UTTRÄDESANSÖKAN HSB

 

PERSONUPPGIFTER

 

Namn: Personnummer:

 

Adress:

 

Telefon: Medlemsnummer:

 

ORSAK TILL UTTRÄDE

 

Begär att gå ur HSB Begärt utträde

 

 

Flyttar till annan HSB-region Överföring till annan HSB-regionförening

HSB-förening:

 

Överlåta medlemskap till annan Överlåtelse av medlemskap till:

Namn: Personnummer:

 

 

UTBETALNINGSSÄTT
Av innestående andel minus obetald skuld gällande medlemsavgift.

 

Bankkonto/personkonto Bankkonto/personkonto                                     Bankgiro Bankgiro:

 

Kontoförande bank:

 

Clearingnummer                           Kontonummer

 

 

UNDERSKRIFT

Undertecknad bekräftar härmed sin ansökan om att utträda ur HSB

 

 

…………………………………………………………………………………………………………...................

Ort, datum och namnteckning
Formulär för utträde ur HSB