Värme och ventilation i brf:ar

Denna sida kommer efterhand att fyllas upp med information om allt som berör värme och ventilation för föreningar.

Enligt lagen om OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) så måste alla föreningar göra stora och oerhört kostnadskrävande förändringar. Jag kommer här att berätta en del om hur detta gått till i min förening så att andra föreningar inte behöver göra samma misstag och så att man kan förbereda sig lite bättre.

I min förening har vi nu ägnat några år att försöka förändra fastigheterna så att lagen om OVK följs. Jag kan till att börja med nämna att lagen om OVK inte specificerar hur föreningarna ska göra för att följa lagen. Det ges i princip bara några mätvärden för luftcirkulationen, sedan får varje förening hitta en lösning på egen hand.

Efter vad jag kan förstå (jag är ingen byggexpert på något sätt) så finns det bara tre olika lösningar att välja mellan, men eftersom det bara är en av dessa tre lösningar som är någorlunda ekonomiskt rimlig (men ändå enormt kostnadskrävande) så kommer alla utredningar om hur man ska göra resultera i att det borras hål i väggarna för att dra in luft utifrån.

Så är det då en bra lösning att bara borra hål i väggarna och sätta in ej stängningsbara ventilationsdon?
Svar: Nej!

Det är en enkel lösning, den enklaste möjliga, men när man borrar hål i väggarna för att följa lagen om OVK så bryter man i stället mot andra lagar, nämligen de som säger att man ska hushålla med energi och spara värme.

För bostadsrättshavarna uppstår också problem. I vår förening borrades det hål i väggarna, alla radiatorer flyttades ut en bra bit från väggen, och ett ventilationsdon (ej stängningsbart sådant) sattes upp mellan radiator och vägg.
Vad blev konsekvensen av detta? Jo, utöver ett slöseri med värme, så blev det ett enormt kalldrag i lägenheterna.

I vår förening fungerar det som i de flesta föreningar, dvs att väldigt få medlemmar bryr sig om vad som händer i föreningen, men ventilationsarbetet ledde till kraftfullare protester än någonsin i föreningens historia. Efter många och hårda klagomål från medlemmarna så löstes problemen med att nya radiatorer köptes in (i stället för att byta alla radiatorer så köpte man in radiatorer ett och ett för de nästan 250 lägenheterna).

Det var HSB som startade upp detta projekt och föreningen hade en konsult från HSB som tog bra betalt för absolut ingenting. Jag överdriver inte när jag säger att jag som inget kan om detta skulle kunna ha gjort ett avsevärt bättre arbete än HSB:s konsult.

När det visade sig att den första konsulten ställt till det rejält för föreningen så tog HSB in en ny konsult för att försöka lösa problemen som den första konsulten hade genererat. Konsult nummer två debiterade föreningen runt 100.000 kr utan att det blev någon nämnvärd skillnad mot tidigare. Som alla förhoppningsvis förstår så ska man inte först betala någon för att utföra ett arbete, och när det sedan visar sig att denna person inte klarar av sitt arbete betala ännu en gång för att få arbetet slutfört. Men det var ändå vad som skedde.

Mer info kommer när jag får tid över för detta i ett senare skede. Det är en sanslös historia och jag skulle kunna skriva 100 A4-sidor bara om bara om hur det gått till här. Därför behöver jag betänketid för att fundera på hur jag ska kunna sammanfatta allt på bara några sidor.

För den som är intresserad så lägger jag ut mina ostrukturerade anteckningar med frågor så länge, enligt nedan.Frågor avseende ventilationen i vår förening

VENTILATION & VÄRME – STATUS IDAG

 • Vad bedömer konsulter, styrelsen och HSB är kvar idag att åtgärda, avseende ventilation & värme?
 • Om konsulter och styrelsen anser att det finns saker kvar att göra eller att rätta upp, har styrelsen tillsammans med konsult tagit fram en åtgärdsplan? Hur ser åtgärdsplanen i så fall ut?
Vi vill se en löpande uppdaterad offentlig lista med de fel som finns, tillsammans med planerade åtgärder.

Är det regler, råd eller gissningar som ligger till grund för besluten som tagits?

 • Exakt vilka lagar, regler respektive råd har man utgått från? Var?
  Ännu har vi ej fått se någon lag!
 • Exakt hur är dessa regler eller råd utformade?
  Stor förvirring verkar råda bland de ansvariga dels om vad som kan benämnas lag och dels vad vi egentligen har att rätta oss efter; olika ansvariga har refererat till skilda saker (och enbart till vissa mätvärden) och vi har till dags dato ej fått något utdrag.
Jag tror jag har läst det mesta om OVK (& BFS) och inte hittat någonting som säger hur ventilationen ska utformas (dvs lösning - hur åtgärder görs - man väljer är valfri), och där ventilstängning saknas! ===========================================================================

Ventilationslösning utförd enligt gällande lag?

- Ventilationsinstallationen som gjorts bryter troligen bl.a. mot lagen enligt BFS 2002:19 i 9:1, 6:244 & 6:21 samt kanske även 9:212, 9:3 (effektiv värmeanvändning). Vad säger ansvariga om detta?
 • BFS 2002:19 9:1
  "Byggnader skall vara utformade så att energibehovet begränsas genom låga värmeförluster, effektiv värmeanvändning och effektiv elanvändning".
 • BFS 2002:19 6:244 (som konsult L.H. refererar till)
  "Till- och frånluftsflödena i rum skall utformas så att ventilationssystemet inte orsakar besvärande drag".
 • BFS 2002:19 6:21 (som konsult L.H. refererar till)
  "Byggnader skall, med hänsyn till uteluftens beskaffenhet, utformas så att luft som tillförs byggnaden blir tillräckligt ren".
Dessutom är det så att ventilationen är en hälsorisk inte bara genom det kalldrag som uppstår, utan även genom att t.ex. tungmetaller från järnvägen (som ju ligger så nära oss) nu dras in i lägenheterna. Detta, i kombination med alla andra föroreningar (t.ex. avgaser) som nu cirkulerar igenom våra lägenheter, är kanske inget som genererar en hälsosam miljö för oss.

Vi drar ju in smuts och värre saker som svaveldioxid, sot, etc.
-Om kallt ute så dras även mer kalluft in, om smutsigt ute så dras mer smuts in pga saknad inluftsrening

Med vår ventilationslösning följer vi inte regeln "KORTA KORSDRAG FÖR FRISK LUFT".

Det finns en grundläggande regel när det gäller energi- och värmebesparing som säger att man ska vädra mycket under kort stund och aldrig t.ex. ha ett fönster på glänt under en längre period. Här har vi gjort tvärtom med den valda ventilationslösningen.
Även om det naturligtvis är en viss skillnad mellan "vädring" och "ventilation" så är ju principen densamma (mer kall luft in ger ökade värmekostnader).
Man kan undra hur den extremt viktiga punkten energi- & kostnadsbesparing har prioriterats i konsultens utredningsarbete, men det luddiga svaret lär nog bara bli att man måste följa "normerna" för OVK. Sedan får det kosta oss hur mycket som helst. Men en av de mest grundläggande reglerna är ändå att man ska spara energi. Med vår ventilationslösning eldar vi i stället för kråkorna!

Vad exakt är det för specifika skäl som gör att vi nu plötsligt måste ha hål i väggen?

Dvs vad är det som avgör om man ska borra hål i väggen eller välja en annan lösning? ===========================================================================

Och med ej stängningsbara ventiler?

-Exakt var står det att man inte ska kunna stänga ventilationen (dvs stoppa luft utifrån)? ===========================================================================

Regler/råd vid användande av en lösning med ej stängningsbara ventiler?

Finns det inga lagar/regler/råd (BBR, SFS, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialstyrelsen, räddningsverket...) som säger att man måste ta hänsyn till ev. giftutsläpp och därför måste kunna stänga ventilerna i väggarna där luften sugs in utifrån? Om regler, råd och föreskrifter saknas, kan vi få det underskrivet i ett dokument av konsulter/entreprenörer?

-Om regler saknas, borde man ändå inte tänka på detta? Speciellt här, där vi bl.a. är så nära järnvägen där extra risk finns för en olycka? Det krävs ju faktiskt ingen speciell kompetens för att kunna räkna ut att vi inte kan eller ska ha konstant fritt blås in. Sunt förnuft räcker utmärkt för att förstå detta, enligt min mening!

Om jag talar för min egen lägenhet kan jag säga att det normalt sett är så att luften utifrån ej ges en chans att värmas upp pga att elementet helt enkelt kyls ner så kraftigt att ingen uppvärmning av inkommande luft är möjlig.

Ska det vara så? Om inte medlemmarna själva tar initiativ att sammanställa för hur många detta problem gäller så lär det inte finnas någon annan som vågar ta på sig att kolla upp detta som konsulter, styrelse OCH HSB (som startade upp detta projekt) borde ha kunskap om från första början.

Lösningen att byta ut allas element pga ventilationsarbetet känns en aning drastisk. När ska dårskapen ta slut? Låt konsulter få bekosta allt som de missat att ta fram under sina uppdrag.

När det sedan blåser kraftigt spelar det ändå ingen roll hur effektfulla element vi har.

Inget stoppar då luften som sugs in att dra sig – fullständigt ouppvärmd – runt elementen.

Är det rätt att växter ska behöva dö för att fönsterkarmen blir för kall pga tilluftsdonen?

===========================================================================

Är det planerat att befintliga radiatorer ska bytas ut i framtiden?

-Är den effekt som dagens radiatorer ger acceptabel, eller måste de bytas ut? Har man undersökt om det blir lönsamt att byta ut radiatorerna, (efter hur lång tid i så fall)? Vilka kostnader?
SVAR: EFTER SAMTAL MED ENTREPRENÖRERNA SÅ FINNS DET VAD JAG FÖRSTÅR INGA PLANER PÅ ATT BYTA UT ALLA RADIATORER, MEN DÄREMOT KAN DET FINNAS FALL DÄR MAN KOMMER ATT GÖRA DETTA (FÖR ATT KOMPENSERA FÖR KALLDRAG).

På vilka premisser har styrelsen bestämt att vissa få utvalda, lyckligt lottade, medlemmar ska få sina element utbytta?

Borde man inte stället gjort så att man - allra först - undersökt dels vem som behöver byta ut element och varför? Sedan går man ut med en upphandling för att se var det blir billigast. Därefter hålls en extrastämma med information om detta. Stämman får då fatta beslut i vad som ska göras.

SJÄLVDRAG: Vid ett enkelt test där jag tätade alla tilluftshål i lägenheten utom två i vardagsrummet och samtidigt täppte för frånluften kunde jag konstatera att det drog minst lika friskt från tilluftshålen i vardagsrummet som när frånluftsdraget var igång.

Kunde alltså inte märka någon skillnad vare sig med eller utan frånluft! Detta var dessutom under en dag då det ej blåste ute (om det blåser ute blir det "storm" i lägenheten)! Även när jag öppnade upp fler hål blåste det friskt in i lägenheten (tilluften tycktes t.o.m. öka !). När jag stängde till dörrarna för rummet kunde jag inte heller notera ett minskat drag. Man kan då – utan att behöva kunna något om ventilation - med en enkel ekvation räkna ut att något måste vara fel. Efter detta test kan man också förstå varför t.ex. även (vad jag hört) konsulten Lars Hansson undvek att mäta tilluften (vilket andra tidigare också undvikit).

Är det rätt att styrelsen fattar beslut i en stoppknapp (som ändå ej fyller någon funktion), som nu installerats i trappuppgångarna, utan att diskutera detta med medlemmarna (eller ens informera oss)?

===========================================================================

Åverkan

DET ÄR NÅGON SOM GJORT ÅVERKAN PÅ MIN LGH. VEM ÄR ANSVARIG FÖR DETTA?
VEM BETALAR FÖR ATT STÄLLA TILL RÄTTA DEN SKADA SOM ÅSAMKATS OSS (OMÅLAD VÄGG, ETC, BAKOM ELEMENT)?
-Varför informerade man inte i förväg, dels att utredning och sedan ventilationsarbete skulle ske, dels hur de eventuella problemen skulle lösas och dels vad konsekvenserna skulle bli när element flyttades ut?

Bristfälliga mätningar före och efter- hur vet man då om det blivit förbättringar på något sätt?

Ingen har vad jag kan konstatera mätt luftflödet före ventilationsarbetet. Så vi kan inte veta om det t.o.m var så att det var bra redan innan åtgärder för miljoner kronor vidtogs. Och efter de gjorda justeringarna, den 27/11, har man bara gjort några enstaka mätningar. Eftersom man inte brytt sig om att mäta kan det teoretiskt rentutav vara sämre ventilation idag (på sina ställen) än vad det varit tidigare. Vi kan alltså inte veta OM det (vad?) blivit bättre, PÅ VILKET SÄTT det blivit bättre, eller VAR. -Varför har man valt att vara så slapp med mätningarna?

Man har helt missat att mäta tilluften, i alla fall i den stora, första, mätningen som gjordes. Och efter detta har tilluften i alla fall inte mätts hos mig. Om tilluften ej mäts, vilken betydelse har mätningarna då?

-Har ens besiktningsmannen mätt tilluften vid de stickprov han gjorde?
-Eftersom det finns regler för tilluft, precis som det finns för frånluft, måste rimligtvis bägge mätas.
Om inte tilluften mäts kan man bara dra slutsatsen att tilluftsdonen är totalt onödiga. Frånluften styrs ju helt av fläktarna. Dvs om de gamla fläktarna inte kunde klara kraven så hade det räckt med nya fläktar.

Mätningar som gjorts är bara för luftombytet vid ventil i kök/badrum. Det verkliga luftbytet kan däremot variera kraftigt bl.a. beroende på att lägenheterna är olika dragiga. Av denna anledning känns det ju helt naturligt att man i varje lägenhet själv måste kunna styra ventilationen, ex. via stängningsbara inluftsventiler.

Vad har man kommit fram till om kalldrag efter ventilationsarbetet?

Det absolut viktigaste att mäta är den ekvivalenta temperaturen. Det är det enda som är intressant, men vad jag förstår har man underlåtit att mäta detta, helt och hållet!
-Vilken ekvivalent temperatur ska vi minst kunna uppnå i alla lägenheter och rum, året runt?

Vi lägger ut så mycket pengar på något som sedan i praktiken kanske inte genererar bättre ventilation än tidigare? Det känns som att vi kan vara tillbaka där vi började, bara betydligt fattigare.

VÄRME PÅKOPPLAD ÅRET RUNT?

Är det tänkt att man nu ska ha värmen både påslagen och uppskruvad till max året runt? Uppskruvningen av värme är ju vad jag förstår en av de två metoder som används för att försöka reducera såväl kyla som kalldrag. Då blir denna metod med året-runt-värme den enda möjligheten, med våra hål i väggen och i vårt klimat, att kunna hålla kalldrag och kyla borta under alla årstider? Det lär bli kostsamt.

Vad beräknar konsulter/styrelsen att värmekostnaderna kommer att öka med efter ventilationsarbetet?

Man har ju nu gjort så att värmen dragits på för fullt. Jag tror jag säkert kan säga att elementen aldrig varit så varma som efter namninsamlingen till extrastämma.

Vi vet alla att vi kommer att få betala för ökad energiförbrukning framöver. Visst tjänar vi en slant på mer ekonomiska fläktar men denna vinst lär mycket snabbt ätas upp av ökade uppvärmningskostnader.
Vi vill se en uträkning på hur mycket dyrare uppvärmningskostnaderna kommer att bli !!
Tvingas vi hålla värmen igång under hela året (vilket vi kan förutsätta vara nödvändigt) kan vem som helst räkna ut att kostnaderna, och i förlängningen naturligtvis vår hyra, kommer att öka drastiskt, med lägre värde på lägenheterna som följd.

Om man stänger dörr till badrum och kök så faller hela ventilationssystemet i aktuell lgh, korrekt?

Dvs effekten blir exakt densamma bara genom att stänga två dörrar som om alla hål skulle pluggats igen. Ventilationen upphör då på ett enkelt sätt att fungera i lägenheten, som jag förstår det. Glömde man tänka på detta?

Gissningsvis har de flesta en stängd badrumsdörr. Vad blir resultatet av detta? Blir det t.ex. dubbelt så mycket drag i kökets ventil om badrumsdörr är stängd?

Stänger man sedan dörren till stora rummet så blir större delen av lägenheten ändå oventilerad.
Det kan väl inte vara så att vi nu har krav på oss att hålla vissa (alla) dörrar öppna?
Jag ser det som en grundläggande rättighet att man själv ska få välja vilka dörrar man ska hålla stängda eller öppna i lägenheten.

Med bl.a. ovanstående i åtanke kan jag inte se det på annat sätt än vi fått ett mycket stort och dyrt arbete utfört, men inget har i praktiken blivit bättre.
Det påstås nu att uppborrningen av hål kommer att fortsätta! De som har inglasade balkonger kommer att få flera hål. Är det inte dags att stoppa vansinnet innan kostnaderna som redan säkert är helt orimliga, blivit ännu orimligare?

Är de nyinsatta termostaterna de absolut billigaste som överhuvudtaget går att hitta på marknaden?

Eftersom de saknar gradering blir de rejält svårinställda. De verkar inte ens fungera!
Vem har beställt termostaterna? ===========================================================================

Varför har olika lösningar valts för inte bara olika lägenheter, utan även för olika rum?

Jag vet t.ex. att det finns lägenheter där element ej flyttats ut från väggen i vissa rum.
-Och någon lägenhet har fått gammaldags vred i stället för termostat. Är det klokt?
För underhåll i framtiden är det dessutom mest ekonomiskt om det är enhetligt!
-Arbetet har utförts av lärlingar, men borde det inte då kontrollerats extra noga?
I och med att vi aldrig – inte ens i efterhand – fått information om vad som ska göras så har det ju varit fritt fram för entreprenörerna att göra i princip precis hur de ville. Vi visste ju ändå inte hur det skulle vara.
-Har besiktningsmannen noterat att arbetet ej är enhetligt utfört?

Ryktet säger att vissa lägenheter (av samma typ & storlek som andra) endast har fått ett hål borrat i vissa rum (medan de flesta – troligen – fått två hål). Skulle det inte vara bra med en inventering av samtliga lägenheter för att se vad som egentligen gjorts?

===========================================================================

HSB har på uppdrag av styrelsen skickat ut inte särskilt snällt formulerade brev till vissa lägenhetsinnehavare, som pluggat igen hålen i väggen, om att de genast ska ta bort dessa skydd mot kylan.

Vad är den konkreta anledningen till detta?

Skulle inte en bättre metod vara att man gick ut och informerade om exakt varför hål inte ska pluggas igen. Därefter ber man alla på ett vänligt sätt att inte plugga igen hålen. Det känns dessutom en aning inkompetent att göra dylika utskick innan man sett till så att vi har den värme vi ska ha i lägenheterna (utan kalldrag). Innan dess kan ingen opponera sig mot att hål pluggas igen !!! Punkt, slut!
Det verkar väldigt ointelligent att skicka ut ett krav om att medlemmarna ska ta bort de tätningar de gjort, när vem som helst borde begripa att ingen gör detta utan anledning. De som tätar hålen i väggarna gör detta för att de fryser och/eller pga kalldrag. Lösningen är inte att ta bort tätningar, utan att i stället göra det som borde vara självklart för alla, dvs se till att medlemmarna inte behöver frysa !!! ===========================================================================

Enda sättet att utreda vilka problem som finns är att skicka ut en enkät till alla medlemmar där man får beskriva de problem man upplever.

===========================================================================

Varför är det inget finmaskigt galler på ventilernas utsida (och bättre filter)?

Vem underhåller (rensar) och byter de simpla filter som satts i? Hur rensas filtren?Testinstallation i föreningen?

Ryktet säger att det gjorts en testinstallation i en lägenhet i föreningen innan man drog igång förändringarna i alla tre husen.
-Om detta stämmer är mina frågor först hur detta test gått till och hur testlägenhet valts ut (jag minns inte att jag sett en förfrågan om detta gå ut till alla)? Har lgh.innehavaren varit hemma hela testperioden?
-Har denna utvärdering pågått även under vinterförhållanden, som ju otvivelaktigt är den viktigaste perioden för ett test av denna typ?
-Inga problem upptäcktes alls? Vilka slutsatser drogs från detta test?

Vilka alternativ har funnits för ventilationslösning och varför har dessa valts bort?

Det är ju ändå så att föreningen inte är det första huset i världen där man gjort en ventilationslösning.
Det borde finnas ett antal hundra år av erfarenhet, och oräkneliga miljoner hus runtom i världen där man valt en annan lösning bara under de senaste åren. Så det kan INTE vara så att det inte finns några alternativ till hur det ser ut idag i föreningen.
T.ex. nyttja det vent.rör som går mellan, i mitt fall, sovrum och extrarum för inluft (som då ev tom kan värmas upp). Detta i stället för hål rakt ut. Fördelen med mekaniskt till- och frånluftssystem är att luft som tas in i huset kan förbehandlas (filtreras, värmas och vid behov även kylas). Visst kostar det KANSKE mer (ingen har vad jag vet räknat på detta så ingen kan säga om det blir dyrare eller billigare i slutänden), men oavsett priset borde vi alla fått denna information i förväg att ta ställning till, varefter vi skulle fått ges möjlighet att uttrycka våra åsikter om detta. Här har styrelsen agerat fel !
Personligen har jag inte upplevt något problem med ventilationen tidigare. Det kanske andra har, men det viktiga är att;
Vad jag känner till så har det aldrig ens gått ut en förfrågan om vem som upplevt problem & vilka (hur många?).
Om det funnits problem så kanske detta varit lokalt och av någon speciell anledning.
I så fall kanske detta kunnat lösas på ett sätt där man inte behövde göra likadant överallt?
Det känns som att det kunde ha varit lämpligt att starta ventilationsutredningsarbetet med att gå ut med först en information om att utredningsarbete skulle påbörjas och sedan en förfrågan om bl.a .vilka som upplever problem. Och på vilket sätt.
Jag kan inte förstå hur man annars ska kunna välja ut en lösning som passar alla så bra som möjligt.
Först måste man ju ha kunskap om problemen, innan man kan börja fundera på om eller vilka åtgärder som behöver tas. Sedan måste man ha kunskap om de specifika förhållandena, t.ex. att vissa lägenheter är tämligen dragiga, vilket gör hål i väggen kanske överflödiga bara av denna enkla anledning.
- Är inte som jag beskriver här så som man ska förfara vid en utredning?
- Min inställning till val av ventilationslösning Det är helt enkelt så att om det av någon anledning ska finnas hål i väggarna i föreningen så SKA dessa ovillkorligen vara stängningsbara. Detta främst av två skäl. Dels för att vi ska kunna ha någorlunda tätt i händelse av giftigt utsläpp (ett s.k. nödstopp fyller ingen funktion), men även för att vi ska kunna stänga till om det skulle vara så att det blir för kallt.
Detta är liksom inte förhandlingsbart. Sedan kan man resonera om vilka ytterligare skäl det finns för stängningsbara ventiler, som t.ex. ökade värmekostnader. Men redan vid den första punkten att kunna skydda sig vid giftutsläpp så avgörs denna diskussion, enligt min mening. En stoppknapp för ventilationsdraget i trappuppgångarna är ej tillfredsställande. Det gör enbart att eventuellt giftutsläpp kanske ej kommer in i lägenheterna fullt så fort. För in kommer det ändå. Dessutom tar det kanske ett tag innan någon trycker på stoppknappen. Då ska alla först rusa ut (i osäkert område med kanske giftig luft) och stänga ventilationen eller kolla att detta är gjort, och sedan ska man in och försöka lura ut hur man ska kunna täta hålen så snabbt och effektivt som möjligt. Låter inte som en särskilt bra idé. Det kan möjligen vara en tänkbar lösning i ombyggda skolanläggningar (som konsult #2 nämner) men inte i ett åttavånings bostadshus som här.
Så mycket enklare, bättre, effektivare och säkrare det blivit med stängningsbara ventiler. I stället väljs sämsta tänkbara alternativ utan någon som helst uttalad anledning till detta!!!
-Hur många upplever att ventilationen fungerar bättre med nya fläktar & den nya ventilationslösningen?

VENTILATION – BAKGRUND TILL VAD SOM UTFÖRTS OCH HUR

Historik efterfrågas – vad var det som föranledde nytt ventilationssystem?

I den information som konsult #1 satte upp i trappuppgångarna hade han i fyra meningar försökt beskriva bakgrunden till ventilationsarbetet. Tyvärr säger dessa fyra meningar ABSOLUT INGENTING.
Det är enbart generella termer och berättar bara varför lagen om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kom till. Vi bryr oss inte om varför OVK kom till utan vill veta varför man utfört det man gjort i föreningen.
Kan någon på ett kort och koncist sätt redogöra för bakgrunden till vad som utförts ang. ventilationen?
Vad & varför? Alltså EJ i generella termer, utan specifikt anledningarna för vår förening (ej värmen).

-Eftersom entreprenörer/konsulter hänvisar till OVK undrar jag om det finns ett OVK-protokoll?
Svar: Finns... men ej klart.
Ny fråga: När blir den klar? Får vi ta del av detta protokoll då?

Nästa fråga snäste HSB:s A.O. av mig med att jag "måste väl höra vilket svar jag fick tidigare", men tyvärr förstod inte Anders Olsson att denna fråga ej hörde till föregående fråga.
-Enligt lag ska intyg om ventilation sättas upp på väl synlig plats. Var?
(Boverket: "Intyg över utförd ventilationskontroll ska av byggnadens ägare anslås på väl synlig plats t.ex. trapphus eller entré" eller "Byggnadsägaren skall se till att OVK sker. Han skall sätta upp intyg på väl synlig plats, när OVK har skett. Han anlitar en kontrollant som har erhållit behörighet för att få göra OVK." på www.funkis.se).
OBS! Intyget i trappuppgångarna är från 2001. Även om ventilationsarbete pågått under 2002 så har vi ju fortfarande bott kvar här. Måste inte kontroll (enligt lag) göras varje år?

- - - - - - - - -
4. Central ventilationslösning som ej tar hänsyn till varierande förhållanden mellan t.ex. lägenheter, mellan lägenhetsinnehavare (vissa nyttjar t.ex. lgh mycket, andra lite), eller mellan klimatperioder?

Inte bara att vår ventilationslösning ej tar hänsyn till att det råder olika förhållande i olika lägenheter (dvs t.ex. att de är olika dragiga/kalla). Fler frågor är...
5. Tar dagens ventilationslösning hänsyn till om man är hemma eller ej? Svar: Nej.
Är man ej hemma behövs avsevärt mindre – i praktiken inget – mekaniskt ventilationsdrag. Men enskilda lägenheter kan inte styra sin ventilation och luftflöde.
Med en sådan lösning skulle man kunna spara värme, energi och pengar.
Har man ens undersökt och funderat på en sådan lösning?
Varför har vi inte fått ta ställning till detta, när det nu är något som påverkar oss så mycket?

Observera att regler gäller vid nybyggnad. T.ex. BBR:s regler, enligt inledning i BFS 2002:19.
Om denna lag gäller, varför har man då startat upp det arbete med ventilationen som man gjort?
Och även om det skulle finnas någon "hemlig" klausul någonstans som utökar denna lag till att gälla även vid större renoveringsarbeten så är väl detta inget vi har gjort? Inte ens om bara fläktar bytts ut är detta ett arbete som kan tvinga in oss i en på så många sätt misslyckad ventilationslösning.
Vad är det annars vi skulle ha gjort som utlöst denna lag till att gälla för oss (exakt var står detta skrivet)?

(Ventilationsinstallationen som gjorts bryter troligen bl.a. mot lagen enligt BFS 2002:19 i 9:212, 9:221, 9:3 (effektiv värmeanvändning).)

och garanterat ingenting om att borra hål i väggar bakom element

BFS 2002:19 6:244 "Lufthastigheten i rum där personer uppehåller sig mer än tillfälligt bör vara högst 0,15 m/s i vistelsezonen under uppvärmningssäsong och annars 0,25 m/s"

Tar den hänsyn till att ventilationsflödet ska vara mindre då respektive lägenhetsinnehavare sover?

I Råd och Rön nr 11 1996 (om inomhusluften) kan man läsa att;
- "Rökare och allergiker bör ha minst dubbelt så snabb luftväxling."
- När kök & badrum används bör luft där växlas 6 ggr oftare än annars
Men inget av detta är något man tagit hänsyn till här?

- En annan regel är; "Utsugsventilen i kök ska stå i fullt öppet läge enbart vid matlagning".
Men detta är inget vi kan styra idag... och ventilationssystemet vet väl inte när vi lagar mat?
Enligt konsult #2 är bägge frånluftsventilerna låsta.

-Varför har man inte valt en – mer anpassad – lösning som tar hänsyn till dessa bitar?
-Framförallt, varför har det inte presenterats alternativ för oss att ta ställning till?

-Går fläkt alltid i samma hastighet (borde vara energibesparande om hastighet kan sänkas ibland)?

Dessutom blir det ett undertryck, där värmen från elementen hjälper till att fortsätta dra in luft även när stoppknappen tryckts på.

Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt att finna en lösning där man inte bryter mot någon lag/regel?
Är i sådant fall inte den bästa lösningen att välja att bryta mot det som passar oss bäst, dvs vi väljer den lösning som ger oss lägst möjliga hyresökning men ändå acceptabla boendeförhållanden?
Det är ju trots allt så att de som bott i huset under de senaste 40 åren har klarat detta utan nämnvärda skador, eller hur? För om det inte är så borde nog någon på ett mycket detaljerat sätt visa hur vi skadats av att ha en ventilation så som den såg ut tidigare.

8. Var har man gjort en exakt likadan installation som i vår förening? -I hur många HSB-föreningar har man borrat hål i väggarna och satt upp ej stängningsbara ventiler?
-Nämn exempel på föreningar (namn och var dessa finns)?
-Hur noga har man undersökt resultatet i dessa föreningar? Undersökt t.ex. ökade värmekostnader?
-Om det finns någon annan HSB-förening som gjort exakt likadant som här på GoaGubbar, hur har reaktionerna varit där?
-Har man frågat medlemmarna om deras synpunkter efter att arbetet utförts i de aktuella föreningarna?
-Om så gjorts, vilka synpunkter hade medlemmarna (och enligt vem)?
-Finns detta skriftligt så vi kan ta del av informationen?

Om det inte finns ngn annan som gjort exakt som här, varför har man då valt att göra som det gjorts?

Enligt entreprenören är vår förening den första föreningen i Malmö de gjort en sådan här ventilationslösning på (men att de kommer att göra en liknande lösning på MKBs fastigheter i framtiden).

Angående den andra konsultens (Lars Hanssons) rapport del 2 (där man som vanligt inte mäter tilluften);
Kök ska vara: minst10 l/s, forcering med minst 75 % uppfångningsförmåga för luftföroreningar
Bad ska vara: minst 10 l/s, forcering till 30 l/s eller 15 l/s

9. Efter utredningsarbetet – De boendes synpunkter har ej tagits hänsyn till (eller ens lyssnats på) vid val av lösning.
-Borde inte vi alla få vara med och rösta om vad vi tycker om en så här viktig och kostsam sak innan ej stängningsbara ventiler installeras? Och efter att vi fått all information som behövs (skriftligt!)?
Det är ju ändå vi alla som drabbas, så det känns naturligt att vi skulle fått denna möjlighet.

Kommer styrelsen att hålla koll på – och redovisa för oss alla – de ökade värmekostnaderna?

Om reglerna står i konflikt med varandra avseende ventilation kontra låg energiförbrukning kanske man ska välja den regel som är mest ekonomisk för oss?

-Hade det inte räckt t.ex. med ett hål per rum (med styrning av frånluftsflöde)? Det måste vara 2 hål?
-Är hålen i väggarna baserade på regler eller på råd?
-Måste vara 2 hål/rum i 3 rum i en tre-rummare?

Vad gör vi om det blir ett giftutsläpp?

Ex. att sätta stoppknappar någonstans (översta våningen, i entrén eller mittemellan) borde vi väl alla få information om i skriftlig form så att vi kan fundera på detta och ta ställning till placeringen - om det nu är detta vi ska ha??? - på stämman? Det handlar ju om våra liv, och där borde vi väl, om inte någon annanstans, få vara med och bestämma?

Varför är ventilationshålen placerade där de är?

-För oss som inte är ventilationsexperter, varför har man valt att placera ventilationshålen för inluft BAKOM elementen? Och på ovansidan, i stället för undertill (eller bredvid)?
Är det ENBART för att elementen alltid ska värma upp (vilket inte är möjligt!) luften utifrån?
Är det någon som känner till att dessa tilluftsdon placerats på olika sätt (varvid vem som helst kan begripa att resultatet blir olika i olika lägenheter).
Varför är inluftsventilerna placerade olika i olika lägenheter (och olika i olika rum i samma lgh)?

Vad är det som definitivt avgjorde ett beslut av byte av fläktar?

SVAR: FLÄKTARNA BYTTES UT PGA LÄGRE EFFEKTFÖRBRUKNING OCH ATT VI SKULLE SPARA PENGAR I LÄNGDEN (JAG TROR DET SADES VARA EN INBESPARING PÅ 2 MKR PÅ 20 ÅR MEN DET SKULLE VARA INTRESSANT ATT FÅ DESSA UPPGIFTER PÅ PRÄNT)

Exakt vad har ventilationsarbetet kostat? En detaljerad redogörelse för kostnaderna önskas.

Även framtida kostnader. Vilka framtida kostnader finns det (ex. rengöring/utbyte av filter)?

VENTILATION – MÄTNINGAR/BESIKTNING

Hur har man tagit hänsyn till att lägenheter är olika täta (drag från fönster och väggar)?

Inte alls? Ingen som brytt sig om att undersöka?

Hur har man i utredningen/förstudien, och sedan i installationsarbetet, tagit hänsyn till att vissa har inglasade balkonger och andra inte har detta? På vilket sätt har detta påverkat installationsarbetet?

Det blir ju i princip som att dra luft från ett rum till ett annat i och med att det säkert finns de som nyttjar balkongerna som en utökning av lägenheten & därför har balkongdörren öppen konstant (året runt)
Om det här funkar med två hål i väggen kanske max ett hål borde räcka för de utan inglasad balkong?

Exakt vad blev resultatet av de stickprov som genomförts, och hur genomfördes dessa (vad mättes)?

-Vad kom man fram till om t.ex. kalldrag (vid stickproven 2/12)?
-Vad ligger luftflödet på, enligt mätningarna 2/12;
a) i badrum (10 l/s forcering till 30 l/s eller 15 l/s)?
b) i kök (ska vara 10 l/s, forcering med minst 75% uppfångningsförmåga för luftföroreningar)?
- Ngn skillnad mellan första stora mätningen och stickproven 2/12?

Någon skillnad mellan första stora mätningen och stickproven 2/12 (då ventilation strypts och värme dragits på ordentligt)?

Åtgärder och mätningar

Onsdagen den 27 november 2002 – två dagar efter uppsättande av namnlista till medlemmarna om extrastämma, blev plötsligt elementen avsevärt varmare.
Dessutom märkte vi att ventilations-suget i kök o badrum minskade drastiskt vid samma tidpunkt.
Varför gjordes dessa två åtgärder (öka värmen och minska utsuget)?
-Varför gjordes dessa åtgärder först då? Och ej tidigare när nu så många fryst under flera veckor.

Manipulerade mätvärden vid stickprov?

Före justeringarna den 27/11 var man ju och mätte och konstaterade att värdena var "perfekta" som de var. Om man nu ställer ner luftflödet i samband med att man ställer upp värmen... ja, då har man ju bara manipulerat med systemet, som jag ser det. Det var OK efter första mätningen (vad jag hörde), men sedan ändras allt. Framförallt reduceras luftväxlingen. Hur kan det då bli rätt?

Tveksamt resultat från stickprov

Hur blir resultatet från de stickprov som genomförts (2/12), när;
 1. Värmen dragits upp (till max?), och man låtit lägenheterna värmas upp ordentligt under en vecka, mellan tisdagen den 26/11 och måndagen den 2/12 när besiktning utfördes (i 3B).
 2. Ventilationen samtidigt ställdes ner markant den 26/11, efter den första mätningen, i alla lägenheter.
 3. Vissa kanske pluggat igen några eller alla hål i väggarna, för att inte frysa ihjäl.
 4. En del kanske t.o.m. satt för ventil i badrum och kök.
 5. Vissa lägenheter har inglasade balkonger.
 6. Lägenheter är olika täta och därmed olika dragiga.
 7. Ventilationsarbetet ej är slutfört (fortfarande idag har alla ej fått ventilkåpor i alla rum !!!).
Vad jag kan uttolka så har i princip alla förutsättningar ändrats totalt från den första mätningen. Hur kan man då få ett korrekt resultat som är av värde för någon eller något? När alla förutsättningar ändras, borde man då inte mäta igen i samtliga lägenheter -och ej bara utluften-, i stället för att göra stickprov?

Exakt vilket uppdrag har besiktningsman haft?

-Vem ordnade besiktningsman och specificerade uppdraget? HSB? Exakt hur ser beställning ut?

Vad jag förstår fick vissa lägenhetsinnehavare en anmodan (med kort varsel) om att ställa sin lägenhet till förfogande för stickprov. Men alla fick inte ens ett papper om att de tänkte göra dessa stickprov.

Dessa stickprov verkar inte vara fullt professionellt utförda.

KALLDRAG - Enbart stickprov, och efter att värmen ställts upp och luftflödet ställts ner

Måndagen den 2:e december gick man ut och gjorde stickprovsmätningar.
Dessa stickprov var vad jag förstår enbart på utsugningsluft i kök och badrum.
-Men inte på kalldrag? Korrekt?

Kalldrag verkar vara ett vanligt problem i hörnlägenheterna. Därför borde mätning av kalldrag göras. Speciellt i SAMTLIGA hörnlägenheter (oavsett övriga omständigheter).
Att mäta kalldrag är något man verkar vara väldigt rädd för.

-Råkade konsulterna glömma bort det här med kalldrag i sin förstudie?
Om konsulten missat detta så borde styrelsen haft vett nog att ta upp detta som en fråga.
Hur har man kunnat undgå att räkna ut det som vem som helst kan begripa utan några som helst områdeskunskaper, dvs att det skulle bli kalldrag?

ANSVARSFRÅGA FÖR INFORMATION OCH ARBETE

Ansvarsfråga avseende bl.a. synkronisering av ventilationsarbetet

Vem tar på sig ansvaret för att man inte lyckades synkronisera arbetet så att minsta möjliga antal besök skulle behöva göras i lägenheterna?

Vem ansvarar för att ventilationsarbetet gjordes på ett effektivt sätt i stället för som det blev när nu en väldigt lång tidsperiod gick mellan t.ex. uppborrning av hål, och slutförandet av arbetet (vilket säkert ställde till en hel del för de flesta i husen)?
Synkningen av avstängning av värme med arbetet som gjordes var heller inget som fungerade.

Styrelsen hävdar att de gett konsulten i uppdrag att informera medlemmarna, och därför anser styrelsen sig ej har något ansvar för informationen (=informationsbristen).
Men (om detta skulle vara sant), vi vet ju inte att styrelsen gett konsulten detta uppdrag (eftersom information varit lika med noll). Varför fick vi inte info om att det var konsulten som skulle informera?
Hursomhelst är detta egalt. Styrelsen är beställare av arbetet och har som sådan skyldighet att se till att vi får information. Om det sedan är via konsulten eller direkt via styrelsen spelar ingen roll. Styrelsen har det ofrånkomligen övergripande ansvaret!

Det har blivit väldigt många gånger vi tvingats stanna hemma och öppna upp för arbete & kontroller, och detta hade man definitivt önskat skulle fungera bättre. Får ej upprepas i framtiden!

Efter samtal med entreprenören kan jag nu förstå att de inte haft en alldeles enkel uppgift. Entreprenören visste inte att informationen till oss varit så usel som den varit, vilket innebar att de fick lägga orimligt stor del på att vid sina besök ge den information vi borde fått från annat håll (läs "Styrelsen"!).

Jag känner fortfarande inte till alla bitar, men det står bortom allt tvivel att styrelsen har en stor del av skulden för att det blivit som det blivit. Allt kan inte skyllas på konsulten (eller entreprenören).
Det måste ju vara styrelsen som går in och styr upp det hela när man så tydligt märker att det gått snett. Styrelsen är också beställare av arbetet och har därmed ett mycket stort ansvar för vad som görs, oavsett om konsult anlitats.

Vidare, styrelsen måste se till att alla papper är daterade (de som lämnas i brevlåda såväl de som sätts upp i trapphusen) och att kontaktperson anges på varje papper och att minst ett telefonnummer anges med telefon-tider dit man kan vända sig med frågor och dylikt (ändring av tider, etc). Detta har man grovt missat på.

Jag anser att konsulten bär huvudansvaret, men en styrelse måste vara kompetent nog att kunna notera när det går så snett som det gått i vårt fall. Entreprenören ska göra vad den blir tillsagd (vilket det måste vara konsulten som gjort). Konsulten verkar ha gjort detta utan någon som helst styrning eller kontroll från varken vår styrelse eller HSB.

-För att utreda ansvarsfrågan en aning, vem har anlitat;
- konsulter (på vems inrådan?)?
- entreprenörer (på vems inrådan?)?

-Hur har revisorerna hållits underrättade före och under arbetets gång?
- Är revisorerna nöjda med den information de fått?

UPPVÄRMNING AV LÄGENHETER

Radiatorer & termostater – vilka problem finns här idag?

DET ÄR VIKTIGT ATT RESULTATET AV DENNA ENKÄT (DVS EN SAMMANSTÄLLNING) BLIR OFFENTLIG (DELAS UT TILL ALLA) SÅ ATT ALLA MEDLEMMAR KAN SE OM DET ÄR NÅGOT MAN MISSAT SOM NÅGON ANNAN UPPTÄCKT VARA BRISTFÄLLIGT.

Stämmer det att vi har ett stämmobeslut på att det ska vara 23 grader i lägenheterna i föreningen?

KOSTNADER FÖR UPPVÄRMNING

-Vad har konsult (& entreprenör) räknat ut att värmekostnaderna kommer att öka med pga ventilationen?

VENTILATION – BESTÄLLNING – BESIKTNING - AVSLUT

Exakt vilket arbete är beställt av styrelsen?

Jag vill se den skriftliga beställningen så som vi också begärt i kravet på extrastämma!
-Hur är konsultens arbete specificerat i beställningen?

Vem har anlitats för vad och varför?

Vilka har man gått ut med offertförfrågan till? Vem har gått igenom och utvärderat offerterna?
Varför föll valet på de som till slut valdes ut? Hur ser offerterna ut från de olika företagen.
Kopior på dessa, inkl. på offertförfrågan, efterfrågas.

Hur ser besiktningsprotokollet ut?

Vad har besiktningsmannen anmärkt på? Har han t.ex. upptäckt att alla ventilationskåpor ej bytts ut?
En besiktningsman kan väl inte besiktiga innan arbetet är klart?

När kommer ventilationsarbetet att avslutas?

T.ex., när får vi, som inte fått detta, våra ventilkåpor för vissa rum?
Och när görs en ordentlig och korrekt utförd slutbesiktning?

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Jag skulle vilja se;
- beställning av arbete; konsulter och entreprenörer
- offertförfrågningar och offerter
- OVK-protokoll
- Besiktningsprotokoll

ÖVRIGT

Som jag, och många med mig, ser det kan insekter & diverse kryp ganska enkelt nu ta sig in i lägenheterna.

Förmodligen kan heller inte alla filter rensas t.ex. pga att element sitter för nära för att man ska kunna öppna till filtret. Är det någon som kollat upp att samtliga filter i samtliga lägenheter är möjliga att rensa/rengöra?
Med vilket intervall ska filtren rensas?
Ska vi, varje gång detta behövs, stanna hemma mellan 8 och 16 (som tidigare) för att släppa in "rengöringsfolket"?
Vad kommer det att kosta föreningen att underhålla filtren?

Påverkas ventilationen/luftflödet för andra lägenhetsinnehavare om

a) någon på ett eller annat sätt (helt eller delvis) pluggar igen hålen i väggarna?
b) någon täpper till luftflödet i kök/badrum?
c) fönster/dörrar är öppna?
d) köks- och badrumsdörr är stängda?
-Är det något annat avseende ventilationen som kan påverka för andra om man råkar göra fel?

Lägenheterna i GoaGubbar ser olika ut när det gäller den ursprungliga ventilationslösningen. Vi som bor på kortsidorna har ett ventilationsrör i våra lägenheter. Lägenheterna i mittdelarna av huset saknar dylikt ventilationsrör. Om det skulle vara så att problem förekommit, kan det då vara så att dessa problem upplevts just i de lägenheter som saknar detta ventilationsrör? Konsult #2 har (trots sitt besök i Inge Wikströms lägenhet) uppenbarligen inte ens förstått att sådant ventilationsrör finnes.

Av konsultens rapport att döma verkar han tro att vi hör till den generella kategori han refererar till (vågar han inte uttrycka sig specifikt om GoaGubbar?) där luften enbart går genom skafferi samt otäta dörrar och fönster. Konsultens arbete är en sorglig historia, och det finns verkligen inte mycket rätt som han gjort.

Men den stora frågan är av vilken anledning man nu täppt igen ventilationskanalen i hörnlägenheterna (eller rättare försökt täppa igen för det gick visst inte så bra)? Skulle denna ventilationskanal inte i stället kunnat utnyttjas för en bättre o/e (i förlängningen) billigare och mer anpassad lösning?

Jag kan konstatera att i min lägenhet kyls elementet ner så kraftigt att det inte finns någon som helst värme kvar för att värma upp luften som kommer in.

Om detta inte åtgärdas inom den närmaste tiden kommer jag att stämma de ansvariga, med ett skadestånd som motsvarar de problem jag haft sedan hålen borrades upp!

OBS! Med den inställning man hade på fläktarna från början kanske tilluftsventiler var försvarbart, men med det mesiga drag som finns idag måste våra otäta fönster vara fullt tillräckligt för att det ska fungera.

KONSEKVENSER FÖR DE BOENDE OCH HUR DESSA LÖSES

-Styrelsen har en ansvarsförsäkring. Kan denna nyttjas?

Mindre lägenhetsyta
Ska man vara petig så har dessutom min lägenhetsyta minskat. Cirka 5 meter element har flyttats ut 4,5 cm. Det blir en del utrymme av detta (över 2 kubikmeter bara för min lgh).

VENTILATION OCH VÄRME – VAD BÖR/MÅSTE GÖRAS NU?

Jag vill här jag säga att entreprenörer, konsulter, styrelse och HSB alla vill ha det till att det är vi som har fel, men de har rätt i allt, även om ingen vill utreda vad som gjorts eller svara på några frågor. Vi har pådyvlats en ventilationslösning som få eller ingen är nöjd med. Det måste ligga någon riktighet i våra klagomål !!

FRÅGOR OCH SYNPUNKTER FRÅN ANNAN MEDLEM

• Varför har det över huvudtaget borrats hål i tegelväggen mot Sallerupsvägen (gäller 16 lägenheter GoaGubbarsgatan 7A). De frisk-luftsventiler som monterats medför en hög ljudvolym från trafiken och järnvägen. Vi har för ca 3 år sedan fått monterat specialfönster för att minska just på detta då det gäller ljudet från kontinental-banan. De medlemmar som bor längs Kontinentalbanan (gäller 7A och 7B) har såvitt jag vet inte fått monterat denna typ av filter.
• Att dessutom borra hålen den 2 juli och fått monterat filtret den 22 oktober är helt oacceptabelt!!(mer än 3½ mån senare) (se meddelande) Dessa går dessutom inte att justera på något sätt!
• Att vara tillgänglig en hel dag för olika åtgärder från entreprenör , ställer jag mig undrande till, detta kunde uppenbart noterats som halvdag med tanke på arbetets art och tid (se meddelande)
• Det har också kommit till min kännedom att de som blivit fråntagna sina trasiga element i början av september har fortfarande inte fått dessa på plats!
• Informationen eller snarare bristen på den under arbetets gång har känts irriterande.
• Slutligen vid en ev. kemikaliekatastrof från Kontinentalbanans godsvagnståg finns det en åtgärdande plan?

INFORMATIONSBRIST:

- Jag anser att styrelsen kraftigt brustit i informationen! Inte bara i det aktuella fallet med ventilationen.

- Vi vet fortfarande idag inte vem som är ansvarig för vad, eller vilka som varit inblandade i ventilationsarbetet på ett eller annat sätt. Exakt hur har t.ex. HSB varit involverade (förutom med sina konsulter i det initiala skedet)?

- Vad jag förstår från vad jag fått höra den senaste tiden så får medlemmarna inte någon respons rent generellt på de synpunkter som medlemmarna framför såväl muntligen som skriftligen.

- Fråga till styrelsen: Varför brydde sig styrelsen inte om att besvara medlemmarnas frågor (t.ex. mina brev till styrelsen om ventilationen)?

- Styrelsen fick två veckor på sig att besvara något som var akut nog för att det skulle besvarats samma dag, men åtminstone senast dagen efter att de fick mitt brev.

- Styrelsen måste ju också – i egenskap av beställare - ha ett ansvar för att den information som går ut från entreprenören går ut på rätt sätt (med telefonnummer och kontaktpersoner) samt att det går ut i rimlig tid. Och det kan jag inte se att det har gjorts (dvs info i rimlig tid... eller överhuvudtaget). Och jag kan inte se att styrelsen vid ett enda tillfälle försökt rätta upp detta informationsproblem.

- Ingen information om de åtgärder som vidtogs efter uppstart av namninsamling
Det är naturligtvis bra att styrelsen till slut fick tummarna loss (även om det inte hände något förrän efter att namninsamling startats upp) och krävde någon form av agerande från entreprenör eller installatör, men borde man inte gå ut och informera om att nu tänker vi tänker vi ta tag i problemen med x och y, och nu tänker vi göra si eller så? I stället för att informera drar man igång något nytt projekt i all tysthet och låter medlemmarna fortsätta sväva i ovisshet. Är vi inte värda att få veta något om vad som händer? Det känns onekligen som att detta tillvägagångssätt valts för att endast frågor som Styrelsen kan besvara på ett eller annat sätt ska dyka upp på stämman, och ingen ska få en chans att kunna ställa relevanta frågor (dvs t.ex. nya frågor som dyker upp pga att kanske de åtgärder som vidtagits inte är de rätta) .

- När det gäller så här stora beslut måste besluten först förankras bland medlemmarna på ett korrekt sätt!

Vi vill ha mer öppenhet. Det är inte acceptabelt att bara resonera som att styrelsen är förtroendevalda och därför ska medlemmarna ha förtroende för styrelsen, utan att de behöver informera om något.
Vilka brister finns i styrelsens agerande?

Vad anser stämman att styrelsen begått för fel?
OBS! Följande synpunkter är från före extrastämman. Det kan vara att vissa av nedanstående punkter får en förklaring (likväl som att nya punkter kanske kommer till) under stämman, eller efter denna.

Styrelsen är beställare av det arbete som utförts, och i egenskap av beställare har man också ett visst ansvar, inte minst ekonomiskt. Styrelsen kan inte bara skjuta över allt ansvar på konsulterna. Frågan är om styrelsen handlat vårdslöst med våra pengar?

Styrelsen har inte lämnat ut varken den begärda informationen om vad som är beställt eller någon information överhuvudtaget.
Det är inte frågan om styrelsen, enligt föreningslagen, måste lämna ut någon information eller ej.
En styrelse borde vara på medlemmarnas sida.
Det är väl uppenbart för alla att styrelsen saknat nödvändig kompetens för att argumentera med konsulter/entreprenörer samt för att bedöma kvaliteten i konsulters och entreprenörers arbete.
När nu styrelsen får assistens av medlemmarna verkar det tyvärr mest som om styrelsen försöker mörka allt som hänt. Då blir man ju lätt misstänksam och undrar vad som egentligen pågått här.
I stället för att vara så uppenbart nonchalant mot medlemmarna (som ju faktiskt är delägare i detta "företag"), borde styrelsen i stället vara tacksam för medlemmarnas stöd för att uppnå bästa möjliga resultat.
Det känns som att styrelsen tagit parti för konsulter och entreprenörer gentemot oss, medlemmarna, som betalar för arbetet. Detta kan väl inte vara rätt?
En styrelse måste rimligtvis arbeta för sina medlemmar... och inte mot.

Hade jag varit i styrelsens situation hade jag omedelbart, senast i samband med namnlistorna för extra-stämma, lagt alla kort på bordet för att inga tvivel skulle uppstå om att styrelsen gjort vad man kunnat.
Styrelsens sätt att agera på känns mycket märkvärdigt. Varför vill styrelsen hålla oss i ett informations-mörker?

Ingen begär att styrelsen ska vara ventilationsexperter, men en styrelse måste vara behäftad med en viss grundläggande kompetens, och inte minst sunt förnuft. För det är ju faktiskt så att det inte behövs mycket mer än lite sunt förnuft för att inse bristerna i den ventilationslösning som konsulterna presenterat. Man kan inte bara godtroget acceptera allt vad alla (konsulter, leverantörer, etc) säger, utan att samtidigt använda sig av sunt förnuft och logiskt tänkande.

En styrelse måste även vara kompetent nog att förankra beslut bland sina medlemmar, men jag tror inte det är särskilt många som upplever besluten avseende ventilationen som särskilt väl förankrade.
Det måste höra till en styrelses uppgift att såväl informera på bästa möjliga sätt, som att intressera så många som möjligt för de olika frågor som berör oss alla.

Styrelsen borde efter konsulternas utredningsarbete noga, på ett så detaljerat sätt som möjligt, låtit beskriva för medlemmarna vad som skulle hända framöver för att därmed låta oss alla ta ett beslut utifrån givna förutsättningar. Så har ej skett.

I en så här pass viktig och kostnadskrävande bit som ventilationen faktiskt är borde dessutom en skriftlig sammanställning om aktuella planer skickats ut till samtliga medlemmar så att alla och envar, som var intresserad, fick en chans att i lugn och ro sätta sig in i vad som skulle hända. I en avancerad fråga av denna typ blir det omöjligt att kunna ta ställning enbart efter en kort muntlig introduktion på ett möte.
Det är alltför enkelt att frånsäga sig sitt ansvar genom att säga att de som inte kommer på årsmötet (extrastämman) får skylla sig själva. I normala ärenden kan man kanske göra detta, men inte i en så här stor och viktig fråga som har mycket stor betydelse både för vår ekonomi och för kvaliteten på vårt boende. Information till alla vore naturligt i detta fall! Och i skriftlig form !

Det finns ingen anledning för styrelsen att vara rädd för synpunkter från medlemmarna. Har styrelsen bara fakta och förmåga att argumentera för olika saker så blir det ju i slutänden ändå alltid det som är bäst för oss alla.

Att på ett så flagrant sätt ignorera det brev jag inledningsvis skickade till styrelsen om problemen med kylan i huset visar på en total brist på respekt för medlemmarna. Det blev ingen reaktion överhuvudtaget. Detta t.o.m. trots att jag i mitt brev informerade om att ifall inget hände så skulle jag tvingas gå ut till alla medlemmar. Men det var tyst som i graven från styrelsen. Först när namnlistorna kom upp så fick styrelsen tummarna loss (även om det bara resulterade i en simpel nödlösning som att skruva upp värmen och ställa ner fläktarna).

Styrelsen väljer att ge HSB i uppdrag att skicka ut brev om att man inte får plugga igen hålen i väggen.
Hade det inte varit trevligare, bättre och effektivare att istället försöka informera på ett korrekt sätt genom att i förväg gå ut till alla och förklara att man inte önskar att vi pluggar igen hålen, tillsammans med skälen för detta?

Styrelsen har reagerat väldigt negativt på min namninsamling, men styrelsen borde förstå att om man ignorerar medlemmarnas behov, önskemål och frågor så blir det till slut en namnlista med krav på förändringar.

Informationen från styrelsen är normalt sett under all kritik, men i fallet med ventilationsarbetet har informationen varit så gott som obefintlig. Otroligt nog har styrelsen inte ens efter medlemmarnas klagomål, med namnlistor och allt, gått ut med någon som helst information.
Konsulter och entreprenörer har åtminstone gått ut med en ursäkt till alla för att de inte informerat som de borde, men var är styrelsens ursäkt?

Vi har inte fått någon information om t.ex.;
- exakt vilket arbete som ska utföras (så att vi kunnat se om det blivit rätt)
- hur långt man kommit i arbetet (löpande info),
- vad som eventuellt är kvar att göra (löpande info),
- ifall arbetet är avslutat, eller när det är planerat att avslutas,
- resultaten från mätningar/stickprov, eller från besiktning
- vad man planerat för åtgärder för att lösa de problem medlemmarna upplever
- vilka åtgärder som sedan vidtagits (t.ex. uppskruvning av värme & nerskruvning av ventilation)
- Vi har inte fått någon allmän fråga om vi upplevt några problem som måste rättas upp.
- Vi har inte fått någon sammanställning över vilka klagomål som finns.
- etc, etc.

Med undantag av ett papper till samtliga i föreningen med hot om kronofogden om vi inte stannade hemma och höll öppet för alla som ville in, så har tystnaden varit total ! Är detta acceptabelt?

Hela det här ventilationsarbetet har varit ett stort hemlighetsmakeri.
Styrelsen har i praktiken förvägrat oss chansen att styra upp en ventilationslösning som en klar majoritet verkar vara missnöjd med av olika skäl.

Det sägs dessutom att de som försökt kontakta styrelsen om sina problem med kyla och drag blivit ovänligt bemötta, och det är kanske inte riktigt hur vi önskar att det ska fungera.
Vilka fel har konsulter och entreprenörer begått?

Konsulter har brustit i utredningsarbetet på åtskilliga sätt, men bl.a. genom att vi aldrig ens fått en förfrågan om vi upplevt några ventilationsproblem. Konsulterna verkar inte ens ha inhämtat elementär informationen som att (vissa av) lägenheterna är tämligen dragiga som de är (vilket borde undersökts & kontrollerats innan hålen i väggen kom till).

Rent generellt är min bedömning att konsulterna utfört ett extremt dåligt arbete från början till slut, med oräkneliga fel och misstag under arbetets gång, vilket medfört mycket stora negativa konsekvenser för de boende.

Var i konsulternas arbete har man tagit hänsyn till energi- och kostnadsbesparande åtgärder?
Med tanke på hålen i väggen så verkar man totalt ha missat detta.

Den ventilationslösning som konsulterna tagit fram känns som om ett barn skulle kunna ha hittat på;
Kort och gott består denna lösning i att borra hål i väggarna och sätta en fläkt i andra änden, och sedan strunta i att ta hänsyn till något som helst annat.

Entreprenörer har krävt att de boende ibland ska vara hemma hela dagen mellan 8-16 (ofta för bara några minuters arbete i varje lägenhet). Mycket dålig planering och framförhållning från entreprenörer.

Rent generellt kan man säga att entreprenörerna utfört ett aningens hafsigt jobb i lägenheterna. Och inte enhetligt. Entreprenörerna borde dessutom kunnat vara lite tydligare i sin information.

De som utfört mätningarna har utfört ett tveksamt arbete som borde granskas ordentligt av någon som kan se ifall det gått rätt till.

Besiktningsmannen vet vi inte vilket uppdrag han haft, men hans arbete borde kanske också synas i sömmarna.

Tipsa en vän


Skriv till media ! NU !!!FORUM

Om du har tips på något som berör ämnet värme och ventilation för föreningar, informera om dessa i forumet här.

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11 Stockholm • Göteborg • Malmö