Utträde ur HSB

I forumet har jag avslöjat den mest välbevarade hemligheten genom tiderna inom HSB;
Man kan avsäga sig medlemskapet i HSB som enskild medlem!

Det finns alltså inga krav på att man måste vara medlem i HSB bara för att man bor i en HSB-brf. Det är bara en myt som skapats utan att ifrågasättas av någon tidigare.

Genom att begära utträde ur HSB kan du spara pengar som kan användas till något bättre.
Medlemsavgift och insats inom HSB
HSB organisationen - insats och avgift som medlemmar betalar eller slipper betala

Sammanfattning av HSBs svar

Vad HSB säger är att;
 • HSB har ett tvångsmedlemskap i HSB genom att man måste först bli medlem i HSB för att få flytta in i en HSB-brf, men när man sedan väl blivit medlem i brf:en så är man fri att lämna HSB som medlem?

 • Det finns ingen medlemsavgift inom HSB Malmö för bostadsrättsföreningarnas medlemmar som är kopplad till medlemmarna (HSB Malmö har kopplat bostadsrättshavarens medlemsavgift till föreningen i stället för att därmed stoppa möjligheterna för medlemmarna att kunna påverka organisationen genom utträde)?

 • En enskild medlem kan inte visa sitt missnöje med organisationen genom att lämna densamma eftersom HSB inkasserar medlemsavgiften för mig oavsett om jag är medlem eller ej?

 • Det är valfritt om man vill avsäga sig sina rättigheter i HSB (t.ex. motionsrätten), men HSB stoppar möjligheten för enskilda medlemmar att avsäga sig sina skyldigheter (betala medlemsavgiften).

 • Om jag går ur HSB Malmö så återfår jag min insats, men trots att jag inte är medlem måste jag fortsätta att betala medlemsavgiften via föreningen jag bor i.
  Hur överensstämmer det med lag och logik?

Tvångsmedlemskap i HSB

Det finns alltså inget krav från HSBs sida att vara medlem i HSB för att bo i en HSB-brf.
Tyvärr har de flesta föreningar kvar i stadgarna att man först måste vara medlem i HSB innan man kan bli medlem - och flytta in - i en HSB-brf.
Men så fort man blivit medlem i HSB-brf:en kan man gå ur HSB och får då tillbaka till HSB ev. inbetalad insats.

HSB kan inte svara på vad det är som avgör att man blivit medlem i HSB, men man kan uttolka att det inte är den initiala insatsen. Av detta kan man då konstatera att man inte ens behöver betala in insatsen (500 kr) till HSB innan man blir medlem i HSB-brf:en.

Bostadsrättsföreningarna måste göra som vissa HSB-brf:ar redan gjort och ta bort kravet från stadgarna att man först måste vara medlem i HSB innan man kan bli medlem i HSB-brf:en.

HSB vill inte svara på frågor om medlemskap och medlemsavgift

När frågorna blir för känsliga för HSB så gör HSB som alltid annars och abrupt bryter vidare frågor i ämnet genom att säga att de anser att de lämnat de svar de behöver.
HSB svarar bara på frågor så länge de svar HSB ger kan tolkas på flera olika sätt, och om frågorna blir för konkreta så vill HSB inte svara på medlemsfrågor.

HSB försöker på detta sätt göra det så komplicerat som möjligt för dem som vill lämna organisationen (man kommer osökt att tänka på vissa maffiafilmer).
Se:
- Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen - 2009

Medlemsavgiften beskrivs här;
- Medlemsavgift och insats inom HSB, utredning - Du betalar i onödan! - 2009

- Medlemsavgift & insats i HSB-regionen - Enligt stadgar och stämmoprotokoll
- Medlemsavgift till HSB - Vad tror du att du betalar? - 2011
- Stor prisskillnad mellan de olika HSB-regionerna för medlemskap i HSB! - 2008

- Medlemsavgift för/av/till vem? - Medlemsavgift för lgh i stället för medlem 2010-2011

- HSB:s medlemsavgift - tvångsavgift som fördelas felaktigt - 2014

- Hur HSB stjäl pengar från medlemmarna - 2008

- HSB Malmös styrelse desavouerar stämmobeslut. För hög medlemsavgift - 2010-11
- Felaktig medlemsavgift i HSB Malmö. HSB Malmö bryter mot lagen ! - 2010
- Sanningen om medlemsavgiften i HSB Malmö för 2010 - 2011

- Medlemsavgift och deposition inom HSB - 2008-2009
- HSB Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift - 2008


Skriv motioner till brf och HSB om medlemsavgiften !!! - 2008-2009MEDLEMSKAP - HINDER FÖR UTTRÄDE UR HSB?

Om medlemsavgift och depositionsavgift HSB/brf

 1. Medlemskapet i HSB behövs bara för själva inträdet i bostadsrättsföreningen.
  Dagen efter att medlemskap beviljats i brf:en kan man gå ur HSB och får då tillbaka sin deposition (500 kr), i det fall man valt att betala in denna.

 2. Många HSB-regioner lurar tydligen medlemmarna att tro att fler än en behöver vara medlem i HSB. Så är det inte.
  I det fall man vill vara medlem i HSB så räcker det fullt och väl med ett medlemskap.
  Man betalar bara en enda depositionsavgift per bostadsrätt.

 3. Vissa bostadsrättsföreningar - där styrelse och medlemmar inte är vakna - betalar in medlemsavgiften åt medlemmarna.
  Detta skapar denna lustiga situation att om man inte är medlem i HSB så måste medlemmen ändå betala medlemsavgift.
  Skulle detta prövas rättsligt så är jag helt övertygad om att resultatet inte kan bli annat än att detta är rakt igenom olagligt!

 4. Medlemskapet i HSB har egentligen inget att göra med medlemskapet i bostadsrättsföreningen. Det är två olika medlemskap!
FAKTA - Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift i HSB

Om två eller fler har delat ägandeskap i en bostadsrätt så;
 • räcker det med att en av delägarna är medlem i HSB.
 • behöver ingen av delägarna vara medlem i HSB efter att man väl blivit medlem i
  bostadsrättsföreningen (få känner till att man dessutom kan gå ur HSB så snart medlemskapet i brf:en beviljats, varvid insatsen ska återbetalas direkt).
Jag vill rekommendera att max 1 delägare är medlem i HSB. Det finns ingen vinst med att vara flera som är medlemmar i HSB (och för de allra flesta är det definitivt heller ingen vinst med att ens en enda delägare är medlem i HSB).
 • För varje delägare som väljer att valfritt vara medlem i HSB måste insatsen betalas för var och en av dessa medlemmar, även om det bara är en av delägarna som sedan betalar medlemsavgiften.
OBS! Det finns ingen som vet om det är insatsen eller medlemsavgiften som avgör om man är medlem i HSB. Inte ens HSB kan svara på detta.

Utdrag ur HSB Stockholms hemsida under ämnet medlem i HSB;
"Andel
HSB ägs av sina medlemmar och drivs som ekonomisk förening.
Alla som vill bli medlemmar betalar därför en andel på 500 kronor. Andelen får du tillbaka om du i framtiden skulle begära utträde.
Andelen är din garanti för rösträtt och inflytande i HSB Stockholm.

Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften är 225 kronor.
Om du blir medlem efter den 1/7 betalar du 113 kronor.
Ska du samäga lägenheten med någon, behöver bara en av er betala medlemsavgiften dock måste alla betala andelen på 500 kronor.
"

Medlemsavgift för bostadsrättshavare och brf
Medlemsavgiften består egentligen bara av en del.
Anledningen till att den varierar är att fullmäktigestämman varje år tar beslut om hur stor denna avgift ska vara.
För HSB Malmö var det tidigare 250 kr/medlem och år. Bosparare äldre än 26 år betalade 160 kr/år, och bosparare 26 år och yngre betalade 50 kr/år.

Medlemsavgiften (idag 400 kr/år för bostadsrättshavare i HSB Malmö) betalas via föreningen, vilket är ett smart sätt av HSB, eftersom då väldigt få ens känner till denna avgift som de betalar.

Medlemsavgift för andra än bostadsrättshavare och brf
Övriga medlemmar i HSB betalar medlemsavgift bara om de vill eller tror att de måste göra detta. Dvs för dem är medlemsavgiften frivillig i motsats till för bostadsrättshavarna.


Olaglig medlemsavgift
"När det gäller beräkningsgrunden för medlemsavgiften har vårt fullmäktige beslutat att anta stadgar som säger att bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö ska betala en medlemsavgift för varje lägenhet", skriver HSB Malmö.

Att medlemsavgiften betalas via föreningen, och medlemmen därmed fråntas sin beslutanderätt i denna fråga, bryter mot bostadsrättsföreningarnas stadgar som i portalparagrafen säger att bostadsrättsföreningen ska verka i medlemmarnas ekonomiska intresse.
 • Om det är sant som HSB Malmö säger här (vilket vi inte har sett några bevis för), hur motiverar fullmäktige sitt beslut?

 • Hur ser detta beslut ut, och när har det tagits av vilka?

 • Det är inte i medlemmarnas ekonomiska intresse att inte själva få bestämma om de vill vara medlem och betala medlemsavgift.

 • HSB har alltså här gått in och fråntagit enskilda medlemmars deras egen beslutanderätt för medlemskapet i HSB.

 • Varför finns inte denna fråga om medlemsavgiften med på den årliga stämman?

 • Vad gör den brf som inte vill ställa upp på detta medlemsavgiftstvång, och som i stället vill att medlemmarna själva ska betala sin medlemsavgift på egen hand?
OBS!!!
HSB Malmö säger att det är §13 (dvs föreningen betalar medlemsavgiften, inte de enskilda medlemmarna) som fullmäktige beslutat ska gälla för medlemsavgiften;
"Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring".
 1. Förutom att jag inte begriper vad lagen om allmän försäkring har med medlemsavgiften att göra (men det är kanske prisbasbeloppet som åsyftas?) så kan jag inte finna något som helst i denna lag om detta. Vad skulle det i så fall vara?

 2. Sedan tolkar jag §13 i HSB Malmös stadgar att HSB får ta ut som allra mest 3 % av prisbasbeloppet från föreningen. Dvs totalt runt 1.300 kr/brf (eller vad det nu blir) i medlemsavgift som max.
  HSB Malmö vill naturligtvis tolka detta som att det är 3% per lägenhet, men det finns inget som indikerar att det skulle vara så som HSB Malmö vill tolka det. Och HSB har inte tolkningsföreträde!!!
  Den logiska tolkningen är den som jag företräder.
Notera svaret från medlemsansvarig Bengt Skånhamre på mina frågor om vad resultatet blir om jag som medlem i en HSB-brf skulle begära utträde ur HSB; se punkt 3d nedan.

FRÅGA TILL HSB:
I VILKET REGELVERK STÅR DET ATT HSB MALMÖ KAN FORTSÄTTA DEBITERA MEDLEMSAVGIFT FÖR DE BRF-MEDLEMMAR SOM UTTRÄTT UR HSB MALMÖ?Vilket kommer först, medlemskapet i HSB eller i brf:en?

I bostadsrättsföreningarnas stadgar står det (enligt HSB Riksförbunds normalstadgar, som anammats utan att ifrågasättas av nästan alla HSB-brf:ar):

Stadgar i bostadsrättsföreningar hörande till HSB
Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen

§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus
, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.

§ 5
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad
från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen,
avgöra frågan om medlemskap.

§ 6
Den som en bostadsrätt övergått till får inte vägras inträde i föreningen,
om de villkor för medlemskap som föreskrivs i § 4 är uppfyllda
och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.

Ogiltighet vid vägrat medlemskap

§ 9
En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till
vägras medlemskap i föreningen.

Rätt att utöva bostadsrätten
§ 11
Om en bostadsrätt överlåtits till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten
endast om han eller hon är eller antas till medlem i föreningen.

Ovanstående är en ekvation som omöjligen kan gå ihop, hur man än resonerar!

I stadgarna står det att man måste vara medlem i HSB innan man kan bli medlem i en HSB-brf.
Men bara för att någon betalar in insatsen på 500 kr till HSB så innebär inte detta att man blivit medlem. Det är ju enligt HSB Malmö bostadsrättsföreningen som betalar medlemsavgiften. Först när medlemsavgiften betalats av föreningen för aktuell person så kan denna person räknas som medlem.

Det finns ingen kontroll i bostadsrättsföreningarna om den som söker medlemskap i brf:en blivit medlem i HSB. Detta eftersom en sådan kontroll, enligt här givna skäl, är omöjlig,

Medlemsavgiften ska ej betalas via brf

OBS! Det är viktigt att varje bostadsrättsförening tar bort rutinen att varje enskild medlems medlemsavgift betalas via bostadsrättsföreningen i en klumpsumma för alla medlemmar i brf:en. Medlemsavgiften ska betalas separat av varje enskild medlem, för att inte försvåra för medlemmarna om de vill gå ur HSB.

Därmed kan varje medlem själv enkelt välja om denna medlem vill kvarstå som medlem och betala den årliga medlemsavgiften, eller om medlemmen vill gå ur HSB och spara pengar som oftast inte tillför det minsta för medlemmen.

Sedan är det naturligtvis inget som hindrar att bostadsrättsföreningen står kvar som medlem i HSB (även om kanske alla enskilda medlemmar i föreningen gått ur HSB).

Vad gör datainspektionen åt HSBs felaktiga medlemsregister?
En konsekvens av ovanstående är att HSB i sina register har stora mängder personer i sina medlemsregister som inte är medlemmar, bara av denna anledning (alltså bortsett från bl.a. de "medlemmar" som inte längre befinner sig i denna värld).
Mina frågor, med kommentarer till HSBs intetsägande/tvetydiga svar:


1.
Om jag som medlem i min brf (ett medlemskap jag ej kan avsäga mig, så länge jag bor kvar) begär utträde ur HSB Malmö, är det något som hindrar mig från att utträda som medlem i HSB, och i så fall exakt vad?

Svar: Du kan begära utträde ur HSB Malmö.
Det finns inget som utgör hinder att lämna HSB Malmö.
Däremot kan din bostadsrättsförening ha i sina stadgar att du ska vara medlem i HSB för att vara medlem i bostadsrättsföreningen.

b) Det finns alltså, enligt HSB (inkl. HSB Riksförbund) och för HSBs del, inget som hindrar en medlem i en HSB-brf att gå ur som medlem i den regionala HSB-föreningen, korrekt? Ja eller nej?
Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!
Däremot senare bekräftat att inga hinder finns för HSB-medlem att utträda, även om medlemsavgiften ändå måste betalas in efter utträdet.

c) En medlem i en HSB-brf kan alltså gå ur HSB-organisationen och svaret på denna fråga är;
"Ja, en medlem i en bostadsrättsförening som tillhör HSB är fri att när som helst utträda ur HSB, och det finns inga hinder för detta på något sätt. En medlem i en brf med HSBs normalstadgar som går ur HSB fortsätter precis som innan med alla rättigheter i sin egen bostadsrättsförening"? Ja eller nej?

Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!
Däremot i senare skede rent allmänt givit intryck av att ovanstående är korrekt.

1d.
I svaret från HSB står det;
"Däremot kan din bostadsrättsförening ha i sina stadgar att du ska vara medlem i HSB för att vara medlem i bostadsrättsföreningen".

Känner HSB till någon förekomst av detta, och anser HSB att det skulle vara förenligt med lagen?
Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!

Vi har HSB Riksförbunds normalstadgar rakt av i min brf. Finns det något i HSB Riksförbunds normalstadgar som säger att man måste vara medlem i HSB för att vara medlem i bostadsrättsföreningen?
Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!

OBS !!!
Som framgår längre ner på denna sida, i svaret från HSB Riksförbund, är man tvingad av HSB att betala medlemsavgift även om man går ur HSB !!!
MEDLEMSAVGIFT

Notera att bostadsrättsföreningen inte tar ut någon medlemsavgift för medlemskapet i bostadsrättsföreningen, det gör emellertid HSB för medlemskapet i HSB (brf:en tar bara ut s.k. "årsavgift")!

HSB Bospar
Pengar ger förtur till
HSBs hyreslägenheter.
hotpot.se/forum

2a.
Om jag går ur HSB, men väljer att kvarstå som medlem i HSB som bosparare (och fortfarande boende i min HSB-brf), får jag betala någon medlemsavgift, och hur mycket är denna medlemsavgift på i så fall?

Svar: Detta innebär att du framöver ska tillhöra bospargruppen, vare sig du är aktiv sparare eller inte. Här väntar jag svar av Riksförbundet.
Detta svar från HSB motsägs sedan i det andra svaret under punkt 2b. Vad gäller?
Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!

Bosparare med två medlemsavgifter!
Frågan kvarstår obesvarad, men av vad man kan uttolka i svaret från HSB Riksförbund och av svaren på mina följdfrågor så inträffar i detta läge att medlemsavgiften för mig fortfarande debiteras bostadsrättsföreningen (och alltså fortfarande betalas av mig) och jag får dessutom betala medlemsavgiften för bosparare (200 kr).
Dvs om jag går ur HSB så tjänar HSB Malmö 200 kr/år på mig.
Svar: Inget - HSB vill inte kommentera denna specifika slutsats!

2b.
När f.d. medlemsansvarig i HSB Malmö berättade om det "tredje alternativet" - som han själv tillhörde - för medlemskap i HSB Malmö så skrev han att han blivit medlem i HSB genom att erlägga insatsen (500 kr).
Han hade inte öppnat något bosparkonto och var varken aktiv eller passiv bosparare.
Uppenbarligen betalade han inte heller någon löpande avgift varje år (dvs själva medlemsavgiften).

Är detta en form av medlemskap (medlem som bara betalar insats, och ingen medlemsavgift) som bara är anställda på HSB förunnat, eller kan även en vanlig dödlig vara medlem i HSB på detta sätt?

Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!

2c.
Är medlemsavgiften för det "tredje alternativet" (dvs medlem utan att vara bosparare och utan kravet på att bo i en brf) för medlemskap i HSB på samma nivå som för bosparare?

Svar: Utveckla vad du menar? Medlem som inte bor i HSB tillhör bospargruppen, vare sig man sparar eller inte. Det finns bara två nivåer på avgiften, 200 kr (med undantag för de som inte fyllt 26 år då är det 100 kr) och 400 kr.

Not. Dessa 3 avgiftsnivåer gäller fr.o.m. HSB Malmös årsstämma 2009 (dvs från avgiftsåret 2010).

Not: Medlemsavgiften betalas i förskott (vilket kan konstateras av att HSB Malmö debiterat föreningarna 400 kr/medlem redan i juni 2009). HSB debiterar föreningarna ½ år i förväg för en medlemsavgift i förskott.

Svar: Enligt HSB Malmös stadgar:
"§ 5
Medlemmar som inte har bostadsrätt i HSB bostadsrättsförening inom föreningens verksamhetsområde hör till bospargruppen."

Sedan kan de spara aktivt eller inte. Bor du i bostadsrätt kan du också bospara såklart, däremot räknas du då inte till "bospargruppen". Utan som bosparare boende i bostadsrätt.

2d.
Om jag som boende i en HSB-brf utträder ur HSB men kvarstår som medlem i form av bosparare, så får jag alltså inte ingå i bospargruppen, trots att jag betalar samma medlemsavgift som bospararna i bospargruppen! Hur stämmer det med likabehandlingsprincipen?
Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!

2e.
Vad spelar det för roll om jag är med i en grupp som kallas "Bospargruppen" eller ej?
Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!

Om jag som boende i en HSB-brf utträder ur HSB men kvarstår som medlem i form av bosparare (vare sig jag bosparar aktivt eller inte) har jag då inte t.ex. motionsrätt?
Har bospargruppen särskilda privilegier som andra bosparare inte har, utöver att fullmäktige utses endast inom bospargruppen och ej bland övriga bosparare? (Se § 16 i HSB Malmös stadgar.)
Svar: Inget - HSB vill inte svara på dessa två specifika frågor!


När det gäller avgiften så vill jag alltså veta bl.a. och alldeles särskilt;

3a.
Vad kostar det mig om jag övergår till att vara medlem enligt det tredje alternativet (som f.d. medlemsansvarig och andra), dvs vad kostar det årligen i medlemsavgift och i ev. insats?

Svar: Jag inväntar svar från Riksförbundet, men om detta är möjligt blir avgiften 200 kr och andelen 50 kr. Det senare innebär att du får tillbaka 450 kronor.

Får jag då tillbaka några pengar av de jag betalat in (i medlemsavgift och insats), och i så fall hur mycket?
Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!

Påminnelse från mig, 11/6 2009:
Varje gång jag efterfrågat regelverket för bosparare så har jag fått svaret att HSB Malmö "väntar på svar/besked" från HSB Riks. T.ex. den 1/6 ("Hur går det med svaren på mina frågor, kommer jag att få svar och när får jag regelverket för bosparare?" där jag får svaret att HSB Malmö väntar på HSB Riksförbund, t.ex. den 2/6; " Jag väntar fortfarande på besked från Riksförbundet och har påmint dem återigen...").


3b.
Hur mycket får jag tillbaka av medlemsavgiften om jag helt avsäger mig mitt medlemskap i HSB Malmö idag, fredagen den 8:e maj 2009, samt när jag får tillbaka dessa pengar?

Svar: Utträde ur HSB Malmö ska begäras skriftligen och har verkan från nästkommande räkenskapsår om begäran inkommit senast en månad före räkenskapsårets början.

Vad jag förstår avses med detta svar läget där medlemmen utträder helt ur HSB Malmö.
Om jag går över till att bli bosparare eller till "det tredje alternativet" så gissar jag att det menas att jag inte får tillbaka något av medlemsavgiften?
Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!

Om jag skriftligen begär utträde från HSB Malmö den 30:e november 2010 så utträder jag som medlem den 1 januari 2011 men några pengar från medlemsavgiften får jag alltså inte i retur i något läge?
Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!
Men HSB har i ett senare skede svarat att HSB inte har för avsikt att betala några pengar i retur till den medlem som lämnar HSB.

3c.
Om insatsen

Deposition
Depositionen, insatsen, "inträdesavgiften i HSB", eller vad man vill kalla det, tror jag är samma över hela Sverige; 500 kr. Vet inte hur länge den legat på denna nivå, eller när den infördes, men den har säkert legat på 500 kr sedan 1985.

Vem bestämmer nivån på insatsen som HSB kräver in från nya medlemmar?
Vem som bestämmer nivån på HSBs deposition verkar det inte finnas någon som vet. Det ingår inte i dagordningen på fullmäktigesammanträdena att bestämma denna avgift.
Denna deposition ska betalas tillbaka av HSB när man går ur HSB, eller så ska den betalas till dödsboet när någon dör. Förmodligen sker denna återbetalning sällan.

Varje person som blir medlem i HSB tvingas betala in en summa pengar som en form av medlemsavgift till HSB i samband med inträdet i denna organisation. Detta "lån" till HSB ska HSB förränta för HSB under medlemmens tid i HSB.
Dessa 500 kronor glöms bort av de flesta, vilket innebär att de som lämnar HSB eller livet inte får tillbaka pengarna.

Hur resonerar HSB?
Om detta säger HSB att HSB har som princip att inte betala tillbaka medlemsavgiften, med mindre än att HSB skriftligt får en begäran om detta i samband med att man ber om utträde ur HSB.

Vad blir då konsekvensen av detta?
Jo, t.ex. att alla HSB-medlemmar som avlider står kvar som medlemmar i HSB. Anhöriga/släktingar tänker säkert sällan eller aldrig på att begära utträde och returnering av medlemsavgiften.
En uppskattning är att medlemsantalet som uppges av HSB är 10 % för högt. Men det kan vara mycket mer fel än så!

500 kr x 550.000 medlemmar = 275 miljoner kronor!

När får jag tillbaka insatsen (500 kr) jag en gång betalat till HSB om jag avsäger mig mitt medlemskap i HSB Malmö idag, fredagen den 8:e maj 2009?

Svar: Insatsen kommer att återbetalas till dig efter att du avgått ur föreningen.

Jag gissar att för denna fråga avses bara om medlemmen utträder ur HSB Malmö.
Om jag övergår till att bli bosparare eller till "det tredje alternativet" så är ju insatsen lägre (eller ingen?), men hur mycket jag får tillbaka av min insats
a) om jag övergår till att bli bosparare?
b) om jag övergår till att bli medlem enligt "det tredje alternativet", och när returneras dessa pengar?

Men vad är svaret på min fråga?
När får jag tillbaka insatsen om jag helt avsäger mig mitt medlemskap i HSB Malmö?
Exempel:
Jag begär utträde ur HSB Malmö den 30 november 2010. Får jag då tillbaka insatsen på 500 kr den 1:e januari 2010?

Svar: Utträde får verkan från nästkommande räkenskapsår (2010) och du får tillbaka insatsen efter årsskiftet 2009 om du begär utträde idag 19/5.


3d.
I framtiden;
Hur kommer jag att kompenseras för den avgift som idag dras kollektivt från föreningens konto?
- Kommer jag att få utbetalt medlemsavgiften till mitt konto varje år, och i så fall när?
- Kommer det dras av en summa motsvarande vad andra medlemmar - som står kvar i som medlemmar i HSB Malmö - från min årsavgift för bostadsrätten, och när i så fall görs detta varje år?
Svar: Din bostadsrättsförening kommer inte att debiteras någon medlemsavgift för dig om du begär utträde ur HSB Malmö.

Min respons till HSB Malmö på ovanstående svar:
Att HSB Malmö inte kan debitera min brf för medlemsavgift om jag begär utträde ur HSB Malmö är väl ganska självklart, men tack för att du i alla fall bekräftar detta, även om du inte svarade på mina frågor här ovan.
Fråga 3d är viktig med tanke på att HSB Malmö per automatik drar en summa för alla medlemmar i föreningen, men där måste alltså HSB justera denna summa om jag går ur (hela min medlemsavgift), alternativt övergår till att bli bosparare (skillnaden mellan ordinarie medlemsavgift och medlemsavgiften för bosparare).
Och jag måste naturligtvis kompenseras för detta (i direkt monetär ersättning eller "rabatt" på min årsavgift), hur går det till?

Not. Ovanstående svar från HSB Malmö stämmer inte med övrig information som säger att oavsett hur många medlemmar i en brf som går ur HSB så kommer brf:en att debiteras precis lika mycket i medlemsavgift av HSB.


Om medlemsavgiften

En konsekvens av att medlemsavgiften betalas av föreningen blir att om en medlem går ur HSB så sparar medlemmen inte de 400 kr/år i medlemsavgift som betalas in. Detta blir alltså en helt orimlig konsekvens.
Man kan inte ha ett medlemskap med avgift i en förening där man inte märker i den egna kassan om man är medlem eller ej!
Det bryter mot mänskliga rättigheter och är något som bara kan förekomma i gamla kommuniststater.

Endast om medlemmen själv betalar medlemsavgiften kan det bli rätt, då medlemmen ser i plånboken att denna medlem får 400 kr mer i sina finanser efter utträde.


UTTRÄDE

4.
Hur ser proceduren ut för mig när jag begär utträde ur HSB (jag kan inte finna utträdesproceduren beskriven någonstans i HSB:s material i hela Sverige)?

När det gäller proceduren för att begära utträde ur HSB, vill jag veta allt som är av betydelse.
T.ex. vem jag anmäler mitt utträde till (via mejl), om det är några speciella handlingar eller formulär som HSB Malmö vill att jag ska fylla i för detta, hur lång tid det tar innan jag "beviljats" utträde av HSB, etc.

Svar: Du skickar din ansökan med begäran om utträde till HSB Malmö. Det kan ske till undertecknad, i så fall kommer jag att skicka det vidare till styrelsen.


Sedan har jag en kompletterande fråga;
b) Är det HSB Malmös styrelse som sköter den operativa verksamheten i HSB Malmö med att hantera utträden ur HSB (eller vem är detta)?
Vad för roll har HSB Malmös styrelse i detta sammanhang, när det gäller medlemmar som begär utträde ur HSB Malmö?
Svar: Inget - HSB vill inte svara på denna specifika fråga!

INGA SVAR?

Efter att jag ställde ovanstående frågor blev det väldigt tyst från HSB.
Efter påminnelser fick jag dock fått svaret att HSB ville fundera på mina frågor om utträde och medlemsavgiften och att jag kommer att få svar på mina frågor "under nästa vecka".
Det betyder normalt inom HSB Malmö att man kanske får svar på vissa frågor om mellan ½ och 1 år.

HSB tycks inte ha särskilt stor respekt för sina medlemmar. Det är då bra att känna till att man faktiskt kan gå ur HSB. Om fler förstår att det som medlem är fritt att lämna HSB, och utnyttjar denna möjlighet, så kanske HSB med tiden börjar visa lite respekt för sina medlemmar.

Det är oerhört svårt att få svar från HSB på ovanstående frågor, men så fort svar erhålls så lägger jag löpande ut dessa svar här!
Svar från HSB Malmö och HSB Riksförbund (15/6 2009).

"Medlemskap i HSB Malmö krävs för att förvärva bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening samt för att bospara.

Enligt HSB Malmös stadgar ska en medlem årligen betala medlemsavgift (§ 11) till HSB Malmö.
Medlem som inte är bostadsrättsförening ska årligen betala medlemsavgift till HSB Malmö (§ 12).
Medlem som bor i HSB bostadsrättsförening betalar inte egen medlemsavgift. Istället betalar bostadsrättsföreningen en medlemsavgift till HSB Malmö som beräknas på antalet lägenheter i bostadsrättsföreningen (§ 13).

Med lägenhet avses såväl bostadslägenhet som lokal, även hyresrätter ingår i beräkningen av antalet lägenheter.
"


Riksförbundet har tittat på våra stagdar och nu återkommit med svaret ovan.
Detta innebär att du kan lämna ditt medlemskap i HSB Malmö enligt vad som meddelats tidigare, men din bostadsrättsförening kommer fortfarande att få betala en avgift för din lägenhet.

Vill du gå in som bosparande medlem får du själv framöver erlägga en medlemsavgift om 200 kronor till HSB Malmö.

Mina följdfrågor:

A) Var står det i HSB Malmös stadgar att det är min lägenhet som är medlem i HSB Malmö och inte jag personligen?

B) Ovanstående resonemang håller inte, eftersom jag har konkreta exempel på föreningar (t.ex. Brf Storstugan i Täby som hör till HSB Stockholm) som är medlemmar i HSBs regionförening men där det sedan är valfritt om medlemmarna i brf:en vill vara medlem eller ej i HSB. Ingen medlemsavgift betalas där via föreningen.
Allt godkänt av HSB Riksförbund!

C) Och vad gäller Bospararavgiften så menas på fullaste allvar att om jag som medlem i en brf vill bospara måste jag betala dels drygt 400 kr/år i medlemsavgift till HSB Malmö och sedan ytterligare 200 kr/år för att vara bosparare, totalt 600 kr?

D) Enligt vilket regelverk har HSB rätt att ta ut medlemsavgift för "lokaler" och "hyresrätter"?
(Detta omnämns varken i stadgar eller lagar!)


Svar från HSB Malmö:
A) I § 13 i HSB Malmös stadgar står det att bostadsrättsföreningen betalar medlemsavgift till HSB Malmö per lägenhet.

B) Alla regionalföreningar har inte samma modell i sin stadgar. I HSB Malmö har vi att betalning sker per lägenhet om du bor i bostadsrätt som är medlem i HSB Malmö.

C) Nej, svaret är baserat på att du lämnar medlemskapet i HSB Malmö.
Din bostadsrättsförening får fortsätta betala för din lägenhet se A.
Svaret avser om du sedan vill bli bosparande medlem, i så fall får du själv betala en årlig medlemsavgift. (Du känner säkert till att du redan idag kan bospara på ditt medlemskap utan att betala något utöver det din bostadsrättsförening betalar.)


I § 13 står det;
"Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Medlem, som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket, betalar inte egen medlemsavgift".

HSB Malmö uppger följande;
"I § 13 i HSB Malmös stadgar står det att bostadsrättsföreningen betalar medlemsavgift till HSB Malmö per lägenhet".

Men hur medlemsavgiften betalas in och information om att två eller flera medlemmar i samma bostadsrätt endast betalar medlemsavgift för en person har inget med frågan att göra.


§ 11
I HSB Malmös stadgar (§ 11) står det att en medlem (dvs man/kvinna och förening) ska betala den medlemsavgift som följer av de två efterföljande paragraferna (§ 12-13).

§ 12 - Medlemsavgift för person
I § 12 står det att en medlem som inte är förening - dvs denna paragraf gäller för mig och inte föreningen - ska betala en medlemsavgift på högst 1 % av prisbasbeloppet (dvs max 428 kr för år 2009).
Denna medlemsavgift har HSB Malmös fullmäktige nu höjt till 400 kr/år + indexuppreglering.

Om fler än en person är folkbokförd på samma lägenhet så ska medlemsavgiften för dessa personer inte överstiga den nivå på medlemsavgiften som stämman fastställt för en medlem.

§ 13 - Medlemsavgift för förening
En förening som är medlem i HSB Malmö, t.ex. Brf Ida, ska också betala en medlemsavgift.
Denna medlemsavgift nivåbestäms (precis som medlemsavgiften för personer) av HSB Malmös stämma enligt HSB Malmös stadgar (punkt 20 i dagordningen; "Fastställande av medlemsavgift").

I denna paragraf står det också att denna avgift inte får överstiga 3 % av prisbasbeloppet.

Formuleringen i HSB Malmös stadgar kan förvisso tolkas som att denna medlemsavgift för föreningen inte får överstiga 3 % av prisbasbeloppet per lägenhet (dvs max 1.284 kr/lgh).
Jag gör tolkningen - som inte motsägs av något - att det handlar om att den totala medlemsavgiften för föreningen inte får överstiga 3 % av prisbasbeloppet (dvs max 1.284 kr/förening).

HSB Malmös stämma har inte särskiljt medlemsavgiften för föreningarna eller personerna.
Någon specifik medlemsavgift för föreningarna som hör till HSB Malmö har ej fastställts.
Detta kan antingen tolkas antingen som att;
- medlemsavgiften är densamma för förening som för person (400 kr idag), eller att
- HSB Malmös föreningar inte betalar någon medlemsavgift.

HSB Malmö menar att enligt § 13 i HSB Malmös stadgar ska det betalas en avgift till HSB för föreningen som beräknas på antalet lägenheter i föreningen.
Detta är bevisligen ej korrekt !!!
Det står inte alls i § 13 att medlemsavgiften för föreningen beräknas på antalet lägenheter!
Det står bara att medlemsavgiften för föreningen inte får överstiga 3 % av prisbasbeloppet.

Även om det hade stått att medlemsavgiften "beräknades" på antalet lägenheter så kan alltså inte medlemsavgiften för föreningen överstiga 3 % av prisbasbeloppet (dvs 1.284 kr 2009).

Det uppges i stadgarna ingen minsta nivå för medlemsavgiften (varken för föreningen eller för personerna). Det innebär t.ex. att stämman kan bestämma att denna föreningsavgift är 0 kr.

Om det hade avsetts att medlemsavgifter för föreningen beräknats på antalet lägenheter;
 • då hade det stått i stadgarna att föreningsavgiften "beräknades" på antalet lägenheter.
 • då hade det stått vad varje lägenhet representerar för nivå (antingen en fast nivå eller en nivå relativt något annat). Annars skulle det vara omöjligt att fastställa nivån på föreningsavgiften.
 • då hade föreningsavgiften inte kunnat överstiga 3 % av prisbasbeloppet.
  - I t.ex. Brf Ida (738 bostäder, 842 medlemmar) kan man se att HSB debiterar föreningen 184.500 kr (738 * 250 kr).
  Denna förening betalar alltså inte någon föreningsavgift av okänd anledning.
  - I Brf Eriksdal (240 bostäder plus 2 hemliga "bostadsrättslokaler") debiterar HSB föreningen 60.750 kr (240 bostadsrätter, 2 lokaler och föreningen, dvs totalt 243 medlemsavgifter).
  Brf Medlemsavgift
Lgh (á 250 kr)
Medlemmar
Föreningsavg.
 
     
 
1. Brf Näset 6 500 kr (26*250)
26
37
0 kr
 
2. Brf Bollebygd 27 250 kr (109*250)
105
119
? kr
 
3. Brf Lugnet 0/60 875 kr (???)
225
297
? kr
 
4. Brf Gåsen 9 500 kr (38*250)
38
49
0 kr
 
5. Brf Kvadraten 5 000 kr (20*250)
15 + 5 lokaler
18
0 kr
 
6. Brf Lindeborg 96 250 kr (385*250)
385
440
0 kr
 
7. Brf Valby 29 250 kr (117*250)
116 + 1 lokaler
131
0 kr
 
8. Brf Sandstenen 25 250 kr (101*250)
101 + 2 lokaler
101
0 kr
 
9. Brf Söderkulla 149 000 kr (596*250)
596 + 4 lokaler
721
0 kr
 
10 Brf Beritta Gurris 20 250 kr (81*250)
81 + 3 lgh:er
97
0 kr
 
11 Brf Kroksbäck 115 250 kr (461*250)
459
538
? kr
 
12 Brf Ryttmästaren 32 750 kr (131*250)
131 + 12 lokaler
144
0 kr
 
13 Brf Dalgården 31 750 kr (127*250)
127
179
0 kr
 
14 Brf Almedal 98 750 kr (395*250)
391 + 6 lokaler
433
? kr
 
15 Brf Anneberg 78 750 kr (315*250)
315
389
0 kr
 
16 Brf Berguven 76 500 kr (306*250)
304 + 2 lokaler
340
0 kr
 
17 Brf Bärnstenen 6 000/12 000 kr
(12/24*250)
24 + 2 lokaler
39
0 kr
 
18 Brf Eken 18 500 kr (74*250)
68 + 6 lokaler
86
0 kr
 
19 Brf Fosiedal 58 000 kr (232*250)
232 + 6 lokaler
259
0 kr
 
20 Brf Jacob Persgården 21 750 kr (87*250)
87 + 3 lokaler
99
0 kr
 
21 Brf Kastanjen 17 750 kr (71*250)
70 + 1 lokaler
76
0 kr
 
22 Brf Konstnären 10 250 kr (41*250)
41
55
0 kr
 
23 Brf Kronotorp 49 750 kr (199*250)
199 + 2 lokaler
211
0 kr
 
24 Brf Månsgården 4 000 kr (16*250)
16
19
0 kr
 
25 Brf Olga 8 2 500 kr (10*250)
10
15
0 kr
 
26 Brf Ribe 16 500 kr (66*250)
66 + 2 lokaler
74
0 kr
 
27 Brf Rådmannen 6 750 kr (27*250)
27 + 1 lokaler
4 (???)
0 kr
 
     
 
HSB debiterar medlemsavgift för lokaler
I tabellen ovan kan man bl.a. se att HSB debiterar föreningar medlemsavgift för "lokaler" trots att detta saknar stöd i stadgar och stämmoprotokoll (och vad som är "lokal" har ej definierats).

Varför betalar inte (alla) föreningar medlemsavgift?
Det är dessutom bara vissa föreningar som betalar föreningsavgift (enligt § 13 i HSB Malmös stadgar, max 1.284 kr år 2009).

HSBs felaktiga medlemsregister
Till detta ska man veta att HSB inte har någon koll på hur många medlemmar det finns, bl.a. eftersom man står kvar som medlem i HSB till dess att man specifikt begär utträde (dvs HSB lägger rabarber på insatsen om ingen explicit begär ut dessa pengar).
Se även inlägget; HSB ser över register med döda själar

Vad avgör medlemskapet i HSB?
HSB kan inte svara på frågan om det är den löpande avgiften eller insatsen - eller både och - som avgör om man är medlem i HSB.
Se även inlägget; Nya medlemmar i HSB

Brf:en medlem bara via sin insats?
Från bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar (i noterna) kan man se att dessa föreningar betalat in en insats till HSB på 500 kr, men någon medlemsavgift för föreningarna till HSB framgår inte av årsredovisningarna. Om den juridiska personen, bostadsrättsföreningen, bara betalat insats men inte medlemsavgift, är då brf:en verkligen medlem i HSB Malmö?
Vilket regelverk baseras detta på att brf:arna undantas från kravet att betala medlemsavgift?

Varför betalar inte HSB medlemsavgift?
HSB ingår som medlem i varje brf som hör till HSB, men varför betalar inte HSB medlemsavgift/insats för sitt medlemskap i brf:en?
Enligt bl.a. HSB Malmös stadgar ska varje brf betala en medlemsavgift på max 3 % av prisbasbeloppet
Varje brf är naturligtvis fri att ta ut en medlemsavgift av HSB för HSBs medlemskap i brf:en.

HSB Malmö uppger följande som beräkning för föreningsavgiften (enligt ovan, ej i stadgar);
"Med lägenhet avses såväl bostadslägenhet som lokal, även hyresrätter ingår i beräkningen av antalet lägenheter".
Men det är ett rent påhitt. Det finns absolut ingenstans som detta står specificerat!
Medlemsavgiften är per person och ev. med en särskild föreningsavgift.

De föreningar som överbetalat till HSB (med medlemsavgifter för lokaler och hyresrätter) måste kräva pengarna tillbaka.

Frågor till HSB Malmö om det som benämns "föreningsavgift".

Föreningsavgift - årlig medlemsavgift från brf till HSB
Jag har i kommunikation med HSB Malmö försökt reda ut den föreningsavgift som uppges i §12 i HSB Malmös stadgar.
Ingen inom HSB verkar dock vara medveten om denna stadgade föreningsavgift.

9 september 2008 ställde jag nedanstående fråga till HSB Malmö (utan att få något meningsfullt svar, i vanlig ordning);
 • Vad betalar HSB Malmös brf:ar i föreningsavgift till HSB Malmö... om så är fallet... och var skulle man i så fall hitta denna summa i brf:ens årsredovisning?
Svar från HSB:
 • Man betalar en andel som står inne så länge föreningen är medlem i HSB Malmö sedan betalar man en årlig medlemsavgift som är lika stor som för varje medlem med bostadsrätt, dvs 260 kr om jag inte mins fel. I brf:s årsredovisning brukar framgår vad man betalar i medlemsavgift till brf.
Min följdfråga:
 • De 500 kronorna (insatsen) finns med i årsredovisningarna precis som de enskilda medlemmarnas avgift (250 kr/medlem och år).
  Dessa bitar är klara.
  Min fråga handlar i stället om föreningsavgiften som omnämns i HSB Malmös stadgar.
  Vart har den tagit vägen?
Svar från HSB (19 sep 2008):
 • När det gäller det här med föreningsavgift så betalar en brf inget mer än en medlemsavgift till HSB Malmö. När det gäller HSB Malmö i sin tur gentemot Kanske båda?
Min följdfråga:
 • Angående föreningsavgiften undrar jag vad du menar med "Kanske båda"?
  Du menar att HSB Malmö i sin tur ska betala en avgift till brf:en?
  Som jag tolkar det ska det på varje stämma ingå en punkt i dagordningen om en nivåbestämning av en specifik föreningsavgift från brf:arna till HSB Malmö. Men vad jag kan se så har denna punkt aldrig förekommit på HSB Malmös stämmor.
Svar från HSB:
 • Vad jag menade med båda var både brf till HSB Malmö och HSB Malmö till Riks.
Min respons:
Ja, HSB Malmö ska betala en medlemsavgift (inte föreningsavgift) till HSB Riks (vill minnas att det var en av mina tidigare frågor, dvs var i årsredovisningen jag hittar hur mycket HSB Malmö betalar i årsavgift till HSB Riks... eftersom jag inte lyckats hitta denna post i HSB Malmös årsredovisning och ej heller i något annat informationsmaterial, varken från HSB Malmö eller från HSB Riks).

Som det fungerar idag så kan jag inte se att någon brf betalar en specifik föreningsavgift till HSB Malmö (det finns bara de enskilda medlemmarnas avgifter som betalas in i en klump via brf:en).
Det är i och för sig inget fel i det. Fullmäktige kan bestämma att denna föreningsavgift ska vara noll, men eftersom inga beslut tas om detta på HSB Malmös årsstämmor så verkar det som att denna punkt i dagordningen helt enkelt fallit bort (jag har inte heller sett någon annan regionförening inom HSB där beslut tas om detta).

Idag - drygt två år efter min fråga - har tydligen fortfarande ingen på HSB kunnat reda ut varför föreningsavgiften halkat bort i hanteringen.


Se dessutom;
Vilka fördelar finns det att vara med i HSB?
I stadgarna för HSB Malmö (identisk eller i sak samma som alla övriga HSB-regionföreningar) står följande om medlemskap och medlemsavgiften samt utträde.

Medlemskap i föreningen (jämför HSB Stockholms stadgar, § 6-8)

§7
Inträde i föreningen kan beviljas såväl fysisk som juridisk person.

§ 8
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen eller den som styrelsen härtill utser.
Ansökan om inträde ska ske skriftligen.

Föreningen får vägra någon inträde i föreningen om det finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak

§ 9 (jämför HSB Stockholms stadgar, § 6-8)
Den som förvärvat medlemsandel genom bodelning, arv eller testamente får i den tidigare medlemmens ställe inträda i föreningen.
Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlemsandel ska ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter.


Insatser och avgifter till föreningen (jämför HSB Stockholms stadgar, § 9-10)

§10
Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor.
Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.

HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).

§ 11
Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar, med de begränsningar som följer av § 12 och § 13.

§ 12 (jämför HSB Stockholms stadgar, § 11)
Medlem, som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.


§13 (jämför HSB Stockholms stadgar, § 12)
Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Medlem, som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket, betalar inte egen medlemsavgift.


Medlemmar som lämnar föreningen (jämför HSB Stockholms stadgar, § 45)

Utträde

§ 35
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen.

Om bostadsrättsförening säger upp sig för utträde ur föreningen förutsätts giltigt beslut för uppsägningen.

En uppsägning ska göras skriftligen och sker med verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det uppsägning skett.

Uteslutning

§ 36
Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på anat sätt företar handling som skadar föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen.
Styrelsen beslutar om uteslutning.


Återbetalning av medlemsinsats (jämför HSB Stockholms stadgar, § 46)

§37
Medlem som avgått ur föreningen, återfår efter avgången sin i § 10 angivna, inbetalda insats.
HSB Riksförbund återfår därutöver, efter skriftlig uppsägning, sina inbetalda överinsatser i överensstämmelse med 4 kap lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
Föreningen får genom avräkning mot insatsbeloppet tillgodogöra sig betalning för förfallna avgifter och de fordringar i övrigt som föreningen kan ha hos medlemmen.

Insats
Notera att enligt § 10 ovan ska alla medlemmar oavsett typ av medlemskap (som boende i brf, bosparare utan bosparkonto, bosparare med bosparkonto, bosparare under 26 år, medlem utan att bo i bostadsrätt och utan bosparkonto) betala insatsen på 500 kr.

Jag har kollat stadgarna för 20 av HSBs 33 regionföreningar.
19 av dessa har identiska stadgar (som HSB Malmö) för insats och medlemsavgift, förutom att HSB Umeå och HSB Östergötland kompletterat med att medlem som tillhör bospargruppen bara betalar 50 kr i insats.

1. HSB Malmö
2. HSB Göteborg
3. HSB Dalarna
4. HSB Kristinehamn
5. HSB Landskrona
6. HSB Mitt
7. HSB Mälardalen
8. HSB Norr
9. HSB Norra Bohuslän
10 HSB Nordvästra Skåne
11 HSB Norra Storstockholm
12 HSB Södertälje
13 HSB Södertörn
14 HSB Östra Östergötland
15 HSB Mölndal
16 HSB Sydost
17 HSB Skåne
18 HSB Umeå (Identisk med övriga regioners stadgar förutom andra meningen i § 9;
"För medlem som tillhör bospargruppen är insatsen 50 kr.")
19 HSB Östergötland (Identisk med övriga regioners stadgar förutom 2:a meningen i § 9,
"För varje medlem som tillhör bospargruppen är insatsen femtio (50) kronor.")

20 HSB Stockholm (Identisk med övriga regioners stadgar förutom §12;
"Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift.
Medlemsavgiften består av en fast del och en avgift för varje lägenhet som är upplåten som bostadslägenhet.
Bostadsrättsförening betalar avgift för varje lägenhet upp till 600 lägenheter.
Den sammanlagda medlemsavgiften får uppgå till högst 3,0 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
"
och den 4:e meningen i § 11;
"Tillhörigheten till hushåll prövas av styrelsen.")Som det fungerar idag är medlemsavgiften öronmärkt för bitar som inte tillför något för dig, tvärtom.

Medlemsavgiften i HSB Malmö (2008)

Intäkter:
Medlemsavgift: 8,5 miljoner kr/år
Juristtjänster och utbildning: 1,7 miljoner kr/år
Totalt: 10,2 miljoner kr.
42 000 medlemmar,
varav 6 070 bosparare (á 160 kr, höjs till 200 kr) ,
varav 4 600 med bosparkonto.
Dvs  1 470 medlemmar bor ej i bostadsrätt och har ej bosparkonto (medlemsavgift = ? kr).
Dvs _____ medlemmar bor i bostadsrätt, varav _____ betalande (á 250 kr, höjs till drygt 400 kr).
540 bostadsrättsinnehavare har bosparkonto (ej här inräknade som bosparare).
 
Kostnader:
HSB Riksförbund: 5,7 miljoner kr/år
HSB-ledamoten: 4,0 miljoner kr/år
Utbildning (förtroendevalda): 0,9 miljoner kr/år
Rådgivning: 0,9 miljoner kr/år
Information inkl. kundtjänst: 1,3 miljoner kr/år
Övrigt*: 5,25 miljoner kr/år
Totalt 18,05 miljoner kr.
* Stämma, bospar, internutbildning, upphandling, utveckling och lönekostnader som inte ingår i övriga poster.

Därutöver tillkommer kostnader för personal, lokaler och administration.

Med tanke på den väldigt stora diskrepans som finns mellan intäkter och kostnader här så kan man undra hur kostnaderna täckts upp under tidigare år. Detta kan/vill HSB inte svara på.
Det är dock inte svårt att lista ut att den information som HSB Malmö gett här ovan inte är sanningsenlig.

Hur medlemsavgiften på 8,5 mkr räknats ut är en gåta!
Siffran överensstämmer inte med uppgivet antal medlemmar.

Jag har sedan den 5/5 2009 försökt få svar från HSB på sju frågor om medlemskapet och medlemsavgiften. I stället för ett rakt svar så bestod det första svaret jag fick från HSB Malmö via Bengt Skånhamre (= Claes Caroli) av tre korta, tvetydiga och meningslösa meningar enligt följande;
Utträde ur HSB Malmö ska begäras skriftligen och har verkan från nästkommande räkenskapsår om begäran inkommit senast en månad före räkenskapsårets början.

Insatsen kommer att återbetalas till dig efter att du avgått ur föreningen.

Du kan skicka ditt mejl med begäran om utträde till mig så ska jag se till att det underställs styrelsen.
Enligt tradition i HSB ska alla svar som ges av HSB kunna tolkas på minst två olika sätt.OBS!!! Det som står på denna sida hittar du definitivt inte någon annanstans!
Detta är information som HSB absolut inte vill ska komma medlemmarna till del.
Se även:

MOTIONER:

#6
HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
(ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut!
(4 sidor) - med bilaga - 2012

#9
Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna
- 2012

Återbetalning av medlemsavgift för brf - 2012

#10
Medlemsavgift ska inte indexregleras - 2012

#11
Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen

#12
Beslut om kriterier för medlemsavgift
Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras
(5 sidor) - 2012

#13
Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift
(4 sidor) - 2012

#14
Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar!
- 2012

#16
HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en
- 2012

Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt - 2012

#17
Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften - 2012

#18
Redovisning av medlemmarnas insats - 2012

#19
Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition - 2012

#20
Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem! - 2012

#21
De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö!
- 2012


Övrigt:

HSB ser över register med döda själar


Lista över bostadsrättsföreningar som begärt utträde ur HSB
Föreningar som lämnat Riksbyggen, uppdaterad lista


Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det?
Regelverket för bosparare i HSB


Stadgar för de olika regionala HSB-föreningarna

BEGÄRA UTTRÄDE UR HSB:

Blanketter och formulär för ansökan om att gå ur HSB som medlem: Följande HSB-regioner erbjuder inga färdiga blanketter för utträde ur HSB;
HSB Dalarna
HSB Gävleborg
HSB Göta
HSB Göteborg
HSB Karlskoga
HSB Kristinehamn
HSB Landskrona
HSB Mitt
HSB Mälardalen
HSB Mölndal
HSB Nordvästra Götaland
HSB Nordvästra Skåne
HSB Norra Bohuslän
HSB Sydnärke
HSB Sydost
HSB Södermanland
HSB Södertörn
HSB Uppsala
HSB Värmland
HSB Östergötland
HSB Östra Östergötland
samt de nästan obefintliga HSB Arlanda, HSB Filipstad, HSB Karlsborg, HSB Kil, HSB Storfors.
Du kan därför använda valfri blankett av ovanstående blanketter/formulär för utträde ur HSB.


Blanketter för utträde ur HSB

Utträde ur HSB - formulär

Ansökan om utträde ur HSB - mall

Ansökan utträde HSB, erhålla andel (Pdf)
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan
© 2014 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne