Stadgar för bostadsrättsföreningarHSB:s normalstadgar


Fullmakt för godkännande av normalstadgar för HSB bostadsrättsförening med anpassningar
§ 11 Insats, andelstal och årsavgift

HSB styr över autonoma brf:ar - tvingar brf:ar till 2011 års normalstadgar
Se; Andelstal i brfRiksbyggens stadgarSBC:s stadgarStadgar måste förbättras!

De stadgar som finns idag är under all kritik. Bostadsorganisationerna vill inte ha för tydliga stadgar och tar tyvärr inga initiativ till att förbättra dagens stadgar. Det är därför nödvändigt att varje bostadsrättsförening tar initiativ till att uppdatera stadgarna (se förslag på nya stadgar).
Ett av de absolut största problemen i föreningarna är bristen på regelverk och fungerande rutiner. Stadgarna i föreningarna är riktigt, riktigt dåliga och i stort behov av förbättringar. Det finns nästan ingenting i stadgarna om medlemmarnas rättigheter eller styrelsens skyldigheter gentemot medlemmarna. Jag har här ett utkast med tips på hur stadgarna kan formuleras om så att det fungerar bättre i föreningarna. Till min glädje ser jag att föreningar drar nytta av denna information.


Exempel på motioner till HSB-organisationen med förslag på ändringar av dagens stadgar.

 • 169. Stadgeändringsförslag §3
  "Föreningen skall vara medlem i HSBs Riksförbund som också skall vara medlem i föreningen"; Vad innebär medlemskap? Avgifter/kostnader?
 • 170. Stadgeändringsförslag §15
  "Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter till föreningen".
  "Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen".
  "Vidare får styrelseledamot, VD, revisorer, ledamot i utskott samt representant för HSBs Riksförbund närvara, yttra sig och till protokollet anteckna sin mening."
 • 171. Stadgeändringsförslag §16
  "Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt.
  a) Varje bostadsrättsförening som är medlem i föreningen väljer på sin ordinarie stämma en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen
  ".
  "högst hälften av antalet fullmäktige skall utses av bospargruppen."
 • 172. Stadgeändringsförslag §18
  "Kallelse till fullmäktigesammanträde och andra meddelanden sker genom brev till varje fullmäktige".
 • 173. Stadgeändringsförslag §20
  "stämmans öppnande", "anmälan av ordförandens val av protokollförare", "godkännande av röstlängd".
 • 174. Stadgeändringsförslag §21
  "bestämmande av arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar".
 • 21. Stadgeändringsförslag §21
  Stadgeändring valberedning.
  "Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen".
  Valberedningen ska ta fram tillräckligt många alternativ så att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar tillåts.
 • 175. Stadgeändringsförslag §22
  Uppgifter för "ombud och suppleanter till HSB riksförbunds stämma".
 • 176. Stadgeändringsförslag §24
  "Senast tre veckor efter fullmäktigesammanträdet skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna".
 • 177. Stadgeändringsförslag §35
  Uteslutning: "Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen".


För övriga motioner med förslag på stadgeändringar, se detta inlägg i forumet.

Startsidan     |     Stadgar     |     Normalstadgar Brf     |     Regionstadgar     |     Stadgeändringar     |     Lagar     |     Forum

Allt om bostadsrätt © 2009