"BUDORD" FÖR STYRELSEN

 1. Lyssna (på medlemmarna) och ta in information (från medlemmarna).

 2. Informera regelbundet.

 3. Verka för att medlemmarna får den information som styrelsen får.

 4. Besvara varje medlems fråga och hantera varje medlems ärende skyndsamt.

 5. Inneha minst en elektronisk brevlåda dit medlemmarna kan skicka sina skrivelser.
  Denna brevlåda ska löpande avläsas.
  När en skrivelse läses av styrelsen ska medlemmen omedelbart få ett mottagningsbevis på detta, antingen ett automatiskt sådant, eller manuellt skrivet av styrelsen.

 6. Se till att föreningen har en webbplats som regelbundet underhålles.

 7. Arbeta för en demokratisk ordning i föreningen.

 8. Vara öppen, och arbeta för full öppenhet i föreningen där alla medlemmar som så önskar får göra sig hörda på olika sätt, och där ingen behandlas illa eller på något sätt diskrimineras för sina åsikter (varken på stämmor eller i övrigt).

 9. Stämmoprotokoll ska utan onödig fördröjning snarast kopieras upp i sin helhet till de medlemmar som ber om detta (alternativt att stämmoprotokollen läggs ut på föreningens webbsajt).

 10. Styrelseprotokoll ska utan onödig fördröjning snarast kopieras upp i sin helhet (med endast det bortaget som är känslig information för någon enskild medlem) till de medlemmar som ber om detta (alternativt att styrelseprotokollen läggs ut på föreningens webbsajt).

 11. Behandla alla medlemmar lika, även de styrelsen får kritik av.
  "Kunden" ska få rätt ska vara mottot.

 12. Ge medlemmarna alla möjligheter som finns att göra sig hörda för såväl andra medlemmar som för styrelsen (forum på Internet, anslagstavlor att användas för alla medlemmar, öppet hus, "diskussionslokal", etc).

 13. Ge alla medlemmar möjlighet att öppet diskutera, kritisera och kommentera de beslut som tas av styrelsen - innan dessa verkställes - och anpassa beslut i mesta möjliga mån efter medlemmarnas åsikter.

 14. Verka för att engagera medlemmarna och involvera medlemmarna i allt som görs i föreningen.
  Resonera aldrig i stil med "Det är ingen som bryr sig ändå". Om medlemmarna inte bryr sig så är detta minst lika mycket styrelsens fel som medlemmarnas.

 15. Veta sina begränsningar, och när kunskapen inte räcker till inom styrelsen så är styrelsen skyldig att i första hand ta stöd av medlemmarna, och i andra hand av en oberoende extern konsult.

 16. Alltid arbeta så att det blir lätt för nya ledamöter att komma in och ta över.
  Allt som görs ska noga dokumenteras, och det viktigaste här är att protokoll skrivs på ett utförligt sätt.

 17. Arbeta löpande för att tydliga regler/stadgar/rutiner/ramverk (för förtroendevalda såväl som övriga medlemmar) tas fram av medlemmarna (alla medlemmar) med stöd av styrelsen, och se till att dessa regler tydligt förmedlas till alla.
  Särskilt viktigt är att föreningens stadgar förtydligas och förbättras med jämna mellanrum. En förening får aldrig rakt av anta HSB:s s.k. normalstadgar.

 18. Rätta sig efter stadgarna eller ta konsekvenserna av att styrelsen inte följer stadgarna.
  Om styrelsen inte följer stadgarna blir styrelsen ekonomiskt skadeståndsskyldig gentemot föreningen.

 19. Följa lagen och behandla alla medlemmar lika.

 20. I tolkningsfrågor ska stadgarna alltid tolkas till medlemmens förmån.
  Detta för att därigenom tvinga fram stadgar som inte är så luddiga som de är idag.

 21. Vid minsta misstanke om jäv eller fördelar/nackdelar av ledamot/medlemmar, ska ledamot utgå ur diskussion/planering/beslut av ärendet.

 22. HSB-representantens roll i styrelsen ska alltid enbart vara rådgivande, och i rent ekonomiska frågor måste styrelsen ta HSB-representantens uttalanden med en nypa salt då denna person är partisk.

 23. Tänka långsiktigt och ta beslut som fungerar/är bra även på lång sikt.

 24. Kontrollera/besiktiga alla arbeten som utförs i föreningen, såväl av intern som extern personal och såväl löpande som med slutkontroller. Fakturor ska aldrig betalas innan slutkontroll utförts av styrelsen, och den styrelsen utser för denna kontroll av arbeten (med kontrakterat ansvar för besiktning/kontroll) och produkter som föreningen debiterats för.

 25. Arbeta för varje enskild medlems bästa, såväl ekonomiskt som på andra sätt.

 26. Under inga omständigheter betala några fakturor i förskott på det arbete och material som beställs till föreningen utan stämmans godkännande för detta.

 27. Inte dra nytta av sin position i styrelsen för egen vinning.

 28. Verkställa stämmobeslut (som inte bryter mot lag) innan verksamhetsårets utgång (om inget annat slutdatum specifikt kommit överens om på stämman och förts in i stämmoprotokollet). I annat fall ska styrelsen bli ekonomiskt skadeståndsskyldig gentemot medlemmarna.
  (Denna formulering måste sedan snarast läggas in i stadgarna eftersom detta stadgetillägg täpper igen ett av de allvarligaste hålen i lag/stagdar.)

 29. Inte svälja elefanter och sila mygg.

 30. Styrelsen får ej utan stämmans godkännande bemyndiga någon utanför styrelsen att företräda föreningen och teckna dess firma.

 31. Varje föreningen måste ha trivselföreskrifter. För att detta ska fungera måste dessa tas fram i samråd mellan medlemmar och styrelse. Detta är en löpande process.
  Styrelsen tar fram trivselföreskrifter och dessa diskuteras på möten/stämmor innan färdigt exemplar delas ut till alla medlemmar.

 Ovanstående är de förslag, i form av ett utkast, som föreligger så här långt på vad som är viktigt för en styrelse att arbeta utifrån. Kom gärna med fler förslag!

Ett tips är att när detta utkast är färdigställt så skicka en kopia via mail eller vanlig snigelpost till din styrelse med ovanstående punkter. Du kan också lägga in detta som en motion så att alla övriga medlemmar i din förening får ta del av vad som är viktigt för en styrelse.Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Har du synpunkter på ovanstående punkter eller vill du lägga till något mer?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne