När jag ska
överlåta
min bostadsrättDetta dokument hjälper dig när du ska sälja din HSB-bostadsrätt.

Ska du sälja din lägenhet själv (utan mäklare)?
Då finns det en del viktiga saker du bör tänka på för att
inte trassla till det för dig själv och övriga inblandade.
I värsta fall kan affären bli ogiltig.

Läs därför noga igenom bifogad information.

Kontakta alltid HSB/styrelsen i föreningen vid överlåtelse i samband med bodelning, dödsbo, gåva eller arv samt om du har några frågor i övrigt avseende överlåtelsen.


Nedan beskrivs en bostadsrättsöverlåtelse i sex steg.

1 ANMÄL ÖVERLÅTELSE TILL DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Meddela din förening i god tid när du ska överlåta bostadsrätten och har köpare.
För att föreningen ska kunna hantera frågan om medlemskap måste du som säljare lämna uppgifter om personnummer, namn och adress på den tilltänkte köparen.

Har du obetalda avgifter/hyror kommer föreningen att kräva att du gör överlåtelsen direkt hos HSB alternativt redovisar ett kvitto på att du betalat skulden.


2 SKRIV AVTAL MED KÖPAREN
Därefter ska du skriva ett avtal med köparen. Avtalet ska upprättas i tre ex. "Avtal om överlåtelse av bostadsrätt" bifogas denna information.
Genom avtalet har din köpare förbundit sig att köpa bostadsrätten och du har förbundit dig att sälja den.

Avtalet måste innehålla: Namn och personnummer på säljare och köpare, bostadsrättsföreningens namn, bostadsrättslägenhetens nr och adress, köpeskilling och tillträdesdag.

Avtalet ska vara underskrivet av samtliga köpare och säljare.
OBS! Godkännande av din make/maka eller sambo krävs även om han/hon inte är medägare.

Efter att blanketten för anmälan om överlåtelse fyllts i lämnas denna till HSB-regionföreningen (brf styrelsen). Denna handling är underlag för HSB:s/styrelsens vidare handläggning av överlåtelsen.

Du som säljare bör vidare informera köparen om vad som gäller avseende medlemskapet i bostadsrättsföreningen och i HSBs regionförening för samt kostnader i samband med pantsättning av bostadsrätten. (Se punkt 3, 4 och 5).


3 KÖPAREN MÅSTE GODKÄNNAS SOM
MEDLEM I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att bostadsrättsföreningen godkänner din köpare som medlem i föreningen. du överlåter inte specifikt din lägenhet, utan din andel i bostadsrättsföreningen.

Styrelsen i föreningen kan neka medlemskap om köparen har omfattande betalningsanmärkningar, om han/hon tidigare är känd för att vara störande, om köparen är försatt i konkurs eller om det finns andra objektivt godtagbara skäl för detta (det krävs som regel mycket tunga skäl för att neka medlemskap och köparen kan alltid överklaga nekat medlemskap till hyresnämnden).

Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för mig?
hotpot.se/forum

En del bostadsrättsföreningar tar kreditupplysning på köparen innan frågan om medlemskap behandlas.

Vid avslag av medlemskap ska bostadsrättsföreningen även meddela säljaren/na.

Det är vanligt att bostadsrättsföreningar har som rutin att träffa både köparen och säljaren, t ex vid tillsynen (besiktningen) av bostadsrätten. Köparen får då information om bostadsrättsföreningen och säljaren får veta vad man ska tänka på vid flytten. Huruvida bostadsrättföreningen vill ha denna kontakt får du besked om av din förening.


4 LÖS BEFINTLIGA LÅN PÅ LÄGENHETEN,
SÄND INTYG TILL HSB/FÖRVALTAREN/STYRELSEN
Är lägenheten belånad och pantsatt, ska du ta kontakt med din bank. Det rekommenderas att köpare och säljare träffas och slutför affären på banken. Då löser ni eventuella lån och köparen överlämnar köpesumman direkt på banken.
Be att få ett intyg av banken på att panten är avnoterad. Detta intyg måste ovillkorligen vara med när överlåtelsen ska registreras på HSB (av brf-styrelsen).

Om köparen pantsätter bostadsrätten vid en belåning, medför denna pantsättning administrativa merkostnader. För att täcka dessa uttages en pantsättningsavgift (beloppet baseras på en procentsats av basbeloppet). När HSB/styrelsen mottagit pantsättningshandlingarna översänds ett inbetalningskort på avgiften till köparen.


5 ÖVERLÅTELSEAVGIFT SAMT
MEDLEMSKAP I HSB (betalas av köparen)
För att täcka de administrativa kostnaderna (för bostadsrättsförening och HSB) i samband med ägarbytet av bostadsrätten tas det ut en överlåtelseavgift (baserat på en procentsats av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, ofta 2,5 %).
Överlåtelseavgiften betalas av köparen/köparna.
Ett inbetalningskort på avgiften översänds till säljaren när HSB/styrelsen mottagit överlåtelsehandlingarna.

Önskar ni utträde från HSB kommer andelen avseende medlemskapet att avräknas från överlåtelseavgiften. Notera blanketten "Andel i HSB" om du vill kvarstå som medlem eller begära utträde.

För köparen gäller att han/hon förutom medlemskapet i bostadsrättsföreningen (se punkt 3 ovan), ska vara medlem i HSB-regionförening (det finns inga skriftliga krav på att detta medlemskap sedan måste fortsätta enbart för att man är medlem i brf:en), vilket innebär ett engångsbelopp per andel (ägare).
Så fort du antagits som medlem i brf:en kan du be om utträde ur HSB och få tillbaka de pengar du betalat in till HSB.

Köpare som inte redan är medlem kommer att erhålla ett inbetalningskort.

Den sedan tillkommande årliga medlemsavgiften betalas oftast av bostadsrättsföreningen för dess medlemmar, om inte bostadsrättsföreningen varit förutseende nog att avtala bort detta, så att det står fritt för var och en om de vill betala in den årliga avgiften till HSB.


6 ÖVERLÅTELSEN REGISTRERAS
Skicka in följande handlingar till HSB/styrelsen omedelbart efter slutuppgörelse.
  • 1 ex av köpeavtalet
  • 1 ex av överlåtelseanmälan
  • Intyg som styrker att ev. lån är löst och panten avnoterad vid tillträdet
  • Blankett avseende "Andel i HSB" med ansökan om utträde ur HSB
  • Ev. säljarens nya adress
Har du anlitat mäklare sköter denne pappersarbetet och ser till att överlåtelsen blir registrerad.

Mäklararvode bostadsrätt
Vad är rimligt arvode för mäklare?
Mäklare arvode - Forum bostadsrätt
hotpot.se/forum

När HSB fått in alla handlingar och därmed kunnat registrera överlåtelsen skickas besked om att ägarebytet är klart till köparen, säljaren och till bostadsrättsföreningen (ca. en vecka före tillträdet).
HSB skickar ut avi om överlåtelseavgift och till köparen avi på medlemsandel samt nya avier för månadsavgifter/-hyror.

Betalar du avgiften via autogiro måste du kontakta HSB senast en vecka innan avtalad tillträdesdag för att HSB ska hinna med att makulera autogirot.

Om någon månadsavgift/-hyra är obetald eller om någon handling saknas kan HSB inte registrera överlåtelsen. Då skickar HSB tillbaka dokumenten för komplettering.

ANDEL I HSB


Jag/vi har överlåtit min/vår bostadsrätt i _________________________________
Bostadsrättsföreningens namn
_________________
Bostadsrättens nr
Säljare (ägare) 1, Namn:

__________________________________
Säljare (ägare) 2, Namn:

__________________________________
Personnummer

_______________
Telefonnummer bostad

___________________
Personnummer

_______________
Telefonnummer bostad

___________________Avseende min andel i HSB önskar jag följande:
Önskar kvarstå som medlem Önskar kvarstå som medlem
Önskar utträda som medlem.
Avräkning sker mot överlåtelseavgift.
Önskar utträda som medlem.
Avräkning sker mot överlåtelseavgift.

Vi är en/två ägare som önskar utträda som medlem i HSB

Överskjutande belopp ska återbetalas genom (fyll i ett alternativ):
Insättning på bankkonto:
Kontoförande bank

_______________________________________
Kontonummer

________________________
Clearingnr

_______________

Insättning på personkonto (Nordbanken):
Personkonto

_______________________________________
 

Insättning på postgiro:
Postgironr

_______________________________________
 

Insättning på postavi:
Namn

_______________________________________
Gatuadress

________________________
Postadress

_______________
OBS! En utbetalning via postavi kostar f n att lösa in.


Ort och datum

____________________________________________

Säljare 1

____________________________________
Säljare 2

____________________________________


Ovanstående blankett/information skickas in till HSB tillsammans med köpeavtalet.


Följande ifyllda blanketter med begäran om utträde ur HSB och återbetalning av insats kan mejlas eller skickas via post till HSB:

Formulär för utträde ur HSB

Blanketter för utträde ur HSB
Vad gäller vid försäljning/överlåtelse av bostadsrätt?

Försäljning av bostadsrätt utan mäklare

Överlåtelse- och pantsättningsavgift. Faktabanken

Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt. Faktabanken

Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt. Faktabanken

Överlåtelse, övergång av bostadsrätt. Faktabanken

Begäran om utdrag ur lägenhetsregistret, blankett

Överlåtelseavtal bostadsrätt (Pdf)
Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa,
ansvarsfördelning, upplysnings- och undersökningsplikt
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan
© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne