HSB vill inte svara på frågor från medlemmarna


I det på HSB Malmö webbplats utlagda dokumentet "Handlingar till stämman 26/4" står det;

Handlingar till stämman 26/4

Handlingarna till HSB Malmös årsmöte den 26 april på Europaporten i Malmö, omfattar inte mindre än 500 A4-sidor.

Aldrig tidigare i HSB Malmös historia har så mycket material skickats ut. Nedan återfinns det material som är utskickat till den beslutande församlingen (fullmäktigeledamöterna).

Frågor på materialet ska ställas till Bengt Skånhamre, bengt.skanhamre@malmo.hsb.se.

Utskick inför fortsatt stämma 18 maj
Bifogad pdf-fil angående återupptagande av ordinarie fullmäktigesammanträde 18 maj skickas torsdagen den 8 maj med A-post till fullmäktige.

Stämmoprotokoll
I protokollet är en del namn överstrukna. Det beror på att dessa personer antingen inte gett sitt samtycke till publicering på nätet, eller ännu inte skickat tillbaka den handling som delades ut där HSB Malmö önskar besked om man ger sitt samtycke eller inte.

Personer som inte varit närvarande på stämman, men omnämnts i protokollet omfattas inte av samtycke. Detta gäller inte heller hänvisning till författare av viss litteratur.


I det på HSB Malmö webbplats utlagda dokumentet 
Bilagor till HSB Malmös föreningsstämma 2008
står det;
Bilaga nr 7   Justerad röstlängd 2008-04-26 Publiceras = Nej
Bilaga nr 13 Justerad röstlängd 2008-05-05 Publiceras = Nej
Bilaga nr 16 Justerad röstlängd 2008-05-18 Publiceras = Nej


Efter detta står texten;
I samråd med förbundsjuristen har beslut fattats att inte publicera röstlängderna. Dessa kan vid anfordran uppvisas.

Att detta beslut tagits i samråd med den ej namngivna förbundsjuristen bevisas här nedan som en lögn.
1.
From: Admin
Sent: Monday, June 09, 2008 5:47:39 PM
Röstlängd
 
Fråga 1.
Vad menas med "I samråd med förbundsjuristen har beslut fattats att inte publicera röstlängderna"?
Dvs vad är det konkreta skälet för att inte lägga ut röstlängderna (är det Charlotte Carlsson, HSB Riksförbund, som sagt detta?)? (En fråga som det kommer att visa sig att HSB inte vill svara på! Detta eftersom HSB Malmö varit oärliga, vilket bekräftas av HSB Riksförbund.)
 
Fråga 2.
Jag vill se dessa 3 dagars röstlängder, hur ska detta då gå till (det är kanske fler än jag som vill ta del av dessa)?
 
Fråga 3.
Får jag kopior av röstlängderna?


2.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, June 10, 2008 9:21:51 AM
Re: Röstlängd
 
Fråga 1.
Men vad menas med "I samråd med förbundsjuristen har beslut fattats att inte publicera röstlängderna"?
Dvs vad är det konkreta skälet för att inte lägga ut röstlängderna (är det Charlotte som sagt detta?)?
Svar: Vi begärde samtycke till publicering. Alla har inte lämnat in detta dokument, vilket innebär att namn blivit mörkade i protokollet. På inrådan av förbundsjuristen läggs inte röstlängden ut. (Ett svar som inte har med min fråga att göra)
 
Fråga 2.
Jag vill se dessa 3 dagars röstlängder, hur ska detta då gå till (det är kanske fler än jag som vill ta del av dessa)?
Svar: vi kommer överens om en dag och du får se dem.
 
Fråga 3.
Får jag kopior av röstlängderna?
Svar: Nej (Ett, som vanligt, fylligt och komplett svar)

3.
From: Admin
Sent: Tuesday, June 10, 2008 10:05:08 AM
RE: Röstlängd
 
När det gäller fråga 1 så var min fråga vilket konkret skäl Charlotte har uppgivit för att inte publicera röstlängden, dvs vad baserar Charlotte sin inrådan på? (2:a gången denna fråga ställs)
 
När det gäller fråga 2, så vad sägs om i morgon efter 17.00 (jag kan bara efter 17.00 vardagar)?
 
När det gäller fråga 3,
a) varför får jag inte kopior? (Obesvarad)
b) vem har bestämt detta? (Obesvarad)
(Det innebär ju bara att jag måste sitta och skriva av röstlängderna efter varje stämma, och det känns som en onödig procedur som tar upp onödig tid för oss alla och som inte gagnar någon och som bara på ett mycket konkret sätt visar att HSB Malmö ljuger om sin öppenhet.)

4.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, June 10, 2008 3:38:23 PM
Re: Röstlängd
 
Vårt MedlemsCenter har öppet till kl 18 utom på fredagar och lördagar.
Då får du komma dit i omgångar om du inte hinner blir klar med att ta del av protokollet under en dag mellan kl 17-18. (Bengt svarar bara på en av 4 frågor, helt enligt gängse rutiner inom HSB för hur medlemmar ska behandlas.)


5.
From: Admin
Sent: Tuesday, June 10, 2008 4:11:34 PM
RE: Röstlängd
 
Jag förstår att det alltså bara är att titta förbi när jag har möjlighet till detta och vi slipper därmed i alla fall förra årets komplicerade procedur med att bestämma tid.

Bara väldigt, väldigt tråkigt att HSB beter sig så här illa mot medlemmarna, när vem som helst borde begripa att det bara är att lämna ut en kopia (resultatet blir ändå detsamma). (Obesvarad/okommenterad)
Detta dessutom utan att du/HSB Malmö (jag förutsätter att det inte är du som bestämt detta, utan att det är styrelsen) uppger ett enda skäl för detta... inte ens ett ej relevant skäl! (Obesvarad/okommenterad)
 
Om jag dyker upp i morgon hoppas jag att hela protokollet med alla tillhörande dokument (inkl. röstlängd) finns där och att det snabbt plockas fram.
 
Men, ännu en gång, vad var svaren på fråga 1 samt 3a och 3b? (2:a gången denna fråga ställs)


6.
From: Admin
Sent: Wednesday, June 11, 2008 6:46:50 PM
Fw: Röstlängd
 
Kan du fixa röstlängd som stämmer?
Den vi fått se idag är ej korrekt.
Tacksam om du skickar en kopia av en korrekt röstlängd hem till mig så att jag får den som allra senast i övermorgon.

Och gärna med svar på de frågor jag ställt. (PÅMINNELSE #3 OM OBESVARADE FRÅGOR)


7.
From: Bengt Skånhamre (Bengt.Skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Wednesday, June 11, 2008 8:46:55 PM
SV: Röstlängd
 
Vad är fel menar du?
 
(Inga svar från Bengt, bara en motfråga.)


8.
From: Admin
Sent: Thursday, June 12, 2008 8:57:33 AM
Re: Röstlängd
 
Tja Bengt, vad är rätt?
1. Röstlängden korrelerar inte med verkligheten.
2. Justerarna har uppenbarligen fått ta del av ett annat material än det jag och Bosse fick ta del av.
3. Röstlängden överrensstämmer inte med hur lagen säger att den ska utformas. Gammal skåpmat, men någon gång måste det bli rätt, eller?

Jag förstår att HSB Malmö förmodligen aldrig tidigare haft koll på vilka fullmäktige eller övriga som varit på HSB:s stämmor, men denna gång måste HSB Malmö ha fått det rätt med tanke på allt arbete som lades ner i samband med registreringen.

Med andra ord så skulle detta kunna tolkas som medveten förfalskning av protokoll (ett brott som ger upp till 1 års fängelsestraff, om jag minns rätt på rak arm... eller om det var två år?).

Jag vill ha en kopia av underlaget för röstlängderna, och hoppas jag kan få detta helst under dagen, men senast i morgon.

Sedan vill jag se orginalhandlingar av protokoll och jag vill veta vad justerarna fått ta del av.

9.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, June 12, 2008 11:06:52 AM
Re: Röstlängd 
 
Du får precisera dig lite bättre.
1 Vad avser du?
2 Justerarna har tagit del av det material du har sett.
(ja, men det handlar även om att medlemmarna inte får ta del av det material som justerarna fått)
3 Röstlängden följer LEF 7:10, åberopar du annat lagrum vill jag att du preciserar detta med lagrum.
 
(I övrigt ingen respons på mina önskemål enligt föregående mail.)


10.
From: Admin
Sent: Thursday, June 12, 2008 12:04:04 PM
RE: Röstlängd
 
1. Det fanns ingen röstlängd för den andra dagen av stämman (5:e maj).
För den första dagen tycks det finnas två röstlängder. Varför? Olika? Vilken gäller?

(Jag får inget svar på vilken röstlängd som gäller, och det framgår inte heller av de två olika röstlängderna för samma dag.)

 
2. Menar du att alla justerarna fått ta del av alla röstlängder? (Obesvarad)
Hur säker är du på detta? Det tycks inte stämma!!! (Obesvarad)
Dessutom så var röstlängderna inte justerade (i alla fall inte de vi fick se). (Obesvarad)
 
3. Röstlängden följer inte LEF 7:10. Som jag sagt många gånger förr så står det spikklart i lagen att alla närvarande medlemmar ska föras in i röstlängden. Men detta har, i alla fall i det material vi fick ta del av (det är möjligt att en eller flera av justerarna i sin version fått detta material), bara gjorts för den tredje dagen. (Obesvarad)
 

11.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, June 12, 2008 3:31:51 PM
Re: Röstlängd
 
Röstlängden i protokollet är bilagorna 1, 7, 13 och 16. Nummer 1 och 7 är från den 26/4 då längden justerades samma dag, vilket framgår i protokollet, nr 13 avser den 5 maj och nr 16 den 18 maj. Dessa bilagor har justerarna tagit del av.
 
För att förklara vem som skall tas upp i röstlängden för HSB Malmös fullmäktigesammanträde så måste man börja i 7 kap 12 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
I tredje stycket i paragrafen står att ”i fråga om fullmäktig gäller bestämmelserna i 1-11 §§ om föreningsmedlem”. I Anders Mallméns kommentar över lagen om ekonomiska föreningar, tredje upplagan, sid 280-281, står att ”det innebär att har fullmäktige övertagit föreningsstämmans befogenheter förlorar medlemmarna sin rätt enligt nämnda paragrafer (dvs 7 kap 1-11§§) i den utsträckning fullmäktige fått befogenheterna. I det allra flesta fall tillkommer alla stämmans befogenheter fullmäktige och 1-11 §§ har då i princip endast avseende på fullmäktige.

(Vad har detta med frågan att göra?)
 
I 7 kap 10 § andra stycket står att ”Stämmans ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).” När det gäller HSB Malmös fullmäktigesammanträde, där sammanträdets befogenheter helt utövas av fullmäktigerepresentanter, så innebär meningen följande: Fullmäktigesammanträdets ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över närvarande fullmäktige och biträden (röstlängden).
 
Du får besöka MedlemsCenter om du vill ta del av röstlängderna igen de skickas inte ut.

Då det gäller originalprotokollet jämte bilagor kan de visas upp här på HSB Turning Torso efter överenskommelse.


12.
From: Admin
Sent: Thursday, June 12, 2008 4:01:20 PM
RE: Röstlängd

Bilaga 13 fick vi inte se igår!
Varför, var finns den, men framförallt skickar du en kopia av denna till mig (för jag vill inte ta mig till medlemscentrat en gång till bara för att den missats... om den finns)?
 
Ja, bilaga 1 och 7 är från den första dagen, men varför två röstlängder för samma dag?
Och vilken gäller? (2:a gången denna fråga ställs)
 
Om alla justerarna tagit del av dessa... hur vet vi det? (Obesvarad)
Hur vet vi vad justerarna tagit del av och kontrollerat? (Obesvarad)
Varför är dessa inte signerade? (Obesvarad)
 
Angående förklaringen till vad som ska tas upp i röstlängden så är det du tar upp en helt annan sak som inte precis har med detta att göra. (Helt enligt hur alla på HSB får lära sig att besvara frågor från medlemmarna.)
a) Vem som har rösträtt eller ej är inte relevant. Lagen säger att alla (utan undantag) medlemmar ska tas upp, och då ska de väl det, eller hur? (Obesvarad)
 
b) Det du säger stämmer inte med vad som står i 7 kap. 10 §.
Du skriver;
"När det gäller HSB Malmös fullmäktigesammanträde, där sammanträdets befogenheter helt utövas av fullmäktigerepresentanter, så innebär meningen följande: Fullmäktigesammanträdets ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över närvarande fullmäktige och biträden (röstlängden)."
Du har fel. Det finns inget som säger att det med lagens formulering om att alla medlemmar ska föras in i röstlängden innebär att endast närvarande fullmäktige och biträden (biträden? De finns inte här!) ska föras in i röstlängden. Och denna tolkning kommer du aldrig att kunna hitta någonstans i något rättsfall eller i Anders Mallméns bok.
 
Jag vet inte varför HSB Malmö är så rädd för att följa lagen i detta avseende, men faktum kvarstår; det finns inget som säger annat än att lagen ska gälla här.

Originalprotokollet med bilagor kan jag avvakta med, och jag hör av mig till dig när jag vill se detta.

13.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Friday, June 13, 2008 2:33:05 PM
Röstlängder
 
Jag har varit på MedlemsCenter och de handlingar du har tittat på är kompletta.
(Vilket Bengt senare kommer att erkänna vara en av de många lögner som medlemmarna hela tiden utsätts för.)

Det finns röstlängder för alla dagarna. Två första dagen då Eva-Britt registrerade sig som fullmäktige för brf Tapperheten 4. Då hon inte var fullmäktige för föreningen upptäcktes detta vid lunch och röstlängden justerades. Därav två röstlängder första dagen.
 
Den 5/5 och 18/5 fanns också i materialet.


14.
From: Admin
Sent: Friday, June 13, 2008 3:16:39 PM
RE: Röstlängder
 
Bilaga 13 med röstlängden från den 5:e maj fanns inte i det material vi fick tillgång till.
 
Om du säger att denna bilaga finns nu så har den tilkommit i efterhand.
Jag gick igenom hela luntan minst två gånger och Bosse vet jag gick igenom luntan minst en gång.
Det är ju bra om bilaga 13 finns nu, men den var i alla fall helt "osynlig" när vi gick igenom materialet.
 
Om bilaga 13 funnits med så hade vi naturligtvs inte efterfrågat den, eller hur?
 
Plus alla andra obesvarade frågor om detta enligt tidigare mail... (PÅMINNELSE #4)
 
Tack för förklaringen till de de två röstlängderna för dag 1.
Jag hade noterat att skillnaden mellan de två röstlängderna var mellan Eva-Britt och Ingela Persson. Så trots de förstärkta rutinerna kunde det bli fel ändå (t.o.m jag visste före och under stämman att Ingela Persson var fullmäktige).
Så om jag sagt att jag var fullmäktige i min brf så hade jag slunkit in som sådan, utifall att utsedd fullmäktige inte dykt upp? ;) (Obesvarad)


15.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Friday, June 13, 2008 3:24:05 PM
Re: Röstlängder
 
Jag förstår att ni inte hade frågat, men handlingen är där och har varit där hela tiden.
Det står bilaga på den nere till höger och uppe i fältet vad som avses.
("och uppe i fältet", vilket fält?)
Då jag sitter på originalpapperna och ingen har haft tillgång till dem efter att kopian skapades till MedlemsCenter har jag varit noga med att förvissa mig om att det stämmer eller inte. (Och ändå stämmer det bevisligen inte!)
 
Jag kan bara säga att det stämmer. Det som finns här är kopierat och finns på MedlemsCenter. (Bengt upprepar detta felaktiga påstående ännu en gång, men kommer alltså sedan erkänna att det han så bestämt hävdar gång på gång är fel och osant.)
 
Jag återkommer i de andra frågorna. (ÄNNU INTE GJORT)


16.
From: Admin
Sent: Saturday, June 14, 2008 1:00:17 PM
Re: Röstlängder 
 
Vad heter killen vi pratade med på medlemscentrat? (Denna fråga är tydligen känslig, eftersom jag inte får svar trots alla upprepade frågor.)
Han var tillmötesgående och verkar vara en trevlig kille, men tyvärr presenterade han sig inte.
 
Jag förstår inte vad du menar med;
"Jag förstår att ni inte hade frågat..."?
(I princip omöjligt att få svar på vad som menas med detta.)
Vi tog upp detta med killen som vi fick handlingarna av. Han frågade oss om han skulle prata med dig om detta, men vi sa att vi lika gärna själva kunde ta upp det med dig. Han svarade då på detta genom att fråga oss om vi har din e-post adress... jo, den har vi nog någonstans ;)
 
Återigen, om den saknade bilagan varit där så skulle vi väl inte efterfrågat den?
Hur logiskt tycker du ditt resonemang är här?
 

Vi fick inte ta del av den saknade bilagan av det enkla skälet att den inte fanns där.
Om det på medlemscentrat finns kopior av de orginalhandlingar du har är inte av det minsta intresse. De kanske finns där (nu), men vad har det för betydelse i sammanhanget? Vi fick inte ta del av bilaga 13 vare sig den finns/fanns på medlemscentrat eller ej!
Medlemscentrakillen, som vi inte vet namnet på, stod själv där första gången av de minst tre gånger vi gick igenom handlingarna - dokument för dokument - och såg att det enda som fanns var två bilagor för dag 1 och en bilaga för dag 3.
Så när du säger "handlingen är där och har varit där hela tiden" så upplever jag detta som ganska irriterande.

Jag vet inte vem som gjort fel på HSB, och jag bryr mig inte om ifall det är du eller om det är medlemscentrat, men du måste förstå att om ni slarvar på detta sätt så är det inte vi som medlemmar som ska behöva drabbas av detta. (Obesvarad)

Jag vill ha den saknade bilagan hemskickad till mig via mail eller snigelpost, tack!
 
Detta beteende från HSB att försöka komplicera så mycket som möjligt för medlemmarna är bara tramsigt, och det kommer oundvikligen bara att slå tillbaka på HSB. Jag vet inte om du förstår hur nära det nu ligger en stämning av HSB Malmö, och jag förstår inte varför HSB Malmö vill utsätta sig för detta helt i onödan. (Obesvarad/okommenterad)
Om HSB (du) visar sig lite tillmötesgående så skulle situationen kunna vara en helt annan. (Obesvarad/okommenterad)
 
Det är så här att jag vet att det är fel i handlingarna (på flera sätt).
Jag vet inte om du själv känner till detta (men det tror jag, i alla fall delvis) och när HSB Malmö nu anstränger sig för att på alla sätt som är möjliga dölja felen, så för det inget positivt med sig. Jag accepterar fel och jag bråkar inte i onödan, men när HSB (du) försöker komplicera enkla saker och dölja begågna fel, då försvinner min acceptans, och då löper jag hela linan ut! Det vet du säkert vid det här laget att jag gör.
 
PS.
Ser fram emot svar på samtliga de andra de överhoppade frågorna i detta ämne. (PÅMINNELSE #5)


17.
From: Bengt Skånhamre (Bengt.Skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Saturday, June 14, 2008 5:26:28 PM
SV: Röstlängder
 
Vad jag menade är att ni hade rimligtvis inte frågat om handlingen varit på plats. (???)
 
Nu har jag själv idag varit på MedlemsCenter för att förvissa mig om det är som ni skriver och så är det.
(Först i det 17:e mailet i denna konversation erkänner Bengt sitt fel och att han inte varit sanningsenlig.)

Bilaga 13 fanns men det var bara övriga deltagare och inte fullmäktige. Jag har idag kompletterat handlingarna på MedlemsCenter så att de nu är kompletta. (Inget annat än en ren lögn, övriga deltagare för dag 2 fanns inte alls!)
Jag resonerade som så att om du och Bosse säger att handlingen saknas måste det vara så. Det som störde mig var att jag fick information om att alla handlingar var på plats. (Bengt hävdade ju tidigare i denna mejlkonversation att han själv varit på plats och kontrollerat detta, men nu ligger plötsligt skulden hos någon annan.)
Idag kunde jag se det ni redan hade sett. Någonstans har det blivit fel och det beklagar jag för HSBs del.
Jag återkommer kring dina andra frågor, men hoppas att vi med detta mejl har löst frågan kring bilaga 13 i alla fall.
(Nej, alla andra obesvarade frågor finns kvar. Ännu en gång utlovas svar på ställda frågor, men inga svar kommer.)
Jag har också pratat med Bosse i telefon och bett om ursäkt för det inträffade.


18.
From: Admin
Cc:  Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se) (Trött på denna segdragna historia så får t.f. VD en kopia av detta mejl från mig.)
Sent: Sunday, June 15, 2008 4:40:22 PM
Re: Röstlängder
 
Vi hade inte frågat om handlingen skulle vara på plats? Jag förstår fortfarande inte vad du menar. Jag frågade dig när jag kunde få se protokollet. (!!!)
Du skrev till mig;
"Vårt MedlemsCenter har öppet till kl 18 utom på fredagar och lördagar.
Då får du komma dit i omgångar om du inte hinner blir klar med att ta del av protokollet under en dag mellan kl 17-18
".
Alltså tog jag mig till detta medlemscentra baserat på vad du skrev till mig som svar på min fråga när jag fick se stämmoprotokollet.
Menar du att jag innan jag tar mig till medlemscentrat ska fråga dig;
- Finns protokoll där?
- Finns bilaga 1 där?
- Finns bilaga 2 där?
- Etc.?
Jag t.o.m. ringde Bosse för att höra om han ville följa med och se protokollet och vad jag förstår så hade han då redan innan fått beskedet att handlingarna fanns där du sagt till mig att de skulle finnas.
Är detta din förklaring till att röstlängden för dag 2 inte fanns där? Dvs du menar seriöst att om jag hade ställt denna fråga explicit till dig så hade den saknade bilagan funnits där?
 
Bengt, det är inte helt lätt att tolka dina svar.

Ofta så svarar du så luddigt på de enklaste frågor att det bara hela tiden leder till onödiga följdfrågor som är tids- och resurskrävande för oss alla.
Bättre att vara tydlig och konkret i svaren, så tror jag det fungerar mycket bättre.

Det är bra att du nu kompletterat handlingarna med den saknade bilagan, men varför menar du att jag ska ta mig till medlemscentret för att läsa den bilaga som HSB Malmö slarvat med att låta mig få se enligt lagen? Jag finner inte detta acceptabelt! (Obesvarad... igen)
Har du/HSB Malmö gjort fel så får ni ta konsekvenserna av detta och inte belasta mig för era fel!

Dessutom! Jag säger det igen.
HSB Malmös desperata försök att dölja information samtidigt som HSB Malmö på ett så flagrant sätt ljuger inför alla medlemmar om sin öppenhet är skrämmande och kommer att drabba HSB Malmö betydligt hårdare än det drabbar mig. Att försöka undanhålla protokoll på detta sätt är bara tramsigt, och jag vet inte vad HSB Malmö tror sig kunna vinna på detta. (Obesvarad... igen)

Vill HSB Malmö skapa "rättshaverister" så är det upp till HSB Malmö.
Den enda effekt detta får är att jag löpande kommer att efterfråga protokoll bakåt i tiden ända tills HSB Malmö bildades.
Vill HSB Malmö "roa sig" med denna process så är det också upp till HSB Malmö. Jag är djupt besviken på dig och på HSB Malmö över hur ni beter er avseende protokollen!
 
Det är bra att du bett Bosse om ursäkt för det inträffade. Bara synd att du inte anser att jag är värd en ursäkt.
 
Bland de många frågor som kvarstår i detta specifika ärende så kvarstår även den ständigt upprepade frågan när HSB Malmö skickar röstlängden för dag 2 hem till mig?

19.
From: Bengt Skånhamre (Bengt.Skanhamre@malmo.hsb.se)
Cc:  Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Sunday, June 15, 2008 5:14:29 PM
SV: Röstlängder
 
1/ Jag bad dig också om ursäkt i ett mejl igår. Jag utgår ifrån att du fick det annars får du läsa detta som en ursäkt igen.
Det är beklagligt att ett papper saknades så klart. Det tycker vi nog alla.

2/ För tydlighetens skull, ni hade inte sagt ifrån om handlingen varit på plats.
Det är så jag resonerade och det är detta jag menade.
(Obegrpligt! förutom att det är fel, vad har det med saken att göra?)
Då er information inte stämde med den jag fick i huset kollade jag upp själv hur det låg till igår lördag. (Men enligt vad Bengt säger dagen innan, fredagen den 13:e - #13 i denna lista -, så skulle Bengt själv kontrollerat detta på medlemscentret under fredagen... detta var alltså en lögn.)
Jag resonerade som så att du och Bosse sa rimligtvis inte att handlingen saknades om den nu var där.
Nu såg jag också att bilaga 13 - fullmäktigeledamöter inte var på plats.


3/ Protokollet var på plats när du önskade. Det kom dit under eftermiddagen. Däremot vet vi alla nu att bilaga 13, närvarande fullmäktige inte var på plats.
Den handlingen är där nu.

4/ MedlemsCenter är öppet mån-tor 10-18, fre 10-17 och lördagar 10-14.

5/ Det är ingen som har försökt undanhålla protokollet.
Det saknades ett papper som nu är tillrättalagt.

6/ Vill du med flera se protokollet finns det på MedlemsCenter.
 
Jag tror att frågan om själva protokollet är utredd nu bortsett från rent juridiska aspekter.
Anser du med andra att protokollet är felaktigt får den frågan naturligtvis prövas på det sätt som gäller för den typ av fråga/frågor.


20.
From: Admin
Cc:  Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Sunday, June 15, 2008 5:52:09 PM
Re: Röstlängder
 
Du kan inte ensidigt säga att frågan om protokollet är utredd, speciellt inte med tanke på de missförstånd som tydligen fortfarande finns kvar samt de frågor som du lovat besvara som ännu inte besvarats. (!!!)
 
1) Det är inte bara ett "papper" som saknades, det är ett viktigt dokument i form av en röstlängd, och dessutom ett dokument som HSB Malmö medvetet försöker göra svåråtkomligt av skäl som man kan undra över.
Speciellt i ljuset av att HSB Malmö försöker ge sken att visa öppenhet.
 
2) Men Bengt, om vad du menar är vad du skriver här, vilket jag tror är att vi inte sagt till om att handlingen inte var på plats (till vem, menar du?) så har jag ju noga förklarat att vi visst gjort detta. Jag har t.o.m. nästan ord för ord redogjort för detta. (Obesvarad)
Jag kan redogöra för detta t.o.m. ännu mer detaljerat om så skulle behövas, men faktum kvarstår.
Vi har sagt ifrån om att att det var fel såväl till medlemscentrat som till dig. Vad skillnad detta gör vet jag inte, men det spelar ingen roll.
 
3) Protokollet var inte på plats eftersom röstlängden inte fanns där (vilket inom parantes sagt var det enda jag efterfrågade). Röstlängden är en del av protokollet! (!!!)
 
4) Tack, jag vet när medlemscentret har öppet, och har aldrig efterfrågat denna information. (!!!)
 
5) Vad jag menade med "undanhålla" är lite djupare än så. HSB Malmö försöker, som jag redan påpekat, göra protokollet (inkl. röstlängd) så svåråtkomligt som HSB Malmö kan göra, balanserandes på lagens gränser. Det fattas delar av protokollet.
När vi påpekar detta blir vi inte trodda. När den saknade bilagan sedan tillkommit (om så är fallet) så fortsätter HSB Malmö med sitt "undanhållande" av protokollet genom att hävda att jag ska ta mig till HSB Malmö ännu en gång pga att HSB Malmö begår fel!
Detta upprör mig en hel del. Det är ett förnedrande sätt att behandla medlemmar, tillika ägare, på.
 
6) Betalar du min taxiresa till och från medlemscentret? (Obesvarad)

Sedan kvarstår som sagt några få frågor, och en av dessa frågor är vad han heter på medlemscentret som vi fick protokollet av (en trevlig och tillmötesgående kille). (PÅMINNELSE #6)


21.
From: Bengt Skånhamre (Bengt.Skanhamre@malmo.hsb.se)
Cc:  Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Sunday, June 15, 2008 5:24:18 PM
SV: Röstlängder
 
Jag såg din fråga nu igen angående röstlängden för dag två.
De skickas inte ut.
Vill du se den finns den på MedlemsCenter eller på TT.

Då det är bestämt att röstlängderna inte delas ut och det har skett i samråd mellan HSB Malmö och förbundsjuristen lämnar vi inte ut handlingen eller publicerar den på nätet.
(!!!)


22.
From: Admin
Cc:  Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Sunday, June 15, 2008 5:34:18 PM
Re: Röstlängder
 
Tack för svaret på denna fråga. För att klargöra detta (eftersom det är en av mina tidigare obesvarade frågor);
1) Är det HSB Malmös styrelse i samråd med förbundsjurist Charlotte Carlsson som bestämt att medlemmarna inte ska kunna få en papperskopia (ens om medlemmen betalar för detta)?
2) Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte ska kunna få en papperskopia?

(Fortfarande är dessa två frågor ovan obesvarade sedan en vecka tillbaka, trots alla påminelser och upprepningar av frågor.)
 

23.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Wednesday, June 18, 2008 9:27:09 AM
Röstlängd
 
Såväl själva stämmoprotokollet som samtliga bilagor finns tillgängliga hos oss på HSB Malmös kontor för den som önskar ta del av desamma.

Som en serviceåtgärd och i linje med vad som stadgas i HSBs kod för föreningsstyrning har vi dessutom lagt ut protokollet på vår hemsida.
(I stället för att svara på de frågor som ställs så skriver Bengt allmänn, ej till saken hörande, information som jag - och förhoppningsvis alla andra - redan vet!) 
 
Som du känner till så följer vi de råd som vi fått när det gäller publicerande av namn på hemsidan med hänsyn till personuppgiftslagen, vilket innebär att vi inte publicerar namn på de personer som inte lämnat sitt samtycke därtill.
Av ovanstående skäl kan vi inte tillmötesgå din begäran om utfående av kopia på röstlängden.
(Men ovanstående skäl om vad HSB Malmö publicerar på hemsidan har inte den minsta koppling till frågan om varför en medlem inte kan få en papperskopia.)

24.
From: Admin
Sent: Wednesday, June 18, 2008 9:52:54 AM
RE: Röstlängd
 
Tack för svaret Bengt, men det är bara en upprepning av tidigare och ditt svar har inget med mina frågor att göra.
Jag förstår inte varför du till varje pris försöker undvika att svara på dessa två enkla frågor.

 
Återigen (citat från mitt senaste mail med dessa frågor).
För att klargöra detta (eftersom det är en av mina tidigare obesvarade frågor);
1) Är det HSB Malmös styrelse i samråd med Charlotte Carlsson som bestämt att medlemmarna inte ska kunna få en papperskopia (ens om medlemmen betalar för detta) av protokoll eller röstlängd? (Tydligen en väldigt känslig fråga, med tanke på alla vansinniga undanglidningar.)
2) Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd? (Tydligen också känslig fråga.)

Ditt svar är som om jag ställer frågan hur många medlemmar HSB Malmö har och du svarar att det finns drygt 6 miljarder människor på planeten.

De råd ej namngivna personer på HSB Riksförbund gett HSB Malmö om publicering av namn på nätet är inget jag frågat om och är inget som det minsta har med detta att göra. Är det inte bättre om du svarar på de frågor jag ställer än på frågor som inte ens ställts?
 
Tacksam för svar på ovanstående två frågor.
 
På fråga 1 behöver du bara svara "Ja" eller "Nej".
 
På fråga 2 begär jag som medlem och delägare i HSB ett konkret svar från dig nu!

26.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, June 19, 2008 11:08:10 AM
Re: Protokoll - original/underlag
 
Enligt 7 kap 12 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om fullmäktig bestämmelserna i 1-11 §§ om föreningsmedlem. I 7 kap 10 § lagen (1987:667) om ekonomisk föreningar står att röstlängden skall tas in i eller fogas som bilaga till stämmoprotokollet.
Det framgår vidare att senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet (med röstlängd) hållas tillgängligt hos föreningen (dvs. HSB Malmö) för medlemmarna.
Detta innebär att protokollet får läsas på plats hos föreningen. Någon rätt till kopia för dem som har rätt att ta del av protokollet torde inte finnas ens mot avgift.
 
Du kan få se originalhandlingarna som ligger till grund för den kopia som finns på MedlemsCenter. Det får ske under dagtid och inte efter kl 17.
 
Du får komma med förslag på datum då du har möjlighet att komma till Turning Torso dagtid. I annat fall rekommenderar jag dig att åter besöka vårt MedlemsCenter för att ånyo titta på handlingarna.27.
From: Admin
Sent: Thursday, June 19, 2008 11:28:22 AM
RE: Protokoll - original/underlag
 
Men det var väl inte svar på mina två frågor?
Återigen svarar du på något jag inte frågat om.
 
Mina två mycket enkla frågor var; (Som jag nu frågat om massor med gånger utan att kunna få det minsta svar.)
1) Är det HSB Malmös styrelse i samråd med Charlotte Carlsson som bestämt att medlemmarna inte ska kunna få en papperskopia (ens om medlemmen betalar för detta) av protokoll eller röstlängd?
2) Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd?
 
Vad lagen säger i denna fråga är inte något jag tagit upp eller frågat om. Jag vet mycket väl vad det står i lagen om detta.
 
I fråga 2 ovan vill jag alltså veta HSB:s skäl till att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll/röstlängd oavsett om medlemmen antingen bekostar detta själv eller själv står för kopieringen (via portabel utrustning).
Bara för att det inte står uttryckligen i lagen att HSB är skyldig att låta medlemmen få en kopia så innebär väl det inte per automatik att HSB måste vägra medlemmarna denna möjlighet? (En fråga som naturligtvis inte kommer att besvaras.)
 
Sedan skriver du;
"Du får komma med förslag på datum då du har möjlighet att komma till Turning Torso dagtid. I annat fall rekommenderar jag dig att åter besöka vårt MedlemsCenter för att ånyo titta på handlingarna".
 
Men 17.00-18.00 är dagtid, så vitt jag vet, eller hur? Vad räknar du som dagtid?
Jag kan bara efter 17.00 vardagar (utom helger)!
 
Tycker du att det är förenligt med moral, etik och lagar samt HSB Malmös påstådda nya öppenhet att HSB ska begränsa tiden för åtkomst till handlingar som det är lagstadgat att medlemmar ska få tillgång till, på ett sådant sätt att det omöjliggörs för medlemmen att ta del av dessa dokument? (En fråga som naturligtvis inte kommer att besvaras.)
 
Men om orginalhandlingar och underlagen finns på medlemscentret (som du säger här) så kan jag se dem där i stället för på TT, och de har ju öppet till 18.00, så då är det ju inga problem. Jag kommer då på tisdag (24/6), kl. 17.00.
 
PS.
Glöm inte svaren på övriga frågor som jag ställt i detta ärende. (PÅMINNELSE #7)


28.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, June 19, 2008 1:57 PM
Subject: Re: Protokoll - original/underlag

En kopia av protokollet och bilagorna finns att ta del av på MedlemsCenter, Föreningsgatan 15. Du är välkommen dit på tisdag kl 17.00.
 

29.
From: Admin
Sent: Thursday, June 19, 2008 2:39 PM
Subject: RE: Protokoll - original/underlag

Var ser du att jag ställt någon fråga om kopia av protokoll och bilagor, eller önskat detta?
 
Jag har bara pratat om originalhandlingarna och underlagen för protokoll/röstlängd, eller hur?
Se föregående mail.
 
Och sedan var det ju de två frekvent ställda, men ännu obesvarade, frågorna; (PÅMINNELSE #8)
1) Är det HSB Malmös styrelse i samråd med Charlotte Carlsson som bestämt att medlemmarna inte ska kunna få en papperskopia (ens om medlemmen betalar för detta) av protokoll eller röstlängd?
2) Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd?


När får jag svar på dessa två frågor?

INGET SVAR PÅ DETTA MAIL !

30.
From: Admin
Sent: Monday, June 23, 2008 9:33:43 AM
RE: Protokoll - original/underlag

Skulle vara tacksam över svar på de frågor jag ställt, och då främst; (PÅMINNELSE #9)
1) Är det HSB Malmös styrelse i samråd med Charlotte Carlsson som bestämt att medlemmarna inte ska kunna få en papperskopia (ens om medlemmen betalar för detta) av protokoll eller röstlängd?
2) Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd?

 
Jag söker fortfarande en tid för att få ta del av originalhandlingar (protokoll och röstlängd) tillsammans med underlaget.

Om dessa inte finns som du sa på föreningscentret så kan jag komma bort till TT, men det måste som sagt antingen bli efter 17.00 på vardagar (eller kl. 07.00 på morgonen) alternativt på helgen.

INGET SVAR PÅ DETTA MAIL !

31.
From: Admin
Sent: Monday, June 23, 2008 10:21:08 AM
Fråga till styrelsen
 
Det kanske är så att du inte vet svaren på mina frågor?
Detta med tanke på att du hela tiden undviker att svara på de frågor jag ställer, och dessutom utan att förklara varför du hela tiden duckar vid varje fråga.
 
Av denna anledning önskar jag ett direkt svar av HSB Malmös styrelse speciellt på frågan; (PÅMINNELSE #10)
- Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd?
(Men jag vill fortfarande naturligtvis få svar på den första frågan av de 2 frågor jag oavbrutet ställt den senaste månaden, precis som de andra frågorna.)
 
Tacksam om du kan skicka denna fråga vidare till styrelsen och bekräfta till mig så snart styrelsen tagit emot frågan.

Jag vill också veta exakt vem eller vilka i styrelsen som svarar på denna fråga.

INGET SVAR PÅ DETTA MAIL !

32.
From: Admin
Sent: Monday, June 23, 2008 10:27:13 PM
Ombud till HSB Riksförbund

Jag önskar snarast namn och kontaktvägar till alla som valts till ombud och ersättare för HSB Riksförbund.
 
Jag önskar oxo svar på tidigare ställda frågor rörande protokoll/röstlängd, t.ex.; (PÅMINNELSE #11)
1) Är det HSB Malmös styrelse i samråd med Charlotte Carlsson som bestämt att medlemmarna inte ska kunna få en papperskopia (ens om medlemmen betalar för detta) av protokoll eller röstlängd?
2) Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte under några omständigheter ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd?
 
och frågan om när jag får se originalhandlingarna (protokoll/röstlängd) med underlag,
 
etc.

INGET SVAR PÅ DETTA MAIL !


35.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, June 26, 2008 9:36:18 AM
Re: Ombud till HSB Riksförbund‏

1/ Svar Ja. Styrelsen har bestämt på inrådan av förbundsjuristen att protokollet hålls tillgängligt på det sätt som tidigare har redovisats. Röstlängden lämnas inte ut, men går att ta del av på MedlemsCenter eller på Turning Torso efter överrenskommelse.
 
2/ Röstlängden innehåller personuppgifter. Då alla fullmäktigeledamöter inte gett sitt samtycke kommer vi inte att lägga ut röstlängden digitalt. Detta stämmer också överens med den kod som antogs på föreningsstämman. Även om koden inte formellt gäller förrän verksamhetsåret 2008 har vi funnit att tillämpa den i år. I koden framgår att röstlängden inte behöver redovisas på hemsidan.
 
När det gäller ombuden framgår namnen i protokollet. Dessa skickas separat till dig bortsett från de som inte önskat publicering digitalt.


36.
From: Admin
Sent: Thursday, June 26, 2008 10:13:12 AM
Cc:  michael.carlsson@malmo.hsb.se
RE: Ombud till HSB Riksförbund

Tack för svaret.
Tyvärr ofullständigt.
 
1. (PÅMINNELSE #13)
Ditt svar på fråga 1 besvaras nu till viss del av de två första meningarna (den sista meningen är redundant).
Vad som kvarstår i denna fråga är om du med den generella termen "förbundsjuristen" avser Charlotte Carlsson?
 
2. (PÅMINNELSE #13)
Ditt svar på fråga 2 är ungefär vad du svarat innan, och återigen; det är svar på en fråga jag inte ställt !!!
Det är information jag (och alla andra) redan vet, och som jag förutsätter att du också vet att jag vet.
Var i min fråga ser du något om att jag frågar om publicering på webben?
Jag har i mina mail till dig förklarat denna fråga på alla sätt som det är tekniskt och praktiskt möjligt att göra (även om jag tycker att det är omöjligt att missförstå frågan redan som jag skrivit den varje gång).
Jag skulle vara väldigt, väldigt tacksam om du i stället svarade på den fråga jag ställt upprepade gånger sedan i början av denna månad.
 
Frågan är alltså;
2) Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte under några omständigheter ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd?
 
Vad sedan gäller mitt önskemål om ombuden och ersättarna;
Jag vill inte bara ha namnen på ombuden !!!!
- Jag vill även ha namnen på ersättarna.
- Jag vill även ha namnen på de traditionellt hemliga ombuden.
- Jag vill även ha kontaktvägarna till var och en av samtliga ombud och samtliga ersättare till HSB Riksförbund.
- Jag vill även att HSB Malmö ska publicera denna information på HSB Malmös webbplats.


Bengt Skånhamre säger att det är en "filosofisk fråga" om frågeställaren är nöjd med det svar han får av HSB och att det inte ankommer på HSB att värdera denna sak.

Nej, självklart är det den som får svaret som ska bedömma om svaret är svar på frågan. Men hur menar Bengt Skånhamre att det är en "filosofisk fråga" om ett uppenbart ej relevant svar är ett svar? Det lär inte finnas en enda person som läser detta som i sin vildaste fantasi kan säga att Bengt svarat på frågan (ställd otaliga gånger) om varför en medlem inte kan få en papperskopia av protokoll/röstlängd när det går utmärkt att titta på desamma och skriva av dem!40.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Friday, June 27, 2008 11:51:10 AM
Svar
 
1/ svar JA.
2/ Du får inte en kopia av protokollet eller röstlängden, men kan läsa det som som vi har berättat till dig tidigare.
HSB Malmös styrelse har bestämt  att publicering av protokollet ska ske på vår hemsida med beaktande av det samtycke som efterfrågats och att röstlängden ska finnas tillgänglig på vårt medlemscenter. Detta är ett beslut som är fattat efter vad styrelsen bedömer som tillräcklig tillgänglighet. Beslutet följer dessutom den för året antagna koden.
 
Du får gärna fortsätta att ställa frågan på vilka grunder, men detta är vår förklaring.
 
Ombud
När det gäller ombuden till Riksförbundet kommer de att läggas ut på vår hemsida, med namn och vilken förening de representerar alternativt om det är Bospargruppen.

Några kontaktuppgifter i övrigt kommer inte att publiceras på nätet förrän vi fått samtycke av ombuden till detta.

Rätt eller fel beslut kan alltid diskuteras.41.
From: Admin
Sent: Friday, June 27, 2008 12:58:32 PM
RE: Svar
 
Tack för att jag gärna får fortsätta ställa frågan på vilka grunder en medlem inte får en papperskopia av protokoll/röstlängd.
 
Då gör jag det.
2) Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte under några omständigheter ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd?
 
2b) Så om du svarar "bananskal" på denna fråga så tycker du att det är ett svar som jag som medlem ska nöja mig med?
 
Du skriver;
"HSB Malmös styrelse har bestämt att publicering av protokollet ska ske på vår hemsida med beaktande av det samtycke som efterfrågats och att röstlängden ska finnas tillgänglig på vårt medlemscenter".
2c) Var i min fråga ser du något om att jag frågar om publicering på webben?
2d) Vad har det med min fråga att göra att protokollet ska publiceras på webben och att röstlängd ska finnas tillgängligt på medlemscentret?
 
Du skriver;
"Du får inte en kopia av protokollet eller röstlängden, men kan läsa det som som vi har berättat till dig tidigare".
2e) Jag vet redan att jag inte får en kopia av protokoll/röstlängd, så du behöver inte upprepa det fler gånger. Min fråga är varför?
 
Du skriver;
"Beslutet följer dessutom den för året antagna koden".
Nej, det har du tyvärr missuppfattat.
- För det första står det inte alls så i koden för föreningsstyrning.
- Sedan har du dessutom fel i att koden är antagen.
2f) Var i koden står det att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll/röstlängd?

INGET SVAR PÅ DETTA MAIL !
42.
From: Admin
Sent: Friday, June 27, 2008 2:42:53 PM
Brutet löfte
 
En sak till, som jag glömde påminna om i mitt föregående mail.
 
Jag har i denna månads mailskörd till dig även ställt några få andra frågor, utöver de primärt viktiga frågorna (ännu obesvarade) om papperskopior av protokoll/röstlängd.
De har lämnts helt därhän av dig, och nu önskar jag svar på även övriga ställda frågor.
Du har vid flera tillfällen utlovat att svara på dessa övriga frågor, men jag har inte fått något svar. Inte ens "bananskal"!

INGET SVAR PÅ DETTA MAIL !
25.
From: Admin
To:  charlotte.carlsson@hsb.se
Sent: Wednesday, June 18, 2008 12:03:10 PM

Bengt Skånhamre hävdar att du rekommenderat att medlemmarna inte ska kunna få en skriftlig kopia av röstlängderna (alltså oavsett om medlemmen betalar för det eller ordnar detta själv, t.ex. med en portabel kopieringsapparat). Det enda sättet för en medlem att få en "kopia" är att medlemmen manuellt själv skriver av röstländen.
 
Undrar bara om det är korrekt, och om detta stämmer så undrar jag vad det bakomliggande skälet skulle vara?

INGET SVAR PÅ DETTA MAIL !

43.
From: Admin
To:  charlotte.carlsson@hsb.se
Sent: Friday, June 27, 2008 1:19:59 PM
Fråga
 
För en vecka sedan så skrev jag en fråga till dig om det stämmer som Bengt Skånhamre hävdar att du rekommenderar att HSB-medlemmar inte ska kunna få en skriftlig kopia av protokoll/röstlängd. Eftersom jag inte hört något från dig så är jag inte säker på att mitt mail gick fram.
Vill därför med detta mail ställa denna fråga en gång till.
 
Tacksam för svar
60.
From: Charlotte Carlsson
Sent: Tuesday, July 01, 2008 11:04:42 AM
SV: Fråga‏

Jag har vid samtal med Bengt Skånhamre framhållit vad som gäller röstlängd på hemsida enligt HSBs kod för föreningsstyrning. Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska protokoll från föreningsstämma återfinnas på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas.

Som du säkert känner till anger lagen om ekonomiska föreningar att senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.

Av Anders Mallméns kommentar till lagen om ekonomiska föreningar framgår att rätt till avskrift för dem som har rätt att ta del av protokollet torde inte finnas ens mot avgift utan protokollet får läsas på platsen.

HSB Malmö har lagt ut protokoll jämte bilagor på sin hemsida i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning. Det ska tilläggas att HSBs kod för föreningsstyrning följer Svensk kod för bolagsstyrning vad avser att röstlängden inte behöver redovisas.

Vad jag och mina kollegor har fått fram av kommentar till Svensk kod för bolagsstyrning och samtal med Finansinspektionen kräver offentliggörande av personuppgifter på en hemsida samtycke av berörda personer, samt att uppgifterna är riktiga. Det innebär att offentliggörande på hemsidan av protokoll som innehåller frågor och reservationer med angivande av namn kräver samtycke enligt personuppgiftslagen. Protokollet är därför maskerat där samtycke inte erhållits. Protokoll jämte bilagor utan maskering hålls tillgängligt för medlemmar hos HSB Malmö. Som jag redogjorde för ovan ger det rätt för medlem att läsa protokollet jämte bilagor på plats, någon rätt till kopia med stöd av lag finns inte.


Ett enkelt "Nej", hade varit fullt tillräckligt som svar på mitt synnerligen elementära spörsmål.

För mina kommentarer till denna skrivelse se;

Diffusa svar från HSB om röstlängd/stämmoprotokoll och... sanningen !!!
64.
To: Charlotte Carlsson
Sent: Wednesday, July 02, 2008 4:04:46 PM
Re: Fråga‏

Jag tolkar då ditt svar som ett nej, dvs du har inte sagt till Bengt Skånhamre/HSB Malmö att HSB-medlemmar inte ska få en papperskopia av stämmoprotokoll/röstlängd.
Jag misstänkte att det var ett beslut som styrelsen för HSB Malmö själv tagit, och det var bara det jag ville ha bekräftat.
44. 
From: Admin
To:  kent-olof.stigh@hsb.se
Sent: Friday, June 27, 2008 1:30:32 PM
Fråga
 
Jag har bara en liten kort och enkel fråga (dock en principiellt väldigt viktig fråga) till dig.
 
Jag undrar om det är korrekt som Bengt Skånhamre hävdar att HSB Riksförbund rekommenderar att medlemmar inte ska kunna få en papperskopia av protokoll/röstlängd från den stämma som som hållits i medlemmens regionförening (t.ex. att jag inte ska kunna få papperskopia av protokoll/röstlängd från HSB Malmös årsstämma 2008, inte ens om jag betalar för det eller själv kopierar)?

59.
From: Kent-Olof Stigh (Kent-Olof.Stigh@hsb.se)
Sent: Monday, June 30, 2008 5:56:41 PM
SV: Fråga‏

HSB Riksförbund har inte utfärdat några generella rekommendationer innefattande att medlemmar i en HSB-förening inte skall kunna erhålla papperskopia på protokoll/röstlängd från föreningsstämma i HSB-föreningen ifråga.

Min kommentar:
Notera här att det HSB Malmö hävdat alltså bara varit en av de frekvent förekommande lögnerna från HSB Malmö. Jämför mail #48 här nedan där HSB Malmös VD säger att HSB Malmö ska svara "sanningsenligt". Så har nu bevisligen inte skett. HSB Malmö har hela tiden (se ovanstående svar från HSB Malmö) försökt lägga skulden på HSB Riksförbund för att medlemmarna inte kan få en papperskopia. Här svarar förbundsordförande Kent-Olof Stigh att detta alls inte är sant som HSB Malmö hävdat! Hade jag inte ställt frågan till HSB Riksförbund så hade jag aldrig fått reda på sanningen! Alla kan säkert räkna ut att lögner liknande dessa ofta förekommer inom HSB Malmö, eftersom HSB Malmö tror att lögnerna aldrig ska avslöjas!

Varje HSB-förening är givetvis suverän att fatta vilket beslut man vill i denna fråga, men det är viktigt att om man väljer att ge en medlem som så begär en kopia på protokoll så måste samtliga övriga medlemmar också ha samma rätt, allt med hänvisning till likabehandlingsprincipen/likhetsprincipen.


33.
From: Admin
To:  Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Wednesday, June 25, 2008 9:19:30 PM
Inga svar ???

Jag har sedan i början av juni (i en mailväxling med drygt 30 mail så här långt) försökt få svar från Bengt på ett par viktiga frågor.
Varje svar jag får från Bengt är antingen;
- en irrelevant motfråga, eller
- ett ej till frågan hörande svar, eller
- ett helt obegripligt svar, eller
- inget svar alls.

 
Jag får inte ens svar på varför jag inte får svar på de mycket enkla och korta frågor jag ställt !!!
 
Tycker du att det är så här det ska gå till i HSB Malmö?
Har inte HSB Malmö ens så mycket respekt för medlemmarna att HSB Malmös tjänstemän kan besvara mycket enkla frågor från deras arbetsgivare?
 
Nu vänder jag mig till dig i stället i förhoppning om att jag kan få vettiga svar på följande två enkla frågor; (PÅMINNELSE #12)
1) Är det HSB Malmös styrelse som i samråd med Charlotte Carlsson bestämt att medlemmarna inte ska kunna få en papperskopia (ens om medlemmen betalar för detta) av protokoll eller röstlängd?
2) Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd?
 
Vad är det som gör dessa två simpla frågor så besvärliga att besvara?
 
En annan fråga som Bengt inte heller vill svara på är vilka namnen är på samtliga ombud & ersättare till HSB Riksförbund tillsammans med deras kontaktvägar.
Dessa personer ska representera HSB Malmös 42.000 medlemmar och det är min bestämda åsikt att det är HSB Malmös förbannade skyldighet att omedelbart offentliggöra namnen på dessa medlemsombud och hur de kontaktas (alltså inte bara till mig, utan till alla medlemmar, på alla de sätt som står till buds).
Jag hoppas du kan bistå med dessa uppgifter, då Bengt uppenbarligen helt struntar i frågor från medlemmarna.
 
Tacksam för ett snabbt svar. (OCH JAG FICK ETT MYCKET SNABBT SVAR !)

34.
From: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, June 26, 2008 8:16:58 AM
SV: Inga svar ???

Tydligen har denna fråga delvis gått i ”långbänk”, du kommer att få att svar från Bengt under dagen.  
37.
From: Admin
To:  Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, June 26, 2008 4:49:36 PM
RE: SV: Inga svar ???

Tack för att du bad Bengt att svara på mina frågor.
Som du såg fick jag svar, men tyvärr inte svar som hade särskilt mycket med mina frågor att göra. Det var bara en återupprepning av tidigare undangliningar.
Jag tror inte ens att delsvaret på fråga 1 var med sanningen överensstämmande.
 
Det känns tämligen respektlöst att få sådana svar i en medlemsorganisation som HSB.
 
Efter 37 mail under juni månad så har jag ännu inte lyckats få svar på de mycket elementära frågorna, eller ens svar på frågan om varför jag inte får svar.
 
Så nu är frågan mest bara hur jag ska göra för att få svar på de frågor jag ställt i stället för svar på frågor som jag inte ställt?
 
Jag vill dessutom gärna ha svar som är sanningsenliga.  

Hoppas du kan hitta ett sätt att få svar, och att kvaliteten på svaren som ges från HSB Malmös tjänstemän kraftigt förbättras framöver (det tror jag alla skulle tjäna på).


38.
From: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Thursday, June 26, 2008 5:33:31 PM
SV: RE: SV: Inga svar ???

Jag vet att svaren ibland är väldigt politiska och jag skall verka för tydlighet.
Därmed inte sagt att svaren alltid blir vad frågeställaren önskat.
Jag skal prata med Bengt i morgon.


39. From: Admin
To:  Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Friday, June 27, 2008 9:07:22 AM
SV: RE: SV: Inga svar ???
 
Att få sådana svar som de Bengt gett mig under juni månad är inget annant än förnedrande! Med sådana absurda svar som Bengt ger så drar han ett löjes skimmer inte bara över HSB Malmö utan över hela HSB. Men inte minst så idiotförklarar Bengt sig själv.
 
Jag hoppas att det inte är en medveten strategi inom HSB Malmö att behandla medlemmar på detta sätt !!! ???
 
Ett tips i all välmening.

Om det någonsin ska kunna ske en förbättring inom HSB Malmö så måste det tillsättas personal som inte så totalt brister i respekten mot medlemmarna som Bengt gör. HSB:s kontakt med medlemmarna måste bli mer värdig.


47.
From: Admin
To: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, June 30, 2008 2:53:36 PM
Fw: Svar‏

Jag får inte svar på mina frågor, och därför vill jag ställa tre frågor till dig.

1. Tycker du att det sätt som Bengt Skånhamre svarar på frågor (bl.a. enligt tidigare kopia till dig och nedanstående kopia av svar) är hur medlemmar ska behandlas?

2. Är det en medveten strategi bland tjänstemännen inom HSB Malmö att undvika svara på frågor och vara så luddig som möjligt i sina svar?

3. Jag har några fler frågor sedan början av föregående månad som Bengt antingen inte alls svarat på (trots löfte om detta) eller som han gett lika undanglidande och meningslösa svar på (eller där han t.o.m. ljugit). Tycker du att detta är rimligt?

Jag finner Bengts svar samt icke-svar mycket upprörande, och kan bara hoppas att åtgärder genast vidtages inom HSB Malmö för att medlemmar inte ska förolämpas på detta sätt av HSB Malmös tjänstemän. Personligen finner jag det orimligt att varje liten fråga dras ut i det oändliga, bara för att svar på ställda frågor hela tiden uteblir. Vi skulle alla kunna spara mycket tid med lite mer kvalitet och ärlighet i de svar som ges. HSB Malmö är i stort behov av att effektiviseras och bli medlemsvänligare.


48.
From: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, June 30, 2008 3:51:12 PM
SV: Svar‏

När det gäller dina ställda frågor som gäller föreningsstämman, protokoll och röstlängd så har styrelsen behandlat frågorna och avger ett svar under dagen. När det gäller frågor så skall svaren vara tydliga och sanningsenliga.

Min kommentar:
TILL MIN STORA FÖRVÅNING FÅR JAG INGA SVAR PÅ MINA TRE STÄLLDA FRÅGOR.
Mitt klagomål till Michael Carlsson handlar om att jag inte får svar på mina frågor, och när jag sedan ställer frågor till Michael Carlsson så bara ignoreras mina frågor helt och hållet !!!
Är det inte helt otroligt hur illa man kan bete sig inom HSB?
Som alla också kan se är de svar jag fått från Bengt Skånhamre så långt ifrån "tydliga och sanningsenliga" som något kan vara!

49.
From: Admin
To: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, June 30, 2008 9:33:34 PM
Re: Svar‏

Jag uppskattar att du anser att svaren från HSB Malmö ska vara tydliga och sanningsenliga.

Men som du själv kan se så är de svar jag fått inte det minsta tydliga. Tvärtom så är svaren i stället allt från irrelevanta och luddiga till helt och hålllet obergipliga och obefintliga.

När det sedan gäller sanningsenliga svar så har jag fått ett otal lögner från Bengt Skånhamre som bortom allt tvivel kan bevisas som lögner svart på vitt, t.ex.;
- att Bengt personligen kontrollerat att alla stämmohandlingar fanns på plats (bilagor saknades),
- att det står i HSB:s föreningskod att papperskopior inte kan lämnas ut,
- att HSB Riksförbund rekommenderat HSB Malmö att inte lämna ut papperskopior,

bara för att nämna några direkta lögner (hur många lögner finns det då som inte lika enkelt kan bevisas som lögner?).

Hur många lögner tycker du är ok?
Är en eller två lögner per medlem och månad att rekommendera för respektive HSB tjänsteman? Fler? Färre?

Jag vill därför återkomma till min tidigare ställda fråga till dig; tycker du att det sätt Bengt Skånhamre svarar medlemmar på är hur medlemmar ska behandlas?

Som jag förklarat för dig så har jag fortfarande utestående frågor i min mejlkonversation med Bengt, sedan början av juni.
Vissa av dessa är mycket viktiga. Tycker du det är rimligt att dessa mycket enkla frågor fortfarande efter så här lång tid är obesvarade?

Jag vill inte vara besvärlig, men det är Bengts sätt att behandla medlemmarna som föranlett mina frågor, och jag hoppas därför att du vill besvara de frågor jag ställer till dig i detta ärende. Jag anser att detta är av kritisk vikt för HSB Malmö, och jag hoppas du och HSB Malmö tar seriöst på detta problem i organisationen med att medlemmar inte kan få vettiga och sanningsenliga svar på frågor.


50.
From: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, July 01, 2008 8:59:29 AM
SV: Svar‏

När det gäller frågorna som du ställt till Bengt och som rör stämman så anser jag att dessa frågor är besvarade. Inte minst genom det svar som du fick av styrelsen i går. Lögn är ett starkt ord, det är kanske så att frågor och svar har tolkats på olika sätt.

Jag vet bl.a. att Bengt personligen var på Medlemscentrat lördagen den 14 juni för att kontrollera handlingarna. Tyvärr saknades en sida, vilket vi har bett om ursäkt för. När det gäller koden så har du rätt i att det inte står att papperskopior inte får delas. Jag kan inte se att Bengt har gett ett sådant svar.

51.
To: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, July 01, 2008 10:45:09 AM
RE: SV: Svar‏

Naturligtvis skulle jag inte använda mig av ordet lögn om jag inte bortom allt tvivel kunde bevisa dessa som lögner.
Ibland måste man använda sig av de rätta orden, även om det kan kännas besvärande att sanningen sägs.
Det handlar inte det minsta om att frågor och svar kan tolkas olika, och det är just detta sätt att resonera som skrämmer mig ganska mycket.
Jag kan garantera dig att när jag skriver något så tar jag inte bara saker ur luften (om du inte noterat detta tidigare)!

Om lögnerna:
1. Du säger att du vet att Bengt personligen var på medlemscentrat den 14 juni för att kontrollera handlingarna.
Jag vet inte hur du vet detta, men jag har aldrig sagt att han inte var på medlemscentrat den 14 juni.
Vad jag i stället refererar till är när Bengt skriver till mig dagen innan och säger att han varit på medlemscentrat och personligen konstaterat att samtliga handlingar fanns på plats.
Detta är alltså en till 100 % säker och bevisbar lögn!

Sedan vill jag understryka att "Tyvärr saknades en sida" är Bengts formulering och ännu en lögn, dvs vad han sagt till mig och sedan till dig.
Det saknades inte en sida. Det saknades ett viktigt dokument i sin helhet som är en del av protokollet plus två korrekta röstlängder (som alla i efterskott kompletterats och som totalt är betydligt många fler sidor än en), men utan någon form av kompensation för de extra och onödiga besvär detta slarviga och respektlösa beteende från HSB kostat medlemmarna.

2. Du skriver;
"När det gäller koden så har du rätt i att det inte står att papperskopior inte får delas. Jag kan inte se att Bengt har gett ett sådant svar".
Du kan kanske inte se att Bengt gett ett sådant svar, men det kan jag, som har hela mailväxlingen.
Om du vill ta del av denna lögn så är det bara att be mig om detta.

3. Du undviker att ta upp den 3:e lögnen, dvs Bengts påstående att det är på HSB Riksförbunds inrådan som HSB Malmö inte vill dela ut papperskopior till de medlemmar som begär det. Jag gissar att du inte kommenterar denna lögn eftersom du vet att jag har bevis för att detta också är en lögn.

Medlemmarna utsätts konstant för lögner, och om jag skulle sammanställa bara de lögner jag fått höra från HSB så skulle det förmodligen vara ett material fullt tillräckligt för en hel bok. Bengts lögner till mig i detta sammanhang är bara en försvinnande liten del av de lögner som medlemmarna får höra från HSB. Jag efterfrågar därför mer ärlighet från HSB:s sida.

Du skriver;
"När det gäller frågorna som du ställt till Bengt och som rör stämman så anser jag att dessa frågor är besvarade. Inte minst genom det svar som du fick av styrelsen i går".
Två punkter.
1. Styrelsens svar var bara en upprepning av Bengts "icke-svar". Alltså meningslös information som inte har det minsta med frågeställningen att göra, och därför inte besvarar ställda frågor rörande stämman. Styrelsens svar var dessutom behäftat med rena felaktigheter/faktafel och skapade därför bara fler frågor. Ingen tydlighet!
2. Om du har läst hela mailväxlingen med Bengt så kan du se att det finns ett antal frågor - utöver huvudfrågan - som fortfarande efter snart en månad är obesvarade.

Alltså sammanlagt tre solklara lögner och ett antal obesvarade frågor till Bengt.

Mina frågor till dig kvarstår således;
1. Tycker du att det sätt Bengt Skånhamre svarar medlemmar på är hur medlemmar ska behandlas?
2. Tycker du det är rimligt att mina mycket enkla frågor fortfarande efter så här lång tid är obesvarade?
3. Hur många lögner från HSB:s tjänstemän tycker du är acceptabla?


Dessa ovanstående tre frågor till dig är synnerligen viktiga för framtiden, så jag hoppas att du vill besvara dessa frågor på ett seriöst sätt.

När du skriver till mig och säger att du eftersträvar att medlemmarna ska få sanningsenliga och tydliga svar från HSB så är det min förhoppning att du verkligen menar detta. Men då går det inte att bortse från det faktum att det sista medlemmarna får är just tydliga och sanningsenliga svar. Det går heller inte att bortse från det faktum att det måste vidtagas åtgärder inom HSB för att tjänstemännen ska leverera dessa tydliga och sanningsenliga svar. Det lär inte ske av sig själv! Håller du inte med om detta?


52.
From: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, July 01, 2008 11:27:41 AM
SV: SV: Svar‏

Här kommer ett seriöst svar!

Jag vidhåller att frågor och svar kan tolkas på olika sätt samt att styrelsen svar gäller.

1. Svaren kan vara kortare, men med hänvisning till olika tolkningar av frågorna så anser jag att han som informationschef svarar på ett korrekt sätt.
2. Det har tagit lång tid, men tydligen behöver frågorna preciseras, vilket Bengt har bett dig om idag.
3. Inga.

61.
To: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, July 01, 2008 6:56:39 PM
RE: SV: SV: Svar‏

Ja, frågor och svar kan självklart tolkas på olika sätt, men definitivt inte i dessa aktuella fall.

Lögn #1.
Jag kan bevisa bortom allt rimligt tvivel att Bengt ljög om att han kontrollerat att alla handlingar var på plats.
Ändå vill du ha det till att det är en tolkningsfråga?
Vad finns det att tolka, menar du? Lögnen finns svart på vitt och det finns inget utrymme för tolkningar här!
Du har inte efterfrågat vår mailväxling (om du inte tror på mitt ord så borde du väl vara intresserad av fakta som styrker vad jag säger?), men om du hade gjort detta så skulle du själv kunna konstatera att jag har till 100 % rätt!

Lögn #2.
Bengt skriver;
"Beslutet följer dessutom den för året antagna koden".
Kan du seriöst säga att detta inte är en lögn (utöver det faktum att koden inte är antagen)?
Om du på fullaste allvar menar att detta kan tolkas på något annat sätt än som en lögn så måste väl du eller någon annan kunna förklara var det står i koden att papperskopia av protokoll/röstlängd inte ska lämnas ut till medlemmar.
Beslutet följer även Genevekonventionen och USA:s "Declaration Of Independence" för inte heller där står det något om ifall HSB:s medlemmar ska kunna få papperskopior av stämmoprotokoll/röstlängd.
Att det inte står något i koden om vad som gäller i detta avseende är inte samma sak som att koden förespråkar att kopior av protokoll/röstlängd inte ska lämnas ut. Eller hur?


Lögn #3.
Detta exempel på lögn har du valt att inte kommentera vid något tillfälle som jag nämnt detta.
Men även här finns lögnen svart på vitt.
Eller menar du att Kent-Olof Stigh och Charlotte Carlsson på HSB Riksförbund ljuger?
För det vägrar jag att tro, men eftersom Bengts uttalande går stick i stäv med HSB Riksförbund så måste en part ljuga.

Jag måste tyvärr säga att det inte känns riktigt bra att du försöker förneka uppenbara och bevisbara lögner och att du tar Bengt i försvar i stället för att utlova förbättringar. Det handlar nu inte enbart om Bengt, utan han är bara ett exempel på ett av de största problemen inom HSB Malmö. Det är min förhoppning att du vill arbeta för ett ärligare HSB där tjänstemännen inte bara svarar ärligt och uppriktigt utan även ger svar på ställda frågor. Det som har hänt, det har hänt, och kan inte göras ogjort, men HSB Malmö måste erkänna sina fel och brister innan verkliga åtgärder kan tas för att uppnå ett ärligt och medlemsinriktat HSB.

Vidare.

Under punkt 1 svarar du;
"Svaren kan vara kortare, men med hänvisning till olika tolkningar av frågorna så anser jag att han som informationschef svarar på ett korrekt sätt".
Här har vi kärnproblemet.
Du säger att HSB ska svara sanningsenligt och tydligt.
Men när detta inte sker så tar du ändå Bengt i försvar och säger att hans svar är sanningsenliga (trots att jag i flera fall kan bevisa med 100 % säkerhet att det är en lögn, och ingen tolkningsfråga) och tydliga (trots att nästan alla svar är genomgående helt obegripliga).
Det handlar inte om att svaren ska vara kortare. Svaren ska vara tydliga och sanningsenliga, i motsats till hur det fungerat fram till idag.
Och just det faktum att Bengt t.o.m. är informationschef torde ställa extra höga kvalitetskrav på de svar som ges!

Det finns nu bara två alternativ.
Antingen är jag extremt korkad som inte förstår Bengts svar eller så är svaren så luddiga och irrelevanta att de är meningslösa som svar.
När du säger att Bengts svar är sanningsenliga och tydliga så uppfattar jag därför det som att du säger att jag är korkad.

Under punkt 2 svarar du;
"Det har tagit lång tid, men tydligen behöver frågorna preciseras, vilket Bengt har bett dig om idag".
Där vill jag klargöra att frågorna inte alls behöver preciseras. Det är tydliga och klara frågor, i motsats till de svar som ges av HSB, och jag har heller inte fått några förfrågningar om förtydliganden av mina frågeställningar.

Om Bengt har sagt till dig att frågorna behöver preciseras så vill jag att du ska veta att detta är osanning! Däremot så ville Bengt inte leta reda på de obesvarade frågorna, vilket naturligtvis inte är helt lätt när det passerat upp till nästan en månad utan att svar har getts (ofta med flera påminnelser). Men det har jag nu ordnat.

Under punkt 3 svarar du att inga lögner är acceptabla. Det låter bra, men då återstår bara att HSB Malmö måste börja leva upp till detta och att tjänstemännen får dessa direktiv.

Jag har haft tre huvudfrågor;
1. Vad baserar HSB Malmö sitt beslut på att inte låta medlemmarna få en papperskopia av stämmoprotokoll/röstlängd?
2. Jag vill se protokoll/röstlängd.
3. Namn och kontaktvägar på ombud/ersättare till HSB Riksförbund.

I stället för att det ska behövas drygt 60 mail under nästan en månad och fortfarande efter alla dessa mail så står vi på ruta noll, utan att en enda huvudfråga eller mindre viktig delfråga besvarats. Med tydliga och ärliga svar hade detta varit avklarat på en dag med bara ett par mail, som mest.
62.
From: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Wednesday, July 02, 2008 10:28:43 AM
Svar‏

Jag vare sig förnekar eller på annat sätt försvarar utan konstaterar att vi har olika uppfattning i sak. Jag har utlovat att HSB ska bli en mera öppen och medlemsinriktad organisation jämfört med tidigare, det står fast.

Jag ämnar inte fortsätta denna dialog längre utan sätter punkt här.


Avslutningsvis, jag kommer att diskutera detta internt med Bengt och de frågor du har ställt till honom kommer att besvaras.

Det som gäller för dagen och framöver kring vår stämma, röstlängden och protokollet är det styrelsen har bestämt.


Min kommentar:
Här ser man hur lågt Michael Carlsson värderar medlemmarna. Han bara tar sig friheten att avsluta en diskussion rakt av med sin arbetsgivare bara för att han upplever sig vara i ett trängt läge!


Michael Carlsson skriver;
"Jag har utlovat att HSB ska bli en mera öppen och medlemsinriktad organisation jämfört med tidigare, det står fast".
Men det är bara ordbajs!
Inget händer !
Tvärtom så ser vi i stället bara tecken på hur HSB blir en alltmer sluten och mindre medlemsinriktad organisation!

I vanlig ordning inom HSB så vill Michael Carlsson, varken här eller tidigare, inte i något läge ens ge exempel på vilka åtgärder han avser att vidta för att HSB ska bli som han säger här, dvs mer öppen och medlemsinriktad!63.
To: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Wednesday, July 02, 2008 1:35:37 PM
Re: Svar‏

I mina öron måste jag nog säga att det låter väldigt mycket som att du försvarar Bengts sätt att svara på frågor.
Det handlar inte om att du och jag har olika uppfattning i sak.
Det handlar om att det som jag kan bevisa som en lögn minimaliserar du genom att tolka det som en "tolkningsfråga".

Det som du kallar att ha olika uppfattning i sak är dessutom samma som att du tolkar Bengts uppenbara och bevisbara lögner som något annat än lögner. Vad du vill kalla dessa lögner har jag inte lyckats förstå, men det står klart att du inte vill beteckna dem som lögner i alla fall.
Det som du kallar att ha olika uppfattning är också samma som att du säger att Bengts synnerligen otydliga, diffusa, svävande, och hala utsvävningar är helt okej svar, enligt din åsikt.

Vi tycks ha vida olika åsikter om hur "sanningsenligt" och "tydligt" ska definieras.
Det är därför jag vill understryka att det är här processen måste börja mot ett bättre, ärligare och medlemsvänligare HSB Malmö. Det måste helt enkelt tas fram definitioner för ärliga/lögnaktiga svar/kommentarer och tydliga/diffusa svar/kommentarer. Någon form av gränser måste sättas. Om medlemmarna och HSB Malmö inte delar åsikter i vad som gäller här så kommer HSB Malmös medlemmar inte att bli nöjda & glada.

Det är väldigt diplomatiskt att svara att du "vare sig förnekar eller på annat sätt försvarar", men jag vill väldigt gärna att du ska ta ställning i denna grundläggande fråga som är så viktig för HSB Malmö, men framför allt för medlemmarna.

Det du säger om att det som gäller för dagen och framöver om stämma, röstlängd och protokoll är vad styrelsen bestämt, det känner jag till. Jag vet idag (även om det tog ca. 60 mail) att styrelsen/Claes Caroli har tagit beslutet på egen hand om att papperskopior av de öppna dokumenten inte ska delges medlemmarna under några omständigheter. Och jag vet att styrelsen för HSB Malmö inte ser sig behöva motivera sina beslut. Det är bara att beklaga, men jag skyller absolut inte dig eller HSB Malmös tjänstemän för detta! Jag vet att era händer är låsta. Oavsett hur dumma beslut styrelsen tar så kan ni som regel inte göra annat än att följa dessa.

Det är dock ett läge där jag vill hävda att HSB Malmös tjänstemän inte ska/får följa HSB Malmös styrelses beslut, och det är när styrelsen ber tjänstemännen att ljuga för medlemmarna. Det kan jag bara hoppas att vi är överens om?

Men Michael, det vi diskuterat har inte haft med styrelsens beslut att göra.
Vi har enbart haft en synnerligen viktig diskussion om vad som gäller avseende tjänstemännens tydlighet och ärlighet.
Det hoppas jag inte är ett ämne som du räds att gå närmare in på och fortsätta diskutera löpande framöver!


45.
From: Admin
To:  styrelsen@malmo.hsb.se
Sent: Friday, June 27, 2008 1:38:34 PM
Kopia av protokoll/röstlängd
 
Till:
Claes Caroli,
Mimmi Zetterman,
Birgitta Nilsson,
Olle Strand,
Anders Lundberg,
Maj-Britt Thulin,
Björn Andersson

Jag har en fråga av synnerlig vikt till alla ledamöter i HSB Malmös styrelse.
 
På vilka grunder baserar HSB Malmös styrelse sitt beslut att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll/röstlängd (ens om denna medlem betalar för detta eller själv står för kopieringen)?
 
Tacksam för snabbt svar.


46.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Friday, June 27, 2008 2:48:34 PM
Bekräftelse‏

På uppdrag av styrelsens ordförande bekräftar jag ditt mail har kommit fram. Svar kommer att lämnas så snart möjlighet ges.


53.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, June 30, 2008 3:37:54 PM
Från HSB Malmös styrelse‏

Brev från HSB Malmös styrelse.

--------------------------------------------------------------------------------

Malmö 2008-06-30

Styrelsen för HSB Malmö avger följande svar på den korrespondens som förts kring protokoll med bilagor inför vår senaste föreningsstämma och den information som också förevarit i ärendet.

Styrelsen kan inte se annat än att det regelverk som idag gäller är uppfyllt vad avser att det justerade protokollet ska hållas tillgängligt. Detta innebär att protokollet inte kopieras eller sprids på annat sätt än via den publicering som återfinns på vår hemsida. De personer som inte har gett sitt samtycke till digital publicering har strukits i nätversionen av protokollet.

Protokollet går även att läsa på HSB Malmös MedlemsCenter. Detta exemplar har inte några strykningar som i enlighet med ovan föranletts av förutsättningarna i Personuppgiftslagen. Röstlängden finns, i enlighet med stadgarna, tillgänglig på vårt MedlemsCenter.

Vi anser i och med detta svar att frågor kring vår föreningsstämma, då det gäller information till och efter stämman, är slutligt behandlade. Det innefattar det justerade protokollet, tillgängligheten kring detta och specifika frågor kring röstlängden.

Finns formella fel kring protokollet, som ni anser är av sådan art att besluten är felaktiga, får dessa frågor behandlas enligt den ordning som gäller enligt föreningslagen.

Detta svar kommer att publiceras på HSB Malmös hemsida.

HSB Malmö

Claes Caroli
Ordförande

Min kommentar:
Notera hur Claes Caroli skriver;
"Vi anser i och med detta svar att frågor kring vår föreningsstämma, då det gäller information till och efter stämman, är slutligt behandlade. Det innefattar det justerade protokollet, tillgängligheten kring detta och specifika frågor kring röstlängden".
Precis som Bengt Skånhamre så vill Claes Caroli säga att medlemmarna inte får ställa fler frågor, utan de ska vackert nöja sig med ett "icke-svar". Det är synnerligen oförskämt, och inget som en medlem ska behöva tolerera någonsin!

54.
From: Admin
Sent: Monday, June 30, 2008 4:12:34 PM
Re: Från HSB Malmös styrelse‏

Till styrelsen för HSB Malmö.

- Vilka dokument som publiceras och inte publiceras på HSB Malmös webbplats är en fråga.
- Vilka dokument som medlemmarna kan få papperskopior av är en helt annan fråga.

Vad som går att läsa på Medlemscenter hör inte till frågeställningen.
Vilka som strukits i nätversionen eller varför hör inte till frågan.
Vilka exemplar som innehåller strykningar hör inte till frågan.
Formella fel i protokollet och hur de ska behandlas hör inte till frågan.
Vad föreningslagen säger om hur formella fel ska behandlas hör inte till frågan.

HSB Malmö blandar äpplen med päron.

Det måste finnas ett skäl till varför HSB Malmö inte vill att en medlem ska kunna få en papperskopia av stämmoprotokoll.
T.ex.
- HSB Malmö vill inte underlätta för medlemmarna att få information, eller
- HSB Malmö vill försvåra för medlemmarna att kunna klandra stämmor, eller
- något annat?

Det finns inget i lagar/stadgar som hindrar eller tvingar HSB Malmö att delge de medlemmar som så önskar en papperskopia, så vad lagar/stadgar säger är inte relevant i denna fråga. Det handlar enbart om vad HSB Malmö har för konkret skäl till att inte vilja tillgodgöra medlemmars önskemål att få en papperskopia.

Frågan är alltså vad det konkreta skälet är för att en medlem inte ska kunna få en papperskopia, utan att blanda in ovidkommande parametrar (enl. ovan) i denna frågeställning med svar? Svar önskas!


Till detta kommer en helt annan fråga (en separat fråga som alltså är helt fristående från ovanstående frågeställning och därför inte ska ses som hörandes till frågeställningen om papperskopia av protokoll/röstlängd).
Styrelsen uppger att personuppgiftslagen hindrar HSB Malmö från att på webben publicera på stämman närvarande personer som inte uttryckligen gett sitt tillstånd till detta.
Styrelsen skriver;
"Detta exemplar har inte några strykningar som i enlighet med ovan föranletts av förutsättningarna i Personuppgiftslagen".

Då uppstår osökt frågan;
- Var står detta i PUL (och exakt vilken/vilka formuleringar i PUL avses)? Svar önskas!
Eftersom jag kan PUL ganska bra så hävdar jag med bestämdhet att vad styrelsen här säger är osant.
Det finns inget i PUL som begränsar HSB Malmös möjlighet i detta fall.
HSB, inklusive HSB Malmö, publicerar namn på löpande band på webben i övriga fall, och varför skulle det då inte vara möjligt just i det specifika fallet med HSB Malmös offentliga årsstämmor?

Till saken hör att HSB Malmö till och med vägrat att ta bort mitt namn från HSB Malmös webbplats i ett fall när jag specifikt bett om detta.
Här kan vi däremot tala om en skrämmande särbehandling och tillika en, enligt min bestämda uppfattning, solklar olaglighet! Inte sant?


55.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, June 30, 2008 4:25:23 PM
Re: Från HSB Malmös styrelse‏

Ditt mail bekräftas och är skickat till styrelsen.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre
Informationschef

Min kommentar: Inget svar från styrelsen !!!


56.
From: Admin
To: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, June 30, 2008 8:31:40 PM
Re: Från HSB Malmös styrelse‏

Medan vi inväntar svar från styrelsen via dig så kanske jag kan få svar från dig på de andra frågorna jag ställt (och som du utlovat svar på) i samma veva som frågan om papperskopian av stämmoprotokoll rullat vidare sedan i början av juni månad?
57.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, July 01, 2008 10:18:40 AM
Re: Från HSB Malmös styrelse‏

I alla ödmjukhet, för att det inte ska bli fel skulle jag uppskatta om du kan samla de utstående frågorna i ett mejl till mig.

58.
From: Admin
To: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, July 01, 2008 11:28:10 AM
Obesvarade frågor‏

Visst. Inte helt lätt att sammanställa frågorna från en såpass lång mailväxling, men jag har gjort mitt bästa (det kan ha blivit någon upprepning i nedanstående sammanställning).


5.
Sent: Tuesday, June 10, 2008 4:11:34 PM
RE: Röstlängd

Fråga 3:
Tycker du inte att HSB beter sig illa mot medlemmarna, när vem som helst borde begripa att det bara är att lämna ut en kopia? Resultatet blir ändå detsamma, eller hur?

Svar: Styrelsen har beslutat att protokollet inte lämnas ut.
Min avslutande (eftersom jag inser att jag aldrig kommer att få svar, och jag fått fram min poäng ändå) kommentar:
Men min fråga är inte vad styrelsen beslutat. Min fråga är om Bengt Skånhamre - i egenskap av informationschef - tycker det är ok att behandla medlemmarna illa genom att omotiverat vägra låta dem få papperskopior av dokument, när det ändå omöjligen kan ha någon positiv effekt för HSB Malmö på något sätt.

Det enda HSB Malmö uppnår är att bryta mot koden för föreningsstyrning genom att reducera möjligheterna till den medlemskontroll som uppges i koder och på andra ställen ska gälla inom HSB.

Fråga 4:
Tycker du inte att du/HSB Malmö behöver uppge ett enda skäl för varför de beslut som tagits har tagits?
Svar: Styrelsen har i sitt mejl och på HSB Malmös hemsida angett ett svar till varför.
Min avslutande (eftersom jag inser att jag inte kommer att få något vettigt svar, och jag ändå fått fram min poäng här) kommentar:
Det stämmer inte! Styrelsen har varken i sitt mejl till mig eller på HSB Malmös webbplats angett det minsta svar till varför medlemmar inte ska kunna få papperskopior av de offentliga dokumenten. Detta är osant som alla kan se!

--------------------------------------------------------------------------------
8.
Sent: Thursday, June 12, 2008 8:57:33 AM
Re: Röstlängd

Fråga 5:
Jag vill se orginalhandlingar av protokoll och jag vill veta vad justerarna fått ta del av.
Svar: Vi kommer överens om en tid så kan du komma hit och få se handlingarna.
Min (avslutande) kommentar:
Se fråga 25 avseende originalhandlingarna och se fråga 7 avseende vad justerarna tagit del av.

--------------------------------------------------------------------------------
10.
Sent: Thursday, June 12, 2008 12:04:04 PM
RE: Röstlängd

Fråga 6:
För den första dagen finns två röstlängder. Vilken gäller och hur ska de som läser protokoll/röstlängd veta vilken som gäller?
Svar: Detta är redan besvarat och beror på att Tapperheten 4 hade registrerat två fullmäktigeledamöter. Detta korrigerades efter lunch.
Min kommentar:
Denna fråga har inte alls besvarats. Det finns två röstlängder för dag 1 och vilket bilagenummer är det som gäller?

NY FRÅGA: Det finns ännu en skillnad mellan de två röstlängderna för samma dag. Hur förklaras denna diskrepens?


Fråga 7:
Menar du att alla justerarna fått ta del av alla röstlängder?
b) Hur säker är du på detta?
c) Dessutom så var röstlängderna inte justerade. Eller hur?

Svar:
A/ Justeringsmännen har tagit del av det material som återfinns i protokollet.
B/ Korrekt, justeringsmännen har inte kontra signerat sidorna.
När det gäller frågor kring justeringen av protokollet här och framöver får du kontakta justeringsmännen om du undrar något som rör deras uppdrag. De är vidtalade och vet att du kan kontakta dem.
Lennarth Andersson, tfn 040-92 97 ..
Jan Thörnblom, tfn 040-12 66 ..

Min kommentar:

Fråga 8:
Röstlängden följer inte LEF 7:10. Som jag sagt många gånger förr så står det spikklart i lagen att alla närvarande medlemmar ska föras in i röstlängden. Men detta har, i alla fall i det material vi fick ta del av (det är möjligt att en eller flera av justerarna i sin version fått detta material), bara gjorts för den tredje dagen.
Eller hur, har jag inte rätt, dvs
- står det inte så i lagen och
- har jag inte rätt i att vi först inte fick det som lagen uppger att vi har rätt att få?

Svar: Denna fråga är besvarad i tidigare mejl. I övrigt hänvisas till styrelsens beslut som är skickat via mejl och utlagt på hemsidan.
Min kommentar med följdfrågor (= upprepning av frågor):
Denna fråga är definitivt inte besvarad i tidigare mejl. Om det hade varit så skulle jag ha fått en referens till detta svar, vilket jag inte fått (det är tekniskt omöjligt eftersom svar inte givits)! Frågorna kvarstår som helt obesvarade (och styrelsen har i sitt svar inte berört dessa två frågor så varför det hänvisas till styrelsens beslut i dessa två frågor är helt obegripligt)!

--------------------------------------------------------------------------------
12.
Sent: Thursday, June 12, 2008 4:01:20 PM
RE: Röstlängd

Fråga 9:
a) Hur vet vi om alla justerarna tagit del av alla röstlängder?
b) Hur vet vi vad justerarna tagit del av och kontrollerat?
c) Varför är röstlängderna inte signerade?

Svar:
a och b: Se svar under fråga 7.
c/ kan jag inte svara på.

Min kommentar:
a1) Frågan är ej ställd under fråga 7, & är ej heller besvarad under fråga 7. Frågan kvarstår!
a2) Tycker HSB inte att medlemmarna ska garanteras att justerarna får kontrollera hela protokollet (dvs inkl. röstlängder)?
a3) Tänker HSB Malmö vidta åtgärder för att så sker hädanefter, och i så fall hur?
b) Frågan är ej ställd under fråga 7, & är ej heller besvarad under fråga 7. Frågan kvarstår!
c) Jaha?


Fråga 10:
Angående förklaringen till vad som ska tas upp i röstlängden så är det du tar upp en helt annan sak som inte har med detta att göra.
a) Vem som har rösträtt eller ej är inte relevant. Lagen säger att alla (utan undantag) medlemmar ska tas upp, och då ska de väl det, eller hur?

b) Det du säger stämmer inte med vad som står i 7 kap. 10 §.
Du skriver;
"När det gäller HSB Malmös fullmäktigesammanträde, där sammanträdets befogenheter helt utövas av fullmäktigerepresentanter, så innebär meningen följande: Fullmäktigesammanträdets ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över närvarande fullmäktige och biträden (röstlängden)."
Du har fel. Det finns inget som säger att det med lagens formulering om att alla medlemmar ska föras in i röstlängden innebär att endast närvarande fullmäktige och biträden (biträden? De finns inte här, eller hur?) ska föras in i röstlängden. Och denna tolkning kommer du aldrig att kunna hitta någonstans i något rättsfall eller i Anders Mallméns bok.
Eller hur? Dvs
- har jag inte rätt i att lagens formulering inte innebär att enbart närvarande fullmäktige och biträden ska föras in.
- Det finns inga biträden på fullmäktigestämmorna (i lagens och stadgarnas mening), eller hur?


c) Varför är HSB Malmö så rädd för att följa lagen i detta avseende (även med tanke på årsstämman 2007)?
Svar: Se svar av den 12 juni.
”För att förklara vem som skall tas upp i röstlängden för HSB Malmös fullmäktigesammanträde så måste man börja i 7 kap 12 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

I tredje stycket i paragrafen står att ”i fråga om fullmäktig gäller bestämmelserna i 1-11 §§ om föreningsmedlem”. I Anders Mallméns kommentar över lagen om ekonomiska föreningar, tredje upplagan, sid 280-281, står att ”det innebär att har fullmäktige övertagit föreningsstämmans befogenheter förlorar medlemmarna sin rätt enligt nämnda paragrafer (dvs 7 kap 1-11§§) i den utsträckning fullmäktige fått befogenheterna. I det allra flesta fall tillkommer alla stämmans befogenheter fullmäktige och 1-11 §§ har då i princip endast avseende på fullmäktige.”
 
I 7 kap 10 § andra stycket står att ”Stämmans ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).” När det gäller HSB Malmös fullmäktigesammanträde, där sammanträdets befogenheter helt utövas av fullmäktigerepresentanter, så innebär meningen följande: Fullmäktigesammanträdets ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över närvarande fullmäktige och biträden (röstlängden).”
I övrigt hänvisas till styrelsens beslut som är skickat via mejl och lagt ut på hemsidan.

Min kommentar: Denna upprepning av tidigare irrelevanta svar gav inget svar förra gången på de frågor som ställdes, precis lika lite som denna gång. Frågorna kvarstår;

a) Stämmer det inte som jag hävdar att det står i lagen att alla närvarande medlemmar ska föras in i röstlängden (du kan få ett exakt citat från lagen ännu en gång om detta, ifall du vill)?

b1) Har jag fel i att lagens formulering inte innebär att enbart närvarande fullmäktige och biträden ska föras in, och i så fall varför?

b2) Finns det biträden på fullmäktigestämmorna (i lagens och stadgarnas mening), enligt vad du hävdat i ditt svar?

c) Min avslutande (eftersom jag inser att jag inte kommer att få något svar) retoriska fråga;
Nu har HSB Malmö till slut i och för sig följt lagen för årsstämman 2008 avseende röstlängderna, men varför har HSB Malmö varit så rädd för att följa lagen i detta avseende (även med tanke på årsstämman 2007 då HSB Malmö enbart ville presentera en röstlängd som bara innehöll fullmäktigeledamöterna)?

--------------------------------------------------------------------------------
14.
Sent: Friday, June 13, 2008 3:16:39 PM
RE: Röstlängder

Fråga 11:
Om jag sagt att jag var fullmäktige i min brf så hade jag slunkit in som sådan, utifall att utsedd fullmäktige inte dykt upp?
Svar: Om du hade kunnat uppvisa handlingar som utvisar att du företräder din bostadsrättsförening svar ja, i annat fall nej.
Min (avslutande, eftersom jag inte kommer att få ett vettigt svar och jag ändå fått fram min poäng) kommentar:
Men som det står i svaret till fråga 7 så kom det ju in en person utan att vara fullmäktige (och eftersom det är minst ännu en skillnad mellan röstlängderna så tycks det inte ens ha varit en engångsföreteelse). Rutinerna verkar alltså inte fungera så bra, eller hur?

--------------------------------------------------------------------------------
16.
Sent: Saturday, June 14, 2008 1:00:17 PM
Re: Röstlängder

Fråga 12:
Vad heter killen vi pratade med på medlemscentrat?
Svar: Förmodligen Martin Kristoffersson eller Johan Broman.
Min avslutande kommentar:
Märkligt att svaret är så osäkert, med tanke på den omfattande kontakt i röstlängds- och protokollfrågan som verkar ha förekommit. Men nu råkar jag från annat håll fått reda på att det var Johan.


Fråga 13:
Jag förstår inte vad du menar med;
"Jag förstår att ni inte hade frågat..."?

Svar: Det avser att handlingen inte hade efterfrågats om den hade varit på plats.
Min kommantar och följdfråga:
Ja, det är i princip en upprepning av vad som sagts innan och som inte klargör något; vad menas med "Det avser att handlingen inte hade efterfrågats om den hade varit på plats"?

Fråga 14:
Jag vet inte vem som gjort fel på HSB, och jag bryr mig inte om ifall det är du eller om det är medlemscentrat, men du måste förstå att om HSB slarvar på detta sätt så är det inte vi som medlemmar som ska behöva drabbas av detta. Eller hur?
Svar: Nej, och en ursäkt är framförd.
Min avslutande (eftersom jag inser att vi inte kommer längre, och jag ändå fått fram min poäng) kommentar:
En ursäkt är bra, inte särskilt ofta det händer när HSB gör fel, men räcker det?

Fråga 15:
Om HSB (du) visar sig lite tillmötesgående så skulle situationen kunna vara en helt annan. Tror du inte det?
Svar: Styrelsen har i sitt mejl angett ett svar och anser att HSB Malmö är tillmötesgående. Vad jag tycker personligen är ointressant. Mina svar är ett uttryck för vad HSB Malmö tycker.
Min avslutande (eftersom jag inser att vi inte kommer längre, och jag ändå fått fram min poäng) kommentar:
Jag frågar vad du tycker i egenskap av informationschef, men jag gissar att det enda tjänstemän vill presentera är styrelsens åsikt. Om sedan styrelsen tycker att styrelsen är tillmötesgående trots att de vägrar svara på en så här enkel fråga så kan man bara konstatera att det är synd om HSB Malmös medlemmar.

--------------------------------------------------------------------------------
18.
Sent: Sunday, June 15, 2008 4:40:22 PM
Re: Röstlängder

Fråga 16:
Det är bra att du nu kompletterat handlingarna med den saknade bilagan, men
- Varför menar du att jag ska ta mig till medlemscentret för att läsa den bilaga som HSB Malmö slarvat med att låta mig få se enligt lagen?
- Har du/HSB Malmö gjort fel så får ni ta konsekvenserna av detta och inte belasta mig för era fel! Eller hur?

Svar: En ursäkt är framförd. Vill du se handlingarna återfinns de på MedlemsCenter.
Min kommentar:
Men min fråga är varför jag ska ta mig till medlemscentret för att HSB Malmö slarvat? Svaret är ett i vanlig ordning svar på en oställd fråga!

Fråga 17:
HSB Malmös desperata försök att dölja information samtidigt som HSB Malmö på ett så flagrant sätt ljuger inför alla medlemmar om sin öppenhet är skrämmande och kommer att drabba HSB Malmö betydligt hårdare än det drabbar mig. Att försöka undanhålla protokoll på detta sätt är bara tramsigt, och jag vet inte vad HSB Malmö tror sig kunna vinna på detta?
Svar: Styrelsen har i sitt mejl angett ett svar till varför och av svaret framgår att protokollet inte undanhålls.
Min kommentar:

--------------------------------------------------------------------------------
20.
Sent: Sunday, June 15, 2008 5:52:09 PM
Re: Röstlängder

Fråga 18:
Betalar du min taxiresa till och från medlemscentret?
Svar: Nej, jag utgår ifrån att du menar HSB Malmö.
Min (avslutande) kommentar, med retoriska frågor:
Tja, hade svaret blivit annorlunda om jag önskat personlig kompensation, för i så fall var det vad jag menade? ;)
Om HSB orsakar medlemmar onödig tidsförlust och förlorade pengar pga slarv på detta sätt så kanske HSB borde fundera på att kompensera dessa medlemmar för sitt slarv, i stället för att medlemmarna ska betala (inte bara i tid utan även i extra utgifter) för HSB:s slarv?

--------------------------------------------------------------------------------
24.
Sent: Wednesday, June 18, 2008 9:52:54 AM
RE: Röstlängd

Fråga 19:
Varför försöker du till varje pris undvika att svara på mina två enkla frågor?
Svar: Jag kan inte se att jag undviker svar.
Min avslutande (eftersom att jag inser att jag inte kommer längre, och jag fått fram min poäng) kommentar:
Hmm, till och med i frågan varför HSB försöker undvika svar (exemplifierat med bl.a. två frågor som ställts ett 20-tal gånger utan svar) så undviker HSB att svara!

--------------------------------------------------------------------------------
27.
Sent: Thursday, June 19, 2008 11:28:22 AM
RE: Protokoll - original/underlag

Fråga 20:
Bara för att det inte står uttryckligen i lagen att HSB är skyldig att låta medlemmen få en kopia så innebär väl det inte per automatik att HSB måste vägra medlemmarna denna möjlighet?
Svar: Styrelsen har i sitt mejl angett ett svar till varför.
Min kommentar:
Se styrelsens svar.
Nej, det har definitivt varken styrelse eller någon annan svarat på varför! Styrelsen har svarat på något annat (som jag inte riktigt vet vad det är). Fortfarande har inte ens en antydan till skäl uppgetts till varför HSB inte vill låta medlemmarna få en papperskopia av protokoll/röstlängd. Det enda styrelsen sagt är att lagen inte tvingar HSB Malmö till detta. Det är inget skäl, som alla förstår. Så min fråga kvarstår; hur motiverar styrelsen att medlemmar inte ska kunna få en papperskopia av stämmoprotokoll/röstlängd?


Fråga 21:
Du skriver;
"Du får komma med förslag på datum då du har möjlighet att komma till Turning Torso dagtid. I annat fall rekommenderar jag dig att åter besöka vårt MedlemsCenter för att ånyo titta på handlingarna".
a) Men 17.00-18.00 är dagtid, så vitt jag vet, eller hur? Vad räknar du som dagtid?
b) Jag kan bara efter 17.00 vardagar (utom helger)!

Svar: Jag har sagt att vill du se originalhandlingarna får du komma dagtid, någon gång mellan kl 8.30 – 16.30 då jag garanterat kan vara här. Annars går det bra att se handlingarna på MedlemsCenter.
Min kommentar:
Tacksam för att äntligen få en definition av vad HSB Malmö avser med "dagtid". Enligt svaret så gäller samma tider för helger, men för säkerhets skull måste jag fråga om det är så?


Fråga 22:
Tycker du att det är förenligt med moral, etik och lagar samt HSB Malmös påstådda nya öppenhet att HSB ska begränsa tiden för åtkomst till handlingar som det är lagstadgat att medlemmar ska få tillgång till, på ett sådant sätt att det omöjliggörs för medlemmen att ta del av dessa dokument?
Svar: Jag kan inte se att HSB Malmö har någon begränsning.
Min avslutande kommentar:
Begränsingarna är de som HSB Malmö framfört (t.ex. att handlingar enbart uppvisas av HSB Malmö under medlemmens arbetstid, men även de begränsningsproblem som visat sig i samband med att jag ville se kopiorna av handlingarna).

--------------------------------------------------------------------------------
29.
Sent: Thursday, June 19, 2008 2:39 PM
Subject: RE: Protokoll - original/underlag

Fråga 23:
Var ser du att jag ställt någon fråga om kopia av protokoll och bilagor, eller önskat detta?

b) Jag har bara pratat om originalhandlingarna och underlagen för protokoll/röstlängd, eller hur?
Svar:
A och B/
Du frågar i flera mejl om en medlem inte kan få en kopia. Då du är medlem berörs du av frågans svar.
I mejl den 9 ds frågar du t ex om du får en kopia av röstlängden, bilaga till protokollet. Den 11 ds vill du att jag skickar hem röstlängden till dig. I mejl den 15 ds skriver du att röstlängden är en del av protokollet.

Min avslutande (eftersom jag inser att vi inte kommer längre och jag fått fram min poäng) kommentar:
Man måste skilja på en fråga och en annan fråga. Först efterfrågar jag kopior, och efter lång tid, samt ett stort antal mail, så får jag slutligen se dessa kopior.
Efter detta önskar jag uttryckligen se originalhandlingarna (12 juni, 20:57 och 19 juni, 11:28).
På min fråga om originalhandlingar så får jag ett svar (19 juni, 13:57) som om jag hade efterfrågat kopiorna igen (vilket dessutom väl torde vara ganska ologiskt, även om det varken då eller nu annars skulle ha varit uppenbart att det handlade om originalhandlingarna).


Fråga 24:
När får jag svar på mina frågor (som du utlovat)?
Svar: Nu samt se vad styrelsen har angett i sitt mejl till dig.
Min avslutande kommentar i denna fråga:
Visst hade det väl varit bättre om man i stället får svar svar i samband med att man ställer frågan? Dessutom är det helt uppenbart att de svar som getts här, likväl som de svar styrelsen gett, oftast inte är svar. Det är huvudsakligen provocerande icke-svar.

--------------------------------------------------------------------------------
30.
Sent: Monday, June 23, 2008 9:33:43 AM
RE: Protokoll - original/underlag

Fråga 25:
Jag söker fortfarande en tid för att få ta del av originalhandlingar (protokoll och röstlängd) tillsammans med underlaget. När får jag se originalhandlingarna (protokoll/röstlängd) med underlag??
Svar: Se svar under fråga 5.
Min avslutande (i detta läge) kommentar:
Svaret till fråga 5 var;
"Vi kommer överens om en tid så kan du komma hit och få se handlingarna".
Återstår att se (jag har redan i flera mail tidigare försökt få till stånd en sådan tid).

--------------------------------------------------------------------------------
31.
Sent: Monday, June 23, 2008 10:21:08 AM
Fråga till styrelsen

Fråga 26:
Det kanske är så att du inte vet svaren på mina frågor?
Svar: Om jag inte vet, eller du tycker så kommer du väl med en ny fråga.
Min avslutande kommentar i denna fråga:
Tja, ibland kanske jag gör det, även om jag vet att sannolikheten är liten för att jag ska få svar på den fråga jag ställer.
Men anledningen till denna fråga var för att utröna om skälet till de icke-svar som ges är att HSB inte vet svaren, eller om det enbart är för att jäklas och/eller få medlemmar till att inte ifrågasätta något.

Avslutningsvis:

Då det gäller frågor kring stämman, såväl före som efter, röstlängd och stämmoprotokoll lämnas inga andra svar än de som styrelsen har publicerat på vår hemsida.
Min kommentar: Vad betyder detta? Varför denna kommentar?

HSB Malmö sekretessbelägger HSB Malmös offentliga årsstämma 2008 !!!

På HSB Malmös webbplats skirver HSB Malmös nya styrelse (styrelseordförande Claes Caroli);
"Vi anser i och med detta svar att frågor kring vår föreningsstämma, då det gäller information till och efter stämman, är slutligt behandlade. Det innefattar det justerade protokollet, tillgängligheten kring detta och specifika frågor kring röstlängden".

HSB Malmös styrelse skriver alltså ett svar som inte har med någon fråga att göra och vill sedan fegt gömma sig i garderoben.

Nu kompletterar informationschef Bengt Skåmhamre detta uttalande med;
"Då det gäller frågor kring stämman, såväl före som efter, röstlängd och stämmoprotokoll lämnas inga andra svar än de som styrelsen har publicerat på vår hemsida".

HSB Malmös nytillträdda VD (Michael Carlsson) stämmer in i den för varje vecka alltmer slutna organisationens strategi och säger;
"Jag ämnar inte fortsätta denna dialog längre utan sätter punkt här".

HSB Malmö lägger locket på !
HSB Malmö talar alltså om för medlemmarna att medlemmarna saknar rätt att ifrågasätta eventuella fel som begås på stämmor. Medlemmarna ska heller inte ha rätt att ställa frågor om olkarheter runt stämman. HSB Malmö verkar livrädd för att eventuella fel ska avslöjas (dvs fler fel än vad som redan noterats) och vill därför på detta definitiva sätt lägga locket på.

HSB Malmö undviker att svara på frågor och vill sedan abrupt stoppa alla fortsatta frågor som på något sätt kan kopplas till HSB Malmös årsstämma 2008! Dvs oavsett om frågan ställts tidigare utan svar från HSB och oavsett om det är en fråga som är fristående från tidigare frågor som medlemmarna ev. ställt.

Vad är det HSB Malmös styrelse är så rädd ska avslöjas?


Se även:
Lektion i hur man undviker att svara på frågor á la HSB - HSB:s djupaste hemlighet!Hoppas på raka och ärliga svar på alla ovanstående frågor så att vi kan lägga detta bakom oss... och se framåt.From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Friday, July 04, 2008 1:33:48 PM
Re: Obesvarade frågor‏

Här kommer svar.

Min kommentar:
Jag har för överblickbarhetens skull flikat in Bengts svar i frågorna ovan (i blå text).XX.
Från: Annan medlem
Till: Bengt Skånhamre <bengt.skanhamre@malmo.hsb.se>
Datum: Sat, 28 Jun 2008 18:49:12 +0200
Ämne: Innehåll i HSB koden.

Jag har idag läst på Admins forum att du svarat på en fråga från honom om han kunde få kopior på stämmoprotokoll/röstlängd enligt nedanstående :
"Informationschef Bengt Skånhamre på HSB Malmö säger att medlemmar inte kommer att få några kopior, och hänvisar till koden för föreningsstyrning".

Jag vill med anledning av detta ditt svar ställa frågan : Var i koden står det du påstår ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

From: Bengt Skånhamre
To: Annan medlem
Sent: Monday, June 30, 2008 4:02 PM
Subject: Re: Innehåll i HSB koden.

HSBs kod för föreningsstyrning
1.3.5 Protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hållen extra stämma ska återfinnas på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas.

Styrelsen har beslutat att protokolet ska hållas tillgängligt såväl på nätet som på HSB Malmö men inte kopieras upp och delas ut annat den den utskrift som går att göra från nätversionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

From: Annan medlem
To: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, June 30, 2008 7:23:22 PM
Re: Innehåll i HSB koden.‏

Var i koden står det du påstår ? Så löd min fråga.

Ditt svar om att röstlängden från stämman inte behöver redovisas innebär ju inte att man inte kan lämna ut en kopia till medlem som så önskar. Att man inte behöver är inte samma sak som att man inte får , eller hur ?

Jag anser att Admin i detta fallet har rätt och att ditt svar till honom som innebar att koden skulle innehålla ett förbud att lämna ut begärda kopior inte stämmer.

Detta framgår också med all önskvärd tydlighet i ditt svar till mig.

Koden innebär att man skall ”följa eller förklara” men att påstå att den innehåller saker som inte finns är inte att rekommendera.

Varför blev det så här ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

From: Bengt Skånhamre
Sent: Tuesday, July 01, 2008 9:28 AM
Subject: Re: Innehåll i HSB koden.

HSB Malmös styrelse har bestämt att röstlängden inte får delas ut eller kopieras upp. Deras beslut står inte i koden. I koden står att röstlängden behöver inte redovisas. Koden har HSB Malmö valt att följa så tillvida att röstlängden inte publiceras på nätet eller delas ut, men kan beskådas på vårt Medlemscenter. Det innebär att till skillnad från koden redovisas röstlängden i handlingarna.

Admin gör olika tolkningar av svar och komprimerar dem på sin sida.


MIN KOMMENTAR:
Skillnaden mellan mig och HSB är att jag gör bara tolkningar av svar i de fall jag måste pga att HSB:s svar är luddiga och obegripliga för alla. HSB gör däremot de mest uppseendeväckande tolkningarna av allt möjligt, vilket bl.a. framgår med all önskvärd tydlighet i denna mailväxling, där HSB greppar efter halmstrån i sina försök att motivera varför medlemmarna ska få så begränsad information som möjligt. Jag komprimerar inget utan jag gör precis som jag gjort i detta dokument och presenterar allt. I de fall jag gör tolkningar så är det för att HSB medvetet tvingar mig till detta genom att HSB på ett mycket fult sätt vägrar svara konkret, men även då presenterar jag hela ordväxlingen.

Att HSB sedan ljuger på ett så flagrant sätt som HSB bevisligen gör (enligt vad alla kan se) gör inte precis saken bättre.

Jag redovisar här allt vad som sagts från alla parter i frågan om röstlängd/protokoll. Jag kan alltså därmed omöjligen plocka något ur sitt sammanhang, utan alla kan se att jag har rätt och vad Bengt Skånhamre säger är bevisligen helt fel.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
To: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, July 01, 2008 4:13:05 PM
Re: Innehåll i HSB koden.‏

I ditt svar till Admin så skriver du : "Beslutet följer dessutom den för året antagna koden".
På min fråga var i koden detta står så svarar du inte.

Alltså Bengt var i koden står det du påstod i ditt svar till Admin ?

Jag har nu gått igenom en hel del mail och funnit ett genomgående sätt att svara nämligen ”att aldrig gå i försvarsställning ” och på detta sätt undviker man i alltför många fall att svara på ställda frågor. Är detta en strategi som användes av HSB Malmö i allmänhet och dig i synnerhet?
OBESVARADE ÖVRIGA FRÅGOR:

2.
From: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, June 10, 2008 9:21:51 AM

Fråga 1.
Men vad menas med "I samråd med förbundsjuristen har beslut fattats att inte publicera röstlängderna"?
Dvs vad är det konkreta skälet för att inte lägga ut röstlängderna (är det Charlotte som sagt detta?)?
När det gäller fråga 1 så är min fråga vilket konkret skäl Charlotte har uppgivit för att inte publicera röstlängden, dvs vad baserar Charlotte sin inrådan på? 
Svar: Vi begärde samtycke till publicering. Alla har inte lämnat in detta dokument, vilket innebär att namn blivit mörkade i protokollet. På inrådan av förbundsjuristen läggs inte röstlängden ut. (Ett svar som inte har med min fråga att göra)

Fråga 2.
Får jag kopior av röstlängderna?
Svar: Nej (Ett, som vanligt, fylligt och komplett svar från HSB)
a) varför får jag inte kopior?
b) vem har bestämt detta?


31.
From: Admin
Sent: Monday, June 23, 2008 10:21:08 AM
Fråga till styrelsen
 
Fråga 27:
Av denna anledning önskar jag ett direkt svar av HSB Malmös styrelse speciellt på frågan;
- Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd?
  Tacksam om du kan skicka denna fråga vidare till styrelsen och bekräfta till mig så snart styrelsen tagit emot frågan.

b) Jag vill också veta exakt vem eller vilka i styrelsen som svarar på denna fråga.


33.
From: Admin
To:  Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Wednesday, June 25, 2008 9:19:30 PM
Inga svar ???

Fråga 29:
Tycker du att det är så här det ska gå till i HSB Malmö?
Fråga 30:
Har inte HSB Malmö ens så mycket respekt för medlemmarna att HSB Malmös tjänstemän kan besvara mycket enkla frågor från deras arbetsgivare?
 
Nu vänder jag mig till dig i stället i förhoppning om att jag kan få vettiga svar på följande två enkla frågor;
1) Är det HSB Malmös styrelse som i samråd med Charlotte Carlsson bestämt att medlemmarna inte ska kunna få en papperskopia (ens om medlemmen betalar för detta) av protokoll eller röstlängd?
2) Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd?

Fråga 31:
Vad är det som gör dessa två simpla frågor så besvärliga att besvara?
 
En annan fråga som Bengt inte heller vill svara på är vilka namnen är på samtliga ombud & ersättare till HSB Riksförbund tillsammans med deras kontaktvägar.
Dessa personer ska representera HSB Malmös 42.000 medlemmar och det är min bestämda åsikt att det är HSB Malmös förbannade skyldighet att omedelbart offentliggöra namnen på dessa medlemsombud och hur de kontaktas (alltså inte bara till mig, utan till alla medlemmar, på alla de sätt som står till buds).
Jag hoppas du kan bistå med dessa uppgifter, då Bengt uppenbarligen helt struntar i frågor från medlemmarna.


36.
From: Admin
Sent: Thursday, June 26, 2008 10:13:12 AM
Cc:  michael.carlsson@malmo.hsb.se
RE: Ombud till HSB Riksförbund

Fråga 32:
Vad som kvarstår i denna fråga är om du med den generella termen "förbundsjuristen" avser Charlotte Carlsson?  
39. From: Admin
To:  Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Friday, June 27, 2008 9:07:22 AM
SV: RE: SV: Inga svar ???
 
Fråga 34:
Jag hoppas att det inte är en medveten strategi inom HSB Malmö att behandla medlemmar på detta sätt !!! ???


41.
From: Admin
Sent: Friday, June 27, 2008 12:58:32 PM
RE: Svar
 
Fråga 35:
Med vilken grund har detta beslut tagits att en medlem inte under några omständigheter ska kunna få en papperskopia av protokoll eller röstlängd?
 
Fråga 36:
Så om du svarar "bananskal" på denna fråga så tycker du att det är ett svar som jag som medlem ska nöja mig med?
 
Du skriver;
"HSB Malmös styrelse har bestämt att publicering av protokollet ska ske på vår hemsida med beaktande av det samtycke som efterfrågats och att röstlängden ska finnas tillgänglig på vårt medlemscenter".
Fråga 37:
Var i min fråga ser du något om att jag frågar om publicering på webben?
Fråga 38:
Vad har det med min fråga att göra att protokollet ska publiceras på webben och att röstlängd ska finnas tillgängligt på medlemscentret?
 
Du skriver;
"Du får inte en kopia av protokollet eller röstlängden, men kan läsa det som som vi har berättat till dig tidigare".
Fråga 39:
Jag vet redan att jag inte får en kopia av protokoll/röstlängd, så du behöver inte upprepa det fler gånger. Min fråga är varför?
 
Fråga 40:
Du skriver;
"Beslutet följer dessutom den för året antagna koden".
Nej, det har du tyvärr missuppfattat.
b) För det första står det inte alls så i koden för föreningsstyrning.
Var i koden står det att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll/röstlängd?
c) Sedan har du dessutom fel i att koden är antagen. Eller hur?


45.
From: Admin
To:  styrelsen@malmo.hsb.se
Sent: Friday, June 27, 2008 1:38:34 PM
Kopia av protokoll/röstlängd
 
Fråga 41:
På vilka grunder baserar HSB Malmös styrelse sitt beslut att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll/röstlängd (ens om denna medlem betalar för detta eller själv står för kopieringen)?
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan