedelbart!


Lekmannarevisor Doris Thulin bor inte i föreningen.
Hon är samägare (ej "huvudägare"!) och innehar en mindre del (50%, enligt Doris Thulin) av lägenheten.
Det är enligt lag inte tillåtet att äga en del av en bostadsrätt och bo någon annanstans.

T.o.m. i föreningens egna stadgar står det klart och tydligt i den första paragrafen;
Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Hur kan styrelsen tillåta att någon som inte bor i föreningen är delägare i en bostadsrätt trots att detta strider mot lagen?
Varför ger styrelsen denna lekmannarevisor speciella privilegier där lagen inte tycks behöva följas?

Hur kan styrelsens ledamöter tro att de står över lagen?

Det är naturligtvis inte bra att föreningen har en styrelse som är okunnig, men när denna styrelse dessutom är fullständigt respektlös inför lagen (som vi nu har så många bevis för) så hamnar föreningen i en allvarlig högrisksituation.

Om inte medlemmarna sätter ner foten och visar att vi inte tolererar att styrelsen hela tiden bryter mot lagar och regelverk så sätter föreningen ribban och olagligheterna kommer ovillkorligen att fortsätta/eskalera.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska efterfölja lagverket och se till att kriterierna för medlemskap i föreningen uppfylls.

 2. De som innehar hel eller del av bostadsrätt i föreningen i strid med lagen ska omedelbart avsägas sin bostadsrätt (och medlemskap), i enlighet med vad lagen föreskriver.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen följer gällande regler för medlemskap i föreningen. Enligt § 6 i föreningens stadgar har styrelsen rätt att vägra medlemskap om en förvärvare inte avser att permanent bosätta sig i lägenheten. Av detta följer att styrelsen ändå inte är förhindrad att godkänna medlemskapet för en sådan förvärvare. Särskilda omständigheter kan föreligga. Dessutom har det betydelse vilken information styrelsen haft tillgång till vid tiden för medlemskapsprövningen, eftersom föreningen måste bevisa att förvärvaren inte ska bo där permanent.

Har en förvärvare en gång beviljats medlemskap i föreningen, så kan detta inte återtas. En sådan förvärvare kan inte tvingas att avflytta, om denne inte missköter sina åtaganden mot föreningen.

Motion #4
Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

Se;
Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young 9 sid.

Motion #5
Styrelsen skämmer ut föreningen
med sin okunskap och
med sina läs- och skrivsvårigheter

Styrelsen;
- Tage - sekreterare
- Hans-Åke - styrelseordförande
- Kjell - vice ordförande
- Carola - ledamot
- Bengt Skånhamre, HSB Malmö - ledamot
har utan anledning begärt hjälp av hyresnämnden gällande mig, enligt följande (exakt avskrift).
Malmö den 26 april 2010

Hyresnämnden i Malmö

Enligt beslut 2009-04-27
Ärende 197-09 Rotel 1

Enligt beslut skulle intyg från kakelsättaren avseende tätskiktssystem för våtrum överlämnas till föreningen. Se sista sidan vidhängande dokumentutlåtande över kompletterande slutbesiktning KSB1
Fast vi har påtalat detta så har inget sådan inkommit
Vad gör vi hur går vi vidare i ärendet
.
På uppdrag av styrelsen
Tage Lilja

Vad det handlar om är att styrelsen tvingades låta renovera mitt badrum på föreningens bekostnad pga att beslut om stambyte ej tagits i behörig ordning.

Notera även att besiktningen styrelsen refererar till gjordes nästan ½ år tidigare (2009-12-16).

På uppmaning av hyresnämnden kompletterar styrelsen sin helt obegripliga skrivelse med;
Malmö den 5 Maj 2010

Hyresnämnden i Malmö

Med anledning av vårt brev till er den 26 april 2010
Enligt beslut 2009-04-27
Ärende 197-09 Rotel 1

Vill vi göra ett förtydligande

Enligt överenskommelsen med
Admin

Rörande ombyggnad och kackling av badrummet
Skulle detta besiktigas efter avslutat arbete.
Parterna var överens om att Admin skälv skulle ombesörja vissa delar av detta så som kackling av väggar.
Vi i styrelsen har ingen kännedom om vilken entreprenad han använde för detta
När arbetet var slutfört genomfördes en KSB1 slutbesiktning som vi sände över en kopia på till er den 26 april i år.
Av den framkom att inget våtrums intyg lämnades av Admin.
upp maning att så skulle lämnas har detta inte skett fast det har blivit påtalat .

Av den anledningen vill vi som kärrande föreningen representanter driva frågan att ett sådant intyg skall redovisas
Av den anledningen skriver vi till er för att hos er driva frågan till en lösning

På uppdrag av styrelsen
Tage Lilja
Sekreterare


Jag svarade hyresnämnden enligt följande;

Det är beklagligt att notera att styrelsen, som tillskrivit er i detta märkliga ärende, tyvärr ägnar sig åt rena trakasserier av enskilda medlemmar.
 1. Styrelsen har aldrig någonsin varit i kontakt med mig i frågan - varken muntligen eller skriftligen -, utan skickar bara in en anmälan till hyresnämnden i sina desperata försök att trakassera mig (helt i linje med hur denna styrelse brukar bete sig).

 2. Som hyresnämnden med all säkerhet är införstådd med så har styrelsen ingen rätt att kräva något våtrumsintyg varken av mig eller av någon annan medlem (vilket jag är övertygad om att det heller aldrig i historien förekommit tidigare).
  Varför vill denna till synes helt skrupellösa och skrämmande okunniga styrelse i min brf särbehandla specifikt mig?

 3. Det finns ingen överenskommelse mellan mig och styrelsen att våtrumsintyg ska lämnas.
  Inte ett ord yttrades under besiktningen om krav på våtrumsintyg.
  Texten som styrelsen på något underligt sätt lyckats få besiktningsmannen att i efterskott skriva in i besiktningsprotokollet;
  I övrigt noterades
  Intyg från kakelsättare avseende tätskiktssystem för våtrum skall överlämnas av innehavare till föreningen

  är alltså enbart ett rent påhitt från styrelsens sida, helt utan värde för någonting annat än för att försöka trakassera medlem.
Med tanke på att en besiktningsman ska vara objektiv skulle det vara intressant att veta hur styrelsen lyckats få besiktningsmannen till att föra in styrelsens personliga åsikter i hans besiktningsprotokoll.
Man får hoppas att det inte hör till vanligheterna bland besiktningsmän.

Det skulle också vara intressant att se de beslut i styrelsens protokoll som ligger till grund för denna begäran från styrelsen.
OBS! Det är min förhoppning att hyresnämnden begär kopior från dessa styrelseprotokoll med beslut om krav på intyg från medlemmarna.

Styrelsens agerande i denna fråga där hyresnämnden involveras är enbart ett patetiskt försök att ta hämnd för att jag för fram några av styrelsens lagbrott i ljuset.
Inte helt lätt att förstå hur denna styrelse tänker när de tror att de ska kunna lura hyresnämnden.

För att hyresnämnden ska förstå vad det handlar om så är detta en styrelse som resolut vägrar följa lagen när det gäller att undersöka störningar i föreningen där en medlem uttalat hotelser mot mig (som styrelsen är skyldig att göra enligt BrL 7 kap 9§). Ett solklart lagbrott alltså. En styrelseledamot har t.o.m. själv riktat hot mot mig, och detta endast pga att jag ifrågasatt styrelsens uppenbart felfyllda årsredovisning.

Malmö tingsrätt har redan tidigare i skarpa ordalag tillrättavisat denna styrelse.
Detta har styrelsen dock inte tagit den minsta notis om, men jag hoppas ändå att hyresnämnden på ett tydligt sätt skriftligen klargör för styrelsen i fråga att den inte kan eller får bete sig så här illa mot medlemmar. Det skulle förmodligen inte påverka styrelsen att uppföra sig bättre eller få styrelsen att sluta utnyttja sina positioner för att terrorisera bostadsrättshavarna, men det kan vara till stor hjälp för medlemmarna i föreningen så att de förstår att styrelsen snarast måste bytas ut.


Föreningen görs till åtlöje när vi har en styrelse där de producerar skrivelser, till bl.a. myndigheter och domstolar, som ser ut att vara skrivna av en femåring.

Det är också löjeväckande att föreningen måste betala helt onödiga pengar för att stavningskontrollera den lilla text som styrelsen skriver i årsredovisningen !

Jag yrkar att;
 1. Valberedningen måste kontrollera hur läs- och skrivkunnig de nominerade är och redogöra för medlemmarna innan stämman om resultatet, så att medlemmarna kan göra en korrekt bedömning av styrelsens kompetens och möjligheter att fungera som styrelse.

 2. Ny styrelse utses.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar (samma som till motion #31) via HSB Malmö:
I 6 kap 4 § lagen om ekonomiska föreningar, som även gäller bostadsrättsföreningar, står de krav som ställs på styrelseledamöter.
Något krav på läs- och skrivkunnighet finns inte, även om det är att rekommendera att styrelseledamöter behärskar det svenska språket.
Rent praktiskt kan det ifrågasättas hur valberedningen ska kontrollera läs- och skrivkunnigheten och vad som är godtagbart.

Styrelsen ser inget behov av någon ny styrelse. Föreningsstämman kan emellertid besluta om nya styrelseledamöter under punkten Val av styrelseledamöter i dagordningen till ordinarie föreningsstämman. Något behov att föreningsstämman i övrigt beslutar i saken finns inte.

Motion #6
Du betalar för konsult för korrekturläsning!
3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

I årsredovisningen 2009-01-01 -- 2009-12-31 kunde vi finna en specifikation enligt följande;
"Anlitande av konsult för korrekturläsning av stämmohandlingar och protokoll (2 750 kr)".

Vem har anlitats för detta??? Är det någon bekant till styrelsen?
Varför kostar konsulten nästan 700 kr per korrekturläst sida?


Med tanke på hur styrelsen skaffat sig personliga fördelar på medlemmarnas bekostnad, enligt vad vi kunnat konstatera i andra fall, så kan dessa pengar gått till någon i styrelsen eller någon till styrelsen närstående (t.ex. släkt).

Det är illa nog att medlemmarna får betala 300.000 kr på stämmorna enbart för styrelsens försvar och insynsskydd (se motion om detta, tidigare år).
Medlemmarna ska inte behöva betala nästan 3.000 kr för att korrekturläsa fyra-sex A4-sidor;
de fyra sidorna som styrelsen själva skrivit i årsredovisningen, varav det mesta är standardtext, plus ev. de två sidor stämmoprotokoll som medlemskoordinator och HSB-ledamot Bengt Skånhamre skrivit (och som trots sina korta formuleringar ändå innehåller ett antal felstavningar och andra skrivfel).

På stämman 2010 hävdade styrelsen att de 2.750 kronorna inte bara var för de 4 sidorna i årsredovisningen, utan även för de 2 sidorna stämmoprotokoll. Eftersom Bengt Skånhamres stämmoprotokoll innehåller ett förhållandevis stort antal skrivfel så är det antingen så att "språkkonsulten" inte heller kan svenska, eller så ljuger styrelsen för oss!

Vad blir konsekvenserna av att styrelsen har läs- och skrivsvårigheter?
Vi kan vara helt säkra på att när allt styrelsen skriver till myndigheter, såväl som internt i föreningen, är i det närmaste oläsbart pga alla stavfel, syntaxfel, grammatikfel, etc, så är även styrelseprotokollen minst lika oläsbara. Det riskerar att få mycket allvarliga konskvenser för föreningen och gör det naturligtvis inte lättare för den styrelse som kommer att ta över.
Bara detta skäl i sig gör det oerhört viktigt att en ny styrelse utses så snabbt som möjligt.

Not. Vid det här laget så är jag säkert inte ensam om att veta hur HSB Malmö kommer att svara på motionerna åt styrelsen. HSB har tyvärr ingen gräns för hur mycket skada HSB kan orsaka föreningen och HSB kommer självfallet att upprepa sitt standardsvar på nästan allt;
"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att... därför finns ingen anledning till ...".
HSB försöker göra sken av det finns något regelverk som styrker HSBs argumentation, men det kan jag lova att det i princip aldrig någonsin har gjort för de svar som HSB gett på motionerna.
Det viktiga här är att medlemmarna känner till att de svar HSB Malmö ger åt styrelsen är bara att ignorera. HSBs svar har ingen som helst förankring i verkligheten. Medan jag kan argumentera för precis varje mening jag skriver så finns det ingenting av det som HSB Malmö skriver som de klarar att argumentera för!


Jag yrkar att;
 1. Konsult för att korrekturläsa styrelsens skrivelser får ej anlitas.

  Om korrekturläsning behövs får denna sökas öppet (med angivna förutsättningar) bland medlemmarna i föreningen!

 2. Styrelsen ska för medlemmarna presentera samtliga fakturor från korrekturläsare.

 3. En läs- och skrivkunnig sekreterare ska ingå i styrelsen.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Eftersom stämmohandlingar och protokoll utgör en mängd skriftligt material med juridiska spörsmål har styrelsen ansett det viktigt att en konsult korrekturläser dessa handlingar.
Denna konsult ska då vara oberoende från föreningen och det har därför inte varit lämpligt att medlemmar gör denna korrekturläsning.

Kostnaderna för korrekturläsning framgår av styrelsens årsredovisning.
Medlemmar har därutöver möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på beömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Någon anledning att presentera fakturorna från korrekturläsare finns därmed inte.

Det är att rekommendera att sekreteraren i styrelsen är läs- och skrivkunnig, men det är inget krav.
Dessutom är det styrelsen som utser sekreterare utav de styrelseledamöter som valts på föreningsstämman.

Motion #7
Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

Otidigheterna och kränkningarna haglar på stämmorna över dem som vågar ifrågasätta styrelsens lagbrott/oegentligheter.

Normalt sett ska en mötesordförande styra upp stämman och se till så att ingen utsätts för obehagligheter enbart pga av att man vågar ha synpunkter på hur föreningen drivs. Detta är mötesordförandens huvuduppgift. På stämmorna i denna förening fungerar det tvärtom. Med stöd av styrelsens försvarsadvokat Mats Engstrand så kränks oavbrutet medlemmar med synpunkter.

Styrelsen ville först hemlighålla stämmokostnaderna, precis som styrelsen gör med nästan allt annat, men när jag förklarade att lagen omöjliggör för styrelsen att dölja detta så tvingades styrelsen följa den motion från mig som styrelsen lyckades få en okunnig stämma att en gång avslå.

Där framgår det att enbart styrelsens försvar på stämman i form av Mats Engstrand kostar oss medlemmar 33.000 kr. Mats Engstrand själv försökte lura stämman, när jag tog upp frågan om hans arvode första gången, att han fick en "obetydlig" ersättning. Nu ser vi att Mats Engstrand förde oss alla bakom ljuset.

Du betalar alltså personligen nästan 150 kr enbart till Mats Engstrand för varje stämma. Det låter kanske inte så mycket, men då ska man veta att dessa pengar inte är för föreningens bästa, utan tvärtom. Du betalar enbart för styrelsens försvar och för att sanningen inte ska komma fram, till nackdel för föreningen.


Det är bara en liten grupp, en handfull utöver styrelsen, som år efter år saboterar stämmorna, men aldrig någonsin har det hänt att Mats Engstrand ens försökt stävja detta.

Advokat Mats Engstrand bidrar till föreningens förfall
Uppdraget som mötesordförande är gratis med HSB, men inte ens HSB vågar smutsa ner sitt rykte genom att bete sig så som Mats Engstrand gör. Låt honom bidra till andra föreningars förfall, men acceptera inte denna person som mötesordförande i vår förening!

Det finns bara tre skäl för att gå på stämmorna;
 1. För att ställa frågor på årsredovisningen och på styrelsens förvaltning.
 2. För att väljas som förtroendevald eller för att få fram fakta för att veta vem som är bäst lämpad för respektive post i föreningen, och välja de bäst lämpade medlemmarna för respektive uppdrag.
 3. För att utveckla, förtydliga och försvara sina motioner.
Ändå så uppfyller 95% av dem som går på stämmorna inget av ovanstående tre skäl.

Du som hör till denna icke-aktiva kategori, vad gör du på stämman?
Förstår du inte att det är din ekonomi det handlar om?


Det enda som är av betydelse på en stämma är konstruktiva förslag/frågor/synpunkter.


Medlemmarnas möjlighet att utöva kontroll över föreningens verksamhet utövas på föreningsstämman, exempelvis genom den lagstadgade frågerätten (som tyvärr inte följs av varken styrelse eller styrelsens försvarsadvokat, Mats Engstrand).
Med anledning av att styrelsen med alla medel försöker dölja en mängd olika poster i redovisningen finns det skäl att besluta om en särskild granskning!

HSB Malmö, som besvarar medlemmarnas motioner i stället för styrelsen, kommer här svara att alla har rätt att komma med förslag. Det är förvisso sant, men det finns heller inget hinder i lagen för att stämman beslutar om att "bannlysa" en viss utomstående från att väljas som mötesordförande. När HSB Malmö med retorik försöker hävda något annat så ljuger HSB öppet för dig.

Eftersom styrelsen bara ser till sitt eget personliga intresse så kommer naturligtvis styrelsens stöd och försvarsadvokat att föreslås av styrelsen på stämman där denna motion ska behandlas. Då är det viktigt att du kommer till stämman och tydligt avger din röst för att Mats Engstrand inte ska utses!!!

Jag yrkar att;
 1. Stämman beslutar att styrelsens försvarsadvokat på stämmorna, Mats Engstrand, inte ska utses som mötesordförande i fortsättningen.

 2. Särskild granskning ska utföras enligt av stämman fastställda kriterier (t.ex. 3 år tillbaka i tiden).

 3. Styrelsen ska redovisa alla uppdrag som styrelsen givit åt Mats Engstrand under de senaste 5 åren.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Ordförande vid föreningsstämma väljs av de närvarande röstberättigade medlemmarna på föreningsstämman, och denne behöver inte vara medlem i föreningen. Styrelsen har vid ett flertal föreningsstämmor föreslagit advokat Mats Engstrand som stämmoordförande och de röstberättigade medlemmarna har beslutat i enlighet med förslaget.
Eftersom det är medlemmarna som beslutar vem som ska väljas som stämmoordförande, så har de alla möjligheter att välja en stämmoordförande som de har förtroende för.

Om medlemmar i föreningen önskar en annan stämmoordförande än Mats Engstrand, så får dessa medlemmar föreslå en sådan person.
Något behov av att föreningsstämman beslutar att Mats Engstrand inte får väljas som stämmoordförande finns därmed inte.

Enligt 8 kap 17 § lagen om ekonomiska föreningar, som även gäller bostadsrättsföreningar, kan varje röstberättigad väcka förslag på en föreningsstämma om att länsstyrelsen ska utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgårder eller förhållanden i föreningen. Granskningen är av extraordinär natur och avses komma ifråga, när det kan misstänkas föreligga oegentligheter eller andra missförhållanden som bör utredas.

Motionären har på inget sätt i motionen angett vilka oegentligheter som ska ligga till grund för den särskilda granskningen och inte heller föreslagit granskare, så att kostnaden för den särskilda granskningen kan bedömas.
Styrelsen ser inget behov av särskild granskning, då styrelsen tidigare beviljats ansvarsfrihet och då revisionsberättelserna saknat anmärkningar.

Styrelsen har i sin förvaltning av föreningen rätt att anlita advokat Mats Engstrand för olika juridiska uppdrag. Kostnaderna redovisas i styrelsens årsredovisning. Medlemmar har därutöver möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Något behov av att redovisa samtliga Mats Engstrands uppdrag för föreningen finns därmed inte.

Motion #8
Styrelsen bryter mot lagen på stämmorna
Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

Medan det finns en uppenbar brist i lagen vad gäller styrelsens skyldighet att under året svara på frågor från medlemmarna så är det däremot tydligt lagstadgat att styrelsen måste svara på de frågor som ställs på årsstämman.

Ändå stoppade mötesordförande Mats Engstrand - tillika styrelsens försvarsadvokat - mig från att ställa frågor på årsstämman i föreningen.

Varje gång jag ställde en för styrelsen känslig fråga svarade mötesordförande Mats Engstrand;
"Det är inte en fråga på årsredovisningen".
Det hjälpte inte att jag för mötesordföranden högläste rubriken i årsredovisningen där t.o.m. rubriken var hundraprocentigt direkt kopplad till mina frågor.
Inte heller hjälpte det att jag särskilt underströk att svaren från styrelsen på mina frågor var extremt viktiga för kommande fråga i dagordningen om ansvarsfrihet.

Eftersom medlemmarna i vanlig ordning inte vet vad som gäller så trodde naturligtvis stämman att det var korrekt som Mats Engstrand gjorde när han stoppade mina för styrelsen känsliga frågor.
• Inte skulle väl en mötesordförande - som dessutom är advokat - våga ljuga för medlemmarna?

Men, jo. Inga skrupler där inte. Tar man 33.000 kronor för att som mötesordförande till varje pris, under stämmans 2 timmar, skydda styrelsen mot medlemmarnas frågor så måste man självklart prestera något för att få framtida liknande och synnerligen lukrativa uppdrag. Vi kan alla se att Mats Engstrands roll inte är att leda stämman utan att skydda styrelsen.

HSB-ledamot Bengt Skånhamre
Och HSB Malmös medlemskoordinator Bengt Skånhamre - även ledamot i styrelsen - opponerade sig inte, trots att även han visste precis vad som gällde.
Men som ledamot i styrelsen, och delaktig i de oegentligheter styrelsen begår, vill självklart inte heller Bengt Skånhamre att sanningen skulle komma fram.

Bengt Skånhamre är, som vi alla kan se, fullständigt likgiltig inför föreningens väl och ve. Han sitter bara i föreningens styrelse för att han måste. Bengt Skånhamre håller hela tiden styrelsen under armarna och gör allt för att försvåra för medlemmarna att få en inblick i hur illa styrelsen sköter föreningen.

Så här svarar HSB Malmös duktiga medlemsrådgivare på en fråga från annan medlem;

Dvs om styrelsen inte kan eller vill svara på ställda frågor på årsstämman så har styrelsen två veckor på sig att lägga fram svaren.

Sker inte detta så måste revisorn anmärka på detta i nästa årsredovisning.

Föreningslagen, 7 kap. Föreningsstämman
11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det
och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen,
på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller
av ett ärende på stämman
.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är
tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas
skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till
varje medlem som har begärt upplysningen.

Jag inledde med att ställa en konkret fråga på stämman. En fråga som skakade styrelsen rejält;
Använder eller hyr någon av styrelsens ledamöter - eller någon närstående - något rum i föreningen utöver styrelserummet?

Styrelsen fick märkbart panik när jag ställde denna fråga, och mötesordföranden agerade därför som försvarsadvokat istället för som mötesordförande. Styrelsen vägrade svara.

Sedan ställde jag några konkreta frågor till på årsredovisningen, men stoppades omedelbart av stämmoordföranden igen med samma kommentar;"Det är inte en fråga på årsredovisningen".

Att Mats Engstrand visste att styrelsen är skyldig att svara på medlemmarnas frågor tror jag inte det finns någon som ställer sig tveksam till. Men Mats Engstrands prioritering ligger inte på föreningens intressen, utan enbart på att bevaka styrelsens personliga intressen. Det är vad Du betalar honom för.

Mötesordföranden t.o.m stoppade exakt samma fråga som jag ställde föregående år på årsredovisningen (om ledamöternas närvarofrekvens). Då var det inga problem att fråga om detta, men denna gång var frågan plötsligt inte en "fråga på årsredovisningen".

Jag förstår naturligtvis att Mats Engstrand tror att kunde klara sig undan ett klander av stämman genom att formulera sig så som han gjorde, men jag tror inte det finns en enda domstol i detta land som låter sig luras så enkelt.


Varför har inte revisorerna anmärkt på styrelsens lagbrott här?
När styrelsen struntade i lagen även på föregående årsstämma i denna brf så anmärkte varken de två lekmannarevisorerna eller huvudrevisor Lennart Öhrström (Ernst & Young) på detta.
Jag har kontaktat Lennart Öhrström i denna fråga, men får bara märkliga och undvikande svar.

Alltså är enda möjligheten att klandra stämman för mötersordförandens och styrelsens lagbrott.

Som auktoriserad revisor kan Lennart Ö. därmed anmälas till Revisorsnämnden för sin bristfälliga revision.

Vad gäller de två lekmannarevisorerna kan de naturligtvis också ställas till svars för att de inte utfört sitt uppdrag, men enklast är att bara byta ut dem mot några kunnigare medlemmar som tar sitt uppdrag på allvar och som inte är en del av styrelsen.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska följa lagen och inte orsaka att föreningen måste lägga ut pengar varje år på stämmor som klandras pga styrelsens ovilja att följa lagen.

 2. Styrelsen ska följa lagen och svara på medlemmarnas frågor.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen är medveten om sin skyldighet att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Detta gäller även att upplysningen inom två veckor därefter ska hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen, om en begärd upplysning endast kan lämnas med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman.
Styrelsen har därvid svarat på frågor vid öppet hus med medlemmarna.

Motion #9
Styrelsen bryter mot lagen
Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

Se;
Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll 6 sid.


Motion #10
DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

Jag vet att många är rädda för att gå på stämmorna i denna förening pga hur styrelsen och mötesordföranden beter sig. Man vill inte bli utsatt för otillbörliga förolämpningar och trakasserier från mötesordförande, styrelse och styrelsens närmast allierade, på det sätt som sker på föreningens stämmor.
Jag har full förståelse för att dessa kränkningar kan upplevas obehagligt, men jag kan inte ensam påverka föreningen. Din röst behövs om det någonsin ska ske förändringar till det bättre i föreningen.

Det är inte fler än ett tiotal personer (med en kärna på 2-4 personer) som inte har något annat att säga på stämman än att på ett infantilt sätt kasta okvädningsord på dem som tillför något. De beter sig som små omogna barn i en lekstuga. Vi är dock många fler som beter oss normalt. Men då kan Du inte stanna hemma när det är dags för stämma utan Du måste ta lite ansvar såväl för dig själv som för föreningen i stort.

Vi som går på stämmorna kan se hur styrelseledamöterna skriker och domderar när frågor ställs till styrelsen, men du måste förstå att detta beror på att styrelsen upplever det besvärligt när sanningen kommer fram. Ledamöternas otrevliga attityd är för att detta är det enda sätt de vet hur de kan reagera på.
Styrelsen klarar inte av att argumentera på ett sakligt sätt, och då blir det så här.

En stor del av medlemmarna menar att det är meningslöst att gå på stämmorna för "det blir ju ändå som styrelsen vill".
Det håller emellertid inte att resonera på detta sätt. En förening är medlemsstyrd, men för att detta system ska fungera så räcker det inte med att bara den lilla grupp som är på styrelsens sida (oavsett hur illa styrelsen beter sig) går på stämmorna.

Många har sagt till mig att det inte lönar sig att skriva motioner, för styrelsen avslår ju dessa ändå.
Men styrelsen har inget att säga till om här. Styrelsen bestämmer inte. Det enda styrelsen kan göra är, med stöd av HSB, att försöka lura stämman att inte bifalla motionerna, men det är medlemmarna som bestämmer.
Så om du vill att motionerna ska bifallas måste du gå på stämman och göra din röst hörd.
Låt dig inte luras av stämmoordföranden när han, i egenskap av styrelsens försvarsadvokat, försöker påverka stämman att inte ens behandla motionerna, i strid med lagen!

På stämmorna sitter det alltid några medlemmar som aldrig tillfört ett jota för föreningen och som bara är ute efter att störa stämman. Denna lilla grupp är styrelsens och mötesordförande Mats Engstrands enda stöd, men detta räcker enbart så länge det inte finns andra medlemmar som vågar säga ifrån.
Om du inte kommer till stämman och sätter stopp för dessa personer så drabbar det dig personligen. Det är så bostadsrättssystemet är uppbyggt. Om de som aldrig har något att komma med, till gagn för föreningen och dess utveckling, får styra på det sätt som sker i denna förening så kan föreningen bara gå åt ett håll, och det är rakt in i skogen!

Inför stämmorna samlar styrelsen ihop så många fullmakter de kan bland sin lilla skara av likasinnande. Det är därför viktigt att om du verkligen inte har möjlighet att gå på stämman så måste du hitta någon som kan avge din röst på stämman via fullmakt.

Styrelsen försöker lura medlemmarna att fullmakter måste bevittnas men det behövs alltså inte!


Jag yrkar att;
 1. Föreningen ska verka för att stämmorna i fortsättningen inte ska fungera som ett dagis.

  De medlemmar som beter sig illa på stämmorna ska stävjas på alla sätt möjliga.

  Medlemmarna ska inte behöva vara rädda för att gå på stämmorna och ställa frågor eller uttrycka sin åsikt om styrelse och redovisning, dvs det som stämman egentligen är avsedd för.

 2. Föreningen ska verka för medlemsinflytande och för att det ska kännas meningsfullt att gå på stämmorna.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
OBS! Styrelsen har undanhållit denna motion för medlemmarna och endast delgivit medlemmarna styrelsens svar på den motion som medlemmarna inte får se.

Det är styrelsens uppfattning att motionärens motionshantering och beteende på föreningsstämmorna avhåller medlemmar från att närvara på föreningsstämmorna.
 
Styrelsen motverkar inte någon medlem från att närvara på föreningsstämmorna.
Istället verkar styrelsen för att så många medlemmar som möjligt ska närvara på föreningsstämmorna.
Det är därtill stämmoordförandens uppgift att hålla ordning på föreningsstämman.
 
Det är upp till varje medlem att på föreningsstämman utöva sin beslutanderätt och styrelsen motverkar inte detta.
 
Motionärens yrkanden om att stämmorna inte ska fungera som dagis och att föreningen ska verka för medlemsinflytandet är alltför vaga för att ligga till grund för beslut på föreningsstämman.

Motion #11
Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl
för olika sophanteringssystem

När styrelsen ville försöka få igenom ett nytt sophanteringssystem i föreningen så presenterade styrelsen endast ett förslag. En A4 med kortfattad information delades ut till medlemmarna där nästan varje mening var fel och missvisande på ett eller annat sätt.

Medlemmarna hade inget material att fatta beslut utifrån.

Inte nog med detta utan de siffror som presenterades av styrelsen var dessutom kraftigt förvrängda för att försöka lura medlemmarna om de verkliga kostnaderna.

För en gångs skull lät sig medlemmarna dock inte luras. Styrelsen har alltid tidigare väl dolt hur de bedriver verksamheten genom att hålla sig maximalt insynsskyddade, men här tvingades styrelsen gå ut med en förfrågan för att undvika en stämning, vilket hade blivit det givna resultatet om styrelsen gjort en så stor förändring utan medlemmarnas stöd. Nu fick alla medlemmar ett lysande exempel på hur illa föreningen drivs. Den skriftliga informationen och tillhörande stämma visade hur låg kvalitet det är på styrelsearbetet.

Jag har i detta sammanhang ett förslag på en av de förberdelser som en seriös styrelse skulle ha gjort inför en stämma om nytt sopsystem, nämligen en kalkyl;Mer detaljerad info finns på; http://hotpot.se/Pdf/hushaallssopor-kalkyl.pdf


Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska presentera en kalkyl i siffror, och med diagram enligt ovan, för minst tre olika system för sophantering, där det tydligt framgår när respektive system ska vara intjänat.
  Förutsättningarna för detta ska också tydligt framgå!
  Denna information ska delas ut i god tid före stämma där ev. beslut tas om sophantering, och alla kostnader ska kunna verifieras/härledas av medlemmarna innan stämman.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
OBS! Styrelsen har undanhållit denna motion för medlemmarna och endast delgivit medlemmarna styrelsens svar på den motion som medlemmarna inte får se.

Styrelsen håller på och utreder frågan om sophantering och kommer att inför en föreningsstämma ta fram ett tillfredsställande underlag för sophantering i föreningen.
I utredningen kommer styrelsen att ta motionärens synpunkter under övervägande.

Motion #12
Frågor på sophanteringssystem

Se;
Frågor på sophanteringssystem i föreningen 5 sid.

Motion #13
Särskilda privilegier för styrelsen?

När jag morgonen den 20/6 lämnar min lägenhet så upptäcker jag till min förvåning att det finns dem som är så priviligierade i trappa 3b att de får köra in sin bil ända fram till porten, på den nylagda stenbeläggningen.
Bilen användes för lastning/avlastning av material och verktyg till renovering av en bostadslägenhet.

Om det nu finns en spärr för att kunna köra in här så är det väl meningen att det ska vara lika för alla?
Styrelsen och styrelsens närmaste ska väl inte ha särskilda privilegier som inte gäller övriga i föreningen?

Vi andra "vanliga dödliga" är tvingade att använda oss av föreningens dragkärra (med ytterst begränsad tillgång) om vi vill ha några större transporter ända fram till porten.

Jag yrkar att;
 1. Föreningen tar fram ett regelverk för hur transporter till/från lägenhet får ske och av vem.

 2. Samma regelverk ska gälla för alla medlemmar i föreningen.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
OBS! Styrelsen har undanhållit denna motion för medlemmarna och endast delgivit medlemmarna styrelsens svar på den motion som medlemmarna inte får se.

Ingen av styrelseledamöterna eller av styrelsen närstående kör bil till porten för att lasta i eller av material. Styrelsen håller på med att försöka stävja bilkörandet fram till porten.
Något behov av ett regelverk för transporter till/från lägenhet finns därmed inte.

Motion #14
Rätt att proppa igen ventilation ?
Utlovad rensning av filter ej utförd !

Det ryktas i föreningen att en styrelseledamot gett en medlem tillstånd att proppa igen de ventilationshål som finns i väggarna. Detta går stick i stäv med allt som sagts under alla tidigare år!

Varför säger styrelsen nu att detta är ok, och varför ger styrelsen denna rätt enbart till vissa av styrelsen utvalda medlemmar?


Sedan är det så att styrelsen på stämman sagt att alla lägenheters filter till ventilationshålen skulle bytas ut/rengöras (del av projektet).
För vissa har detta utförts, dock inte för alla... förmodligen endast ett fåtal har fått detta gjort.

Varför har revisorerna - som ska vara föreningens kontrollorgan - inte anmärkt på detta (eller på något annat, för den delen)?

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska förklara varför styrelsen tillåter att vissa medlemmar proppar igen ventilationshålen och redogöra för vad detta får för konsekvenser.

 2. Styrelsen ska förklara varför rensning/utbyte av filter ej gjorts enligt tidigare löfte och om föreningen fått betala för något som inte utförts.

  Vad har föreningen betalat för avseende denna rengöring?

 3. De som inte fått sina filter rengjorda ska få detta.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
OBS! Styrelsen har undanhållit denna motion för medlemmarna och endast delgivit medlemmarna styrelsens svar på den motion som medlemmarna inte får se.

Styrelsen sköter sitt åtagande att låta föreningens fastigheter besiktigas för obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Denna funktionskontroll går ut på att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande. Då ventilationskanalerna besiktigas vid OVK har styrelsen inte tillåtit medlemmar att sätta igen ventilationskanalerna.
Kostnaderna för OVK framgår av styrelsens årsredovisning.
Medlemmarna har rätt att på en föreningsstämma ställa frågor till styrelsen om kostnaden för OVK i styrelsens årsredovisning.
 
Styrelsen har inte lovat medlemmarna att utföra rengöring och utbyte av ventilationsfilter.
Enligt föreningens stadgar ligger underhållsansvaret för detta på bostadsrättshavaren.
Att medlemmar skulle få sina filter rengjorda på föreningens bekostnad strider därmed mot föreningens stadgar.

Motion #15
Styrelsen bryter mot lagen
Vägrar utreda störningsfråga

Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor 8 sid.

Motion #16
Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

De svar på motionerna som HSB Malmös jurist Stellan Håkansson tar uppemot 100.000 kr (dina pengar!) för att besvara åt styrelsen är inget annat än en ren förolämpning mot dig.

100.000 kr som är helt bortkastade! Inte ett dugg har det tillfört föreningen, tvärtom!

Det finns kanske några motioner som kräver att man kan lite om vad som gäller och det är naturligtvis tråkigt att föreningen har en styrelse med så låg kompetens om hur det ska fungera i en brf. Men de flesta svar som HSB Malmö givit, på uppdrag av styrelsen med som enda syfte att påverka stämman att avslå eller inte behandla motionerna, förutsätter faktiskt att man är rent ut sagt korkad för att låta sig luras.

Om du inte reagerar på de vinklade, felaktiga och infantila svar som HSB Malmö ger på medlemmarnas motioner så kommer inga förbättringar att ske i föreningen!
Det är därför man har stämmor i föreningar. Dvs för att byta ut förtroendevalda som missköter sitt uppdrag och för att styra in de förtroendevalda på rätt väg.

Föreningen unik i att överlåta motionerna till HSB
Det är i övrigt extremt onormalt (om det ens någonsin inträffat i någon annan förening i historien tidigare) att en styrelse lämnar över till en extern part att helt besvara samtliga motioner från medlemmarna (alltså inte bara mina).
Det finns inget försvar för detta och det är inte rimligt att ha en styrelse som ägnar sig åt dylikt resursslöseri på medlemmarnas bekostnad enbart i styrelsens eget personliga intresse, och till skada för samtliga övriga medlemmar i föreningen.

Hur kan du acceptera att styrelsen till varje stämma slösar bort dina pengar på detta sätt?

HSB skadar föreningen
HSB Malmö har tyvärr ingen gräns för hur mycket skada HSB kan orsaka föreningarna för sin egen personliga vinnings skull, och HSB kommer självfallet att upprepa sitt standardsvar på nästan allt;
"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att... därför finns ingen anledning till...".
HSB försöker göra sken av det finns något regelverk som styrker HSBs argumentation, men det kan jag garantera att det inte gör för ovanstående HSB-klyscha, precis som för i princip alla andra mer eller mindre märkliga svar som HSB gett på motionerna.

De svar HSB Malmö ger åt styrelsen på motionerna är bara att ignorera. HSBs svar har ingen som helst förankring i verkligheten. Medan jag kan argumentera för precis varje mening jag skriver så finns det ingenting av det som HSB Malmö skriver som de kan argumentera för!

I styrelsens desperata försök att avslå alla motioner (utom styrelsens egna) så kan vi nu konstatera att det inte finns några gränser för hur mycket av Dina pengar styrelsen kan slösa bort.
Styrelsen gör allt för att slippa prestera något, samtidigt som de arbetar intensivt dels för att höja arvodena och dels för att på ett antal olika sätt dra personliga fördelar av sina positioner i styrelsen, på Din bekostnad!
Detta gör alltså styrelsen samtidigt som styrelsen på alla sätt möjliga - och med stort stöd från HSB Malmö - försöker hemlighålla vad de sysslar med.

Om styrelsen är så inkompetent att ledamöterna inte själva kan besvara någon motion överhuvudtaget så kan väl vem som helst begripa att styrelsen omedelbart måste bytas ut?

Eftersom styrelsen inte har det minsta intresse att arbeta för något annat än sina egna personliga intressen så vägrar styrelsen dessutom att effektivisera stämmorna genom att innan stämman diskutera motionerna med medlemmarna.
För styrelsen går det bara ut på att göra så lite som möjligt, och att alla motioner avslås är styrelsens viktigaste mål här.

Svaren på medlemmarnas motioner är en av de viktigaste kontrollfunktionerna i en brf.
De svar som styrelsen ger på motionerna är föreningens i princip enda möjlighet - speciellt när styrelsen är så fullständigt insynsskyddad som styrelsen i denna förening är - att utvärdera styrelsen
.

Motioner är inte till för att du ska rösta så som styrelsen vill !

Du ska rösta bifall för alla motioner som du ser kan vara till fördel för föreningen!

Jag yrkar att;
 1. Det ska fungera som i alla andra bostadsrättsföreningar och styrelsen ska egenhändigt besvara motionerna (där extern hjälp endast ska tas i specifika delar där utredning behöver göras, och då avses inte experthjälp enbart för att försöka hitta formuleringar för att avslå motioner).

 2. Styrelsen ska effektivisera stämmorna genom att diskutera motionerna med motionär innan stämman, med föreningens bästa som mål.

 3. Val av ny styrelse.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar (samma som till motion #18, #40) via HSB Malmö:
Styrelsen består av en lekmannastyrelse och kan vid omfattande motioner från motionären behöva extern hjälp.
Styrelsen har därtill ingen skyldighet att egenhändigt svara på motioner.
 
Kostnader för motionshantering redovisas i styrelsens årsredovisning. Stämmokostnader i övrigt framgår också av styrelsens årsredovisning.
Medlemmarna har rätt att på en föreningsstämma ställa frågor till styrelsen om stämmokostnader i styrelsens årsredovisning. Något behov att särredovisa dessa kostnader finns inte.
Motionärens yrkande om att styrelsen inte får åsamka medlemmarna en så hög kostnad som under de senaste åren är alltför vagt för att ligga till grund för beslut på föreningsstämman.
Styrelsen verkar för att hålla nere föreningens kostnader.
Någon anledning att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram regelverk för stämmokostnader finns därmed inte.
 
***
 
Styrelsen ser inget behov av någon ny styrelse.
Föreningsstämman kan emellertid besluta om nya styrelseledamöter under punkten Val av styrelseledamöter i dagordningen till ordinarie föreningsstämman.
Något behov att föreningsstämman i övrigt beslutar i saken finns därmed inte.

Motion #17
Motioner ska behandlas i laga ordning

Notera att de många motionerna i föreningen beror på att styrelsen gör så många fel.
Om motionerna behandlats seriöst en enda gång så hade motionerna inte behövt återkomma.

Stämmoordförande Mats Engstrand, som bara tycks vara ute efter att skydda sin inkomstkälla (styrelsen i föreningen), lurade medlemmarna på årsstämman 2010 om att motionerna inte behövde tas upp eftersom de flesta av dessa lämnats in föregående år. Detta är faktiskt inget annat än ett lagbrott.

Motioner kan återkomma precis hur många gånger som helst, och att en motion återkommer är inget lagenligt skäl för att inte ta upp motionen på stämman. Det är jag övertygad om att t.o.m. advokat Mats Engstrand känner till.

Det är t.o.m. så att de motioner som lämnades in 2009 inte kom medlemmarna till del, och detta är ett solklart lagbrott. Det finns absolut ingen som kan hävda något annat. Så Mats Engstrand t.o.m. refererade till styrelsens lagbrott 2009 som skäl för att inte ta upp motionerna 2010!!!

Tror kanske Mats Engstrand/styrelsen att ett lagbrott kan ta ut ett annat?

Jag yrkar att;
 1. Motioner ska behandlas seriöst av styrelsen.
  Detta inte minst för att undvika att motioner måste återkomma.

 2. Styrelse och mötesordförande ska inte bryta mot lagen genom att motioner som återkommer (av olika orsaker) inte tas upp på stämman.

 3. Styrelse och mötesordförande ska inte bryta mot lagen genom att inte låta motionär tala för sina motioner (som tex. på årsstämman 2010).
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen följer gällande regler om motioner och behandlar dessa seriöst.
Stämmoordföranden och styrelsen har inte underlåtit att ta upp återkommande motioner på någon föreningsstämma.
Dessutom har motionärer givits rätt att göra tillägg till sina motioner, men inte att återupprepa dessa, då stämmodeltagarna får anses ha läst motionerna.

Motion #18
Stående erbjudan om att diskutera motionerna med mig för att därmed effektivisera stämman

Jag har tidigare erbjudit styrelsen att närhelst diskutera med mig de motioner jag skrivit.
Styrelsen har inte ens besvarat mitt erbjudande.

Att diskutera motioner med medlemmarna ligger inte i styrelsens intresse eftersom styrelsen enbart har ett enda mål med svaren till motionerna, och det är att de ska lyckas lura stämman att avslå motionerna, eller t.o.m. bryta mot lagen genom att motionerna inte tas upp eller motionären inte får försvara sig mot styrelsens (HSBs) svar på motionerna.

Om inte styrelsen byts ut kan vi alla vara garanterade att styrelsen inte har avsikt att diskutera några motioner eller genomföra de motioner som skulle vara till föreningens fördel.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska innan stämman diskutera motioner med motionär, med som mål att sådant som överenskommelse kan göras om innan stämman därmed inte behöver ta upp onödig tid på stämman.

  Dessutom ska denna dialog leda till att styrelsens svar blir bättre och att onödiga missförstånd inte behöver belasta stämman
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar (samma som till motion #18, #40) via HSB Malmö:
Styrelsen ser till att svar på motionerna ges före stämman.
Då det är föreningsstämman som beslutar om motionerna känns det inte meningsfullt att tvinga styrelsen att föra en diskussion om motionerna med motionärerena före stämman.
Motionären förringar därmed stämmodeltagarnas förmåga att självständigt ta ställning till motionerna.

Motion #19
Styrelsen ska våga stå för sina motioner
och inte föra medlemmarna bakom ljuset

Till årsstämman 2010 skrev styrelsen helt unikt själv en motion enligt följande;


På stämman tvingades styrelsen erkänna att det var styrelsen som skrivit ovanstående motion och inte den medlem (då i valberedningen, som styrelsen lyckats få invald) som undertecknat motionen.

Den som var lite uppmärksam kunde själv konstatera detta, t.ex. genom felskrivningarna i den lilla motionen och att samma penna använts för styrelsens felskrivna svar, "Styrelsen till styrker", som för resten av den handskrivna texten, där styrelsen försett medlemmen med en färdig mall att skriva under så att övriga medlemmar inte skulle förstå att det i själva verket var styrelsen som stod bakom motionen.

Det var helt enkelt ett lumpet försök av styrelsen att försöka lura medlemmarna. Bara detta usla tilltag är enligt min mening fullt tillräckligt för att visa hur olämplig styrelsen är och för att man ska förstå att styrelsen måste bytas ut omedelbart! Om en styrelse försöker lura medlemmarna på detta vis kan man också vara säker på att det förekommer ännu allvarligare oegentligheter som aldrig kommer till medlemmarnas kännedom.

Sedan kan man tycka det är obegripligt att en medlem ställer upp på att hjälpa styrelsen med dylikt lurendrejeri. Som tack för detta valde stämman sedan in medlemmen som suppleant till styrelsen.

Syftet med styrelsens motion var att styrelsen, som redan idag gör väldigt lite, skulle få ännu mindre att göra. Oavsett att det skulle vara ett stort ekonomiskt bakslag för föreningen. Det handlade bara om att styrelsens intressen skulle tillfredsställas. Vad som är bäst för föreningen är ointressant.

Styrelsen klarade inte ens av att varken motivera sin egen motion eller sitt tillstyrkande av motionen, utan förväntade sig bara att stämman skulle vara dum nog att ge styrelsen rätt att in blanco göra vad styrelsen kände för, t.ex. att utnyttja lokalen för styrelseledamöternas eget personliga bruk så som styrelsen gjort med övriga lokaler i föreningen.

Denna högst infantila motion är den enda motion dagens styrelse någonsin tillstyrkt!

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska våga skriva under och stå för sina egna motioner.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Om styrelsen vill få ett ärende avgjort av föreningsstämman, så kommer styrelsen att framställa en proposition till föreningsstämman.
Med anledning härav, och då styrelsen inte lämnar några motioner ska inte motionärens yrkande bifallas.

Motion #20
Resursslöseri av styrelsen !

Det finns oändligt många exempel på hur styrelsen missköter sitt uppdrag och belastar dig som medlem med helt onödiga kostnader.

EXEMPEL 1 - toalock

Ett av dessa många exempel är följande;
För inte så länge sedan var toalocket löst till toaletten i källaren, hus 3.
I stället för att då anlita vaktmästaren (som var på plats och kunde löst detta lilla problem på några minuter) så kontaktar styrelsen NH Nordström som kommer hit - dessutom i omgångar - för denna lilla och simpla uppgift att sätta fast toalock.

Vad extrakostnaden för detta arbete blev är inte relevant just för denna fråga, utan det viktiga här är att detta exemplifierar precis hur illa styrelsen sköter föreningen och hur illa styrelsen förvaltar Dina pengar.

Detta är något som medlemmarna inte kan se utifrån årsredovisningen och det är därför mycket viktigt att medlemmarna får lite insyn i verksamheten så att medlemmarna förstår allvaret i situationen och kan byta ut styrelsen till en styrelse med lite mer sunt ekonomiskt tänkande.

Föreningens revisorer har möjlighet att se detta, men när dessa revisorer inte värnar om föreningen, kliar föreningens styrelse på ryggen och inte bryr sig, så kommer det inte till medlemmarnas kännedom hur föreningens resurser missbrukas och hur kompetensen inom styrelsen brister.

Föreningens revisorer ska sköta sitt uppdrag och se till att medlemmarna informeras om resursslöseri inom styrelsen. Det är därför revisorerna uppbär ett arvode, och det är inte enskilda medlemmar som ska göra revisorernas uppdrag.

Denna förening är en guldkalv för NH Nordströms och de andra leverantörerna där styrelsen aldrig gör en upphandling värd namnet.
Vi kan vara helt säkra på att denna motion - som styrelsen återigen kommer att använda Dina pengar för att låta HSB Malmö besvara - inte kommer att besvaras på ett seriöst sätt, dvs precis som i normalfallet.
Styrelsen kommer att - som alltid - rekommendera avslag på varje yrkande i varje motion - oavsett hur bra motionen är -, och försöka lura medlemmarna på alla sätt möjliga.

Så länge du som medlem finner dig i detta kommer styrelsen självfallet fortsätta på sin inslagna linje.
Styrelsen ser ju att de kommer undan med allt!

EXEMPEL 2 - fogning av väggar

Ett annat exempel på styrelsens omfattande resursslöseri - där vi talar om betydligt högre kostnader och med allvarligare konsekvenser pga styrelsens oförmåga att tänka i mer än ett steg och den närmast totala avsaknanden av långsiktig planering - är den fogning av ytterväggarna som styrelsen påstår behövs.

Styrelsen låter göra vid socklarna (för övrigt ett tveksamt arbete). Rabatterna rivs upp och sedan får medlemmarna leva i ett antal år innan återställning av rabatter görs. Dessutom så kommer de omfattande störningarna att fortsätta i stället för att komprimera dessa till ett och samma tillfälle.

På min fråga om detta (årsstämman 2009) svarade styrelsen att rabatterna som kommer att förstöras i samband med kommande fogning av väggarna får entreprenören står för.
Kan ett svar möjligen bli dummare? Vem som helst måste väl förstå att det inte fungerar så. Entreprenören kommer inte att bekosta t.ex. återställning av rabatter. Det är bara föreningen - du som medlem - som kommer att få betala för styrelsens totala oförmåga att planera.

Dessutom så låter styrelsen lägga ny stenbeläggning (sten av sämsta möjliga kvalitet, långt sämre än tidigare stenbeläggning, även om det säkert, rent estetiskt, under de första åren kan se mer tilltalande ut) vid de två övriga gångarna utanför 3:an och 5:an när det bara kort tid därefter ska komma ny utrustning, ställningar och fordon som riskerar förstöra gångarna.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska i sitt uppdrag utgå från att utnyttja föreningens resurser på bästa möjliga sätt.

 2. Varje upphandling som görs ska informeras om till medlemmarna (med vilka offertförfrågan gått ut till, etc).

 3. Föreningens revisorer ska sköta sitt uppdrag och se till att medlemmarna informeras om resursslöseri inom styrelsen.

Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och arbetar fortlöpande med att se över kostnaderna i föreningen.
I förvaltningsuppdraget ingår att göra upphandlingar med olika leverantörer eller entreprenörer. Dessa upphandlingar görs med syfte att föreningen ska få bästa möjliga kvalité och pris.
 
Styrelsen anser att revisorerna uppfyller sina åtaganden i enlighet med god revisionssed.
Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och föreningens årsredovisning och räkenskaper.
Medlemmarna ska däremot inte granska styrelsen. Styrelsen kommer att informera medlemmarna om de upphandlingar som är viktiga för medlemmarna att känna till.

Motion #21
Anslagstavlor
Styrelsens censur i det närmaste total

Styrelsen gör allt för att medlemmarna ska erhålla så lite information som möjligt om det som vi äger tillsammans. Styrelsen beter sig som diktatorer och som att det är styrelsen, och inte medlemmarna tillsammans, som äger föreningen.

Motionerna den enda möjlighet medlemmarna har att framföra sina synpunkter i denna förening, med undantag av några gånger då styrelsen - i strid med lagen - undanhållit motioner från medlemmarna. T.o.m. på stämman lyckas styrelsen - med stöd av Mats Engstrand - stoppa medlemmarnas synpunkter.
Och det blir bara värre för varje år!

Det är t.o.m. så illa att styrelsen censurerar de anslagstavlor som styrelsen efter många år tvingades ge med sig att medlemmarna skulle få använda sig av, även om styrelsen då placerade dessa i källarna, där styrelsen skulle kunna ha kontroll över hur anslagstavlorna utnyttjades.

På dessa anslagsavlor får det inte finnas något som kan tolkas som det minsta kritiskt mot styrelsen. I 3:an vet jag att det finns två personer (förmodligen någon till) som antingen river ner det medlemmarna sätter upp eller klottrar barnsliga kommentarer.

I 5:an får informationen som sätts upp på anslagstavlorna inte sitta upp många minuter innan de rivs ner. Enligt vad jag hört så är det i detta hus främst styrelseordföranden som styr vad som får sitta uppe. Inte ens något så harmlöst som tips om förvaltare av föreningar får sättas upp för styrelsen.

I 7:an finns det tydligen också någon eller några som vill förvägra medlemmarna denna möjlighet att sprida information mellan varandra, och där rivs också det mesta ner ganska snabbt.

Detta får inte förekomma! Styrelsen får inte styra informationen i föreningen på detta diktatoriska sätt.

En styrelse som inte har något att dölja är inte rädd för öppenhet. I denna förening är, som vi kan se, styrelsens övergripande mål hela tiden att försöka minska insynen för medlemmarna i deras egendom.
Var och en kan säkert själv dra en slutsats av detta!

Föreningens tidigare vaktmästare har berättat att att han satte upp information (om att han lämnade föreningen) på de anslagstavlor med lås. Detta tog styrelsen ner rekordsnabbt. Sedan hävdade styrelsen inför medlemmarna att styrelsen aldrig sett denna information (trots att det bara var styrelsen som kunde tagit bort detta eftersom det är styrelsen som har nycklarna). Hur vågar styrelsen ljuga så flagrant?

Jag yrkar att;
 1. Lösning tas fram så att medlemmarnas information på föreningens anslagstavlor inte rivs ner eller kladdas på.

 2. Styrelsen får ej utöva censur av anslagstavlorna. Dvs styrelsen får inte ta bort information på anslagstavlorna bara för att styrelsen upplever det som besvärligt att medlemmarna har en möjlighet att framföra sina åsikter.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Föreningens anslagstavlor är avsedda för styrelsens information till medlemmarna, men inte för medlemmars information till varandra.
Styrelsen kommer därför att ta ned information från medlemmarna på anslagstavlorna.

Motion #22
Styrelsens info - ett skämt !

Arne står kvar som vaktmästare på föreningens anslagstavlor än idag trots att han lämnade föreningen den 2010-05-05.

När jag tog upp denna informationsmiss med styrelsen för snart en månad sedan så fick ledamot Kjell ett av sina vanliga utbrott när man ställer helt vanliga frågor eller ger synpunkter på ett sansat sätt. Han skrek att han kunde fixa detta omedelbart (vilket visade sig innebära en månad) så att "jag skulle bli nöjd". En löjlig kommentar.

Först nästan 2 månader efter att Arne lämnade föreningen kom det upp information om att föreningen hade en ny vaktmästare. Det tog alltså två månader innan medlemmarna fick reda på vad den nya vaktmästaren hette och vilket telefonnummer han kunde nås på.

I årsredovisningen 2010 skriver styrelsen;
"Vi har tagit till oss kritiken från förra stämman och försökt förbättra informationen till medlemmarna, men vi jobbar på att bli ännu bättre".
Notera att styrelsen inte kan förklara på vilket sätt informationen skulle förbättrats!
Inte ens på stämman kunde styrelsen ge något svar på detta.

KVANTITET
Detta är en styrelse som aldrig har tagit åt sig och aldrig kommer att ta åt sig av någon kritik. Att informationen förbättrats är en ren lögn. Informationen har varit precis lika usel under 2009 som under alla tidigare år. Styrelsen har årligen fått denna kritik, de senaste 5-6 åren, utan att styrelsen brytt sig det minsta.

Ett par medlemmar på stämman tyckte inte att informationen varit så dåligt, men skillnaden mellan dem och mig är att jag dokumenterar den s.k. "information" styrelsen kommer med.
Utöver den info - vaktmästarens semester, container, etc - som är absolut tvingande för styrelsen (och som ofta andra än styrelsen står för), vilket är minimalt, har det i princip bara förekommit information om ordförandens årliga bussresa för några få i föreningen.

Hur någon kan kalla detta för att styrelsen "förbättrat" informationen är inte helt lätt att förstå.

KVALITET
Efter stämman 2010 kom det upp några informationslappar (4-5 st) på anslagstavlorna.

Det är i och för sig kanske mer information än all information sammanlagt under styrelsens tidigare år, men kvaliteten på informationen lämnar mycket övrigt att önska.

T.ex. skriver någon åt styrelsen;
Efter klagomål vill vi påminna er om följande

• Du måste städa efter dig när du tvättat - ingen vill tvätta när det är smutsigt.
(torka maskinerna, sopa + våttorka golvet)

• I ett trapphus är det väldigt lyhört - prata tyst och smäll inte med dörrarna.

Om du spikar, borrar eller utför annat som hörs i hela huset så måste du hålla dig till de allmänna bestämmelserna (röd lapp i boendepärmen).
Skall du hålla på länge så sätt upp en lapp och förvarna i trapphuset.

• Rökning i trapphus och hiss är inte tillåtet. Skräp slänger vi i papperskorgarna.

Vem som skrivit ovanstående texter vet vi inte, men vi vet med säkerhet att det inte är styrelsen eftersom det inte förekommer några stavfel.
Kanske kommer vi finna en post i årsredovisningen nästa gång på 10.000 kr till okänd person för skrivning av tre informationsblad (enligt hur det fungerat tidigare).

Information på fel sätt
Styrelsen begriper inte att förhållningsregler på anslagstavlan är tämligen meningslös (mer än som dubblerad info). Förhållningsregler ska delas ut skriftligt till varje lägenhet!

Men styrelsen vill bara göra det så enkelt som möjligt för sig själva.
Ett annat skäl till att styrelsen använder anslagstavlorna istället för alla andra tillgängliga informationsvägar är för att när styrelsen plockat ner informationen finns inga bevis kvar.

Odaterad info
Av olika anledningar ska information dateras. Så sker aldrig (med ett undantag på en av ovanstående nämnda lappar).

Inaktuell info sitter kvar
Information som inte är aktuell kan sitta kvar på anslagstavlorna i många månader.
T.ex. som den obegripliga informationen styrelsen hade om fläktar i 3:an.

Röd lapp i boendepärmen
Styrelsen hänvisar än idag till den "röda lappen" i boendepärmen.
Jag har återkommande motionerat om denna lapp sedan många år tillbaka.
Det som står på den "röda lappen" är något av det mest enfaldiga jag läst i hela mitt liv.
Det är inte annat än en ren smörja från första till sista mening.
Alla utomstående som får läsa denna rappakalja skrattar sig halvt fördärvade och det är synnerligen tråkigt att nya medlemmar möts av denna infantila skrivelse. Det ger verkligen inte något gott intryck av föreningen.

Det är ingen som följer det trams som står på den "röda lappen" och när medlemmarna får dylik information så blir det omöjligt att ta något annat styrelsen säger på allvar!

Resultatet blir alltså att många inte tar någon notis om några förhållningsregler (den röda lappen kan vi helt bortse från), och den skada styrelsen ställer till med här blir därmed ganska omfattande.


Problemet här är att kompetensen för att ta fram meningsfulla förhållningsregler helt saknas inom styrelsen (som vi alla enkelt kunnat konstatera). Därför måste antingen styrelsen bytas ut eller så måste någon annan ges uppdraget att ta fram dessa.
Allt dagens styrelse gör blir extremt kostsamt för föreningen så medlemmarna kan inte ge styrelsen uppdraget att anlita någon för detta.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ansvarar för att löpande uppdatera information på föreningens anslagstavlor.

 2. Den "röda lappen" ska omedelbart plockas bort från överallt där den förekommer och ersättas med något seriöst.

 3. Förhållningsregler ska inte enbart sättas upp på anslagstavlor utan även delas ut skriftligt till var och en i föreningen.

 4. Styrelsen ska förbättra medlemsinformationen och på nästa stämma redovisa rent konkret vilka förbättringar som gjorts.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Styrelsens svar (samma som till motion #23) via HSB Malmö:
Styrelsen arbetar kontinuerligt med att få ut information till medlemmarna via anslagstavlorna.
Det är inte styrelsens uppfattning att förhållningsregler skriftligen måste delas ut till medlemmarna, då risk finns att dessa regler då kan förkomma.

Styrelsen har utarbetat ordningsföreskrifter, men kommer vid behov att se över dessa regler.

Styrelsen inser vikten av kontinuerlig bra information till medlemmarna, men anser att detta också måste vägas mot den kostnad det innebär för föreningen.

Motion #23
Föreningen saknar trivselföreskrifter

Än idag !!!

Jag yrkar att;
 1. Föreningen ska ha seriöst utformade trivselföreskrifter.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:

Samma svar som till motion #22.

Motion #24
Föreningens ouppdaterade hemsida

Som varje medlem i föreningen förhoppningsvis är införstådd med så saknas kompetensen helt och hållet inom dagens styrelse för att förse föreningens hemsida med information och hålla denna uppdaterad.
Det innebär att om något ska hända måste någon eller några i föreningen anlitas för detta uppdrag.

Jag yrkar att;
 1. Föreningens anskrämliga webbplats - dvs föreningens ansikte utåt - som inte uppdaterats de senaste 5 åren ska hållas uppdaterad.

 2. Medlemmar utses på stämman för att hålla föreningens hemsida uppdaterad och ev. arvode för detta uppdrag fastställs tillsammans med ramar för uppdraget.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen anser att föreningens nästan helt tomma hemsida via HSB Malmös webbsida är uppdaterad och har bra utformning.
Någon anledning att utse någon medlem att uppdatera hemsidan finns därmed inte.

Motion #25
Styrelsens hemliga ersättningar till medlemmarJag yrkar att;
 1. Om någon i föreningen (inkl. styrelsens ledamöter) på något sätt kompenseras (pengar eller annan form av ersättning) för något uppdrag ska dels alla ges samma möjlighet och dels ska detta tydligt särredovisas i årsredovisningen.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen har i sin förvaltning rätt att ge medlemmar i uppdrag i föreningen mot ersättning.
Ersättningen redovisas i styrelsens årsredovisning.
Medlemmar har rätt att på en föreningsstämma ställa frågor till styrelsen om utbetalda ersättningar i styrelsens årsredovisning.
Något behov av att särredovisa denna ersättning finns inte.

Motion #26
Varför flyttar medlemmarna?

På årsstämman 2010 ställde jag följande fråga till styrelsen;
Jag ser från årsredovisningen att det under föregående redovisningsår flyttat fler medlemmar än någonsin tidigare, vad tror styrelsen det beror på?

Svaret lät inte vänta på sig;
"Det beror på dig".
Något annat svar än detta ville styrelsen inte prestera, utan hela styrelsen ville väldigt gärna - i egenintresse - försöka ge sken av att så var fallet. På denna låga nivå är det.

Man måste begripa att det faller på sin egen orimlighet att någon enda medlem skulle flytta pga att jag en gång om året skriver motioner som styrelsen inte vill varken besvara eller tillstyrka.

Jag belyser i och för sig en liten del av problemen med styrelsen och indirekt kan min bevisligen helt sanningsenliga information om styrelsen påverka medlemmarna att välja en förening med bättre styrelse.

De fakta jag för fram påverkar naturligtvis medlemmarna i sitt beslut att välja ett bättre alternativ än denna förening. Många tycker tyvärr det är lättare att fly än att illa fäkta för sina rättigheter.

Men de som rent konkret får medlemmar att flytta är och förblir självklart de förtroendevalda, dvs de som har möjlighet att påverka, vilket tyvärr inte jag har som enskild medlem;
 1. Främst styrelsen, som på ett allvarligt sätt missköter sitt uppdrag.
 2. Revisorerna, som inte utövar någon kontroll överhuvudtaget, och som inte arbetar för att föreningen ska drivas på ett ärligt och öppet sätt.
 3. Valberedningen, som inte lyfter ett finger för att hitta någon som passar för uppdragen i föreningen.
Men kanske viktigast av allt så är det Du som antingen inte kommer till stämman eller Du som kommer till stämman men som inte gör din röst hörd för att få en bättre drift av föreningen.

"SKJUT INTE PÅ PIANISTEN"
Eftersom jag gör revisorernas arbete (dock utan de resurser/möjligheter som revisorerna har med stöd av lagen) och är den nästan enda i föreningen som på stämman informerar om och uttrycker mina åsikter om de fel och oegentligheter som styrelsen begår så vill jag bestämt hävda att jag är den som absolut minst kan beskyllas för flykten från föreningen!

Så länge Du inte går på stämmorna och reagerar på de oegentligheter och fel som styrelsen begår så bidrar Du till en värdesänkning av Din egendom såväl som en sämre boendemiljö för alla.

Sammanfattningsvis så är det styrelsen - och ingen annan - som är den absolut primära orsaken till att ovanligt många väljer att flytta till föreningar med inte så fullt oligarkisk styrelse, och där styrelsen arbetar för medlemmarna istället för sig själva.

Styrelsen kommer inte att svara på nedanstående yrkande. I stället kommer styrelsen i vanlig ordning lämna över till HSB att besvara medlemmarnas motioner. HSB (precis som mötesordförande Mats Engstrand) kommer i sin tur att ljuga sig blåa om att en fråga inte är en motion, etc.
Frågan är bara om stämman kommer att fortsätta sig låta luras eller om medlemmarna denna gång kommer att ta sitt förnuft till fånga och kräva svar på frågor.


Jag yrkar att;
 1. Styrelsen - inte HSB denna gång - ska ge svar på vad de tror anledningen är att så många valt att lämna föreningen.

  Vad tänker styrelsen göra för att föreningen ska bli en förening där medlemmarna vill stanna kvar?
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen delar inte motionärens uppfattning om att anledningen till att många medlemmar flyttar från föreningen beror på missötsel av förtroendevalda i föreningen.
 
Då medlemmar kan lämna föreningen av en mängd olika orsaker, ser styrelsen det som svårt att peka på en särskild anledning och att göra något åt det.

Motion #27
Osanna svar från styrelsen!

På såväl årsstämman 2009 som på årsstämman 2010 ställs frågor från stämman till styrelsen om märkligt höga kostnader för olika poster hörande till fastighetsskötseln.
Bägge gångerna svarar styrelsen att det beror på att vaktmästaren varit sjuk under längre perioder och därför har styrelsen varit tvungen att ta in extern hjälp som kostat mycket.

Jag har nu kontrollerat dessa uppgifter, och styrelsens påstående visade sig vara ren och skär lögn!
Vi har återigen blivit förda bakom ljuset av styrelsen.

Så här ser vaktmästarens frånvaro ut för 2009;


Dvs 5 sjukdagar, 1 dag tjänstledig och 25 arbetsdagar för semester under 2009.

2008: Sjukdagar = 1 + 2 + 5 och Semesterdagar = 15 +2 + 3 + 1

2007: Sjukdagar = 0 och Semesterdagar = 4 + 1 + 7 + 13 + 7

2006: Sjukdagar = 0 och Semesterdagar = 14 + 1 + 3

Det ryktas att styrelsen anlitat vänner till styrelseledamöter för olika välbetalda uppdrag.
Om det är sant eller inte vet jag lika lite som någon annan utanför styrelsen, men med tanke på styrelsens osanna svar i dessa frågor finns all anledning att granska detta närmare.

Inte minst måste stämman kräva att revisorerna nu presterar något för sitt på tok för höga arvode i förhållande till kompetens och prestation.

Jag yrkar att;
 1. Alla poster som på något sätt är kopplade till fastighetsskötseln ska granskas och redovisas för medlemmarna på en extrastämma inom 3 månader.

 2. Revisorerna ska lämna en fullständig redogörelse avseende detta.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen har i sin förvaltning av föreningens fastigheter upphandlat fastighetsskötsel till bästa möjliga kvalité och pris.
Dessutom har styrelsen gett medlemmar uppdrag rörande fastighetssötsel vid t.ex. frånvaro av vaktmästaren.
Styrelsen har med anledning därav inte gjort sig skyldig till oegentligheter.
 
Revisorerna granskar styrelsens arbete och har inte i revisionsberättelsen anmärkt mot fastighetsskötseln.
Då medlemmar inte granskar styrelsens arbete, så finns där ingen anledning att posterna för fastighetsskötsel ska granskas ytterligare och att revisorerna ska ge medlemmarna en fullständig redogörelse.

Motion #28
Styrelsen tvingar bort vaktmästaren,
anställer ny på statens bekostnad

Styrelsen har tvingat bort föreningens vaktmästaren (bara några år innan han skulle gå i pension).
Styrelsen tog bort vaktmästarens heltidstjänst och erbjöd honom en halvtidstjänst.

Som grund för detta beslut angav styrelsen "arbetsbrist", dock utan att vilja förklara varför det helt plötsligt blev arbetsbrist nu 2010 utan att något förändrats de senaste åren.
Inofficiellt ryktas det att styrelsen anser att ändringen av bostadsrättslagen 2003, för 7 år sedan, är orsaken.
I samband med detta ändrades stadgarna i de flesta br:ar (i alla fall inom HSB-brfarna) till att föreningen inte längre ansvarar för läckande kranar/toaletter och lite annat.
Det ryktas även att orsaken skulle vara de renoveringar av stammar och uppvärminingssystem som gjorts de senaste åren.

Vaktmästaren bad styrelsen om att få nya arbetsuppgifter och erbjöd sig att ta över antingen trädgårdsarbetet eller trappstädningen. Styrelsen vägrade, utan motivering.
Jag har t.o.m. motionerat om detta, men även då vägrade styrelsen motivera varför vaktmästaren inte kunde få utökade arbetsuppgifter.

Eftersom vaktmästaren inte kunde leva på en halvtidstjänst var han nödgad att säga upp sig.
Dessutom var det så att hans arbetsledare - vicevärden, tillika styrelsens ordförande - helt slutat prata med honom, och att han helt enkelt behandlades väldigt illa av hela styrelsen.
Vaktmästaren hade en månads uppsägningstid och fick gå ca 3 veckor i förtid (eftersom det är vanligt att man gör så, enligt styrelsen).

Nu har föreningen tagit in en praktikant (härefter benämnd "praktikant") i föreningen som ska gå under 5 veckor, samtidigt som han lärs upp av vikarie till den tidigare vaktmästaren (i stället för att den ordinarie vaktmästaren gjorde detta).

Efter 5 veckors praktik ska praktikanten anställas på heltid. Som skäl för att nu praktikanten kan få en heltidstjänst medan den tidigare vaktmästaren inte kunde få detta uppger styrelsen att praktikanten kan ta över trappstädning eller trädgårdsarbete (företrädesvis trädgårdsarbetet, enligt styrelsen).
Dvs det som styrelsen utan motivering vägrade låta den tidigare vaktmästaren göra, det vill styrelsen nu att praktikanten ska göra.

Eftersom praktikanten, som sägs ha kommit via arbetsförmedlingen, är långtidsarbetslös innebär det att föreningen under upp till 5 år kan erhålla hälften av praktikantens lön från staten (allt enligt styrelsen).
För detta krävs bara att dels AF och dels "facket" (vilket fack som avses vet jag inte) ska godkänna detta.

Den tidigare vaktmästaren är upprörd, och rent ut sagt förbannad över hur styrelsen betett sig.

Själv är jag lätt irriterad över hur styrelsen kan vända och vrida på allt, och alltid utan att behöva/kunna motivera något av vad de gör.

Jag tycker inte att det är rätt att staten ska betala halva kostnaden för en tjänst där arbetsgivaren tvingat bort den tidigare anställde.

Jag yrkar att;
 1. Medlemmarna ska (bl.a. via föreningens webbplats) få en komplett arbetsbeskrivning över vaktmästarens arbetsuppgifter.

 2. Medlemmarna ska (bl.a. via föreningens webbplats) få en komplett arbetsbeskrivning över vicevärdens arbetsuppgifter.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att leda arbetet för vicevärd och vaktmästare. Som ett verktyg för styrelsen kan styrelsen upprätta en arbetsordning för vicevärden och vaktmästaren, som då kan utgöra ett underlag vid löneförhandlingar och en beskrivning av omfattningen av arbetsuppgifterna. Detta utgör ett internt dokument, som styrelsen inte anser att medlemmarna ska ha del av.
 
Däremot har medlemmarna rätt att ställa frågor till styrelsen på en föreningsstämma om vicevärdens och vaktmästarens arbetsuppgifter, om ärendet förekommer på föreningsstämman.

Motion #29
Ordförandens bussresa

Varje år så kör busschaufför Hans-Åke en buss med vissa medlemmar till något ställe.

Styrelsen köper sig på detta sätt röster på stämman bland dem som inte förstår att med en annan styrelse skulle det blivit pengar över för att kanske t.o.m. kunnat ersätta denna bussresa med en jorden-runt resa.

Själv måste jag erkänna att, om inte för något annat, så skulle jag nog inte våga åka en buss med någon som visat sig ha ett så fruktansvärt hetsigt humör som Hans-Åke.

Det är inte rätt att vi som inte vill eller kan utnyttja oss av Hans-Åkes bussutflykt ska betala för det fåtal som trots allt vill göra denna utflykt med styrelsen.

Det är absurt att i en förening ha en och samma aktivitet år efter år som bara är riktad till exakt samma medlemmar varje gång.

Föreningen ska följa likhetsprincipen enligt lagen och antingen ha ingen aktivitet alls eller ha aktiviteter som varieras för att därmed få med en så stor del av medlemmarna som möjligt.

I årsredovisningen skriver styrelsen som för 2010;
Aktiviteter
Återigen en uppskattad bussutfärd till Hillesgården, Mölletofta.

Styrelsen berömmer sig själv här i vanlig ordning, men hur uppskattad bussutfärden egentligen var vet vi inte. Det finns ingen annan som uttryckt sin uppskattning. Vi kan emellertid vara säkra på att den klara majoritet av medlemmarna som inte deltar på dessa bussutfärder säkert har lite svårt att uppskatta utfärden.

Faktum är att vi inte ens vet hur många (eller vem) som deltog eftersom styrelsen varje år vill hemlighålla denna information.

Och i vilken ficka har föreningens pengar för utgiften för dessa utfärder gått?

Jag yrkar att;
 1. Föreningen ska inte ha bara en aktivitet om året som är särskilt inriktad till en klar minoritet av medlemmarna, samma år efter år!

 2. Styrelsen ska i årsredovisningen redovisa antalet deltagare på den aktivitet som styrelsen anordnar, tillsammans med kostnader och vart pengarna, som föreningen stått för, gått.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
I föreningens stadgar har föreningen till ändamål att främja fritidsverksamheten. Ett sätt att uppfylla detta är att arrangera en bussresa för medlemmarna. Alla medlemmar har möjligheter att anmäla sig till bussresan. Bussresan är uppskattad av de som deltar och i princip är bussen fullbelagd.
 
Medlemmarna har rätt att lämna förslag på fritidsaktiviteter till styrelsen.
Styrelsen kommer sedan att ta dessa förslag under övervägande.
 
Bussresan finansieras av resenärernas egna pengar och lotterier. Eventuellt underskott för bussresan redovisas i styrelsens årsredovisning.
Medlemmarna har rätt att på en föreningsstämma ställa frågor till styrelsen om kostnader i styrelsens årsredovisning. Något behov av att särredovisa bussresan finns därmed inte.

Motion #30
Styrelsen ska ej försvåra för valberedning
Ny valberedning

Vi har tidigare sett hur styrelsen på alla sätt möjliga försökt försvåra valberedningens arbete;
 • Styrelsen har vägrat lämna ut information om vilka som är nyinflyttade.
 • Styrelsen har vägrat träffa valberedningen för samtal.
 • Styrelsen har krävt att valberedningen personligen ska betala för att utnyttja föreningens fritidslokal till valberedningsarbete/möte med medlemmarna för att hitta förtroendevalda.
 • Styrelsen har vägrat låta valberedningen använda föreningens resurser och kopiera kallelse till valberedningsmöte för medlemmarna.
 • Etc.
När styrelsen upplevde det besvärligt med en valberedning som engagerade sig för medlemmarnas och föreningens bästa så arbetade styrelsen, via styrelseordförande Hans-Åkes maka, för att en ny valberedning skulle väljas.

Resultatet blev naturligtvis en valberedning som inte tillför något överhuvudtaget, vilket vi som var på årsstämman 2010 kunde konstatera. Idag har vi en valberedning i föreningen som arbetar för och med styrelsen, och inte som det borde fungera, dvs för föreningen och dess medlemmar. Dagens valberedning ser till att styrelsen får behålla sin maktfullkomlighet.

Vill du bidraga till föreningen och till dig själv genom att ställa upp som valberedare är du välkommen att höra av dig till mig (snarast) så kan jag samordna så att det finns en valberedning att välja till stämman.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska underlätta valberedningens arbete.
 2. Ny valberedning ska väljas.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Valberedningen är föreningsstämmans organ och ska vara fristående från styrelsen. Styrelsen ska därför inte lägga sig i valberedningens arbete.
 
Styrelsen har inte för avsikt att hindra valberedningens arbete, men vet inte vad motionären avser med att styrelsen generellt alltid ska underlätta valberedningens arbete.
Som exempel kan nämnas att styrelsen inte har för avsikt vägra valberedningen lista över nyinflyttade eller att komma in i föreningens fastigheter.
 
Föreningsstämman kan besluta om nya ledamöter till valberedningen under punkten Val av valberedning i dagordningen till ordinarie föreningsstämman.
Något behov att föreningsstämman i övrigt beslutar i saken finns därmed inte.

Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa?

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall
Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - (Faktabanken)
Riktlinjer för valberedning
Valberedningens uppgifter och regler
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg

Valberedningens arbetsuppgifter?
Valberedningens befogenheter
Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf?
Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll?
Hjälp mig att utreda valberedningens/styrelsens funktion
Valberedningens ansvar

Intervju med styrelsen i föreningen
Frågor från valberedning till styrelse

Vilka frågor bör ställas av valberedning till de kandidater som intervjuas av valberedning?

Ska valberedning välja bort kandidater?
Måste alla bli tillfrågade vid val till styrelse?

Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar?

Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant

Valberedning föreslår sig själva
Kan medlem i valberedning föreslå sig själv?

Relationen valberedning/styrelse
Valberedningen och styrelseordförande
Styrelse vill styra valberedning
Ordförande och valberedning?
Påverka valberedningen
Kan suppleant i styrelsen gå in som valberedning?
Styrelseledamöter som är släkt med varandra

Avsätta ledamot i valberedning

Hela valberedningen har avgått
Valberedning saknas
Hur göra om valberedningen avgår under mandatperioden?

Välja in frånvarande medlem på årsstämma

Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse
Valberedningen föreslår nya ledamöter i styrelsen
Valberedning som gjort ett uselt arbete
Valberedningens objektivitet i brf

I delforumet Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma finns ett antal trådar om valberedningen.

Motion #31
NY STYRELSE SÖKES !!!
Alternativ valberedning

Vad denna förening skulle må bra av vore att få en ny styrelse. Det är nu hög tid att få lite rotation på de förtroendevalda (t.o.m. i föreningar med en duktig styrelse kan det vara bra att med jämna mellanrum få in lite färskt blod).
Vi ska nog inte ha för stora förhoppningar om att dagens ledamöter, som vi kan konstatera så intensivt biter sig fast i styrelsen, kommer att lämna självmant (med mindre än kanske om de flyttar).

Det är viktigt att förstå att ju längre en dålig styrelse får sitta kvar, desto svårare blir det för en ny styrelse att ta över. Det gäller att agera nu!

Vi som var på årsstämman 2010 kunde där, om inte förr, notera att dagens valberedning inte har för avsikt att lägga två strån i kors för att hitta nya förtroendevalda. Valberedningen visade då tyvärr att de istället kommer att bistå dagens ledamöter med all hjälp för att de ska få behålla sina positioner i styrelsen.

Jag erbjuder mig därför att ställa upp som alternativ valberedning, men vem som helst annars är naturligtvis varmt välkommen att ställa upp som alternativ valberedning. Det viktiga är bara att hitta nytt styrelsematerial.

De enda fyra grundläggande förutsättningar som krävs är;
- Engagemang
- Ärlighet
- Öppenhet
- Sunt förnuft
Om bara dessa fyra enkla parametrar uppfylls så kommer föreningen att göra ett jättelyft.
Har du sedan dessutom övriga kvaliteter så är det naturligtvis bara ett plus.

En ny styrelse kommer att få mitt stöd. Jag hjälper brf:ar över hela landet och ställer naturligtvis upp som stöd för styrelsen även i min egen förening.
Det går utmärkt för styrelsen att adjungera mig så kan jag bidraga med min lilla bit (främst juridiken, och inte minst de nyckelord som avslutar varje motion här). Det är aldrig lätt att ta över efter en styrelse som misskött sitt uppdrag, men jag är övertygad om att alla medlemmar har förståelse för detta så länge medlemmarna kan se att styrelsen - i motsats till tidigare - verkligen arbetar för föreningens bästa och inte bara sitter i styrelsen för att skaffa sig egna personliga fördelar.

Känner du någon i föreningen som skulle passa som förtroendevald enligt ovanstående kriterier så hör gärna av dig till mig.

Det går självklart bra att även på stämman erbjuda sig att ställa upp som förtroendevald, men det blir alltid bättre om det kan vara någon form av samordning innan stämman.

Det är viktigt att du ställer upp för den förening du bor i. Man kan inte bara alltid lämna över ansvaret till andra, utan varje medlem har ett stort ansvar här.

Att bo i en brf innebär ett ansvar, och om medlemmarna inte är införstådda med vilket ansvar ett boende i en brf innebär så blir det ofta som i denna brf, dvs de som kanske är minst lämpade för uppdraget som hamnar som förtroendevalda.

Är man inte beredd att ställa upp som förtroendevald eller beredd att stötta dem som verkligen engagerar sig i föreningen så ska man inte bo i en bostadsrätt.

I stället för att denna förening fungerar som skräckexempel för landets övriga bostadsrättsföreningar skulle denna förening kunna bli en förebild med rätt styrelse som arbetar för föreningens bästa.

Not. Som för alla andra motioner vill jag be föreningens medlemmar att bortse från det svar HSB Malmö kommer att ge åt styrelsen på denna motion. Det är inget att ta någon notis om.

Jag yrkar att;
 1. En helt ny konstellation av styrelse tillsätts.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Se svar på motion #5.

Motion #32
Hur styrelsen utnyttjar sina positioner
för sitt eget personliga bästa

I tidigare årsredovisning har styrelsen använt årsredovisningen för att rikta allvarliga anklagelser mot mig personligen, i egenskap av enskild medlem.

Inte nog med detta. Styrelsen ljuger dessutom helt öppet inför alla medlemmar och alla andra som läser årsredovisningen!

Styrelsen har plockat bort motionerna som del av årsredovisningen för att på detta sätt försöka dölja sanningen om hur styrelsen betett sig. Sedan utnyttjar styrelsen årsredovisningen för att försöka misskreditera mig enbart i syfte att försöka få medlemmarna att inte tro på de odiskutabla sanningar jag framför i mina motioner.

Styrelsens ledamöter ska vara väldigt glada att jag är så snäll som jag är för om jag dragit styrelsen inför rätta är jag övertygad om att straffet för styrelsen, inkl. HSB-ledamoten, skulle blivit hårt.

Styrelsen känner sig naturligtvis säker eftersom de tror att de inte riskerar några egna pengar utan styrelsen kommer att göra som de gjort alltid tidigare, och slösa bort Dina pengar på sitt försvar för de fel och oegentligheter som styrelsen oavbrutet begår.

Men hur många miljoner av medlemmarnas pengar ska styrelsen slösa bort på detta innan Du som medlem förstår att detta inte är hållbart, och att Du vill använda Dina pengar till något meningsfullare än styrelsens försvar?

Styrelsen kommer naturligtvis att motivera sina lögner i årsredovisningen om mig med vad jag skriver om styrelsen i mina motioner. Men det är en himmelsvid skillnad.
 1. Jag skriver sanningen, vilket styrelsen inte gör.
 2. Min information är av värde för inte bara mig utan för varje enskild medlem i föreningen.
 3. Styrelsen har full kontroll över motionerna och ser alltid till att - på alla lagliga och olagliga sätt som finns - försöka dölja eller ljuga om sanningen som kommer fram i motionerna.
 4. Det är en del av styrelsearbetet att granskas av medlemmarna.
 5. En medlemskontroll måste finnas i varje förening, och en styrelse måste tåla detta, alldeles speciellt en styrelse som inte följer lagar och regelverk!

Av en annan medlem har jag fått information som också kan vara av värde för medlemmarna att känna till. Jag fick en lista över var styrelsens ordförande tidigare har bott, och det visade sig att de flyttat nästan varje år under de närmaste 6-7 åren innan de flyttade hit.

Vad detta berott på framgår inte säkert, men vad som är viktigt i sammanhanget är följande;
Styrelsens ordförande var strax efter att han flyttat hit med på ett valberedningsmöte och berättade då för oss att han inte kunde sitta i styrelsen för tillfället eftersom han satt i en föreningsstyrelse där föreningen höll på att avvecklas.

När jag vid senare tillfälle konfronterade styrelsens ordförande så förnekade han vad han tidigare hade sagt. Men nu förstår jag att det t.o.m. finns dem i föreningen som bott i samma Riksbyggen-förening i Oxie som ordföranden. De kan säkert berätta mer.

KONKURS?
Om det är så att föreningen har en styrelseledamot som varit delaktig i en annan förenings konkurs så är detta extremt viktigt för medlemmarna att känna till, och det är därför jag tar upp detta nu.

Det är dags att styrelsens ordföranden berättar vad sanningen är och detta skriftligt innan stämman så att uppgifterna kan kontrolleras.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska inte utnyttja årsredovisningen för att försöka smutskasta enskilda medlemmar i styrelsens eget personliga intresse.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen smutskastar inte enskilda medlemmar i årsrediovisningen.
Istället lägger styrelsen ner mycket arbete på att redovisa fakta till medlemmarna i förvaltningsberättelsen.

Att motionerna inte finns placerade i årsredovisningen beror på mängden inkomna motioner.
Styrelsen ser ingen anledning att i detta läge redogöra för styrelseordförandens tidigare engagemang.
Medlemmarna i föreningen granskar inte styrelsens arbete utan det gör revisorerna.

 1. Stämma som dagis 1 sid.

 2. Vem står upp för bostadsrättsägaren? 1 sid.

 3. Styrelsen bryter mot alla etiska regler! 1 sid.

 4. Välj inte justerare som inte justerar! 1 sid.

 5. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder 1 sid.

 6. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser! 2 sid.

 7. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på" 1 sid.

 8. Sanslösa stämmokostnader 5 sid.

 9. Styrelsen försöker dölja sina inkomster i redovisningen 2 sid.

 10. Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin" 4 sid.

 11. Ledamot utan rätt att svara - Informationsbrist 3 sid.

 12. Valberedningens uppgifter & regler Styrelsen bryter mot lagen 5 sid.


ÖVRIGT:
 1. Varför går du på stämmor? / Varför går du inte på stämmor?, 2 sid.

 2. Sveriges mest odemokratiska förening? Du är en del av problemet!, 3 sid.

 3. Felaktigt genomförd stämma - klander. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.

 4. Övergripande riktlinjer för stämmor, 3 sid.

 5. Motionären ska ha sista ordet, 2 sid.

 6. Stämmor/Motioner - Bra att styrelse/HSB ljuger för dig?, 3 sid.

 7. Motioner ska utredas, Effektivisering av stämman, 3 sid.

 8. Behandling/utredning av motioner - med respekt!, 2 sid.

 9. Utdelning av motioner, 3 sid.

 10. Styrelsen vägrar följa stämmobeslut. Styrelsen bryter mot lagen, 3 sid.

 11. Genomförande av motioner, 1 sid.

 12. Extrastämma om motioner, etc., 2 sid.

 13. Behandling av motionärer, 1 sid.

 14. Ombud/biträde. Styrelsen bryter mot lagen, 3 sid.

 15. Styrelsen skapar minskat engagemang i föreningen, 1 sid.

 16. Styrelsen ska visa sig på stämmor, 1 sid.

 17. Lyssna på medlemmarna - Gallersats till radiatorer, 1 sid.


 18. Tryggare / säkrare boende. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.

 19. Ordförande misstänks för förskingring, 1 sid.


 20. 300.000 kr i stämmokostnader, 3 sid. (se ovan)

 21. Anlitande av advokat, 1 sid.

 22. Utbyte av stämmoordförande, 3 sid.

 23. Kvalificerad styrelseordförande, 2 sid.

 24. Vad gör vicevärden?, 3 sid.

 25. Betonghäckar bort !!!, 1 sid.

 26. Styrelsens sekreterare, 1 sid.

 27. Revisorer, 5 sid.

 28. Vem kontrollerar revisorerna?, 1 sid.

 29. Revisorernas berättelse, 2 sid.

 30. Sänkning av revisorsarvode, 1 sid.

 31. Valberedningen/valberedningsblankett, 3 sid.

 32. Vilka av styrelsens suppleanter har kallats till vilka möten?, 1 sid.

 33. Intervju med styrelsen, 1 sid.

 34. Utbyte av HSB-ledamot, 17 sid.

 35. Ingen enväldig ordförande! Krav på HSB-ledamot, 13 sid.

 36. Val av fullmäktigeledamot. Styrelsen bryter mot lagen, 4 sid.

 37. Utnyttja kompetensen i föreningen. Ingen juridisk kompetens i styrelsen!, 1 sid.

 38. Utbildning i bostadsrätt. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid. !!!

 39. Riktlinjer för styrelsen, 5 sid.

 40. Styrelsen ska följa domstols/hyresnämnds beslut 2 sid.
 41. Offentliga styrelseprotokoll, 7 sid.

 42. Utdrag från styrelseprotokoll, 1 sid.

 43. Stämmoprotokoll ska ges ut. Styrelsen bryter mot lagen, 3 sid.


 44. Nya stadgar för föreningen 1 sid.

  + stadgeförslag. Styrelsen bryter mot lagen
 45. Anbud administration/förvaltning, 3 sid.

 46. Upphandling, städavtalet. Behovsöversyn, sänkning av kostnader, 2 sid.

 47. Upphandling, trädgårdsskötsel, 2 sid.


 48. F.d. mattpiskningsrum, 2 sid.

 49. Fritidslokalen, användning och redovisning. Styrelsen bryter mot lagen, 3 sid. !!!


 50. Redovisning av vem blommor/växter köps av, 1 sid. !!!

 51. Orimligt höga telekostnader, 3 sid.

 52. Kostnader för förtroendevalda/personal. "Övriga arvoden/ersättningar", 1 sid.

 53. Redovisning av arvoden, 1 sid. ???

 54. Periodiseringsfel oacceptabelt, 1 sid.

 55. Redovisning av konferenser, 3 sid.

 56. Undermålig förvaltningsberättelse. Statistik, 2 sid.

 57. Ofördelaktiga placeringar, 1 sid.

 58. Specifikation av underhållskostnader, 2 sid.

 59. Specifikation av årsredovisning, 3 sid.
 60. Ordning på driftskostnaderna

 61. Utträde ur HSB Malmö, 2 sid. !!!


 62. Justering av protokoll 2007, hur fel kan det bli?, 17 sid.

 63. Justering av protokoll 2009, hur fel kan det bli?, 17 sid.

  Bilaga 2: Justering av stämmoprotokoll 2009, 7 sid.

  Bilaga 3: Stämmoprotokoll 2009, 5 sid.

 64. Revisor och styrelsetrogen som justerare, 2 sid.

 65. Vad innebär det att vara justerare?, 2 sid.


 66. Styrelsen ska svara medlemmarna! Styrelsen bryter mot lagen, 3 sid. (se ovan)

 67. Balkonginglasningstillstånd. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.

 68. Inga anonyma skrivelser från styrelsen, 2 sid.

 69. Kommunikation, dialog och samverkan, 1 sid.

 70. Plan för bättre information och engagemang, 4 sid.

 71. Medlemsenkät om information, 1 sid.

 72. Löpande uppdaterad informationspärm, 4 sid.

 73. Föreningens inaktuella hemsida, 1 sid.

 74. Anslagstavla, 2 sid.

 75. Föreningens budget, 1 sid.

 76. 10-års kalkylen, 1 sid.

 77. Prognos på månadsavgifter, 1 sid.

 78. Mål för verksamheten, 1 sid.

 79. Utökad stämmodagordning, 1 sid.

 80. Info om kommande styrelsemöten, 3 sid.

 81. Ingen info om semesteruppehåll. Styrelsen bryter mot lagen, 1 sid.

 82. Trivselföreskrifter, 2 sid.

 83. Vaktmästartjänsten, arbetsbeskrivning, 2 sid.


 84. Slöseri av styrelsen med Dina pengar, 1 sid.

 85. Definition av vad styrelsen kan besluta om, 3 sid.

 86. Maxbelopp / utgiftstak, 2 sid.

 87. Energistatistik för föreningen. Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten, 4 sid.

 88. Elmätning. Styrelsen bryter mot lagen! 2 sid. !!!

 89. Besparingsplan, 3 sid.

 90. Finanspolicy, 1 sid.


 91. Checklista, 1 sid.

 92. Föreningens fastighetsförsäkring, 1 sid.

 93. Kollektivt bostadsrättstillägg, 2 sid.

 94. Vattenskada. Nödvändigt med snabb reaktion, 6 sid.

 95. Fuktkontroll - Våtrumskontroll, 2 sid.

 96. Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll, 3 sid.

 97. Årlig stadgeenlig besiktning, 2 sid. !!!
 98. Olika bevakningsområden, 3 sid.

 99. Åtgärdslista för avtal och motioner, 1 sid.

 100. Beslutsliggare, 1 sid.

 101. Inventariebok, 2 sid.


OSORTERAT:
 1. Vattenskadad lgh, 1 sid.

 2. Stambyte, 15 sid.

  med bilaga innehållande obesvarade frågor till styrelsen, 9 sid.

  E-post 25 sid.

 3. Stambyte - frågor, 4 sid.

  Frågor som styrelsen vägrat svara på 20 sid.

 4. Medlemmar ska inte betala för andra medlemmars vitvaror 1 sid.

 5. Ingen framförhållning av styrelsen,

 6. Utbyte av golvbrunn, akut !!!, 2 sid.

 7. Badrumsrenovering, 3 sid.

 8. Dusch i källaren 1 sid.
 9. Styrelse hotar medlem, 3 sid.

 10. Särskild granskning, 1 sid.

 11. Fastighetsboxar 1 sid.

 12. Försäljningsstatistik. 2 sid.


 13. Dra nytta av erfarenheter, 6 sid.

 14. Dra nytta av erfarenheter, del II, 5 sid.
Motioner

Fler exempel på motioner hittar du här;

Index för motioner 2009

Index över alla motioner 2004-2008

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner, del 4 - 2006

Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004
Motioner del 1a samt Motioner del 1b
Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2012-06-02