P-platser i en brf

Ett av de vanligaste problemen på olika sätt i brf:ar tycks vara parkeringsplatser, men ändå finns det så lite (ingen) information om vilka regler som gäller runt detta, rent generellt.

På följande sida finner du information om vad som ska ingå i ett avtal för p-plats i en brf;
Avtal för parkeringsplats i brf
Se också Mall för avtal till p-plats i bostadsrättsförening

I min förening så utnyttjar en av styrelseledamöterna fler än en parkeringsplats. Dvs denna ledamot har en p-plats, som han hyr av föreningen precis som alla vi andra "vanliga dödliga", för sin egen privata bil, men sedan har han dessutom fler av föreningens p-platser (ca. 3 stycken som han varierar mellan) för sin företagsbil. Vad jag förstår utnyttjar ledamoten andra medlemmar (lånar eller hyr av dem i 2:a hand, styrelsen vill inte berätta vad som gäller här) som har parkeringsplats men ej bil (alternativt är borta på semester).

Trots en konstant kö på nästan 20 medlemmar till p-plats så är det ändå många som av styrelsen i min förening tillåts ha p-plats utan bil.

Tre frågor;
  1. Får man göra som beskrivits här och ha flera p-platser?
    Dvs, får man ha flera p-platser om andra medlemmar tvingas stå i kö till p-plats?
  2. Får man låna, eller hyra i 2:a hand, andra medlemmars parkeringsplatser under kortare eller längre tid, om de t.ex. är borta på semester?
  3. Får man ha parkeringsplats utan bil (medan andra bilburna medlemmar tvingas stå i kö till p-plats)?
Exakt vilka regler gäller här? Vad gäller rättsligt?

HSB:s förbundsjurist Blanka Kruljac har svarat mig att man inte får ha p-plats utan bil och en medlem som har en p-plats får inte låna ut denna till någon annan (inte ens under kortare tid).

Men frågan är vilken lag (utöver lagen om lika behandling för alla medlemmar) som man kan basera detta på?


Följande villkor gäller för parkeringsplatser i min förening:

Villkor för parkeringsplats

Bilplatsen upplåtes i befintligt skick.

Nyttjanderättshavaren får inte utöver befintliga skyddsanordningar anbringa ytterligare sådana eller andra anordningar av beständig eller tillfällig karaktär.

Önskar nyttjanderättshavaren uppsätta skylt med bilnummer skall skylten och uppsättningsanordningen godkännas av fastighetsägaren/upplåtaren.

Underhålla av bilplatsen och därtill hörande anordningar med undantag av ovannämnda skylt bekostas och ombesörjes av fastighetsägaren/upplåtaren.

Fastighetsägaren/upplåtaren äger tillträde till bilplatsen för utförande av erforderliga reparations- och underhållsarbeten.

Om inte annat angivits under särskilda bestämmelser svarar fastighetsägaren/upplåtaren för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning av infartsväg till bilplatsen medan det åligger nyttjanderättshavaren att svara för dessa uppgifter i vad avser själva bilplatsen.

Fastighetsägaren/upplåtaren fritager sig från allt ansvar för skada av vad slag det vara må på nyttjanderättshavarens fordon eller däri förvarad egendom, såvida skadan inte uppkommit genom fastighetsägarens/upplåtarens eget vållande.
Fastighetsägaren/upplåtaren fritager sig därjämte från ansvar för intrång av obehöriga.

För tillfälligt hinder eller men i nyttjanderätten till följd av underhållsarbeten på bilplatsen eller andra därmed jämförliga omständigheter skall nyttjanderättshavaren inte ha rätt till nedsättning av ersättningen.

För upplåtelse av bilplats med eluttag gäller särskilt
- att anslutningskabel tillhandahålles av nyttjanderättshavare
- att endast elapparat och anslutningskabel av S-märkt fabrikat får användas
- att eluttaget såväl vid begagnadet som eljest skall hållas låst
- att anslutningskabel inte får vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till elapparat
- att nyttjanderättshavaren omedelbart till fastighetsägaren/upplåtaren skall anmäla uppkommet fel på eluttaget, samt
- att nyttjanderättshavaren ansvarar för att elapparat och anslutningskabel vid användningen är i fullgott skick


Nyttjanderätten till i detta avtal upplåten bilplats får inte utan fastighetsägarens/upplåtarens medgivande överlåtas eller upplåtas i andra hand.

Nyttjanderättshavarens rätt enligt detta avtal är förverkad och fastighetsägaren/upplåtaren berättigad uppsäga avtalet till omedelbart upphörande om nyttjanderättshavaren underlåter att i rätt tid erlägga ersättning eller i övrigt underlåter att ställa sig till efterrättelse de villkor som intagits i detta avtal.

För nyttjande av bilplatsen gäller särskilda ordningsföreskrifter.

Nyttjanderättshavare och fastighetsägare/upplåtare förbinder sig att utan föregående uppsägning av avtalet följa de överenskommelser om ersättning m m som med stöd av gällande avtal om förhandlingsordningen träffats eller kan komma att träffas mellan fastighetsägaren/upplåtaren och hyresgästförening ansluten till Hyresgästernas Riksförbund.

Jag har rättat upp en del stavfel (dock inte alla språkfel, etc), men annars är avtalets villkor exakt så som HSB föreslagit. De ålderdomliga formuleringarna gör avtalet onödigt komplicerat att förstå.

Styrelsen i den brf där jag bor har inte anpassat reglerna efter de förhållanden som gäller i föreningen, och de i avtalet nämnda ordningsföreskrifterna finns ej (styrelsen har bara kopierat avtalet rakt av).

Som kan uttolkas av regeln i fetstil får en medlem inte upplåta parkeringsplatsen till någon annan (oavsett tidsrymd).

Inget nämns om vad som gäller storlek på fordon som får placeras på p-plats eller vilken typ av fordon som får placeras på p-plats.

Inget nämns heller om hur många p-platser som får hyras per medlem, eller vilka regler som gäller avseende detta.

Man har i villkoren inte tagit upp någon regel om att en parkeringsplats inte får hyras om nyttjanderättshavaren ej har bil, och att de med bil måste ha företräde till p-plats framför de utan bil. Denna punkt måste naturligtvis specificeras så att bilägare inte ska behöva stå i kö till p-plats bara för att andra utan bil utnyttjar p-plats.

Parkering och garage, frågor och svar. Faktabanken

Regler för parkeringsplats

Rutiner för kölista parkeringsplats, mall (Doc)

Avtal för parkeringsplats i brf, formulär (Docx)

Regelverk för parkeringsplats i brf

Avgiftshöjning p-plats

Orimlig höjning av avgift för p-plats

P-platser och likabehandlingsprincipen i brf

Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Skriv till media ! NU !!!


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne