Skrivelser till styrelsen

Av nedanstående 35 skrivelser, sedan 2003-12-10, har styrelsen endast besvarat en skrivelse (dessutom ett obegripligt svar)!
Om man räknar med andra skrivelser styrelsen fått av mig så har styrelsen besvarat två skrivelser av ungefär 60 skrivelser under nästan två år.

Inte en enda bekräftelse från styrelsen har gått ut på mottagen skrivelse.

Jag har gett revisorerna i uppdrag att kontrollera så styrelsen har behandlat samtliga nedanstående skrivelser och fört in dessa i styrelsens protokoll.
Om styrelsen inte gjort detta utan bara helt struntat i mina skrivelser så har styrelsen begått ett mycket allvarligt brott mot lagar och regler (alltså utöver det faktum att styrelsen inte besvarat skrivelser från medlemmar)!

Jag avvaktar svar från revisorerna, som är skyldiga att på medlems begäran snarast kontrollera att styrelsen utfört sina skyldigheter som styrelse.

Skriv till media ! NU !!!
35

2005-01-09
Värme- och ventilation

Jag undrar av vilket skäl styrelsen inte informerat medlemmarna om vad styrelsen krävt ska åtgärdas avseende värme- och ventilation?
Varför har vi inte fått ta del av den lista styrelsen sammanställt om vad som ska åtgärdas?
Med tanke på att jag är en av dem i föreningen som är mest insatt i vad som behöver åtgärdas (och hur) så borde åtminstone jag fått en kopia av denna lista.
Ber därför styrelsen att skicka mig denna lista snarast möjligt (eftersom det är styrelsens skyldighet att nyttja medlemmarnas kompetens). Om styrelsen inte vill skicka mig denna lista önskar jag en förklaring till detta.

Svar från styrelsen: INGET !


34

2005-01-07
Inför årsmötet

Här kommer ytterligare två punkter som jag önskar ta upp på årsmötet.
1. Utdrag från styrelsens protokoll för enskilda medlemmars ärenden.
2. Förvaltningsavtalet.

PS. Tacksam för svar!

Svar från styrelsen: INGET !


33

2005-01-04
Årsmötet

Jag önskar att följande punkter tas upp på kommande årsstämma:
Skadeståndskrav för arbetet med värme och ventilation
Slutförande av arbetet med ventilation (fortfarande lär det finnas många bostadsrätter där arbete ej utförts), fullständig redogörelse för vad som hänt avseende värme- och ventilation
Tillsättandet av vicevärd
Studieorganisatör
Föreningens sjuka träd
Nya stadgar (där styrelsen redan informerat om att styrelsens förslag ska presenteras på årsmötet, varför jag förutsätter att denna punkt kommer att finnas med i dagordningen)
Slipbehandling av trappor, trapplan och entréer
Entrépartier
Parkeringsplatser
Sopluckan i källaren
"Ingen reklam"-skylt
Lokal i 3 b & vindsförråd
Ovanstående punkter måste (precis som ärendet avseende nya stadgar) framgå i dagordningen för årsmötet, så att medlemmarna får en chans att fundera på detta inför stämman.

Svar från styrelsen: INGET !


32

2005-01-03
Justering av årsmöte

Jag önskar att snarast ta del av det justerade protkollet för årsmötet 2004 med samtliga bilagor (alltså även de som saknades när jag justerade protokollet). Tacksam om ni lägger en kopia av detta dokument i min brevlåda, så returnerar jag det någon dag senare.

Svar från styrelsen: INGET !


31

2005-01-03
Re: svar på brev 040726

Vill passa på tillfället att nu svara angående mitt tidigare krav att styrelsen måste svara på mina skrivelser.

Styrelsen har alls inte besvarat någon av mina skrivelser... kommer just nu inte på att styrelsen ens svarat på en enda fråga före nedanstående mail.

Alla frågor jag skickat till styrelsen har berört mig personligen, och således har jag rätt att ta del av protokollen.
Så gjorde vi när jag satt i styrelsen, och det finns ingen anledning att ändra på detta när reglerna nu är sådana att jag har denna rätt.

Jag hoppas styrelsen känner till hur det fungerar, men för säkerhets skull ska jag förklara detta här.
När någon enskild medlem skickar in en skrivelse är styrelsen skyldig att ta upp, behandla och protokollföra detta på nästkommande styrelsemöte.
Det är dessa punkter (dvs behandlingen av mina ärenden), inget annat, där jag önskar utdrag från protokollen.

Det finns ju knappast heller någon anledning för styrelsen att inte lämna ut denna information.
Och anledningen till att jag vill ha utdrag från protokollen är ju för att jag inte fått svar från styrelsen. Hade jag fått detta skulle jag naturligtvis inte behöva några utdrag.

Visst kan jag framföra denna "åsikt" på årsstämman om så önskas (och om det var detta som menades), men det är egentligen inget som hör hemma på årsstämman, eftersom det bara handlar om att följa de regler som finns (då finns det andra vägar jag kan gå för att få igenom mitt krav i denna fråga).

----- Original Message -----
From: Brf.GoaGubbar
Sent: Wednesday, July 28, 2004 1:43 PM
Subject: svar på brev 040726
Styrelsen har mottagit edert brev gällande att erhålla svar på dina skrivelser,allt som har berört dej personligen och din lägenhet har vi besvarat.

Övriga frågor gällande föreningen har inte enskild medlem rätt att ta del av protokollen. Har ni andra åsikter om styrelsen får ni framföra detta på årsstämman.

Mvh

A-M P.

Ordförande

Svar från styrelsen: INGET !


30

2005-01-03
P-plats

Jag har nämnt detta åtskilliga gånger tidigare, men med anledning av styrelsens utskick vill jag härmed återigen informera styrelsen om att det inte är tillåtet att inneha en parkeringsplats utan att ha en bil.

Styrelsen kan inte låta 20 medlemmar stå i kö till parkeringsplatser så länge det finns medlemmar som har outnyttjade parkeringsplatser!
Hoppas därför att de 20 parkeringsplatslösa medlemmarna snarast får sina parkeringsplatser.

Svar från styrelsen: INGET !


29

2005-01-03
Stamrör

En av styrelsens tveklöst absolut mest viktiga uppgifter under 2004 har varit att utreda byte av stamrör och komma till medlemmarna med olika alternativa förslag på detta, som medlemmarna får ta ställning till.

Eftersom inget om detta ens nämndes i styrelsens enda informationsutskick under 2004 vill jag påminna styrelsen om denna punkt och samtidigt fråga om aktuell status.

Jag förutsätter att styrelsen vid det här laget tagit fram en detaljerad plan för detta (med alternativa lösningar) och kollat upp alla kostnader, som kommer att redovisas senast under årsmötet 2005, men som medlem i Brf. GoaGubbar önskar jag information om detta redan nu, eftersom detta är av vikt för mina framtida beslut.

PS.
H.O:s tankar om utanpåliggande rör är aldrig något jag personligen kommer att acceptera.

Svar från styrelsen: INGET !


28

2005-01-03
Ej helg

Som information vill jag bara meddela att nyårsafton inte är en röd dag.
Jag vet inte om det är styrelsen eller vaktmästaren som av misstag gjort om denna dag till en röd dag, men för framtiden så kan det vara bra om denna dag inte stryks från tvättlistorna.

Svar från styrelsen: INGET !


27

2005-01-03
Målning?

Jag vet inte om jag tolkat ert utskick rätt, men det tycks som att ni beställt målning av de dörrar till bostadsrätter som ej bytts ut till säkerhetsdörrar.

Jag undrar nu; vad menas med "målas"?

Jag är inte beredd att betala för detta, och jag kan inte riktigt fatta att styrelsen vågat ta ett beslut som detta på egen hand. Styrelsen vill inte arbeta för att föreningen ska uppnå en bättre standard genom att alla har säkerhetsdörrar, utan i stället tar styrelsen ett beslut att urskiljningslöst måla dörrar (alltså tydligen även de dörrar som inte behövs "målas").

Jag ber därför styrelsen att tänka om här, och hoppas innerligt att styrelsen snabbt drar tillbaka detta beslut och informerar medlemmarna om detta.

Styrelsen kommer naturligvis att på årsmötet i detalj få redovisa kostnaderna för allt det som styrelsen nämnt i sitt utskick, men jag tror det skulle vara en fördel för styrelsen om styrelsen självmant redogjorde för dessa kostnader innan årsmötet, eftersom det åtminstone skulle visa att styrelsen inte försöker hemlighålla just dessa uppgifter.

Svar från styrelsen: INGET !


26

2005-01-03
Ej reklam

Jag skulle vilja ha mer information om den i ert utskick nämnda ej-reklam-skylten.

1. Kostar detta något?
2. Hur ser den ut (storlek=?)?
3. Om man vill ha texten "Ej reklam, men gärna samhällsinformation" är detta möjligt?

Svar från styrelsen: INGET !


25

2004-12-31
En fråga

Med anledning av utskicket strax före jul undrar jag vad skälet var för avslag avseende p-förbud vid centralen på GoaGubbarsgatan?

Vad angav ni för skäl till ett p-förbud?
Informerade ni om att bilar inte bara blockerar gatan utan även gångtrafiken från trappan?

Undrar också om styrelsen överklagat beslutet?

Det är ju ganska uppenbart att parkering där leder till diverse olika problem som definitivt kan leda till en allvarligare olycka i framtiden, varför de knappast ens kan ha varit och tittat här om de ger avslag på en dylik begäran.

Svar från styrelsen: INGET !


24

2004-07-19
Fastighetsnätet

Hej, med tanke på att vi har ett eget fastighetsnät i huset, och att denna stora investering utnyttjas på ett tämligen uselt sätt (pga av avsaknad av planering/framförhållning i tidigare styrelse) kan det vara lämpligt att nu göra något åt detta.

En leverantör som erbjuder praktiska och användbara tjänster är Bredbandsbolaget, där man t.ex. kan få IP-telefoni och bio via bredband.
MKB har redan Bredbandsbolaget och för att göra även Brf. GoaGubbar lite attraktivare borde också vi dra nytta av Bredbandsbolagets tjänster.

För att kunna nyttja Bredbandsbolagets tjänster måste Bredabandsbolaget koppla in sig på det fastighetsnät som Telia installerat i föreningen.
Det enda som krävs är att styrelsen fyller i här bifogade två formulär och skickar dessa via mail till Fastighetsagarservice@bredband.com
Behöver ni hjälp med ifyllandet av checklistan för LAN bistår jag gärna med hjälp.

Checklista och fastighetsbeskrivning behöver Bredbandsbolaget för att göra en bedömning om vårt nät kan nyttjas för deras tjänster (vilket jag redan nu kan säga att det går alldeles utmärkt). Att vi dessutom har cirkus 240 bostadsrätter i föreningen gör oss särskilt intressanta som kund för Bredbandsbolaget.
När checklistan och fastighetsbeskrivningen fyllts i och skickats till Bredbandsbolaget kommer de att höra av sig med mer information.
För att inte dra ut på tiden i onödan kan det vara bra om styrelsen fyller i informationen i de bifogade formulären och skickar dessa snarast möjligt.

Det går även utmärkt att skicka ett mail till Fastighetsagarservice@bredband.com eller ringa Fastighetsägarservice (alltså den avdelning inom Bredbandsbolaget som hanterar dessa frågor) på 020-120 0020 om ni önskar mer information redan nu.

Svar från styrelsen: JA, ett kort och obegripligt sådant, där styrelsen inte ens undersökt ärendet!


23

2004-06-08
Cyklar

Hej, jag minns inte i skrivandes stund om jag tidigare tagit upp detta. Tror jag gjort det, men i så fall skadar det inte med en liten påminnelse.

Jag hoppas att de cyklar som omhändertagits av styrelsen går ut till försäljning bland föreningens medlemmar.
Vi måste självklart - i egenskap av medlemmar - ha första tjing på cyklarna, och dessutom kan det ju då bli billigare att transportera bort resterande cyklar.

Resterande cyklar (de som ej köpts av föreningens medlemmar) förutsätter jag dessutom att de går till försäljning så att det blir en inkomst i stället för en utgift för föreningen med hanteringen av cyklar.

Jag förutsätter också att alla cyklar redovisas (antal som omhändertagits, var de har sålts/till vem, och hur mycket dessa inbringat).

PS.
Jag har fortfarande inte fått svar från styrelsen hur det går med omvandlingen av mattpiskningsrummen till något användbart.
Vad är aktuell status???

Svar från styrelsen: INGET !


22

2004-04-15
Kostnadsfråga

TILL STYRELSEN !

I egenskap av medlem i Brf. GoaGubbar vill jag utan fördröjning få information om vad kostnaden varit (och är) för de två nya kanalerna.

Jag vill också veta hur detta gått till. Dvs vem som anlitats, och vilken metod som använts för att vi nu ska kunna se TV4+ och SVT24 ?

Samtidigt vill jag veta styrelsens syn på om föreningen ska fortsätta med Comhem, eller om föreningen ska välja en annan lösning (och hur denna då skulle se ut).

Jag förutsätter också att styrelsen inte har för avsikt att ta någon form av beslut i detta ärende på en stämma utan att först delge medlemmarna information som vi kan kan fundera på och ta ställning till FÖRE en stämma.

Jag hoppas styrelsen nu är införstådd med att styrelsen helt saknar befogenhet för tillägget av de två nya kanalerna i vårt utbud, oavsett vad kostnaden varit (och är).

Svar från styrelsen: INGET !


21

2004-04-15
Mattpiskningsrum

TILL STYRELSEN !

Jag undrar hur det går med omändringen av mattpiskningsrummen som nu stått och samlat damm väldigt länge sedan beslut togs att dessa rum skulle utnyttjas för något bättre (och långt innan dess)?

Det minsta styrelsen borde ha gjort fram till idag är att följa mitt förslag (det som styrelsen av okänd anledning valde att inte informera medlemmarna om) och sätta upp det befintliga bordtennisbordet i 3:ans mattpiskningsrum. Detta kräver en så liten insats att det inte finns någon anledning att inte göra detta i avvaktan på att den s.k. "fritidskommittén" tillsätts och presterar något.
Denna fritidskommitté känns som något styrelsen dragit till med för att främst låta någon annan göra styrelsens arbete, vilket är särskilt anmärkningsvärt när nu styrelsen fått en rejäl höjning av arvodet (med ett ovillkorligt medföljande krav på styrelsen att då också prestera något). Inget har mig veterligen hänt här på några månader nu! Jag kan bara hoppas att mina misstankar är felaktiga och att styrelsen kommer igång med detta projekt omedelbart.

Det är en av styrelsens främsta uppgifter att se till så att lokaliteterna utnyttjas, och det är inte bra att styrelsen drar ut på tiden i detta ärende.

Svar från styrelsen: INGET !


20

2004-04-15
Till styrelsen

En fråga av privat karaktär som jag ställde till styrelsen å annan medlems vägnar.

Svar från styrelsen: INGET !


19

2004-03-23
PÅMINNELSE 2 - STÄMMOPROTOKOLL

Jag vill ännu en gång påminna om protokollet från årsmötet som jag skulle fått i god tid före den 18 mars, för justering.

Jag vet att styrelsen på årsmötet nämnde att medlemmarna skulle räkna med att styrelsen gör misstag framöver, men det är en distinkt skillnad på att göra misstag och på att bryta mot lagar. Dessutom medvetet, eftersom jag förutsätter att det åtminstone finns någon i styrelsen som vet vad som gäller avseende justering av stämmoprotokoll.

Det är också förvånansvärt nonchalant av styrelsen att inte ens bry sig om att svara på min skrivelse om detta.
Att styrelsen inte skött styrelseuppdraget på korrekt sätt tidigare kan vara en sak, men det är inte acceptabelt att styrelsen fortsätter i samma stil och ignorerar skrivelser från medlemmarna !

Jag vill passa på tillfället att för de nya medlemmarna i styrelsen förklara att jag gärna bistår med hjälp.
Alla bör tänka på att när regler och lagar ej följs av styrelsen kan alla styrelsemedlemmar bli drabbade.
Därför gäller det att vara lite försiktig och veta vad man sysslar med.
Bara som ett litet tips.

Jag förutsätter nu att styrelsen sköter sina uppgifter och ger mig ett ett snabbt svar i den aktuella frågan avseende protokollet !!!

Svar från styrelsen: INGET !


18

2004-03-16
Protokoll

Hej! Vill be att få påminna om årsstämmoprotkollet som bl.a. jag ska justera.

Svar från styrelsen: INGET !


17

2004-02-04
När får vi en vicevärd?

TILL STYRELSEN !!!

Jag undrar hur det går med vicevärdstjänsten ?
Jag önskar veta vad styrelsen gjort för att uppfylla medlemmarnas krav på att tillsätta en extern vicevärd ?
Vad är aktuell status idag?
När får vi en vicevärd?
Varför har styrelsen inte informerat medlemmarna löpande om hur den viktiga utredningen av vicevärdstjänsten fortgår?
Har styrelsen studerat det material jag tagit fram om vicevärdstjänsten?

Jag frågar ännu en gång om styrelsen vill ha stöd av mig för att underlätta utredningen för tillsättandet av vicevärdstjänsten?
Jag har en del viktiga tips som jag inte tror att styrelsen tänkt på i denna fråga.

Svar från styrelsen: INGET !


16

2004-02-04
När är nästa styrelsemöte?

TILL STYRELSEN !!!

Jag undrar när nästa styrelsemöte är så att jag vet när jag senast kan lämna in skrivelse för behandling?

Svar från styrelsen: INGET !


15

2004-02-04
När delas motioner ut?

TILL STYRELSEN !

Jag har tagit upp denna fråga tidigare, men eftersom jag inte fått något svar, och detta är av kritisk betydelse vill jag fråga styrelsen hur styrelsen tänkt sig lösa situationen med de många motionerna som medlemmarna måste få rimlig tid på sig att läsa igenom ???

Om inte styrelsen ger medlemmarna minst en månad före årsmötet att hinna läsa igenom alla motioner och ta ställning till dessa motioner så har styrelsen inte arbetat i föreningens intresse.

Medlemmarna måste få möjlighet att noga tänka över de nu väldigt många för föreningen kritiska ställningstaganden som är aktuella. Om styrelsen fråntar medlemmarna denna möjlighet riskerar styrelsen denna förenings framtid, vilket är mycket, mycket allvarligt.

Jag förutsätter också att styrelsen ser till så att genomgången av motionerna hinns med vid årsmötet, men jag skulle vilja veta hur styrelsen tänkt sig att lösa detta?
Behöver styrelsen hjälp med förslag? Jag har i så fall några idéer.

Undrar slutligen om styrelsen har utrett alla motioner?
Om styrelsen önskar ett möte med mig för att gå genom mina motioner så ställer jag gärna upp (som jag tidigare påpekat) på detta.

Svar från styrelsen: INGET !


14

2004-02-04
Vem ska jag vända mig till?

Till styrelsen !

Eftersom styrelsen informerat medlemmarna om att föreningen saknar vicecärd förutsätter jag att de på anslagstavlan uppsatta "öppettiderna" för vicevärd ej gäller.

Jag vill då fråga vem medlemmarna ska vända sig till när otroligt nog dessutom både styrelse såväl som vaktmästare gått under jorden ???

Svar från styrelsen: INGET !


13

2004-02-04

En fråga av privat karaktär.

Svar från styrelsen: INGET !


12

2004-02-03
Värme- och ventilation

Till styrelsen !

Vad jag förstår från EVU har styrelsen inte framfört riktigt hur det ligger till med problemet avseende kylslagna bostadsrätter.
Styrelsen måste för entreprenörer, konsulter, m.fl. berätta sanningen, hela sanningen, och inget annat än sanningen !!!
Jag har tidigare erbjudit styrelsen min kunskap som stöd för att reda ut problemen, men tyvärr har styrelsen, precis som för nästan allt annat jag tagit upp, inte ens velat svara på detta. När jag nu hör att styrelsen sagt att det bara är jag som upplever det kallt i bostadsrätten blir jag mycket förvånad.

Om styrelsen inte vill ha min hjälp kan jag i alla fall tipsa om det frågeformulär jag tagit fram, och som de flesta medlemmar fyllt i (förmodligen det största engagemang i denna förening sedan föreningens bildande). Detta formulär ger en ganska bra bild över läget.
Så om styrelsen inte vill ha min hjälp måste ni åtminstone göra er besväret att studera resultatet av detta utskick.
Här kan man bl.a. mycket tydligt se att det INTE bara är jag som upplever bostadsrätten som kall (vilket torde ha framgått med all önskvärd tydlighet i ett långt tidigare skede).

Jag är naturligtvis glad över att det är någon som på något sätt försöker göra något åt min kalla bostadsrätt, men jag gissar att de andra som fryser inte kommer att gilla att ingen lyssnat på dem.

PS.
Vad är skälet till att vindavkännarna FORTFARANDE inte har kopplats in, med tanke på hur viktig denna bit är???
När har styrelsen tänkt sig att se till så att detta blir gjort?

Svar från styrelsen: INGET !


11

2004-02-03
Statusinfo och begäran

Till styrelsen.

Jag vet inte vad ni känner till avseende vad som betas av utav kvarstående värme- och ventilationsbitar (eftersom styrelsen inte har någon medlemsinfo, och ej svarar på brev/mejl), men jag kan informera att en punkt till nu är klar, dvs ventilationslocket i mitt extrarum har precis installerats. Hoppas även att alla andra nu fått lock (vilket tyvärr kanske inte är så sannolikt med tanke på att det t.o.m. finns 3:or i huset som inte ens fått ventilationsdon installerat).

Jag vill sedan återigen påpeka att det hade varit bra med belysning i källaren.
Jag har i och för sig en ficklampa, men jag tycker det kanske är lite onödigt att man ska behöva ta sig fram med ficklampor.
Om styrelsen bara ser till så att jag får några glödlampor så kan jag byta dessa själv när glödlampor går sönder i källaren.

Svar från styrelsen: INGET !


10

2004-01-31
Respekt!

Jag har tidigare frågat styrelsen om det är meningen att medlemmarna ska ha två ex av avräkningsbeskedet.
Lika lite som för någon annan fråga så har styrelsen valt att svara på detta.

Jag ställer därför frågan igen, om det är korrekt att avräkningsbeskedet märkt "Vicevärdens ex" ska vara utdelade till medlemmarna?
Det är vad jag kan se ingen komplicerad fråga, och skulle snabbt kunna besvaras, om styrelsen så velat.

Jag har fram till idag accepterat att styrelsen varken besvarar skrivelser (inte ens skrivelser av primär betydelse eller grundläggande frågor om föreningens dagliga underhåll) eller ens skickar mottagningsbevis (inte ens via mejl, vilket det definitivt inte finns något försvar för, med tanke på hur otroligt enkelt detta skulle vara). Respektlöst !!!

Dock anser jag nu att kombinationen att styrelsen effektivt hemlighåller vad styrelsen ägnar sig åt, samtidigt som styrelsen ignorerar medlemmar, som helt ohållbart. Konsekvensen av detta är att om styrelsen inte presterat något så kommer detta inte fram i dagens ljus för mig och andra medlemmar förrän om ungefär en månad. Även om jag mer än någon annan vet hur tungt arbete en styrelse har i denna förening med att försöka rätta upp så många år av total misskötsel, så kan jag inte tolerera att styrelsen beter sig på ett så extremt nonchalant sätt mot mig (särskilt eftersom jag biträtt styrelsen i sitt arbete) och andra medlemmar. Jag vill gärna se tecken på att styrelsen inte fortsätter i samma hjulspår som tidigare styrelser. Några signaler på detta har inte kunnat märkas.

Svar från styrelsen: INGET !


9

2004-01-27

En förfrågan av privat karaktär.

Svar från styrelsen: INGET !


8

2004-01-17
?

Ännu ett avräkningsbesked?
Varför?

Ni vet väl att styrelsen ska ha en uppsättning av avräkningsbesked?
Nu när vi fått två exemplar av avräkningsbesked så kan jag inte låta bli att undra om styrelsen delat ut föreningens exemplar?

Svar från styrelsen: INGET !


7

2004-01-16
Tips

Vid isättning av nya säkerhetsdörrar har det blivit vissa skador på trappuppgångarnas väggar.
Styrelsen måste göra en noggrann okulärbesiktning så att skador kan bli åtgärdade på annans bekostnad än min och andra medlemmar.

Svar från styrelsen: INGET !


6

2004-01-13
Vaktmästaren

Hej, jag har försökt få tag på vaktmästaren, men inte lyckats.
Eftersom medlemmar t.o.m. frågar mig vem som är vaktmästare så förstår jag att jag inte är ensam den senaste tiden om att ha misslyckats med att få tag på vaktmästaren.

Har vaktmästaren gått samma väg som vicevärden?

Om det är så att vaktmästaren haft semester de senaste veckorna, varför har i så fall styrelsen inte informerat medlemmarna om detta?

Hur får jag tag på en vaktmästare för brf GoaGubbar?

Tacksam för svar.

Svar från styrelsen: INGET !


5

2004-01-09

En fråga av privat karaktär.

Svar från styrelsen: INGET !


4

2003-12-17

En fråga av privat karaktär.

Svar från styrelsen: INGET !


3

2003-12-16
Kranar

Hej igen! Trevligt med klockor i källarna. Kul idé (hoppas de får sitta kvar).

Jag har ett litet förslag som jag redan nämnt för Tomas, men för säkerhets skull får styrelsen det här på pränt (eftersom jag gissar att det i dessa dagar är ganska stressigt för styrelsen).

Om det är så att tvättmaskinerna inte är smarta nog att inte gå igång om någon tappkran är stängd kan det kanske vara idé att fundera på om istället en annan typ av kranar ska installeras till tvättmaskinerna, så att man tydligt kan se att både varm- och kallvatten är påkopplat.

Svar från styrelsen: INGET !


2

2003-12-15
E-adress?

Jo, ännu en sak som jag kom att tänka på nu.
Jag begär självfallet inte att styrelsen, i den rådande situationen detta år, ska kunna ge snabba svar på medlemmarnas skrivelser. Jag har visserligen bara fått svar på ett par av de 35-40 skrivelser (exkl. motioner... även om de går ihop) som jag lämnat till styrelsen sedan styrelsen tillsattes (förvisso många skrivelser, men jag hoppas styrelsen förstår vikten av de flesta frågor som jag tar upp), men jag skulle uppskatta om jag åtminstone - i väntan på svar - fick konfirmerat att styrelsen tagit emot (och läst) mina skrivelser.

Sedan ett tips. Om det är så att adressen till vaktmästeriet inte fungerar pga att vaktmästaren inte har någon fungerande dator (och att styrelsen av denna anledning ej brytt sig om att rätta upp problemet med e-adressen) så kan omöjligen någon i styrelsen ha missat vem som är expert på detta område. dvs jag. Och som ni vet sedan tidigare kan jag kan tänka mig att bistå med assistens.

Om det är så att vaktmästaren inte har en dator så finns det två alternativ.

Det ena är att köpa en begagnad dator. Man kan då få en utbyggbar dator i butik med ett års garanti (PIII 500 MHz, 128 MB RAM, 8,5 GB HD, CD, floppy, nätverkskort, tangentbord och mus) för mellan 1 000 och 1 500 kr. Detta pris är naturligtvis lite högt, men å andra sidan så får man ju då ett års garanti och säkerheten som följer med att köpa dator från en butik i stället för den privata marknaden.

Eller man kan köpa en helt ny dator. Med tanke på vad man får med en ny dator och det låga pris en dator med vaktmästarens behov ligger på, så blir det ganska svårt att motivera det första alternativet med en begagnad dator.

Svar från styrelsen: INGET !


1

2003-12-10
Kontakt

Hej, vill informera om att e-adressen till vaktmästaren inte fungerar.
Tacksam för snabb respons på när det fungerar igen eftersom jag skulle behöva ha tag på vaktmästaren.

Svar från styrelsen: INGET !
Tipsa en vän


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11