Protokoll från årsmöte 2004


Nedanstående är ett verkligt exempel på ett protokoll (två A4-sidor) från ett årsmöte.
Det kortfattade protokollet innehåller mängder med fel/brister, och en del korrigeringar hittar du i den justering jag gjort på denna länk

Det är kanske inte så lätt att hänga med som utomstående när man inte känner till alla omständigheter, men detta exempel ger förhoppningsvis ändå en ganska bra bild över hur många fel ett protokoll kan innehålla.

Not. Text i rött är tillägg till protokollet av mig. De enda förändringar i övrigt av orginalet som gjorts av mig är att förändra/förkorta namn på personer och förening.

OBS! Stämmoprotokoll är öppna för alla medlemmar att läsa.
Det är bara att be styrelsen om en kopia!

Det är viktigt att alla medlemmar alltid läser de protokoll som skrivits efter en stämma. Protokollen kan skrivas efter styrelsens önskemål (om inte justerarna utför sin uppgift, och det ska man inte lita på att de gör). Vid felaktigheter måste medlemmarna opponera sig mot de fel som begåtts i protokollen.


Protokoll fört vid ordinarie stämma inom HSB. Brf GoaGubbar i Malmö. Torsdagen den
2004-02-26 kl. 19,00 i lokalen xxxxxxx.

Stämman öppnades

Ordförande A-M P. hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade stämman.

§1 Val av ordförande för stämman

Stämman utsåg L.C. HSB Malmö, att leda stämman.

§2 Närvarande medlemmar bilaga 1

Närvarande medlemmar 96 st. varav 82 st. röstberättigade, medlemmarna
antecknades vid ingången till stämmolokalen. Stämman beslöt att förteckningen
kan ligga till grund för ev. omröstning.

§3 Dagordning

Dagordningen genomgicks och fastställes.

§4 Justeringsmän
Att justera dagens protokoll jämte ordförande och tillika rösträknare utsåg
stämman:
H.H. lgh 176
T.V. lgh 47
M.J. lgh 232

§5 Kallelse

Stämman bekräftar att man var kallad i stadgeenlig ordning.

§6 Årsredovisning

Styrelsens årsredovisningshandlingar genomgicks rubrik vis av ordförande för
stämman. Stämman beslöt att godkänna denna och lade den till handlingarna.

§7 Revisionsberättelse

L.C. föredrog revisorernas berättelse som med godkännande lades till
handlingarna.

§8 Resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och
balansräkningen som godkändes och lades till handlingarna.


§9 Motioner

Block 1 (se bilaga 2)

Block 2 (se bilaga 2)

Block 3 (se bilaga 2) Tryckfelsnisse har varit framme så motion nr 18 är D.T.
och motion nr 19 är M.H.

Block 4 (se bilaga 2)

Block 5 (se bilaga 2)

Block 6 (se bilaga 2)

Block 7 (se bilaga 2)

Block 8 (se bilaga 2)

Block 9 (se bilaga 2)

Block 10 (se bilaga 2)

Block 13 (se bilaga 2)

Besluten är förslag till beslut (se bilaga 2)

Den i stämmoprotokollet nämnda bilagan, märkt ”2” finns ej.

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelserna ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2002-09-01--2003-08-31

§11 Årets resultat

Stämman beslutar enligt styrelsen förslag att -671 663 kr skall balanseras i ny
räkning

§12 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Å.S. valdes till fyllnadsval efter J.A. på 1 år

Ordinarie ledamot M.J. 2 år

Omval på ordinarie ledamot T.R. 2 år

Suppleant A.E. 2 år

Suppleant H.H. 1 år

§13 Arvode till styrelse och revisorer samt övriga arvode

Stämman beslutar att styrelsen inom sig ska fördela 2,5 basbelopp.

Stämman beslutar att revisorerna skall inom sig fördela 1 basbelopp.

Stämman beslutar att suppleanterna får 300 kr per bevistat möte.

Stämman beslutar att styrelsen får ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Stämman beslutar att 3 personer i styrelsen får 100 kr/månad/person i
telefonersättning.

Stämman beslutar att styrelseledamöter får bilersättning för extra styrelsemöte
inom Skånes gränser.

Stämman beslutar att studieorganisatör/fritidskommité får 0,25 basbelopp.

Stämman beslutar att styrelsen får ersättning för p-avgifter i
bostadsrättsförenings ärenden.

Stämman beslutar att valberedningen ska erhålla 100 per person.


§14 Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslöt att till ordinarie revisor omvälja C.A. och
G-B O. för 1 år, som suppleant valdes J.B.
Revisorn efterlyser inventariebok

§15 Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning utse D.T. lgh 182, I.J.
lgh 139, och D.O. lgh 158.
D.T. är sammankallande.

§16 Representant i HSB Malmö Fullmäktige

Styrelsen fick i uppdrag att utse representanter till HSB Malmös fullmäktige
inom sig.

§17 Avslutning

Skriv till media ! NU !!!

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13