Motionsrätten

  Mitt klander består i huvudsak av två delar. Dels att motionsrätten inskränkts för mig och dels att jag (och delar av stämman) särbehandlades i strid med likhetsprincipen och generalklausulen.
Här nedan följer delen om att motionsrätten inskränkts för mig (vilket även inbegriper bitar som berör särbehandlingen jag utsattes för).

Beslutet i §58 att klumpa ihop mina 136 motioner i ett avslag togs helt utan saklig grund. Det enda skäl som uppgavs var att jag hade kritiserat fullmäktige för deras bristande engagemang.
Det är ingen hemlighet att det finns ett extremt lågt engagemang bland HSB Malmös medlemmar.

Den som naturligtvis har det största ansvaret för detta problem är HSB Malmös styrelse.

T.o.m. bland brf-styrelser och fullmäktige så finns det väldigt lite engagemang.

Detta är tyvärr ett problem som HSB Malmös styrelse inte vill ta tag i.
Kanske bl.a. just för att ju mindre engagemang bland medlemmarna desto mer koncentreras makten till styrelsen (på bekostnad av utvecklingen för hela organisationen).

Även fullmäktige tycks nu motsätta sig ett utökat engagemang. De vill, som på årsstämman 2008, tydligt markera att ingen medlem ska ha något att säga till om eller kunna påverka organisationen.

Förmodligen finns det inget som kan höja engagemanget mer än motioner. Men detta är en engagemanghöjande åtgärd som vi, utifrån bl.a. HSB Malmös årsstämma 2008, kan se inte ligger i styrelsens eller fullmäktiges intresse (vilket vi t.ex. kan se av att fullmäktige t.o.m. skrivit motioner om att frånta medlemmarna deras motionsrätt).

När motioner behandlas på det sätt som de gjordes på årsstämman 2008 så leder det ofrånkomligen till att allt intresse för att skriva motioner försvinner.

Vad är det för mening att motionera om alla motioner ändå avslås per automatik?

HSB Malmös styrelse säger att det viktigaste en HSB-ledamot ska göra är att verka för likabehandling i föreningen men styrelsen (som dessutom är HSB-ledamöter) visar här att de inte står för vad de säger. Är ord och handling varandras motsatser för styrelsen?




  Att få föredra sina motioner, enligt praxis i alla föreningar med debatt och separata beslut per motion, är en del av motionsrätten, t.o.m. den absolut viktigaste delen.

Något mer grundläggande och oantastbart i en förening än motionsrätten, med tillhörande rättigheter som att få försvara sina motioner enligt praxis, går nog inte att finna.

Om man har motionsrätt så måste av detta alltså följa att man per automatik har yttrande-, fråge- och förslagsrätt till sina egna motioner (precis som det alltid annars fungerar utanför HSB, och i brf:arna).
Av samma anledning är det naturligtvis helt orimligt att klumpa ihop en motionärs motioner och avslå dem i ett beslut utan att motionerna behandlas av stämman, eller att en motionär fråntas sin yttrande-, fråge-, och förslagsrätt och rätten till debatt för sina motioner, eller att en motionär fråntas rättigheten till tilläggsförslag.

På HSB Malmös årsstämma 2008 ledde stämmans beslut i § 58 (tvärtemot ordförandens vädjan) dessutom till att minoriteten av fullmäktige fråntogs sin yttranderätt, sin frågerätt och sin förslagsrätt.

Genom stämmans agerande bröt såväl styrelse som fullmäktige på ett gravt allvarligt sätt mot bl.a. HSB Malmös stadgar där det stadgas att styrelse och fullmäktigeledamöter ska arbeta i medlemmarnas intresse (i stället för, som det blev på HSB Malmös årsstämma, i styrelse- och fullmäktigeledamöternas egna personliga intressen). Styrelse och fullmäktige torde också på ett allvarligt sätt ha brutit mot sitt sysslomannaansvar.
 • En styrelse eller stämma kan inte ta sig rätten att inskränka en medlems motionsrätt genom att frånta medlemmens möjlighet att försvara sin ståndpunkt och sina motioner.

 • En styrelse eller stämma kan inte heller ta sig rätten att hindra en medlem från att bemöta kritik eller angrepp som styrelsen riktar mot motionären eller motionärens motioner.
På årsstämman 2008 så fråntogs jag min motionsrätt genom att stämman beslutade att styrelsen skulle få sista ordet för alla motioner (inte bara för motion 43-178 utan även till viss del för motion 1-42 genom att styrelsen vägrade svara på mina frågor och därmed gjorde det mycket svårt för mig att precisera vissa av mina motioner, eftersom jag inte fick förutsättningarna).
Det innebar bl.a. att alla de många felaktigheter styrelsen skrivit till mina motioner fick stå helt oemotsagda.

Nu är det givet att många fullmäktige (säkert majoriteten, tyvärr) inte ens läst motionerna, och då blir det naturligtvis ännu viktigare med den muntliga föredragningen på stämman liksom att motionerna beslutas om en och en, och att möjligheten till tilläggsförslag finns.

Jag kan förmodligen inte vända stämmans negativa inställning (skapad av styrelsen och en mindre grupp fullmäktige) och få stämman att bifalla majoriteten av motionerna enbart genom en muntlig föredragning med debatt och tilläggsyrkanden, men det ger mig åtminstonde möjligheten att successivt vända i alla fall en del fullmäktige till att se fördelarna med mina motioner, så att medlemmarnas intresse kommer i första hand. Därmed skulle jag kunnat få igenom ett antal motioner redan till årsstämman 2008, och sedan allt fler till nästa stämma.

Om det skulle vara möjligt att inskränka motionsrätten för enskilda medlemmar på det sätt jag råkade ut för, vad är då nästa steg?

Då kan man t.ex. göra likadant genom att köra över varje röst som är det minsta kritisk eller avvikande från styrelsens åsikt, och på en mängd olika sätt, utöver alla metoder för detta som redan idag används, vilket gör motionsrätten - medlemmens sista möjlighet - helt verkningslös i praktiken.

I så fall är det inte längre korrekt att kalla det för motionsrätt.
Mer korrekt blir då "motionsmöjlighet på styrelsens villkor".

Jag ska här inte tipsa om alla de sätt som redan innan finns för att stoppa motioner från att genomföras, men var och en kan använda sin egen fantasi. Det finns många sätt! Ett exempel kan jag dock ge. Nämligen det vanligaste tricket. Styrelsen kan göra som styrelsen i min brf gör (och även HSB Malmös styrelse) för i princip varje motion som bifalles av stämman, dvs att strunta i att genomföra motionen och sedan hävda att det inte beslutades när det skulle vara genomfört.

Sätten att få motioner att inte bifallas är åtskilliga. Sedan finns det ett antal sätt att komma runt att genomföra det beslut som stämman tagit. Nu vill HSB Malmös styrelse t.o.m. ha rätten att göra som med mig och helt stoppa motioner, där minoritetsskyddet elimineras och motionärer hindras från att föredra sina motioner och påverka stämman.

Detta är naturligtvis inte förenligt med den grundläggande demokratiska rättighet som motionsrätten innebär, och som avses i lagen!

HSB Malmös styrelse har tyvärr benägenheten att ägna sig en del åt personangrepp mot enskilda och försvarslösa medlemmar, vilket framgår av styrelsens svar på motionerna (och även av styrelsens svar på klandret). Som också framgår av mina motioner så innehöll styrelsens svar en stor mängd felaktigheter, osanningar och vilseledande formuleringar.
Därav var det särskilt viktigt att mina motioner skulle behandlas som normalt, med debatt och tilläggsförslag, där jag gavs en möjlighet att bemöta vad styrelsen skrivit.

HSB Malmös styrelse sitter på informationsapparaten, och utnyttjar detta till fullo. Styrelsen har all makt att i varje stund manipulera medlemmarna i sin riktning.

Det enda sätt medlemmarna har att försöka stävja styrelsens felaktigheter, påhopp, och ibland rena osanningar, är just motioner (så att styrelsen inte helt fritt kan framföra osanningar om medlemmar och i sakfrågor). Därför är det särskilt viktigt att motionsrätten inte inskränks på det sätt som skedde på årsstämman 2008.

Motioner är det i praktiken enda sättet för medlemmarna att inte låta styrelsen få helt oinskränkt makt, och då är det av stor vikt att medlemmar inte fråntas möjligheten att få sina motioner behandlade på normalt sätt. En medlem måste ha möjlighet att kunna belysa fel som styrelsen gör och säger. Inte minst de felaktigheter som styrelsen framför till medlemmarnas motioner.

Bara för att en styrelse (eller stämma) inte kan argumentera i sak så ska det inte innebära att styrelse (stämma) är fria att tysta kritiken genom att plocka bort den lagstadgade motionsrätten, och gå förbi de få minoritetsskydd som finns, enligt vad som skedde för mig.


Medlemmarnas sista möjlighet
När en styrelse är så ovillig till dialog med medlemmarna (i synnerhet de engagerade) som tyvärr HSB Malmös styrelse är, så är motioner särskilt viktiga.
Motionerna är då medlemmarnas absolut enda möjlighet att göra sig hörda och kunna få fram sitt budskap (även om budskapet initialt kanske inte alltid hörsammas fullt ut av stämman).
Detta redskap för medlemmarna får därför inte tas bort, så som skedde på årsstämman 2008.

Motionsrätten ska väl inte gälla selektivt, enbart för den som tycker i enlighet med styrelsen och/eller stämman?

Om det får gå till som på HSB Malmös årsstämma 2008 så blir den lagstadgade rätten att motionera mer eller mindre verkningslös, då det inte finns ett minoritetsskydd för t.ex. den motionär som vågar gå emot strömmen, och som vågar peka på problem i organisationen.

Att jag genom beslutet i § 58 inte fick föredra mina motioner på normalt sätt ledde bl.a. till att;
 1. jag inte fick föra fram mitt budskap på stämman vilket ledde till att jag inte fick gehör för mina motioner, och mina motioner blev verkningslösa
 2. jag fråntogs min rätt att väcka debatt, och därmed fråntogs jag bl.a. min möjlighet att väcka tankar för de beslut som jag vill ska genomföras, genom att upprepa mina motioner och framhäva det viktigaste
 3. jag inte gavs någon möjlighet att påverka stämmans inställning till mina motioner så att jag därmed kunde vända stämman till fördel för mina motioner, och jag fråntogs min möjlighet att påverka stämman i den riktning jag önskade (framåt)
 4. jag, förutom på kort sikt, även på lång sikt inte gavs möjlighet att ändra stämman till en positiv inställning till mina motioner/yrkanden
 5. jag förvägrades möjligheten att av stämman och styrelsen få olika lösningsförslag på de problemställningar och yrkanden jag framfört i mina motioner, för att därigenom komma fram till den bästa slutgiltiga lösningen som majoriteten kunde enas om
 6. jag inte gavs en möjlighet att bemöta vad styrelsen skrivit om mina motioner, och att styrelsens alla märkliga kommentarer och bristfälliga svar därmed fick stå oemotsagda
 7. jag inte gavs möjlighet att bemöta styrelsens mycket kortfattade och intetsägande avslag till alla mina motioner
 8. jag inte gavs möjlighet att få stämman att förstå alla
  - felaktigheter
  - osanningar
  - vilseledande formuleringar
  i styrelsens svar på mina motioner
 9. jag inte gavs möjlighet att få svar på vad styrelsen menat i vad de skrivit om mina motioner, där styrelsen dessutom förvrängde innehållet i mina motioner
 10. jag inte gavs möjlighet att få svar på mina frågor i motionerna
 11. jag inte gavs möjlighet att reda ut och besvara frågor/oklarheter (speciellt med tanke på styrelsens oseriösa behandling)
 12. jag inte gavs möjlighet att bemöta kritik mot mina motioner på ett sakligt sätt
 13. jag fråntogs min möjlighet att informera och upplysa om mina motioner/yrkanden för de fullmäktige som inte ens läst motionerna (vilket gissningsvis var majoriteten, förmodligen fanns det inte en enda fullmäktige som läst alla mina motioner)
 14. jag inte gavs möjlighet att komplettera den skriftliga delen av mina motioner
 15. jag inte kunde precisera och utveckla många av mina motioner
 16. jag fråntogs min möjlighet att ställa tilläggsyrkanden på mina motioner, med de konsekvenser detta fick
 17. jag fråntogs min möjlighet att få tilläggsyrkanden på mina motioner, med de konsekvenser detta fick
 18. jag och HSB Malmös alla övriga 42.000 medlemmar inte gavs möjlighet att få en bättre miljö genom mina motioner
 19. all den tid och allt det omfattande arbete jag lagt ner på mina motioner blev bortkastad
 20. all den tid och allt arbete jag lagt ner på min förberedelse/presentation till stämman blev bortkastad.
Kort och gott; Jag fråntogs min motionsrätt!

Ett klander för 42.000 medlemmar !!!
Att avslå alla motioner i ett beslut måste vara den värsta form av maktmissbruk som överhuvudtaget kan förekomma i en förening eftersom det skadar medlemmarna i en så otroligt hög grad. Knappast något kan på ett tydligare sätt visa att varken styrelse eller stämma fullgjort sina lagstadgade skyldigheter att verka för medlemmarnas bästa. Detta förtjänar, enligt min mening, hårdast möjliga straff för att verkligen visa att det som styrelse och fullmäktigeledamöter gjorde på årsstämman strider mot regelverket och aldrig någonsin får upprepas i någon förening.

Alla förstår att det är i princip omöjligt att skriva 500/700 yrkanden där alla är så dåliga att endast ett yrkande av 500/700 är tillräckligt bra för att styrelse och stämma skulle kunna tillstyrka bifall (dessutom endast med ett vagt bifall).


Styrelsen i min brf har redan lärt sig från HSB Malmös alla trick för att avstyra alla motioner. HSB Malmö t.o.m. åtar sig uppdrag för dyra pengar för att hjälpa styrelser så att alla motioner avslås oavsett hur värdefulla de är för brf:en och dess medlemmar (se motion 34; "HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som idag!").

Det är t.o.m. så att styrelsen i min egen brf vägrar att svara på några frågor överhuvudtaget. De har lärt sig av HSB Malmö att frågor inte behöver besvaras. HSB Malmös styrelse stödjer styrelsen i min brf fullt ut i att frågor från medlemmarna inte ska besvaras. T.o.m. HSB-ledamoten - tjänsteman på HSB - vägrar, under HSB Malmös styrelses beskyddande vingar, blankt att svara på frågor som ens på ett avlägset/indirekt sätt kan kopplas till min brf. Allt detta finns svart på vitt så det är helt omöjligt att förneka.

HSB Malmös strategi är alltså att vägra besvara frågor, vare sig de ställs före stämman, i motioner eller på stämman, aldrig någonsin gå i försvarsposition, och sedan att dessutom se till så motioner inte får något värde och att de alla avslås genom att styrelsen behandlar motioner och motionärer illa. En strategi som naturligtvis väldigt snabbt sprids ut i brf:arna.


Nu har organisationen tappat ett helt år (minst) i utvecklingen i rätt riktning mot en mer medlemsinriktad organisation där medlemmarna värnas om.

Lagen ger inget utrymme för att särbehandla motionärer. En motionärs självklara yttrande-, fråge och förslagsrätt kan omöjligen inskränkas eftersom motionsrätten och tillhörande minoritetsskydd då skulle falla med detta. Se även p.51.

En styrelse har väldigt många olika möjligheter att missbruka systemet och styra så att motioner avslås oavsett vad motionerna handlar om (vilket tyvärr också väldigt ofta sker, så även i HSB Malmös styrelse).
HSB Malmös styrelse nöjer sig dock inte med att besitta denna makt att kunna förta värdet av motioner efter eget behag, utan styrelsen vill uttryckligen även införa ytterliggare begränsningar där t.o.m. medlemmarnas minoritetsskydd inte ska gälla. Detta otillbörliga maktmissbruk finner jag mycket skrämmande, och är så långt ifrån kooperationens grundtankar som man kan komma.

Jag anser att det sätt som HSB Malmö ägnar sig åt för att med alla medel försöka tysta all form av kritik inte är förenligt med de demokratiska grundvärderingarna, och jag menar att det skadar organisationen att avvikande åsikter inte tillåts inom HSB Malmö!
Medlemsorganisationen HSB Malmö styrs i huvudsak av tjänstemännen, men inte ens tjänstemännen har en så odemokratisk syn på hur verksamheten ska bedrivas som tyvärr styrelsen och fullmäktige tycks ha. Det känns nu som att det fåtal demokratiska värderingar som finns inom HSB Malmö upprätthålls av tjänstemännen.

En stämma som är okunnig och ej insatt i organisationen, regelverk, motioner, etc, röstar som regel enligt styrelsens förslag.
HSB Malmös fullmäktige röstar oftast i enlighet med styrelsens förslag (= avslag), och det absolut enda som kan ändra på detta (direkt eller mer långsiktigt) är att motionären föredrar sina motioner.

I övrigt avseende denna punkt om inskränkningen av min motionsrätt, se även vad jag skrivit under;
- Brott mot likabehandlingsprincipen
- Brott mot generalklausulen
 

Övriga dokument:
Särbehandling, 13 punkter
Likabehandlingsprincipen
Generalklausulen


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan





©2009 - Uppdaterad 2013-01-13 Stockholm • Göteborg • Malmö