Exempel på motioner - 2007

Med anledning av att motionerna förra året mer eller mindre lämnades utan behandling av styrelsen så återkommer jag här med de motioner som fortfarande är relevanta.

Del 1 av dessa motioner hittar du genom att klicka här (med index)!

Del 3 av dessa motioner hittar du genom att klicka här!

Del 4 av dessa motioner hittar du genom att klicka här!

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner del 1a samt Motioner del 1b, och
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004, och
Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005, och
Motioner, del 4 - 2006.

Motioner - 2008 / Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Skriv till media ! NU !!!Jag kommer snart att lägga in styrelsens svar på nedanstående motioner tillsammans med mina kommentarer på styrelsens svar.

Motion 17-1 - Oberoende mötesordförande

Jag föreslår att styrelsen - för föreningens bästa - i fortsättningen erbjuder en neutral mötesordförande för framtida stämmor.

I denna förening (som i säkert många andra föreningar) är kunskapen inte särskilt hög om hur stämmor ska genomföras och vad som är rätt respektive fel att göra på en stämma. Alla måste dock förstå att vi kan inte ha en mötesordförande som är "part i målet" (del av styrelsen/HSB) och med den primära uppgiften att tillvarata HSB:s egna intressen (i stället för medlemmarnas).

Jag minns inte hur mycket vi betalar i arvode till mötesordföranden (det redovisas inte för medlemmarna eller i årsredovisningen), men det ligger uppskattningsvis på 1.000 kr. Det känns lite märkligt att betala HSB för detta subjektiva arbete.

Naturligtvis ska medlemmarna alltid informeras om vilket arvode som utgår till mötesordföranden.

Det är förvisso fritt upp till var och en att ta vem man vill till stämman och föreslå som mötesordförande. Det finns de som ställer upp på detta gratis och det finns de som har detta som hobby mot ett mindre arvode. Men det kräver att någon medlem tar ett dylikt initiativ att hitta en mötesordförande.

Jag kan bara hoppas att när det blir dags för stämma igen så är det inte ännu en gång Leif Cruse från HSB som läser upp denna och andra motioner, men risken för detta är stor så länge inga alternativ finns.

Om styrelsen får bestämma så kommer det naturligtvis att bli en mötesordförande från HSB som arbetar enbart i HSB:s och styrelsens intresse. Naturligtvis så kommer HSB/styrelsen att hävda att en ordföranden från HSB är neutral. Vad annat kan de säga? Men förhoppningsvis förstår alla att det inte fungerar så i praktiken, vilket alla kan notera på stämma efter stämma.

Sammanfattningsvis går min motion ut på följande;
1. Styrelsen ska vid varje stämma (eller åtminstone till varje årsstämma) erbjuda medlemmarna en neutral mötesordförande (som ej arbetar på eller för HSB), eller på annat sätt är knuten till HSB eller till styrelsen.

2. Styrelsen ska varje gång tydligt redogöra för vilket arvode mötesordförande får, och denna summa ska fastställas i förväg så att om någon medlem vill ta med en extern person till stämman som förslag till mötesordförande så ska dessa medlemmar kunna informera denna person vilket arvode som gäller.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-1)

Styrelsen vill ge följande svar till motionen.

Medlemmarna har sin fulla rätt att välja mötesordförande vi varje stämma som arrangeras i bostadsrättsföreningen. I de flesta fall brukar HSBs ledamot väljas till detta uppdrag.

Däremot blir det svårt att bjuda in personer i förväg, som dessutom inte är medlemmar i föreningen, då det inte framgår klart om de kommer att bli valda. Ett beslut som ytterst medlemmarna äger i sin hand.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad och kan i sammanhanget berätta att bostadsrättsföreningen inte har haft någon kostnad för mötesordföranden. Eventuellt arvode till HSBs ledamöter betalas av HSB och inte av bostadsrättsföreningen.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-1) med förslag

HSB-ledamoten brukar väljas?

Har någon i styrelsen varit på en stämma tidigare? Det är definitivt inte HSB-ledamoten som brukar väljas som mötesordförande på årsstämmorna i vår förening, vilket styrelsen nu vill göra gällande. Det är en av HSB-ledamoten utsedd person som arbetar på HSB. Det är också det enda som erbjuds av styrelsen (så medlemmarna har i praktiken inget val).

Man kunde ana redan årsstämman 2006 att styrelsen med denna formulering, i förtäckta ordalag, nu ville förbereda medlemmarna på att styrelsen i fortsättningen kommer att utse sig själv som mötesordförande (den enda som kan bli mindre neutral än de vi brukar ha som mötesordförande från HSB är just HSB-ledamoten).

(Not. Precis så blev det. För första gången blev det HSB-ledamoten (= styrelseledamoten) som valdes som mötesordförande.)

Svårt att bjuda in personer?

Sedan kan man undra varför styrelsen skriver vad den skriver. Det hade räckt med den första meningen (dvs upprepningen av vad jag skrivit i min motion), i kombination med ett svar på det som motionen egentligen handlar om. Av vilken anledning vill styrelsen få medlemmarna att tro att det blir svårt att bjuda in personer i förväg? Och att det skulle vara extra svårt att bjuda in personer som "dessutom" (utöver vad?) inte är medlemmar. De som varit på en stämma någon gång vet att de från HSB eller de HSB/styrelsen bjuder in inte heller är medlemmar, men där gäller tydligen andra regler, enligt styrelsen (men notera att det bara är styrelsens felaktiga uppfattning). Kan det möjligen vara för att försöka påverka medlemmarna så att styrelsen även i fortsättningen kan styra stämmorna helt med sin egen subjektiva mötesordförande? Den externa person som ev. kommer hit är naturligtvis medveten om förutsättningarna. Så vad är problemet?

Ej svar på motionen

Styrelsen vill inte svara på min önskan om att styrelsen ska erbjuda medlemmarna en neutral mötesordförande. Även om styrelsen inte skriver det i ord så är det helt klart att andemeningen är att styrelsen inte tänker göra något för att stämman ska få en neutral mötesordförande. Dvs inte med mindre än att medlemmarna förstår att de måste ställa detta krav, varvid styrelsen måste följa stämmans beslut.

Arvodet (till "HSBs ledamöter"???) betalas av HSB?

Vad har ev. arvode till HSB:s ledamöter med denna fråga att göra?

Men eftersom styrelsen tar upp denna icke till ämnet hörande fråga vill jag säga följande;
Om man sitter i en styrelse så är det minsta man kan begära att styrelsen ska känna till att HSB inte betalar någonting! Oavsett om föreningen betalar mötesordföranden (eller HSB:s ledamöter) direkt eller via avtal så är det ändå föreningen (dvs vi medlemmar) som betalar, och inte HSB.

Jag föreslår att det bestäms att alternativ och neutral mötesordförande ska kunna väljas på stämman, och att styrelsen klargör och protokollför att vilken intern eller extern person som helst kan väljas som mötesordförande, eftersom det är detta som gäller, och inget annat!


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-1

Ordförande vid föreningsstämma utses av stämman. Det är alltså de närvarande röstberättigade medlemmarna på föreningsstämman som väljer den stämmoordförande man vill ha och denne behöver inte vara medlem i föreningen.

Den som öppnar föreningsstämman har uppgiften att anmoda föreningsmedlemmarna att välja en stämmoordförande, som skall vara opartisk. För att till fullo bevara denna opartiskhet är det bästa om initiativet till en neutral stämmoordförande, som enligt motionärens önskemål skall vara obunden av HSB eller styrelsen, kommer från medlemmarna själva.

Arvodet till stämmoordförande kan inte fastställas i förväg då man inte vet hur mycket arbete som måste läggas ned.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.


Motion 17-2 - Valberedningens uppgifter & regler

Det är bra att vår förening har en valberedning, men det hade kanske varit ännu bättre om alla - valberedning såväl som styrelse och medlemmar - vet precis vad som egentligen ingår i valberedningens uppgifter (i st. för som idag där varken valberedning eller medlemmar vet detta).

Jag föreslår därför - för att säkra föreningens framtid - att nedanstående bestäms, och det beslutas även att specifikationen av valberedningens uppgifter, enligt nedan (och vad som beslutas på stämman), framöver läggs in i stadgarna.

Aktiv valberedning

En aktiv valberedning ska eftersträvas av förening såväl som av styrelse.

Sammankallande i valberedning

Vem som är sammankallande utses på stämman när valberedning väljs (även vid omval).

Om den som är sammankallande i valberedningen hoppar av utser övriga i valberedningen en sammankallande inom sig (vilket medlemmarna omedelbart informeras om).

Arvode för valberedning

Om arvode ska utgå till valberedning så bestäms storleken på detta arvode i samband med val av valberedning (även vid omval).

Valberedningen får sitt arvode i efterskott.

Den som hoppar av valberedningen får arvode endast för den tid som personen varit aktiv i valberedningen.

Budget för valberedning

Om valberedningen ska ha en budget för sin verksamhet så bestäms storleken på denna budget i samband med val av valberedning (även vid omval). I samband med detta definieras vad budgeten kan och får användas till.

Hur dessa pengar använts redovisas sedan i detalj i årsredovisningen.

Vem får ingå i en valberedning?

Endast medlem som fysiskt bor i föreningen får ingå i valberedningen.

De som ingår i en valberedning får inte ha några kopplingar till styrelsen (familj eller släkt) eller själv inneha något annat förtroendeuppdrag i föreningen.

En valberedning tillsätts (och avsätts) av medlemmarna (aldrig av styrelsen) på stämma.

Hur ska valberedningen arbeta?

En valberedning får inte samarbeta med styrelsen i val av medlemmar till olika förtroendeposter. Valberedningen ska arbeta helt självständigt och fristående från styrelsen!

En styrelse får aldrig ges någon förhandsinformation från valberedningen. Det valberedningen har att berätta måste de göra samtidigt för alla medlemmar.

Valberedningen får aldrig under några omständigheter exkludera något förslag som kommit till valberedningen. Alla förslag på medlemmar till olika förtroendeposter, som kommit till valberedningen skriftligt eller muntligt ska ovillkorligen redovisas av valberedningen för medlemmarna. Det får inte förekomma något hemlighetsmakeri.

Valberedningen får inte lägga något personligt tyckande i sin redovisning till medlemmarna av de förslag som kommit in. Valberedningen får enbart redovisa rena fakta!

En valberednings uppgift är inte att behandla information och ge sina personliga åsikter, utan valberedningen ska enbart förmedla information i form av fakta och sanningar.

Valberedningen tar kontakt med alla nyinflyttade medlemmar (med stöd av löpande information från styrelsen om vilka som flyttar in) för att undersöka om nyinflyttade skulle kunna tänka sig en förtroendepost inom föreningen.

Valberedningen ska, före stämma där val ska förekomma, skriftligt till alla medlemmar redovisa alla förslag som kommit in till valberedningen.

Det är inte meningen att valberedningen ska hemlighålla några uppgifter, utan det som valberedningen fått kännedom om är information som samtliga medlemmar måste få ta del av i oredigerad form. Valberedningen får under inga omständigheter bli ännu en maktfaktor i föreningen (som då i så fall bara skapar mer problem och mindre demokrati).

När ska valberedningen vara verksam?

Valberedningen är verksam under hela året (och alltså inte t.ex. bara en viss period före stämma).

Vilka poster ska valberedning hitta personer till?

Valberedningen ska hitta personer till;
 • Styrelseledamöter
 • Suppleanter till styrelsen
 • Revisorer
 • Revisorsuppleant
 • Representant för föreningen till HSB fullmäktige samt suppleant för denne
 • Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva, som sedan utses av medlemmarna)
 • Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningen
 • Medlemmar som ska ingå i olika projekt (dvs projektgrupper)
Valberedningen ska söka medlemmar främst till;
 • De poster där avhopp skett under året från ovanstående poster
 • De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och på andra poster)
men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster. Dessa förslag måste naturligtvis också redovisas av valberedningen.

Likväl som att ledamöter kan hoppa av när de vill så kan naturligtvis medlemmarna t.ex. avbryta ledamöters uppdrag i styrelsen, om medlemmarna inte är nöjda med styrelsens prestation. Detta alltså oavsett hur lång tid en ledamot sitter på i styrelsen.

Löpande information till medlemmarna

Valberedningen måste några gånger under året redovisa för medlemmarna hur arbetet fortskrider med aktuell status.

Valberedningens kontakt med styrelse

Ett par gånger om året (2 till 4 gånger) är valberedning och styrelsens alla ledamöter (helst även med samtliga suppleanter) skyldiga att träffas personligen och i grupp för att diskutera om ledamöterna är nöjda med hur arbetet i styrelsen fortlöper och om samarbetet mellan ledamöterna fungerar. Styrelsens ordförande är sammankallande till dessa möten (vilket kan ske på uppmaning av den som är sammankallande i valberedningen, då styrelsen är skyldig att följa denna uppmaning).

Valberedningen har också rätt att vid behov ta kontakt personligen med enskilda ledamöter och suppleanter för att utröna om allt fungerar som det ska i styrelsen. Utfallet från dessa möten och kontakter ska snarast via valberedningen informeras medlemmarna skriftligen.

Om valberedningen misstänker att styrelsearbetet inte fungerar riktigt som det ska så är valberedningen skyldig att detaljerat informera medlemmarna om detta skriftligen.

Styrelsens skyldigheter

Styrelsen är skyldig att underlätta valberedningens arbete med t.ex. utskrifter av flygblad, upplåta lokal för möten, ge omedelbar information om vem som flyttat in i föreningen, o.dyl.

Det är styrelsens uppgift att tydligt, på alla sätt som är möjliga, se till så att alla medlemmar vet vem som ingår i valberedningen (via anslagstavlor, webbsajt, informationsutskick, etc) och hur valberedningen kontaktas.

Det valberedningen har att informera om måste styrelsen upplåta plats för på styrelsens webbsajt (styrelsen får avgöra om styrelsen själv - då utan fördröjning - ska lägga ut informationen eller om de vill överlåta detta till valberedningen).

Styrelsen får inte censurera någon information från valberedningen.

Om en styrelseledamot, eller någon på en annan förtroendepost i föreningen, avser att inte fortsätta efter nästa val så meddelar i första hand (i andra hand gör styrelsen detta) denna person sitt beslut till valberedningen, som i sin tur ser till att detta snarast kommer medlemmarna till kännedom.

Det är viktigt att styrelsen (via mötesordförande) noga informerar medlemmarna om att vilken medlem som helst kan föreslå sig själv eller vilken annan medlem som helst på stämman, och man behöver inte gå via valberedningen om man inte vill.
Valberedningen är endast en samordnande enhet med som mål att underlätta.

Informera om avhopp/förändringar i valberedning

Om förändringar till nästa ordinarie stämma sker i valberedningens konstitution, eller om valberedningen avbryter sitt arbete, eller andra viktiga förändringar inträffar här, är i första hand valberedningen skyldig att informera medlemmarna om det inträffade. I andra hand är styrelsen skyldig att snarast tillse att medlemmarna får informationen.

Information om avhopp från andra förtroendeposter

Det är i första hand styrelsens uppgift att informera om varje förändring som sker bland de förtroendeposter som finns i föreningen, men valberedningen måste också komplettera denna information till medlemmarna, eftersom det påverkar valberedningens arbete.

Kontakt mellan medlemmar och valberedning

Precis som på stämman så kan enskilda medlemmar föreslå andra medlemmar till vilken förtroendepost som helst i föreningen. Man behöver alltså inte föreslå just sig själv.

Valberedningen fungerar som en kompletterande mellanhand mellan medlemmarna och styrelsen varför medlemmarna kan framföra sina synpunkter till valberedningen, som sedan tar upp detta på sina möten med styrelsen.

Redovisning

Valberedningen redovisar på stämman;
 • hur valberedningen arbetat under året,
 • vad resultatet blivit.
Denna redovisning sker i början av varje punkt i stämmans dagordning för val av medlemmar på förtroendeposter.


Förhoppningsvis förstår styrelsen vikten av ovanstående så att styrelsen inte (i vanlig ordning) föreslår avslag på denna motion. Men om styrelsen trots allt skulle föreslå avslag - då i så fall styrelsen naturligtvis måste skriva ett eget förslag - så är det viktigt att medlemmarna själva tänker till och tar ett enhetligt beslut om att ovanstående regler ska gälla framöver. Det är medlemmarna som bestämmer, och dessa regler är enbart för allas bästa!

Det är också viktigt att detta beslut inte skjuts fram till kommande stämma (extrastämma eller årsstämma), utan beslut tas nu! Det finns inga skäl för att avvakta. Om någon medlem har förslag på förändringar av ovanstående regler så tas eventuella beslut på justeringar under denna årsstämma!

ÖVRIGT:
Se webbsidan http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm för mer information om valberedningens uppgifter.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-2)

Styrelsen vill ge följande svar till motionen. Styrelsen ämnar förelägga medlemmarna förslag till nya stadgar under förhoppningsvis våren 2006. I samband med detta ser styrelsen det viktigt att därutöver diskutera andra saker typ regelverk åt tex valberedningen.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-2) med förslag

Våren 2006 kom och gick, utan något förslag till regelverk för valberedningen från styrelsen, trots löftet om detta.
Och inga förslag till nya stadgar blev det, varken till våren 2006 eller efter detta.

Nya stadgar kanske till våren 2006?

Stadgarna skulle ha förnyats för fyraår sedan! Inte ens nu kan styrelsen ge ett klart besked på när styrelsen kommer att ta tag i detta!

Vad har stadgar med valberedningen att göra?

Varför försöker styrelsen skjuta beslutet fram i tiden? Jag visste i och för sig att styrelsen skulle göra detta (av denna anledning skrev jag in i min motion att det var viktigt att beslut togs till årsstämman i stället för att fortsätta att utan anledning skjuta detta framför sig). Men man kan bara hoppas att medlemmarna förstår att beslut nu ska tas till stämman.

Inget svar på motionen

Precis som för de flesta andra motioner så har styrelsen ej gett något svar på motionen.

Lättlurad

Stämman (inkl. jag själv) var väldigt lättlurad här. Som en medlem påpekade under stämman så fanns det ju ett färdigt förslag i min motion. Det var bara att ta ställning till om detta förslag kunde antas som det var eller om det fanns något önskemål från något håll på justering.

Jag föreslår att beslut tas att mitt förslag till riktlinjer för valberedningen ska gälla, eller om någon justering behöver göras, och i så fall vilken, innan beslut tas på stämman (utan att skjuta detta längre på framtiden).


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-2

Valberedningen är stämmans och medlemmarnas organ.

Styrelsen anser det därmed viktigt att man gör en noggrann utredning av valberedningens uppgifter innan beslut tas, där medlemmarna får framföra sina synpunkter.

Styrelsen föreslår därför att en arbetsgrupp tillsätts för att närmare utreda riktlinjerna för valberedningen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar tillsätta en arbetsgrupp för att utreda riktlinjerna för valberedningen. Utredningen skall komma att redovisas på kommande föreningsstämma.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-2)

"Styrelsen anser det därmed viktigt att man gör en noggrann utredning av valberedningens uppgifter innan beslut tas, där medlemmarna får framföra sina synpunkter", skriver styrelsen.
Styrelsen nu haft några år på sig att se till så att denna utredning utförts.
Medlemmarna har oxå haft ett par år på sig att fundera på detta
Beslut kan nu tas på årsstämman 2007.

"Styrelsen föreslår därför att en arbetsgrupp tillsätts för att närmare utreda riktlinjerna för valberedningen.", skriver styrelsen.
Styrelsen har beretts möjlighet att ge sina svar. Ingen arbetsgrupp behövs. Beslut ska nu tas på årsstämman 2007.

"Utredningen skall komma att redovisas på kommande föreningsstämma", skriver styrelsen.
Ingen mer förhalning från styrelsen av denna fråga!


Motion 17-3 - Val till HSB-fullmäktige

På årsstämman sker val av representanter till HSB-fullmäktige under punkten;
- Val av HSB-fullmäktige

Som regel resulterar denna punkt i följande beslut;
Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att inom sig utse representanter till HSB Malmös fullmäktige.

Många känner nog inte till vad detta innebär, men meningen är att medlemmarna ska välja vem i föreningen de vill ha som ska representera föreningen på de möten som hålls mellan HSB och representanter från alla HSB bostadsrättsföreningar i Malmö.

Här ska föreningen välja två personer (varav en suppleant) som
- vågar tala för föreningen,
- har förmåga att framföra åsikter,
- är engagerade,
- har insikt och kunskap om föreningen och organisationen.

Självfallet ska man inte med automatik överlåta detta uppdrag till styrelsen. Det är ett beslut som det är extremt viktigt att medlemmarna gemensamt fattar.

Det är också mycket viktigt att alla förstår att de som väljs här absolut inte på något sätt behöver ingå i styrelsen. Det är bara styrelserna och HSB som försöker få det till att se ut så.

Att fördela "makten" på fler medlemmar skapar flera stora fördelar, t.ex. att kontrollen blir bättre och medlemmarna får bättre möjligheter att påverka. Dessutom gör detta att styrelsen får extra krav på sig att informera medlemmarna om vad som händer och hur styrelsen tänker i olika frågor.

Om medlemmarna inte får någon information om vad som händer på dessa fullmäktigemöten så vet medlemmarna heller inte om representanten verkligen talar i föreningens intresse.

Som det är idag vet vi inte ens om de som valts som representanter går till dessa möten!

Jag föreslår därför följande;
 1. Val av representant (inkl. suppleant) till HSB fullmäktige görs av stämman (ej av styrelsen).
 2. Den som väljs kan ingå i styrelsen, men det behöver inte vara så.
 3. Fullständig redovisning till medlemmarna görs, av den som väljs för detta uppdrag, om vad denna representant tagit upp, och allt som sagts och beslutats på de möten som hålls.
  Redovisning till medlemmarna sker via styrelsens webbsajt och via utskick.
 4. Arvode utgår till den som väljs om denna person ej ingår i styrelsen.
 5. Dessa rutiner skrivs in i stadgarna vid nästa uppdatering.
Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för information om allt som berör boendet i en bostadsrätt, men speciellt för vad som gäller avseende HSB-fullmäktige.

Styrelsens svar på denna motion (17-3)

Det står varje årsmöte fritt att välja kandidater som representerar bostadsrättsföreningen till HSB Malmös fullmäktige. Det finns inget som säger att dessa personer skall utgöras av de som sitter i styrelsen även om så skett på senare år.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Not.
Styrelsen förde inte in i protokollet det som bestämdes på stämman, dvs att styrelsen skulle lämna en redovisning från fullmäktigemötena!
Dessutom uppfyllde styrelsen ej heller detta beslut!


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-3) med förslag

Bra och ärligt svar (även om det är en upprepning av vad jag redan skrivit). Kan dock tillägga att det inte bara fungerat så under senare år, utan styrelsens ledamöter har haft detta uppdrag under alla år.

Styrelsen kunde i och för sig i sitt svar haft någon åsikt om att medlemmarna ska få information om vad som händer och om vilka beslut som tagits på fullmäktigestämman.

RESULTAT

Efter lite press från flera medlemmar så utlovar styrelsen att lämna en redovisning från fullmäktigemötena i framtiden.

Så har ej skett!
VARFÖR ???

Jag föreslår att de fem punkter jag föreslagit i min ursprungliga motion beslutas gälla av stämman.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-3

Val av fullmäktigeledamöter och suppleanter till HSB Malmös fullmäktigesammanträde kan ske på föreningsstämman eller på ett styrelsemöte. Till fullmäktige får endast utses medlemmar i föreningen eller någon som utan att vara medlem idag sitter i styrelsen.

Eftersom föreningsstämman valt en styrelse, som företräder föreningen utåt, anser styrelsen det lämpligt att någon i styrelsen, normalt ordföranden eller vice ordföranden, väljs av styrelsen att företräda föreningen på HSB Malmös fullmäktigesammanträde. Något särskilt arvode utgår inte till den inom styrelsen som deltager på sådant sammanträde.

Enskilda medlemmar i föreningen har därutöver rätt att närvara på HSB Malmös fullmäktigesammanträde, då denna beslutats vara offentlig, och enligt § 22 i HSB Malmös stadgar också rätt att ta del av protokollet tre veckor efter fullmäktigesammanträdet.

Fullmäktigeledamoten rapporterar åter till styrelsen om vad som förevarit på fullmäktigesammanträdet och styrelsen beslutar sedan i sitt uppdrag att sköta föreningens förvaltning vad som är relevant för medlemmarna i föreningen att känna till.

Styrelsen anser därmed inte något behov föreligger att lämna en fullständig redovisning till medlemmarna.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-3)

"Eftersom föreningsstämman valt en styrelse, som företräder föreningen utåt, anser styrelsen det lämpligt att någon i styrelsen, normalt ordföranden eller vice ordföranden, väljs av styrelsen att företräda föreningen på HSB Malmös fullmäktigesammanträde", skriver styrelsen.
Styrelsen har nu ändrat åsikt och vill behålla denna funktion inom styrelsen.
Men eftersom det bevisligen leder till att medlemmarna inte får någon information, eller ens informeras om vem som gått på vilkem stämma (eller får någon som talar för föreningens bästa) så anser jag att bäst är om ingen i styrelsen (i alla fall inte i nuvarande styrelse) innehar denna funktion.

"Något särskilt arvode utgår inte till den inom styrelsen som deltager på sådant sammanträde", skriver styrelsen.
Det är sant. Det ingår i det arvode styrelsen har.

"Enskilda medlemmar i föreningen har därutöver rätt att närvara på HSB Malmös fullmäktigesammanträde, då denna beslutats vara offentlig, och enligt § 22 i HSB Malmös stadgar också rätt att ta del av protokollet tre veckor efter fullmäktigesammanträdet", skriver styrelsen.
Men så öppen som styrelsen påstår att den är, är inte detta fullmäktigesammanträde. Vad gäller protokollen är de kanske öppna, dock svårtillgängliga.

"Fullmäktigeledamoten rapporterar åter till styrelsen om vad som förevarit på fullmäktigesammanträdet och styrelsen beslutar sedan i sitt uppdrag att sköta föreningens förvaltning vad som är relevant för medlemmarna i föreningen att känna till", skriver styrelsen.
Om fullmältigeledamoten rapporterar något till styrelsen vet vi ingenting om, men vi kan gissa att detta inte är sant.
Som vi kunnat notera så har styrelsen aldrig någonsin ansett att medlemmarna behövt känna til något som tagits upp på fullmäktigesammanträdena.

"Styrelsen anser därmed inte något behov föreligger att lämna en fullständig redovisning till medlemmarna", skriver styrelsen.
Dvs "Styrelsen anser därmed inte något behov föreligger att lämna någon redovisning till medlemmarna".


Motion 17-4
Information om vad det innebär att vara justerare

Jag föreslår att styrelsen skriftligt och tydligt (via utskick till varje medlem samt information på styrelsens webbsajt) informerar medlemmarna om allt vad det innebär att väljas som justerare av stämmoprotokoll.

Om inte justerarna antecknar och är vakna på stämman så blir resultatet att justeringen som de gör inte är vatten värd. Justerarna accepterar då bara protokollet, med felaktigheter och brister, så som det skrivits av styrelsen.

Vi kan se från protokollet till årsstämman 2005 hur viktigt det är att justerarna sköter sin uppgift. Justerarna hade då inte en enda anmärkning på det av styrelsen skrivna protokollet. Detta trots felaktigheter som att det inte skrevs in i protokollet att dåvarande ordförande utlovade att stämmoprotokoll skulle kopieras till var och en som så uttryckligen bad om detta.

Att justerarna inte anmärkt på denna felaktighet utnyttjades sedan av styrelsen för att vägra lämna ut protokollen enligt det givna löftet.

Justerare ska inte samtidigt vara styrelseledamöter eller vara rädda för att göra justeringar av skrivna protokoll. I och med att styrelsen skriver protokollen så blir det i annat fall bara ett protokoll så som styrelsen vill att protokollet ska se ut, och med de fel som styrelsen begår.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-4)

Då protokollen i en bostadsrättsförening oftast har formen av beslutsprotokoll, dvs de beslut som fattas tecknas ned i ett särskilt dokument benämnt protokoll, är justeringsmännens uppgift att se till så att texten överensstämmer med beslutsformuleringen.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen i årsredovisningen, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-4) med förslag

Ofullständigt svar

Styrelsen svarar inte på ifall den har för avsikt att i fortsättningen informera på stämmor (samt på styrelsens webbsajt, i informationspärm, etc) om justeringsmännens uppgifter och ansvar på stämmor. Alltså måste medlemmarna kräva detta. Dvs bl.a. det som jag tagit upp.

Styrelsen nämner inget om att en primär uppgift inte bara är att kontrollera om de skrivna besluten överensstämmer med vad som bestämdes på stämman, utan även (inte minst viktigt) att allt finns med.

Inget nämns om styrelsens vägran att följa stämmans beslut

Styrelsen undviker att svara på varför den är så rädd för att medlemmarna ska kunna få en kopia av de offentliga protokollen.

Jag föreslår att justeringsmännens uppgifter och riktlinjer enligt vad jag beskrivit här förs in i protokoll, på webbsajt, i informationspärm och övriga för detta lämpliga ställen.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-4

Stämmoprotokollet får den utformning som protokollföraren för sin andel anser riktig.

En justerare skall intyga att det som protokollföraren skrivit stämmer överens med vad som faktiskt yttrades och beslutades på föreningsstämman. Justeraren får då antingen godkänna protokollförarens version genom att under "justeras" skriva enbart sitt namn eller vid sin namnteckning ange hur han anser protokollet skall lyda i de delar han är oenig.

Genom denna redovisning anser styrelsen att samtliga medlemmar får kännedom om vad som gäller beträffande uppdraget som justerare och ser ingen anledning att ytterligare informera medlemmarna.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-4)

Styrelsen vill inte svara på frågorna i motionen. Det säger en hel del.

"Stämmoprotokollet får den utformning som protokollföraren för sin andel anser riktig", skriver styrelsen.
Dvs "Stämmoprotokollet får den utformning som styrelsen för sin andel vill att medlemmarna skulle ha bestämt".

"Genom denna redovisning anser styrelsen att samtliga medlemmar får kännedom om vad som gäller beträffande uppdraget som justerare och ser ingen anledning att ytterligare informera medlemmarna", skriver styrelsen.
Jag detta är styrelsens subjektiva åsikt, men sanningen är motsatsen.


Motion 17-5
Arbetsordning för vicevärd

Att medlemmarna i föreningen ska veta vad vicevärden har för uppgifter borde vara mer än självklart. Hur ska det annars kunna fungera?

På extrastämman den 11/10 2005 framkom att de arbetsuppgifter som den av styrelsen utsedda (internt inom styrelsen, i strid med alla rekommendationer för hur det egentligen ska fungera) vicevärden inte var definierade.

Enligt styrelsens overifierade uppgifter skulle det dessutom bli väldigt dyrt att anlita en extern vicevärd.

Att styrelsen inte tagit fram någon form av arbetsordning för vicevärden (precis samma gäller för vaktmästaren) är synnerligen ineffektivt och kan självklart inte göra annat än att påverka föreningen i negativ riktning på flera olika sätt.

Jag föreslår därför att;
 1. Stämman beslutar att styrelsen ska ta fram en arbetsordning för vicevärden (såväl som för vaktmästaren).
 2. Medlemmarna genast informeras om vilka arbetsuppgifter som hör till vicevärden (såväl som för vaktmästaren), så att medlemmarna vet i vilka frågor medlemmarna kan/bör/ska kontakta vicevärden.
Här kommer kanske styrelsen att svara något i stil med att detta är en "styrelsefråga" (eller något annat irrelevant). Men förhoppningsvis förstår alla att så ej är fallet. Det är naturligtvis medlemmarnas självklara rättighet att veta vilka uppgifter som hör till vicevärden, och den styrelse som inte informerar om dessa uppgifter kan ingenting om varken styrelsearbete eller hur en förening ska fungera.

Det är kanske inte lätt för en oerfaren styrelse att känna till hur det ska fungera, men eftersom vi har en HSB-ledamot i styrelsen som borde veta vad som gäller så är det märkligt att medlemmarna än i dag inte har en aning om varken vad varken vaktmästare eller vicevärd gör.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-5)

Mellan årsmötena är det den av stämman valda styrelsen som handhar förvaltningen. Frågor om såväl arbetsordning för vicevärd som vaktmästare är frågor som tillhör denna förvaltning.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-5)

Styrelsen besvarade denna motion ungefär som jag skrev i motionen att den skulle göra.

Här har styrelsen lärt sig något nytt. På föregående extrastämma så var det en mindre initierad medlem som hävdade att diskussionen vi då hade inte var relevant eftersom den aktuella frågan hörde till "förvaltningen". Så fungerar det naturligtvis inte alls, men eftersom medlemmarna tycktes låta sig luras av detta så har nu styrelsen anammat ordvalet i sina svar på motionerna.

Man blir faktiskt lite mörkrädd när man hör något sådant. Är kunskapen om hur en förening fungerar verkligen så här usel? Det känns onekligen lite riskabelt att ha en styrelse som tror att det fungerar så som den skriver i sitt svar.

För den som läser detta som inte vet hur det egentligen ska gå till så är det mycket enkelt. Medlemmarna (stämman) bestämmer om allt, utan undantag! Styrelsen är bara ett verktyg för att utföra medlemmarnas önskningar, inom de rättsliga ramar som finns.

Jag föreslår att punkt 1 och 2 i min ursprungliga motion fastställs som gällande av stämman.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-5

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att leda arbetet för vicevärd och vaktmästare. Som ett verktyg för styrelsen kan styrelsen upprätta en arbetsordning för vicevärden och vaktmästaren, som då kan utgöra ett underlag vid löneförhandlingar och en beskrivning av omfattningen av arbetsuppgifterna. Detta utgör ett internt dokument, som styrelsen inte anser att medlemmarna skall ha del av.

Däremot har medlemmarna rätt att ställa frågor till styrelsen på en föreningsstämma om vicevärdens och vaktmästarens arbetsuppgifter, om ärendet förekommer på föreningsstämman.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-5)

"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att leda arbetet för vicevärd och vaktmästare", skriver styrelsen.
... enligt de direktiv som stämman ger styrelsen.

"Som ett verktyg för styrelsen kan styrelsen upprätta en arbetsordning för vicevärden och vaktmästaren, som då kan utgöra ett underlag vid löneförhandlingar och en beskrivning av omfattningen av arbetsuppgifterna", skriver styrelsen.
Att styrelsen inte gjort detta är skrämmande!

"Detta utgör ett internt dokument, som styrelsen inte anser att medlemmarna skall ha del av", skriver styrelsen.
Vad tror du styrelsen är så rädd för att det ska avslöjas?

"Däremot har medlemmarna rätt att ställa frågor till styrelsen på en föreningsstämma om vicevärdens och vaktmästarens arbetsuppgifter, om ärendet förekommer på föreningsstämman", skriver styrelsen.
Det hjälper inte mycket när styrelsen varje gång vägrar svara på frågor om detta.


Motion 17-6 - Besparingsplan

Vilken styrelse som helst kan spendera pengar, men frågan är vad som görs för att spara pengar?

När styrelsen på extrastämman den 11/10 2005 aviserade ännu en av många avgiftshöjningar så reagerade medlemmarna. Men som medlem borde man förstå inte bara att löpande investeringar är nödvändiga, utan även att det är mycket viktigt att styrelsen är kapabel att hålla styr på kostnaderna.

Medlemmarna har till dags dato inte sett något tecken på att någon styrelse haft koll på utgifterna. Gång på gång har entreprenörer anlitats utan att upphandlingar har gjorts på det sätt som det ska göras (t.ex. anbudsförfrågan med minst tre, gärna många fler parter). Vi har även sett i årsredovisningar att vissa kostnader stigit på ett helt osannolikt sätt (t.ex. värmekostnader). Detta utan att någon reagerar. Den som då tror annat än att kostnaderna kommer att fortsätta stiga i höjden måste vara väldigt okunnig. Naturligtvis kommer avgiftshöjningarna att fortsätta! När man sedan ovanpå allt annat ska installera ett nytt låssystem kastar vi hundratusentals kronor av våra pengar i sjön, dvs av de investeringar vi två år tidigare gjort i nya låssystem. Inte särskilt ekonomiskt, och vad vinner vi egentligen på detta usla utnyttjandet av våra resurser, kan man undra?

Vi har aldrig haft en styrelse som visat för medlemmarna att den haft kapacitet att hålla styr på kostnaderna. Detta skapar en stor osäkerhet i föreningen och leder till negativa effekter för medlemmarna rent ekonomiskt. På flera olika sätt!

Jag föreslår därför att styrelsen löpande ska skriftligt redovisa för alla medlemmar vilka åtgärder styrelsen vidtager, och kommer att vidtaga framöver (på specificerad tid) för att spara pengar.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-6)

Medlemmarna får varje år en utförlig redovisning över intäkter och kostnader i årsredovisningen. Därutöver har styrelsen vid ett antal tillfällen såväl muntligen som skriftligen informerat om olika engagemang i föreningen som renderar kostnader.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-6) med förslag

Goddag yxskaft!

Vad har detta svar med min motion om besparingar att göra?

Enbart kostnadsökningar (som styrelsen ej kunnat redogöra för) !

Styrelsen refererar till årsredovisningen som svar på denna motion. Om styrelsen inte kan precisera något styrelsen gör för att minska kostnaderna tror jag alla begriper att styrelsen inte lägger någon energi alls inom detta område. Årsredovisningen - där vi kan se att i princip alla kostnader har stigit, vissa onaturligt mycket - bekräftar detta.

"Informerat om olika engagemang"?

Sedan kan man tillägga att styrelsen förvisso informerat skriftligen (enbart på den anslagstavla som är dold i källaren och som enbart vissa medlemmar ser) om vissa kostnader (dvs om de beslut som styrelsen tagit tidigare), men enbart i efterskott, dvs efter att beslut tagits (och arbete beställts)!

Jag föreslår att styrelsen löpande ska skriftligt redovisa för alla medlemmar vilka åtgärder styrelsen vidtager, och kommer att vidtaga framöver (på specificerad tid) för att spara pengar.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-6 & 17-7

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning. I detta uppdrag ingår att se till att årsavgifterna täcker kostnaderna för föreningens löpande verksamhet. Styrelsen skall därvid arbeta för att föreningens ekonomi hålls i balans, men också att kostnaderna för den löpande förvaltningen hålls nere, så att årsavgifterna inte blir så höga att bostadsrättspriserna faller.

Styrelsens sätt att arbeta för att hålla nere kostnaderna för den löpande förvaltningen är en angelägenhet som styrelsen har att själv behandla.

Styrelsens arbete granskas därutöver av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning. Medlemmarna har på föreningsstämman möjligheter att ställa frågor om kostnaderna i årsredovisningen och om förhållanden som inverkar på bedömningen av årsredovisningen och föreningens ställning i övrigt.

Därtill kan nämnas att beslut om att installera låssystem med porttelefon har fattats av närvarande medlemmar på etxra föreningsstämman den 11 oktober 2005.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-6)

"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning", skriver styrelsen.
Jaha?

"I detta uppdrag ingår att se till att årsavgifterna täcker kostnaderna för föreningens löpande verksamhet", skriver styrelsen.
Som vi kan se från årsredovisningen så har styrelsen rejält misslyckats med denna grundläggande uppgift.

"Styrelsen skall därvid arbeta för att föreningens ekonomi hålls i balans, men också att kostnaderna för den löpande förvaltningen hålls nere, så att årsavgifterna inte blir så höga att bostadsrättspriserna faller", skriver styrelsen.
Som vi kan se från årsredovisningen så är detta ännu fler uppgifter som styrelsen rejält har misslyckats med.

"Styrelsens sätt att arbeta för att hålla nere kostnaderna för den löpande förvaltningen är en angelägenhet som styrelsen har att själv behandla", skriver styrelsen.
NEJ !!!

"Styrelsens arbete granskas därutöver av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen", skriver styrelsen.
Styrelsen ljuger här öppet om att det som motionen tar upp granskas av föreningens revisorer.

"Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning", skriver styrelsen.
Jo, det kan föreningsstämman göra!

"Medlemmarna har på föreningsstämman möjligheter att ställa frågor om kostnaderna i årsredovisningen och om förhållanden som inverkar på bedömningen av årsredovisningen och föreningens ställning i övrigt", skriver styrelsen.
Denna möjlighet finns, men bara till viss del. Dessutom hjälper inte frågor om medlemmarna inte får svar.

"Därtill kan nämnas att beslut om att installera låssystem med porttelefon har fattats av närvarande medlemmar på etxra föreningsstämman den 11 oktober 2005", skriver styrelsen.
Och detta har att göra med vad?


Motion 17-7 - Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten

Eftersom jag själv tidigare ingått i styrelsen så har jag noterat att ingen styrelse utfört styrelsens grundläggande uppgift att hålla koll på de största utgifterna, som för fjärrvärme, el och vatten.

De medlemmar som var på årsmötet 2005 kunde konstatera, från styrelsens oförmåga att svara på de felaktiga siffrorna i årsredovisningen, att fram till detta årsmöte så hade ingen styrelse analyserat dessa kostnader närmare.
En styrelse påstod att den hade koll på dessa värden/siffror. Ironiskt nog så var detta samma styrelse som sedan alla kunde konstatera från årsredovisningen 2005 att de inte hade en aning om dessa kostnader.

Det känns lite skrämmande att man ska behöva skriva en motion om att styrelsen ska utföra sina arbetsuppgifter, men eftersom det inte verkar finnas något annat sätt så vill jag här föreslå följande;

Styrelsen ska löpande hålla koll på kostnaderna för fjärrvärme, el och vatten.

Dessa siffror presenteras löpande på styrelsens webbsajt (med start från ett antal år tillbaka) så att alla medlemmar kan se utvecklingen för förbrukning och kostnader.

Siffrorna ska vara utlagda för alla medlemmar senast tre månader efter årsmötet.
Om dagens styrelse utfört sina uppgifter så ska styrelsen redan i god tid innan denna stämma delgivit medlemmarna detaljerad information om förbrukningen under de senaste åren i vår förening.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-7)

Styrelsen arbetar med att kontinuerligt följa upp de kostnader som kommer styrelsen till del. Det är tråkigt att motionären som själv suttit i styrelsen endast kunnat konstatera att såväl under motionärens tid i styrelsen som senare har ingen kontroll utförts.

Antingen har medlemmarna förtroende för den styrelse som är vald i annat fall skall den bytas ut. Denna styrelse arbetar med att finna lösningar för att på ett konstruktivt sätt kontrollera de konsumtionsräkningar som kommer föreningen till del.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-7) med förslag

Styrelsen försöker på ett barnsligt sätt anmärka på att jag personligen inte tagit fram statistik på förbrukning under min tid i styrelsen. Detta är ett lågvattenmärke för en styrelse. Jag har ingen anledning att försvara mig, men jag satt då tre månader i en icke-fungerande styrelse med 5 ledamöter där vi bara var två stycken som var engagerade i styrelsearbetet. Dock kan jag nämna att jag på egen hand påbörjade just detta arbete med statistik.

"Styrelsen arbetar med att kontinuerligt följa upp de kostnader..."?

Ja vi får höra ännu en gång att styrelsen arbetar med att följa upp kostnaderna, men vi ser aldrig några bevis - eller ens indikationer - på detta. Medlemmarna har bevisligen ljugits för under ett flertal tillfällen tidigare, så varför ska medlemmarna tro att styrelsen verkligen presterar något här?

Det finns inget som dagens styrelse sagt eller skrivit (inte ens i årsredovisningen) som indikerar att styrelsen har koll på kostnaderna. Bara för att man är medlem i en brf, måste man då vara godtrogen?

Om det nu skulle vara sant att styrelsen följer upp kostnaderna, vad är hindret för att styrelsen presenterar siffrorna för medlemmarna?
Om materialet redan finns, så som styrelsen här hävdar (utan att kunna precisera något som helst som talar för att det skulle vara sant), borde detta vara något som tar mindre än en minut att ordna!

Man kan tyvärr bara konstatera från styrelsens uteblivna svar att styrelsen inte har för avsikt att presentera någon förbrukningsstatistik för medlemmarna.

Medlemmarna ska ha förtroende för styrelsen?

Om man är maktfullkomlig så är det naturligtvis lätt att komma med ett så dumt påstående som att medlemmarna har möjlighet att byta ut styrelsen på den årliga stämman, i stället för att styrelsen gör ett bra arbete, och visar detta. Ledamöterna i styrelsen har inte valts pga sin kompetens, utan för att de var de enda som ställt upp. Detta är knappast någon hemlighet. Vill styrelsen ha ett förtroende så får nog styrelsen anstränga sig lite för att förtjäna detta.

Jag föreslår följande;
Styrelsen ska löpande hålla koll på kostnaderna för fjärrvärme, el och vatten.

Dessa siffror presenteras löpande på styrelsens webbsajt (med start från ett antal år tillbaka) så att alla medlemmar kan se utvecklingen för förbrukning och kostnader.

Siffrorna ska vara utlagda för alla medlemmar senast tre månader efter årsmötet.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-6 & 17-7

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning. I detta uppdrag ingår att se till att årsavgifterna täcker kostnaderna för föreningens löpande verksamhet. Styrelsen skall därvid arbeta för att föreningens ekonomi hålls i balans, men också att kostnaderna för den löpande förvaltningen hålls nere, så att årsavgifterna inte blir så höga att bostadsrättspriserna faller.

Styrelsens sätt att arbeta för att hålla nere kostnaderna för den löpande förvaltningen är en angelägenhet som styrelsen har att själv behandla.

Styrelsens arbete granskas därutöver av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning. Medlemmarna har på föreningsstämman möjligheter att ställa frågor om kostnaderna i årsredovisningen och om förhållanden som inverkar på bedömningen av årsredovisningen och föreningens ställning i övrigt.

Därtill kan nämnas att beslut om att installera låssystem med porttelefon har fattats av närvarande medlemmar på etxra föreningsstämman den 11 oktober 2005.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-7)

Se mina kommentarer till styrelsens svar 2007 för motion 17-6

Motion 17-8 - Försäljningsstatistik

Jag föreslår att styrelsen gör som många andra föreningar och löpande presenterar försäljningsstatistik för föreningen.

T.ex. i följande form;
 

Försäljningsstatistik

Följande statistik baserar sig på genomförda försäljningar. Statistiken är senast uppdaterad maj 2005.

  Medelpris Lägsta pris Högsta pris
  2005
1 r.o.kv. 559.000:- 525.000:- 615.000:-
2 r.o.k. 617.000:- 610.000:- 625.000:-
3 r.o.k. 730.000:- 730.000:- 730.000:-
Etc. år för år
 

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-8)

Styrelsen finner i likhet med motionären att statistik mycket väl kan presenteras. Då antalet överlåtelser i föreningen inte är många kommer styrelsen att undersöka hur och på vilket sätt som sådan statistik bäst kan presenteras.

Styrelsen biträder motionen.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-8) med förslag

Not. Jag har inte sett någon försäljningsstatistik, trots den unika situationen att styrelsen instämde i motionen.

Styrelsen ska undersöka hur statistik kan presenteras

Detta är ett ständigt återkommande problem, år efter år. Det fungerar aldrig som det egentligen ska göra, där utredningar av motioner görs till stämman i stället för till efter stämman.

Hur komplicerat kan detta med statistiken egentligen vara? Vad finns det att "undersöka"? Styrelsen skriver själv att det inte är många överlåtelser i föreningen. Varför kan ingen styrelse någonsin bara skriva "visst, det fixar vi direkt"?

Jag föreslår återigen att styrelsen gör som många andra föreningar och löpande presenterar försäljningsstatistik för föreningen, och att styrelsen denna gång verkligen följer stämmobeslutet å det snaraste.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-8

Denna motion har tidigare inlämnats inför 2006 års ordinarie föreningsstämma. Styrelsen har i sitt svar på motionen föreslagit att föreningsstämman bifaller motionen och föreningsstämman har därvid beslutat i enlighet med motionen och styrelsens förslag.

Styrelsen är skyldig att verkställa föreningsstämmans beslut och kommer att göra det så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta.

Om föreningssstämman inte givit styrelsen uttryckliga direktiv, bestämmer styrelsen själv på vilket sätt och när ett beslut på en föreningsstämma närmare kan verkställas.

I styrelsens presentation av försäljningsstatistik skall inte statistiken på något sätt kunna härledas till någon enskild försäljning i föreningen och detta är särskilt viktigt vid få överlåtelser i föreningen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-8)

"Om föreningssstämman inte givit styrelsen uttryckliga direktiv, bestämmer styrelsen själv på vilket sätt och när ett beslut på en föreningsstämma närmare kan verkställas", skriver styrelsen.
Brrr, skrämmande. Kan en styrelse köra över medlemmarna mer än vad denna styrelse gör?

"Styrelsen är skyldig att verkställa föreningsstämmans beslut och kommer att göra det så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta", skriver styrelsen.
Detta säger styrelsen i kombination med att styrelsen talar om för medlemmarna att styrelsen inte behöver genomföra stämmobeslut. Fastställs inget färdigdatum så lär inget hända (och kanske inte ens då).

"I styrelsens presentation av försäljningsstatistik skall inte statistiken på något sätt kunna härledas till någon enskild försäljning i föreningen och detta är särskilt viktigt vid få överlåtelser i föreningen", skriver styrelsen.
Nej, det är ingen som begärt heller (och är så ej heller i mitt konkreta exempel), men det är nog bara styrelsen som tycker detta är så viktigt. Alla kan ju se pris per lgh på annat sätt ändå.


Motion 17-9
Styrelsen måste svara medlemmarna

Dagens styrelse har uttryckligen sagt att styrelsen inte har för avsikt att kommentera medlemmarnas synpunkter eller svara på medlemmarnas frågor på styrelsens elektroniska anslagstavla, startad 050420 (styrelsen skrev då på denna anslagstavla; "Om det är några frågor som berör era lägenheter så kontaktar man Styrelsen direkt eller besöker oss på de öppettider som finns!").

Något skäl till detta har styrelsen inte velat uppge, men att det skulle ta för mycket tid är i alla fall inget styrelsen kan hävda. Detta inte minst med tanke på hur få som skriver något här. Många tycker förmodligen anslagstavlan är meningslös om styrelsen vägrar komma med svar och synpunkter.

En av styrelsens fastställda uppgifter är att engagera medlemmarna. Så har aldrig någonsin tidigare skett i denna förening, men detta kan vara en av flera metoder, och en bra start på att försöka engagera medlemmar och säkra föreningens framtid.

Det bör finnas en anslagstavla som underhålls av föreningen. Den 8/9 2005 stängde styrelsen ner föreningens elektroniska anslagstavla med följande motivering;
På grund av för mycket personliga påhopp och irrelevanta inlägg känner vi oss tvingade att stänga ner anslagstavlan under en tid för översyn och eventuell omarbetning.
Det var då två medlemmar som inte följde spelets regler. I stället för att styrelsen gav dessa två personer en tillsägelse valde styrelsen att göra det enkelt för sig och stänga anslagstavlan. Detta kan tolkas som att styrelsen föredrar att medlemmarna inte ska kunna uttrycka sina åsikter (inom parantes sagt så kan jag nämna att HSB Malmö en tid efter detta också stängde ner sin anslagstavla för medlemmarna, när kritiken blev för stark från medlemmar runt om i Malmö).

Jag föreslår därför;
1. att styrelsen omedelbart startar upp anslagstavlan på föreningens webbsajt
(vilket förhoppningsvis styrelsen gjort redan innan denna motion tas upp).

2. att styrelsen hädanefter är skyldig att efter bästa förmåga svara på frågor som ställs på styrelsens elektroniska anslagstavla.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-9)

Till skillnad från motionären måste det ankomma på styrelsen att avgöra vilka frågor som skall besvaras och i vilket forum. Så länge Internet inte är var mans egendom i föreningen kan frågor på detta medium inte besvaras ur ett allmänt intresse. Däremot kan frågor av allmänt intresse lyftas upp och bemötas i en informationsskrift som kommer alla till del.

Enskilda skrivelser till styrelsen besvaras.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-9) med förslag

"Till skillnad från motionären"???

Jag förstår inte vad som menas med "till skillnad från motionären"? Vad vill styrelsen ha sagt med detta?

"Måste ankomma på styrelsen vilka frågor som ska besvaras"???

Nej, så fungerar det inte alls i en förening. Oavsett vad styrelsen tycker eller vill så ska styrelsen ovillkorligen besvara frågor från medlemmarna.

Sedan ankommer det inte på styrelsen att bestämma något. Stämman bestämmer. Vill stämman ha en förbättring avseende styrelsens svar till medlemmarnas frågor så är det bara för styrelsen att snällt rätta sig efter detta.

Styrelsen motiverar att inte svara på frågor med att alla inte har Internetuppkoppling

"... kan frågor på detta medium inte besvaras ur ett allmänt intresse", skriver styrelsen.
Styrelsen måste förstå att all information som skrivs in på styrelsens webbsajt med lätthet kan föras över till annat medium om så önskas. Att alla inte har tillgång till Internet är inte ett skäl för att inte informera eller svara på frågor. Vi befinner oss på 2000-talet och det är kanske hög tid även för styrelsen att inse detta faktum.

Enskilda skrivelser till styrelsen besvaras, påstår styrelsen

Detta är ett exempel på varför styrelsen inte kan förvänta sig något förtroende bland medlemmarna. Hur vågar styrelsen ljuga för medlemmarna på ett så flagrant sätt som när styrelsen skriver "Enskilda skrivelser till styrelsen besvaras" ???
Till skillnad från mycket annat så går detta enkelt att bevisa som en ren och skär lögn!

Styrelsen har inte besvarat mina enskilda skrivelser, och vad jag har hört från andra så får de heller inte några svar. Om medlemmarna accepterar lögner som dessa så kommer detta aldrig att bli en fungerande förening !!!

Informationsskrift som kommer alla till del

Styrelsen nämner i förbifarten att frågor av "allmänt intresse" kan "lyftas upp och bemötas" i en informationsskrift som kommer alla till del. Jag vet inte vad styrelsen avser med "allmänt intresse", men visst är detta en möjlighet. Löpande information i skriftlig form av starkt efterfrågats under många år nu, utan att något hänt på denna front. Dock ska man vara medveten om att denna typ inte är av samma värde som ett forum i modern tappning, med interaktivitet (där allt som tas upp i forumet sedan kommer alla till del).

Not. Ingen informationsskrift har delats ut!
Tycker styrelsen att det inte funnits några frågor av "allmänt" intresse?

Ej besvarad motion

Styrelsen har inte besvarat min motion.
Styrelsen har inte svarat på;
varför styrelsen stängt ner anslagstavlan,
varför anslagstavlan fortfarande är nerstängd, och
varför styrelsen inte öppnat upp anslagstavlan igen, eller
om, och i så fall när, styrelsen tänkt öppna upp anslagstavlan.

Styrelsen har inte heller svarat på varför den inte kan göra som i andra föreningar och ha en kontakt med medlemmarna via ett forum.

Jag föreslår att stämman beslutar att de två förslagen i min ursprungliga motion fastställs av stämman som gällande och att styrelsen besvarar ovanstående frågor om den elektroniska anslagstavlan skriftligt inför stämman.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-9

Styrelsen arbetar för att föra in en funktion för felanmälan och ett forum på föreningens hemsida och kommer så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta att presentera detta för medlemmarna.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-9)

Problemet är bara att styrelsens svar inte var ett svar på min motion (återigen).

Motion 17-10 - Anslagstavla för medlemmar

Jag föreslår att den anslagstavla som finns i varje källare för medlemmarna ersätts/kompletteras med en anslagstavla i stil med den styrelsen har att tillgå.
Dvs med glasfönster och lås.

Detta eftersom det visat sig att information och annat som sätts upp på dessa tavlor ganska snabbt rivs ner av vissa personer.

Det måste med demokratiskt tänkande vara tillåtet att komma med förslag såväl som att kritisera och berömma styrelsen i förekommande fall, och det ska inte vara så att varken styrelse eller medlemmar ska censurera de åsikter som finns, eller de förslag som olika medlemmar har.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-10)

Det är ingen mer än vi själva i föreningen som avgör om informationen skall sitta kvar eller inte. En anslagstavla med glas och lås löser inte denna fråga.

Styrelsen avslår motionärens framställan och anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-10) med förslag

Det är ingen mer än vi själva som avgör om informationen ska sitta kvar?

Fel, det kan vara en enda person i styrelsen som bestämmer detta åt alla andra medlemmar, vilket styrelsen säkert är väl medveten om.

Har styrelsen ens läst denna motion?

Styrelsens svar är så irrelevant att det är rent komiskt ! Alla begriper väl att en anslagstavla med glas och lås löser problemet med att ett fåtal omogna medlemmar (alt. styrelsen), obehindrat river ner (och därmed censurerar) information och åsikter från andra medlemmar.

"Styrelsen avslår motionärens framställan"

Jag har sagt det förr, men det tydligen inte tillräckligt många gånger; det är inte upp till styrelsen att avslå någonting (dessutom som vanligt utan någon egentlig motivering).

Notera här hur styrelsen tar särskilt kraftigt avstånd från något som är så banalt och enkelt att ordna. Vem som helst förstår att det måste ligga en del bakom styrelsens önskan att medlemmarna ska ges minsta möjliga chans att göra sin röst hörd.

"96 svar av 80 medlemmar"

Vi kan se att när styrelse satte upp någon märklig förfrågan om hur vi medlemmar ville att vår utemiljö skulle se ut så gjordes detta utan någon som helst information. När jag skulle skriva upp min åsikt på enkäten så var den borta. Jag hörde dock från andra att det funnits 96 kryss, och att dessa kryss kommit dit "över en natt". Svårt att tolka det på annat sätt än att styrelsen valde denna metod pga att styrelsen ville ta ett egenhändigt beslut, utan att involvera medlemamrna.

Jag föreslår att den anslagstavla som finns i varje källare för medlemmarna ersätts/kompletteras med en anslagstavla i stil med den styrelsen har att tillgå.
Dvs med glasfönster och lås
.

Styrelsens svar år 2007 på motion 17-10

En anslagstavla skall vara en plats för information från styrelse och medlemmar av betydelse för medlemmarna, men däremot inget forum.

Det finns anslagstavlor utan glas för medlemmarna.

Styrelsen kommer att ta under övervägande om anslagstavlorna skall förses med glasfönster och lås på grund av att information tas bort från anslagstavlorna utan lov.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-10)

"En anslagstavla skall vara en plats för information från styrelse och medlemmar av betydelse för medlemmarna, men däremot inget forum", skriver styrelsen.
Och det har styrelsen bestämt, så då måste medlemmarna lyda överhögheten!

"Det finns anslagstavlor utan glas för medlemmarna", skriver styrelsen.
Ja... vad har detta med vad att göra? Det är ju vad jag säger i min motion, och det är det som är problemet.

"Styrelsen kommer att ta under övervägande om anslagstavlorna skall förses med glasfönster och lås på grund av att information tas bort från anslagstavlorna utan lov", skriver styrelsen.
"Att ta under övervägande" vet vi betyder att inget kommer att hända. Endast om medlemmarna tar ett stämmobeslut på att så ska ske, så finns det en möjlighet (om än liten) att detta sker.


Motion 17-11
Plan för bättre information & mer engagemang

Medlemmarna får ofta höra från styrelsen att om vi valt en styrelse så behöver denna styrelse inte involvera medlemmarna på något sätt.

Detta sätt att resonera är ytterst oroväckande, inte minst med tanke på att det strider mot vad HSB själv klart och tydligt förespråkar. Hur en HSB-ledamot kan sitta i vår styrelse och ha denna extremt odemokratiska inställning är svårt att förstå. Denna maktfullkomlighet är inget som på något sätt gagnar föreningen. Medlemmarna måste vara medvetna om att vi förmodligen aldrig kommer att få en styrelse som har all den kompetens som egentligen behövs för att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening. Det är därför mycket viktigt att medlemmarna involveras och att styrelsen drar nytta av medlemmarnas kompetens.

Jag föreslår att styrelsen snarast tar fram en plan för;
a) bättre information till medlemmarna
b) hur medlemmarna ska ges bättre möjlighet att komma till tals
c) hur styrelsen ska engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö.


Som vägledning för detta arbete kan såväl styrelse som medlemmar använda sig av webbsidan http://hotpot.se/hsb-boende.htm med tillhörande sidor.

Resultatet av styrelsens arbete i denna fråga redovisas på en extrastämma inom tre månader (det är nödvändigt med en tidsgräns, annars vet vi av erfarenhet att det inte blir något resultat), och under denna tid kommer medlemmarna med förslag som läggs in i det förslag som styrelsen sedan redovisar på extrastämman, då beslut tas om hur planen ska vara utformad.

Senast tre veckor före extrastämman delas det kompletta resultatet av arbetet ut till samtliga medlemmar.


Att många medlemmar är ointresserade av föreningsarbetet är nog uppenbart för alla. De som inte bryr sig om information eller delaktighet kan fortsätta i samma anda, men även dessa medlemmar måste förstå betydelsen av att den minoritet som är intresserad av information och delaktighet får detta.

Jag kan därför bara hoppas att den majoritet som är oengagerad röstar för att de få som vill engagera sig ges denna möjlighet. Jag skulle vilja uttrycka det som att den som röstar mot denna motion röstar mot sitt eget bästa.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-11)

Styrelsen anser att informationen till medlemmarna bör räcka via anslagstavlorna och hemsidan, samt under en gång i månaden då kontoret är öppet.

Det är svårt att engagera medlemmar som inte är intresserade. Styrelsen tar gärna emot förslag om hur engagemanget ska kunna förbättras.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-11) med förslag

Vi kan konstatera att styrelsen tycker att styrelsen inte ska ha några som helst krav på sig att informera. Men medlemmarna måste ställa krav på styrelsen, annars kommer situationen aldrig förbättras i föreningen där medlemmarna ofta är mer eller mindre oinformerade om vad som händer och vad som är på gång. T.ex. Com Hem-installationen (med "tre hål i väggen"), som absolut inte under några omständigheter ligger inom styrelsens befogenhet, men som styrelsen ändå dristat sig till att belasta medlemmarna med kostnadsmässigt, utan att medlemmarna fick något att säga till om, och utan att ens någon diskussion om detta förekom. Medlemmarna fick inte ens information om varför denna uppgradering gjordes.

Styrelsen vet att alla medlemmar inte kan springa ner var och varannan dag för att se om styrelsen satt upp någon information på den lilla anslagstavlan i källaren. Detta lilla trick av styrelsen kan medlemmarna inte bara acceptera rakt av.
Dessutom sitter informationen uppe endast en begränsad tid, och informationen på anslagstavlan överensstämmer inte alltid med informationen på föreningens (numera "styrelsens") webbsajt.

Så även om styrelsen inte vill ta fram en plan för bättre information så är det viktigt att medlemmarna ställer detta krav på styrelsen. Gärna i en projektgrupp, där några medlemmar ingår som får sitta med i projektgruppen för att framföra medlemmarnas önskemål i frågan för den plan som tas fram av styrelsen och som sedan måste godkännas av medlemmarna.

Förslag för bättre engagemang

Styrelsen skriver i sitt svar till denna motion att styrelsen gärna tar emot förslag om hur engagemanget förbättras. Detta är återigen så absurt att det nästan blir komiskt. Här skriver jag motioner (se även många motioner under tidigare år) där jag pekar på att bättre information är det kanske viktigaste sättet att engagera medlemmarna. Styrelsen avfärdar detta och säger sedan att styrelsen gärna tar emot förslag på hur engagemanget ska kunna förbättras.

Jag föreslår följande;
Styrelsen tar snarast (företrädesvis före årsstämman 2007) fram en plan för;
 1. bättre information till medlemmarna
 2. hur medlemmarna ska ges bättre möjlighet att komma till tals
 3. hur styrelsen ska engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö.
Som vägledning för detta arbete kan såväl styrelse som medlemmar använda sig av webbsidan http://hotpot.se/hsb-boende.htm med tillhörande sidor.

Resultatet av styrelsens arbete i denna fråga redovisas på en extrastämma inom tre månader (det är nödvändigt med en tidsgräns, annars vet vi av erfarenhet att det inte blir något resultat), och under denna tid kommer medlemmarna med förslag som läggs in i det förslag som styrelsen sedan redovisar på extrastämman, då beslut tas om hur planen ska vara utformad.

Senast tre veckor före extrastämman delas det kompletta resultatet av arbetet ut till samtliga medlemmar.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-11

Styrelsen är väl medveten om att man fortlöpande skall hålla medlemmarna informerade om sådant som kan vara av betydelse för medlemmarna.

Informationen till medlemmarna sker fortlöpande på anslagstavlorna och på hemsidan. Medlemmarna kan dessutom få information på föreningsstämmor och informationsmöten.

Styrelsen arbetar därutöver för att föra in ett forum på föreningens hemsida, där medlemmarna kan komma till tals. Dessutom kan medlemmarna förutom på föreningsstämman föra fram sina åsikter en gång i månaden genom besök på fastighetskontoret.

Beslut som inte rör styrelsens förvaltning utan innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, där medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka och få information. Styrelsen ser det därvid som viktigt att medlemmarna då engagerar sig och utnyttjar sin möjlighet att rösta på föreningssstämman.

Styrelsen är därtill beredd att ta under övervägande om medlemmar önskar information eller vill framföra sina åsikter på annat sätt eller engageras mer i föreningens verksamhet. Motionären har emellertid inte framfört något förslag på vad bättre information, bättre möjlighet att komma till tals och mer engagemang skulle vara.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-11)

"Styrelsen är väl medveten om att man fortlöpande skall hålla medlemmarna informerade om sådant som kan vara av betydelse för medlemmarna", skriver styrelsen.
Trots att styrelsen enligt egen utsago är så väl medveten om detta så informerar styrelsen ändå inte medlemmarna!

"Informationen till medlemmarna sker fortlöpande på anslagstavlorna och på hemsidan", skriver styrelsen.
Så säger styrelsen trots att jag i motionen redovisat problemen med detta.

"Medlemmarna kan dessutom få information på föreningsstämmor och informationsmöten", skriver styrelsen.
Ja, det duggar verkligen tätt med informationsmöten i föreningen. Att vi kan få information på föreningsstämmor är inte samma som att vi får det. Sedan vill vi ha information i förväg, inte som brukligt är, i efterskott (om överhuvudtaget).

"Styrelsen arbetar därutöver för att föra in ett forum på föreningens hemsida, där medlemmarna kan komma till tals", skriver styrelsen.
Tydligen en långsam process. Hur många år ska det ta styrelsen att ordna något som kan fixas på någon minut?

"Dessutom kan medlemmarna förutom på föreningsstämman föra fram sina åsikter en gång i månaden genom besök på fastighetskontoret", skriver styrelsen.
Denna tid passar inte alla, plus andra nackdelar.

"Beslut som inte rör styrelsens förvaltning utan innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, där medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka och få information", skriver styrelsen.
Samt beslut som rör styrelsens förvaltning, även om styrelsen inte känner till denna elementära sak om föreningar.
Vi medlemmar har verkligen inte fått vara delaktiga i många beslut i denna förening.

"Styrelsen ser det därvid som viktigt att medlemmarna då engagerar sig och utnyttjar sin möjlighet att rösta på föreningssstämman", skriver styrelsen.
Ja, det märks hur viktigt styrelsen tycker detta är när styrelsen förlägger stämman till klockan 09.00 en lördag morgon.

"Styrelsen är därtill beredd att ta under övervägande om medlemmar önskar information eller vill framföra sina åsikter på annat sätt eller engageras mer i föreningens verksamhet", skriver styrelsen.
Vad "beredd att ta under övervägande" innebär vet vi idag. Inget kommer att hända.

"Motionären har emellertid inte framfört något förslag på vad bättre information, bättre möjlighet att komma till tals och mer engagemang skulle vara", skriver styrelsen.
Om styrelsen bemödat sig med att läsa mina motioner så hade styrelsen kunnat notera att det är just vad motionären har gjort.
Men styrelseledamöterna, som i motsats till mig erhåller ett arvode för detta (ett väl tilltaget sådant, dessutom) kan tydligen inte komma med ett enda förslag själva.


Motion 17-12 - Info om kommande styrelsemöten

Jag föreslår att styrelsen i föreningen ska göra som många andra föreningar och lägga ut datum för det kommande årets ordinarie styrelsemöten på styrelsens webbsajt.

Detta så att medlemmarna vet när deras ärenden kommer att behandlas.

I detta schema ingår datum för nästa årsstämma.

Eftersom styrelsen ändå alltid gör detta schema så finns det ingen anledning att hemlighålla denna väsentliga information för medlemmarna.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-12)

Styrelsen har väldigt svårt att gå ut med datum för sina möten då vi ej kan planera för längre tid framöver på grund av våra arbeten.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-12) med förslag

Datum för kommande styrelsemöte

Då kan jag informera styrelsen om att normalt förfaringssätt i föreningsstyrelser är att man bestämmer möten preliminärt för ett år framåt. Detta fungerar för alla andra styrelser, där ledamöterna inte ser sina arbeten som hinder för att boka in möten. Att göra så här är mer eller mindre ett måste för att styrelsen ska kunna planera sitt arbete och fungera normalt, så att alla ledamöter kan komma till styrelsemötena. Sedan finns det inget som hindrar att datumen justeras allteftersom (och då ska dessa nya datum naturligtvis delges medlemmarna).

Men om styrelsen inte arbetar som andra föreningar, vilket skäl vill styrelsen då uppge för att medlemmarna inte ska kunna få datum för nästa styrelsemöte i samband med att styrelsen vet detta själv?

Det hade varit så lätt för styrelsen att svara medlemmarna att styrelsen självfallet skulle ge medlemmarna denna information, men inte ens en så enkel sak vill styrelsen göra för medlemmarna.

Datum för nästa årsstämma

Styrelsen besvarade inte ens punkten om att i god tid informera medlemmarna om datum för nästa årsstämma. Styrelsen måste boka lokal för stämma ibland kanske ett halvt år i förväg.
Vad är styrelsens skäl för att hemlighålla datum för kommande stämma för medlemmarna?

Jag föreslår att styrelsen i föreningen ska göra som många andra föreningar och lägga ut datum för det kommande årets ordinarie styrelsemöten på styrelsens webbsajt.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-12

Styrelsen ser ingen anledning varför medlemmarna skall få del av styrelsens kommande interna möten, då medlemmarna inte har tillträde till dessa möten.

Om en medlem har ett specifikt ärende, som skall tas upp på ett styrelsemöte, och vill veta när ärendet skall behandlas, så kommer styrelsen naturligtvis att informera medlemmen.

Ordinarie föreningsstämma skall enligt §12 i föreningens stadgar hållas årligen för februari månads utgång. Kallelse får enligt § 13 i föreningens stadgar utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ser inget behov av att ytterligare informera medlemmarna om när ordinarie föreningsstämma skall hållas.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-12)

"Styrelsen ser ingen anledning varför medlemmarna skall få del av styrelsens kommande interna möten, då medlemmarna inte har tillträde till dessa möten", skriver styrelsen.
Vi är mycket väl medvetna om att styrelsen inte ser någon anledning till att medlemmarna ska ha mer än minsta möjliga information, men menar styrelsen att bara för att styrelsen inte ser någon anledning så är det ett skäl för att styrelsen inte ska informera om dessa möten?
Jag kan ge goda skäl till varför medlemmarna ska ha denna information!

"Om en medlem har ett specifikt ärende, som skall tas upp på ett styrelsemöte, och vill veta när ärendet skall behandlas, så kommer styrelsen naturligtvis att informera medlemmen.", skriver styrelsen.
Ja, det är just det som är ett av problemen. Styrelsen informerar inte mer än om styrelsen är absolut tvingad att göra så. Förmodligen har det aldrig hänt i föreningens historia.

"Styrelsen ser inget behov av att ytterligare informera medlemmarna om när ordinarie föreningsstämma skall hållas", skriver styrelsen.
Nej, men medlemmarna kanske ser detta behov.


Motion 17-13 - Olika bevakningsområden

Jag föreslår att styrelsen delar upp sina uppgifter i olika bevakningsområden och informerar medlemmarna om detta, så att medlemmarna vet vad de olika ledamöterna sysslar med, och vem man ska vända sig till i första hand i olika frågor, och vem som kan vad.

"Bevakningsområden" kan t.ex. vara;
- Försäkringar
- Ekonomi
- Fakturor
- Avtal och förhandlingar
- Fastigheter och underhållsplan
- Information - generellt
- Information - anslagstavlor
- Information - styrelsens webbsidor
- Information för nyinflyttade
- Juridik
- Miljö
- El och ventilation
- Bredband och data
- Parkering
- Uthyrning / festlokal
- Nycklar
- Gård & trädgård
- Städning
- Vaktmästare
- Fritids- och studieverksamhet (???)
... bara som några förslag.

I andra föreningar berättar styrelsen vem som gör vad, och vem som är bra på vad, så varför skulle det inte kunna fungera lika effektivt i denna förening?

Här kommer kanske styrelsen att svara något i stil med att medlemmarna inte ska lägga sig i hur styrelsen arbetar. Jag hoppas dock att medlemmarna förstår att det inte handlar om detta, utan det handlar om hur vi ska få en väl fungerande förening med demokratiskt tänkande och engagerade medlemmar.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-13)

Styrelsen kommer efter konstituerande möte att titta över ansvarsområdena för att se hur de kan fördelas.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-13) med förslag

Jaha, och vad blev resultatet?

Det är kul att jag kunnat väcka en idé hos styrelsen, även om jag tycker att styrelsen kunde gjort detta i ett tidigare skede. När en styrelse konstituerar sig bör detta självklart vara en av de första bitarna man tar tag i, om man ska kunna fungera som styrelse.

Styrelsen nämner inte ett ord om att medlemmarna ska informeras om vad styrelsen kommer fram till när den väl en gång i framtiden kanske ser över ansvarsområdena. Vill styrelsen inte att medlemmarna ska få reda på vem som ansvarar för vad, eller vad menar styrelsen?

Jag föreslår återigen att styrelsen delar upp sina uppgifter i olika bevakningsområden och informerar medlemmarna om detta, så att medlemmarna vet vad de olika ledamöterna sysslar med, och vem man ska vända sig till i första hand i olika frågor, och vem som kan vad. Medlemmarna ska snarast informeras om resultatet!


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-13

Styrelsens sätt att arbeta med att dela upp ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna är en angelägenhet som styrelsen själv har att behandla för att styrelsearbetet skall kunna fungera på ett smidigt och tillfredsställande sätt.

Om en medlem har någon fråga, så skall den riktas till styrelsen och inte till enskilda styrelsemedlemmar. Det är styrelsen som svarar på frågor och fattar beslut.

Styrelseledamöternas uppdrag i styrelsen finns därutöver anslagna i trapphusen, där medlemmarna kan ta del av detta. I årsredovisningen framgår också styrelsen under verksamhetsåret.

Styrelsen ser i övrigt ingen anledning att informera medlemmarna om styrelseledamöters ansvarsområden inom styrelsen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-13)

"Styrelsens sätt att arbeta med att dela upp ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna är en angelägenhet som styrelsen själv har att behandla för att styrelsearbetet skall kunna fungera på ett smidigt och tillfredsställande sätt", skriver styrelsen.
Ja, det är styrelsens åsikt. Men om medlemmarna är av annan åsikt så är det medlemmarnas åsikt som gäller.

"Om en medlem har någon fråga, så skall den riktas till styrelsen och inte till enskilda styrelsemedlemmar", skriver styrelsen.
Ja, så kanske det kan fungera, men det är väl inget hinder för att medlemmarna vet vem som ska kunna vad i styrelsen.

"Det är styrelsen som svarar på frågor och fattar beslut", skriver styrelsen.
Mjae, kanske inte. Det är ledamöterna som svarar på frågor och fattar beslut.

"Styrelseledamöternas uppdrag i styrelsen finns därutöver anslagna i trapphusen", skriver styrelsen.
Har inget som helst med denna motion att göra.

"Styrelsen ser i övrigt ingen anledning att informera medlemmarna om styrelseledamöters ansvarsområden inom styrelsen", skriver styrelsen.
Nej, varför ska medlemmarna ha någon information överhuvudtaget?


Att få igenom motioner

OBS! Det är vanligt att styrelsen, av någon märklig anledning, yrkar avslag på de flesta eller alla motioner som skrivs, men tänk på att det är inte styrelsen du ska övertala (även om det självfallet är bra om du lyckas med det), utan det är de som bestämmer - dvs medlemmarna - som du ska övertala för att få igenom en motion.

Om du inte får igenom en motion det första året, så skriv den igen till nästa år (ev. då tydligare och mer utvecklad), så har medlemmarna kanske fått en chans att tänka igenom saken, och bryr sig då mindre om styrelsens ständiga yrkanden på avslag.


Tipsa en vän


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


©2009 - Uppdaterad 2013-01-11