Motioner till HSB Malmö (2012)

 1. Motioner ska behandlas enligt gjord överenskommelse med HSB Malmö
 2. Respektlösa & meningslösa svar från HSB Malmös styrelse
    Bilaga: Mejldialog om felaktigt debiterad medlemsavgift (11 sidor)

 3. HSB Malmö & HSB Malmös styrelse försöker undvika svara på frågor
    Bilaga: Mejldialog om fel i protokoll (7 sidor)
 4. Felaktigt stämmoprotokoll (HSB Malmö, 2010) måste rättas upp - Indexreglering

 5. HSB Malmö bryter sina löften!

 6. HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
  Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
  Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
  Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
  (ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
  - med bilaga

 7. Stämmobeslut ska protokollföras tydligt, med hela beslutet

 8. Yrkanden på stämma ska protokollföras - med bilaga

 9. Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
  Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
  HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
  VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna


  B. Återbetalning av medlemsavgift för brf
  C. Rak och ärlig kommunikation från HSB Malmö efterlyses

 10. Medlemsavgift ska inte indexregleras

 11. Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen

 12. Beslut om kriterier för medlemsavgift
  Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras


 13. Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
  Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
  HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift
  + B. Utbyte protokollförare

 14. Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
  HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar!


 15. Även 26-åriga medlemmar i HSB Malmö ska betala medlemsavgift

 16. HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
  HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en

  B. Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt

 17. Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften
 18. Redovisning av medlemmarnas insats

 19. Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition

 20. Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem!

 21. De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
 22. HSB Malmös styrelse bryter mot lagen
  Vägrar ersätta avhoppad styrelseledamot, i strid med lagen

 23. Frågor till styrelsen om suppleant
 24. Frågor till styrelsen om suppleant
 25. Fråga till styrelsen om styrelsens arbetsordning

 26. Suppleant i styrelsen ska finnas
  Definition av styrelsesuppleantens arbetsuppgifter
  Regelverk/riktlinjer för arvode till styrelsesuppleant


 27. HSB Malmös styrelse ska inte ta över avhoppad ledamots arvode
 28. HSB Malmös involvering i HSB-föreningarna
 29. HSB-tjänsteman ej HSB-ledamot
 30. Inget arvode till arbetstagarrepresentanter

 31. Arbetstagarrepresentanter ska inte vara ombud till HSB Riksförbund
 32. Förbjud inspelning av stämma
 33. Inspelning av stämma måste godkännas

 34. Stämmor läggs ut på nätet som ljud eller video med ljud
 35. HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
  Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video

 36. Ta bort HSB:s påtvingande av revisor i normalstadgar
 37. HSB Malmö ska offentliggöra avtal som tecknats med revisorer !
 38. HSB Malmö informerar om uppdrag för HSB Malmös revisor
 39. HSB Malmös styrelse & tjänstemän ska inte överta stämmans beslutsrätt !!! med bil.

 40. HSB Bolina, flopp för medlem flipp för HSB Malmö
 41. Allt fler brf:ar väljer att lämna HSB Malmö - Sänkning medlemsavgift
 42. HSB Malmö bryter mot sina stadgar - informerar ej om HSB-ledamot

 43. Hur röstar HSB-ledamoten? Hur påverkar HSB brf:en?
 44. Total avsaknad av effektivitet inom HSB - Gå ur HSB Riksförbund
 45. HSB Malmö ska ej bryta mot likabehandlingsprincipen - Stämmohandlingar
 46. HSB Malmös censur måste upphöra
 47. Meningslös administration bort
 48. HSB Malmö ställer olagliga & orimliga krav för behandling av motioner
 49. Motioner ska enligt HSBs kod för föreningsstyrning delas ut i pappersform
 50. HSB Malmö ska informera om hur motioner kommer att delas ut
 51. HSB Malmö ska informera om hur motionär kommer att få försvara sina motioner

 52. Policy för behandling av motioner
 53. HSB Malmös styrelse & stämma ska inte begränsa motionsrätten
 54. Redovisning av "kommunikationspolicy" = kontaktformulär !

 55. Anonym styrelse i HSB Malmö
 56. Utnämning av HSB-ledamot
  Styrelsen måste sköta sitt uppdrag som styrelse

 57. Cirkus i HSB Malmös valberedning
 58. Stämmoordföranden ska följa stadgarna
  Ombud & ersättare till HSB Riksförbund

 59. HSB Malmös styrelse utelämnat mycket från föreningsstyrningsrapporten
 60. Fel i föreningsstyrningsrapporten från HSB Malmö

MOTION #1

Motioner ska behandlas enligt överenskommelse med HSB Malmö

Med anledning av mitt klander av HSB Malmös årsstämma, där jag inte gavs möjlighet att tala för mina motioner, så har det i tingsrätten gjorts en överenskommelse med HSB Malmö att motioner ska behandlas enligt gängse normer. 2010 var första året HSB Malmö åtagit sig att följa detta, enligt nedanstående;
 • Alla motioner från olika motionärer ska behandlas lika.
 • Styrelsen ska besvara varje motion.
 • Rekommendation till stämman från styrelsen ska innehålla en konsekvensanalys, dvs avslag/bifall på sakliga grunder.
 • Om motion avslås på en stämma är motionären fri att återkomma med motionen till framtida stämma.
 • HSB Malmö åtar sig att behandla motioner enligt gängse principer på stämman - individuellt.
Ovanstående punkter lästes upp i rätten varvid HSB Malmös juridiska representanter kunde vidimera att detta ansågs ingå i begreppet gängse normer som överenskommelsen innebar.

HSB Malmös styrelse försökte göra motionsskrivandet så komplicerat som möjligt 2011. Styrelsen vill inte svara på frågor om hur de planerat årsstämman 2011, t.ex. vad styrelsen kommer att föreslå stämman vad gäller motionärers presentation (se motion 52).
Styrelsens motvilja att underlätta för motionärer får effekten att stämman blir lidande. Stämman riskerar att bli onödigt utdragen om rätt förberedelser inte kan göras.

Att förlägga motioner på CD, i strid med bl.a. koden för föreningsstyrning, resulterar i att motioner måste föredras mer noggrant, vilket bara tar upp onödig tid på stämman.

Not. Eftersom HSB Malmös styrelse vägrade ta med mina motioner (förutom en) år 2010 så tvingas jag att för 2011 tillföra stämman två års motioner. HSB Malmös styrelse har alltså helt i onödan försatt HSB Malmös årsstämma 2011 i en besvärlig situation där stämman måste behandla två års motioner på en stämma.

Detta gagnar ingen annan än HSB Malmös styrelse och styrelsens strävan att alla motioner ska avslås av stämman. HSB Malmös styrelse bör i stället prioritera vad som är bäst för medlemmarna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska följa den överenskommelse som gjordes i tingsrätten enligt ovan, där dessa riktlinjer gör att motioner behandlas seriöst av styrelse, stämmoordförande och stämma.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 (med styrelsens felstavningar)

De av motionären försent inlämnade motioner 2010 behandlas vid stämman 2011.
Motionärens bakgrundsmateiral stämmer inte med den avsiktförklaring som lämnades i Tingsrätten.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsen drar sig inte för att ljuga fullmäktige och alla övriga medlemmar rakt upp i ansiktet i sitt svar till denna motion. Jag har - förutom domstolen - vittne på att allt som står i denna motion är helt korrekt. Det var den uttalade överenskommelsen som gjordes i domstol. Att styrelsen ljuger framgår också för den uppmärksamme genom att HSB Malmös styrelse inte vågar beskriva hur HSB Malmö anser att avsiktsförklaringen i Tingsrätten skulle se ut tillsammans med de muntliga löften som gavs av Blanca Kruljac med assistent efter godkännande av ingen mindre än Claes Caroli !!!

Kan HSB Malmös medlemmar acceptera att en hel styrelse inte drar sig för allvarliga lögner som denna? Visar inte detta tydligt vikten av att ledamöterna i styrelsen måste bytas ut?


Det kan i övrigt noteras att HSB Malmös styrelse inte bemöter de fem uppspaltade punkterna i denna motion, oavsett om HSB Malmös styrelse anser att punkterna ingick i överenskommelsen eller ej. Styrelsen vill inte avslöja om dessa självklarheter för alla demokratiskt tänkande personer är något som HSB Malmös styrelse instämmer i. I stället väljer HSB Malmö att bryta mot överenskommelsen i domstolen och samarbeta med de antidemokratiska krafterna inom fullmäktige.

 

MOTION #2

Respektlösa & meningslösa svar från HSB Malmös styrelse
Kvalitet efterlyses i svar från HSB Malmö!

Det tycks vara helt omöjligt att få ett enda konkret svar från HSB Malmö. För Claes Caroli och HSB Malmös styrelse verkar det som att det bara handlar om att försöka slingra sig i precis varje fråga.

Jag har under 2010 ställt endast ett fåtal frågor till HSB Malmös styrelse och jag kan inte erinra mig att jag fått något svar på en enda fråga, inte ens på grundläggande medlemskapsfrågor.

Se bilaga till denna motion med komplett mejlkonversation mellan mig och Claes Caroli i frågor om medlemsavgiften, där man kan se hur tre enkla frågor bemöts på ett nonchalant sätt av HSB Malmös styrelse.

SAMMANFATTNING AV TILLHÖRANDE BILAGA MED MEJLDIALOG OM MEDLEMSAVGIFT:
 • HSB Malmös styrelse hävdar att de kommer att ljuga för fullmäktige om att jag skulle haft "synpunkter på att stämman fattat ett felaktigt beslut beträffande medlemsavgiften".
  Det är inte sant och bevisas av här bifogad mejldialog mellan mig och Caroli.
  Caroli vill inte ens besvara min fråga om varför han avser att ge stämman felaktig information.

 • Claes Caroli säger sig vara "fullständigt övertygad" om att "stämmobeslut efterföljts" i debiteringen av medlemsavgifter, samtidigt som han säger sig inte minnas vad som beslutades på stämman.

 • HSB Malmös styrelse gör en egen personlig "tolkning" av stämmobeslut, samtidigt som de försöker svära sig fria från ansvar genom att säga att de inte kan göra just detta.

 • HSB Malmös styrelse vägrar följa det beslut som fattades av fullmäktige på årsstämman 2010.

 • HSB Malmös styrelse vill inte betala tillbaka en bevisligen felaktig överdebitering.

 • HSB Malmös styrelse påstår att ingen påpekat att medlemsavgiften blivit felaktigt debiterad i förhållande till stämmobeslutet, trots att flera gjort just detta.

 • Först skriver HSB Malmös styrelse;
  "Som tidigare angivits är det stämmans beslut, inte vad som angivits i protokollet som är avgörande huruvida ett beslut kan klandras eller inte.".
  Sedan skriver Claes Caroli;
  "Ingen har heller klandrat stämman i mening att protokollets återgivning av beslutet skulle vara fel i förhållande till stämmoförhandlingen.".
 • HSB Malmös styrelse vägrar ta del av bevisen för vad som beslutades på årsstämman 2010.

 • HSB Malmös styrelse hittar på - utan grund för detta - att det inte skulle vara tillåtet att spela in den stämma man själv är med på, trots att HSB Malmö själv gjort detta.

 • I sina försök att undvika ta ansvar och rätta upp att HSB Malmö överdebiterat föreningarna vill styrelsens ordförande, Claes Caroli, hävda att det skulle vara olagligt bara att lyssna av inspelning.

 • Claes Caroli påstår bevisligen felaktigt att stämman lämnat godkännande till inspelning 2008 ("Beträffande den stämma som du refererar till så skedde ljudupptagningen inte olovligt eftersom stämmodeltagarna lämnade samtycke därtill"), trots att det t.o.m. tydligt framgår av stämmoprotokollet att detta inte är sant. När jag upplyser Caroli om detta vägrar han ta någon notis om stämmoprotokollet.

 • Caroli svarar, "Jag har följaktligen ingen lust att utsätta mig för risken att involveras i något som kan bli föremål för en rättslig prövning" när han erbjuds att ta del av bevisföringen för vilket beslut stämman tog. Men Caroli ser inga problem med att bryta mot lagen när det gäller att inte följa stämmans beslut, ta ut för hög medlemsavgift, ej ersätta avhoppad ledamot, ljuga för stämman om vilka påpekanden som gjorts och att inte behandla motioner som kommit in någon timme efter 24.00 en helgdag.

 • HSB Malmös styrelse vill inte rådfråga någon juridiskt kunnig om vad som gäller avseende inspelning.
 • HSB Malmös styrelse vill inte informera fullmäktige om vad som inträffat.

 • HSB Malmö vill inte på något sätt korrigera den felaktiga texten i stämmoprotokollet om att prisbasbeloppet för 2010 ska vara grund för indexregleringen av medlemsavgiften.

 • När jag upplyser om HSB Malmös felaktiga debitering svarar Caroli "Finner stämman det är det ju ingen svårighet att korrigera i efterhand". Caroli vill att en ny stämma ska besluta vilket beslut föregående stämma fattat, utan att få ta del av bevisföringen. Detta istället för att rätta upp av HSB begånget fel, utan att behöva belasta stämman med denna fråga helt i onödan.
 • Caroli hävdar att mina frågor besvarats trots att det står helt klart att inte en enda fråga besvarats.

 • Caroli föredrar att mina frågor görs om till motioner framför att besvara ställda frågor.

HSB Malmö säger att det bara är en handfull medlemmar som överhuvudtaget ställer frågor till HSB Malmö och att det ekar tomt på den mejladress som HSB Malmö har för medlemsfrågor. Skulle HSB Malmö då inte kunna besvara ens de oerhört få frågor som denna organisation får från engagerade medlemmar?

I det fall HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion inte tydligt och klart besvarar i motionen ställda frågor så visar det på en total brist på respekt för inte bara fullmäktige utan även för alla övriga medlemmar i HSB Malmö!

Ett svar från HSB Malmös styrelse annat än en tydlig rekommendation till stämman att bifalla denna motion vore en skam för HSB Malmö och dess styrelse!

Jag har ingen förhoppning om att HSB Malmös styrelse kommer att svara sakligt på denna motion. HSB Malmös styrelse kommer säkert att försöka bemöta motionen med en massa oväsentligheter, och genom att försöka flytta över fokus till motionären i stället för att besvara sakfrågan på ett ärligt och uppriktigt sätt.

Det är dock upp till fullmäktige att sätta sig in i motionerna, såsom representanter för medlemmarna, och bilda sig en egen uppfattning baserat på de fakta som framförs. Ska en styrelse hålla så här låg kvalitet?

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska besvara de frågor som HSB Malmös styrelse enbart försökt undvika att svara på sedan årsstämman 2010, och som ställts även i bilagan till denna motion, främst;
  - Eftersom HSB Malmö bevisligen (enligt inspelning) krävt in för mycket pengar i medlemsavgift, hur kommer HSB Malmö att hantera det faktum att HSB Malmö inte följt stämmans beslut?
  - Hur kommer HSB Malmö att visa sin respekt för medlemmarna och stämmans beslut?

  - Hur kommer HSB Malmö att rätta upp den bevisligen felaktiga texten i stämmoprotokollet, som Bengt Skånhamre lagt till, om att prisbasbeloppet för 2010 ska vara grund för indexregleringen?
  - Om medlem begär återbetalning av det som HSB Malmö debiterat brf för mycket i medlemsavgift, avser HSB Malmö att återbetala denna felaktigt debiterade summa?

 2. HSB Malmö ska eftersträva att meningsfulla svar ges på frågor och att det inte ser ut som presenterats i denna motion, vilket tyvärr är normalfallet för varje fråga som ställs till HSB Malmös styrelse!

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Då det gäller medlemsavgiften har styrelsen följt stämmans beslut.
Detta har förklarats till motionären i den korrespondans som varit i frågan.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Som bevisats här - och som ej kunnat motbevisas av HSB Malmös styrelse - har styrelsen inte följt stämmans beslut. Återigen väljer styrelsen att ljuga medlemmarna rakt upp i ansiktet istället för att erkänna det fel som bortom allt rimligt tvivel begåtts.

Inget har heller förklarats till mig, som styrelsen hävdar här, utan styrelsen har bara rakt upp och ner ljugit och påstått att styrelsen följt stämmans beslut, utan att ens bemöta bevisen för motsatsen.

Om styrelsen inte hade haft något att dölja så hade styrelsen svarat på till styrelsen ställda frågor istället för att här försöka manipulera fullmäktige till att avslå motionen om att sanningen ska presenteras och att styrelsen ska svara på frågorna som ställs till dem.

Det är sedan ännu mer skrämmande att fullmäktige - i stället för att verka i medlemmarnas intresse, dvs de medlemmar som fullmäktige företräder - väljer att låta styrelsens regelbrott och lögner passera obemärkt i stället för att ställa krav på att styrelsen ska svara på frågor.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.

BILAGA TILL MOTION #2
MEJLDIALOG OM FELAKTIGT DEBITERAD MEDLEMSAVGIFT

Skickat: 2010-11-14
Till: Claes Caroli
Rubrik: Desavouerat stämmobeslut !!!
 1. Eftersom HSB Malmö bevisligen (enligt inspelning) krävt in för mycket pengar i medlemsavgift så vill jag gärna veta hur HSB Malmö kommer att hantera det faktum att HSB Malmö inte följt stämmans beslut?

 2. Jag undrar också hur HSB Malmö kommer att rätta upp den bevisligen felaktiga texten i stämmoprotokollet, som Bengt Skånhamre lagt till, om att prisbasbeloppet för 2010 ska vara grund för indexregleringen?

 3. Om jag begär återbetalning av det som HSB Malmö debiterat min brf för mycket i medlemsavgift för min egen del, kommer jag då att få detta?


Skickat: 2010-11-15
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

Du påstår att det finns en ljudinspelning från HSB Malmö´s senaste ordinarie föreningsstämma. Enligt dig så har stämman fattat ett beslut som inte avspeglas i stämmoprotokollet och inspelningen styrker detta,

Vad jag minns så informerades inte någon av deltagarna att en ljudupptagning skulle göras av stämman.

Såvitt jag förstår är det inte förenligt med svensk lagstiftning att upptaga tal eller samtal från stämman och att hantera detta.

HSB Malmö anser att vi har tolkat stämmobeslutet korrekt och agerat efter detta. Vi kan heller inte se annat än att vår uppfattning är riktig då alla aviseringarna efter beslutet blivit betalda.

Ingen som var närvarande på stämman har återkommit och pekat på att medlemsavgiften blivit felaktigt debiterad i förhållande till stämmobeslutet.
Ingen har heller klandrat stämman i mening att protokollets återgivning av beslutet skulle vara fel i förhållande till stämmoförhandlingen.

Det är min plikt att vid nästa stämma efterhöra om fullmäktige har någon annan uppfattning än HSB Malmö beträffande beräkningen av medlemsavgiften.

Fram tills dess kan givetvis inte HSB Malmö göra en egen tolkning av stämmobeslutet genom att ändra det beslut som blivit verkställt.
Claes Caroli säger att HSB Malmö inte kan "göra en egen tolkning", men det är ju precis vad HSB Malmö gör när HSB Malmö och dess styrelse frångår det beslut som togs på stämman!

Först skriver Claes Caroli "HSB Malmö anser att vi har tolkat stämmobeslutet korrekt" och sedan säger han att HSB Malmö inte kan "göra en egen tolkning av stämmobeslutet"!


Det är underligt att HSB Malmös styrelse bara avser att rätta upp felaktigheter om stämma klandras! Varför kan inte uppenbara fel rättas upp utan att behöva gå via domstol?

Ska HSB Malmö "tolka" stämmobeslut?

Först skriver HSB Malmös styrelse;
"Som tidigare angivits är det stämmans beslut, inte vad som angivits i protokollet som är avgörande huruvida ett beslut kan klandras eller inte.".
Sedan skriver Claes Caroli här;
"Ingen har heller klandrat stämman i mening att protokollets återgivning av beslutet skulle vara fel i förhållande till stämmoförhandlingen.".

HSB Malmös styrelse går tvärtemot sig själv, och vänder hela tiden på allt så att det ska passa styrelsen personligen och inte vad som är bäst för organisationen eller medlemmarna.

Skickat: 2010-11-16
Till: Claes Caroli
Rubrik: HSB Malmö följer inte stämmans beslut!!!

Jo Claes, det är fullt förenligt med lag att spela in. Jag trodde att detta var allmänt känt, men var du inte med på stämman där Kent-Olof Stigh informerade om regelverket runt detta?
Annars så finns det kanske någon lagkunnig inom HSB-organisationen som kan upplysa dig om vad som gäller?

Du hävdar att HSB Malmö är av den åsikten att ni tolkat stämmobeslutet rätt, men bevisen säger något helt annat.

Det handlar här inte om någon tolkning, det finns inget att tolka.

Vad det handlar om här är respekten för stämmobeslut, inget annat.
Att ingen närvarande på stämman, enligt dig, opponerat sig mot den felaktiga debiteringen saknar naturligtvis i detta sammanhang relevans.
Jag var närvarande på stämman och har opponerat mig mot att HSB Malmö inte velat följa stämmans beslut.

Det behövs inte ett klander av stämman, för stämman har inte gjort fel.
Det är HSB Malmö som gjort fel, och varför du menar att någon då skulle klandra stämman är för mig obegripligt.

Men då är det väl bara för HSB Malmö att lyssna av inspelningen och därefter rätta upp sina felaktiga beslut så att de överensstämmer med stämmans beslut? För HSB Malmö vill väl inte medvetet bryta mot stämmans beslut, eller?

Skickat: 2010-11-28
Till: Claes Caroli
Rubrik: HSB Malmö ställer sig över fullmäktigeledamöterna!

Påminnelse!

Claes, det blev väldigt tyst från dig så jag vill här påminna om mina frågor, där du inte besvarat en enda av dessa.

Sammanfattningsvis, enligt nedan;
1. Har du hittat någon juridiskt kunnig person som kunnat upplysa dig om vad som gäller avseende inspelning, så att du nu vet att det inte finns det minsta hinder att spela in stämmor? (Med tanke på hur HSB Malmö varje år missköter stämmor och stämmoprotokoll så torde detta kanske snarare vara var och ens skyldighet att spela in stämman.)

2. Eftersom HSB Malmö bevisligen (enligt inspelning) krävt in för mycket pengar i medlemsavgift så vill jag gärna veta hur HSB Malmö kommer att hantera det faktum att HSB Malmö inte följt stämmans beslut?
Jag förutsätter att du inte medvetet vill vara delaktig i ett lagbrott, Claes, och om det råder några tveksamheter om vilket beslut som togs på stämman så bevisar inspelningen vad som gäller (vilket innebär att du och HSB Malmö inte följt stämmans beslut), och då är frågan hur HSB Malmö kommer att visa sin respekt för medlemmarna och stämmans beslut?

3. Jag undrar också hur HSB Malmö kommer att rätta upp den bevisligen felaktiga texten i stämmoprotokollet, som Bengt Skånhamre lagt till, om att prisbasbeloppet för 2010 ska vara grund för indexregleringen?

4. Om jag begär återbetalning av det som HSB Malmö debiterat min brf för mycket i medlemsavgift för min egen del, kommer jag då att få detta?


Skickat: 2010-11-29
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

Jag har tidigare givit dig min syn på rättsläget beträffande inspelningen och hanteringen av uppgifterna kring den ordinarie föreningsstämman 2010.

Beträffande HSB Malmös debitering av medlemsavgifter är jag fullständigt övertygad om att stämmobeslutet efterföljes.

Dina synpunkter kommer att föranleda att jag omnämner detta vid styrelsens förslag till årsavgifter vid ordinarie föreningsstämman 2011.
Claes Caroli säger att han är "fullständigt övertygad" om att "stämmobeslutet efterföljes" avseende HSB Malmös debitering av medlemsavgifter. Detta samtidigt som han säger att han inte minns något och trots att han inte kan uppge något som helst belägg för detta och trots bevisen som tydligt visar på motsatsen!

Skickat: 2010-12-01
Till: Claes Caroli
Rubrik: Har HSB Malmö begått brott enligt dig?

Du skriver; "Jag har tidigare givit dig min syn på rättsläget beträffande inspelningen och hanteringen av uppgifterna kring den ordinarie föreningsstämman 2010".

Det är inget svar på min fråga, som var;
"Har du hittat någon juridiskt kunnig person som kunnat upplysa dig om vad som gäller avseende inspelning, så att du nu vet att det inte finns det minsta hinder att spela in stämmor (med tanke på hur HSB Malmö varje år missköter stämmor och stämmoprotokoll så torde detta kanske snarare vara var och ens skyldighet)?"

Det är väl verkligheten som gäller, och enligt den finns inga problem med att spela in stämmor. Precis som advokat Kent-Olof Stigh upplyst dig om tidigare. Om du inte tycker att Kent-Olof Stigh är trovärdig så är det din skyldighet att hitta någon annan som är kunnig inom området, och inte bara skylla på något som du inte har det minsta belägg för.

FRÅGA! :
Så din ursäkt för att du inte vill ta del av bevisen för vilket stämmobeslut som togs är att du personligen, utan ens referens till någon som är kunnig inom området, anser att bevisen är framtagna på olaglig väg? Det du säger innebär således att du anser att HSB Malmö begått en brottslig handling när HSB Malmö t.ex. spelade in årsstämman 2008 ! VÄNLIGEN KLARGÖR FÖR MIG OM JAG FATTAT DETTA RÄTT !!! !!! !!!

Claes, du har uppgett att du har en jur. kand. Jag har ingen juridisk utbildning, men vet ändå precis vad som gäller avseende vad som är tillåtet när det gäller inspelning. Med tanke på detta så är din inställning mycket märklig. Borde du inte veta bättre?

Du skriver; "Beträffande HSB Malmös debitering av medlemsavgifter är jag fullständigt övertygad om att stämmobeslutet efterföljes".

Du är "fullständigt övertygad", säger du, trots otvetydiga bevis för att stämmobeslutet inte efterföljts?

Du skriver; "Dina synpunkter kommer att föranleda att jag omnämner detta vid styrelsens förslag till årsavgifter vid ordinarie föreningsstämman 2011".

Det du säger här är att du är beredd att begå lagbrott, för om du vägrar följa stämmans beslut så innebär det otvetydligt att du och resten av HSB Malmös styrelse fullt medvetet bryter mot lagen.
Du vill vänta till nästa stämma för att be stämman 2011 ta beslut om ifall styrelsen skulle ha följt stämmans beslut 2010 eller ej.
Tycker du att det visar på respekt mot bl.a. de fullmäktige som valt dig?

Det går inte att hävda att du inte tagit del av bevisen. Detta eftersom HSB Malmös styrelse har, via dig, erbjudits att ta del av bevisen. Men du har, å HSB Malmös styrelse vägnar, vägrat att ta del av dessa bevis. Det är således du och HSB Malmös styrelse som dels vägrat följa stämmans beslut och dels vägrat ta del av bevisen och dels vägrat att informera fullmäktige och dels vägrat att rätta upp felaktigt tagna beslut och debiteringar.

Tacksam för konkret svar som omväxling. Att du hela tiden, i varje fråga som du upplever känslig, bara försöker undvika frågeställningen är oerhört respektlöst. Inte bara mot mig, utan mot alla HSB Malmös medlemmar och hela HSB-organisationen vars varumärke du som styrelseordförande rimligen har en viss skyldighet att respektera och förvalta, eller hur?

Också tacksam om jag som medlem inte måste skicka ett antal påminnelser för varje fråga, månad efter månad, bara för att försöka få ett svar på en simpel fråga (som du ändå inte vill ge).

Skickat: 2010-12-07
Till: Claes Caroli
Rubrik: HSB Malmös styrelse följer inte fullmäktiges stämmobeslut !!!

Påminnelse!

Jag hoppas att du och HSB Malmö har för avsikt att svara på medlemmarnas frågor och inte bara vill undvika frågor!

önskar alltså fortfarande svar på nedanstående frågor;
1. Vilken juridiskt kunnig person har du vidtalat om den juridiska biten avseende inspelning för att du ska hävda att inspelning av stämmor inte skulle vara tillåtet?

2. Menar du att HSB Malmö begått olagligheter när HSB Malmö spelat in stämmor (enligt nedan)?

3. Tycker du att du visar respekt mot HSB Malmös drygt 42.000 medlemmar när du hellre begår lagbrott genom att inte följa stämmans beslut än att ta del av bevisen för vilket beslut som tagits av fullmäktige?

Samtliga övriga frågor har du även återigen lämnat obesvarade;
1. Eftersom HSB Malmö bevisligen (enligt inspelning) krävt in för mycket pengar i medlemsavgift så vill jag gärna veta hur HSB Malmö kommer att hantera det faktum att HSB Malmö inte följt stämmans beslut?
Jag förutsätter att du inte medvetet vill vara delaktig i ett lagbrott, Claes, och om det råder några tveksamheter om vilket beslut som togs på stämman så bevisar inspelningen vad som gäller (inspelning visar att du och HSB Malmö inte följt stämmans beslut), och då är frågan hur HSB Malmö kommer att visa sin respekt för medlemmarna och stämmans beslut?

2. Jag undrar också hur HSB Malmö kommer att rätta upp den bevisligen felaktiga texten i stämmoprotokollet, som Bengt Skånhamre lagt till, om att prisbasbeloppet för 2010 ska vara grund för indexregleringen?

3. Om jag begär återbetalning av det som HSB Malmö debiterat min brf för mycket i medlemsavgift för min egen del, kommer jag då att få detta?

Skickat: 2010-12-15
Till: Claes Caroli
Rubrik: Påminnelse: Har HSB Malmö begått brott enligt dig?

Påminnelse!

Jag har ställt några få men väldigt viktiga frågor till HSB Malmös styrelse, och jag hoppas att du vill svara på dessa enligt nedan, med konkreta och tydliga svar, utan att kringgå varje fråga så som normalt sker.

Jag har inte riktigt förstått hur HSB hanterar medlemsfrågor med tanke på att medlemmarna aldrig får någon bekräftelse på att frågor mottagits och att det inte är ovanligt med ett halvt års väntetid mellan fråga och svar (i de fall svar överhuvudtaget ges). Detta dessutom trots att jag under innevarande år knappt ställt några frågor till HSB.

Förutom detta så kräver varje fråga som regel ett antal påminnelser innan den minsta reaktion ges på ställda frågor.

Tycker du det är rimligt att det fungerar så här dåligt med medlemsinformationen inom HSB Malmö?
Kanske vore idé att effektivisera rutinerna inom HSB Malmö?


Skickat: 2010-12-15 - drygt en hel månad efter att jag först ställde mina enkla frågor !
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

Uppenbarligen har en ljudupptagning av föreningsstämman 2010 gjorts. Vad jag vet informerades inte stämmodeltagarna om att ljudupptagning skulle ske och följaktligen lämnades inget godkännande till detta. Enligt vad jag kan finna är då ljudupptagningen olaglig. Jag har inte funnit någon rättslig prövning av ett liknande fall.

Jag har följaktligen ingen lust att utsätta mig för risken att involveras i något som kan bli föremål för en rättslig prövning. - Därför väljer jag att informera stämmodeltagarna om händelsen och dina synpunkter på att stämman fattat ett felaktigt beslut beträffande medlemsavgiften. Finner stämman det är det ju ingen svårighet att korrigera i efterhand.

Beträffande den stämma som du refererar till så skedde ljudupptagningen inte olovligt eftersom stämmodeltagarna lämnade samtycke därtill.

Beträffande din anklagelse att jag skulle begå lagbrott så ber jag dig ange grunderna till detta.
HSB Malmös styrelse far här med osanning via Claes Caroli. Det är bara att läsa stämmoprotokollet från HSB Malmös årsstämma 2008. Där fanns inget beslut om godkännande av inspelning, och det ingick heller inte som punkt i dagordningen!
I HSB Malmös stämmoprotokoll 2008 står det i §43; "Ordföranden upplyser stämmodeltagarna om att stämman spelas in på kassettband. Han påtalar att han i samband med öppnandet av stämman lördagen den 26 april kl. 10.00 förbisåg att redogöra för att ljudupptagning avseende stämmoförhandlingarna sker samt att det inspelade materialet utgör ett rent internt arbetsmaterial för protokollförare och ordförande avsett att användas i samband med upprättandet av protokoll från stämman. Banden kommer att förstöras efter att klanderfrist löpt ut".
"Jag har följaktligen ingen lust att utsätta mig för risken att involveras i något som kan bli föremål för en rättslig prövning", skriver Claes Caroli. Men att på ett flagrant sätt bryta mot föreningslagen när avhoppad ledamot ej ersätts har Claes Caroli däremot lust till.

Skickat: 2010-12-15
Till: Claes Caroli
Rubrik: Påminnelse: Har HSB Malmö begått brott enligt dig?

Det finns inget krav på att godkännande ska lämnas av någon för att man ska kunna spela in en stämma. Det finns ju en uppenbar anledning till att du inte lyckats hitta någon rättslig prövning av detta!
Detta förklarade advokat Kent-Olof Stigh mycket tydligt för stämman inför alla närvarande 2008, men att inget godkännande för inspelning behövs (så länge man själv är närvarande) är mycket enkelt att verifiera. Det är bara att gå till Datainspektionens webbplats så kan du direkt se svart på vitt att jag har rätt. Eller slå en signal till Datainspektionen. Tar bara någon minut.

Jag förstår att du alltså inte kontaktat någon juridiskt kunnig utan du gör bara denna bedömning att Kent-Olof Stigh har fel, utan grund för detta, och utan ovanstående enkla och snabba kontroll.

Jag är också undrandes till hur du resonerar om värdet av fullmäktiges beslut. Du skriver; "Finner stämman det är det ju ingen svårighet att korrigera i efterhand". Du menar alltså att styrelsen aldrig behöver följa stämmans beslut, utan styrelsen kan ställa sig över stämman, och om stämman på nästa årsstämma tycker att styrelsen borde ha följt stämmans beslut - vilket för övrigt i sådant fall enligt lagen kräver en tydligt skriven separat punkt om detta i styrelsens dagordning till stämman - så kan det korrigeras efter detta. Och så kan man hålla på år efter år utan att bry sig om vad föreningens högsta beslutande organ bestämmer.
Dessutom menar du att en stämma med andra deltagare än den stämma som tog beslutet ska avgöra vilket beslut andra fullmäktige tagit, och utan att ta del av bevisen för vilket beslut som tagits. Har jag förstått dig rätt här?

Du skriver; "Beträffande den stämma som du refererar till så skedde ljudupptagningen inte olovligt eftersom stämmodeltagarna lämnade samtycke därtill".
Nej! Du har fel. Kent-Olof Stigh sa mycket tydligt i efterskott att han glömt informera stämman om att den spelades in. Han menade inte att han behövt informera stämman om inspelningen, men valde att göra det ändå. Det var inte en fråga om att godkänna denna inspelning (enbart information).
Men enligt din åsikt skulle då den inspelning där Kent-Olof Stigh informerade i efterskott om inspelningen vara olaglig och HSB Malmö skulle ha begått en brottslig handling!

Jag kan garantera att du aldrig kommer att hitta någon juridiskt kunnig som säger att godkännande behövs av någon part för att spela in stämma. Om du inte känner till vad som gäller så vill jag be dig att kontrollera detta med dem som kan ge dig ett rakt och säkert svar, och då är mitt förslag Datainspektionen eftersom de klargjort denna fråga sedan många år tillbaka.
Annars tycker jag att du borde kunna ställa frågan till någon juridiskt kunnig inom HSB, i stället för bara förutfattade personliga åsikter?

Du undrar om vilket lagbrott jag avser. Trodde detta var uppenbart så jag tänkte inte på att jag behövde klargöra detta, men de två lagbrott som är aktuella i denna frågeställning är;
 1. Om du menar att det var i strid med lagen att spela in stämman 2010 så var det också i strid med lagen att inte spela in stämman 2008 (inget godkännande på någon av dessa stämmor). Dvs HSB Malmö begick lagbrott 2008.
 2. Att inte följa stämmans beslut är ett lagbrott. Jag hoppas du håller med mig här, eftersom detta är så väldigt grundläggande i föreningar. Dvs HSB Malmös styrelse begår lagbrott idag.
Jag vill tillägga att om du gör allvar av ditt hot att ljuga för stämman om att jag skulle ha påstått att stämman fattat fel beslut (du skriver att du ska; "informera stämmodeltagarna om händelsen och dina synpunkter på att stämman fattat ett felaktigt beslut beträffande medlemsavgiften") så begår du ytterliggare en brottslig handling. Jag blir ytterst upprörd när du påstår att du ska göra detta och jag vill därför passa på tillfället att nämna att jag i sådant fall kommer att vidtaga nödvändiga rättsliga åtgärder.

Ser nu fram emot ett mycket snabbt svar på mina frågor om medlemsavgiften och HSB Malmös vägran att följa stämmans beslut.

Skickat: 2010-12-25
Till: Claes Caroli
Rubrik: Påminnelse: Har HSB Malmö begått brott enligt dig?

Påminnelse!

Jag saknar fortfarande svar från HSB Malmös styrelse på de mycket enkla, grundläggande och viktiga frågor jag ställt sedan den 14 november. Tacksam för svar, alternativt svar om när jag kan få svar, och hoppas att HSB Malmös styrelse avser följa HSB Malmös upprepade löften om att besvara frågor från medlemmarna.

Som påminnelse är mina genomgående helt obesvarade frågor sedan den 14 november 2010 fortfarande;
 1. Eftersom HSB Malmö bevisligen (enligt inspelning) krävt in för mycket pengar i medlemsavgift så vill jag gärna veta hur HSB Malmö kommer att hantera det faktum att HSB Malmö inte följt stämmans beslut?
  Jag förutsätter att du inte medvetet vill vara delaktig i ett lagbrott, Claes, och om det råder några tveksamheter om vilket beslut som togs på stämman så bevisar inspelningen vad som gäller (vilket innebär att du och HSB Malmö inte följt stämmans beslut), och då är frågan hur HSB Malmö kommer att visa sin respekt för medlemmarna och stämmans beslut?


 2. Hur kommer HSB Malmö att rätta upp den bevisligen felaktiga texten i stämmoprotokollet, som Bengt Skånhamre lagt till, om att prisbasbeloppet för 2010 ska vara grund för indexregleringen?

 3. Om jag begär återbetalning av det som HSB Malmö debiterat min brf för mycket i medlemsavgift för min egen del, kommer jag då att få detta?
Samt;
 1. Vilken juridiskt kunnig person har du vidtalat om den juridiska biten avseende inspelning för att du ska hävda att inspelning av stämmor inte skulle vara tillåtet? Tillägg: Eller vad baserar du ditt uttalande om i denna fråga?

 2. Menar du att HSB Malmö begått olagligheter när HSB Malmö spelat in stämmor (enligt nedan)?

 3. Tycker du att du visar respekt mot HSB Malmös drygt 42.000 medlemmar när du hellre begår lagbrott genom att inte följa stämmans beslut än att ta del av bevisen för vilket beslut som tagits av fullmäktige?


Skickat: 2010-12-29
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

Dina frågor har jag redan besvarat i detta mail samt andra mail från dig.
Jag har även förklarat hur jag tänker hantera dina synpunkter inför nästa stämma.
Detta mejl på två meningar från Claes Caroli besvarar ingen fråga som någonsin ställts av någon. Och hur kan Claes Caroli besvara mina frågor i mejl från mig? Vad jag kan se sitter han inte bredvid mig och lägger in svar i de mejl jag skickar till HSB Malmös styrelse.

Skickat: 2010-12-29
Till: Claes Caroli
Rubrik: Påminnelse: Har HSB Malmö begått brott enligt dig?

Claes, du skriver här;
"Dina frågor har jag redan besvarat i detta mail samt andra mail från dig".
I) Men då kanske du kan peka på var du besvarat nedanstående 3+3 frågor, för dessa svar kan i alla fall jag inte finna någonstans?

Jag har bl.a. ställt frågan;
"2. Menar du att HSB Malmö begått olagligheter när HSB Malmö spelat in stämmor?"
På detta har du endast svarat (om årsstämman 2010);
a. "Vad jag vet informerades inte stämmodeltagarna om att ljudupptagning skulle ske och följaktligen lämnades inget godkännande till detta. Enligt vad jag kan finna är då ljudupptagningen olaglig".
OCH (om årsstämman 2008)
b. "Beträffande den stämma som du refererar till så skedde ljudupptagningen inte olovligt eftersom stämmodeltagarna lämnade samtycke därtill".
Men som svar på dina påståenden, enl. punkt a och b, fick du informationen att på årsstämman 2008 så ställdes inte frågan om ifall ljudupptagning fick göras. Du har således fel!
Det är bara för dig att läsa stämmoprotokollet 2008. Där kan du själv konstatera att frågan om inspelning inte ställdes, och inget beslut togs heller i denna fråga.
Du har i dina egna händer konkreta och otvetydiga bevis för att du har fel om du vill hävda att fullmäktige beslutade att godkänna inspelningen av årsstämman 2008. Det är bara att läsa innantill.
På årsstämman 2008 informerades fullmäktige förvisso i efterskott att inspelning gjorts, men det var (som du själv kan se från protokollet) inget beslut, utan bara ren information.
II) Så om du anser att en inspelning av stämman 2010 är olaglig (märkligt nog utan att varken kunna referera till något regelverk, rättsfall eller ens juridiskt kunnig person) måste följaktligen HSB Malmös inspelning av årsstämman 2008 också vara olaglig!
Eller hur?


Jag har också ställt frågan;
"1. Vilken juridiskt kunnig person har du vidtalat om den juridiska biten avseende inspelning för att du ska hävda att inspelning av stämmor inte skulle vara tillåtet?
Eller vad baserar du ditt uttalande på i denna fråga?
"
På detta har du endast svarat;
a. "Jag har inte funnit någon rättslig prövning av ett liknande fall".
III) Men på vilket sätt menar du att detta besvarar min frågeställning här?

Jag har också ställt frågan;
"2. Hur kommer HSB Malmö att rätta upp den bevisligen felaktiga texten i stämmoprotokollet, som Bengt Skånhamre lagt till, om att prisbasbeloppet för 2010 ska vara grund för indexregleringen?"
På detta har du bara svarat;
 • "Jag har följaktligen ingen lust att utsätta mig för risken att involveras i något som kan bli föremål för en rättslig prövning".
  Dvs du använder dig av en bevisligen oriktig grund (se ovanstående två frågor med dina obegripliga svar) för att försöka undvika att ta del av bevismaterialet för att stämmoprotokollet är felaktigt.
  OCH;
 • "Därför väljer jag att informera stämmodeltagarna om händelsen och dina synpunkter på att stämman fattat ett felaktigt beslut beträffande medlemsavgiften".
  Dessutom kommer du med en direkt lögn om vad jag hävdat;
  ("dina synpunkter på att stämman fattat ett felaktigt beslut beträffande medlemsavgiften").
  OCH;
 • "Finner stämman det är det ju ingen svårighet att korrigera i efterhand".
  Du avslutar med att säga att stämman 2011 ska fatta ett beslut om något som är en lögn.
  Detta i stället för att HSB Malmö tar ansvar för sina handlingar.
IV) På vilket sätt menar du att dina tre ovanstående meningar här besvarar min fråga och vad har du för sakligt skäl till att vägra ta del av bevismaterialet för vilket beslut fullmäktige egentligen tog?
Claes, du skriver här;
"Jag har även förklarat hur jag tänker hantera dina synpunkter inför nästa stämma".
Det är inget jag ursprungligen frågat om, men efter att du skrivit att du avser;
"... informera stämmodeltagarna om händelsen och dina synpunkter på att stämman fattat ett felaktigt beslut beträffande medlemsavgiften"
så uppstår osökt följande fråga;
V) Menar du på fullaste allvar att du kommer att ljuga för stämman om att jag skulle ha påstått att stämman fattat fel beslut???

Skickat: 2011-01-03
Till: Claes Caroli
Rubrik: Påminnelse: Har HSB Malmö begått brott enligt dig?

Påminnelse !

Jag har ställt 3 enkla frågor till dig och resten av HSB Malmös styrelse.
I stället för att ge svar på dessa tre frågor fick jag några helt obegripliga meningar i respons.
Dessa obegripligheter föranledde 3 ytterliggare frågor från mig. Även dessa obesvarade!

• Varför är det så här varje gång en fråga ställs till dig/HSB Malmös styrelse?

• Varför ska det vara så svårt att få ett ärligt och uppriktigt svar på de frågor som ställs?

• Varför handlar det för HSB Malmö bara om att glida undan varje fråga till varje pris?

Att frångå ett stämmobeslut så som du, HSB Malmös styrelse och resten av HSB Malmö gjort visar på en total brist på respekt för såväl fullmäktige som övriga medlemmar.

Detta toppas sedan av att du/HSB Malmös styrelse inte vill ta ert ansvar och vara ärliga när detta upptäcks.
Att inte vara ärlig och inte kunna erkänna sina fel/misstag och inte ha någon ansvarskänsla visar tyvärr att varken fullmäktige eller övriga medlemmar kan ha det minsta förtroende för dig eller resten av HSB Malmös styrelse.

Vänligen, svara nu på de konkreta frågor jag ställde i föregående mejl, den 29/12 2010 !!!;
 1. Du hävdar att du besvarat mina frågor trots att ingen fråga besvarats.
  Då kanske du kan peka på var du besvarat mina 3+3 frågor, för dessa svar kan i alla fall jag inte finna någonstans?

 2. Om du anser att en inspelning av stämman 2010 är olaglig (märkligt nog utan att varken kunna referera till något regelverk, rättsfall eller ens juridiskt kunnig person) måste följaktligen HSB Malmös inspelning av årsstämman 2008 också vara olaglig! Eller hur?
  Vad skulle skillnaden annars vara (där i bägge fallen besvisligen ingen info gavs i förväg och inga beslut om inspelning togs)?

 3. På vilket sätt menar du att detta (dvs att du inte lyckats finna någon rättslig prövning) besvarar min frågeställning här?

 4. - På vilket sätt menar du att dina tre ovanstående meningar här besvarar min fråga?
  - Vad har du för sakligt skäl till att vägra ta del av bevismaterialet för vilket beslut fullmäktige egentligen tog?


 5. Menar du på fullaste allvar att du kommer att ljuga för stämman om att jag skulle ha påstått att stämman fattat fel beslut???
Raka, konkreta svar, för en gångs skull, på mina raka, konkreta frågor, tack !

Skickat: 2011-01-11
Till: Claes Caroli
Rubrik: Påminnelse: Har HSB Malmö begått brott enligt dig?

Påminnelse!

Jag har fortfarande varken fått svar på mina 3 ursprungliga frågor eller mina följdfrågor pga uteblivna svar.

Måste jag verkligen göra om denna frågeställning till motioner?

I grund och botten skulle man kunna säga att HSB Malmös styrelse är den direkta orsaken till samtliga av de många motionerna, eftersom inlämnade motioner är orsakade av bristerna i ledningen, men här är ett tydligt exempel på hur HSB Malmö helt ensam orsakar fullständigt onödiga motioner.

Tacksam om mina frågor nu besvaras utan att HSB Malmös styrelse måste belasta stämman med onödiga motioner pga styrelsens ovilja att ge raka svar på raka frågor.


Skickat: 2011-01-11
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

Jag tog för givet att du kände till de aktuella lagrummen eftersom du uppenbarligen gjort efterforskningar i ämnet.

Olovlig avlyssning regleras i Brottsbalken 4 kap. 9a§.I själva lagtexten framgår att en ljudupptagning av stämman objektivt sett kan vara ett brott. Hanteringen av själva ljudupptagningen kan träffas av personuppgiftslagen.Som jag tidigare angivit anser jag inte ljudupptagningen av stämman 2008 var i strid med det aktuella lagrummet då medgivande gjordes samtidigt som den inspelande själv deltog i samtalet.Jag har sökt rättsfall och rättsutredningar men inte funnit några. Följaktligen vill inte jag utsätta mig för risken att begå någon handling som kan bli föremål för någon rättslig utredning.

Beträffande ditt påstående om att jag skall ljuga inför stämman, så kan jag försäkra dig, att det skulle jag överhuvudtaget inte drömma om.


Skickat: 2011-01-11
Till: Claes Caroli

Ja, jag tog för givet du konsulterade någon som är juridiskt kunnig eftersom jag hade den uppfattningen att HSB har tillgång till dylika personer. Men av ditt svar att döma så har du tyvärr inte gjort detta.

Du säger att olovlig avlyssning regleras i brottsbalken 4 kap. 9a§.
I brottsbalken, 9a, som du refererar till, står det;
"9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239)".

Notera att det här står; "vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till".

Du kan inte bara exkludera bitar från lagtexten för att försöka pussla ihop något som passar in på hur du personligen önskar att det skulle se ut och fungera!

De explicita förutsättningarna för olovlig avlyssning är ovillkorligen följande;
A) "vartill allmänheten icke äger tillträde".
Är du medveten om att allmänheten äger tillträde till HSB Malmös stämmor?
HSB Malmös fullmäktige 2010 beslutade att stämman skulle vara öppen för alla;
2.
Beslut om föreningsstämman är öppen för andra än medlemmar
Stämman beslutar att den ska vara öppen även för andra än fullmäktigeledamöter och medlemmar.

OCH;
B) "om han själv icke deltager i".
Är du säker på att den som spelade in stämman inte var närvarande på stämman, och hur skulle det ens vara möjligt?

ELLER;
C) "om han obehörigen berett sig tillträde till".
Är du säker på att den som spelat in stämman obehörigen berett sig tillträde och hur skulle det ens vara möjligt på en stämma som är öppen för alla humanoider?

Bara genom att läsa den lagtext i brottsbalken du själv refererar till så framgår med all önskvärd tydlighet att inspelning av stämma är tillåtet!
Vad är det du inte förstår av lagtexten?

Ovanpå detta kan du fråga precis vilken juridiskt kunnig person som helst, som jag tidigare upplyst dig om, och jag kan garantera att alla du frågar kommer att vara till 100 % eniga i att det är fullt tillåtet att spela in en stämma, oavsett om denna inspelning inte informerats om.

Varför misstror du advokat Kent-Olof Stigh när han förklarade detta för dig och de andra på stämman 2008?

Du skriver;
"I själva lagtexten framgår att en ljudupptagning av stämman objektivt sett kan vara ett brott".
Jag tror du får läsa lagtexten en gång till.
Du kan ju inte bara hitta på saker och referera till dessa påhittade saker som du tagit helt ur luften!

Du skriver;
"Hanteringen av själva ljudupptagningen kan träffas av personuppgiftslagen".
Nu hoppar du planlöst från påhittade texter i brottsbalken till personliga synpunkter utan förklaring.

Du skriver;
"Som jag tidigare angivit anser jag inte ljudupptagningen av stämman 2008 var i strid med det aktuella lagrummet då medgivande gjordes samtidigt som den inspelande själv deltog i samtalet".
Jag tror det förenklar en del om vi håller oss till sanningen!
a) Var hittar du dagordningen för årsstämman 2008 ett beslut för att spela in stämman eller ej?
b) Var hittar du i stämmoprotokollet för årsstämman 2008 ett protokollfört medgivande av stämman till inspelning?
Om du bemödar dig med att läsa vad som står i stämmoprotokollet 2008 så står det där i §43 endast;
"Ordföranden upplyser stämmodeltagarna om att stämman spelas in på kassettband. Han påtalar att han i samband med öppnandet av stämman lördagen den 26 april kl. 10.00 förbisåg att redogöra för att ljudupptagning avseende stämmoförhandlingarna sker samt att det inspelade materialet utgör ett rent internt arbetsmaterial för protokollförare och ordförande avsett att användas i samband med upprättandet av protokoll från stämman. Banden kommeratt förstöras efter att klanderfrist löpt ut".
Det är allt. Inte ett ord om något medgivande i någon form, eller ens en fråga till stämman.

c) Så enligt ditt helt obegripliga och likaledes totalt grundlösa resonemang så får du väl kasta HSB Malmös styrelse i finkan tillsammans med stämmoordföranden då?

Du upprepar;
"Jag har sökt rättsfall och rättsutredningar men inte funnit några".
Jag upprepar;
Man tycker att om inte något annat så borde detta ge dig en tydlig indikation på att det är helt korrekt att spela in stämma.

Du skriver;
"Följaktligen vill inte jag utsätta mig för risken att begå någon handling som kan bli föremål för någon rättslig utredning".
Det finns ingen lag som säger att det är förbjudet att lyssna av en inspelning. Tror du verkligen det???

När det passar dig personligen så hänvisar du till att du inte vill riskera "att begå någon handling som kan bli föremål för någon rättslig utredning". Men när det gäller att undvika att tillvarata medlemmarnas intressen tycks det inte finns några gränser för vad du vill riskera;
Du ser inga problem med att bryta mot lagen genom att inte följa stämmans beslut, du ser inga problem med att inte behandla motioner som pga tekniska problem kommit in någon timme efter tolvslaget (och dessutom hemlighålla detta för fullmäktige), du ser inga problem med att ta ut för hög/otillåten avgift från brf:arna, du ser inga problem med att stämmoprotokoll är felaktiga, etc, etc.
Du skriver;
"Beträffande ditt påstående om att jag skall ljuga inför stämman, så kan jag försäkra dig, att det skulle jag överhuvudtaget inte drömma om".
Men varför säger du då gång på gång att du kommer att ljuga för stämman?

När du skriver att du kommer att "... informera stämmodeltagarna om händelsen och dina synpunkter på att stämman fattat ett felaktigt beslut beträffande medlemsavgiften" så är detta bevisligen en solklar lögn!
Håller du med mig om detta eller var ser du att jag någonstans hävdat att stämman fattat ett felaktigt beslut?
I slutet av bilagan till motion #3 framgår hur Claes Caroli avslutar utan att svara på en enda ställd fråga.

12 skrivelser/påminnelser från mig sedan 14/11 2010 och 5 fullständigt intetsägande svar från Claes Caroli, där Claes Caroli mest bara upprepar samma märkliga synpunkter från gång till gång i stället för att besvara frågorna. Fortfarande har inte en endaste fråga besvarats !!!

Svar från styrelsen som enbart är utanför frågeställningen kan bara leda till nya frågor!

All denna text på runt 11 A4-sidor bara för att försöka få svar på 3 enkla frågor och ändå utan att lyckas få svar på en enda! Frågor tillkom i stället, pga de undanglidande icke-svaren.

Det är märkligt att i varje fråga så handlar det enbart om att se till styrelsens eget bästa.
Vad som är bäst för fullmäktige eller de 43.000 (förmodligen betydligt färre i verkligheten) medlemmarna i HSB Malmö tycks helt sakna betydelse för HSB Malmö och dess styrelse.
Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

 

MOTION #3

HSB Malmö & HSB Malmös styrelse försöker undvika svara på frågor

Se bilaga till denna motion med komplett mejlkonversation mellan mig och Claes Caroli om fel i protokoll, där man kan se hur illa frågor bemöts av HSB Malmös styrelse.

SAMMANFATTNING:
 • HSB Malmös styrelse vägrar bemöta de otvetydiga bevisen för att stämmoprotokollet från 2010 ej korrekt återger det beslut om medlemsavgift som togs föregående år och som stämmobeslutet 2010 vilade på.

 • HSB Malmös styrelse vidhåller att HSB Malmös årsstämma 2010 skulle tagit beslutet att "medlemsavgiften skulle vara oförändrad och knytas till 2010 års basbelopp" trots de otvetydiga bevisen för att stämman inte beslutade att knyta medlemsavgiften till basbeloppet för specifikt år 2010.

 • HSB Malmös styrelse vägrar kommentera att stämmoprotokollet 2010 uppger felaktiga uppgifter om vad föregående års beslut skulle vara (enligt stämmoprotokollet).

 • HSB Malmös styrelse vill inte svara på hur HSB Malmö avser hantera fel i stämmoprotokoll eller oriktiga påståenden från stämmoordföranden.

 • HSB Malmös styrelse vägrar svara på frågan varför de anser att någon skulle klandra en stämma som gått rätt till.

 • HSB Malmös styrelse envisas med att hävda att jag påstått att HSB Malmös årsstämma gått fel till, trots att jag bevisligen inte gjort detta (vilket framgår av bilagan här).

 • HSB Malmös styrelse anser att HSB Malmö kan bestämma att oavsett om medlem utträder ur HSB Malmö så ska medlemsavgiften fortsätta betalas!!!

 • HSB Malmös styrelse kan inte förklara varför HSB Malmös styrelse anser att fullmäktigestämman kan bestämma över huvudet på medlemmarna och föreningsstämman (brf:arnas högsta beslutande organ) att medlemsavgiften ska betalas via bostadsrättsföreningen.
Så ser det ut varje gång man försöker få svar på en enkel fråga till HSB Malmös styrelse!


11 skrivelser/påminnelser från mig sedan 1/12 2010 och 4 fullständigt intetsägande svar från Claes Caroli (7 sid.). Efter 1 månad med samma fråga och fortfarande på ruta noll !!!

Om kompetens saknas för att kunna besvara ens så här basala frågor från medlemmar i en medlemsorganisation så kanske det är lämpligt att HSB Malmös styrelse ser över sina rutiner i detta avseende!

Ett svar från HSB Malmös styrelse annat än en tydlig rekommendation till stämman att bifalla denna motion vore en skam för HSB Malmö och dess styrelse!

I det fall HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion inte tydligt och klart besvarar i motionen ställda frågor så visar det på en total brist på respekt för inte bara fullmäktige utan även alla övriga medlemmar i HSB Malmö!


* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska besvara de frågor som ställts i denna motion, främst;
  - Hur avser HSB Malmö hantera fel i stämmoprotokoll alternativt oriktiga påstående från stämmoordförande Matz Svensson om att stämman fattat ett beslut i att de enskilda medlemmarnas medlemsavgift ska betalas via bostadsrättsföreningen och att brf:en ska betala 400 kr (vilket aldrig nämndes)?
  - Kommer HSB Malmö att rätta upp stämmoprotokollet för år 2010, och i så fall hur?

  - Hur motiverar HSB Malmös styrelse att fullmäktige skulle kunna ha behörighet att bestämma över huvudet på medlemmarna och föreningsstämmorna (föreningarnas högsta beslutande organ) att medlemsavgiften ska betalas via bostadsrättsföreningen?

  - Hur motiverar HSB Malmös styrelse att en enskild medlem som utträtt ur HSB Malmö fortfarande tvingas av HSB Malmö att betala sin medlemsavgift?

 2. HSB Malmö ska ta fram rutiner för att (snabbt) besvara frågor från medlemmarna och även att svaren som ges inte får se så illa ut och vara av så extremt låg kvalitet som denna motion exemplifierar.

  Dessa rutiner ska presenteras på ett konkret och tydligt sätt (bl.a. på HSB Malmös webbplats) senast tre månader efter årsstämman.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 (med felstavningar)

Styrelsen noterar att proktollet är justerat och avser inte ändra detta.
När det gäller debittering av medlemsavgift följer det av våra stadgar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Av styrelsens svar framgår att styrelsen föredrar att fel förekommer i protokollen, speciellt om det gagnar styrelsen personligen. Är inte detta oroväckande för alla hur illa styrelsen då förmodligen sköter styrelseprotokollen?

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.

BILAGA TILL MOTION #3
MEJLDIALOG OM FEL I HSB MALMÖS STÄMMOPROTOKOLL

Skickat: 2010-12-01
Till: Claes Caroli
Rubrik: Oriktiga uppgifter från HSB Malmö

Claes, hur förklarar du följande?

år 2009 var beslutet enligt stämmoprotokollet;
 • Medlem boende i HSB bostadsrätt samt bostadsrättsförening betalar 400 kr/lägenhet.
år 2010 hävdar (enl. stämmoprotokollet) Matz Svensson att samma stämmobeslut (2009) skulle ha varit;
 • Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 400 kr.
HSB Malmö/protokollförare Bengt Skånhamre har här lagt till; "via bostadsrättsföreningen".

Skickat: 2010-12-01
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

Förstår inte vad du menar.

Skickat: 2010-12-01
Till: Claes Caroli

På årsstämman 2010 berättar stämmoordförande Matz Svensson (se stämmoprotokoll 2010) att årsstämman 2009 fattat följande beslut;
Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 400 kr.

Men det var alls icke beslutet på årsstämman 2009, utan det var;
Medlem boende i HSB bostadsrätt samt bostadsrättsförening betalar 400 kr/lägenhet.

Det är bara att läsa innantill i protokollen för att se att Matz Svenssons påstående är oriktigt, och detta oriktiga påstående vilade sedan stämman 2010 sitt beslut på.

HSB Malmö (via Matz Svensson) har bevisligen lagt till "betalar via bostadsrättsföreningen" till det beslut som i verkligheten (se stämmoprotokoll) togs år 2009, och har därmed fört stämman bakom ljuset.

Hur ska HSB Malmö visa respekt för medlemmarna och rätta upp detta exceptionellt allvarliga fel?

... eller är stämmoprotokollet 2010 fel så att Matz Svensson inte alls sa det som protokollförare Bengt Skånhamre sedan skrev i protokollet?

Dvs vilket av följande två alternativ gäller;
a) Stämmoprotokollet är fel?
ELLER
b) Stämmoordförande Matz Svensson förde stämman bakom ljuset?


Skickat: 2010-12-07
Till: Claes Caroli

Påminnelse !

Här är en tidigare ställd fråga som jag hoppas att du vill ha vänligheten att besvara.

är stämmoprotokollet 2010 fel eller har stämmoordförande Matz Svensson lurat stämman 2010 avseende vilket beslut som egentligen togs år 2009 om medlemsavgiften?

Och vad avser HSB Malmö att göra åt detta?


Skickat: 2010-12-15
Till: Claes Caroli

Påminnelse !

Saknar här svar på två korta & enkla frågor av mycket stor vikt, som jag hoppas få svar på av HSB Malmös styrelse utan fortsatt fördröjning, och hoppas svaren är svar på min frågor och inte ett försök att undgå svara, så som annars vanligen är fallet när frågor ställs till HSB Malmö.


Skickat: 2010-12-22
Till: Claes Caroli

Påminnelse !

Jag saknar fortfarande svar från HSB Malmös styrelse på de två, som jag ser det mycket, mycket enkla, frågor jag ställt sedan den 1 december.


Skickat: 2010-12-29
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

Jag förstår fortfarande inte dina frågor.

Stämman har förelagts ett förslag till medlemsavgift. Stämman beslöt att medlemsavgiften skulle vara oförändrad och knytas till 2010 års basbelopp.

Beslutet har protokollförts. Därefter har protokollet justerats.

Enligt vad jag kan minnas speglar protokollet vad som föredrogs på stämman.
Stämman har ej heller klandrats.


Skickat: 2010-12-29
Till: Claes Caroli

Jag förstår inte vad det är som du inte förstår.

Claes, återigen skriver du;
"Stämman har ej heller klandrats".
Återigen frågar jag dig;
Varför skulle någon klandra en stämma som gått rätt till? Hur resonerar du här?
Stämman och fullmäktige har vad jag känner till skött sig (i motsats till protokollförare, stämmoordförande och justerare, efter stämman).
Du, HSB Malmös styrelse och HSB Malmö har sedan vägrat följa stämmans beslut enligt vad jag tagit upp tidigare, men som inte hör till den aktuella frågan här.

Tillbaka till den aktuella frågeställningen:
Om du lägger HSB Malmös stämmoprotokoll 2009 och HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 bredvid varandra så kan du se att formuleringen i stämmoprotokollet (§21 Fastställande av medlemsavgift) 2010 inte överensstämmer med tillhörande del i stämmoprotokollet 2009.

Dvs i stämmoprotokollet 2010 står det att stämman beslutar i enlighet med beslutet 2009, och att det 2009 (enligt stämmoprotokollet 2010) skulle beslutats;
"Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 400 kr".

Efter att du konstaterat detta återstår bara två alternativ;
1. Stämmoprotokollet 2010 är fel!
ELLER
2. Stämmoordförande Matz Svensson förde stämman bakom ljuset!
Det finns omöjligen något annat alternativ än ett av de två ovanstående, vilket jag verkligen hoppas du håller med mig om?

Så då är frågan om;
a) Protokollförare Bengt Skånhamre hittat på formuleringen i stämmoprotokollet 2010, och således förfalskat detta, utan att varken justerare eller stämmoordförande Matz Svensson brytt sig om att korrigera detta allvarliga fel?
ELLER
b) Stämmoordförande Matz Svensson ljög för HSB Malmös fullmäktige om vilket beslut som togs 2009, och som stämmobeslutet 2010 baserades på?

Ett av ovanstående måste ovillkorligen gälla, allt enligt den bevisning du själv enkelt kan se med egna ögon vid vilken tidpunkt du själv vill.
Vilket alternativ anser HSB Malmös styrelse gäller av de två ovanstående?

Frågan är nu hur HSB Malmö avser hantera detta fel i stämmoprotokoll alternativt lögn från stämmoordförande Matz Svensson?


Claes, återigen skriver du;
"Enligt vad jag kan minnas speglar protokollet vad som föredrogs på stämman".
Återigen upprepar jag följande;
Jag vet inte om det finns någon i HSB Malmös styrelse som minns något från HSB Malmös årsstämma 2010, men här i denna fråga handlar det inte om vad någon minns utan här handlar det om två olika dokument (stämmoprotokoll) som inte stämmer överens med varandra i en för stämmans beslut mycket viktig punkt!
Protokollet stämmer bevisligen inte med sanningen!
Det enda du och HSB Malmös styrelse behöver för att konstatera detta är stämmoprotokoll från 2009 och 2010. Inget minne behövs för detta!


Claes, återigen skriver du;
"Stämman har förelagts ett förslag till medlemsavgift. Stämman beslöt att medlemsavgiften skulle vara oförändrad och knytas till 2010 års basbelopp".
Men, återigen, detta hör inte till frågan här.
Nu talar vi om diskrepensen i de två olika stämmoprotokollen och hur HSB Malmös styrelse avser att hantera det helt uppenbara fel som begåtts!

Dvs på stämman 2009 beslutades det absolut inte att medlem i HSB Malmö skulle betala sin medlemsavgift till HSB Malmö via bostadsrättsföreningen (vilket för övrigt i så fall skulle ha varit ett rättsvidrigt beslut), vilket kan konstateras genom läsa stämmoprotokollet från denna stämma.

Enligt HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 så skulle stämman ha beslutat att följa icke-beslutet från 2009 (dvs ett beslut som bevisligen inte finns i verkligheten, vilket bekräftas av HSB Malmös stämmoprotokoll 2009) att medlem skulle betala sin medlemsavgift till HSB Malmö via bostadsrättsföreningen.
Det är alltså fel redan där.

Utöver detta så hoppas jag du förstår att HSB Malmö skulle bryta mot lag om HSB Malmös fullmäktige tar sig rätten att besluta att tredje part ska betala in en medlemsavgift utan att medlemmen själv har någon beslutanderätt i denna fråga eller möjlighet att bestämma över sin egen medlemsavgift?
Håller du med mig här eller tycker du HSB bestämmer över både brf och medlem i brf?


Skickat: 2011-01-03
Till: Claes Caroli

Påminnelse !

Jag saknar fortfarande svar från HSB Malmös styrelse på de mycket, mycket enkla, korta och få frågor jag ställt sedan den 1 december 2010. Jag önskar nu konkreta svar från HSB Malmös styrelse på de frågor jag ställt i mitt föregående mejl och som du/HSB Malmös styrelse valt att inte bemöta med ett enda ord;
 1. Varför skulle någon klandra en stämma som gått rätt till?

 2. Hur avser HSB Malmö hantera detta beskrivna fel i stämmoprotokoll alternativt lögn från stämmoordförande Matz Svensson?
  - Kommer HSB Malmö att gå ut med info till alla brf:ar om detta innan HSB Malmös årsstämma 2011?
  - Kommer HSB Malmö att rätta upp stämmoprotokollet för år 2010, hur?


 3. Håller HSB Malmös styrelse med mig i att HSB Malmö skulle bryta mot lag om HSB Malmö beslutar att annan part än medlemmen själv bestämmer över sin medlemsavgift, eller tycker du HSB bestämmer över både brf och medlem i brf?


Skickat: 2011-01-11
Till: Claes Caroli
Rubrik: Påminnelse: Oriktiga uppgifter från HSB Malmö‏

Påminnelse!

Jag saknar fortfarande svar på den enkla frågeställning jag tagit upp här!
Varför vill du & resten av HSB Malmös styrelse inte svara på något så enkelt som detta?
Du brukar säga att du så sällan får några frågor från medlemmarna, men när du får det så vill du aldrig lämna några svar.
Det tycks tyvärr enbart, för dig, handla om att undvika svara på frågor.
Varför ställa frågor om ändå aldrig några svar ges av HSB Malmös styrelse?

Jag upprepar;
 1. Varför skulle någon klandra en stämma som gått rätt till?
 2. Hur avser HSB Malmö hantera detta beskrivna fel i stämmoprotokoll alternativt lögn från stämmoordförande Matz Svensson?
  - Kommer HSB Malmö att gå ut med info till alla brf:ar om detta innan HSB Malmös årsstämma 2011?
  - Kommer HSB Malmö att rätta upp stämmoprotokollet för år 2010, hur?

 3. Håller HSB Malmös styrelse med mig i att HSB Malmö skulle bryta mot lag om HSB Malmö beslutar att annan part än medlemmen själv bestämmer över sin medlemsavgift, eller tycker du HSB bestämmer över både brf och medlem i brf?
Har du nu tittat på de två stämmoprotokollen och konstaterat att jag har rätt i att det finns en diskrepans mellan dessa protokoll?

Tacksam om mina frågor nu besvaras utan att HSB Malmös styrelse måste belasta stämman med onödiga motioner pga styrelsens ovilja att ge raka svar på raka frågor.


Skickat: 2011-01-11
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

Min uppfattning är att stämman gått rätt till och eftersom den inte klandrats är det uppenbarligen även fullmäktiges uppfattning.

Stämmoprotokollet speglar det beslut som fattades enligt vad jag kan minnas. Det är väl inget konstigt i sig att stämmoprotokollen skiljer sig åt år från år. Jag anser definitivt inte att HSB Malmö bryter mot någon lag som du syftar till. Det du pekar på regleras ju i stadgarna §§ 11-13.


Skickat: 2011-01-11
Till: Claes Caroli

A. Du skriver;
"Min uppfattning är att stämman gått rätt till och eftersom den inte klandrats är det uppenbarligen även fullmäktiges uppfattning".
Varför upprepar du detta hela tiden? Kan du se någonstans där jag hävdat att stämman inte gått rätt till?
Du svarar fortfarande inte på mina tre frågor, bl.a.;
"1. Varför skulle någon klandra en stämma som gått rätt till?"
Din personliga slutsats;
"... eftersom den inte klandrats är det uppenbarligen även fullmäktiges uppfattning"
är ju bara helt absurd! Vad fullmäktiges uppfattning är vet vi absolut ingenting om, och det hör för övrigt inte hit.
Det handlar om att stämmoprotokollet 2010 bevisligen (bara utifrån stämmoprotokollet 2009 och 2010) är felaktigt, alternativt att stämmoordförande Matz Svensson ljög för fullmäktigeledamöterna på årsstämman 2010.

B. Du skriver;
"Stämmoprotokollet speglar det beslut som fattades enligt vad jag kan minnas".
Jag upprepar;
I denna fråga handlar det inte om vad du kan minnas.
Det handlar om en diskrepans mellan två olika stämmoprotokoll. Dvs det handlar bara om läskunnighet.
I ett stämmoprotokoll (2009) står det en sak. I nästa stämmoprotokoll (2010) står det att beslutet på föregående stämma (2009) var ett annat än det beslut som rent faktiskt står i stämmoprotokollet (2009).
Detta är av extrem vikt eftersom stämmobeslutet 2010 helt baserades (se stämmoprotokoll 2010) på stämmobeslutet i samma fråga 2009.

C. Du skriver;
"Det är väl inget konstigt i sig att stämmoprotokollen skiljer sig åt år från år".
Nej, det i sig är inget konstigt, men att det andra stämmoprotokollet (2010) motsäger vad som står i det första stämmoprotokollet (2009) är kanske att betrakta som en aning märkvärdigt, eller hur?

D.Du skriver;
"Jag anser definitivt inte att HSB Malmö bryter mot någon lag som du syftar till".
Ditt svar på min fråga #3;
"Håller HSB Malmös styrelse med mig i att HSB Malmö skulle bryta mot lag om HSB Malmö beslutar att annan part än medlemmen själv bestämmer över sin medlemsavgift, eller tycker du HSB bestämmer över både brf och medlem i brf?"
är alltså att du tycker det är fullt rimligt att HSB Malmö bestämmer att oavsett om medlem utträder ur HSB Malmö så ska medlemsavgiften fortsätta betalas!!!

Och som förklaring till din ovanstående åsikt skriver du;
"Det du pekar på regleras ju i stadgarna §§ 11-13".
Nej, det är definitivt inte sant. Det regleras inte i §§11-13 i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö kan ställa sig över lagen och tvinga icke-medlemmar att betala medlemsavgift.

I §§11-13 ges olika alternativ för hur medlemsavgiften ska betalas.
Sedan har stämman inte tagit något beslut vilket av dessa två alternativ som ska gälla, utan där har HSB Malmö ställt sig över HSB Malmös fullmäktige och tagit ett eget beslut vilket alternativ som ska gälla.

E. Så de frågor som fortfarande kvarstår som obesvarade här är;
1. Varför skulle någon klandra en stämma som gått rätt till?

2. Hur avser HSB Malmö hantera detta beskrivna fel i stämmoprotokoll alternativt lögn från stämmoordförande Matz Svensson om att stämman fattat ett beslut i att de enskilda medlemmarnas medlemsavgift ska betalas via bostadsrättsföreningen?
- Kommer HSB Malmö att gå ut med info till alla brf:ar om detta innan HSB Malmös årsstämma 2011?
- Kommer HSB Malmö att rätta upp stämmoprotokollet för år 2010, hur?


3a. Hur motiverar HSB Malmös styrelse att fullmäktige överhuvudtaget skulle kunna ha behörighet att bestämma över huvudet på medlemmarna och föreningsstämmorna (föreningarnas högsta beslutande organ) att medlemsavgiften ska betalas via bostadsrättsföreningen?

3b. Hur motiverar HSB Malmös styrelse att en enskild medlem som utträtt ur HSB Malmö fortfarande tvingas av HSB Malmö att betala sin medlemsavgift?


Skickat: 2011-01-13
Till: Claes Caroli

Påminnelse!

Efter vad jag nu förklarat så torde det vara helt klart att inspelning av stämma är fullt tillåtet och det är heller inte olagligt att lyssna av en inspelning. Du kan alltså inte använda detta som skäl för att vägra ta del av bevisen för att stämmoprotokollet är fel.

Jag kan passa på att nämna ännu ett fel i stämmoprotokollet avseende medlemsavgiften.
Bengt skånhamre har i HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 skrivit;
"Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 400 kr.".

Men texten "liksom bostadsrättsföreningen 400 kr" är inte något som nämndes med ett enda ord av någon på årsstämman 2010 (vilket också framgår av inspelningen). Det är bara något protokollföraren fört in efter eget tycke.

Alltså måste även denna text rättas upp.
Eller tycker du att stämmoprotokoll ska innehålla uppenbara och direkta felaktigheter i vilka beslut som egentligen tagits av fullmäktige?

Nu tacksam om du seriöst besvarar i alla fall mina tidigare ställda fyra frågor (E1, 2, 3a, 3b).

Skickat: 2011-01-19
Från: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

Vi har olika uppfattning i rättsläget betr. olovlig avlyssning och hantering av personuppgifter. Jag har redovisat min uppfattning samt tagit del av dina synpunkter.
Jag ser ingen anledning fortsätta argumentationen som pågått i mail med denna rubrik samt "Har HSB Malmö begått brott enligt dig?" och "Brottsbalken om inspelning av stämma."

Vi har även olika uppfattning om hur vi tolkar våra stadgar avseende utdebitering av medlemsavgifter.

Stämmoprotokollet är justerat och HSB Malmö har agerat efter detta i utdebiteringen av medlemsavgifter. Jag har tidigare redovisat att jag är övertygad om att vi följt stämmans beslut och inte förorsakat våra medlemmar några rättsförluster.

Rubrik: Desavouerat stämmobeslut och oriktiga uppgifter från HSB Malmö

Du skriver;
"Vi har olika uppfattning i rättsläget betr. olovlig avlyssning och hantering av personuppgifter.".
Ja. Men skillnaden mellan oss är att jag baserar min uppfattning på fakta, medan du baserar din uppfattning på allt utom fakta och verkligheten, samtidigt som du vägrar bemöta de fakta jag framställt till dig, och som bevisar bortom allt rimligt tvivel att du har fel. Du vill t.ex. inte läsa lagen. Du vill inte rådfråga någon som kan något om vad som gäller rent juridiskt.

Du skriver;
"Jag har redovisat min uppfattning samt tagit del av dina synpunkter.".
Ja, du har kanske tagit del av mina synpunkter, även om det inte framgår, men du har mycket noga undvikit att bemöta dem i sak.
Du glider undan i precis varje fråga, och försöker bara göra allt för att undvika diskutera sakfrågorna.
Du säger att du redovisat din uppfattning, men din uppfattning baseras enbart på hur du önskar att det skulle ha varit, och du bortser från samtliga fakta, vilka du inte vill bemöta eftersom det då bara skulle framgå allt tydligare att din "uppfattning" är helt uppåt väggarna.

Du skriver;
"Jag ser ingen anledning fortsätta argumentationen som pågått i mail med denna rubrik samt 'Har HSB Malmö begått brott enligt dig?' och 'Brottsbalken om inspelning av stämma'.".
Det är tråkigt att du inte i stället vill arbeta för medlemmarnas och organisationens bästa, samt erkänna de fel som begåtts när dessa nu bevisligen förekommit. Ärlighet och uppriktighet tycker jag personligen är viktiga kvaliteter hos en styrelseledamot. Det är också tråkigt att du därmed återigen tvingar mig att skriva motioner om något som skulle kunnat lösas på ett relativt snabbt och smidigt sätt utan att fullmäktige måste gripa in och ställa allt tillrätta.

Du skriver;
"Vi har även olika uppfattning om hur vi tolkar våra stadgar avseende utdebitering av medlemsavgifter.".
Det handlar inte om att "tolka" stadgarna. Vad det handlar om - men som du försöker glida undan till varje pris - är att HSB Malmö inte följt fullmäktigestämmans beslut. HSB Malmös styrelse har brutit mot det beslut fullmäktigestämman tagit i verkligheten såväl som mot protokollfört beslut.

Om du syftar på mina två delfrågor;
- "Hur motiverar HSB Malmös styrelse att fullmäktige överhuvudtaget skulle kunna ha behörighet att bestämma över huvudet på medlemmarna och föreningsstämmorna (föreningarnas högsta beslutande organ) att medlemsavgiften ska betalas via bostadsrättsföreningen?", och
- "Hur motiverar HSB Malmös styrelse att en enskild medlem som utträtt ur HSB Malmö fortfarande tvingas av HSB Malmö att betala sin medlemsavgift?"
så vill jag uppmärksamma dig om att du inte besvarat - eller ens bemött - dessa frågor, heller.
Jag vet alltså inte vad din uppfattning är här, eller om den skiljer sig från min uppfattning.

Du skriver;
"Stämmoprotokollet är justerat och HSB Malmö har agerat efter detta i utdebiteringen av medlemsavgifter.".
Ja, det är korrekt att stämmoprotokollet är justerat och det är tråkigt att såväl mötesordföranden som justerare släpper igenom så allvarliga fel som görs på HSB Malmös stämmor. Ännu tråkigare är kanske att HSB Malmös styrelse inte ser några problem med att stämmoprotokoll manipuleras med.
Det är däremot helt felaktigt att "HSB Malmö har agerat efter detta i utdebiteringen av medlemsavgifter". Som jag påpekat så många gånger har HSB Malmö inte ens följt besluten i protokoll (indexreglering av medlemsavgift), och än mindre de beslut som verkligheten togs av fullmäktigestämman.
Du ser heller inget konstigt i att HSB Malmö genomför "stämmobeslut" som stämman inte ens tagit (och ej nämns i protokoll).

Du skriver;
"Jag har tidigare redovisat att jag är övertygad om att vi följt stämmans beslut och inte förorsakat våra medlemmar några rättsförluster.".
Ena stunden minns du ingenting från stämman och andra stunden är du övertygad om att HSB Malmö följt stämmans beslut.
Detta t.o.m. trots att man som i fallet med indexeringen av medlemsavgiften, taget av fullmäktigestämman två år i rad, kan se med blotta ögat att HSB Malmö brutit mot fullmäktigestämmans beslut.

Sedan vad gäller din personliga åsikt om att HSB Malmös styrelse inte orsakat medlemmarna några rättsförluster vill jag understryka att det inte bara handlar om att göra en rättsförlust ("en huvudman åsamkad skada/förlust"), vilket helt uppenbart är fallet, utan det handlar framför allt om ett direkt lagbrott.
HSB Malmös styrelse har besvisligen ej följt beslutet från föreningens högsta beslutande organ, fullmäktigestämman.
Dvs HSB Malmös styrelse har varken följt det beslut som tagits av fullmäktigestämman i verkligheten (brf ska ej debiteras, medlemsavgift ska ej betalas via brf) eller ens det beslut som protokollförts (indexreglering av medlemsavgift, dessutom två år i rad).

Om du bara bemött vad jag informerat dig om i sak så hade detta kunnat klaras av på en och samma dag. Nu har du i stället valt att försöka dra ut på detta i evighet som en ren uttröttningsmetod. Jag är övertygad om att du är fullt klar över att HSB Malmö begått fel, men det är trist att du inte är uppriktig och ärlig nog att erkänna detta.Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


Motioner till HSB Malmö 2012, del 1
Motioner till HSB Malmö 2012, del 3
Motioner till HSB Malmö 2012, del 4

Motioner till HSB Malmö 2012, del 5

Motioner till HSB Malmö 2012, del 6
Motioner till HSB Malmö 2012, del 7

Sammanställning över alla motioner
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2012 - Uppdaterad 2013-01-11