Länkar till olika lagar och rättsliga regler

Juridik - Lagar om boende

Bostadsrätt

Se även; Lagar och stadgar inom bostadsrätter och föreningar

De två viktigaste lagarna för föreningar
Bostadsrättslagen (BRL) och Föreningslagen (LEF)

Bostadsrättslagen (lagen.nu)
eller
Bostadsrättslagen (notisum.se)
eller
Bostadsrättslag (SFS 1991:614) [Rixlex]


Lag om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) [Rixlex]
Lagen om ekonomiska föreningar (ngt mer lättläst ver.)

Ny föreningslag

samt

- - - Föreningens stadgar - - -


Tips till medlemmar och styrelser i bostadsrättsföreningar

Var kan du vända dig för hjälp med frågor i din brf?

 1. Som enskild bostadsrättshavare kan du vända dig till konsumentrådgivningen i din kommun.
 2. Andra möjligheter är den juridiska rådgivningen på din bank eller praktiserande jurister.
 3. Lawline.se kan du ställa frågor som besvaras av juriststudenter (rekommenderas).
  Även i Lund finns det en jouristour med studenter som svarar på frågor.
 4. Advokatjouren där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Du får råd om vart du ska vända dig för att få ev. fortsatt hjälp. 15 min. gratis telefonrådgivning.
 5. Se lista över advokater specialiserade på fastighetsrätt (advokatbyrå). Ex. PLB Juridik.
 6. Sök i domstolsverkets vägledande domar (Startsida).
 7. Beskriv ditt problem och ställ frågor i forumet!
 8. Sök efter svar på denna sajt (se sökfunktion i slutet på webbsidan).
 9. Skriv till media!!!
 10. Ställ din fråga till DN:s Bostadsjuridik
 11. Skriv till HSB / Riksbyggen.
 12. Kontakta din lokala HSB-avdelning (resp. Riksbyggen-org.). Regionala HSB-föreningar.
 13. Riksbyggen har ingen webbsida med svar på frågor från medlemmarna, men det finns ett litet trick. Om du går in i sökfunktionen på Riksbyggens sajt så kan du göra en sökning på det som du undrar över. Det finns inte särskilt många svar och notera att de svar som ges av Riksbyggen ej alltid är korrekta eller fullständiga.
 14. Du kan ställa frågor till SBC, men endast om du är medlem i SBC.
  På SBC:s sidor kan du läsa hur SBC svarat på ett urval (endast ett fåtal) av frågor;
  - Allmänna frågor
  - Styrelsefrågor
 15. Ring till HSB:s medlemsrådgivning (inga skriftliga svar ges). Telefonrådgivningen har öppet varje vardag kl. 11–13 på telefon 08-785 36 36. Av erfarenhet vet jag dock att svaren som ges här tyvärr inte brukar tillföra något (och inte alltid stämmer med vad som är sant).
  Ett tips är att om du ringer denna rådgivning så be den som svarar att referera till lag/stadgar.
 16. Skriv motioner i din egen bostadsrättsförening.
  Länkar till mallar för motioner hittar du bl.a. på huvudsidan.
 17. Skriv motioner till HSB. De flesta tror att det bara är styrelser som kan skriva motioner till HSB:s årsstämmor, men denna möjlighet är öppen för alla som är medlemmar i HSB (motsvarande gäller Riksbyggen).
  Såvitt jag känner till finns det ingen begränsning för till vilken lokal bostadsorganisation som du kan lämna in motioner. Dvs om du bor i Stockholm, så kan du skriva motioner till HSB Malmö, om du bor i Göteborg så kan du skriva motioner till HSB Stockholm, etc. Du kan skriva motioner till alla lokala HSB-föreningar. En lista över dessa regionföreningar hittar du på sidan om revision.
  Du kan till och med skriva motioner till Riksförbundets årsmöte.
 18. De medlemmar eller den styrelse som behöver hjälp på årsstämma eller extrastämma kan be mig om stöd (jag kan fungera som t.ex. assisterande mötesordförande eller protokollförare).
 19. Bostadsrättsnämnden ger utlåtanden (opartiska?) i tvister i bostadsrättsföreningen, men rådgivning via telefon eller e-post erbjuds inte. Medlem som vänder sig till nämnden för ett utlåtande får betala en avgift på 500 kr. Se Nämnd ger hjälp vid dispyt med styrelsen.
  Se även Exempel på yttranden från bostadsrättsnämnden.
  Eftersom jag inte hört något positivt om Bostadsrättsnämnden så skulle det vara intressant om du med erfarenhet från utslag av Bostadsrättsnämnden berättar om detta i forumet!
 20. Konsumentverkets sidor om boende. Hjälp och råd i samband med köp av bostadsrätt
 21. Råd och Rön Fakta och råd om att byta, köpa och sälja lägenhet eller hus.
 22. Anlita en advokat, helst en som specialiserat sig på bofrågor och som hanterat bostadsrättsfrågor tidigare. En advokat tar kanske 1.200 kr i timmen (upp till 1.600 kr/timme), men med en bra hemförsäkring (kontrollera vad villkoren i din försäkring säger avseende detta) så betalar man max 20 %. Det kan det vara värt. Sedan kan man dessutom ev. kräva pengar från styrelsen/föreningen för de utlägg man haft.
 23. Köp en bok, eller låna en bok på biblioteket, om bostadsrätter, ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen, föreningslagen, etc.
 24. Vid konflikter i en bostadsrättsförening kan enskilda medlemmar gå till Länsstyrelsen med en begäran om utredning. Länsstyrelsen kan sedan förordna en särskild granskningsman som går igenom styrelsen agerande. Varje röstberättigad kan föreslå att Länsstyrelsen utser granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper. Förslag om särskild granskning ska tas på en föreningsstämma. Om förslaget har biträtts av minst 1/10 av samtliga röstberättigade eller minst 1/3 av de närvarande röstberättigade ska styrelsen inom en vecka göra framställning hos Länsstyrelsen om att granskare ska utses.
  Med stöd av en tiondel av medlemmarna kan alltså medlemmarna be Länsstyrelsen tillsätta en granskningsman som undersöker vad som hänt i föreningen under angiven period (t.ex. 3 år bakåt i tiden).

  Så här står det i föreningslagen, 8 kap, 2 §;
  2 § Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos länsstyrelsen påkallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på en föreningsstämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Medrevisorn skall tjänstgöra för tiden till och med ordinarie föreningsstämma under nästa räkenskapsår.

  Se Om ansvarsfrihet.


Stadgebrott, fel utförda stämmor, oegentligheter, etc

Om du upptäcker ett stadgebrott i föreningen, eller att en stämma utförts på ett felaktigt sätt eller andra oegentligheter så är ett hett tips att börja enligt följande;

Steg 1: Informera de interna revisorerna (skriftligt) och be dem vidtaga konkreta åtgärder samt återkomma med svar.

Steg 2: Kontakta den externa revisorn (skriftligt) med samma frågeställning. Be den externa revisorn att utreda problemet ifråga samt besvara de frågor medlemmarna har.

Steg 3: Kontakta styrelsen (skriftligt), alldeles speciellt HSB-representanten, och be styrelsen besvara dina frågor.
Många styrelser lär ignorera detta, men det visar om inte annat att medlemmarna håller koll på styrelsen, och det kan vara nog så viktigt!

Därmed kan revisorerna sedan inte hävda att de inget kände till. Om revisorerna är rädda om sitt eget skinn och har det minsta förnuft så måste de utreda det som medlemmarna har synpunkter på, annars blir revisorerna särskilt delaktiga i ev. oegentligheter som begåtts.

En detaljerad beskrivning vad medlemmarna ska göra i händelse av stadgebrott, felaktigt genomförda stämmor och oegentligheter borde definitivt finnas med i såväl stadgar som lag. Kräv detta!

Jag har sett de svar som HSB ger medlemmarna om detta. HSB säger meningslösa saker som att man ska prata med styrelsen, etc. Att det inte finns någon information om hur man ska gå tillväga är för att det inte ligger i HSB:s eller styrelsens intresse att medlemmarna ska veta hur man ska komma till rätta med problem.

Det är som när jag en gång för länge sedan jobbade som säljare på Electrolux. Då fick man lära sig att det sista man skulle göra vid en försäljning var att riva bort blanketten som köparen behövde fylla i för att returnera produkten.

Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

Övriga lagar och regler för brf:ar

Bostadsrättsförordningen (1991:630) [Rixlex]
Lag om lägenhetsregister (2006:378) [Sveriges riksdag]
Lag om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar (1991:615) [Rixlex]
Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (1982:352)
Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Se även Bolagsverket (som registrerar bostadsrättsföreningar, stadgar, etc, fd. PRV)
Länkförteckning för bostadsrättsföreningar och medlemmar

Lagar och författningar som styr innehållet i HSB:s olika stadgar

Domstolsväsendets rättsinformation

SFS 1987:667 Lag om ekonomiska föreningar (FL) & SFS 1991:614 Bostadsrättslagen (Brl)

SFS 1975:635 Räntelagen

SFS 1962:381 Lag om allmän försäkring

SFS 1987:1245 Lag om styrelserepresentation för de privatanställda


Övriga aktuella gällande lagar i nummerordning

SFS 1915:218 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen)

SFS 1930:173 Lag om beräkning lagstadgad tid

SFS 1947:577 Lag om statlig förmögenhetsskatt (GSFL)

SFS 1970:994 Jordabalken

SFS 1978:599 Lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m fl

SFS 1979:1152 Fastighetstaxeringslag

SFS 1981:1354 Lag om allmänna värmesystem

SFS 1982:352 Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (ombildningslagen)

SFS 1984:1052 Lagen om statlig fastighetsskatt

SFS 1987:10 Plan och bygglagen (PBL)

SFS 1990:652 Lagen om ändring i lagen om statlig fastighetsskatt

SFS 1990:931 Köplag

SFS 1991:615 Lagen om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar (omregistreringslagen)

SFS 1991:1273 Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem

SFS 1993:320 Lag om byggfelsförsäkring

SFS 1993:1199 Fastighetstaxeringsförordning

SFS 1994:200 Mervärdesskattelag (ML)

SFS 1994:223 Mervärdesskatteförordning (MF)

SFS 1994:847 Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m

SFS 1995:450 Marknadsföringslag

Årsredovisningslagen SFS 1995:1554 (ÅRL)

SFS 1997:323 Lag om statlig förmögenhetsskatt (SFL)

Skattebetalningslagen SFS 1997:483 (SBL)

SFS 1998:204 Lagen om personuppgifter (PUL)

SFS 1998:808 Miljöbalken

SFS 1999:1078 Bokföringslagen (BFL)

SFS 1999:1229 Inkomstskattelagen (IL)

SFS 1999:1230 Lag om ikraftträdande av Inkomstskattelagen

Lag om självdeklaration och kontrolluppgifter SFS 2001:1227 (LSK)


- tidigare SFS 1928:370 Kommunalskattelagen (KL)
- tidigare SFS 1947:576 Lagen om statlig inkomstskatt (SIL)
- tidigare SFS 1993:1537 Lagen om expansionsmedel
- tidigare SFS 1993:1538 Lagen om periodiseringsfonder


Hyresnämnden

Hyresnämnden - medlare i bostadstvister
Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden fattar också beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för dig?
hotpot.se/forum

Hyresrätt


Hyreslagen, kapitel 12 i Jordabalken (1970:994) [Rixlex]
Hyresförhandlingslagen (1978:304) [Rixlex]
Lagen om förvärv av hyresfastighet 1975:1132) [Rixlex]
Bostadsförvaltningslagen (1977:792) [Rixlex]
Lag om arrendenämnder och hyresnämnder (1973:188) [Rixlex]
Lag om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt (1994:831) [Rixlex]
Förordning om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling (1978:313) [Rixlex]
Lag om allmännyttiga bostadsföretag (2002:102) [Rixlex]

Skriv till media ! NU !!!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
(senaste inlägg)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2012-12-20