Stamrör i bostadsrättsföreningar

En av de största investeringar en förening måste göra är att byta ut stamrören. Det rekommenderas att detta görs efter 40-50 år.

Denna sida kommer att fyllas upp med information om allt som berör byte av stamrör för föreningar. Eftersom det är ett stort ämne så är det en fördel om så många som möjligt kommer med tips och frågor i detta ämne.

Här följer de frågor som jag skulle ha ställt till styrelsen i min brf om inte mötesordföranden på extrastämman för beslut om projektering av stamrörsbyte (vilket inte framgick av kallelsen) brutit mot lagen och stoppat mig från min lagstadgade rättighet till yttrandefrihet och frågerätt.

Stamrörsbyte

 1. Jag anser att stämman inte kan fatta något beslut i denna fråga idag, bl.a. eftersom de "kall- och varmvattenledningar" som nämns i kallelsen inte definierats.

  Vad är styrelsens skäl till att styrelsen formulerat frågan idag på ett så luddigt sätt som "byte av kall- och varmvattenledningar" i stället för den korrekta termen "stamrörsbyte"?
  Svar:

  Om vi bortser från det oetiska att formulera sig så här vagt i en kallelse, tror styrelsen att det är juridiskt hållbart att fatta beslut i frågor där kallelsen formulerats på ett så här synnerligen otydligt sätt?
  Svar:

  Vad är styrelsens skäl till att vägra att gå ut med skriftlig information i förväg i en så här och stor och viktig fråga?
  Dvs, vad är styrelsens skäl till att styrelsen inte på det minsta sätt indikerat för medlemmarna omfattningen av detta projekt?
  Svar:

  Vad är styrelsens skäl till att styrelsen inte gått ut med ett förtydligande om vad beslutet i denna punkt egentligen handlar om, trots att jag bett styrelsen att göra detta?
  Är det så att det är alltför viktigt för styrelsen att hålla medlemmarna i ett mörker där de inte ska få veta vad som händer i föreningen?
  Svar:


 2. Vilka brf:ar i regionen har gjort stambyten under de senaste 5-10 åren, och på vilket sätt kommer styrelsen att utnyttja utredningar, kompetens och erfarenhet från dessa stambyten?
  Svar:

 3. Kommer HSB att redovisa samtliga stamrörsbyten som gjorts i HSB-regionens brf:ar?
  Svar:

  Kommer HSB att lämna över kopior till vår förening av de utredningar som dessa andra brf:ar har gjort tillsammans med hur resultatet blev?
  Svar:


 4. Finns det någon i föreningen med kompetens inom området som kan adjungeras och ev. arvoderas (formerna för detta måste tas fram) för att hjälpa till med detta arbete (utredning/projektering)?
  Svar:

  Har styrelsen inte undersökt detta?
  Svar:

  Varför inte?
  Svar:

  Detta är ju en mycket viktig sak att känna till för att kunna ta beslut idag!

 5. Vilken roll i detta arbete kommer styrelsen att ha?
  Som projektledare?

  Svar:

 6. Vad är styrelsens erfarenhet av dylika projekt?
  Svar:

 7. Vilken teknisk kompetens finns det i styrelsen för att styra upp konsulter/entreprenörer?
  Svar:

 8. Exakt vilken roll kommer HSB att ha?
  Svar:

 9. Vem/vilka har styrelsen tänkt sig ska göra utredningen åt föreningen?
  Svar:

 10. Kommer styrelsen att undersöka om stamrörsbyte kan göras tillsammans med fler föreningar för att därmed kunna pressa priserna?
  Svar:

 11. Kommer styrelsen att gå ut med anbudsförfrågningar?
  Svar:

 12. Hur många entreprenörer kommer styrelsen att minst gå ut med offertförfrågan till
  (ska vara minst 5)?
  Svar:

  T.ex. vilka företag, förutom N.H. Nordström som styrelsen alltid anlitar utan att undersöka vilket alternativ som är bäst och billigast, kan styrelsen tänka sig att kontakta?
  Svar:


 13. Vad vet styrelsen om stamrörens beskaffenhet idag?
  Svar:

 14. Vilka "kall- och varmvattenledningar" är det som avses i projekteringen?
  - Bara tappvattenledningar?

  Även radiatorrör? Med separata kostnader för detta?
  Svar:

  Varför har styrelsen inte inkluderat avloppsrör?
  Är inte detta högst lämpligt att ta med?
  Svar:

  Men nu kan vi inte ta beslut om detta eftersom det inte inkluderats i kallelsen!


 15. Varför anser styrelsen att värmecentraler ska bytas och vilka kostnader talar vi om här?
  Varför kommer detta upp nu, dvs är det något som föreningen tjänar på att det görs i samband med stammrörsbyte, och i så fall hur och varför?

  Svar:


 16. Hur många radiatorer har bytts ut redan?
  Svar:

  Hur många lägenheter har fått sina radiatorer utbytta, var finns dessa och varför?
  Svar:

  Vad är styrelsens skäl till att byta ut radiatorerna nu i samband med stamrörsbytet?
  Svar:

  Om inte styrelsen kan presentera exakta svar på detta, hur ska stämman kunna ta något beslut om radiatorerna är något som ska ingå i projekteringen?
  Svar:


 17. Hur tänker styrelsen lägga upp projekteringen för byte av kall- och varmvattenledningar, installation av nya värmecentraler och radiatorer?
  Svar:

 18. Kommer styrelsen att löpande redovisa för medlemmarna hur arbetet fortlöper?
  Svar:

 19. Kommer allt material i denna projektering vara öppet och tillgängligt (dvs möjligt att låna hem kopior under en kortare period) för enskilda medlemmar i brf:en?
  Svar:

  Varför inte?
  Svar:

  Då föreslår jag att stämman tar beslut om att detta ska vara en förutsättning.


 20. Vilken budget finns i denna projektering, dvs
  vilket tak finns det på de kostnader som styrelsen lägger på utredningen?
  Och på vilken nivå räknar styrelsen med att kostnaderna för projekteringen kommer att ligga?
  Svar:

  Har styrelsen inte räknat på detta?
  Svar:

  - Om styrelsen inte har något tak för dessa kostnader så måste detta sättas av stämman, och om något indikerar att dessa kostnader kan överskridas måste styrelsen kalla till extrastämma med en förklaring och för nya beslut om ev. vidare åtgärder.
  Svar:


 21. Vad ska resultatet av utredningen/projekteringen bli?
  Detta är en fråga som måste besvaras fullt ut för att stämman ska kunna ta ett beslut om styrelsen ska få tillåtelse att göra en utredning!
  - Kostnad per metod?
  - Hur ska stambytet finansieras, dvs vilken avgiftshöjning kommer stambytet att orsaka, fram till dess att stambytet är betalat fullt ut?
  - Fördelar/nackdelar med respektive metod?
  - Vilka konsekvenser kommer det att få för medlemmarna (dvs under arbetets gång)?
  - Kommer något att behöva tas bort i kök?
  - Ingår radiatorrör i utredningen eller det avser bara tappvatten? Varför/Varför inte?
  - Ingår avloppsrör i utredningen? Varför/Varför inte?
  - Etc
  -
  -
  -
  -
  -
 22. Vilka metoder kommer att ingå i undersökningen (t.ex. relining)?
 23. Provhus först?
 24. Menar styrelsen att vi medlemmar ska ge vårt godkännande "in blanco"?


I årsredovisningen för 2005 (040901-050831) står det följande under
"Förväntad framtida utveckling", "Ombyggnad och underhållsplan";
"Styrelsen har begärt in anbud på passagesystem samt entrépartier och vi även tittar på byta tappvattenrör och stammar måste göras vid".
Jag läser bara rakt av vad det står. Det är uppenbarligen skrivet av en person i styrelsen som inte ens är skrivkunnig, och sedan har tydligen varken resten av styrelsen eller revisorerna ens läst årsredovisningen.

Men här kan man alltså läsa svart på vitt att styrelsen redan gjort en utredning.
Nu undrar jag vad resultatet av detta blev och vad ska en ytterliggare utredning tillföra?

I årsredovisning för 2006 står det (för 060831-070901):
"Tappvattenrör, värmerör och radiatorer att bytas.
I samband med detta skall styrelsen undersöka om det är möjligt att sätta upp värmecentraler i varje hus. Detta för att undvika värmeförluster i kulvertarna.
Socklarna på husen putsas och målas. omfogning av södergavlarna samt reparation av gamla balkongfästen på södergavlarna är nödvändigt snarast."

Jag har inte sett styrelsen göra en enda sak på ett korrekt och väl genomtänkt sätt.
Vi kan t.ex. se hur styrelsen idag försöker införa nya stadgar.
Inte ens en så enkel sak har de lyckats göra rätt.
 1. För det första har styrelsen inte inhämtat förslag från medlemmarna.
 2. För det andra har styrelsen helt nonchalerat mina förslag.
  Att en styrelse på detta sätt fullständigt ignorerar en medlems förslag är bara möjligt i en förening med en samling okunniga och oengagerade sömngångare till medlemmar som inte ens bryr sig om sin egen ekonomi.
 3. För det tredje så försöker styrelsen lura medlemmarna att tro att styrelsen på något sätt bidragit till stadgarna genom att kalla stadgarna för "styrelsens förslag".
  I själva verket är det HSB:s förslag, dvs en rak kopia av HSB:s normalstadgar där det enda styrelsen gjort är att på första sidan lägga in föreningens namn.
 4. För det fjärde är stadgarna felaktiga och skulle stämman ha godkänt stadgarna som de ser ut idag så hade bara stämman ovillkorligen fått göras om.
Styrelsen är uppenbarligen inte ute efter att informera eller ge oss ett bra underlag för beslut.
Vi är här för att styrelsen ska få stämmans godkännande till fritt spelrum för styrelsen att dra igång ett projekt som vi alla kan se att styrelsen saknar kompetens för.

När saker sedan börjar gå fel så kommer medlemmarna gång på gång få höra att stämman godkänt styrelsens arbete, och därmed har medlemmarna inte rätt att ha några synpunkter. Precis som det fungerat tidigare.
Mitt förslag är att styrelsen kommer tillbaka med kallelse till en ny extrastämma där skriftlig information går ut till var och av medlemmarna med;
 1. Upplägg för projektering
 2. Där styrelsen undersöker vilka stamrörsbyten som gjorts och på vilket sätt föreningen kan dra nytta av andras erfarenheter.
 3. Där styrelsen inkluderar utredning för byte av avloppsrör.
 4. Där styrelsen utreder vilken kompetens det finns inom föreningen som kan bistå med hjälp genom att adjungeras för detta projekt, och där all information om detta redovisas.
 5. Kostnader/kostnadstak för projektering
 6. Resultat och mål som ska uppnås med denna projektering
Denna information ska inte sättas upp på några anslagstavlor, utan det ska vara i form av direktutskick till samtliga medlemmar.

Tipsa en vän

Skriv till media ! NU !!!FORUM

Om du har tips, synpunkter eller frågor runt hur ett stamrörsbyte ska gå till i din förening, tipsa gärna om av detta här i forumet.

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13