Vad gäller vid inspelning av samtal?

Vilka samtal får jag spela in? Får man spela in ett samtal om man är delaktig i det? Om ja, vilka krav måste man uppfylla då? Ska det vara digitalt eller analogt? Vad säger lagen/PUL?

Det är fullt tillåtet att spela in ett samtal under förutsättning att man själv deltar i dialogen (telefonsamtal).

Vid inspelning av samtal/möte/stämma så har det ingen betydelse vilken typ av samtal det rör sig om och det är inte heller nödvändigt att annan part är medveten om att samtalet spelas in.
Se 4 kap 9a § brottsbalken.

Olovlig avlyssning regleras i brottsbalken, 4 kap 9a §:
9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239)

I denna paragraf stadgas att den som olovligen - genom tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud - i hemlighet
avlyssnar eller upptager;
 • tal i enrum,
 • samtal mellan andra
 • förhandlingar vid sammanträde
 • annan sammankomst - t ex föreningsstämma -
- vartill allmänheten icke äger tillträde
och
- som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till
ska ådömas straffansvar.

Kortfattat:
Inspelning är tillåten om minst en av de inspelade vet om att inspelningen pågår.


Exempel föreningsstämma
Enligt vad som sägs i brottsbalken ovan;
- om allmänheten äger tillträde till stämman
eller
- om den som spelar in själv (behörigen) deltager på stämman (passivt eller aktivt)
så är inspelning av stämman tillåten, utan att någon annan behöver informeras om inspelningen.

Notera att denna inspelning av föreningsstämman t.o.m är tillåten om direktiv utgått att det inte är tillåtet att spela in, enligt vad som stadgas i brottsbalken.

OBS! Vid sammanträden, stämmor eller annan sammankomst är det tillåtet för den som deltar i sammankomsten att spela in vad som sägs vid denna, även om de andra deltagarna är omedvetna om inspelningsförfarandet.

En advokatfirma som utrett frågan med anledning av mina motioner har skrivit följande (vilket tycks i huvudsak vara kopierat från denna sida):

5. ORDNINGSREGLER FÖR STÄMMAN

5.4 En särskild fråga som rests är lagligheten och lämpligheten av att enskilda medlemmar gör privata ljudupptagningar på föreningens sammankomster.
Olovlig avlyssning regleras i 4 kap. 9 a § BrB. Där stadgas att den som olovligen genom tekniskt hjälpmedel för återvinning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager:
1. tal i enrum
2. samtal mellan andra
3. förhandlingar vid sammanträde
4. annan sammankomst - t ex föreningsstämma -
vartill allmänheten icke äger tillträde och som han eller hon själv inte deltar i eller som han eller hon obehörigen berett sig tillträde till kan ådömas straffansvar.
Det kritiska i BrB är alltså huruvida den som spelar in har rätt att vara på plats vid föreningsstämman eller inte.
En föreningsmedlem drabbas inte av dessa regler utan kan spela in utan att någon annan behöver informeras om inspelningen.

Huruvida föreningsstämman utfärdat direktiv om att inspelning inte får ske saknar betydelse för den straffrättsliga bedömningen.

INSPELNING SOM BEVIS

Vad avser rätten att använda inspelning som ett bevismedel kan följande två principer nämnas:

1. Principen om fri bevisföring
Den princip som gäller i svensk processrätt och innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram (så kallad fri bevisföring) och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). I vissa andra länder, framför allt Storbritannien och USA, finns regler om vilken bevisning som är tillåten respektive otillåten.

2. Principen om fri bevisvärdering
Principen om fri bevisföring är mycket nära sammankopplad med principen om fri bevisvärdering. Principen om fri bevisvärdering innebär att domstolen inte är bunden av några regler då den framlagda bevisningen ska värderas. Domarna får alltså själva avgöra hur trovärdigt ett vittne varit och hur stor vikt som vittnesmålet ska anses ha. Domarna får även fritt väga bevisningen mot annan bevisning i målet.

Ovan sägs att huvudregeln är fri bevisföring och att parterna i ett mål får lägga fram vilken bevisning de vill. Från denna huvudregel finns det dock undantag. I vissa fall kan rätten nämligen avvisa bevisning som lagts fram av en part. Att bevisning avvisas innebär att bevisningen inte får läggas fram. Bevisning får avvisas i fem olika fall, nämligen:

1. Om omständigheten som en part vill bevisa med beviset är utan betydelse i målet.
2. Om beviset inte behövs.
3. Om det är uppenbart att beviset skulle bli utan verkan.
4. Om bevisningen kan läggas fram på ett annat sätt med avsevärt mindre besvär eller kostnad.
5. Om bevisningen trots att rimliga ansträngningar gjorts inte kan tas upp och avgörandet av målet inte bör fördröjas ytterligare.

Det råder alltså i princip ingen begränsning när det gäller de bevismedel som får användas och domaren är vid bevisvärderingen inte bunden av några legala regler.

Enligt Rättegångsbalken 35:1
"Om bevisning
35 Kap. Om bevisning i allmänhet
1 § Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.
Vad om verkan av visst slag av bevis är stadgat vare gällande.
"
ska rätten efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit avgöra vad i målet är bevisat.

Du har rätt att använda inspelningen som bevis i en rättegång. Sannolikt jämställs idag den datalagrade informationen med skriftliga bevis, om uttalandena och deras innebörd ska utgöra bevisningen.


Se även;
Hemlig inspelning bevis mot artister


Så här skriver Datainspektionen om inspelning av samtal (telefon);
"PÅ ETT VANLIGT LJUDBAND får du spela in ett samtal där du själv
är ena parten och du behöver inte tala om det för den du talar
med. Men om inspelningen är digital, gäller normalt reglerna i
PuL - lagen gäller ju för behandling av personuppgifter som
helt eller delvis är automatiserad.
Det finns också regler för när du kan slippa be om samtycke.
(En förutsättning för att PuL över huvud taget ska gälla är att du
på något sätt kan identifiera den som ringer upp – annars är
det ju inte personuppgifter som behandlas)."


samt (om inspelning av telefonsamtal görs digitalt);

"FÖR ATT FÅ BEHANDLA (spela in) uppgifter utan samtycke måste
något av undantagen i PuL gälla. Normalt gör man en
intresseavvägning enligt § 10 punkt f), där frågan är om den
uppringandes intresse av personlig integritet väger tyngre än
företagets intresse av att spela in samtalet. I de aktuella fallen
kan företagets intresse väga tyngst om det gäller inspelning
av hotfulla samtal."


Datainspektionen fastställer alltså att hänsyn ska tas till såväl inspelningsteknik (analog eller digital) som till - vid digital inspelning - varför personen ifråga vill utföra inspelningen.

På ett vanligt analogt ljudband är det tillåtet att spela in ett samtal under förutsättning att personen i fråga själv är delaktig/närvarande. Det är inte nödvändigt att informera den andra samtalspartnern om att samtalet spelas in.

Är inspelningen digital så gäller reglerna i personuppgiftslagen (PuL), eftersom denna lag gäller för behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserade.

Datainspektionen skriver också att en förutsättning för att lagen ska kunna tillämpas är att den person som blir inspelad kan identifieras, eftersom det annars inte är personuppgifter som behandlas.

I PuL finns det regler om den information som måste förmedlas vid en digital ljudupptagning samt bestämmelser om i vilka situationer samtycke krävs för att få spela in. Det framgår vidare att digital inspelning av telefonsamtal normalt är att se som behandling av personuppgifter enligt PuL, vilket då ska baseras på ett frivilligt samtycke.

För att få spela in uppgifter digitalt utan samtycke måste något av undantagen i PuL gälla. Här görs vanligtvis en intresseavvägning enligt 10 § punkt f i PUL, där det gäller att avgöra vem av parternas intressen som väger tyngst; intresset av att få spela in samtalet viktat mot den personliga integriteten.

Så här står det i PUL om digital inspelning av samtal;

När behandling av personuppgifter är tillåten
10§ Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att
a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,
b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,
c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,
d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,
e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller
f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.Naturligtvis är det löjeväckande att det gäller olika regler för om man spelar in ett samtal eller diskussion digitalt jämfört med om man har med sig en vanlig bandspelare med ett magnetband.

Men lagar har en tendens att ligga decennier eller sekel bakåt i utvecklingen, och det är därför som man idag gör en åtskillnad i reglerna mellan en digital inspelning och en vanlig ljudupptagning på band.

Detta kan dock lösas enkelt genom att man säger att originalinspelningen gjordes på ett magnetiskt band, sedan har man fört över inspelningen till ett digitalt media (och originalinspelningen finns inte kvar längre, och därmed kan inget bevisas). Eller så för man över den digitala inspelningen till ett magnetband. Men detta är ju bara ett problem om ljudinspelningen är aktuell i ett rättsfall för att t.ex. lägga upp bevis för att någon uttalat sig på ett visst sätt.

OBS!
Det har aldrig förekommit något fall som Datainspektionen tagit ställning till avseende digital ljudinspelning utförd av privatperson.

Det finns inget rättsfall i Sveriges historia om inspelning av föreningsstämma, varken analog eller digital inspelning.


Motioner om inspelning av stämma i förening

Motioner om inspelning av stämma har lämnats in till HSB Malmö 2012 (samt 2008-2011). HSB Malmö ställer sig positiv till inspelning av stämma.
Hur kan jag spela in samtal?
Det finns många olika sätt.
 1. Många mobiltelefoner idag kan man inte bara spela in video på utan naturligtvis även ljud, ofta med förvånansvärt god kvalitet.
 2. MP3-spelare kan användas. De är väldigt små och nätta. T.ex. har Creative en modell som ger ett fantastiskt bra ljud vid inspelning.
 3. En diktafon ger oftast den bästa ljudkvaliteten. Jag har själv en analog sådan, "Olympus Perlcorder 5928 Microcasette recorder". Det finns t.ex. Olympus S702 (399 kr), Trevi MC240 (379 kr), Sanyo TRC-860C (599 kr). Sony TCM-200DV (645 kr).
 4. Digitala diktafoner är det senaste, t.ex.;
  1. Sharp digital diktafon med röststyrning. Upp till 14 timmar kan lagras i det interna minnet. Inbyggd högtalare och mikrofon. Uttag för extern mikrofon och hörlurar. (695 kr)
  2. Mikrokasettspelare Sanyo med röststyrning Inbyggd högtalare och mikrofon. Hörlursuttag och mikrofoningång (3,5mm) Snabbspoling åt båda hållen. Pausfunktion Två bandhastigheter. Räkneverk. (599 kr)
  3. Diktafon Sanyo med röststyrning för standardkassetter. Inbyggd högtalare och mikrofon. Hörlursuttag och mikrofoningång (3,5mm) Snabbspoling åt båda hållen. Pausfunktion Räkneverk. (595 kr)
  4. Zap DVR-X1 960-4320 minuter röstinspelning. USB 2.0 anslutning. Lyssna på MP3/WMA-musik. Equalizer med 7 lägen. Vikt 40 gram. 256 MB minne.
  5. Diasonic DDR-5000 - Exklusiv! 2120-8480 minuter röstinspelning (direkt till MP3). USB-anslutning. 9 kataloger. Line-in. Vikt 38 gram. Inspelning via intern eller extern mikrofon samt via linjeingången till vilken du ansluter en CD, bandspelare eller annan ljudkälla. Mikrofoninspelningen kan programmeras med timer eller vara röstaktiverad. Även timerstyrd uppspelning. Equalizer med 5 lägen. 512 MB minne. Datoranslutning för MS-Windows/Mac. (1.599 kr)
  6. Olympus VN-3100PC. Rekommenderas - "Bäst i Test" - Prisvärd! 340-4300 minuter röstinspelning. USB-anslutning 4 kataloger. Vikt 63 gram. Fyra valbara kvalitetslägen. Inspelning startas med en knapptryckning eller automatiskt då någon börjar prata. En klocka med alarm möjliggör timerstyrd inspelning. Datoranslutning för MS-Windows. (999 kr)
Du hittar diktafoner t.ex. på Teknikmagasinet, Clas Ohlsson eller Kjell & Company.


Om du vill ha mer info, specifikt om digitala inspelningar, kontakta Datainspektionen.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Tel: 08-657 61 00 (växel), 08-657 61 42 (beställningar).
Fax: 08-652 86 52.

Webbplats: www.datainspektionen.se

Datainspektionen,
Box 8114,
104 20 Stockholm.


Inspelning av samtal och publicering av ljudinspelning på Internet

Inspelning av samtal, vad gäller?


FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne