Motioner till HSB Malmö (2012)

 1. HSB Malmö ställer olagliga & orimliga krav för behandling av motioner
 2. Motioner ska enligt HSBs kod för föreningsstyrning delas ut i pappersform

 3. HSB Malmö ska informera om hur motioner kommer att delas ut

 4. HSB Malmö ska informera om hur motionär kommer att få försvara sina motioner

 5. Policy för behandling av motioner (7 sidor)
 6. HSB Malmös styrelse & stämma ska inte begränsa motionsrätten
 7. Redovisning av "kommunikationspolicy" = kontaktformulär !

 8. Anonym styrelse i HSB Malmö
 9. Utnämning av HSB-ledamot
  Styrelsen måste sköta sitt uppdrag som styrelse
  (3 sidor)
 10. Cirkus i HSB Malmös valberedning
 11. Stämmoordföranden ska följa stadgarna
  Ombud & ersättare till HSB Riksförbund

 12. HSB Malmös styrelse utelämnat mycket från föreningsstyrningsrapporten

 13. Fel i föreningsstyrningsrapporten från HSB Malmö (10 sidor)

MOTION #48

HSB Malmö ställer olagliga & orimliga krav för behandling av motioner

Följande står att läsa - väl dolt - på HSB Malmös webbplats;
Motioner till HSB Malmö

HSB Malmös årsmöte 2011 är den 7 maj. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari 2011. För att en motion ska behandlas ska den vara undertecknad med namn, innehålla ett namnförtydligande och en adress där det går att nå motionären på.

Motioner kan skickas genom brev på följande adress:
HSB Malmös styrelse
HSB Turning Torso
211 15 Malmö
Märk kuvertet: "Motioner till HSB Malmö"
eller genom e-post på följande postadress: fraga.styrelsen@malmo.hsb.se

Tänk på att skanna din motion och bifoga till e-post meddelandet då en motion ska vara undertecknad med namn, innehålla ett namnförtydligande och och en adress där det går att nå motionären på.

Eventuella frågor kring detta ska ställas till Bengt Skånhamre, bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Att ställa krav på motioner utöver de som lagen medger är inte tillåtet!

HSB Malmö har ingen rätt att kräva att en motion ska scannas in för att den ska behandlas.

Det är uppenbart att HSB Malmö gör så här för att på detta sätt försöka försvåra inlämnandet av motioner.
Det finns ingen annan förening i Sverige som någonsin ställt dessa krav, och det är trist att HSB Malmö på detta odemokratiska sätt tar sig dessa friheter, till skada för organisationen.

HSB Malmös styrelse kommer att svara att det är för "säkerhetens" skull som man måste göra detta, men var och en förstår säkert att detta försök att komplicera motionerandet inte fyller någon som helst funktion, och bevisligen har dessa lagvidriga krav inte tillkommit av något konkret skäl. Vi pratar om runt 10 motionärer på sin höjd. Hur svårt ska det vara?

Motion utan namn
Kommer en motion in till HSB Malmö med bara medlemsnummer - och och utan namn - så bryter HSB Malmö mot lagen om denna motion ej behandlas.

Motion utan namnteckning
Kommer en motion in till HSB Malmö med bara medlemsnummer - och varken med namn eller namnteckning - så bryter HSB Malmö mot lagen om denna motion ej behandlas.

Motion utan namnförtydligande
Kommer en motion in till HSB Malmö med bara medlemsnummer - och varken med namn, namnteckning eller namnförtydligande - så bryter HSB Malmö mot lagen om denna motion ej behandlas.

Motion utan postadress till motionär
Kommer en motion in till HSB Malmö med bara medlemsnummer - och varken med namn, namnteckning, namnförtydligande eller postadress - så bryter HSB Malmö mot lagen om denna motion ej behandlas.

Allt som behövs är att HSB Malmö kan identifiera motionären, och det är inte upp till motionären att göra. Har inte HSB Malmö ett medlemsregister???

HSB Malmö bryter mot sitt eget regelvidriga regelverk
HSB Malmö ställde samma krav som ovan under föregående år, och trots att jag och andra ignorerade dessa dumheter från HSB Malmö så behandlades motionerna. Hur ska HSB Malmö ha det?
I en motion 2010 från annan motionär ifrågasätts styrelsens rätt att ställa specifika krav för att motioner skulle behandlas, inte minst med tanke på att enbart medlemsnummer varit fullt tillräckligt tidigare år för att identifiera motionär.

Följande fråga ställdes till HSB Malmös styrelse;
Har HSB Malmö rätt att kräva att inskickade motioner undertecknas med fullständigt namn?

Följande svar gavs av HSB Malmös styrelse på HSB Malmös hemsida;
Enligt 7 kap 6 § lagen om ekonomiska föreningar har en medlem rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. I § 19 om motionsrätt i HSB Malmös stadgar står att medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

För att kunna härleda att en motion kommer från en medlem är det brukligt att motionen undertecknas av medlemmen. HSB Malmös förtydligande av motionshanteringen på HSB Malmös hemsida överensstämmer med detta förfarande.

Att anmäla en motion, som inte är undertecknad utan endast härledd genom t.ex. medlemsnummer, innebär en risk för att motionen inte härrör från den som upprättat motionen.

Genom att ändå anmäla en sådan motion utan underskrift trots att HSB Malmö förtydligat att motioner ska vara underskrivna för det med sig att HSB Malmö har rätt att inte uppta motionen till behandling.
I ovanstående svar rabblar HSB Malmös styrelse bara upp oväsentligheter, och avslutar med en direkt lögn.

I sin rekommendation till avslag på ovanstående motion skrev HSB Malmös styrelse;
"HSB Malmö förespråkar öppenhet och förutsätter att ingivna motioner är undertecknade med angivande av namn.".

Nu har helt uppenbart öppenhet inte med denna fråga att göra, men om styrelsen förespråkar öppenhet varför suddar då HSB Malmös styrelse ut t.o.m. sina egna namn i stämmoprotokollen?

HSB Malmös stadgar säger enbart följande, utan specifika krav;
§ 19
Motionsrätt
Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

När HSB Malmös styrelse skriver följande;
Genom att ändå anmäla en sådan motion utan underskrift trots att HSB Malmö förtydligat att motioner ska vara underskrivna för det med sig att HSB Malmö har rätt att inte uppta motionen till behandling.
så är detta ett direkt brott mot svensk lag!

Notera att HSB Malmös styrelse underlåtit att informera alla medlemmar - och presumtiva motionärer - om detta olagliga krav. Allt HSB Malmö gjort är att smyga in en liten text om detta på hemsidan.

HSB Malmö kan ställa önskemål enligt de ovan, men det är uteslutet att ställa dessa krav för behandling av motioner eftersom det helt klart ej är förenligt med svensk lag. Detta tycker man HSB Malmö borde kunna förstå om de har i alla fall lite juridisk kunskap någonstans.

Det beteende HSB Malmös styrelse uppvisar här och att de anser sig stå över svea rikes lag tyder på en total brist på respekt för medlemmarna, men även på storhetsvansinne!

Se även; http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11407

Om inte HSB Malmö begriper bättre måste stämman förklara för HSB Malmö vad som gäller.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska följa lagen och omedelbart sluta ställa krav för motionsbehandling på inscanning, namnunderskrift, namnförtydligande, postadress eller annat liknande onödigt för motionerna.

  Så länge motionär kan identifieras på något sätt är HSB Malmö enligt lag tvingad att behandla motion.

 2. Om HSB Malmös styrelse vill vidhålla sina lagstridiga krav för att motioner ska behandlas måste HSB Malmös styrelse informera samtliga 43.000 medlemmar i särskilt utskick årligen.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Informationen om motionsrätten, tillsammans med information om hur medlem kan motionera, lämnas på hemsida och i medlemstidningen Hemma i HSB. Ur informationen, liksom i föreningens stadgar, framgår vilket sista datum för inlämnande av motioner är.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse bemöter här inte med ett enda ord motionens två yrkanden;
 1. HSB Malmö ska följa lagen ej ställa krav för motionsbehandling på inscanning, namnunderskrift, namnförtydligande, postadress eller annat liknande onödigt för motionerna.
 2. Om HSB Malmös styrelse vill vidhålla sina lagstridiga krav för att motioner ska behandlas måste HSB Malmös styrelse informera samtliga 43.000 medlemmar i särskilt utskick årligen.
Det kan noteras att redan första året efter styrelsens svar ovan så bryter styrelsen direkt mot sitt eget löfte; "Informationen om motionsrätten, tillsammans med information om hur medlem kan motionera, lämnas på hemsida och i medlemstidningen Hemma i HSB". Inget om motionerna nämns t ex på HSB Malmös webbplats.

Det kan också noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.

MOTION #49

Motioner ska enligt HSBs kod för föreningsstyrning delas ut i pappersform

HSB Malmös styrelse bryter flagrant mot den inom HSB-organisationen gällande koden för föreningsstyrning när HSB Malmö lägger motioner på CD-skivor och delar ut till fullmäktige.

I HSBs kod för föreningsstyrning står det;
1.1.2 Det skriftliga material som skickas ut till fullmäktige ska vara skrivet på ett lättillgängligt sätt så att fullmäktige kan tillgodogöra sig informationen i materialet.

Var står det i föreningsstyrningsrapporten att HSB Malmö bryter mot koden här?

När det gäller stämmohandlingar är det idag inte förenligt med svensk lag att dela ut dessa på enbart cd. Föreningen kan inte ställa krav på att medlem måste ha en fungerande dator för att kunna läsa stämmohandlingar!

När jag upplyser Claes Caroli om att HSB Malmös styrelse bryter mot koden om de väljer att dela ut motionerna på CD ställer Caroli följande fråga till mig;
Jag ber dig även ange var i koden du finner: "stämmohandlingar skall skickas ut på ett lättillgängligt sätt".
Någon respons fick jag inte, men förhoppningsvis kommer styrelsen nu att följa koden.

Distribuerar HSB Malmö motionerna på CD bryter styrelsen dessutom mot vår överenskommelse i tingsrätten.

En given konsekvens av att motioner skickas ut på CD blir dessutom att mer tid måste läggas på stämman för att föredra motionerna. Stämman blir alltså mer långdragen och mindre effektiv.

denna webbsida (http://hotpot.se/hsb-caroli-motioner.htm) beskrivs hur HSB Malmös styrelse även 2009 vägrade besvara hur motionerna skulle distribueras/hanteras.

Hur motiverar HSB Malmös styrelse att de har stöd i lagen för att skicka ut motioner på CD?

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska följa regelverken och motioner ska delas ut i pappersform till de som så önskar detta.

 2. HSB Malmö ska tydligt informera om möjligheten för alla medlemmar att erhålla kopia i pappersform av stämmohandlingarna.

 3. Om styrelsen vägrar dela ut motioner i pappersform ska styrelsen uppge denna avvikelse tillsammans med en förklaring i föreningsstyrningsrapporten.

  Sedan är var och en fri att klandra stämman pga att den ej följt lag/prejudikat ifall motioner delats ut på CD.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 (med felstavning)

Kallelsen till föreningsstämman ska enligt stadgarna för HSB Malmö skickas per brev.
Det finns inget hinder mot att andra handlingar till motionär, t.ex. styrelsens svar, ges på CD. Därutöver finns handlingarna att tillgå på HSB Mamös kontor.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse påstår här att inget hinder finns för att handlingar till stämman distribueras på CD samtidigt som styrelsen väljer att inte bemöta bl.a. vad som står i koden för föreningsstyrning;
"1.1.2 Det skriftliga material som skickas ut till fullmäktige ska vara skrivet på ett lättillgängligt sätt så att fullmäktige kan tillgodogöra sig informationen i materialet.".
Styrelsen kan heller inte visa att styrelsen har stöd i lagen för att distribuera stämmohandlingar på CD.
HSB Malmös styrelse säkrar sig däremot genom att på ett så luddigt sätt som möjligt förklara att "handlingarna att tillgå på HSB Mamös kontor". Dvs vad HSB Malmös styrelse vill dölja i denna mening är att den medlem som önskar en papperskopia av stämmohandlingarna kan erhålla detta genom att hämta ut dessa på "HSB Mamös kontor".

Det är alltså av intresse att känna till att HSB Malmö hemlighåller, såväl i sitt svar till ovanstående motion som överallt annars, att varje medlem som ber om en kopia av motionerna på papper erhåller detta (och därmed bryter HSB Malmö inte mot lagen).

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #50

HSB Malmö ska informera om hur motioner kommer att delas ut

Till medlemskoordinator Bengt Skånhamre skickade jag följande fråga;
Skickat: 2011-01-10
Till: Bengt Skånhamre
Rubrik: Hur kommer motioner delas ut till fullmäktige?

Kommer HSB Malmö lägga motioner på CD även i år, trots att detta strider mot regelverket?
Eller kommer HSB Malmö att distribuera motioner på gängse sätt, i pappersform, i enlighet med regelverken?
Viktigt att veta i förväg för motionärer !!!

Det högst otillfredsställande icke-svaret (i vanlig ordning) jag fick var;
Besked kommer att lämnas genom våra digitala kanaler när det står klart hur paketeringen till årets stämma kommer att se ut.

Det är tråkigt att aldrig kunna få ett rakt svar, utan allt ska vara så hemligt som möjligt, och varje svar tycks bara syfta till att göra det så svårt som möjligt för medlemmarna. Ingen öppenhet!

Jag försöker igen att få svar;
Skickat: 2011-01-10
Till: Bengt Skånhamre
Rubrik: Hur kommer motioner delas ut till fullmäktige?

Men, hur paketeringen av årets stämma ska se ut måste väl vara klart redan nu?
Vad finns det för anledning att bestämma detta först efter att motionstiden gått ut?

Om motionerna distribueras på gängse sätt så skriver man motioner på ett sätt för att skapa intresse för sina motioner, men om motionerna distribueras på CD (trots att det strider mot regelverken) så vill man kanske strukturera motionerna på annat sätt.

Fullmäktige/motionärer måste väl få veta hur motionerna ska distribueras, och jag kan inte se något skäl till att hemlighålla detta?

Jag har några tilläggsmotioner till de motioner som HSB Malmö valde att inte ta med till årsstämman 2010, och behöver veta svaret på min fråga här för att veta hur jag ska strukturera dessa nya motioner.

Inget svar. Skickar påminnelse;
Detta är ju en liksom akut fråga eftersom motionstiden snart går ut.
Jobbar du på att få ett svar på min fråga här?

Det är väldigt viktigt för mig att veta om motioner kommer att delas ut på regelrätt sätt eller om HSB Malmö avser trycka in motionerna på en CD.

Som jag förklarat påverkar detta hur motioner skrivs... dvs om jag måste anpassa motioner utefter ett sämre läge för motionären som HSB Malmö åsamkar dem som vill engagera sig.

Efter en 3:e påminnelse svarar Bengt Skånhamre bara oförskämt återigen endast;
Besked kommer att lämnas genom våra digitala kanaler när det står klart hur paketeringen till årets stämma kommer att se ut.
Medlemskoordinator Bengt Skånhamre tycks tyvärr sakna all form av respekt för medlemmarna.

Inget svar. Försöker ställa frågan direkt till Claes Caroli;
Rubrik: Motionärens rättigheter - Hur kommer motioner delas ut?

Jag har upprepade gånger ställt frågan till Bengt Skånhamre om HSB Malmös styrelse kommer att ignorera regelverken och dela ut motionerna 2011 på CD eller om motionerna kommer att delas ut på gängse sätt, läsbara för alla.

Tyvärr har jag inte lyckats erhålla något svar och ber dig därför att omedelbart svara på detta, då detta svar är helt avgörande för hur motionerna skrivs och formuleras.

I det fall motionerna kommer att delas ut i enlighet med regelverk och riktlinjer på papper är det extremt viktigt att jag får ett mycket snabbt besked om detta eftersom jag då kan minska ner ett antal motioner i omfattning (och t.o.m. ta bort ett antal). Eftersom detta arbete kommer att ta sin lilla tid måste jag veta nu hur motionerna kommer att distribueras!!!

Inget svar. Claes Caroli vill inte svara på hur motioner kommer att distribueras. Se motion #52.

Att fastställa riktlinjer för hur motioner kommer att distribueras är naturligtvis mycket enkelt. HSB Malmös styrelse har haft tre år på sig att ta fram riktlinjer. Att HSB Malmös styrelse inte vill varken informera medlemmarna om hur styrelsen avser distribuera motionerna eller ens besvara en direkt fråga om detta kan alltså bara bero på att styrelsen vill ha ett övertag genom att hålla medlemmarna i ett mörker och sedan kunna göra precis hur man vill. Men är detta hur HSB Malmö ska behandla medlemmar?

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska i god tid innan motionstidens utgång informera medlemmarna om hur motionerna kommer att paketeras så att motionärer kan anpassa sina motioner efter distributionssätt.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

I samband med att materialet till HSB Malmös stämma är klart för distribution meddelas också i vilken omfattning det är.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Goddag yxskaft! Vad är detta för fullständigt oseriöst och irrelevant svar?
Yrkandet är att HSB Malmö ska informera hur motionerna kommer att "paketeras", och HSB Malmös styrelse svarar att styrelsen kommer att informera hur mycket stämmohandlingar det är så fort materialet till stämman är klart.

Styrelsens synpunkt här har inte det minsta med yrkandet att göra och HSB Malmös styrelse brydde sig heller inte ens om att följa det som de utlovade här.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas.
MOTION #51

HSB Malmö ska informera om hur motionär kommer att få försvara sina motioner

Styrelse/mötesordförande/stämma kan inte frånta motionären sin lagstadgade rättighet att tala för, sälja in, försvara, förklara, utveckla, svara på frågor och fråga på sin motion samt justera yrkanden (efter medlemmarnas önskemål eller egna anpassningar), lägga tilläggsförslag och ifrågasätta rimlighet, riktighet och sanning i styrelsens svar på motionen. Speciellt inte när motionerna är uppbyggda för att föredra det bakgrundsmässigt viktigaste under stämman. Styrelsen får inte arbeta i eget intresse och ge sig själv sista ordet för motioner. De bryter därmed dessutom mot praxis och givna löften.

Det är lagstridigt att klumpa ihop en av styrelse/mötesordförande särskilt utvald motionärs motioner i ett beslut att inte behandla dessa, och genom denna särbehandling frånta motionären sin frågerätt och förvägra motionären sin rätt till debatt och tilläggsyrkanden inkl. rätten att bemöta styrelsens rekommendation till avslag och övriga rättigheter enligt ovan. Detta inte minst eftersom det gör medlemmens lagstadgade och självklara rätt att motionera mer eller mindre verkningslös i praktiken, och att det då inte finns minoritetsskydd för t.ex. den motionär som vågar gå emot styrelsen, och som vågar peka på problem i organisationen.

Styrelse/mötesordförande/stämma kan inte frånta andra medlemmar deras lagstadgade rättighet på stämman att ställa frågor på motioner, lägga tilläggsförslag, justera yrkanden och fråga på/utreda styrelsens svar på motionärens motion, i strid med lag, stadgar, praxis och givna löften. Vanligtvis har medlemmarna inte lusläst motionerna och i detalj satt sig in i allt innan stämman. Det är därför motionär ges möjlighet att föredra sina motioner med de rättigheter som följer med detta enligt ovan. Medlemmar förväntar sig detta och planerar för att motionerna förklaras och gås igenom på stämman, där de ges sina rättigheter enligt ovan. Då kan ingen frånta andra medlemmar/fullmäktige deras lagstadgade och självklara demokratiska rättigheter. Speciellt inte när det handlar om många motioner där motionären lagt ner extremt mycket tid och arbete på motionerna enkom för organisationens bästa

Om motionär inte får föredra (och försvara, etc) sina motioner som vanligt, enligt lag och praxis samt givna löften och när styrelsen tilltvingar sig sista ordet för motionerna, fråntas även andra medlemmars möjlighet att t.ex. ställa frågor. Inte ens en majoritet på stämman har befogenhet att bryta mot de grundläggande rättsprinciperna och bestämma över en minoritet att dessa medlemmars alla tillhörande rättigheter och minoritetsskydd ska fråntas dem och att de ska särbehandlas genom att förvägras sin lagstadgade frågerätt med möjligheten att ställa frågor på motionerna, fråga på/utreda styrelsens svar på motioner, lägga tilläggsyrkanden och övriga rättigheter enligt ovan, i strid med lag, praxis och givna löften. Det är dessutom i strid med allt demokratiskt tänkande. Stämmobeslut kan ej tas om att frångå minoritetsskydden och helt frånta medlemmar deras yttrande-, förslags- och frågerätt. Varken mötesordförande, styrelse eller stämma står över lagen och de grundläggande rättsprinciperna.

Sammanfattning
 • Stämman kan inte med ett majoritetsbeslut särbehandla en medlem och frånta denna medlem sina lagstadgade rättigheter (minoritetsskydd).

 • Stämman kan heller inte helt fråntas sina lagstadgade rättigheter, t.ex. att fråga på motionärs motioner och på styrelsens svar till motionerna.
Anders Mallmén skriver under "Medlems rätt att få stämmobehandling av ett ärende" att stämman endast kan vägra behandla motioner om ett bifall till motionärens yrkande skulle stå i uppenbar strid med FL eller stadgarna. Det finns t.o.m. en prejudicerande dom på detta (se NJA 1960 s. 698 & prop. 1997/98:99 s. 238 f.).
En medlems rätt att begära att ett ärende ska tas upp på stämman innebär att stämman inte kan undvika att ta upp ärendet till behandling eftersom det annars strider mot minoritetsskyddet.


Jag har ställt följande fråga till HSB Malmös styrelse;
Rubrik: Motionärens rättigheter

Hur avser HSB Malmös styrelse, genom sin stämmoordförande, föreslå stämman att motionärer ska få försvara sina motioner?

Det är viktigt att detta besvaras snabbt och tydligt så att det står helt klart vad som gäller. Detta eftersom svaret på denna fråga är helt avgörande för hur motioner skrivs, formuleras och struktureras.
Inget svar. Se motion #52.

I HSB Malmös årsredovisning 2008 (sid. 15) skriver HSB Malmö;
Som medlem i HSB Malmö, en medlemsägd, kooperativ organisation, kan alla göra sin röst hörd och påverka det som händer.

Helena Morfiadakis, HSB Malmö, understryker här följande;
Framtidens HSB Malmö skapar vi tillsammans genom dialog och engagemang. Alla kan påverka!

Men var är dialogen? HSB Malmös styrelse vill ju inte ens föra en dialog med motionärer!
Var är engagemanget? HSB Malmös styrelse försöker ju i mesta möjliga mån motverka motionärer!
Kanske hög tid att stå upp för sina ord?

På varje stämma ger stämmoordföranden ett förslag på hur motionären ska ges möjlighet att försvara sina motioner. Detta förslag från stämmoordföranden har tagits fram i samarbete med styrelsen innan stämman. Enda skälet styrelsen kan ha till att vänta in i sista sekund med att avslöja sitt förslag är att försöka minimera motionärernas möjligheter att få igenom sina motioner. Styrelsen vill till varje pris ha sista ordet till motionerna, och är rädd för att de luddiga och tyvärr även ofta felaktiga svaren som ges av styrelsen till motionerna ska ifrågasättas. Men är detta extremt odemokratiska sätt att behandla motioner acceptabelt? Gagnar detta medlemmarna?

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska informera medlemmarna i god tid innan motionstidens utgång om hur HSB Malmös styrelse avser låta motionärer att tala för, sälja in, försvara, förklara, utveckla, svara på frågor och fråga på sin motion samt justera yrkanden (efter medlemmarnas önskemål eller egna anpassningar), lägga tilläggsförslag och ifrågasätta rimlighet, riktighet och sanning i styrelsens svar på motionen.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Medlem som enligt HSB Malmös stadgar inlämnat motion till föreningsstamman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Goddag yxskaft! Vad är detta för fullständigt oseriöst och irrelevant svar?
Styrelsen berättar vad vi alla vet utan att bemöta motionens yrkande.

Yrkandet här handlar om att HSB Malmös styrelse ska informera om vilken teknik motionärerna kommer att erbjudas för att presentera sina motioner på stämman, och styrelsen bemöter inte detta med ett endaste ord.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.

MOTION #52

Policy för behandling av motioner

Jag skickar påminnelse till Claes Caroli avseende obesvarade frågor om motionärs rättigheter;
Rubrik: Motionärens rättigheter

PÅMINNELSE!

Jag har ställt ett antal frågor till dig den senaste tiden, alla obesvarade.
Vad som är särskilt brått med är svar på mina "motionsfrågor" eftersom det finns en deadline för motionerna som snart går ut, och jag behöver dina svar som allra senast nu!

Trots att HSB Malmös styrelse valde att direkt vid första stämman, 2010, bryta mot överenskommelsen som gjordes mellan mig och HSB Malmö i tingsrätten så är det min avsikt att denna gång kraftigt reducera antal motioner och omfattningen av dessa.

Nu kan jag bara hoppas att HSB Malmös styrelse inte har för avsikt att försvåra så mycket som möjligt för motionärer. Jag upprepar mina frågor till dig;
1. Hur kommer motioner distribueras 2011? På traditionellt sätt?
2. Hur kommer styrelsen/mötesordföranden rekommendera (och arbeta för) på stämman att motionär får försvara sina motioner?
3. Vilka presentationsmedel kommer HSB Malmö att erbjuda motionär för att presentera sina motioner på stämman? Kommer stämman att kunna följa mina motioner på en storbildsskärm, e.dyl?

Dessa tre enkla frågor önskar jag raka och ärliga svar på omedelbart! De tre frågorna är var och en helt avgörande för hur motionerna formuleras/struktureras och därför är svar på frågorna en nödvändighet.
Det är inga svåra frågor. Det är frågor som HSB Malmö borde erbjuda klara och tydliga svar på i god tid inför motionstidens utgång varje år, men där styrelsen varje år i stället gjort allt i sin makt för att hemlighålla allt in i sista minuten.
Att HSB Malmös styrelse ska tydligt informera om detta kan väl inte vara annat än självklart?

Om det är styrelsens avsikt att försvåra den demokratiska processen så mycket som möjligt så fortsätter du och HSB Malmös styrelse att undvika dessa tre frågor, men jag vill nu be dig att visa att det inte är HSB Malmös styrelses mål att bara trycka ner alla som vågar göra sin röst hörd.

Återigen, tacksam om svaren på ovanstående tre grundläggande frågor blir konkreta så att inte även dessa bara blir en ny evig process att bara komma runt frågorna!

Skickar ännu en påminnelse och till slut svarar Claes Caroli;
Det är med häpnad jag läser ditt påstående att HSB Malmö inte följer den förlikning som gjordes i Tingsrätten.

HSB Malmö´s styrelse kan inte bestämma formerna för distribution av stämmomaterialet förrän vi vet omfattningen av det samma. Så snart motionstiden gått ut torde beslut kunna tagas.

Givetvis verkar HSB Malmö´s styrelse för att motionär vid stämman, i enlighet med § 15 i stadgarna, skall beredas yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen.

Tidigare år har motionär haft möjlighet använda OH-apparat samt storbildsvisning. Jag ser ingen anledning till att frångå tillhandahållandet av dessa hjälpmedel..
Det är stämman som har att besluta om formerna för motionshanteringen.

Jag replikerar;
Rubrik: Motionärens rättigheter

Om du verkligen är förvånad över mitt konstaterande att HSB Malmös styrelse inte följt förlikningen i tingsrätten så finner jag det ganska oroande.

- Att stoppa motioner som kom in någon timme efter 24.00 en helgnatt är knappast att behandla motioner på gängse sätt, enligt vår överenskommelse.

- Dessutom! För min motion om att bekräfta mottagandet av motioner hävdade HSB Malmös styrelse i sitt svar 2010 att HSB Malmö bekräftar "mottagna handlingar" samtidigt som HSB Malmös styrelse rekomenderade stämman att avslå min motion om att bekräfta mottagandet av motioner. Det är väl så långt ifrån man kan komma att behandla motioner på gängse sätt, och enligt vår överenskommelse där avslag skulle motiveras på sakliga grunder. I övrigt dessutom mycket, mycket underligt.

Det riktiga generaltestet på om HSB Malmös styrelse kommer att följa vårt avtal kommer dock på HSB Malmös årsstämma 2011.
HUR KOMMER MOTIONER ATT DISTRIBUERAS?
I den aktuella frågan här känns det som vi befinner vi oss i ett läge av moment 22, där endast styrelsen besitter makten att ta oss ur detta dödläge.

- Du säger att det beror på omfattningen av motionerna ifall HSB Malmö kommer att distribuera motionerna på CD eller på traditionellt sätt, enligt föreningsrättslig praxis.

- Jag säger att jag anpassar mina motioner efter hur motionerna kommer att distribueras.
Om motionerna skickas ut på papper kommer jag att reducera såväl antal motioner som omfång på motioner extra mycket och dessutom kommer jag att dra tillbaka de motioner där vi är överens innan stämman, i det fall HSB Malmö är beredd att föra en dialog om motionerna innan utskick (vilket tyvärr HSB Malmös styrelse varit kraftigt motståndare till under tidigare år).
Dvs motionsbehandlingen på stämman kommer med detta alternativ att bli betydligt snabbare och effektivare. Vill inte HSB Malmös styrelse eftersträva en effektiv stämma för fullmäktige?

Distribueras motionerna däremot på CD så har jag naturligtvis ingen anledning att reducera mina motioner i antal och omfång överdrivet mycket.
Utan då är det i stället bäst om jag kan få med så mycket information som möjligt.
Dessutom kan jag på slutet av mina motioner lägga till de motioner som inte behandlats seriöst tidigare år, så att fullmäktige får ett bättre material att utgå från i framtiden, inte minst för de fullmäktige som tillkommit under årens lopp.

När du säger att distributionssättet beror på omfattningen av motionerna så innebär det att du inte tar hänsyn till varken motionärernas behov eller fullmäktige eller vad som är bäst för medlemmarna;
Motioner som delas ut på CD, vilket inte följer koden för föreningsstyrning eller regelverket i övrigt, skrivs på ett sätt (med länkar, bilagor, färgkodningar, etc) emedan motioner som distribueras på regelrätt sätt, på papper, skrivs på ett annat sätt, anpassat för detta distributionssätt.
Det går inte att anpassa motioner för bägge distributionsalternativen.

Som motionär måste man självfallet veta förutsättningarna och det känns inte bra att HSB Malmös styrelse maktfullkomligt utnyttjar sin position för att hålla medlemmarna i mörker om vad som gäller.

Om HSB Malmös styrelse fullt medvetet inte vill ha en policy för hur motioner ska distribueras innebär det att motionerande försvåras, och fullmäktige får ett sämre material att utgå från i sina beslut.

Det är ju också så att det utöver mig endast förekommer (tyvärr) några få övriga motionärer, så man kan utgå från att det blir alltifrån noll till 15 stycken motioner utöver mina motioner. Med andra ord så är distributionssättet endast avhängigt hur mycket motioner jag bidrar med?
Med detta i åtanke borde det vara lätt för oss att komma överens (mellan mig och HSB Malmös styrelse) var gränsen går för att HSB Malmö ska välja att distribuera motionerna på CD i stället för papper. Eller hur?

Eftersom du säger att motionernas omfattning avgör distributionssätt så har jag en rak och enkel fråga;
1. Vid exakt hur många A4-sidor går gränsen för att motionerna inte ska distribueras på papper?
Med tanke på att motionerna 2008 delades ut i pappersform och dessa var på 356 + 26 sidor, så förutsätter jag att gränsen går vid minst detta antal sidor.
Även om HSB Malmös styrelse nu sett till så att jag måste skicka in motioner för två år samtidigt så lär omfattningen på årets motioner inte kunna bli mer än maximalt runt hälften (där antalet motioner styrs till stor del av hur HSB Malmös styrelse agerar innan stämman).

Jag vill understryka att om HSB Malmö distribuerar motionerna på CD, oavsett omfång på motionerna, så bryter HSB Malmö mot såväl koden för föreningsstyrning som föreningsrättslig praxis/lag.
2. Har detta ingen betydelse för HSB Malmös styrelse?
Kommer HSB Malmös styrelse i sådant fall att notera detta brott mot koden i föreningsstyrningsrapporten?


PRESENTATION AV MOTIONER PÅ STÄMMA
Du skriver; "Tidigare år har motionär haft möjlighet använda OH-apparat samt storbildsvisning. Jag ser ingen anledning till att frångå tillhandahållandet av dessa hjälpmedel.".
Jag vill understryka att OH-tiden är passé och hör till ett tidigare sekel. Vi befinner oss nu på 2000-talet och jag hoppas OH-apparaten är ersatt med dator?

Det är ju inte utan anledning jag ställer min fråga. Jag ställde samma frågor år 2009 (och 2008), men fick inget svar från HSB Malmö då heller. Dock fick jag informationen via andra - och skriftligt precis innan stämman, vill jag minnas - att all utrustning för presentation av motioner skulle finnas att tillgå. Men när det väl var dags att presentera motionerna visade det sig att att styrelsen lurat alla. Ingen utrustning erbjöds.

Så när du skriver "Det är stämman som har att besluta om formerna för motionshanteringen" vill jag understryka att det alls inte är stämman som bestämmer hur motioner ska presenteras, vilket jag hoppas du känner till. Finns inte dator & projektor eller motsvarande på stämman så kan motioner endast presenteras muntligt, och det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse inte medvetet även denna gång vill försvåra för fullmäktige att ta beslut.

3. Kommer motioner att kunna presenteras elektroniskt, via dator och storbild på årsstämman 2011?


VAD ÄR STYRELSENS/MÖTESORDFÖRANDENS REKOMMENDATION?
Du undviker min fråga;
"Hur avser HSB Malmös styrelse, genom sin stämmoordförande, föreslå stämman att motionärer ska få försvara sina motioner?".
Styrelsen/mötesordförande har på varje stämma ett förslag på detta, men vill inte dokumentera detta svar någonstans i förväg och gör i stället allt för att hemlighålla sitt förslag ända fram till själva punkten i dagordningen.
Eftersom svaret på denna fråga är avgörande för hur motioner formuleras är jag tacksam om du kan ge detta besked nu. Alltså innan motionstiden gått ut (skulle gjorts för länge sedan).

Så, åter igen;
4. Hur avser HSB Malmös styrelse, genom sin stämmoordförande, föreslå stämman att motionärer ska få försvara sina motioner?

Tacksam för raka svar på åtminstone ovanstående 4 frågor i fetstil.

Inget svar från Claes Caroli, och jag skickar en påminnelse igen;
Rubrik: Motionärens rättigheter

Jag vet inte varför HSB Malmös styrelse inte vill ha en policy för hur motioner ska distribueras och behandlas, men jag vill understryka vikten av att nedanstående fyra enkla frågor besvaras snabbt och tydligt!

Dvs, sammanfattningsvis (från föregående mejl);
1. Vid exakt hur många A4-sidor går gränsen för att motionerna inte ska distribueras på papper?

2. Har det ingen betydelse för HSB Malmös styrelse att HSB Malmö bryter mot koden för föreningsstyrning såväl som mot föreningsrättslig praxis/lag om HSB Malmö väljer att distribuera motioner på CD (oavsett omfattningen på motionerna)?

3. Kommer motionär erbjudas möjlighet att presentera sina motioner elektroniskt, via dator och storbild på årsstämman 2011?

4. Hur avser HSB Malmös styrelse, genom sin stämmoordförande, föreslå stämman att motionärer ska få försvara sina motioner? Med några specifika begränsningar, och i så fall vilka?


Efter ytterliggare några dagar kommer följande svar;
Det är inte bara motioner som skall distribueras inför stämman.
Först när hela materialet sammanställts fattas beslut om formen för utskicket. Det är omöjligt att ange ett sidantal som du efterfrågar.
HSB Malmö bryter inte mot någon lag eller andra regler som styr verksamheten.
Som jag tidigare angivit verkar HSB Malmö´s styrelse för att motionär vid stämman, i enlighet med § 15 i stadgarna, skall beredas yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen.
Tidigare år har motionär haft möjlighet använda OH-apparat samt storbildsvisning. Jag ser ingen anledning till att frångå tillhandahållandet av dessa hjälpmedel..
Det är stämman som har att besluta om formerna för motionshanteringen.
Varenda liten enkel fråga till HSB Malmös styrelse är så otroligt segt att få svar på!

Jag svarar omedelbart;
Min fråga;
1. Vid exakt hur många A4-sidor går gränsen för att motionerna inte ska distribueras på papper?
Du svarar:
"Det är inte bara motioner som skall distribueras inför stämman. Först när hela materialet sammanställts fattas beslut om formen för utskicket. Det är omöjligt att ange ett sidantal som du efterfrågar.".
Med tanke på hur mycket övrigt material som delades ut 2008 tillsammans med de nästan 400 sidorna med motioner, så lär HSB Malmö inte 2011 kunna överträffa materialet utöver motionerna 2008.
Så att ge några riktlinjer här torde vara mycket enkelt. Det handlar bara om att vilja.
Om du t.ex. lägger nivån på 300 sidor motioner (vilket det naturligtvis inte blir) för att distribution ska ske på papper så ligger det rejält inom alla marginaler relativt 2008.
Så var ungefär ligger gränsen för antal sidor för antingen antalet motioner eller materialet totalt för att HSB Malmö kommer att välja distribution på CD?

Dessutom; sker distributionen av motioner på CD så måste naturligtvis alla stämmohandlingar skickas ut på enbart CD!

Min fråga;
2. Har det ingen betydelse för HSB Malmös styrelse att HSB Malmö bryter mot koden för föreningsstyrning såväl som mot föreningsrättslig praxis/lag om HSB Malmö väljer att distribuera motioner på CD (oavsett omfattningen på motionerna)?
Du svarar;
"HSB Malmö bryter inte mot någon lag eller andra regler som styr verksamheten.".
Du säger detta för att det är din personliga åsikt att det är förenligt med regelverken att distribuera motionerna på CD.
- Kan du ge något stöd i lagen för att stämmohandlingar kan distribueras på CD?
Sedan säger du att HSB Malmö inte bryter mot "andra regler" om HSB Malmö distribuerar motioner på CD.
- Så det är din åsikt att distribution på CD inte bryter mot koden för föreningsstyrning som klargör att stämmohandlingar ska skickas ut på ett lättillgängligt sätt?
I sådant fall innebär det att regelverk inte har någon som helst betydelse för HSB Malmö, och att det går att göra precis som man vill ändå!

Min fråga;
3. Kommer motionär erbjudas möjlighet att presentera sina motioner elektroniskt, via dator och storbild på årsstämman 2011?
Du upprepar ännu en gång ditt luddiga svar;
"Tidigare år har motionär haft möjlighet använda OH-apparat samt storbildsvisning. Jag ser ingen anledning till att frångå tillhandahållandet av dessa hjälpmedel. Det är stämman som har att besluta om formerna för motionshanteringen.".
Varför vill du inte svara på min fråga i stället?
Vi som lever på 2000-talet har för länge sedan slutat använda oss av OH-apparat.
Varför är det så svårt att svara på om motionär kommer att erbjudas använda sig datorpresentation?
Sedan avslutar du med att upprepa det här helt irrelevanta påståendet; "Det är stämman som har att besluta om formerna för motionshanteringen".
Har du någonsin varit på en stämma där stämman beslutar om motionären ska använda sig av OH-apparat eller PC/laptop för att presentera sina motioner?
Alltså, återigen;
Kommer motionär erbjudas möjlighet att presentera sina motioner elektroniskt, via dator och storbild på årsstämman 2011?

Min fråga;
4. Hur avser HSB Malmös styrelse, genom sin stämmoordförande, föreslå stämman att motionärer ska få försvara sina motioner? Med några specifika begränsningar, och i så fall vilka?
Du svarar...
INGET ! Du bara hoppar över en viktig fråga precis som att den var osynlig?
Det är väl inte så svårt att svara på? Du kanske menade att ditt luddiga svar "Det är stämman som har att besluta om formerna för motionshanteringen" skulle besvara denna fråga? I så fall, var ser du att jag har ställt en fråga om hur stämman kommer besluta om formerna för motionshanteringen?
Alltså, återigen;
Hur avser HSB Malmös styrelse, genom sin stämmoordförande, föreslå stämman att motionärer ska få försvara sina motioner? Med några specifika begränsningar, och i så fall vilka?


Ännu ett luddigt svar från Claes Caroli;
Det är omöjligt att ange ett exakt sidantal som du efterfrågar.
HSB Malmö bryter inte mot någon lag eller andra regler som styr verksamheten, jag ber dig precisera grunderna för ditt påstående om att HSB bryter mot lag.

Tidigare år har motionär haft möjlighet använda OH-apparat samt storbildsvisning med dator och "kanon". HSB Malmö kommer att tillhandahålla dessa hjälpmedel vid stämman.
Det är stämman som har att besluta om formerna för motionshanteringen

Som jag tidigare angivit verkar HSB Malmö´s styrelse för att motionär vid stämman, i enlighet med § 15 i stadgarna, skall beredas yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen.


Jag svarar direkt;
Du skriver;
"Det är omöjligt att ange ett exakt sidantal som du efterfrågar."
Men det var ju därför jag i föregående mejl justerade min fråga till;
"Så var ungefär ligger gränsen för antal sidor för antingen antalet motioner eller materialet totalt för att HSB Malmö kommer att välja distribution på CD?"

Varför upprepar du samma text hela tiden? Dina påståenden besvarade ingen av mina frågor första gången du skrev dessa, inte heller andra gången och inte nu heller, tredje gången!

Det hade varit bättre om du konkret besvarat mina frågor i stället för att upprepa dina till mina frågor ej hörande påståenden, tre gånger i rad.

Alltså;
1. Med tanke på hur mycket övrigt material som delades ut 2008 tillsammans med de nästan 400 sidorna med motioner, så lär HSB Malmö inte 2011 kunna överträffa materialet utöver motionerna 2008.
Så att ge några riktlinjer här torde vara mycket enkelt. Det handlar bara om att vilja.
Om du t.ex. lägger nivån på 300 sidor motioner (vilket det naturligtvis inte blir) för att distribution ska ske på papper så ligger det rejält inom alla marginaler relativt 2008.
Så var ungefär ligger gränsen för antal sidor för antingen antalet motioner eller materialet totalt för att HSB Malmö kommer att välja distribution på CD?

2. Du säger detta för att det är din personliga åsikt att det är förenligt med regelverken att distribuera motionerna på CD.
- Kan du ge något stöd i lagen för att stämmohandlingar kan distribueras på CD?
Sedan säger du att HSB Malmö inte bryter mot "andra regler" om HSB Malmö distribuerar motioner på CD.
- Så det är din åsikt att distribution på CD inte bryter mot koden för föreningsstyrning som klargör att stämmohandlingar ska skickas ut på ett lättillgängligt sätt?

3. Kommer motionär erbjudas möjlighet att presentera sina motioner elektroniskt, via dator och storbild på årsstämman 2011?

4. Hur avser HSB Malmös styrelse, genom sin stämmoordförande, föreslå stämman att motionärer ska få försvara sina motioner? Med några specifika begränsningar, och i så fall vilka?

Det är väl inga komplicerade frågor att besvara?

Tacksam för snabbt svar då motionstiden strax gått ut, som du naturligtvis vet, och svar på mina frågor är därför av i allra högsta grad akut art.


Jag skickar påminnelse
Jag skulle uppskatta om du ville besvara mina fem enkla frågor i mitt föregående mejl.
Som jag påpekat flera gånger är utformningen av motionerna beroende av svaren på mina frågor, där jag kan förenkla för stämman om jag vet styrelsens plan för upplägg avseende motioner.

Jag skickar ännu en påminnelse;
har du några svar på mina fem frågor?
Nu bara 2-3 dagar kvar innan motionstiden går ut, så jag skulle uppskatta svar, inte minst för att kunna minimera omfattningen av mina motioner i det fall motionerna kan komma att delas ut på papper.
Om HSB Malmös styrelses avsikt är att försvåra stämman i mesta möjliga mån för fullmäktige genom att dela ut motionerna på CD, så finns det ju ingen anledning för mig att begränsa mina motioner, eller hur?

Punkt 3 och 4 är självfallet också mycket viktigt för motionärer att få svar på!


Ännu ett svar från Claes Caroli, där nu plötsligt en av de fem frågorna besvaras;
Det är omöjligt att ange ett exakt sidantal som du efterfrågar. Jag har tidigare redovisat att det är flera omständigheter som styr valet av distributionsform. Beslut tas då hela materialet kan överblickas.

HSB Malmö bryter inte mot någon lag eller andra regler som styr verksamheten vad avser distribution av stämmohandlingar. Jag ber dig precisera grunderna för ditt påstående om att HSB bryter mot lag. Jag ber dig även ange var i koden du finner: "stämmohandlingar skall skickas ut på ett lättillgängligt sätt".

Tidigare år har motionär haft möjlighet använda OH-apparat samt storbildsvisning med dator och "kanon". HSB Malmö kommer att tillhandahålla dessa hjälpmedel vid stämman. Det är stämman som har att besluta om formerna för motionshanteringen.

Som jag tidigare angivit verkar HSB Malmö´s styrelse för att motionär vid stämman, i enlighet med § 15 i stadgarna, skall beredas yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen.

Jag svarar direkt;
Du upprepar;
"Det är omöjligt att ange ett exakt sidantal som du efterfrågar."
Den 26 Jan 2011 15:31:10 skrev jag;
Du skriver;
"Det är omöjligt att ange ett exakt sidantal som du efterfrågar."
Men det var ju därför jag i föregående mejl justerade min fråga till;
"Så var ungefär ligger gränsen för antal sidor för antingen antalet motioner eller materialet totalt för att HSB Malmö kommer att välja distribution på CD?"
Hur mycket tydligare än så kan jag skriva att jag inte efterfrågar "ett exakt sidantal som du efterfrågar"???

Du skriver;
"Jag har tidigare redovisat att det är flera omständigheter som styr valet av distributionsform."
Det är just detta jag är rädd för.
I stället för att det är en omständighet - antalet sidor i materialet - som styr valet av distributionsform, så är det även omständigheten att i det fall HSB Malmös styrelse väljer att distribuera motionerna på CD så blir materialet svårare för fullmäktige att ta in och ta ställning till, vilket HSB Malmös styrelse önskar om styrelsen vill öka sina möjligheter till att medlemmarnas motioner avslås.
Det är därför jag tror att det egentligen inte spelar någon roll hur många sidor materialet är på, utan HSB Malmös styrelse har för avsikt att distribuera motionerna på CD, så länge jag engagerar mig med motioner.

Du skriver;
"Beslut tas då hela materialet kan överblickas.".
Men du saknar argument för att vänta tills efter motionstidens utgång med att klargöra distributionssätt.
Och jag misstänker att HSB Malmös styrelse kommer att göra som 2009 och inte ens informera överhuvudtaget om vilket beslut för distributionssätt som styrelsen tagit. Ni kommer bara återigen att trycka ut CD-skivorna utan att varken rådfråga eller ens informera fullmäktige om detta i förväg.

Så återigen;
1. Med tanke på hur mycket övrigt material som delades ut 2008 tillsammans med de nästan 400 sidorna med motioner, så lär HSB Malmö inte 2011 kunna överträffa materialet utöver motionerna 2008.
Så att ge några riktlinjer här torde vara mycket enkelt. Det handlar bara om att vilja.
Om du t.ex. lägger nivån på 300 sidor motioner (vilket det naturligtvis inte blir) för att distribution ska ske på papper så ligger det rejält inom alla marginaler relativt 2008.
Så var ungefär ligger gränsen för antal sidor för antingen antalet motioner eller materialet totalt för att HSB Malmö kommer att välja distribution på CD?

Du frågar mig;
"Jag ber dig även ange var i koden du finner: 'stämmohandlingar skall skickas ut på ett lättillgängligt sätt'"
Detta är en punkt i koden för föreningsstyrning som HSB Malmös styrelse underlåtit att informera om i den föreningsstyrningsrapport där detta ska stå.
Det HSB Malmös styrelse bryter flagrant mot om HSB Malmös styrelse beslutar att distribuera motionerna på CD står i koden enligt följande;
FÖRENINGSSTÄMMA
1.1.2
Det skriftliga material som skickas ut till medlemmarna ska vara skrivet på ett lättillgängligt sätt så att medlemmarna kan tillgodogöra sig informationen i materialet.
Kan det bli tydligare?

Denna gång fick jag faktiskt svar på en av mina frågor (fråga #3)!
Du skriver;
"Tidigare år har motionär haft möjlighet använda OH-apparat samt storbildsvisning med dator och 'kanon'. HSB Malmö kommer att tillhandahålla dessa hjälpmedel vid stämman."
Tänk så mycket tid som besparats för oss bägge om du bara svarat detta första gången jag ställde frågan!

Men sedan fick jag inte mer svar på mina övriga frågor.

Förutom att du inte svarar på fråga #1 (om distributionssätt) så svarar du inte heller på fråga #2;
2. Du säger detta för att det är din personliga åsikt att det är förenligt med regelverken att distribuera motionerna på CD.
- Kan du ge något stöd i lagen för att stämmohandlingar kan distribueras på CD?
Sedan säger du att HSB Malmö inte bryter mot "andra regler" om HSB Malmö distribuerar motioner på CD.
- Så det är din åsikt att distribution på CD inte bryter mot koden för föreningsstyrning som klargör att stämmohandlingar ska skickas ut på ett lättillgängligt sätt?
Nu när jag informerat dig om vad koden säger, hur ställer du dig till detta?

Du svarar inte på fråga #4;
Du skriver;
"Som jag tidigare angivit verkar HSB Malmö´s styrelse för att motionär vid stämman, i enlighet med § 15 i stadgarna, skall beredas yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen."

Men det är inte svar på min fråga;
"4. Hur avser HSB Malmös styrelse, genom sin stämmoordförande, föreslå stämman att motionärer ska få försvara sina motioner? Med några specifika begränsningar, och i så fall vilka?"
Jag vill veta hur styrelsens förslag, via stämmoordföranden, kommer att vara på hur motionärer ska få försvara sina motioner!
Dvs vilka begränsningar, om någon, kommer styrelsen (= stämmoordföranden) att rekommendera stämman?


En av 5 frågor besvarade så här långt.
Kommer jag att få konkreta svar på även fyra övriga frågor?


Inget svar från HSB Malmös styrelse.


9-13 skrivelser/påminnelser med samma 5 frågor från mig där jag efter 4 svar till slut bara lyckades få svar på en enda fråga. Varför ska det behöva vara så här svårt att få svar precis varje gång?

Är det medlemmarnas intressen som HSB Malmö ska tillvarata eller är det styrelsens personliga intressen?

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En policy tas fram för motionärens rättigheter;
  a. hur motioner ska distribueras, baserat på vilka konkreta förutsättningar,
  b. vilka presentationsmöjligheter som ska erbjudas motionärer på stämman,
  c. vilka rättigheter motionärer har att försvara sina motioner.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Styrelsen kan inte se att det finns annan anledning att reglera hur ett förslag/motion ska lämnas in för behandling annat än vad HSB Malmös stadgar säger.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Goddag yxskaft! Vad är detta för fullständigt oseriöst och irrelevant svar av styrelsen?
Vi vet att styrelsen försöker på alla sätt tänkbara stävja motioner och engagemang inom HSB, men vad har stadgarna med frågan att göra? Hur menar styrelsen att vad stadgarna säger kan användas som argument för att reducera medlemmars rättigheter och kväva engagemang inom föreningen? Styrelsen säger här att styrelsen inte vill göra något annat än vad som minst krävs enligt stadgar, och en styrelse som resonerar på detta maktfullkomliga sätt har förlorat all form av förtroende i organisationen bland alla sunt tänkande medlemmar.

Motionens yrkande handlar om att riktlinjer ska tas fram för hur motioner ska distribueras och vilka presentationsmöjligheter (teknisk utrustning) motionären ska förses med på stämman.
Styrelsen svarar att det inte finns anledning att reglera hur en motion ska lämnas in.


Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Styrelsens svar har inte det minsta med motionens yrkande att göra och HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas.

MOTION #53

HSB Malmös styrelse & stämma ska inte begränsa motionsrätten

Enligt ett prejudicerande fall i högsta domstolen (NJA 1960 s 698 samt prop 1997/98:99 s 238 f.) måste motioner behandlas på stämman där motionären får tala för varje motion utan begränsningar från styrelse/stämma.

Jag förstår att HSB Malmös styrelse har för avsikt att försöka samma trick som på årsstämman 2009 och genom sin mötesordförande rekommendera stämman att bryta mot lagen och bara ge mig kraftigt begränsad tid för att föredra mina motioner. Detta är emellertid helt uppenbart inte förenligt med lag. Om jag har 100 motioner så kan jag inte ges lika mycket tid att föredra mina 100 motioner som den motionär som endast har en motion. Det måste alla begripa att det då bryter mot regelverken!

Eftersom en dylik begränsning bryter mot lag såväl som prejudicerande dom så innebär detta att vilken medlem som helst kan klandra stämman, och det känns väldigt onödigt.

Motionär måste ges den tid som behövs för att föredra sina motioner och svara på frågor!

Motionerna är för organisationens bästa, och att bara komma till stämman för att "lyssna av" stämman tillför inget för någon. Utan engagemang står föreningen stilla i utvecklingen.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska arbeta utifrån att lag och rättspraxis följs och klargöra för alla att lagen inte tillåter att motionsrätten begränsas med dagens regelverk.

  Dvs den som vill tala för sin motion ska således få göra detta fritt och på ett rättvist sätt.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Medlem som enligt HSB Malmös stadgar inlämnat motion till föreningsstamman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens fullständigt irrelevanta svar på motionens yrkande är identiskt med styrelsens precis lika irrelevanta svar till motion #51.

Yrkandet handlar om att det ska klargöras att en motionär fritt får tala för varje motion utan begränsningar från styrelse/stämma enligt inte bara lag utan även prejudicerande fall i HD.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.

MOTION #54

Redovisning av "kommunikationspolicy" = kontaktformulär !

I HSB Malmös årsredovisning 2009, sid. 22 under rubriken "Styrelsens arbete" med inledningen;
"2009 års utmaning var att agera i nuet och tänka framåt. Styrelsen har beaktat detta i 2009 års
strategiska plan och budget, som banar väg för en hållbar ekonomi och verksamhet
",
så skriver styrelsen;
Styrelsen har också fastställt en ny kommunikationspolicy. Ändamålet är bland annat – med den allt större användningen av Internet – att öppna upp möjligheten för flera att kunna ställa frågor direkt på webbplatsen.
Men vad är detta för något helt ointressant att skriva om i årsredovisningen?

Det är som om HSB Malmö skulle informera i årsredovisningen om att de i april lagt ut en bild på hemsidan. Det har exakt samma värde!

På HSB Malmös hemsida står det:
Då det gäller kommunikationen till och från organisationen förbättrar vi nu denna.
På vår hemsida går det numera att skriva till såväl styrelsen som till organisationen.

HSB Malmö har lagt in ett kontaktformulär på hemsidan, dit ingen hittar, och kallar detta för "ny kommunikationspolicy"!
Detta har tagit 3-5 minuter att göra, och sedan är det ändå ingen som använder sig av detta.
Varför ska medlemmarna backa bakåt i utvecklingen, i stället för att använde sig av den utmärkta kommunikationsmetoden mejl?

Med "den allt större användningen av Internet" är det inget framsteg att lägga in ett simpelt kontaktformulär på webbsidan, som alla måste förstå enbart innebär ett antal stora nackdelar. Notera också att styrelsen inte kan motivera sitt kontaktformulär.

Att sedan ingen använt sig av detta tillkrånglade kontaktformulär säger väl en hel del i sig själv.

Själv har jag aldrig sett formuläret så jag vet inte ens om det finns.

Med tanke på inte minst den låga kvaliteten på de svar HSB Malmö ger på medlemmarnas frågor och den låga kvaliteten på den medlemsinformation som HSB Malmö producerar och de många bristerna i HSB Malmös årsredovisningar så är det nog viktigt att alla får ta del av den nya kommunikationspolicy som HSB Malmös styrelse påstår sig ha tagit fram.

Varför har HSB Malmö inte självmant velat redovisa detta styrdokument?

Om inte HSB Malmös styrelse bilägger denna kommunikationspolicy till stämmohandlingarna 2011 - och direkt efter att denna motion inkommit lägger ut kommunikationspolicy på HSB Malmös webbplats där den går att hitta - så kan man ana att det är något HSB Malmös styrelse vill dölja.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Styrelsen ska redovisa sin kommunikationspolicy i sin helhet för medlemmarna.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt. Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Goddag yxskaft! Vad är detta för fullständigt oseriöst och irrelevant svar?
Jag pratar i denna motion specifikt om gällande kommunikationspolicy.
Anser verkligen HSB Malmös styrelse att offentliggörande av kommunikationspolicy;
- "strider mot sysslomannaskapets vårdplikt"? (vet HSB Malmös styrelse vad som inbegrips här?)
- inte har "allmängiltigt" intresse? (vad då "allmängiltigt"?)

Att det ytterst är styrelsen och "verkställande ledning" som "avgör vad som kan och ska publiceras" saknar också relevans för motionen, förutom det faktum att det inte är sant eftersom det ytterst är fullmäktigestämman som bestämmer.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.

MOTION #55

Anonym styrelse i HSB Malmö

Det känns som HSB Malömös styrelse försöker flyga under allas radar. Det är bara en person i styrelsen som syns och hörs och syns emellanåt, och det är styrelseordföranden, Claes Caroli. Han är också den enda i styrelsen som svarar på frågor, men tyvärr är det extremt sällsynt att svar ges på frågor.

Övriga styrelseledamöter är ytterst anonyma.
Vem har t.ex. hört något från Birgitta Nilsson sedan hon valdes in 2008. Jag har ännu inte ens sett Birgitta Nilsson och ser aldrig att hon bidragit till HSB Malmö på något sätt.

Sedan Marianne Falck valdes in 2010 har jag inte sett eller hört något från denna ledamot. Jag har heller inte sett ett enda ord skrivet av Marianne Falck någonstans.

Det finns bara två ledamöter utöver styrelseordföranden som jag har sett på stämmor, mässsor, etc, och det är Maj-Britt Thulin och - vid ett enda tillfälle - Björn Andersson.
Men t.o.m. dessa två ledamöter är osynliga på stämmor och utanför dessa.

Anders Lundberg har suttit i HSB Malmös styrelse sedan 2005, men samma sak gäller här. Han syns inte på stämmor eller någonstans. Jag har heller aldrig läst ett enda skrivet ord från denna ledamot.

Antingen är de övriga fem ledamöterna i styrelsen ljusskygga, eller så tar styrelseordföranden alltför stort utrymme. En styrelse består mer än av styrelseordföranden, och även om det är naturligt att styrelsens ordförande syns mest så innebär inte det att alla övriga ledamöter behöver vara helt osynliga alltid.

Ingen vet vad någon gör i HSB Malmös styrelse. De två-tre minimala nyhetsbrev som HSB Malmös styrelse presterar om året är fullständigt intetsägande och säger i princip bara att styrelsen haft ett möte, och aldrig någonsin vad som kom fram eller om något resultat uppnåddes, och i så fall vilket.

Hur ska fullmäktige/medlemmarna kunna få en bild av hur HSB Malmös styrelse fungerar och tycker/tänker om det alltid bara är enda person som hörs och syns, och ingen information förekommer om vad styrelsen sysslar med?

Det kan väl inte vara så att det bara alltid är en enda åsikt som gäller i HSB Malmös styrelse och resten av ledamöterna är bara passiva ja-sägare?

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ledamöterna i HSB Malmös styrelse ska göra sig mer synliga.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 - ENDA MOTIONEN MED BIFALL !

Styrelsen delar motionärens synpunkt och avser att bli mera synlig i organisationen än vad som varit fallet hittills.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska bifallas.
Svar: Styrelsen yrkar bifall på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Av alla motioner så är detta den enda HSB Malmös styrelse rekommenderat bifall till, och som därav beslutades av HSB Malmös fullmäktigestämma 2011.
Inte utan man undrar om detta bifall hänger samman med att de flesta i styrelsen hoppar av till årsstämman.

Men vad blev resultatet? Jo, styrelsen uppfyllde inte stämmans beslut utan styrelsen blev efter årsstämman 2011 om möjligt ännu mer osynlig än tidigare. Vad är det för mening med att fullmäktige tar beslut om styrelsen ändå struntar i att följa besluten (i strid med lagen)?

Förutom Claes Caroli (Brf Näset), Birgitta Nilsson (Brf Lindeborg), Maj-Britt Thulin (Brf Bollebygd), Marianne Falck (Brf Kraften) och Björn Andersson (Brf Valby) tillkom på årsstämman 2011 två nya styrelseledamöter; Izet Omanovic (Brf Eriksfält) och Jonas Henriksson (Brf Astern). Det är tråkigt att tidigare styrelseledamöter aldrig hörs och syns, men att nu även de två nya, Izet och Jonas, inte heller syns och hörs är ännu tråkigare. Man hade ju hoppats att två nya ledamöter skulle kunna föra styrelsen framåt i alla fall en bit.

MOTION #56

Utnämning av HSB-ledamot
Styrelsen måste sköta sitt uppdrag som styrelse

2008-03-04 anmälde jag mitt intresse att tjänstgöra som HSB-ledamot. Jag genomgick en apsirantkurs och uppfyller alla behörighetskriterier. Jag blev utlovad att HSB Malmös styrelse skulle behandla frågan och att de skulle höra av sig snarast med besked om jag skulle bli antagen som HSB-ledamot.
Det är nu ganska exakt 3 år senare, och jag har fortfarande inte hört ett ljud.

Istället trycker HSB Malmö ut sina anställda i så många brf-styrelser som möjligt. T.ex. sitter medlemskoordinator Bengt Skånhamre i 16 brf-styrelser. Det handlar uppenbart inte om kvalitet här, utan det viktigaste är bara att HSB Malmö har kontroll över så många brf:ar som möjligt.

Efter att ha skickat ett antal påminnelser med förfrågningar om hur frågan avlöpt i HSB Malmös styrelse utan svar så skickade jag efter två år följande förfrågan;
Skickat: 2010-01-05
Till: Claes.Caroli@malmo.hsb.se
Rubrik: HSB-ledamot / Protokollutdrag önskas

Till styrelsen för HSB Malmö

Jag önskar erhålla protokollutdrag för alla ärenden som berört mig i HSB Malmös styrelsearbete under perioden från januari 2008 till dagens datum.

Särskilt viktigt här är styrelsens behandling i frågan om mig som HSB-ledamot.
Jag har inte lyckats erhålla något svar från HSB Malmö om vad styrelsens beslut - med styrelsens motivering - blev sedan jag gick ledamotskursen för nu drygt 2 år sedan.
Därför ser jag nu som enda utväg, för att få svar på detta, att begära utdrag från styrelseprotokollen.

Tacksam för bekräftelse på att denna skrivelse mottagits av HSB Malmös styrelse tillsammans med besked om när jag får dessa utdrag (vilket jag hoppas är snarast).

Två veckor senare fick jag följande svar;
Skickat: 2010-01-21
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se
Rubrik: HSB-ledamot / Protokollutdrag önskas

Jag bekräftar att jag fått ditt mail och ber att få återkomma.

Jag skickar en påminnelse 2010-03-03;
Till: Claes Caroli
Kopia: Anders Lundberg; Birgitta Nilsson; Björn Andersson; Maj-Britt Thulin; Olle Strand; Mimmi Z.
Ämne: Styrelsens behandling av mig som HSB-ledamot

Till HSB Malmös styrelse

Jag vill återigen påminna om min fråga om styrelsens beslut med motivering avseende min roll som HSB-ledamot.
Det fanns ingen sådant utdrag med bland det som Lena Hammarström skickat mig.
Det är nu ett par år sedan jag gick introkursen för HSB-ledamöter.
Har styrelsen efter denna långa tidsperiod fortfarande inte behandlat denna fråga?
Eller har beslutet om detta missats bland de protokollutdrag som jag erhållit?
Jag vill gärna veta vad HSB Malmös styrelse kommit fram till här, och hur styrelsen motiverar sitt beslut.

Efter ett antal dagar får jag ett svar från Claes Caroli;
Jag ber att få hänvisa till vårt sammanträffande på Medlemscentra i fredags.
Du önskar veta om styrelsen behandlat din ansökan som HSB-ledamot.
HSB Malmö´s styrelse har inte behandlat den frågan.

Sedan hände inget, och ytterliggare ett år senare skickade jag följande påminnelse;
Skickat: 2011-01-10
Till: Claes Caroli
Rubrik: HSB-ledamot

För ett år sedan frågade jag dig om HSB Malmös styrelse ännu behandlat mitt ärende som HSB-ledamot efter att jag en gång i tiden anmälde mitt intresse som sådan;
"Särskilt viktigt här är styrelsens behandling i frågan om mig som HSB-ledamot.
Jag har inte lyckats erhålla något svar från HSB Malmö om vad styrelsens beslut - med styrelsens motivering - blev sedan jag gick ledamotskursen för nu drygt 2 år sedan.
Därför ser jag nu som enda utväg, för att få svar på detta, att begära utdrag från styrelseprotokollen
".
Idag, tre år senare, har jag fortfarande inte fått något svar från HSB Malmös styrelse, och av vad jag kunde se från protokollutdragen hade HSB Malmös styrelse fortfarande under 2008-2009 inte behandlat frågan om mig som HSB-ledamot.

När kommer HSB Malmös styrelse behandla detta ärende?
Tycker du inte tre år och uppåt är lite väl lång tid för att behandla ett så enkelt ärende, speciellt med tanke på att många andra HSB-ledamöter tillsatts under denna tid. Varför är det bara för mig som det tar så här lång tid?

Inget svar så jag skickar en påminnelse;
Det är min förhoppning att du vill besvara nedanstående fråga... där jag väntat ett helt år på att du ska återkomma enligt vad du skrev den 21 januari 2010. Det är idag den 11 januari 2011.

Till slut får jag ett svar från Claes Caroli, men tyvärr inte på det jag frågat om;
I mitt mail av 2010-01-21 bekräftar jag på begäran av dig att jag erhållit din begäran om protokollsutdrag. Vidare ber jag få återkomma med översändande av de av dig begärda protokollsutdragen, vilka jag förstår du erhållit.

Jag frågar vad som menas;
Men du skrev inte att du skulle återkomma bara i en del av de två delar jag tog upp i mejlet.

Jag skrev;
"Särskilt viktigt här är styrelsens behandling i frågan om mig som HSB-ledamot.
Jag har inte lyckats erhålla något svar från HSB Malmö om vad styrelsens beslut - med styrelsens motivering - blev sedan jag gick ledamotskursen för nu drygt 2 år sedan.
Därför ser jag nu som enda utväg, för att få svar på detta, att begära utdrag från styrelseprotokollen
".

Du skrev;
"Jag bekräftar att jag fått ditt mail och ber att få återkomma".

I de protokollutdrag jag fick stod inget om styrelsens behandling av min ansökan som HSB-ledamot, och det är ju enligt HSB Malmös arbetsordning HSB Malmös styrelse som fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som ska tillsättas som HSB-ledamöter.

Jag vill minnas att jag t.o.m. i efterföljande mejl skickade påminnelser om min fråga ifall styrelsen behandlat min ansökan som HSB-ledamot, när detta skett och vad resultatet blev, tillsammans med motivering.

Jag fick inget svar då, så jag ställer frågan igen;
Har HSB Malmös styrelse behandlat min ansökan 2008 som HSB-ledamot, när har detta i så fall skett, vad blev resultatet, och hur motiverades beslutet?

Svar uteblir igen, och jag skickar en påminnelse till HSB Malmös styrelse;
Påminnelse!

Hur ska jag tolka ditt svar?
Du skriver att du menade att du bara lovade återkomma i den ena av de två frågorna för ett år sedan?

Menar du att du inte vill svara mig på om HSB Malmös styrelse avser att behandla frågan om mig som HSB-ledamot och att du inte vill informera mig om vad resultatet blev i det fall styrelsen behandlar denna sedan 2008 "bortglömda" fråga?

Inget svar, och jag skickar ännu en påminnelse;
PÅMINNELSE!

Efterlyser svar på min fråga om behandlingen av mig som HSB-ledamot.
1. Har styrelsen behandlat detta ärende och i så fall när?
2. Kommer styrelsen att behandla detta ärende och i så fall när?
3. När får jag besked, med motivering, som övriga aspiranter?

Till slut får jag ett svar från Claes Caroli;
Styrelsen har inte haft din ansökan om att bli utsedd som HSB-ledamot uppe för behandling. När är din ansökan daterad?

Jag svarar direkt;
Datum 2008-03-04 !!! Alltså för snart tre år sedan.
Vad jag hört från andra så verkar det inte vara någon annan som haft så lång behandlingstid som tre år.
Dessutom blev jag 2008 utlovad att styrelsen skulle behandla min ansökan på ett av de närmaste styrelsemötena.
Och jag har skickat några fler påminnelser om detta än de som framgår av detta mejl.

Jag noterade också att andra som gick samtidigt som jag på aspirantkursen tydligen snabbt behandlades av styrelsen och utnämndes som HSB-ledamot.

Vill tillägga att med tanke på att den som är ansvarig för HSB-ledamöterna (Bengt) nu placerat sig själv som HSB-ledamot i så många som 16 brf-styrelser, så tycks det vara en ganska omfattande brist på HSB-ledamöter.
Svar uteblev.

Under tre år har jag försökt få svar på denna lilla enkla fråga.

När en så här enkel fråga hanteras så illa är det inte utan man undrar hur den övriga verksamheten sköts av HSB Malmös styrelse.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska inom tre månader från HSB-ledamotskursen ge besked på om HSB Malmös styrelse godkänt sökande som HSB-ledamot. Avslag motiveras.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Styrelsen beslutar kring HSB-ledamoten och hanteringen är processtyrd.
Ansökande kandidater får besked om styrelsen beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

"Hanteringen är processtyrd". Vad betyder det? Innebär det att genom att hanteringen är processtyrd så kan man som sökande till HSB-ledamotsuppdraget hålla på som här under tre år, och försöka få svar på om man blivit antagen som HSB-ledamot efter genomgången HSB-ledamotskurs?

"Ansökande kandidater får besked om styrelsen beslut", skriver styrelsen.
Efter tre år hade jag fortfarande inte fått något besked.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.

MOTION #57

Cirkus i HSB Malmös valberedning

När jag på en tidigare årsstämma nominerades som ombud till HSB Riksförbund uppstod närmast kaos på HSB Malmös årsstämma. Valberedningen hade inte lyckats hitta tillräckligt många för att fylla ut platserna som ersättare till ombud. Man ville till varje pris inte välja mig som sista ersättare för de ordinarie ombuden!

Man valde t.o.m. att ajournera HSB Malmös årsstämma för att försöka hitta en lösning. Trots detta lyckades emellertid valberedningen inte fiska fram någon som kunde ta den plats jag nominerats till.

Vad gjorde då HSB Malmös årsstämma?
Jo, stämman beslöt att man hellre valde att inte tillsätta någon sista ersättare än att jag skulle få denna plats som säkert ändå aldrig i HSB Malmös historia utnyttjats.

Till saken hör att detta val ändå var ointressant eftersom det skulle komma en ny årsstämma emellan i HSB Malmö, med nya val, innan HSB Riksförbunds stämma skulle inträffa.

Att å andra sidan - på valbredningens förslag - välja in dottern till HSB Malmös tjänsteman Bengt Skånhamre, var däremot inget som någon reagerade på eller ifrågasatte det minsta, trots att ingen ens vet något om den person de väljer in (osynlig på stämmor).

Är det så HSB Malmös årsstämmor ska fungera?

Fullmäktige har till uppgift att värna om medlemmarnas bästa och inte sitt eget eller HSB-styrelsens eller HSB-tjänstemännens personliga bästa.

Det är viktigt att fullmäktige ställer krav på HSB Malmös valberedning så att de mest lämpade personerna väljs och inte bara dem som passar valberedningens personliga intressen.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Förtroendevalda i HSB Malmö ska väljas i främsta hand på sin kompetens och sitt engagemang. Allt annat måste komma långt efter detta!

  För att detta ska vara möjligt måste valberedningen ändra sina presentationer av de förtroendevalda så att de i stället speglar vad de nominerade kan inom vilket område hörande till bostadsorganisationen, och vilket engagemang som finns. Om något utöver detta nämns så ska det endast förekomma som en parantes i finstil text efter övrig information.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Styrelsen har arbetat fram en valberedningsinstruktion.
Valberedningens arbete är omvittnat, och information lämnas kontinuerligt på hemsida.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsen svarar; "Styrelsen har arbetat fram en valberedningsinstruktion".
Men det är ju detta som är problemet. Den simpla valberedningsinstruktion som styrelsen "arbetat fram" innehåller väldigt lite av det som är viktigast.

Styrelsen svarar; "information lämnas kontinuerligt på hemsida".
Det är inget som har med motionen att göra och information lämnas definitivt inte kontinuerligt på HSB Malmös hemsida. Tvärtom!

Styrelsen svarar; "Valberedningens arbete är omvittnat". Vad betyder det?
Alla avhopp från HSB Malmös styrelse och skandaler som förekommit under de senaste åren i HSB Malmö är väl omvittnat om något.
Vad kan bättre visa på ett totalt misslyckande av valberedningen än detta?
Ja, det skulle väl då vara de raktigenom usla svar som HSB Malmös styrelse ger på motionerna.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.

MOTION #58

Stämmoordföranden ska följa stadgarna
Ombud & ersättare till HSB Riksförbund

På HSB Malmös webbplats står följande på en - som alltid - odaterad webbsida, gällande för 2010-2011 fram till dagen innan HSB Riksförbunds stämma hålles där ombuden ska verka;
Ombud till Riksförbundet
Mikael Karlsson, HSB brf Hagalund
Leif Christoffersson, brf Sundsterassen
Györgi Sarosi, brf Visenten
Sofie Skånhamre, bospargruppen
Ingela Bäckström, brf Stenbocken
Nancy Mashoun, brf Hilda
Lillemor Olofsson, brf Ida
Idris Omerovic, brf Ringsted

styrelsen utser fyra ombud vartill ett ombud utses av arbetstagarrepresentant.

Ersättare:
Henric Lellky, brf Södermanland
Jan Egman, bospargruppen
Ingrid Holmberg, bospargruppen
Cecilia Bothen, brf Ryttmästaren
Mårten Olsson, brf Roxen
Agneta Sjöström, brf Fosietorp
Ingela Persson, brf Granen

Styrelsen har utsett: Claes Caroli, Marianne Falck, Birgitta Nilsson samt Anders Lundberg med Björn Andersson och Mimmi Zettermann som ersättare.

Arbetstagarrepresentanterna har ännu inte utsett ett ombud.

Valberedningen har utsett Monica Bermsten, brf Ringsted, som sin ledamot,
med Preben Karlsson som ersättare till HSB Riksförbunds stämma.


I HSB Malmös stadgar står det;
Fullmäktig till förbundsstämma
§ 38
Fullmäktig till HSB Riksförbunds förbundsstämma utses av föreningsstämman
eller - efter föreningsstämmans bemyndigande - av styrelsen.
Dvs det står inte att valberedning, eller någon annan tjänsteman (inkl VD) har rätt att utse ombud. Inte ens HSB Malmös styrelse har denna rätt om inte stämman beslutar ge styrelsen denna rätt, och beslut om detta saknas i stämmoprotokollet 2010.

Stämman utsåg 8 ombud.
Valberedning utsåg 1 ombud i strid med stadgarna.
Styrelsen utsåg 4 ombud i efterskott
Dvs totalt 13 av 13 ombud.

Hur kan sedan arbetstagarrepresentanterna utse ännu ett ombud utöver de 13 platser som är tillgängliga?


I HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 står det;
24e. fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma
Valberedningen föreslår val av Mikael Karlsson, brf Hagalund Leif Christoffersson, brf Sundsterassen Györgi Sarosi, brf Visenten, Sofie Skånhamre bospargruppen,
Ingela Bäckström, brf Stenbocken Nancy Mashoun, brf Hilda, Lillemor Olofsson, brf Ida Idris Omerovic, brf Ringsted,
att vara fullmäktige till HSB Riksförbunds stämma till nästa ordinarie föreningsstämma
samt Henric Lellky, brf Södermanland Jan Egman, bospargruppen Ingrid Holmberg, bospargruppen Cecilia Bothen, brf Ryttmästaren Mårten Olsson, brf Roxen Agneta Sjöström, brf Fosietorp Ingela Persson, brf Granen, som ersättare till nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman väljer fullmäktige till HSB Riksförbunds stämma och ersättare för dessa i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen anmäler vidare att den utsett Monica Bermsten, brf Ringsted, som sin ledamot, med Preben Karlsson som ersättare till HSB Riksförbunds stämma.

Det antecknas att resterande fullmäktige och ersättare utses av styrelsen, enligt tidigare beslut.

Det antecknas att resterande fullmäktige och ersättare utses av styrelsen, enligt tidigare beslut.
Enligt tidigare beslut? Vilket? Var? När? Jag kan inte finna något om detta i stämmoprotokollet.
Protokollföraren kan anteckna detta om denne så önskar, men utifrån dagordning och protokollet togs det uppenbart inget stämmobeslut i enlighet med stadgarna om att bemyndiga styrelsen att utse fullmäktige till förbundsstämman.


VALBEREDNING (E-post saknas till valberedning)
Rolf Brandt, brf Roxen tfn 040-96 79 56
Preben Karlsson, brf Fosietorp tfn 040-96 89 31
Ingrid Holmberg (sammankallande), Bospargruppen tfn 040-54 91 46
Monica Bermsten, brf Ringsted tfn 040-26 18 98
Ledamot Marie Widell, brf Vidar

I stämmoprotokollet 2010 står det att valberedningen "anmäler" att de utsett Monica Bermsten som ombud och Preben Karlsson som ersättare. Men det tas inget stämmobeslut om detta, trots att det måste göras enligt stadgarna (det är bara styrelsen som, efter stämmobeslut om att de ges behörighet till detta, kan utse ombud/ersättare, utöver stämman.
Men valberedningen har redan innan nominerat Monica Bermsten som ersättare till ombuden.
Valberedningen har alltså helt plötsligt två ersättare - Ingrid Holmberg och Preben Karlsson - till sitt oriktigt utsedda ombud.


Varför informerar HSB Malmös valberedning inte hur många ombud HSB Malmö har att utse enligt HSB Riksförbund?
Det beslutas heller inte på stämman i vilken ordning ersättarna ska träda in. Varför?
HSB Malmös valberedning föreslår inte ens något om detta.

I punkt 22 i dagordningen 2010 bestämdes antalet ledamöter och suppleanter;
22. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, valberedningen och i ev. utskott, om antal revisorer och revisorssuppleanter samt beslut om mandattid för styrelseledamöter och auktoriserad revisor
men inget nämns om antalet ombud/ersättare till HSB Riksförbund (i stadgarna står det inget om hur många ombud eller ersättare som ska utses minst/mest).

I övrigt känns det märkligt att på årsstämman 2011 lägga onödig tid på välja nya ombud för dem som valts på HSB Malmös årsstämma 2010 utan att de varit verksamma sedan de valdes, med tanke på att HSB Riksförbunds stämma är dagen efter HSB Malmös årsstämma.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Stämmoordföranden ska följa §38 i HSB Malmös stadgar.
  Dvs endast styrelsen (och ej valberedning, arbetstagarrepresentanter, etc) ska enligt stadgarna ges behörighet av stämman att utse ombud och ersättare till HSB Riksförbunds stämma.
  Styrelsen ska följa stadgarna och inte utnämna ombud utan att det föregås av ett beslut om detta på stämman (enligt stadgarna).

 2. Arbetstagarrepresentanterna ska också följa stadgarna och inte utse något ombud.
 3. När avhopp sker ska inte avhoppad ledamot fortsätta att inneha en post så som gäller i fallet t.ex. med Mimmi (när denna post ändå tillsätts av styrelsen), där hon fortfarande idag är av styrelsen utsedd ersättare till ombud för HSB Riksförbund.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 (med felskrivning)

Styrelsen kan inte se annat än att stadgarna följs på denna punkt så i enligthet med stadgarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse svarar; "Styrelsen kan inte se annat än att stadgarna följs på denna punkt "
Detta trots att det i motionen tydligt klargjorts att stadgarna inte alls följts.
På t.ex. årsstämman 2010 gavs styrelsen inte behörighet att utse ombud till HSB Riksförbund, i enlighet med stadgarna enligt följande;
"Fullmäktig till HSB Riksförbunds förbundsstämma utses av föreningsstämman
eller - efter föreningsstämmans bemyndigande - av styrelsen.
".
I stämmoprotokollet har emellertid protokollförare Bengt Skånhamre tillfogat texten;
"Det antecknas att resterande fullmäktige och ersättare utses av styrelsen, enligt tidigare beslut.".
Men det fanns inget bemyndigande av stämman att styrelsen skulle få göra detta.
Och det framgår även av protokollförarens formuelring att inget beslut togs av stämman i denna fråga!
 
Det framgår också av HSB Malmös skrivelser på HSB Malmös webbplats att styrelsen på eget bevåg givit arbetstagarrepresentanterna rätt att utse ombud till HSB Riksförbund. Men som framgår av HSB Malmös stagdar är detta ej tillåtet.
Styrelsen begår alltså ett tydligt stadgebrott även här. Varför ha stadgar om inte ens HSB Malmös styrelse bryr sig det minsta om att följa stadgarna, och där stadgar bara används av styrelsen mot medlemmarna och deras givna rättigheter (som vi kan konstatera är fallet från mängder av svar från styrelsen på motionerna)?
 
Styrelsen har inte med ett ord bemött yrkande #3;
"När avhopp sker ska inte avhoppad ledamot fortsätta att inneha en post så som gäller i fallet t.ex. med Mimmi (när denna post ändå tillsätts av styrelsen), där hon fortfarande idag är av styrelsen utsedd ersättare till ombud för HSB Riksförbund.".

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.

MOTION #59

HSB Malmös styrelse utelämnat mycket från föreningsstyrningsrapport

I föregående års föreningsstyrningsrapport redovisade HSB Malmös styrelse bara utvalda delar.
Om HSB Malmös styrelse fritt kan redovisa bara utvalda delar av koden och hur den följts av HSB Malmö så innebär detta naturligtvis att HSB Malmö kan välja att hoppa över redovisning av det som upplevs känsligt av HSB Malmö.


Bl.a följande punkter har utelämnats från föreningsstyrningsrapporten av HSB Malmös styrelse;

FÖRENINGSSTÄMMA
1.1.2
Det skriftliga material som skickas ut till medlemmarna ska vara skrivet på ett lättillgängligt sätt så att medlemmarna kan tillgodogöra sig informationen i materialet.

1.1.3 Fullmäktige ska ges möjlighet att anmäla sig till föreningsstämma på flera sätt, däribland genom e-post eller på föreningens hemsida.

1.3 Genomförande
Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige.

1.3.2 Till justerare vid föreningsstämma ska utses fullmäktige som inte är styrelseledamöter eller anställda i föreningen.

1.3.3 Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoärenden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut.

1.3.4 Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma.
Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige.

Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt. Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering. Frågan om röstning ska ske genom öppen eller sluten votering avgörs av stämman med enkel majoritet.

TILLSÄTTNING AV STYRELSE OCH REVISOR
2 Tillsättning av styrelse och revisor
Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.

2.1 Valberedning
Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

2.1.2 Valberedningen ska ha minst tre ledamöter. En ledamot utses till sammankallande.
Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen.

2.2 Tillsättning av styrelse
2.2.1 Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden.
Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

2.2.8 Om styrelsen adjungerat ledamöter till styrelsen ska det redovisas i föreningens årsredovisning.

2.3.3 I anslutning till att kallelsen till föreningsstämman utfärdas ska information
om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende lämnas på föreningens hemsida.
Informationen ska innefatta omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget. En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.

TILLSÄTTNING AV REVISOR
2.3.4 Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag
samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
Jag skulle kunna komplettera med ännu nästan 7 A4-sidor där styrelsen inte redovisat om styrelsen och organisationen följt koden, men kompletterar här bara men några få utdrag där styrelsen valt att undanhålla medlemmarna information om koden följts.

STYRELSE

3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att särskilt ägna omsorg åt att
• fastställa de övergripande målen för föreningens verksamhet och
besluta om föreningens strategi för att nå målen
• se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av
föreningens verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen
se till att föreningens externa informationsutgivning präglas av
öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till

se till att det finns en tillfredsställande kontroll av föreningens efterlevnad
av lagar och andra regler som gäller för föreningens verksamhet
, samt
• se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande.

3.4.4 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska uppmuntra samtliga styrelseledamöter till ett aktivt engagemang.
Ordföranden skall särskilt
• organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i styrelsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete,
• se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om föreningen och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt,
• ta emot synpunkter från medlemmarna och förmedla dessa inom styrelsen,
• hålla fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner med och stöd för föreningens verkställande direktör,
• se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete,
• efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dag ordning för styrelsens sammanträden,
• kontrollera att styrelsens beslut verkställs effektivt, samt
• se till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

3.7.3 Styrelsen ska vidare i den årliga rapporten redovisa hur föreningen arbetar
med kärnvärderingarna och de kooperativa principerna i verksamheten
samt hur man följer/efterlever de för HSB-rörelsen gemensamt fattade besluten.

I årsredovisningen 2009 står det;
Syftet med koden är att den ska vara ett verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen, demokratisk organisation där medlemmarna kan kontrollera hur beslut fattas inom HSB.
Men hur ska medlemmarna kontrollera hur beslut fattats inom HSB Malmö om styrelsen inte ens vill redovisa mer än de delar där styrelsens personliga åsikt är att organisationen i huvudsak följt koden?

I koden för föreningsstyrning står det;
Styrelsen i HSB-förening, HSB-bolag och HSB Riksförbund ska även följa upp de av HSB-rörelsen gemensamma fattade besluten och redovisa detta på ordinarie föreningsstämma.
Detta följs emellertid inte av HSB Malmös styrelse!

I årsredovisningen 2009 står det;
Koden gäller för HSB-föreningar, HSBs nationella bolag samt HSB Riksförbund. Koncernerna för denna verksamhet ska präglas av öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner.
Men var är öppenheten och transparensen när HSB Malmös styrelse inte bara struntar i att följa koden utan även underlåter att redovisa i alla delar om och hur styrelsen följt koden?


Är det möjligt att innan stämman redovisa om föreningsstyrningskoden följts på stämman?
Vilken stämma avses i redovisningen i föreningsstyrningsrapporten?


* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska i föreningsstyrningsrapporten inte bara selektivt redovisa det som styrelsen åtagit sig att utföra enligt koden, utan allt ska vara med.

  Föreningsstyrningsrapporten måste också vara utformad på ett sådant sett att det går att se om något utelämnats, och inte som i årsredovisningen 2009 där allt står huller om buller med luddiga titlar och utan referens till paragraferna i föreningsstyrningskoden.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB Malmö följer kod för föreningsstyrning och avger en rapport i årsredovisningen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse svarar; "HSB Malmö följer kod för föreningsstyrning och avger en rapport i årsredovisningen.".
Men det är helt uppenbart inte vad motionens yrkande handlar om.
Vad det handlar om här är förbättringsförslag (t.ex. att det ska vara möjligt att se om något utelämnats).
Framför allt att vissa delar inte ska utelämnas så som skett tidigare.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #60

Fel i föreningsstyrningsrapporten från HSB Malmö

Föreningsstyrningsrapporten i föregående årsredovisning (2009) innehöll ett antal fel och frågetecken.

I koden för föreningsstyrning står det;
1.1 Kallelse m.m.
1.1.1 Föreningen ska senast under sista kalendermånaden i verksamhetsåret
och så snart styrelsen beslutat att hålla extra föreningsstämma, offentliggöra
när och på vilken ort stämman kommer att hållas.
Uppgiften ska från samma tidpunkt återfinnas på föreningens hemsida.

1.1.2 Föreningen ska på sin hemsida, i god tid innan kallelse utfärdas till
ordinarie föreningsstämma, informera om medlemmarnas rätt att få
ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan
begäran måste ha nått föreningen för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Offentliggöra när och på vilken ort stämman kommer att hållas
Enligt koden: Ja. Sista kalendermånaden i verksamhetsåret alternativt så snart styrelsen beslutat hålla extrastämma


Information om fullmäktiges rätt att få sitt ärende behandlat vid stämman och sista datum för denna begäran för att ärendet ska kunna beaktas.
Enligt koden: Ja. I god tid innan kallelse till stämman skickas


I god tid? När?

Att gömma en text om kallelse och motionsrätt på HSB Malmös webbplats dit i princip ingen hittar kan väl knappast anses följa koden.

Det står inte i koden som styrelsen tydligen tror och det är heller inte så det fungerar i verkligheten. Man tycker att HSB Malmös styrelse vid det här laget borde känna till att det inte bara är fullmäktige som har motionsrätt.
I koden för föreningsstyrning står det;
1.1.2 Det skriftliga material som skickas ut till medlemmarna ska vara skrivet på ett lättillgängligt sätt så att medlemmarna kan tillgodogöra sig informationen i materialet.

Varför har HSB Malmös styrelse hoppat över detta i föreningsstyrningsrapporten?
I koden för föreningsstyrning står det;
1.1.2 I samband med att kallelse till ordinarie föreningsstämma utfärdas ska föreningen informera om de åtaganden som följer av HSB-Kompassen och HSBs Ansvar, såsom:
• HSBs uppdrag
• HSBs vision
• HSBs inriktningsmål
• HSBs synsätt angivna i HSB-Kompassen
• Verksamhetsuppföljning utifrån HSB-Kompassen
• Efterlevnad av HSBs Ansvar
• Uppgifter om ändrade stadgar och andra ärenden som årsmötet ska ta ställning till

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Information om efterlevnaden av gemensamma styrdokument inom HSB
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse


Hur informerade HSB Malmö om ovanstående i samband med kallelsen?

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Uppgifter om ändrade stadgar och andra ärenden som föreningsstämman ska ta ställning till
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse


Varför har HSB Malmös styrelse valt att plocka ut bara denna av ovanstående sju punkter?
Vad hände med t.ex. uppdrag, vision, inriktningsmål och HSB Malmös efterlevnad av HSBs ansvar?
I koden för föreningsstyrning står det;
1.2 Styrelsens och revisorns närvaro
1.2.1 Vid föreningsstämma ska en beslutför styrelse vara närvarande.
Vid ordinarie stämma ska såvitt möjligt hela styrelsen vara närvarande.
Styrelsens ordförande och verkställande direktören ska närvara vid stämman.
Minst en av föreningens revisorer ska närvara vid ordinarie stämma.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Beslutför styrelse (vid ordinarie stämma såvitt möjligt hela styrelsen),
styrelsens ordförande och vd ska närvara vid stämman
Enligt koden: Ja. Vid stämman


Minst en revisor ska närvara vid ordinarie stämma
Enligt koden: Ja. Vid stämman


Vem/vilka var närvarande?
I koden för föreningsstyrning står det;
2.2.6 Person föreslagen för inval i styrelsen ska såvitt möjligt närvara på stämman
för att kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Person föreslagen för inval i styrelsen ska såvitt möjligt närvara vid stämman
Enligt koden: Ja. Vid stämman


Det lämnar öppet för om någon var frånvarande.
I koden för föreningsstyrning står det;
2.3.5 Föreslagen revisor ska närvara på stämman för att kunna presentera sig
och svara på frågor från medlemmarna.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Föreslagen revisor ska närvara vid stämman där revisorsval ska hållas
Enligt koden: Ja. Vid stämman


Var alla föreslagna revisorer var närvarande?
I koden för föreningsstyrning står det;
2.2.7 Föreningsstämman ska besluta om styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar för styrelsearbetet med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Beslut om styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar
Enligt koden: Ja. Vid stämman


Men varför har styrelsen i rapporten hoppat över "med uppdelning mellan ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen
"?
I koden för föreningsstyrning står det;
2.3.2 Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Beslut om arvode till revisor
Enligt koden: Ja. Vid stämman


Men varför har HSB Malmös styrelse i rapporten utelämnat "Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman"?
I koden för föreningsstyrning står det;
4.2 Ersättning till verkställande direktören
Styrelsen ansvarar för att föreningen har en formaliserad och för samtliga
ledamöter transparent process för att fastställa principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt
besluta om verkställande direktörens ersättning och övriga anställningsvillkor.


4.2.1 Styrelsen ska också besluta om ersättningsprinciper för verkställande
direktörens och andra anställdas arbete i dotterbolagens styrelser.
4.2.2 Styrelsen ska på ordinarie föreningsstämma presentera förslag till principer
för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören
för godkännande av stämman. Förslaget ska återfinnas på föreningens
hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas.
Principerna ska omfatta:
• förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,
• huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,
• huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag,
I förslaget ska anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt
från tidigare av stämman godkända principer samt hur frågor om ersättning
till verkställande direktören bereds och beslutas av styrelsen.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Redovisa principer för ersättning till vd och ledning
Enligt koden: Ja. Vid stämman

I koden för föreningsstyrning står det;
2.1.1 Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar.
Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande.

Stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.
Det ska finnas en instruktion för valberedningens arbete.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Beslut att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen i förtid
Enligt koden: Avvikelse. Vid stämman


Fastställa instruktion för valberedningen
Enligt koden: Ja. Vid stämman


Men varför vill styrelsen inte ta med den första delen av koden här?
I koden för föreningsstyrning står det;
1.3.5 Protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hållen
extra stämma skall återfinnas på föreningens hemsida.
Röstlängden från stämman behöver inte redovisas. Om det är motiverat av medlemskretsens sammansättning, ska protokollet även översättas till annat språk än svenska.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Överväga eventuell översättning av föreningsstämmoprotokoll
Enligt koden: Ja. Årligen


Utan kommentar från styrelsen om detta blir ovanstående del meningslös och omöjlig att kontrollera.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Tillhandahålla protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hålla extra stämma
Enligt koden: Ja. Tre veckor efter stämman.


Vad menas med "och därefter hålla extra stämma"? Någon sådan hölls aldrig.
Styrelsen menar "hållen"? Ska en årsredovising innehålla dylika fel?

VALBEREDNING

I koden för föreningsstyrning står det;
2.1.3 Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida.
Där skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas
av valberedningen inför föreningsstämman.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Informera om namn på valberedningens ledamöter
Enligt koden: Ja. Sex månader före ordinarie föreningsstämma


Informera om hur man lämnar förslag till valberedningen samt att senaste tidpunkt för förslag är sex månader före ordinarie föreningsstämma
Enligt koden: Ja. Årligen

I koden för föreningsstyrning står det;
2.2.2 Som underlag för sina förslag ska valberedningen
• bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som har skett (mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen),
fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt
• genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Ta del av styrelsens utvärdering
Enligt koden: Ja. Årligen


Underteckna eventuell sekretessförbindelse
Enligt koden: Ja. Vid behov


Vad står det i denna sekretessförbindelse och varför har fullmäktige inte fått info om denna?

Fastställa kravprofiler för nya ledamöter
Enligt koden: Ja. Årligen

I koden för föreningsstyrning står det;
2.2.3 Valberedningen ska informera kandidaterna om de utbildningskrav som finns inom HSB.
Styrelsens utbildningskrav beskrivs i 6.1.1, 6.1.2 och 6.2.3.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Informera föreslagna ledamöter om utbildningskrav
Enligt koden: Ja. Vid behov


Det står inte i koden att det ska ske vid behov.
I koden för föreningsstyrning står det;
2.2.4 En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.

2.2.5 Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera
sina förslag
, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Lämna redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete
Enligt koden: Ja. I samband med kallelsen samt vid stämman


Presentation av valberedningens förslag och samtliga inkomna nomineringar
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse


Men så står det inte i koden;
"Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag"
I koden för föreningsstyrning står det;
1.3.1 Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Presentation av valberedningens förslag till ordförande vid ordinarie föreningsstämma
Enligt koden: Ja. I kallelsen samt vid stämman

I koden för föreningsstyrning står det;
2.2 Tillsättning av styrelse
2.2.1 Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag
på styrelseordföranden. Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode
uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Presentation av valberedningens förslag på styrelsearvode
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse


Inget uppges om koden följts avseende förslag på uppdelning av arvode!
I koden för föreningsstyrning står det;
2.3.2 Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Presentation av valberedningens förslag på arvodering till revisor
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse


STYRELSENS ARBETSORDNING, UTVÄRDERING, VD-INSTRUKTION MED MERA

I koden för föreningsstyrning står det;
3.5 Arbetsformer
3.5.1 Styrelsens instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande
direktören samt rapporteringsinstruktion ska vara anpassade
till föreningens förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta
att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete.
Styrelsen ska minst en gång per år pröva samtliga instruktioners relevans och aktualitet.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Översyn/revidering av styrelsens instruktioner (arbetsordning, instruktion för vd, rapporteringsinstruktion)
Enligt koden: Ja. Årligen


Ingen granskning gjordes av revisorerna 2009, men även om det skulle göras framöver så hur vet vi medlemmar att detta verkligen gjorts när styrelsen t.o.m. hemlighåller dessa dokument?

Varför vill styrelsen inte offentliggöra arbetsordning, instuktion för VD och rapporteringsfunkion?
I koden för föreningsstyrning står det;
3.3.1 Styrelseledamot ska inte inneha så många andra uppdrag att ledamoten
inte kan ägna styrelseuppdraget i föreningen erforderlig tid och omsorg.

3.4.3 Om styrelseordföranden har uppdrag för föreningen utöver ordförandeuppdraget
får detta inte innebära att uppgifter hänförliga till den löpande förvaltningen övertas från verkställande direktören. Arbetsfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören ska i sådana fall tydligt klargöras i styrelsens arbetsordning och i styrelsens instruktion för verkställande direktören.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Om styrelseordföranden har uppdrag för föreningen utöver ordförandeuppdraget; översyn/revidering av styrelsens arbetsordning och vd-instruktion
Enligt koden: Ja. Vid behov


Det står inte i koden att översyn/revidering ska göras endast vid behov.
Det framgår inte av styrelsens redovisning om översyn och/eller revidering gjorts.
I koden för föreningsstyrning står det;
3.1.2 Styrelsen ska se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process.

3.4.4 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt
och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska uppmuntra
samtliga styrelseledamöter till ett aktivt engagemang. Ordföranden skall särskilt
• se till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen
informeras om resultatet av utvärderingen.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Utvärdering av styrelsens arbete
Enligt koden: Ja. Årligen, redovisas i årsredovisningen


Det hade underlättat om styrelsen antingen uppgivit var i årsredovisningen denna utvärdering kan hittas eller denna "utvärdering" haft en motsvarande rubrik.
Min gissning är att vad styrelsen refererar till är sidan 22 i årsredovisning 2009 med rubriken "Styrelsens arbete".
Är detta en "utvärdering? Styrelsen utvärderar sig själv?
Jag kan bara finna några allmänna meningar som inte tillför något för någon.
Me ett sådant svar som styrelsen ger här behöver styrelsen aldrig någonsin göra något!
I koden för föreningsstyrning står det;
3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att särskilt ägna omsorg åt att
• fortlöpande utvärdera föreningens operativa ledning och vid behov tillsätta eller entlediga verkställande direktör

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Utvärdering av vd:s arbete
Enligt koden: Ja. Fortlöpande minst en gång per år


Menar styrelsen med detta svar att det är endast VD som är föreningens operativa ledning?
I koden för föreningsstyrning står det;
4.2 Ersättning till verkställande direktören
Styrelsen ansvarar för att föreningen har en formaliserad och för samtliga
ledamöter transparent process för att fastställa principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt
besluta om verkställande direktörens ersättning och övriga anställningsvillkor.

4.2.1 Styrelsen ska också besluta om ersättningsprinciper för verkställande
direktörens och andra anställdas arbete i dotterbolagens styrelser.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Principer för ersättning och anställningsvillkor, vd med flera
Enligt koden: Ja. Redovisas vid stämman


FINANSIELL RAPPORTERING

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Redovisa värderingsmetod
Enligt koden: Ja. I årsredovisningen


Vad betyder detta, och vad refererar det till i koden för föreningsstyrning?
I koden för föreningsstyrning står det;
3.6.2 Styrelsen ska i årsredovisningen redogöra för föreningens soliditetstal.
Soliditetstalet ska vara minst 30 %. Är det lägre ska styrelsen redovisa
en plan för hur soliditeten ska ökas.
Föreningens ekonomiska stabilitet bedöms utifrån ett justerat soliditetstal,
korrigerat för dolda tillgångar och risker samt likviditet.
Soliditetstalet beräknas enligt följande: (Eget kapital enl. balansräkningen +- ev över- eller undervärden) / (Balansomslutning +- ev över eller undervärden- likvida medel).

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Soliditetstal
Enligt koden: Ja. I årsredovisningen

I koden för föreningsstyrning står det;
3.6.3 HSB-föreningens styrelse ska i årsredovisningen redogöra för hur inlånade avistamedel kan återbetalas.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Återbetalningsberedskap
Enligt koden: Ja. I årsredovisningen

I koden för föreningsstyrning står det;
3.6.4 Av årsredovisning och delårsrapport ska tydligt framgå vilka delar som
är formella finansiella rapporter, på vilka regelverk dessa grundas och
vilka delar av årsredovisningen eller delårsrapporten som är reviderade
eller översiktligt granskade av föreningens revisor.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Formella finansiella rapporter
Enligt koden: Ja. I årsredovisningen

I koden för föreningsstyrning står det;
3.6.5 Styrelsen och verkställande direktören ska omedelbart före underskrifterna
i årsredovisningen lämna en försäkran av innebörd att, såvitt de
känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med
god redovisningssed, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena
och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle
kunna påverka den bild av föreningen som skapats av årsredovisningen.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Lämna försäkran
Enligt koden: Ja. I årsredovisningen


INTERN KONTROLL OCH REVISION

I koden för föreningsstyrning står det;
3.8.2 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören
eller annan person från föreningsledningen, träffa samtliga föreningens revisorer.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Styrelsens träff med revisor
Enligt koden: Ja. Minst en gång per år


Nej, styrelsen har ej följt koden. Ska vara samtliga revisorer.
I koden för föreningsstyrning står det;
3.8.1 Styrelsen ska dokumentera och lämna upplysningar om det sätt på vilket styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med föreningens revisorer.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Styrelsen dokumenterar kvaliteten i den finansiella rapporteringen och kommunikationen med föreningens revisor
Enligt koden: Ja. Löpande årligen

I koden för föreningsstyrning står det;
3.8.1 Styrelsen ska dokumentera och lämna upplysningar om det sätt på vilket styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med föreningens revisorer.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Framtagande av dokumentation och upplysningar om det sätt på vilket styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med föreningens revisor
Enligt koden: Ja. Redovisas i föreningsstyrningsrapporten årligen


Kommentar: Tomt !
I koden för föreningsstyrning står det;
3.7.2 Styrelsen ska årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen
till den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad
och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Framtagande av rapport om den interna kontrollen (finansiell rapportering)
Enligt koden: Ja. I årsredovisningen


Var i årsredovisningen???

INFORMATION PÅ HEMSIDAN

I koden för föreningsstyrning står det;
5.2 Information på hemsida
5.2.1 Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor,
där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Inrättande av särskild avdelning för föreningsstyrningsrapport på föreningens hemsida
Enligt koden: Ja.


Men det är inte enligt koden;
1. Det är närmast omöjligt att hitta till denna webbsida med rapport.
2. Denna webbsida innehåller 2010-2011 inget annat än en ej till ämnet hörande bild.
I koden för föreningsstyrning står det;
5.1.4 I föreningsstyrningsrapporten ska, om denna information inte framgår av årsredovisningen, även följande uppgifter lämnas:
• en redogörelse för hur beredningen av tillsättning av styrelse och revisor är organiserad,
• sammansättningen av föreningens valberedning,
• för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som ska lämnas enligt punktlistan i 2.2.3,
• för revisor de uppgifter som ska lämnas enligt 2.3.3 första och andra meningen,
• arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro vid styrelsesammanträden,
• för verkställande direktören
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• väsentliga uppdrag utanför föreningen
• de av föreningsstämman senast antagna principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och, om de innebär en väsentlig avvikelse från föregående års principer, vilka dessa avvikelser är, samt hur frågor om ersättning till verkställande direktören bereds av styrelsen.5.1.4 I föreningsstyrningsrapporten ska, om denna information inte framgår av årsredovisningen, även följande uppgifter lämnas:
• en redogörelse för hur beredningen av tillsättning av styrelse och revisor är organiserad,
• sammansättningen av föreningens valberedning,
• för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som ska lämnas enligt punktlistan i 2.2.3,
• för revisor de uppgifter som ska lämnas enligt 2.3.3 första och andra meningen,
• arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro vid styrelsesammanträden,
• för verkställande direktören
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• väsentliga uppdrag utanför föreningen
• de av föreningsstämman senast antagna principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och, om de innebär en väsentlig avvikelse från föregående års principer, vilka dessa avvikelser är, samt hur frågor om ersättning till verkställande direktören bereds av styrelsen.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Införande av aktuell information från föreningsrapport
Enligt koden: Ja.


Jag kan inte finna att det är gjort enligt koden!
I koden för föreningsstyrning står det;
1.1 Kallelse m.m.
1.1.1 Föreningen ska senast under sista kalendermånaden i verksamhetsåret
och så snart styrelsen beslutat att hålla extra föreningsstämma, offentliggöra
när och på vilken ort stämman kommer att hållas.
Uppgiften ska från samma tidpunkt återfinnas på föreningens hemsida.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Information om datum för stämma och extrastämma när beslut om extrastämma tas
Enligt koden: Ja. Senast månaden innan verksamhetsåret är slut/direkt.

I koden för föreningsstyrning står det;
2.1.3 Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida.
Där skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas
av valberedningen inför föreningsstämman.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Namn på valberedningen
Enligt koden: Ja. Senast sex månader före stämma.


Hur man nominerar och sista dag för nominering
Enligt koden: Ja. Senast sex månader före stämma.

I koden för föreningsstyrning står det;
1.1.2 Föreningen ska på sin hemsida, i god tid innan kallelse utfärdas till
ordinarie föreningsstämma, informera om medlemmarnas rätt att få
ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan
begäran måste ha nått föreningen för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Fullmäktiges rätt att få ärende behandlat vid stämman, sista datum att skicka in begäran
Enligt koden: Ja. I god tid innan kallelse skickas


Att gömma en text om detta på HSB Malmös webbplats dit i princip ingen hittar kan väl knappast anses följa koden.

Men nu står det inte så i koden och det är heller inte så det fungerar i verkligheten. Man tycker att HSB Malmös styrelse vid det här laget borde känna till att det inte bara är fullmäktige som har motionsrätt.
HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Lista på gemensamma styrdokument i HSB
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse


Var hittar man denna information på hemsidan? Vilka är dessa?
I koden för föreningsstyrning står det;
2.2.4 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman
och på föreningens hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas
ska på föreningens hemsida för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Valberedningens förslag samt lista på samtliga inkomna nomineringar
Styrelseledamöter (gäller såväl omval, nyval och kvarstående) presenteras: ålder, utbildning,
arbetslivserfarenhet Uppdrag i föreningen, andra väsentliga uppdrag, år för val (vid omval)
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse


Övriga uppgifter av betydelse vid bedömning av kompetens och oberoende
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Styrelsens förslag till arvodering av valberedning
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse


Var står detta i koden för föreningsstyrning?
Jag trodde det var bestämt i HSB Malmö att styrelsen inte ska föreslå arvode till valberedningen!
I koden för föreningsstyrning står det;
2.2.4 En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete vid nominering av styrelse
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse


Det står inte i koden att det ska ske först i samband med kallelse.
I koden för föreningsstyrning står det;
2.3 Tillsättning av revisor
2.3.1 Förslag till tillsättning av revisor ska lämnas av föreningens valberedning.
Därutöver skall en revisor utses av HSB Riksförbund.

2.2.4 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman
och på föreningens hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas
ska på föreningens hemsida för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Valberedningens förslag på revisor samt lista på samtliga inkomna nomineringar
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse

I koden för föreningsstyrning står det;
2.3.2 Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Valberedningens förslag till arvodering av revisor
Enligt koden: Ja. I samband med kallelse


UTBILDNING

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Utveckla introduktionsprogram, fastslå ramar för innehåll
Enligt koden: Avvikelse. Vid introduktion av ny ledamot, snarast för befintliga.


Ställa krav på att varje styrelseledamot har, och genomgår, ett utbildningsprogram
Enligt koden: Avvikelse. Årligen


Planering och genomförande av utbildning för nyanställd vd
Enligt koden: Ja. Vid behov


Utbildning för befintlig och potentiell ledningspersonal
Enligt koden: Ja. Årligen


FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

HSB Malmös styrelse skriver i föreningsstyrningsrapporten;
Framtagande av föreningsstyrningsrapport med information enligt koden om: styrelse, revisor,
valberedning och vd
Enligt koden: Ja. I årsredovisningen


Ange om granskad av revisor
Enligt koden: Ja. (se förkl. text)
Föreningsstyrningsrapporten är inte granskad av revisor.
Under 2010 kommer föreningsstyrningsrapporten att granskas av revisor.


Ange att koden tillämpas, redovisa och motivera avvikelser
Enligt koden: Ja. I årsredovisningen


Redovisa hur kvaliteten säkerställs i den finansiella rapporteringen
Enligt koden: Ja. I årsredovisningen


Redovisa hur kommunikation sker med föreningens revisor
Enligt koden: Ja. I årsredovisningen


* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska inte ha lika luddiga och felaktiga formuleringar i föreningsstyrningsrapporten som i årsredovisningen 2009.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB Malmö följer kod för föreningsstyrning och avger en rapport i årsredovisningen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse svarar; "HSB Malmö följer kod för föreningsstyrning och avger en rapport i årsredovisningen.", dvs exakt likadant som till motion #59, trots att denna motion är en helt annan med ett yrkande som inte har något att göra med yrkandet i motion #59.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.


Motioner till HSB Malmö 2012, del 1
Motioner till HSB Malmö 2012, del 2
Motioner till HSB Malmö 2012, del 3
Motioner till HSB Malmö 2012, del 4

Motioner till HSB Malmö 2012, del 6
Motioner till HSB Malmö 2012, del 7

Sammanställning över alla motioner


Kort sammanställing av styrelsens svar på motionerna:
 1. HSB Malmö ställer olagliga & orimliga krav för behandling av motioner
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Informationen om motionsrätten, tillsammans med information om hur medlem kan motionera, lämnas på hemsida och i medlemstidningen Hemma i HSB. Ur informationen, liksom i föreningens stadgar, framgår vilket sista datum för inlämnande av motioner är.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse bemöter här inte med ett enda ord motionens två yrkanden;
  1. HSB Malmö ska följa lagen ej ställa krav för motionsbehandling på inscanning, namnunderskrift, namnförtydligande, postadress eller annat liknande onödigt för motionerna.
  2. Om HSB Malmös styrelse vill vidhålla sina lagstridiga krav för att motioner ska behandlas måste HSB Malmös styrelse informera samtliga 43.000 medlemmar i särskilt utskick årligen.

 2. Motioner ska enligt HSBs kod för föreningsstyrning delas ut i pappersform
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Kallelsen till föreningsstämman ska enligt stadgarna för HSB Malmö skickas per brev.
  Det finns inget hinder mot att andra handlingar till motionär, t.ex. styrelsens svar, ges på CD. Därutöver finns handlingarna att tillgå på HSB Mamös kontor.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse påstår här att inget hinder finns för att handlingar till stämman distribueras på CD samtidigt som styrelsen väljer att inte bemöta bl.a. vad som står i koden för föreningsstyrning;
  "1.1.2 Det skriftliga material som skickas ut till fullmäktige ska vara skrivet på ett lättillgängligt sätt så att fullmäktige kan tillgodogöra sig informationen i materialet.".
  Styrelsen kan heller inte visa att styrelsen har stöd i lagen för att distribuera stämmohandlingar på CD.
  HSB Malmös styrelse säkrar sig däremot genom att på ett så luddigt sätt som möjligt förklara att "handlingarna att tillgå på HSB Mamös kontor". Dvs vad HSB Malmös styrelse vill dölja i denna mening är att den medlem som önskar en papperskopia av stämmohandlingarna kan erhålla detta genom att hämta ut dessa på "HSB Mamös kontor". HSB Malmös styrelse vill inte ens förklara var detta kontor ligger.

 3. HSB Malmö ska informera om hur motioner kommer att delas ut
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  I samband med att materialet till HSB Malmös stämma är klart för distribution meddelas också i vilken omfattning det är.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Goddag yxskaft! Vad är detta för fullständigt oseriöst och irrelevant svar?
  Yrkandet är att HSB Malmö ska informera hur motionerna kommer att "paketeras", och HSB Malmös styrelse svarar att styrelsen kommer att informera hur mycket stämmohandlingar det är så fort materialet till stämman är klart.
  Svaret har inte det minsta med yrkandet att göra och HSB Malmös styrelse brydde sig heller inte ens om att följa det som de utlovade här.

 4. HSB Malmö ska informera om hur motionär kommer att få försvara sina motioner
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Medlem som enligt HSB Malmös stadgar inlämnat motion till föreningsstamman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Goddag yxskaft! Vad är detta för fullständigt oseriöst och irrelevant svar?
  Styrelsen berättar vad vi alla vet utan att bemöta motionens yrkande.
  Yrkandet här handlar om att HSB Malmös styrelse ska informera om vilken teknik motionärerna kommer att erbjudas för att presentera sina motioner på stämman, och styrelsen bemöter inte detta med ett endaste ord.

 5. Policy för behandling av motioner
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Styrelsen kan inte se att det finns annan anledning att reglera hur ett förslag/motion ska lämnas in för behandling annat än vad HSB Malmös stadgar säger.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Goddag yxskaft! Vad är detta för fullständigt oseriöst och irrelevant svar?
  Motionens yrkande handlar om att riktlinjer ska tas fram för hur motioner ska distribueras och vilka presentationsmöjligheter (teknisk utrustning) motionären ska förses med på stämman.
  Styrelsen svarar att det inte finns anledning att reglera hur en motion ska lämnas in.
  Styrelsens svar har inte det minsta med motionens yrkande att göra.
 6. HSB Malmös styrelse & stämma ska inte begränsa motionsrätten
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Medlem som enligt HSB Malmös stadgar inlämnat motion till föreningsstamman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Styrelsens fullständigt irrelevanta svar på motionens yrkande är identiskt med styrelsens precis lika irrelevanta svar till motion #51.
  Yrkandet handlar om att det ska klargöras att en motionär fritt får tala för varje motion utan begränsningar från styrelse/stämma enligt inte bara lag utan även prejudicerande fall i HD.
 7. Redovisning av "kommunikationspolicy" = kontaktformulär !
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt. Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Goddag yxskaft! Vad är detta för fullständigt oseriöst och irrelevant svar?
  Jag pratar här specifikt om gällande kommunikationspolicy.
  Anser verkligen HSB Malmös styrelse att offentliggörande av kommunikationspolicy;
  - inte har "allmängiltigt" intresse?
  - strider mot sysslomannaskapets vårdplikt
  Att det ytterst är styrelsen och "verkställande ledning" som "avgör vad som kan och ska publiceras" saknar också relevans för motionen.

 8. Anonym styrelse i HSB Malmö
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Styrelsen delar motionärens synpunkt och avser att bli mera synlig i organisationen än vad som varit fallet hittills.
  Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska bifallas.
  Svar: Styrelsen yrkar bifall på motionen i sin helhet.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Av alla motioner så är detta den enda HSB Malmös styrelse har godkänt.
  Inte utan man undrar om detta bifall hänger samman med att flera i styrelsen hoppade av till årsstämman.
 9. Utnämning av HSB-ledamot
  Styrelsen måste sköta sitt uppdrag som styrelse

  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Styrelsen beslutar kring HSB-ledamoten och hanteringen är processtyrd.
  Ansökande kandidater får besked om styrelsen beslut.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Vad? "Hanteringen är processtyrd". Vad betyder det? Innebär det att genom att hanteringen är processtyrd så kan man som sökande till HSB-ledamotsuppdraget hålla på som här under tre år, och försöka få svar på om man blivit antagen som HSB-ledamot efter genomgången HSB-ledamotskurs?
  "Ansökande kandidater får besked om styrelsen beslut", skriver styrelsen.
  Efter tre år hade jag fortfarande inte fått något besked.
 10. Cirkus i HSB Malmös valberedning
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Styrelsen har arbetat fram en valberedningsinstruktion.
  Valberedningens arbete är omvittnat, och information lämnas kontinuerligt på hemsida.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Styrelsen svarar; "Styrelsen har arbetat fram en valberedningsinstruktion".
  Men det är ju detta som är problemet. Den simpla valberedningsinstruktion som styrelsen "arbetat fram" innehåller väldigt lite av det som är viktigast.
  Styrelsen svarar; "information lämnas kontinuerligt på hemsida".
  Det är inget som har med motionen att göra och information lämnas definitivt inte kontinuerligt på HSB Malmös hemsida. Tvärtom!
  Styrelsen svarar; "Valberedningens arbete är omvittnat". Vad betyder det?
  Alla avhopp från HSB Malmös styrelse och skandaler som förekommit under de senaste åren i HSB Malmö är väl omvittnat om något.
  Vad kan bättre visa på ett totalt misslyckande av valberedningen än detta?
  Ja, det skulle väl då vara de raktigenom usla svar som HSB Malmös styrelse ger på motionerna.
 11. Stämmoordföranden ska följa stadgarna
  Ombud & ersättare till HSB Riksförbund

  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Styrelsen kan inte se annat än att stadgarna följs på denna punkt så i enligthet med stadgarna.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse svarar; "Styrelsen kan inte se annat än att stadgarna följs på denna punkt "
  Detta trots att det i motionen tydligt klargjorts att stadgarna inte alls följts.
  På t.ex. årsstämman 2010 gavs styrelsen inte behörighet att utse ombud till HSB Riksförbund, i enlighet med stadgarna;
  "Fullmäktig till HSB Riksförbunds förbundsstämma utses av föreningsstämman
  eller - efter föreningsstämmans bemyndigande - av styrelsen.
  ".
  I stämmoprotokollet har emellertid protokollförare Bengt Skånhamre tillfogat texten;
  "Det antecknas att resterande fullmäktige och ersättare utses av styrelsen, enligt tidigare beslut.".
  Men det fanns inget bemyndigande av stämman att styrelsen skulle få göra detta.
  Och det framgår även av protokollförarens formuelring att inget beslut togs av stämman i denna fråga!
   
  Det framgår också av HSB Malmös skrivelser på HSB Malmös webbplats att styrelsen på eget bevåg get arbetstagarrepresentanterna att utse ombud til lHSB Riksförbund. Men som framgår av HSB Malmös stagdar är detta ej tillåtet.
  Styrelsen begår alltså ett tydligt stadgebrott även här.
   
  Styrelsen har inte med ett ord bemött yrkande #3;
  "När avhopp sker ska inte avhoppad ledamot fortsätta att inneha en post så som gäller i fallet t.ex. med Mimmi (när denna post ändå tillsätts av styrelsen), där hon fortfarande idag är av styrelsen utsedd ersättare till ombud för HSB Riksförbund.".
 12. HSB Malmös styrelse utelämnat mycket från föreningsstyrningsrapporten
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  HSB Malmö följer kod för föreningsstyrning och avger en rapport i årsredovisningen.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse svarar; "HSB Malmö följer kod för föreningsstyrning och avger en rapport i årsredovisningen.".
  Men det är helt uppenbart inte vad motionens yrkande handlar om.
  Vad det handlar om här är förbättringsförslag (t.ex. att det ska vara möjligt att se om något utelämnats).
  Framför allt att vissa delar inte ska utlämnas så som skett tidigare.

 13. Fel i föreningsstyrningsrapporten från HSB Malmö
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  HSB Malmö följer kod för föreningsstyrning och avger en rapport i årsredovisningen.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse svarar; "HSB Malmö följer kod för föreningsstyrning och avger en rapport i årsredovisningen.", dvs exakt likadant som till motion #59, trots att denna motion är en helt annan med ett yrkande som inte har något att göra med yrkandet i motion #59.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2012 - Uppdaterad 2013-01-11