Hur skriver man en motion?

Hur skriver jag en motion? Beståndsdelarna i motionen är i det optimala fallet:

Motion till nästkommande stämma/årsstämma i Brf Hotpot.

MOTION #1 – INFORMATIVARE ÅRSREDOVISNING
1) Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om; kort, informativ, tydlig

BAKGRUND:
2) Inledning / Sammanfattning av motion. Skriv tydligt och kortfattat.
    Kort introduktion av problemet (med ev. rekommendation).

BESKRIVNING AV ÄRENDET (forts.):
3) Beskriv problemet (med ev. frågeställningar) och varför behov av ändring/förbättring behövs.
    - Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
    - Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
    - Beskriv eventuella möjligheter och hinder.

BEDÖMNING:
4) Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.

JAG YRKAR ATT:
 1. Yrkande #1
 2. Ev. yrkande #2

5) Förslag till beslut, dvs vad exakt ska beslutas enligt Din rekommendation?
    Skriv så kortfattat och tydligt som möjligt. Helst bara ett yrkande per motion (max 3).
    Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet,
    så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering
(viktig punkt!).
    Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa genomföranden.
    Ange förslag på när beslutet ska vara genomfört och när/hur resultatet ska redovisas för medlemmarna.
    Ge om möjligt förslag på alternativa beslut.

Bilagor / Referenser:
[1]  Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], kap. _ § _
[2]  Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], kap _ § _
[3]  Föreningens stadgar, § _

6) Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information:
Grundläggande förutsättningar för motion
Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman (alltså inte till styrelsen) för behandling/beslut. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att på stämman avge kommentarer med anledning av motionen. Om styrelsen anser att något är oklart i motionen ombedes styrelsen att innan stämman kontakta motionär för förtydligande (vilket också resulterar i en effektivare och snabbare genomförd stämma).

Styrelsens enda skyldighet för motioner är att se till att motionerna distribueras till medlemmarna i lagstadgad tid - företrädesvis långt tidigare - till alla medlemmar.
Det finns inget krav i något regelverk för styrelsen att bemöta motionen innan stämman eftersom motionen inte är riktad till styrelsen. Om styrelsen har synpunkter på motionen så kan och bör styrelsen - på lika villkor som alla övriga medlemmar, och i fullt demokratisk ordning - bemöta motionen på stämman.

Om denna text ligger kvar till stämman så innebär detta att styrelsen ej diskuterat motionen med motionär.

Motionen saknar frågor. Yrkandena i motionen är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att "söka ge svar" eller föreslå stämman att "motionen ska anses besvarad". Några "svar" finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.


7) Avsluta med medlemsnummer, epost eller namn, samt datum.
    När du uppger datum för motion och avsändare kan du lägga in detta i en sidfot enl. följande exempel:
Lgh 47 nisse@hotpot.se 2014-02-28 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati - rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt – civilkurage

Mall för att skriva motion, MS Word formatMall skriva motion     Instruktioner till mall för att skriva motion Instruktioner (PDF)

En väl fungerande organisation har en elektroniskt lagrad mall - flexibelt utformad - som kan användas för de som så önskar, där man direkt i mallen (pdf) fyller i sin text, och sedan bara klickar på en knapp för att skicka in.

Tips för att skriva en motion

 1. Det finns inget regelverk någonstans för hur motioner ska skrivas och formuleras, (vilket delvis är bra eftersom det inte får finnas något som hämmar medlemmar från att författa motioner och det får inte finnas regelverk som kan missbrukas för att inte ta upp motioner på stämmor), men om du vill få igenom din motion - dvs att stämman ska bifalla din motion - så finns det några punkter som är viktiga att tänka på enligt följande.

 2. Om du har flera motioner så numrera dina motioner från 1 och uppåt.
  Placera motioner som mer eller mindre hör ihop tillsammans med varandra.

 3. De motioner du tror lättast går igenom ska komma först.
  Säkra dig genom att i motionen skriva att styrelsen inte får ändra om ordningen på de motioner du skrivit.

 4. Börja med att skriva en tydlig rubrik i fetstil på en rad (max två rader) som på bästa möjliga sätt sammanfattar din motion.

 5. Inled sedan med att skriva en bakgrund till din motion, dvs;
  - anledningen till att du skriver motionen
  - problemställningen,
  - vilka fördelar som kan uppnås,
  - konkreta exempel gör det lättare att sätta sig in i motionen,
  - etc.

 6. Skriv frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen.
  - Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista.
  - Frågorna ska vara numrerade.
  - De ska tydligt visa att det är frågor och
  - det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från styrelsen på dina frågor.

 7. Avsluta motionen med att konkret formulera ditt förslag.

 8. Dela gärna upp ditt förslag i mindre delförslag (detta gör det svårare att avslå motionen bara pga att det finns en liten del som stämman inte vill godkänna).

 9. Ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället.

 10. Vad som är särskilt viktigt är att tänka ett eller ett par steg i förväg.
  Vilka argument kan styrelsen tänkas använda för att motionen ska avslås?
  Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina tungt vägande motargument.

 11. Det kanske viktigaste av allt;
  För varje motion du skriver, lägg in en tidpunkt (t.ex. "inom tre månader") som motionen ska vara genomförd.
  Kräv också att styrelsen ska redovisa resultatet för alla medlemmar så fort det du motionerar om genomförts (alternativt löpande under processens gång).

  VAR, NÄR, HUR och AV VEM är alltid viktigt i motioner!

 12. Lägg gärna in i motionen att du förutsätter att styrelsen kontaktar dig för att diskutera motionen och skriv att du ser fram emot en kontakt med styrelsen samt att om det finns några frågor om motioner så vill du gärna att styrelsen tar kontakt med dig.

 13. Om motionen är förenad med kostnader kan det vara en fördel att lägga in i motionen att du förutsätter att styrelsen tagit fram ett preliminärt kostnadsförslag redan i sitt svar på din motion (ännu bättre om du dessutom kan göra detta själv).

 14. Undvik att ta upp olika ämnen i en och samma motion.

 15. Var tydlig! Använd inte färger för att markera texter om du inte med säkerhet vet att styrelsen kommer att skicka ut motionerna i färg (görs normalt aldrig).

  Använd fetstil där så behövs. I undantagsfall använd kursiv stil för kortare texter, normalt endast för citat (kursiv text gör texten mer svårläst).
  Det ska vara "luft" i dokumentet, dvs kortare stycken med mellanrum mellan styckena så blir det lättare att läsa och förstå vad som hör ihop med vad.

 16. Det ska definitivt vara rättstavat (kör en stavningskontroll).

 17. Ju mer kortfattad och konkret du är, desto troligare att motionen går igenom (många tycks tyvärr lida av såväl läsproblem som bristande intresse, och orkar inte läsa många rader text).

  Går det inte att göra motionen kortfattad (max en halv A4-sida) så skriv en sammanfattning under rubriken (i fetstil) "Sammanfattning" omedelbart före dina konkreta förslag i motionen till stämman.

 18. Om motionen är lite längre, lägg in korta och tydliga delrubriker för varje stycke i texten.

 19. Låt gärna en eller flera läsa igenom din motion och ge sina synpunkter.

 20. Gå gärna ihop med fler medlemmar om dina motioner. Ju fler som står som ansvariga för motionen, desto svårare blir det för styrelsen att föreslå stämman att avslå motionen.

 21. Avsluta med att skriva ditt namn eller medlemsnummer (du bör i brevet/mailet till styrelsen ange alla kontaktvägar till dig, men du behöver inte göra det i motionen. Styrelsen måste kunna nå dig för att ges möjlighet att diskutera motionen.

  Du behöver inte skriva under motionen med din namnteckning eftersom det inte finns något regelverk för detta, men du rekommenderas att göra detta ändå.

  HSB Malmös styrelse gick bara ett par veckor innan deadline för motionerna till årsstämman 2008 ut med ett nytt krav om underskrift av motionen. Vad HSB Malmö inte förstått - eftersom de inte befinner sig i den moderna teknikvärlden - är att de flesta lär få svårt att underteckna digitalt inskickade motioner.

 22. Lägg in datum i din motion för när du lämnat in din motion.

 23. Lämna in din motion i tid (ej efter sista datum för inlämnandet av motioner).

 24. En liten finess med motioner som nästan ingen upptäckt är att man med motioner kan få fram sina åsikter skriftligt, även om de inte är direkt kopplade till själva motionen.
  Utnyttja denna möjlighet !!!
  Du kan i din motion lägga in de åsikter och synpunkter som du vill att stämman ska få kännedom om (se exempel 2 nedan).

  OBS! Notera att du kan motionera om precis vad du vill. Det finns inga begränsningar. Men stämman kan bara ta beslut i frågor som är inom stämmans kompetensområde. Vad detta innebär är att stämman t.ex. inte kan ta beslut om att höja akassa-avgiften eller om något som står i strid med lagen. Men allt annat, inom föreningen, går alldeles utmärkt att motionera och besluta om (även om det tyvärr finns mindre vetandes medlemmar och HSB-anställda som hävdar annat).

 25. Även om jag rekommenderar att vara så konkret som möjligt i motionen så kan det i vissa fall vara ett taktiskt smart drag att utelämna viss information i motionen.
  Du tar i stället upp denna information muntligen på själva stämman.

  OBS!
  Du har på stämman alltid full rätt att såväl tala för din motion, som att förklara närmare hur du tänkt dig och att utveckla motionen samt att förändra densamma.

 26. I många motioner kan du lägga till att det snarast (före redovisningsårets slut) ska föras in i stadgarna vad du motionerat om.

 27. Kräv mottagningsbevis, dvs bekräftelse på att motionen mottagits och registrerats.

 28. På stämman;
  Tänk på att om styrelsen vill att en motion inte ska gå igenom så kommer styrelsen att försöka se till så att motionen behandlas så snabbt på stämman att ingen hinner reagera förrän beslutet är klubbat.

  Ett annat vanligt trick är att se till så att motionären inte kan göra sig hörd. T.ex. genom att inte ge denne en mikrofon.

  Styrelsen kommer också att ha en grupp styrelsetrogna som arbetar för styrelsen med som mål att störa stämman så mycket som möjligt, i stället för att konkret bemöta motionen. Dessa "styrelseslavar" är ett av de största problemen för att lyckas få igenom vettiga motioner. Deras enda mål är att ställa in sig hos styrelsen, och de bryr sig inte ett dugg om vad motionen behandlar.
  Det som mest effektivt stoppar dem är att aldrig låta dem få sista ordet!
  Bemöt varje angrepp från dem (ej aggressivt), och acceptera aldrig om mötesordföranden inte vill låta dig göra detta.

  Var också beredd på att de flesta på en stämma är fega och resonerar enligt devisen; "Bättre sitta ner än att ställa sig upp och falla".
  Dvs de som håller med dig om motionen sitter bara tysta, medan de som är emot din motion är desto ljudligare.
  Då kan det vara bra om man redan före stämman gått ihop med andra för att kunna göra sig hörd.

  Personangrepp är inte helt ovanligt förekommande. Speciellt de styrelsetrogna ägnar sig åt denna teknik. Vid varje personangrepp ska du bara omedelbart avbryta den som kränker dig och ropa "Ordningsfråga", varefter du kräver att mötesordföranden styr upp stämman. Det är mötesordförandens skyldighet att göra detta (utan din uppmaning), och sker ej detta kan stämman klandras.

 29. OBS! Även om stämman bifaller din motion så kan det hända att den inte genomförs av styrelsen trots att det är i strid med lagen. Detta pga att protokollföraren, som alltid är på styrelsens sida mot medlemmarna, mixtrar med formuleringen i protokollet. Protokollföraren lägger in en luddig formulering i protokollet som kan tolkas fritt, vilket sedan utnyttjas av inte helt ärliga styrelser.
  HSB Malmö utnyttjar sig nästan uteslutande av denna teknik.
  Det är alltså därför extremt viktigt att du i såväl motion som på stämman särskilt säkrar dig från att detta ska hända.
  Skriv i motionen att formuleringen i protokollet ska överensstämma med motionen fullt ut.
  På stämman kan du sedan särskilt begära att avvikelser från din motion ska föras in i protokollet och att det ska stå att motionen i övrigt antagits i sin helhet.

 30. En annan vanlig teknik från styrelsen för att stoppa motioner från att genomföras är att rekommendera att en utredningsgrupp eller liknande tillsätts för att behandla motionen. I detta läge har du direkt förlorat kontrollen över din motion och stämman tas ifrån sin lagstadgade beslutsrätt (som regel).
  Därför måste du med alla medel se till att ett beslut med anledning av din motion verkligen tas på stämman, om det inte verkligen är befogat med en utredning.
  Stämman måste fatta ett konkret beslut, och ett beslut som verkligen leder till något.

  Om det inte finns någon annan möjlighet, och beslutet blir att någon form av utredningsgrupp tillsätts med anledning av din motion så är följande två punkter av yttersta vikt;
  a) Kräv att det i protokollet ska föras in att på ett bestämt datum (eller inom viss tidsperiod) ska stämman (extrastämma) ta beslut i frågan, efter att utredningen är klar.
  b) Kräv att det ska föras in i protokollet att du (och övriga medlemmar) löpande ska informeras (och vara delaktig) i utredningsarbetet.

  Att styrelsen ska "beakta" det du motionerar om är helt utan värde, och en sådan formulering är oacceptabel.

Vilket regelverk gäller för motioner? Hur hanteras motioner?

Det enda kravet är att motionen ska innehålla ett yrkande (och ett ursprung). Allt annat är ett plus.

Styrelsen må i detta högst orättvisa och odemokratiska system ha sista ordet till motionen innan den kommer medlemmarna till del, men på stämman talar man för sin sak.

På stämman;
 1. argumenterar man emot vad styrelsen invänt mot till motionen.
 2. ifrågasätter motionären vad styrelsen bemött motionen med.
 3. försöker man på alla sätt tillgängliga göra medlemmarna införstådda med de fördelar motionens yrkande skulle medföra för föreningen.
 4. kan man modifiera sina yrkanden efter styrelsens invändningar.
Varje röstberättigad medlem kan göra sin röst hörd på stämman, ställa frågor och bifalla yrkanden från motionärer.

Styrelsen bestämmer inte resultatet av motionen. Det är alltid föreningens högsta beslutande organ, föreningsstämman, som avgör om en motion ska bifallas eller ej.

Det går t.o.m. utmärkt att lägga tilläggsyrkanden till sin motion som styrelsen inte beretts möjlighet att sabotera innan stämman (så länge yrkandet är kopplat till motionen).

I de flesta fall fastställs sista datum för inlämnande av motioner i stadgarna (dvs inför specifikt årsstämman).
Om så ej är fallet kan motioner lämnas in så sent som i princip dagen innan kallelse går ut om föreningsstämma.

Motioner kan lämnas till såväl ordinarie årsstämma som till extrastämma. Därav att man i sina motioner lämpligen uppger att motionen är till nästkommande föreningsstämma (för då måste motionen tas upp till behandling på extrastämma om det kommer en föreningsstämma innan årsstämman).


Exempel på motion till stämman i bostadsrättsförening

Motion till nästkommande stämma/årsstämma i Brf Hotpot.

MOTION #1 - Motionären ska ha sista ordet
BAKGRUND:

Styrelsen styr motionerna, i motsats till hur det ska fungera
Som det fungerar idag så är det styrelsen som har sista ordet till motionerna, och motionerna presenteras för medlemmarna med styrelsens kommentarer utan att motionären givits en chans att bemöta det svar styrelsen skrivit och utan att motionen diskuterats mellan styrelse och motionär.

BESKRIVNING AV ÄRENDET (forts.):

Motioner skrivs på styrelsens villkor
Motioner skrivs på styrelsens villkor i stället för på medlemmens villkor, trots att det är medlemmens motion.

Styrelsens makt är total - till nackdel för föreningen!
Inte nog med att styrelsen under hela resten av året sitter på informationskanalerna! Även vid det enda tillfället under året då medlemmen har möjlighet att göra sig hörd och påverka så är det fortfarande styrt av styrelsen på ett synnerligen odemokratiskt och helt orimligt sätt.

Motioner tvingas bli onödigt långa, många och komplicerade
Med dagens system måste därför en medlem skriva onödigt mycket bara för att försöka täcka upp alla eventualiteter i de svar som styrelsen sedan ger till varje motion. Alla förlorar på detta och alldeles särskilt föreningen i stort, när demokratin inte fungerar som den borde.

BEDÖMNING:

Fördelar med ett nytt system:
Om detta system ändras så att motionären garanteras det sista ordet i motionerna kan motionerna bli mer komprimerade, konkreta och lättlästa.

Bättre kvalitet på styrelsens svar
Dessutom blir en naturlig följd av detta att kvaliteten på styrelsens svar till motionerna ökas. De intetsägande och irrelevanta svar som tyvärr ofta förekommer från styrelsen i de skriftliga svaren tillför sällan något.

Det blir intressant för styrelsen att föra en dialog med motionären
Det blir dessutom helt plötsligt intressant för styrelsen att diskutera motionen med medlemmen innan motionerna färdigställs och går ut till medlemmarna.

Med andra ord extremt stora förbättringar för medlemmarna och hela föreningen!

Motioner behöver inte återkomma helt i onödan
Det innebär också att motioner inte behöver återkomma nästa år ännu en gång, bara för att bemöta styrelsens svar förra året.

Tyvärr är verkligheten sådan att det är svårt att på stämman argumentera mot det svar styrelsen givit till motionen (styrelsen kommer säkert att bemöta denna motion med att medlemmen har möjlighet att kommentera styrelsens svar på stämman, men det har även styrelsen, så det är bara ett dumt argument!). Medlemmarna måste ges tid att fundera över svaren för att sedan kunna ta det bästa beslutet.

Stämman bestämmer
En styrelse som är odemokratisk och som inte sätter medlemmarnas intresse i första hand motsätter sig denna motion, men det är alltid stämman som bestämmer.

JAG YRKAR ATT:
 1. Innan motioner färdigställs och delas ut till medlemmarna före stämman ska motionären i sann demokratisk anda givits möjlighet att kommentera styrelsens ev. svar på medlemmens motion, och få med denna kommentar till sin motion. Dvs motionären får alltid sista ordet till sin motion i utskicket till medlemmarna.

Bilagor / Referenser:

Styrelsens svar på ovanstående motion (formulerat av HSB för ett oskäligt högt arvode):

Motion nr 1 om sista ordet till motionären

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Motionären har möjlighet att sina motioner argumentera för de ärenden han vill ha behandlade av föreningsstämman. Styrelsen kan ge sina svar på motionärens motioner.

Motionären ges alltid möjlighet att på föreningsstämman kommentera styrelsens svar på motionärens motioner och att ytterligare sälja in sina motioner. Motionären får då sista ordet beträffande sina motioner.

Styrelsen kan där även ge sin ytterligare syn på motionerna. Medlemmar har därtill möjlighet att framföra sina synpunkter.
Genom detta förfarande garanteras medlemmarna ett genomarbetat och så bra beslutsunderlag som möjligt.


Min kommentar:
Styrelsens/HSBs slutledningsförmåga är förbluffande.
Styrelsen menar att motionären får sista ordet till sina motioner på stämman där såväl styrelse som medlem kan yttra sig, men där som regel medlemmen körs över helt.

Någon grund för att ytterligare försena utdelningen av motioner och svar från styrelsen genom att motionären får kommentarer på styrelsens svar införda i motionerna finns inte.

Min kommentar:
Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån föreningsstämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!
Styrelsen tar 3 månader på sig att allmänt och övergripande sätt (via HSB) svara på motioner. Men att det skulle reserveras några dagar för att få med motionärens svar på styrelsens svar ser styrelsen som att det skulle "försena ytterligare" utdelningen av de motioner som styrelsen försöker motarbeta (i egenintresse).

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Grundläggande förutsättningar för motion:
Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman (alltså inte till styrelsen) för behandling/beslut. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att på stämman avge kommentarer med anledning av motionen. Om styrelsen anser att något är oklart i motionen ombedes styrelsen att innan stämman kontakta motionär för förtydligande (vilket också kan resultera i en effektivare och snabbare genomförd stämma).

Styrelsens enda skyldighet för motioner är att se till att motionerna distribueras till medlemmarna i lagstadgad tid - företrädesvis långt tidigare - till alla medlemmar.
Det finns inget krav i något regelverk för styrelsen att bemöta motionen innan stämman eftersom motionen inte är riktad till styrelsen. Om styrelsen har synpunkter på motionen så kan och bör styrelsen - på lika villkor som alla övriga medlemmar, och i fullt demokratisk ordning - bemöta motionen på stämman.

Om denna text ligger kvar till stämman så innebär detta att styrelsen ej diskuterat motionen med motionär.

Motionen saknar frågor. Yrkandet i motionen är ej att betrakta som uppfyllt varför styrelsen naturligtvis varken har att "söka ge svar" eller föreslå stämman att "motionen ska anses besvarad". Några "svar" finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.
__________________________________________________________________________________________
Lgh 47 - nisse@hotpot.se - 2014-02-28 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati - rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage.
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Motion till HSB

Varje enskild medlem i en HSB-brf har motionsrätt till huvudorganisation. Detta har aldrig någonsin tidigare informerats om, varför i princip ingen känt till detta.

Eftersom fullmäktigeledamöterna inte tar sitt ansvar att skriva motioner så är det viktigt att du som är medlem i HSB, men inte fullmäktigeledamot, skriver motioner. Använd gärna forumet här och övriga webbsidor som utgångspunkt när du skriver motioner.

Du har i regel endast en chans om året att påverka din boendemiljö och din boendeekonomi. Ta denna möjlighet!

Motioner är livsviktigt för organisationens funktion och överlevnad. Utan ditt engagemang är det en död organisation!

Att skriva motioner är inte så formellt. De kan i princip se ut hur som helst.
För motioner till HSB kan motionerna t ex handla om;
 • stadgeändringar,
 • ekonomifrågor,
 • arvoden,
 • reseersättningar,
 • information,
 • demokratifrågor,
 • insynsfrågor,
 • former för medlemskap,
 • relation till HSB Riksförbund,
 • förtroendevaldas uppgifter och redovisning av dessa,
 • uppdrag till styrelsen,
 • vilka frågor styrelsen ska driva,
 • relation till de olika bostadsrättsföreningarna,
 • debattartiklar som styrelsen/föreningen ska skriva,
 • osv.
Fler exempel på frågor (lite mer konkreta) att motionera om;
 1. Tidningarna på webben
 2. Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben
 3. Information om förtroendevalda på webben
 4. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben
 5. Redovisning av val
 6. Beskrivning vad anställdas funktioner är
 7. Informationsmaterial till webben
 8. Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben
 9. Stämmoprotokoll på webben
 10. Stämmoprotokoll till medlemmarna
 11. Vad gör huvudorganisationen för demokratin?
 12. Demokrati, öppenhet och insyn + Information
 13. Tillsättande av demokrati- och insynsråd
 14. Forum för medlemmarna
 15. Forum för valberedarna
 16. Styrelseforumet
 17. Ombud/biträde i valfri brf
 18. Utökning av medlemmarnas rättigheter
 19. Stadgeändring valberedning - Ändring av stadgar
 20. Information till medlemmarna
 21. Organisationsschema
 22. Info om när styrelsen har sina styrelsemöten
 23. Information om medlems rätt att motionera
 24. Bekräftelse på mottagande av motioner
 25. Motioner diskuteras med motionärerna
 26. Medlem ska ha rätt att försvara motion
 27. Förklaring av styrelseförsäkring
 28. Mera makt till medlemmarna - utbildning
 29. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning!
 30. Korrekta register över förtroendevalda, etc
 31. Medlemsrådgivare + Skriftliga svar
Webbsidan http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm är ypperlig som underlag för motioner.

Exempel på motion till fullmäktigestämman, HSB Malmö

MOTION #2.

HSB Malmös information om medlems rätt att motionera

Nedanstående frågor ställdes till HSB Malmös styrelse 2007-08-22.
 1. Exakt hur kommer HSB Malmö att informera SAMTLIGA HSB-medlemmar (enl. löfte i svar på motion på HSB Malmös årsstämma) om att alla medlemmar i HSB Malmö har motionsrätt till HSB Malmös årsstämma?

 2. Exakt när kommer detta att ske?

 3. Varför har HSB Malmö inte direkt efter årsstämman (och fortfarande inte än idag) lagt ut förberedande information om detta på HSB Malmös webbplats?

 4. När har HSB Malmö för avsikt att lägga ut denna viktiga information på HSB Malmös webbplats?
  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skriva ut informationen, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
Anledningen till denna frågeställning är att att det måste annonseras såväl i media som komma i samband med utskick av avier för årsavgift samt skrivas tydligt på HSB Malmös webbplats, om informationen ska komma alla till del, och informationen ska vara tydlig nog.

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag föreslår att;
 1. HSB Malmös styrelse svarar på ovanstående frågor (a-d) och följer lagen som säger att styrelsen måste följa besluten från det högsta beslutande organet.

 2. Det förs in i stadgarna konkreta konsekvenser för styrelsen i de fall styrelsen ej följer stämmobeslut.

OBS!!!
HSB Malmös styrelse begår lagbrott. Igen!

Trots min påminnelse här så struntar styrelsen i att följa stämmobeslutet.
Den 31/1 är sista dagen för inlämnande av motioner men fortfarande i januari 2008 så har HSB Malmö inte gått ut med någon information enligt det stämmobeslut som togs på årsstämman 2007.
Utdrag från det justerade stämmoprotokollet 2007-04-26;
34. Motion nr 2, från Brf Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt

Ordföranden lämnar ordet till styrelsens ordförande Alf Gustavsson som anför att styrelsen i likhet med motionärerna ser positivt på denna medlemmarnas möjlighet.
Medlemmarnas motionsrätt kan informeras genom dagspress och/eller i samband med avisering av avgiftsavisering och medlemsavgifter i kvartal 1.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att tillstyrka motionärernas begäran såtillvida att information skall ske genom dagspress och/eller i samband med avisering av månadsavgifter och medlemsavgifter i kvartal ett.


Avgiftsavierna för kvartal 1 har skickats ut, men ingen information om enskild medlems motionsrätt till HSB Malmös årsstämma fanns med där. Inte ett ord har nämnts om detta på HSB Malmös webbplats och inget har skrivits i media (sedan borde denna information komma i samband med något som kan engagera medlemmarna att skriva en motion).

HSB Malmös styrelse begår ett lagbrott som inte följer stämmans beslut, men trots detta är det ingen som ens reagerar på lagbrott.

Är det så att det enda sättet att få HSB Malmös styrelse att följa lagar och regelverk är att dra styrelsen inför rätta i varje fråga? Styrelsen svarar ju inte ens på frågor!

Det finns inga ursäkter för detta nonchalanta beteende av HSB Malmös styrelse mot medlemmar och regelverket.

Revisorerna ska kontrollera att stämmobeslut följs. Varför har de inte reagerat?

Är man inte helt tappad bakom en vagn så begriper man att om det går att bryta mot något så fundamentalt som att stämmobeslut ska följas så faller hela systemet ihop som ett korthus. Bostadsorganisationen ska vara ett föredöme för bostadsrättsföreningarna genom att visa hur det ska fungera i en styrelse. Denna styrelse gör det motsatta. HSB Malmös styrelse visar gång på gång hur det definitivt inte får gå till i en styrelse. Är det då konstigt att det finns så många dåliga styrelser?

Att styrelsen inte ens gått ut med den minsta information om enskilda medlemmars motionsrätt på HSB Malmös webbplats visar tydligt att detta är något som HSB Malmö i det längsta vill undanhålla medlemmarna. Vad tror du anledningen är till detta?

På 15 år har ungf. totalt 10 motioner skrivits!
Det är ytterst sällsynt att det skrivs motioner till fullmäktigesammanträdena (uppskattningsvis 99 % har aldrig skrivit en motion). Fullmäktigeledamöterna engagerar sig inte i det uppdrag som medlemmarna gett dem, och medlemmarna är lyckligt ovetandes om att deras förtroendevalda inte presterar något.

HSB Malmös styrelse har inte ens gått ut med en påminnelse på HSB Malmös webbplats om att sista datum för inlämnande av motioner är den 31/1. Det skrivs inga motioner och så vill HSB Malmös styrelse att det ska fortsätta att vara. Det ska helt enkelt inte förekomma demokrati inom HSB.

HSB Malmös styrelse har inte ens efter att de uppmärksammats om sitt gravt allvarliga misstag (eller om det var medvetet) gått ut med en ursäkt på HSB Malmös webbplats. Inte ens en förklaring till varför de struntat i att följa stämmobeslutet. Skandal!

I min egen brf struntar styrelsen i att följa stämmobeslut. De ser att det inte får några konsekvenser och de lär sig av HSB Malmös styrelse.Frågan är om det är rimligt att en styrelse får sitta kvar som missbrukar medlemmarnas förtroende på detta synnerligen allvarliga sätt? Hade det funnits den minsta självinsikt/självkritik i denna styrelse så hade de avgått frivilligt. Men med det orimligt höga arvodet utan det minsta lilla prestationskrav så kommer garanterat dessa personer att klamra sig fast vid sina poster så långt det går.

Även samtliga fullmäktigeledamöter missbrukar förtroendet bland de som valt dem när de inte reagerar på något av alla de fel, "misstag", brott och kränkningar som begås av HSB Malmös styrelse.

Det är beklämmande att alla fullmäktigeledamöter bara stillatigande låter HSB Malmös styrelse begå så allvarliga fel som begicks på årsstämman 2007. Ännu värre blir det när dessa fullmäktigeledamöter sedan låter en enda förening ensam sköta talan för 42.000 medlemmar när det i stället borde ha varit en hundraprocentig uppslutning bland fullmäktigeledamöterna för Brf Misteln när de klandrar den så uppenbart felaktigt genomförda stämman och det så genomgående felaktiga protokollet från årsstämman.

Fullmäktigeledamöterna slår nu nytt bottenrekord när de inte ställer sig upp och enhälligt kräver styrelsens avgång för att styrelsen ej följer stämmobeslut.Dessutom;
En styrelse som väljer att gå i svaromål i domstol i stället för att rätta upp de fel som begåtts (och som styrelsen pga den överväldigande bevisningen t.o.m. i vissa delar tvingats erkänna vara felaktiga) torde ha förbrukat hela sitt förtroendekapital bara genom detta. Med råge! Denna styrelse har visat vad den går för, och det är verkligen inget som imponerar.

Detta är sannerligen inte en styrelse som värnar om medlemmarna eller som ser till medlemmarnas bästa. De ser bara till sitt eget personliga bästa.

Det har nu dessutom bevisats att HSB Malmös styrelse vägrat (innan klander av stämma lämnats in) att föra en dialog om de fel som begåtts. Det fanns ingen annan möjlighet än att klandra stämman. HSB Malmös styrelse tvingade själva fram detta.

Efter att klandret lämnats in så hade HSB Malmös styrelse ingen lösning att erbjuda för att slippa gå igenom rättsprocessen (om HSB Malmö hävdar att de gjort någon ansträngning i detta avseende så kan jag utlova att det är en lögn, och dessutom en lögn som kan bevisas som en sådan).

Det hela blir inte precis bättre av att HSB Malmös styrelse och VD med rena maffiametoder försökt skrämma brf Misteln att dra tillbaka sitt klander av de fel begicks på årsstämman. Med direkta eller indirekta hot som att "slå benen av dem längs med fotknölarna" och att HSB Malmö har resurser som alla medlemmarnas pengar att förbruka till styrelsens stöd.

Det är skrämmande att det bara är en förening av 250 som står på medlemmarnas och rättvisans sida.


nisse@hotpot.se

Medlem #80910 - 2014-01-28 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Motionera i en brf - Hur gör man?

Hur skriver man motioner på bästa sätt? Faktabanken

Kurs. Lär dig skriva motioner... som avslås

Hur får man igenom en motion?

Ställa fråga i/som motion
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2014 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne