Justering av stämmoprotokoll


Nedanstående är min justering av styrelsens stämmoprotokoll på två A4-sidor.
Protokollet som det såg ut från styrelsen hittar du på denna länk

Det är kanske inte så lätt att hänga med som utomstående när man inte känner till alla omständigheter, men det ger förhoppningsvis ändå en ganska bra bild över hur många fel ett protokoll kan innehålla.


2004-04-03

Bilaga 3

Justering av stämmoprotokoll från årsmöte 2004-02-26

Register;
 1. Inledning
 2. Rutiner för justering av protokoll
 3. Val av mötesordförande sker på ett icke korrekt sätt
 4. MO inleder stämman med att tala om för medlemmarna att deras lagstadgade rättigheter ej gäller
 5. MO otillåtet partisk
 6. MO styr ej upp mötet
 7. Styrelsen/MO utnyttjar medlemmarnas okunskap – styrelsen gör om årsstämman till informationsmöte
 8. Styrelsen angav missvisande skäl för höjning av arvoden
 9. Styrelsen svarar ej på frågor om arvoden/ersättningar
 10. Felaktigheter i stämmoprotokoll avseende arvoden
 11. Ingen presentation av nyvalda medlemmar
 12. Ej närvarande medlemmar väljs in
 13. Ej svar från styrelsen om inventariebok
 14. ”Tryckfelsnisse” igen
 15. Medlemmarna lämnar lokalen
 16. Styrelse/MO uppskattar ej motioner
 17. Styrelsen har ej utrett en enda motion
 18. Motioner ej protokollförda
 19. Medlemmarna delges lögner av styrelsen
 20. Löfte om vaktmästarens arbetsbeskrivning
 21. Ingen lösning av semestrar, etc för vaktmästare
 22. Motion om utökade tvättider
 23. Motion om inglasning
 24. Extrastämma
 25. Styrelsens underliga och undvikande svar
 26. Sammanfattning - slutsats
 27. TIPS - Vad är styrelsens arbetsuppgifter?

1. INLEDNING

I protokollet från stämman 2004-02-26 har paragraferna växlats om enligt följande;
§9 i stämmoprotokollet ska vara §16, enligt den följda dagordningen.
§10 ------------- ” ” -----------   §9 ------------ ” ” --------------
§11 ------------- ” ” ----------- §10 ------------ ” ” --------------
§13 ------------- ” ” ----------- §11 ------------ ” ” --------------
§14 ------------- ” ” ----------- §13 ------------ ” ” --------------
§15 ------------- ” ” ----------- §14 ------------ ” ” --------------

Även om motionerna i praktiken ej genomgicks på stämman så ska det fåtal beslut som togs på stämman avseende motionerna omnämnas i stämmoprotokollets §9 (§16 i dagordningen).
I stället finner man i protokollet bara texten "Block 1 (se bilaga 2)" t.o.m. "Block 13",
samt den för mig här obegripliga texten "Besluten är förslag till beslut (se bilaga 2)".


Stämmoprotokollet är undertecknat av mötesordförande Leif Cruse, som uppenbarligen ej noterat ens de direkta felaktigheterna i protokollet.

I denna bilaga har mötesordförande förkortats med ”MO”, och avser alltså Leif Cruse.

2. RUTINER FÖR JUSTERING AV PROTOKOLL


Protokollet kom till mig för justering den 2 april 2004.
Styrelsen nämnde under årsmötet att medlemmarna skulle vara beredda på att styrelsen gjorde misstag. Detta är aningens illavarslande, samtidigt som man kan se det som delvis positivt att styrelsen inser sina begränsade kunskaper i hur styrelsearbetet ska bedrivas.
Dock är det kanske inte så lyckat att styrelseuppdraget inleds med ett lagbrott. Efter förfrågan från mig har det emellertid nu kommit till min kännedom att HSB hållit på protokollet fram till dess att jag fick detta. Respektlöst av HSB ! Om någon borde känna till regler och lagar för styrelser så borde det vara HSB.
Hoppas styrelsen tydligt klargör för HSB att det inte får gå till så här, så att det inte upprepas !

3. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE SKER PÅ ETT ICKE KORREKT SÄTT

Tillvägagångssättet för val av MO finns anledning att anmärka på. Styrelsen ger speciell information till en av styrelsen särskilt utvald medlem, som sedan - efter en stunds tystnad - får ropa namnet på den av styrelsen inhämtade personen, såsom förslag på mötesordförande. Detta är en ytterst onödig och obskyr process som enbart upptar värdefull tid. Metoden blir inte mindre obskyr av att personen med namnet som ropats upp dyker fram från bakom en pelare en rätt lång stund efter att alla suttit och vänt sig runt för att se om det fanns någon person att koppla till det uppropade namnet.
Styrelsen måste försöka lära sig att köra med öppna kort i stället.

4. MO INLEDER STÄMMAN MED ATT TALA OM FÖR MEDLEMMARNA ATT DERAS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER EJ GÄLLER

Det är frapperande att MO kan tala om för medlemmarna att de inte har rättighet att ändra dagordningen. Detta strider mot föreningars grundläggande regler och lagar.
När MO säger att dagordningen ska vara som styrelsen bestämt och ”så är det bara”, kan man inte bli annat än förundrad. Hur kan någon våga bryta mot lagen så flagrant?

Det är helt uppenbart att det låg i styrelsens intresse att t.ex. punkten motioner låg sist i dagordningen när dels många gått hem, och sedan de flesta av de återstående medlemmarna var trötta och inte orkade argumentera i frågorna. Det stod också helt klart att styrelsen på ett eller annat sätt påverkat MO att säga det han sa. Trots detta är det inte styrelsens fel att medlemmarna lurades att tro att de inte kunde förändra dagordningen. MO får nämligen inte låta sig påverkas av styrelsen på detta sätt, och därför ligger också det största ansvaret på MO (även om styrelsen borde begripa bättre än att instruera MO vad han skulle säga och göra).

5. MO OTILLÅTET PARTISK

Det är också ytterst märkligt att MO, inför alla, så tydligt tar parti emot mig personligen.
När jag t.ex. föreslår möjligheten att valberedningen skulle kunna få en bonus vid väl utfört arbete tar sig MO egenmäktigt rättigheten att själv förkasta denna idé, utan att tillåta medlemmarna ge sin åsikt.
Jag undrar vad det var som gjorde att mitt förslag (som inom parantes sagt är gängse standard) i denna fråga kritiserades och direkt avspisades av MO, medan t.ex. MO ansåg det vara helt rätt att föreslå en höjning med två eller sex basbelopp till revisorerna? MO borde veta bättre än att (helt utan skäl för detta) kritisera ett helt normalt och i alla avseenden korrekt förslag. Det är inte MO:s uppgift att ta ställning till medlemmarnas förslag på detta sätt (genom att motsätta sig ersättning i provisionsform, en inte alls ovanlig ersättningsform i föreningar), och MO får enligt reglerna absolut inte göra åtskillnad på mina förslag jämfört med andras, oavsett vad styrelsen sagt till MO i ett tidigare skede. Det är medlemmarna som ska ta ställning i frågan och det är inte MO:s uppgift att vilseleda medlemmarna. Man kan fråga sig varför MO betedde sig som han gjorde i detta fall.

6. MO STYR EJ UPP MÖTET

Särskilt allvarligt är det att MO låter stämman fungera som ett dagis, och framförallt att medlemmen B.J oavbrutet och obehindrat fick bete sig så illa som han gjorde.
När MO undlåter att styra stämman faller nämligen de demokratiska spelreglerna, och detta är helt oacceptabelt såväl som regelvidrigt. Det är inte alls bra att först jag och sedan medlemmen M.J. måste rycka in och göra MO:s arbete genom att tala om för medlemmarna att de beter sig illa. Nytillkomna medlemmar måste undra var de egentligen hamnat. Jag förmodar att MO inte råkat ut för en förening med en sådan lekstuga, och därför kanske inte riktigt var förberedd på vad som hände, men att inte en enda gång ens försöka att göra en ansträngning att styra upp mötet är synnerligen oprofessionellt, och är ett otvetydigt, solklart brott mot lagar och regler!
Även om det låg i styrelsens/MO:s intresse att initierade medlemmar, med vettiga åsikter, inte skulle få uttala sig, så får det under inga omständigheter gå till på detta sätt ! MO:s undermåliga kunskaper, MO:s partiskhet och MO:s bristande kompetens att leda ett föreningsmöte kan få mycket allvarliga konsekvenser för föreningen i framtiden, vilket jag hoppas att samtliga i styrelsen förstår! Detta så att upprepning ej sker (följs inte reglerna vid nästa stämma ser jag mig tvungen att personligen att vidtaga nödvändiga åtgärder).

7. STYRELSEN/MO UTNYTTJAR MEDLEMMARNAS OKUNSKAP - STYRELSEN GÖR OM ÅRSSTÄMMAN TILL INFORMATIONSMÖTE

Att det inte finns några medlemmar som vet hur ett årsmöte ska gå till, enligt givna regler, är naturligtvis inte bra, men det är allvarligt att styrelsen tillsammans med MO utnyttjar denna situation till sin egen personliga fördel. Visserligen är säkert medlemmarna glada över att åtminstone någon gång få information (med tanke på styrelsens brister i detta avseende), men det är förbluffande att styrelsen missbrukar sin ställning och ger denna information under årsmötet. Trots att det inte nämndes i dagordningen! Detta är under inga omständigheter tillåtet !!! Ännu ett solklart regelbrott !!! När t.ex. ledamoten H.O. - under sitt långa informationstal - bl.a. informerar om att styrelsen tänkt ta ut högre avgifter för vindsutrymmen så hör inte detta till dagordningen. Det verkade som MO till viss del förstod att reglerna kraftigt överträddes, men ändå förlorades mycket tid på något som det finns betydligt bättre informationsvägar för. Det går tyvärr inte att uppfatta det på annat sätt än att styrelsen medvetet försökte dra ut på tiden för att ta bort mesta möjliga tid från genomgången av motionerna !!!

8. STYRELSEN ANGAV MISSVISANDE SKÄL FÖR HÖJNING AV ARVODEN

Ordförande A-M P. påstod inför hela stämman att f.d. ledamoten J.A. räknat ut vad han tjänade i timmen under sin tid som ledamot/vicevärd. J.A. skulle då personligen ha uppskattat sitt eget arvode till ungf. 10 kr i timmen, enl. A-M P.Vad stämman däremot inte fick reda på var att detta gällde enbart J.A. Jag skulle gissa att J.A. ENSAM arbetade minst lika mycket som hela övriga styrelsen tillsammans !!! Att få igenom arvodeshöjningar genom att vinkla och förvränga sanningen på detta sätt för att uppnå egna förmåner är högst anmärkningsvärt, och är närmast att beskriva som rent bedrägeri!

9. STYRELSEN SVARAR EJ PÅ FRÅGOR OM ARVODEN/ERSÄTTNINGAR

Styrelsen (via medlemmen H.O.) utlovar under stämman att jag ska få svar på mina frågor om vilka arvoden/kompensationer styrelsen tagit ut under sin tid, men jag fick aldrig något svar. Jag fick inte ens ställa frågan under den del av stämman där MO beslutat att frågan skulle ställas!

10. FELAKTIGHETER I STÄMMOPROTOKOLL AVSEENDE ARVODEN

Bland de många arvoden/ersättningar (varav totalt 7 st. nya poster, jämfört med tidigare) till styrelsen som nämns i §13, stämmoprotokollet (§11 i dagordningen) finns det en del som formulerats felaktigt i protokollet. I stämmoprotokollet står det; "Stämman beslutar att styrelseledamöter får bilersättning för extra styrelsemöte inom Skånes gränser". Detta ska i stället vara "Stämman beslutar att styrelseledamöter får bilersättning för extra styrelsemöte inom Skånes gränser, för att köra hem från sommarstuga under sommaren", eftersom det var exakt så det formulerades på stämman. En MYCKET viktig distinktion !!!
1. Det gäller enbart under sommaren.
2. Det gäller enbart ersättning för hemresa inom Skånes gränser (ej för returresa)
.
I klartext är detta ett speciellt arvode för en enda styrelseledamot (vilket man undvek att nämna), nämligen ledamoten H.O., som mig veterligen är den enda styrelseledamoten med sommarstuga. Man kan nog förutsätta att detta är ett arvode som kommer att granskas och utredas extra noga av medlemmarna på nästa årsstämma.

Det står sedan i protokollet att valberedningen ska erhålla ”100 per person”. Stämman beslutade att valberedningen på tre personer skulle erhålla 1 000 kr per person.

11. INGEN PRESENTATION AV NYVALDA MEDLEMMAR

Det är också ohållbart oansvarigt att man inte ens på något sätt försöker presentera medlemmar som väljs in i styrelsen. Det är MO:s uppgift att se till att detta görs (även om styrelsen borde inse att detta hör till rutinerna). Man kan bara hoppas att styrelsen förstår att styrelsen måste rätta upp detta misstag genom att i de utlovade kommande informationsbladen informera om vem var och en i styrelsen är, och vad de kan (tidigare erfarenhet från styrelsearbete eller andra kunskaper som kan vara en tillgång för föreningen).

12. EJ NÄRVARANDE MEDLEMMAR VÄLJS IN

Ännu värre blir det när man i denna sanslösa parodi på stämmomöte väljer in medlemmar som inte ens är närvarande. J.B. valdes in som revisorsuppleant i sin frånvaro. Ingen fick ens i uppgift att informera Jerker Bang om att han blivit invald. Men detta är bara ett av väldigt många tecken på hur osannolikt oseriös årsstämman var.

13. INGET SVAR FRÅN STYRELSEN OM INVENTARIEBOK

I §14, stämmoprotokollet (§13 i dagordningen) nämns här också att revisorn efterlyser inventariebok, precis som jag tidigare gjort i mina motioner. Men varken vid revisorns efterlysning eller efter mina skrivelser/motioner har styrelsen framställt vare sig inventariebok eller svar på hur/när denna (enligt lag nödvändiga för föreningen) inventariebok ska tas fram.

14. ”TRYCKFELSNISSE”... IGEN

I §9 i stämmoprotokollet (§16 i dagordningen) står det att tryckfelsnisse varit framme och att motion #18 är ”D.T.” och #19 är ”M.H.”. Jag kan inte hitta motion #19, men om det finns en sådan så är det säkert inte M.H:s, utan tryckfelsnisse har nog varit framme även i korrigeringen. #19 hör högst sannolikt till J-I.H.

15. I PAUSEN – INNAN GENOMGÅNG AV MOTIONER – LÄMNAR MÅNGA MEDLEMMAR LOKALEN

Jag förstår att så många medlemmar lämnade i pausen. De flesta insåg att eftersom styrelsen inte utrett motionerna (tyvärr precis som det fungerat under alla tidigare år) så skulle i praktiken inga beslut ändå kunna tas. Därför var det knappast meningsfullt att vara med under "genomgången" (eg. här ej ett riktigt passande uttryck) av motionerna.

Det är inte bra att vi är tillbaka i samma låga deltagarantal på stämman som under tidigare ordförandes tid. Men många brydde sig säkert inte om att komma på stämman överhuvudtaget eftersom det redan i förväg stod klart att medlemmarna inte skulle ges möjlighet till att uttrycka sina synpunkter i demokratisk ordning.

16. STYRELSE/MO GER TYDLIGA SIGNALER ATT MOTIONER EJ UPPSKATTAS

Det är beklagligt att MO/styrelsen inte visar uppskattning för det arbete som de i föreningen sällsynt få engagerade medlemmarna lagt ner på sina motioner. I stället tycks styrelse/MO ha en negativ inställning till att medlemmar engagerar och intresserar sig. Vilka signaler ger detta i sin tur? Det krävs en omfattande attitydförändring i styrelsen och jag hoppas att detta nu kan ske med de nya ledamöter som tillkommit i styrelsen.

17. STYRELSEN HAR FÖRE ÅRSSTÄMMAN EJ UTRETT EN ENDA MOTION !!!

Bristen på engagemang i föreningen visas tydligt inte bara genom att de flesta medlemmar inte verkar ha brytt sig om att läsa motionerna (vilket delvis naturligtvis även kan förklaras med den orimligt korta tid medlemmarna fick på sig - trots mina skrivelser till styrelsen om detta).
Att så var fallet kunde uttolkas även genom att ingen kommenterade de direkta och för alla tydliga felaktigheter som förekommer i styrelsens förvaltningsberättelse. Om styrelsen åtminstone brytt sig om att behandla några av motionerna tror jag detta hade kunnat vara en morot till engagemang hos åtminstone några av medlemmarna.

18. MOTIONER EJ PROTOKOLLFÖRDA i STÄMMOPROTOKOLLET

Även om motionerna i praktiken ej genomgicks på stämman så ska - enligt lag - det fåtal beslut som togs på stämman avseende motionerna omnämnas i stämmoprotokollets §9 (§16 i dagordningen). I stället finner man i protokollet bara texten "Block 1 (se bilaga 2)" t.o.m. "Block 13", samt den för mig här obegripliga texten "Besluten är förslag till beslut (se bilaga 2)". Den i stämmoprotokollet nämnda bilagan, märkt "2" finns ej.

19. MEDLEMMARNA DELGES LÖGNER AV STYRELSEN

Bl.a. frågan om de utökade TV-kanalerna har utelämnats från protokollet. När styrelsen (via ordförande) hävdar att det kostar en halv miljon kronor för TV4+ så är detta något som fick inte bara mig att höja på ögonbrynen. Hur lättlurade tror styrelsen att medlemmarna är? Eftersom hela basutbudet kostar föreningen 82 000 kronor så faller styrelsens uttalande redan här på sin orimlighet. Dessutom kan vem som helst begripa att skulle TV4+ kosta så mycket som styrelsen hävdade så skulle de föreningar som lagt in TV4+ i sitt basutbud inte ha gjort detta. Ledamoten H.O:s luddiga kommentar om att det är konverteringen mellan digitala och analoga signaler som drar upp kostnaden till en halv miljon kronor är självfallet ej heller korrekt.
Medlemmarna har även under tidigare styrelser - konkret uttryckt - ljugits för, och det måste bli ett slut på styrelsens lögner !!! Jag uppskattar kostnaden för TV4+ till maximalt 14 400 kr (dvs en ganska bra bit under de 500 000 kr styrelsen hävdar att det kostar). Styrelsen är skyldig att nu undersöka frågan (likväl som övriga kanaler enligt motion) på ett professionellt sätt och att genast gå ut med korrekt och fullständig information till medlemmarna, tillsammans med en ursäkt för att medlemmarna fördes bakom ljuset på årsstämman. När en korrekt utredning gjorts kan beslut om utökade kanaler tas på ny stämma.

20. LÖFTE OM ATT MEDLEMMARNA SKA FÅ VAKTMÄSTARENS ARBETSBESKRIVNING

Denna punkt har utelämnats från protokollet. Om styrelsen redan innan stämman bestämt att vaktmästaren A.F. skulle anställas från april månad, då måste rimligtvis denna kompletta arbetsbeskrivning (den första i GoaGubbars historia) tagits fram redan innan stämman. Det är i skrivandes stund april månad 2005, och ännu har ingen arbetsbeskrivning kommit medlemmarna till del.

21. INGEN LÖSNING AV SEMESTRAR ETC. FÖR VAKTMÄSTARE ?

Denna punkt har utelämnats från protokollet. Styrelsen kunde ej förklara hur man räknat avseende besparingen styrelsen påstår att föreningen ska göra genom att anställa A.F., dvs man kunde inte presentera någon förklaring till hur semestrar, ledighet eller sjukskrivning skulle lösas! Anmärkningsvärt! Har styrelsen verkligen inte ens tänkt på denna elementära bit? Medlemmarna fick enbart ett vagt svar att styrelsen ansvarar för att det sköts som vanligt om vaktmästaren ej är här. Frågan om kostnader undveks effektivt… det var inget medlemmarna hade rätt att få information om (dvs ännu ett lagbrott !). Styrelsen påstår att man genom att anställa Arne på heltid skulle tjäna in motsvarande den specifika summa styrelsen angav att vicevärdstjänsten kommer att kosta. Återstår att se om styrelsen räknat rätt. Det är nog många som kommer att lusläsa årsredovisningen till nästa stämma för att se vad sanningen egentligen är.

22. MOTION OM UTÖKADE TVÄTTIDER

Denna punkt har utelämnats från protokollet. Avseende motionen om utökade tvättider hade styrelsen inför årsstämman inte ens kommenterat/tagit med denna. Jag tog upp frågan separat på stämman, och det bestämdes att styrelsen skulle återkomma till medlemmarna med förslag på utökade tvättider (vilket självklart skulle ha gjorts redan inför årsstämman).

23. MOTION OM INGLASNING

Denna punkt har utelämnats från protokollet. Styrelsen lovade undersöka hur debitering av balkonginglasning ska göras, och återkomma med svar till medlemmarna. Även detta skulle naturligtvis ha gjorts till årsstämman !

24. EXTRASTÄMMA

Denna punkt har utelämnats från protokollet.
Styrelsen utlovade en extrastämma i maj (om bl.a. nya stadgar), eller senast i aug-sept.

25. STYRELSEN GER UNDERLIGA, UNDVIKANDE OCH OGENOMTÄNKTA SVAR AVSEENDE MOTIONER

När jag t.ex. frågade efter anledningen varför styrelsen inte var positivt inställd till anslagstavlor fick jag det något märkliga svaret att ”Vem ska då kopiera skrivelser till de andra två husen?”. Om styrelsen hade förberett och tänkt igenom motionerna skulle de inte behövt ställa en dylik märklig fråga. Att fördela skrivelser mellan de olika husen är dessutom inte en primär fråga. Att anslagstavlorna sätts upp är naturligtvis den enda primära frågan. Vem som sedan hanterar anslagstavlorna kan lösas i ett senare skede, även om det finns ett antal olika enkla möjligheter som jag kan komma på själv (och då borde en hel styrelse kunna klara av att fundera ut några alternativa lösningar). T.ex. att det löses med automatik när vi får kodlåssystem. Eller att det ingår i vaktmästarens annars långt ifrån digra arbetsuppgifter. Jag förstår att vissa i styrelsen är rädda för att anslagstavlorna ska kunna nyttjas för att medlemmarna ska bli mer upplysta och initierade, men är det inte bättre att detta sker via anslagstavlorna än t.ex. via motioner?

SLUTSATS – STÄMMAN ÄR I PRAKTIKEN OGILTIG !!!

Med hänsyn till hur årsstämman genomfördes är det tyvärr omöjligt att säga att den är lagligt genomförd. Detta kort bl.a. av följande (här tidigare nämnda) anledningar;
 • MO:s oriktiga uttalande om att medlemmarna ej hade rätt att påverka dagordningen
 • Styrelsens förhalning av årsmötet genom att göra om det till ett informationsmöte
 • Att MO ej styrde upp mötet på ett enda sätt
 • Att MO var extremt partisk
 • MO ignorerade även krav på votering
 • Att motionerna lagts upp på ett sådant sätt att det inte ens var möjligt för mig. som skrivit
 • nästan alla motioner, att hänga med
 • Att motionerna inte gicks igenom på ett korrekt sätt (genom att motionerna ej utretts)
 • Att styrelsen medvetet ljuger inför medlemmarna (kostnader för TV4+)
Visst var det en mer underhållande stämma än normalt, men stämman i sig var i övrigt tämligen meningslös.

Leif Cruse bröt mot bl.a. följande regler (dvs i princip alla existerande regler) som MO:
 1. Ansvara för att mötesdemokratin respekteras.
 2. Se till att alla mötesdeltagare har lika stort inflytande oavsett vilken ståndpunkt de företräder.
 3. Förhindra alla störande inslag under mötet, prat och dylikt.
 4. Bara i nödfall ta egen ställning i sak och delta i överläggningen.
 5. Fråga mötet om lov att få yttra sig i sak.
 6. Se till att enskilda mötesdeltagare får tillfredsställande svar på frågor (vanligtvis till styrelsen).

TIPS

Med ledning av tidigare incidenter står det klart att styrelsen inte riktigt känner till vad en styrelses arbetsuppgifter är och därför vill jag i all vänlighet informera om detta här; Styrelsen ska förvalta föreningens fastigheter och övriga tillgångar samt se till att de hålls i väl underhållet skick, se till att redovisningen fullgörs enligt lag och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande och ändamålsenligt sätt, och sörja för en tillfredsställande organisation. Mer än så är det inte. Således måste styrelsen be medlemmarna om lov att göra allt annat som inte inbegrips i här nämnda arbetsuppgifter.
Ett exempel på vad styrelsen ej har rätt att göra utan stämmobeslut är den belysning som styrelsen ordnat på mellangårdar etc (även om jag personligen uppskattar detta).Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Tipsa en vän


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11