Information i din förening

Denna sida kommer att löpande byggas ut med den information som en styrelse bör delge medlemmarna i föreningen, företrädesvis via webbsidor.
Här följer några exempel på rubriker/menyer för den information som bör finnas i varje förening Kom gärna med fler förslag på information som kan vara bra för medlemmarna att känna till samt korrigeringar eller konkreta exempel på hur informationen kan utformas (se forum längst ner).

Föreningen
Välkommen
Karta
Vägbeskrivning
Kommunikationer
Allmänna fakta
Lägenhetsritningar
------------------
Certifiering
Historik
På gång
Praktisk info
Släpvagn
Sophantering
Parkeringsplatser
Parkeringsregler
KabelTV
Bredband
Stadgar
Trivselföreskrifter
Informationspärm
Föreningens mål
Medlemsrabatter
Lathund för mäklare
Lokaler
Jourlista
Vicevärd
Vaktmästare
Tel.lista/adr.bok
Fritidsverksamhet
Utlåning
Inglasning balkong
Miljögrupp
Arkiv
Ekonomi
Årsredovisningen, senaste
Tidigare årsredovisningar
---------------
Underhållsplan
Planerat underhåll
Fastighetsexpeditionen
Öppetider
Felanmälan
Personal
Förtroendevalda
Styrelse
Revisorer
Valberedning
Fritidskommité IT-gruppen
Trädgårdsombud
Arbetsgrupper
-------------
Styrelsemöten
Aktuellt Forum
Diskussion
Köpa
Sälja
Hyra/hyra ut
-----------
Fullmäktige
Motioner
-----------
Skriv till styrelse
Förslagslåda
Trivselenkät
Kontakta webbansvarig
Länkar bostadsrättslag
bostadsrättslag
LEF
Bostadsrätts-förordningen
Sök
Gemensamma utrymmen
Tvättstugor
Festlokal
Fritidslokal
Bordtennisrum
Hobbyrum
Källsorteringsrum
Cykelrum
Barnvagnsrum
Övernattningsrum
----------------
Gård
Uteplatser
Service
Fastighetsskötare
Vicevärd
----------------
Felanmälan
Pågående arbeten
Boka fritidslokal
Bostadsrätt
Försäljningsrutiner
Medlemsansökan
Ansvarsfördelning
Andrahandsuthyrning
Badrumsrenovering
Ändring av planlösning
Försäkringar
Byte av vattenlås
Protokoll
Stämmoprotokoll, senaste
Tidigare stämmoprotokoll
Statistik
Värmeförbrukning
Elförbrukning
Vattenförbrukn.
---------------
Försäljning
Fullmäktige
Senaste protokoll
Tidigare protokoll
Forum
Certifiering
Formulär / blanketter / mallar
Andrahandsuthyrning
Fullmakt röstning
Motion
Reservnyckel
Valberedningen


1
Fullmäktigesammanträde

Det är kanske inte så många medlemmar som känner till att styrelserna (via två på stämman eller av styrelsen utvalda ledamöter) en eller ett par gånger om året möts på ett s.k. fullmäktigesammanträde. Vad som informeras om där kommer kanske inte alltid vidare, inte ens till övriga ledamöter i styrelsen, än mindre till medlemmarna.

Här borde varje HSB-förening efter genomfört sammanträde redovisa protokoll och allt som kommit fram på detta sammanträde, tillsammans med styrelsens egna reflektioner med hänsyn till den egna föreningens situation. Information sker via respektive HSB-förenings webbsidor.

Av någon anledning är dessa sammanträden väldigt hemliga, och en större öppenhet här tror jag skulle vara bra för utvecklingen.

I kombination med utläggning av protokoll och tillhörande information från HSB:s fullmäktigesammanträden bör det finnas ett separat webbaserat forum för detta, så att såväl de som deltog på sammanträdet som övriga ledamöter och medlemmar ges möjlighet att framföra sina synpunkter, komma med förslag, etc.


 

2.
Försäljningsstatistik

Varje förening bör redovisa försäljningsstatistik. T.ex. enligt följande mall.

Försäljningsstatistik

Följande statistik baserar sig på genomförda försäljningar.

  Medelpris Lägsta pris Högsta pris
  2005
1 r.o.kv. 559.000:- 525.000:- 615.000:-
2 r.o.k. 617.000:- 610.000:- 625.000:-
3 r.o.k. 730.000:- 730.000:- 730.000:-
4 r.o.k. 1.078.333:- 1.025.000:- 1.160.000:-
 
  2004
1 r.o.kv. 550.000:- 540.000:- 560.000:-
2 r.o.k. 604.000:- 565.000:- 630.000:-
3 r.o.k. 717.000:- 685.000:- 750.000:-
4 r.o.k. - - -
 
  2003
1 r.o.kv. 421.667:- 370.000:- 510.000:-
2 r.o.k. 482.500:- 390.000:- 555.000:-
3 r.o.k. 580.000:- 560.000:- 595.000:-
4 r.o.k. 825.000:- 715.000:- 1.000.000:-
 
  2002
1 r.o.kv. 362.500:- 275.000:- 410.000:-
2 r.o.k. 374.268:- 300.000:- 460.000:-
3 r.o.k. 459.167:- 400.000:- 590.000:-
4 r.o.k. 685.000:- 685.000:- 685.000:-
 
  2001
1 r.o.kv. 253.750:- 240.000:- 285.000:-
2 r.o.k. 302.143:- 170.000:- 350.000:-
3 r.o.k. 356.538:- 270.000:- 400.000:-
4 r.o.k. 547.500:- 495.000:- 600.000:-
 

 

 

3.
Vaktmästarens uppgifter/arbetsschema

Naturligtvis måste alla föreningar tydligt redogöra för vilka arbetsuppgifter föreningens vaktmästare har. Vaktmästarens arbetsbeskrivning presenteras för medlemmarna i oredigerad form.

4.
Vicevärdens uppgifter/arbetsschema

Naturligtvis måste alla föreningar tydligt redogöra för vilka arbetsuppgifter föreningens vicevärd har. Vicevärdens arbetsbeskrivning presenteras för medlemmarna i oredigerad form.

5.
Forum för medlemmarna

Alla föreningar måste ha ett webbaserat forum där alla medlemmar är fria att uttrycka sina synpunkter och ställa frågor.

6.
Trivselregler

Trivselföreskrifter måste finnas för föreningen och dessa ska presenteras såväl på styrelsens webbsidor som i skriftlig form till samtliga medlemmar.

Detta måste ingå bland den information som alla nya medlemmar får.

Se exempel på trivselregler här


7.
Informationspärm för nya medlemmar

Varje ny medlem som flyttar in ska få en introduktionspärm om föreningen. Lägenhetspärmen ska bl.a. innehålla;
1. Välkomstblad
2. Jourtelefonlista
3. Basdata för föreningen
4. Ordningsregler
5. Information om vattenskador
6. Instruktioner för ventilationen
7. HSB Info - Vi ska inte bara bo..
8. HSB Info - Vem äger bostadsrätten?
9. HSB Info - Vem ska underhålla bostadsrätten?
10. HSB Info - Hur går det för vår bostadsrättsförening?
11. HSB Info - Människans bästa vän
12. Stadgar för föreningen
13. Parkeringsregler
14. Brandskyddsinformation
15. Bredband
16. Rapporter
17. Plats för övrig information

8.
Vad är på gång?

Alla projekt som styrelsen håller på med måste löpande redovisas för medlemmarna under rubriken "Kommande arbete i föreningen och nyheter".

9.
Planerade datum för styrelsemöten?

En lista med datum för kommande styrelsemöten ska finnas (fram till redovisningsårets slut).

Styrelsemöten 2004/2005

2004
20 december

2005
12 januari
16 februari
16 mars
20 april
18 maj
15 juni
sommaruppehåll (ingen medlemsmottagning)
17 augusti
21 september
19 oktober
16 november

Vill du ha ett ärende (t ex andrahandsuthyrning) behandlat måste vi ha dina papper minst TVÅ DAGAR innan styrelsemötet.
Stämma
prel 28 november

10.
Ledamöters ansvarsområden

En förteckning med ledamöternas ansvarsområden måste presenteras.

Styrelsens arbete

Styrelsen har delat upp arbetet enligt följande:

TRIVSELFRÅGOR/ YTTERMILJÖ
- Bosse Bus
STUDIER/STUDIEBESÖK
- Lena Frisk
- Ragnar Rangnarök
GÅRDEN/ Skötsel och underhåll
- Lena Frisk
- Sture stursk
INFORMATION/ HEMSIDA/ INFORMATIONSBLAD
- Nicklas Nord
- Sven Svensson
BYGGNADER/ Underhåll
- Nisse Hulth
- Sanne Salomonsen
- Bertil Blixt
EKONOMIFRÅGOR
- Kalle Kula
- Martin Mask (ekonom HSB)
KONTAKTER MED HSB/MYNDIGHETER
- Eva Eld
OFFERTER/ INKÖP
- Kalle Kula
ENERGIFRÅGOR
- Kalle Kula
REPR I GARAGESAMF.:
- Kalle Kula

Du kan givetvis prata med vem som helst i styrelsen om alla frågor som gäller föreningen.

I pdf-dokumentet nedan kan Du se en skiss på hur styrelsearbetet inom Brf.Lotsen fungerar.

Styrelsearbetet.pdf

I en förening är det mycket värdefullt ur flera synvinklar om man skapar arbetsgrupper bestående av medlemmar, där ev. någon ledamot kan ingå.
Dessa kan t.ex. vara;
- Fritidskommitté
- Informationsgrupp
- Ekonomigrupp
- Utemiljögrupp
- Tvättstugegrupp
- IT-grupp
- Sophanteringsgrupp


11.
Årsredovisningar & protokoll

Föreningens årsredovisningar och stämmoprotokoll läggs samtliga ut på webbsidor. Såväl senaste protokoll som tidigare protokoll från stämmor läggs ut.

12.
Styrelsens sammansättning

Alla som ingår i styrelsen och samtliga övriga förtroendevalda, inklusive revisorer, valberedning och fritidskommité, redovisas och uppdateras omedlebart i samband med ev. förändring.

13.
Föreningens stadgar

Föreningens stadgar läggs ut med datum för senaste uppdatering.

Stadgar

Bostadsrättsföreningens arbete regleras bl a av lagen om ekonomiska föreningar (FL) och bostadsrättslagen (Brl).
För att få en överskådlig mängd information om vad som styr bostadsrättsföreningen finns stadgar för bostadsrättsföreningarna framtagna. Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen bör ha ett exemplar av aktuella stadgar.

Här nedan kan du läsa stadgarna i vår bostadsrättsförening. Om du inte kan läsa dem kan du ladda hem programmet Acrobat Reader gratis från Adobes hemsida genom länken nedan.

Stadgar.pdf

14.
Studie- och fritidsverksamhet i föreningen

Föreningens studie- och fritidsverksamhet informeras om och hålls konstant uppdaterad.

15.
Föreningens lokaler

Föreningens lokaler (ex. gästrum/ävernattningslägenhet, fritidslokal, motionsrum, hobbyrum) redovisas för i detalj med vad de används till och vad de ev. kostar att hyra.

Exempel på information om lokaler som bör finnas i varje förening.


16.
Miljögrupp

Föreningen bör ha en miljögrupp och deras arbete redovisas löpande.

Miljögrupp

Tillsammans med de övriga HSB föreningarna Brf X och Brf Y har vi tillsatt en miljögrupp med två representanter från varje förening. Eftersom det i framtiden kommer att vara lag på källsortering arbetar miljögruppen på olika alternativ. Det finns idag så många olika sätt att källsortera och denna miljögrupp ska med hjälp av den regionala HSB-föreningen hitta den lösning som passar föreningarna bäst.

17.
Jourlista

Föreningen bör ha en jourlista med telefonnummer dit medlemmarna kan ringa vid behov. Ex. för vaktmästare, bevakning, vattenskador/vid rörläckage, hissar, lås, glas, när TV-signalerna inte går fram, etc.

18.
Juridik

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende juridiska frågor.

Juridisk rådgivning

Juridisk hjälp direkt via telefon

Telefonrådgivning varje vardag

Under två timmar varje vardag kan HSB-medlemmar i hela landet få juridisk hjälp via telefon - och dessutom kostnadsfritt

Det är HSBs förbundsjurister som ställer upp i telefonservicen. Det finns många skäl till att människor behöver söka juridiska råd som har att göra med boende på ett eller annat sätt. Det kan gälla allt från tvister i själva boendet tillsammans med grannar.

Juridisk rådgivning kring boendet är en förmån som ingår i HSBs medlemskap och är öppen två timmar varje vardag.

Enkla frågor

Rådgivningen gäller enklare frågor, som man kan lämna svar direkt på telefon. Det handlar inte om att driva enskilda ärenden eller frågor som skattefrågor och frågor kring försäljning av bostadsrätt.

Rådgivningen kan besvara många viktiga frågor.
De kan handla om allt från andrahandsuthyrning, parkeringsplatser, hur vattenskador regleras eller störande grannar.

Kan inte juristerna ge svar direkt, så återkommer de i senare skede. Eftersom tiden är begränsad är det naturligtvis viktigt för varje medlem som ringer upp att ha aktuella handlingar till hands samt sitt medlemsnummer som du kan få på ditt lokalkontor eller via e-post ________.

HSB Juristen
Tel 08-7853636
Öppet varje vardag 11.00-13.0019.
Blanketter

Föreningen bör på webbsidor (och i pappersform) ha färdiga blanketter för olika användningsområden.

Även för t.ex. fullmakter (röstning på stämmor).

20.
Sophantering

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende sophantering och källsortering.

Länk till Förpackningsinsamlingen

Exempel på regler för sophantering.


21.
Tvättstugor

Föreningen bör ha information om allt som berör föreningens tvättstugor.

För regler och föreskrifter till tvättstugor klicka här.


22.
TV-kanaler, utbud och info

Föreningen bör ha information om vilka TV-kanaler som är tillgängliga och allt som berör TV.

Kabel-TV, Våra TV-kanaler

Föreningen är ansluten till Kabel-TV genom ComHem.

Våra fastigheter har ComHem som huvudleverantör i kabelTV-nätet, men vi har också ATinstallation som levererar några kanaler ComHem

Samtliga lägenheter i brf GoaGubbar har ett kabel-tv uttag installerat från ComHem ett så kallat DigitalTv-uttag.

Grundutbud som ingår utan digitalbox
Com Hems kabel-tv-kunder har tillgång till ett grundutbud av 10 tv-kanaler som inkluderar SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal5, Eurosport, MTV, ZTV, Discovery Mix, Com Hem-kanalen, samt lokala kanaler.

Utöver dessa har utbudet nyligen utökats med TV4+, SVT24, Nature samt Barn- & Kunskapskanalen.

Information om kanalutbud och kostnader m.m. finns på ComHems hemsida.
Du kan också ringa 0771-55 00 00
Vardagar: 08.00-21.00
Lör, sön och helgdag: 10.00-21.00

Kanalplan grundutbud

Du hittar följande i vårt kabelTV-nät:
StationKanal
TV 1 VHF 5, VHF 6
TV 2 VHF 7, VHF 8
TV 3 11, VHF 2, S 12
TV 4 6 och 17, VHF 7, VHF 11
TV 4+24, S 15 - OBS har bytt plats
TV 5S 11, VHF 10
DR 1VHF 6
Dansk TV2VHF 8
CNN21
ComHem Info S 19, S 9
Discovery20, S 11
Discovery Animal Planet22 (fram till kl 21.00)
Discovery Mix 10 (fram till kl 21.00), S 15
Eurosport Nordic S 17, S 14, VHF 11
MTV S 16, S 14, S 19
ZTV 8, VHF 9, S 13
HallmarkS 5
Showtime58
Barnkanalen59
SVT2460
NICKELODEON/TV 6S 13
LokalkanalenS 10


Kabel-TV!
SVT1 K 09
SVT2 K 05
TV3 K 27
TV4 K 12
TV4 Film K 26
TV4 Plus K 28
Kanal 5 K 22
DR 1 VHF6
Dansk TV2 VHF8
CNN S 21
VH1 K 04
Discovery K 24
SportExpressen K 30

Radiokanaler
Samtliga på FM-bandet mellan 87,0-108,0 MHz.Felanmälan Ta kontakt med styrelsen
Nytt Avtal Med ComHem
Vi har nu tecknat ett nytt avtal med ComHem. Det nya avtalet innebär att samtliga lägenheter kommer att få kvittera ut en gratis digitalbox från comhem. Boxen hämtas på vårat hsb kontor. Boxen kommer att tillhöra lägenheten och inte den enskilda medlemmen. Vi får även 3 nya kanaler med i paketet och förhoppningsvis en betydligt bättre tv-bild. Beräknat leveransdatum för boxarna är den 30 september.

Om det är fel på bilden:
Felanmälan görs till com hem, se info på deras hemsida.

Det är viktigt att du talar om var du bor och hur du kan kontaktas eftersom firman som utför service kan behöva utföra arbete in din lägenhet. Det kan även vara ett fel som endast uppträder i din trappuppgång och kanske inte i hela föreningen.

Skulle det visa sig att din TV var trasig eller att kanalen/kanalerna inte var inställda på din TV är det du som får stå för servicekostnaden.


Radiokanaler
Samtliga på FM-bandet mellan 87,0-108,0 MHz


Länkar:
För utbud, se ComHem:s hemsida

23.
Historik och fakta om föreningen

Föreningen bör ha information om föreningens historia och allmänna fakta om föreningen.

24.
Arbetsordning för styrelse

Föreningen bör ha information om styrelsens arbetsordning.

Genom att klicka här kan du se ett exempel på en arbetsordning.


25.
Bredband

Föreningen bör ha all information om vad som gäller avseende bredbandsuppkoppling i föreningen.

26.
Parkeringsplatser och garage

Föreningen bör ha all information om vad som gäller avseende p-platser jämte en kölista för dessa.

Med info om gästparkering.

Exempel på hur regler kan utformas ser du om du klickar här.


27.
Vem ansvarar för vad

Föreningen bör ha tydligast möjliga sammanställning för vilka bitar som föreningen ansvarar för och för vilka bitar som respektive bostadsrättshavare ansvarar för.

Ett exempel på hur detta kan utformas ser du om du klickar här.

28.
Vad finns till utlåning

Föreningen bör ha all information om vad som finns till utlåning (verktyg och övrig utrustning).

Tapetserarbord
Stege
Slagborrmaskin
Etc.

29.
Utomhusmiljön

Föreningen bör ha all information om vad som finns avseende utomhusmiljön (grillar, lekplatser, fotbollsplan, etc).


30.
Föreningens mål

Föreningen bör tydligt beskriva föreningens mål för dels nästa år, och dels för de tre kommande åren.


Exempel på hur en målstrategi kan utformas ser du om du klickar här.


31.
Kopia av nyckel till bostadsrätt

Föreningen bör ha ett formulär på papper och via webbsida där medlemmarna kan fylla i vem som har en reservnyckel till bostadsrätten, i de fall styrelsen är i behov av åtkomst till lägenhet (t.ex. vid vattenskada). Frmuläret kan se ut som följer;

Reservnyckel till bostadsrätt


Då jag är bortrest och det eventuellt händer något i min lägenhet, t ex vattenskador, värmehaveri m.m. och som gör att det finns behov att komma in i lägenheten har jag lämnat en nyckel till följande person/er :

Jag/ vi bor på ________________
Namn:
Min/vår e-post adress:
Lägenhetsnummer:
Under frånvaron kan jag/vi nås på tel:
Jag/vi har lämnat nyckel till, namn:
Tel.nr där reservnyckel kan hämtas:
Ovanstående gäller under perioden:

Härmed ger jag mitt tillstånd för fastighetsförvaltare, reparatör eller styrelse att gå in i lägenheten.:

________________

32.
Motioner och fullmakt

Föreningen bör lägga ut alla motioner allteftersom de kommer ut på sin webbsajt.
I samband med detta bör det finnas ett särskilt forum dedikerat enbart för motioner.

Om Du vill att något särskilt tas upp på stämman ska Du skriva en motion. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 december. Lämna motionen till vicevärden, fastighetsskötaren eller i styrelsens brevlåda.

Motioner till stämman senast den __ _______

Enligt bostadsrättsföreningens mönsterstadgar, §15, skall medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den __ _______.

För att motionen ska kunna behandlas måste den dessutom innehålla följande:

1. Beskrivning och förslag
En motion måste innehålla en beskrivning på vad som avses och ett direkt förslag till konkret lösning eller åtgärd.

2. Namn och adress
En motion lämnas skriftligen till föreningsexpeditionen, via mail til styrelsen eller till anvisad person i styrelsen.
Motionen måste vara undertecknad med namn och adress samt daterad.

Anonyma motioner behandlas ej.

Välkomna med era motioner senast den __ _________.

Vänliga hälsningar styrelsen

Använd gärna bifogad blankett nedan.

Bifogade filer:
Motionsblankett for stamman.doc


Fullmakt till stämman

Om Du inte kan vara med på stämman kan Du låta ett ombud företräda Dig. Ombudet ska antingen vara en medlem i föreningen eller Din make/maka, sambo, förälder, syskon eller barn. Ett ombud får enbart företräda en medlem per stämma och kunna visa en skriftlig fullmakt som inte är äldre än ett år.

Mall för fullmakt

Mall för motion tillsammans med fullmakt

33.
Anhörigregister

Föreningen bör hålla ett register där boende i föreningen, om de så önskar, kan anmäla anhörig som styrelsen kan kontakta i nödsituationer. Endast styrelsen har till gång till registret.

34.
Genomfört och planerat underhåll

Föreningen bör ha en sammanställning på vilken typ av större underhåll som genomförts under åren, och det underhåll som planeras under de närmaste åren.

Genomfört underhåll av bostäder

År 1994

Nya fönster i alla lägenheter.

År 1998

Jordfelsbrytare i alla lägenheter.

År 2002

Takomläggning

År 2003

Ny ventilation

År 2004

Ommållning av trapphusen

Framtida underhåll som planeras.

Utbyte av värmesystem

35.
Anbud

Föreningen bör ha en lista med utlagda anbud på sin webbsjat.

Anbud

ANBUD INFODRAS

Trädgårdssötsel

Anbud insändes till:
Brf GoaGubbar
Box ___
123 45 Xstad36.
Info via e-post vid uppdatering

Föreningen bör ha en funktion som gör att medlemmar kan få e-post varje gång uppdatering av föreningens webbplats görs (som exempel, se Brf Insjön).

37.
Budget för nästkommande år

Föreningen bör presentera budgeten för nästkommande år.

38.
Uthyrning i andra hand

Föreningen bör ha information om vad som gäller för att hyra ut i 2:a hand.

Andrahandsuthyrning (pdf-format)


39.
Fritidskommittén

Föreningen bör ha en fritidskommité och information om denna.

Fritidskommittén

Föreningens fritidskommitté ordnar med olika aktiviteter för föreningens medlemmar.

Fritidskommittén ordnar med korvgrillning på städdagen och nu under våren / försommaren annordnar fritidskommittén promenadkvällar.

Måndagspromenader
Måndagen den 9 maj kör vi igång med kvällspromenader.Vi samlas kl 19,30 vid festlokalen på ____. Tanken är att vi ska måndags promenera hela våren. Passa på att gå en sväng med barnvagnen eller hunden.

Så kontaktar du fritidskommittén
Om du vill hjälpa till eller har bra förslag på aktiviteter hör av dig till någon av medlemmarna i fritidskommittén.

Nisse Hulth, tel. xxx-xx xx xx
Olga Gren, tel. xxx-xx xx xx
Lisa Lundh, tel. xxx-xx xx xx

Hör gärna av dig, men tänk på att inte ringa senare än kl 21


40.
Parabolantenn

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende parabolantenn.

Parabolantenn

Om du tänker montera upp en parabolantenn måste du ha styrelsens godkännande och skriva ett kontrakt med föreningen där ansvarsfrågan klart framgår. Antennen får inte fästas i husfasaden och den får inte heller placeras så att den stör grannarna. Skriv till styrelsen om vilka förändringar du vill göra eller tala med en styrelserepresentant och visa hur du hade tänkt dig.

41.
Renovering och ombyggnad

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende renovering och ombyggnad.

Renovering och ombyggnad är en styrelsefråga
Går du i renoveringstankar eller vill du sätta upp en parabol? Vi i föreningen är måna om att behålla områdets karaktär, samtidigt vill vi tillåta vissa förändringar.

Om du tänker bygga om din lägenhet, montera upp parabol, bygga altan eller förändra i övrigt måste du ha styrelsens godkännande. Styrelsen vill värna om enhetlighet samtidigt som vissa förändringar efter godkännande är möjliga. Skriv till styrelsen om vilka förändringar du vill göra. Lämna gärna med en skiss på hur du har tänkt att det ska se ut.

Vissa arbeten kräver hantverkare
Ska du göra förändringar eller byten av rör, el och våtutrymmen måste du dessutom anlita utbildade och godkända hantverkare. Det är för att vi ska minska riskerna för vattenskador, brand m.m. Skriv till styrelsen där du berättar om vilka förändringar du vill göra och vem som ska utföra dem så ska vi i styrelsen titta närmare på frågan

Oj, det blev fel
Om du utan styrelsens godkännande har gjort förändringar i lägenheten kan du bli bli tvungen att återställa läghenheten i ursprungligt skick. Är det dessutom så att dina förändringar har orsakat skador blir du ersättningsskyldig.

Vinden är ett inspektionsutrymme
De allra flesta lägenheterna i vårt område har en egen vind. Den är oisolerad och ska vara tillgänglig för inspektion av ventilationssystemet. Det är inte tillåtet att inreda eller att förändra vinden.

42.
Överlåtelse - Försäljning

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende överlåtelse.

För mer information om vad som gäller klicka här.


43.
Underhållsplan - underhållsåtgärder

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende underhållsplanen.

Underhållsåtgärder

Föreningen har en 40-årig underhållsplan som kontinuerligt uppdateras.

Underhållsplanen gör det möjligt att bedriva en långsiktig fastighetsförvaltning och bedömning av kommande underhållskostnader.

Förutom löpande reparationer har vi under de närmaste åren genomfört följande periodiskt underhåll:
* Byte av låssystem i gemensamhetslokaler
* Förstärkning av källardörrar
* Byte av dörrar till tvättstugor
* Reparation av bastu
* Översyn av ventilation och värmesystemet
* Installation av en bom vid p-platserna på ________
* Förstärkarna till kabel-TV har uppgraderats från 450MHZ till 862MHZ.

Yttre miljö
Under de senaste åren har vi bl.a. gjort följande insatser för vår gemensamma utemiljö:
- kompletterat planteringarna.
- stora lekplatsen har fått nytt staket.
- utformning av våra gårdar.
- en kubbplan och ett lusthus har iordningställts.

44.
Balkongen

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende balkongen.

Balkongen

Blomlådor skall hängas på insidan av balkongräcket. Detta för att undvika att vatten och/eller smuts faller ned till grannen inunder.

Du får inte piska ellere skaka mattor från balkongen, använd i stället därför avsedda piskplatser inom området.

Du får inte mata fåglar på eller från balkongen.

Du får inte slänga ut fimpar eller annat skräp från balkong eller fönster.

Du får inte grilla på balkongen, då ditt matos irriterar dina grannar.

Eventuella tvättlinor på balkongen bör inte förekomma ovanför balkongräcket. Häng inte ut våt tvätt som droppar.

Rengör balkongen med försiktighet så du inte förorsakar olägenheter för dina grannar.

Vill du glasa in din balkong så skall du ta kontakt med styrelsen för upprättande av kontrakt innan du beställer inglasningen.

Markiser får endast monteras med expanderstag och inte borras fast i byggnaden. Markisens färg bör väljas så att den är i harmoni med husets fasader.


45.
En medlem, en röst

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende röstning.

En medlem en röst

HSB är en medlemsägd kooperation där en eventuell vinst går tillbaks till verksamheten för att ge medlemsnytta. En ekonomisk vinst är alltså inte ett mål utan ett medel.

HSB, som är en kooperativ organisation, har inte några krav från aktieägare på ekonomisk utdelning som i ett investorstyrt företag. Vi har krav på oss att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. Vi strävar ständigt efter att utveckla verksamheten för att uppfylla det uppdraget.

Den demokratiska principen "en medlem en röst" är stark. Det är medlemmarna som äger HSB och varje medlem har en röst. Vi har årsstämmor dit våra medlemmar kan skriva sina förslag i motioner och sedan vara med och besluta. Vi kallar det äkta medlemsinflytande.
I jämförelse med ett aktiebolag så är inte inflytandet knutet till antalet röststarka aktier.


46.
Husdjur

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende husdjur.

Husdjur

Många familjer har husdjur. Katter och hundar är kära familjemedlemmar som skänker glädje och sällskap. Som husdjursägare har du ansvar för ditt djur och skyldighet följa de ordningsregler som gäller.

I föreningen är det tillåtet att ha sällskapsdjur i lägenheten men inte att bedriva yrkesmässig uppfödning eller att bedriva försäljning av husdjur.

Var får jag rasta min hund eller katt?
Inom föreningens bostadsområde är det inte tillåtet att rasta hundar och katter. Istället kan du söka dig till de populära strövområdena som finns runt om föreningen.

Koppeltvång inom området
I föreningen är det inte tillåtet att låta vare sig hund, katt eller andra sällskapsdjur gå lösa. Respektera detta för allas trivsel. Din granne kanske är hundrädd, allergisk eller helt enkelt inte vill ha in ditt djur i sin trädgård eller lägenhet.

47.
Hemförsäkring & Fastighetsförsäkring

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende försäkringar.

För information om försäkringar klicka här.


48.
Inre reparationsfonden

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende den inre reparationsfonden (för de föreningar som har kvar denna inre fond).

Inre reparationsfond

Till din lägenhet finns det en inre reparationsfond. Ur den kan du ta ut pengar när du behöver renovera eller köpa något till lägenheten.

Att ta ut pengar från fonden När du vill ta ut pengar ur din fond behöver du fylla i en blankett som du lämnar till HSB-föreningen. Blanketten kan du hämta på HSB kontoret eller ladda ner som en pdf-fil. Pengarna betalas ut till dig på angivet konto eller med en utbetalningsavi.

Hur mycket pengar innehåller fonden?
Saldot på fonden redovisas längst ner på din avi med månadsavgifter.

Är du osäker på hur du ska göra eller har några frågor om behållningen på fonden kan du kan ringa vår handläggare på HSB kontoret.

Föreningens handläggare:
Lisa Ask, tel xx-xx xx xx

Blankett inrefonden.pdf

Exempel 2

Uttag ur inre fond

Några tips och regler för den inre fonden

Varje månad avsätts en mindre del av månadsavgiften till en inre fond, som lägenhetsinnehavaren disponerar för underhåll och förbättringar av sin lägenhet. Behållningen på fonden framgår av specifikation, som kommer med inbetalningskorten för månads hyran, och följer lägenheten vid försäljning.

Uttag
Uttag ur fonden kan göras enligt följande:

Vid byte av: Spis, kyl, tvätt- och diskmaskin medges uttag under 2 år. Det innebär att man kan ta ut kostnaden för inköpet på fonden vid inköpstillfället men om inte behållningen på fonden räcker kan man spara ytterligare i 2 år.

Ex. Inköp av ny spis som kostar 5600 kr. På fonden finns 4000 kr som kan tas ut vid inköpstillfället. Avsättning till fonden är 77 kr/mån, vilket blir 924 kr/år. Efter 2 år finns det då 1849 kr på fonden. Nu kan man alltså ta ut de 1600 kr som saknades vid inköpet av spisen. OBS! för att kunna ta ut mer än gång måste fakturan sparas och visas upp varje gång uttag sker.

För övriga åtgärder t.ex. tapetsering, målning etc. får uttag göras en gång och max ett år efter att åtgärden utförts.

Utbetalning ur fonden
Kontantutbetalning
Har du betalat kontant och vill göra uttag på fonden tar du med kvittot till vicevärdsexp. Vicevärden fyller i en blankett som du sedan skriver under. Utbetalning sker sedan via postgiro av HSB-kontoret och tar ca 2 veckor.

Betalning av faktura
Arbetet eller material beställs i den boendes namn och adress. Fakturan får inte vara utställd på bostadsrättsföreningen eller HSB _________. Fakturan tar du med till vicevärdsexp, där vicevärden attesterar direkt på fakturan och du skriver under. Fakturan lämnas in på HSB-kontoret, som betalar fakturan och bokför uttaget på berörd lägenhets inre fond. OBS! Tänk på att lämna fakturan i god tid då det är du som svarar för att den betalas i rätt tid.

49.
Föreningsstämma

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende föreningsstämman.

Inför föreningsstämman

Nästa föreningsstämma äger rum ___dagen den __ ___ ____ kl __.__. Platsen är ännu inte bestämd. Vill du påverka styrelsens arbete lämna in en motion. Kan du inte gå på stämman själv - utse ett ombud.

Extra stämma hålls när styrelsen anser att det finns skäl till det. Sådan stämma ska också hållas när någon av revisorerna eller 1/10 av medlemmarna skriftligen begär det.

1. Kan jag begära att en fråga tas upp på stämman?
Svar: Inför den ordinarie stämman har du möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. Det gör du genom att lämna in en skriftlig motion till styrelsen. Din motion måste ha lämnats in före den tidpunkt som anges i föreningens stadgar.

Enligt bostadsrättsföreningens mönsterstadgar, §15, skall medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den __ .

2. När får jag kallelse till stämman?
Svar: Kallelse till den ordinarie stämman ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till en extra stämma kan ske tidigast fyra veckor och senast en vecka före stämman.

3. Hur får jag del av kallelsen?
Svar: Normalt kallas medlemmarna skriftligen genom ett brev som läggs i brevlådorna.

4. Vad ska kallelsen innehålla?
Svar: Kallelsen ska ange alla de ärenden som ska tas upp för beslut på stämman. I den tas även motioner från medlemmarna med. Stämman får inte fatta beslut i andra frågor än de som har angivits i kallelsen.


Årsmöten

Medlemmens största möjlighet att påverka

Varje år håller föreningen årsstämma, vanligtvis i slutet på ____.

Inför årsmötet får du en kallelse och årsredovisning.

På årsmötet väljs styrelseledamöter, revisorer, valberedning m.fl. för kommande år. Årsredovisningen gås igenom och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen tas upp.

Som medlem har du möjlighet att på stämman få svar på frågor eller lägga fram förslag till beslut.
OBS! Om du vill lägga fram ett förslag för beslut dvs. en motion, måste den enligt våra stadgar lämnas in senast sista _____. Den kan lämnas till någon i styrelsen.

Det är viktigt att så många som möjligt kommer till stämman så att besluten blir representativa för alla som bor här.

20__ års stämma hålls den ___ __, kl __:__ i ________.

Kallelse årsstämma 2005.doc


Föreningsstämman

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Stämman utser bl.a. styrelsen som sammanträder regelbundet och fattar de löpande besluten.

Föreningsstämman hålls i februari varje år. Stämman godkänner räkenskaperna, ger styrelsen ansvarsfrihet, väljer förtroendevalda, behandlar motioner och fattar de principiellt viktiga besluten. Motioner till stämman ska vara inlämnade senast december.

Extra föreningsstämma
Styrelsen kan kalla till extra stämma. Det är lämpligt att låta en extra föreningsstämma besluta om större förändringar eftersom hela mötet då kan ägnas åt den särskilda frågan. Enligt stadgarna måste styrelsen kalla till extra stämma om 10 % av medlemmarna kräver det.

Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de olika uppdragen utser föreningsstämman en valberedning. Den aktuella valberedningen redovisas i kallelsen till stämman. Kontakta någon i valberedningen om du vill åta dig något uppdrag.

Fullmakt och motioner
Om du inte kan komma kan du skriva en fullmakt till någon annan medlem att företräda dig.
Ladda hem fullmakt i word-format.
Fullmakt i pdf-format.


Motioner och fullmakt:
i word-format.
i pdf-format.50.
Avgiften

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende avgifterna i föreningen.

Vem bestämmer avgiften?

Vem bestämmer MÅNADSAVGIFTEN?

Bostadsrättsföreningens styrelse har den direkta ledningen och ansvaret för förvaltningen av området. Styrelse utses bland de boende. Valet sker på den årliga föreningsstämman.

Bostadsrättsföreningens styrelse bestämmer månadsavgiften ("hyran"). Avgiften skall täcka föreningens kapitalkostnader, driftkostnader och avsättning till yttre underhåll. Avgiften blir aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för just Din förenings skötsel.


51.
Vem äger bostaden

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende vem som äger bostaden.

Vem äger bostaden?

När Du bor i en HSB bostadsrättsförening är det Du själv som tillsammans med övriga medlemmar i föreningen äger hus och mark. Du har bostadsrätt till Din lägenhet och i denna förening även till den mark som upplåtits till Dig med bostadsrätt. Det är alltså ingen utomstående som äger Ditt hem utan Du och Dina grannar som medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättsföreningen som kollektiv ansvarar för det gemensamma samt för yttre underhåll av fasader etc. Lägenhetens inre underhåll svarar den enskilde bostadsrättshavaren för.


52.
Vad är bostadsrätt

Föreningen bör ha information om vad en bostadsrätt innebär.

Genom att klicka här kan du se vad det innebär att bo i en bostdsrätt.


53.
Brandsäkerhet

Föreningen bör ha information om vad som gäller avseende brandsäkerhet.

Brandsäkerhet

Vid årsskiftet 2002/2003 blev alla fastighetsägare skyldiga att utrusta sina lägenheter med brandvarnare. Det finns också andra åtgärder att vidta för att minska risken för brand.

Nedan följer en kort sammanfattning av vad styrelsen och medlemmarna kan tänka på när det gäller brandsäkerheten i föreningen.

Enligt Räddningsverkets meddelande 2002:1 och 2002:2 skall:

* fungerande brandvarnare finnas i alla lägenheter
* en kortfattad redogörelse över hur fastigheterna är uppbyggda brandtekniskt, brandcellsindelning, upprättas
* en beskrivning finnas av vilka tekniska anordningar (branddörrar, rökluckor, stigarledningar, nödljus, utrymningsskyltar och brandsläckare) som finns för att begränsa spridningen, underlätta att upptäcka och släcka bränder och hur dessa anordningar hålls i användbart skick
* information till boende ske om vad de skall göra om brand uppstår och hur utrymning skall ske
* regler finnas för användning av samlingssalar med hänsyn till behov av utrymning vid brand
* styrelsen utse en person som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet.


Räddningsverkets meddelanden finns på www.srv.se

Brandförsvaret gör inte regelmässig brandsyn i bostadsfastigheter, utan det ankommer på fastighetsägarna att se till att det brandförebyggande arbetet utförs.

Bostäder är uppbyggda brandtekniskt så att varje lägenhet är en brandcell. Trapphusen är också brandceller. Tanken är att om en brand uppstår så skall brandavskiljningen göra att branden inte sprider sig utanför brandavskiljningen innan man hinner utrymma och börja släcka.

Belysta utrymningsskyltar skall finnas i samlingslokaler. Funktionen skall kontrolleras regelbundet. (Det gäller förmodligen inte vår lokal eftersom den inte är menad som samlingslokal från början men det skadar inte med en skylt över dörren om det blir strömavbrott när någon är där. Brandvarnare finns i både det yttre och inre rummet, ej i apparatrummet.)

Om det börjar brinna
Det är ganska lätt att släcka en brand i ett tidigt skede om man har en lämplig brandsläckare och kunskaper om hur den används. I lägenheter rekommenderas en 10 liters skumsläckare eller en 6 kg pulversläckare, även om den senare förorsakar mycket damm att ta reda på.

Om man inte kan släcka branden i den egna lägenheten skall man utrymma fortast möjligt och larma brandförsvaret. Brinner det på annan plats i fastigheten så stannar man bäst i sin egen lägenhet och inväntar besked från brandförsvaret. Om trapphuset är rökfyllt är fönster eller balkonger utrymningsvägar.

Man skall aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus.

Brandrök är mycket giftig. Om man måste passera genom rökfyllda utrymmen skall man krypa under röken på alla fyra med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det också kallast.

På mindre tid än fem minuter har ett vanligt rum rökfyllts och sk övertändning skett. Temperaturen har då gått upp till 400-500 grader.

Utrymningsplan
Gör gärna en utrymningsplan över lägenheten och om du har barn så är det bra att låta dem delta i arbetet. Barn är duktiga på att lära sig hur man skall agera vid en brand men den dagen det är allvar kan du inte lita på att barnet inte springer och gömmer sig under sängen eller i en garderob.

VIKTIGT OM TRAPPHUSEN!!!
Eftersom trapphusen är utrymningsvägar och brandceller får absolut inte något förvaras i trapphusen av tre skäl:
1. Hindrar utrymning och brandmännens arbete, eftersom sikten kan vara dålig pga rök, risk för snubbling och fall.
2. Branden kan sprida sig till föremålen som förvaras i trapphusen och våningsplanen, med ökad rök och hetta som följd.
3. Hindrar ambulansmännen vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter.


OM BRAND UPPSTÅR
* Rädda
* Larma, ring 112
* Släck


Förebyggande åtgärder
* En väl fungerande brandsläckare är den viktigaste utrustningen för att skydda sig mot brand.
* Brandsläckare är också bra att ha.
* Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare på natten eller när du går hemifrån.
* Släck TVn på kvällen med knappen på TV:n (ej fjärrkontrollen). Även bandspelare kan orsaka brand.
Det viktigaste är att aldrig lämna ett rum med levande ljus.


Har du frågor om brand eller förebyggande brandförsvar så kontakta brandförsvaret (se webbsajt).


99.
Webb fristående från HSB

Föreningens webbsidor bör vara fristående från HSB. Detta eftersom det kan finnas information som ur konkurrenssynpunkt inte ska vara tillgänglig för HSB.

Skriv till media ! NU !!!


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till

Mall för fullmakt i brf   Bostadsrätt
Mall för motion med fullmakt i brf   Lokaler i brf
Hemförsäkring i brf   HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter   Ordningsregler i brf
Parkeringsregler i brf   Sophantering i brf
Strategi och mål i brf   Regler för tvättstuga i brf

Om boendet i en brf   -   Bo i brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne