Vägledande avgörande i HD
bostadsrätt / brf - rättspraxis
Prejudicerande domar HD

1981-04-23 -- 2013-06-05

01

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T264-12 Avdelning: 1
Referat: NJA 2013 s. 455 (alt. NJA 2013:44)
Avgörandedatum: 2013-06-05
Rubrik: Mål om omprövning av tomträttsavgäld. Parterna har ansetts disponera över föremålet för processen inom den beloppsmässiga gräns som kan sättas av den oskadlighetsprövning som rätten ska göra enligt 13 kap. 24 § första stycket jordabalken.
Lagrum:
• 13 kap. 1 §, 4 §, 10 §, 11 §, 21 § och 24 § och 21 kap. 5 § jordabalken (1970:994)
• 17 kap. 3 § och 35 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
• 7 § förmånsrättslagen (1970:979)
Rättsfall: NJA 1995 s. 714
Sökord:
• Tomträttsavgäld
• Dispositivitet
• Förmånsrätt
• Indispositivitet
• Inskrivning
• Omprövning av tomträttsavgäld
• Rättegångsfel

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T1238-11 Avdelning: 2
Referat: NJA 2013 s. 242 (alt. NJA 2013:25)
Avgörandedatum: 2013-04-04
Rubrik: En sambo som sedan lång tid ensam innehaft en bostad med hyresrätt har när denna omvandlats till bostadsrätt förvärvat bostadsrätten med ekonomiskt bidrag från den andra sambon. S.k. dold samäganderätt har inte ansetts föreligga.
Lagrum: -
Rättsfall:
• NJA 1993 s. 324
• NJA 2002 s. 142
• NJA 2004 s. 397
• NJA 2008 s. 826
Sökord:
• Dold äganderätt
• Sambor
• Samäganderätt
• Bostadsrätt

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö5918-11 Avdelning: 1
Referat: NJA 2013 s. 128 (alt. NJA 2013:18)
Avgörandedatum: 2013-03-25
Rubrik: En 79-årig man har ansetts uppfylla villkoren för kvalificerad insolvens. Särskild hänsyn har då tagits till hans ålder och hälsotillstånd.
Lagrum: 4 § skuldsaneringslagen (2006:548)
Rättsfall:
• NJA 1997 s. 229
• NJA 2010 s. 496
• NJA 1996 s. 548
Sökord:
• Skuldsanering
• Kvalificerad insolvens

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö3977-11 Avdelning: 1
Referat: NJA 2013 s. 117 (alt. NJA 2013:17)
Avgörandedatum: 2013-03-21
Rubrik: Fråga om ett beslut av styrelsen i en bostadsrättsförening, som fattades med samtycke från alla som då var medlemmar, kan leda till skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna i förhållande till föreningen.
Lagrum:
• 6 kap. 10 § och 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
• 9 kap. 12 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: NJA 1981 s. 1117
Sökord:
• Bostadsrättsförening
• Hänskjutning av fråga till prövning av HD
• Samtycke
• Styrelseansvar


02

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö4595-11 Avdelning: 1
Referat: NJA 2012 s. 757 (alt. NJA 2012:71)
Avgörandedatum: 2012-11-12
Rubrik: När en fastighet ska bjudas ut till försäljning enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt är utgångspunkten att lägsta pris ska motsvara taxeringsvärdet. Om utredningen i ett särskilt fall ger stöd för bedömningen att försäljningspriset kommer att avvika från det marknadsvärde som ligger till grund för taxeringen, ska dock lägsta pris motsvara tre fjärdedelar av ett försiktigt uppskattat försäljningspris.
Lagrum: 9 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
Rättsfall:
• NJA 1993 s. 3
• NJA 2006 s. 678
• NJA 2009 s. 90
• NJA 2011 s. 399
Sökord:
• Samäganderätt
• Lägsta pris
• Minimipris

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T3108-10 Avdelning: 2
Referat: NJA 2012 s. 377 (alt. NJA 2012:39)
Avgörandedatum: 2012-06-13
Rubrik: Sambor förvärvade gemensamt en segelbåt. Med tillämpning av 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ägarandelarna bestämts utifrån vardera sambons ekonomiska insats vid köpet.
Lagrum:
• 11 kap. 2 § och 3 § äktenskapsbalken (1987:230)
• 13 § och 14 § sambolagen (2003:376)
• 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
• 1 kap. 3 §, 2 kap. 34 § och 4 kap. 7 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Rättsfall:
• NJA 1974 s. 314
• NJA 1980 s. 547
• NJA 1981 s. 693
• NJA 1982 s. 589
• NJA 1988 s. 112
• NJA 1992 s. 163
• NJA 2008 s. 826
Sökord:
• Samäganderätt
• Andel
• Insats

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T1829-10 Avdelning: 1
Referat: NJA 2012 s. 198 (alt. NJA 2012:23)
Avgörandedatum: 2012-04-11
Rubrik: Ordföranden vid en bostadsrättsförenings årsstämma fann att beslut i en viss fråga skulle fattas med kvalificerad majoritet enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614). Det har ansetts att föreningen har utredningsskyldigheten och bevisbördan för att förutsättningarna enligt lagrummet varit uppfyllda. Regleringen har ansetts omfatta även beslut som inte innebär att en lägenhet förändras fysiskt men som ändå inverkar menligt på en bostadsrättshavares rätt.
Lagrum:
• 9 kap. 14 §, 15 § och 16 § bostadsrättslagen (1991:614)
• 7 kap. 13 § och 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Rättsfall:
• RH 2001:24
• RH 2003:10
• RH 2004:68
• NJA 1996 s. 679
Sökord:
• Bostadsrättsförening
• Föreningsstämma
• Kvalificerad majoritet
• Samtycke


03

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T1528-09 Avdelning: 2
Referat: NJA 2011 s. 548 (alt. NJA 2011:48)
Avgörandedatum: 2011-09-15
Rubrik: En bostadsrättsförening har reparerat en brandskadad lägenhet. Bostadsrättshavaren har ansetts inte vara skyldig att ersätta föreningen för standardhöjning.
Lagrum: 7 kap. 12 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrättsförening
• Brandskada
• Likhetsprincipen


04

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T4904-08 Avdelning: 1
Referat: NJA 2010 s. 467 (alt. NJA 2010:52)
Avgörandedatum: 2010-09-16
Rubrik: Låntagare, som fått kredit från ett finansbolag för förvärv av en bostadsrätt, skrev under ett sedvanligt lånedokument ställt till finansbolaget eller order. Sedan hela lånesumman återbetalats i förtid till en bank som hade förvärvat fordringen, har fordringen överlåtits vidare i flera led inom kreditväsendet med garanti att det ursprungliga kapitalbeloppet var obetalt. Eftersom låntagarna inte inför överlåtelserna tillfrågats och bekräftat att det av överlåtaren angivna beloppet var obetalt, har det ansetts att förvärvarna vid tillämpning av 15 § skuldebrevslagen (1936:81) inte var i god tro om betalningen utan stod risken för denna.
Lagrum:
• 15 §, 16 § och 27 § skuldebrevslagen (1936:81)
• 16 § och 17 § konsumentkreditlagen (1992:830)
Rättsfall:
• NJA 1961 s. 552
• NJA 1968 s. 351
Sökord:
• Skuldebrev
• Löpande skuldebrev
• Orderskuldebrev
• Negotiabilitet
• Exstinktion
• Konsumentkredit

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2528-08 Avdelning: 1
Referat: NJA 2010 s. 58 (alt. NJA 2010:7)
Avgörandedatum: 2010-02-23
Rubrik: Mäklarprovision. När uppdraget lämnats av en näringsidkare har, till skillnad från när uppdraget lämnats av en privatperson, en mäklare ansetts berättigad till provision, oavsett att överlåtelseavtalet hävts därför att den av mäklaren anvisade köparen inte fullgjort sin betalningsskyldighet. Målet är avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok (Jfr 1986 s. 146)
Lagrum:
• 1 § och 2 § fastighetsmäklarlagen (1995:400)
• 15 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare
• 28 § lagen (1914:45) om kommission
• 13 § kommissionslagen (2009:865)
• 12 § lagen (1991:351) om handelsagentur
• 4 kap. 5 § jordabalken (1970:994)
Rättsfall:
• NJA 1910 s. 322
• NJA 1916 s. 378
• NJA 1917 s. 511
• NJA 1921 s. 70
• NJA 1947 s. 120
• NJA 1971 s. 474
• NJA 1986 s. 146
Sökord: Mäklarprovision


05

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2375-05 Avdelning: 2
Referat: NJA 2009 s. 656 (alt. NJA 2009:65)
Avgörandedatum: 2009-10-29
Rubrik: Hela taket på en kontorsbyggnad var sedan lång tid iordningställt som terrass. En servitutsupplåtelse som innebar att innehavaren av angränsande tomträtter, på vilka bostadsbyggnader var uppförda, fick rätt att disponera terrassen till uteplats och kolonilotter har ansetts giltig.
Lagrum: 13 kap. 1 § och 14 kap. 1 § jordabalken (1970:994)
Rättsfall:
• NJA 1983 s. 292
• NJA 1996 s. 776
• NJA 1997 s. 307
Sökord:
• Servitut
• Tomträtt

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T4916-08 Avdelning: 2
Referat: NJA 2009 s. 550 (alt. NJA 2009:53)
Avgörandedatum: 2009-09-22
Rubrik: Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening.
Lagrum: -
Rättsfall:
• NJA 1977 s. 393
• NJA 1989 s. 751
Sökord:
• Likhetsprincipen
• Klander av föreningsstämmobeslut

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2024-08 Avdelning: 1
Referat: NJA 2009 s. 272 (alt. NJA 2009:29)
Avgörandedatum: 2009-05-25
Rubrik: Stämpelskatt. För befrielse från stämpelskatt vid transport av fastighetsköp krävs bl.a. att överlåtaren och förvärvaren intygar att överlåtelsen inte sker inom en koncern. Fråga om innebörden av detta krav när ett aktiebolag överlåter köpet till en fysisk person (I) eller en bostadsrättsförening (II).
Lagrum:
• 7 §, 32 a § och 36 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
• 3 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Rättsfall:
• NJA 1994 s. 150
• NJA 2000 s. 124
Sökord:
• Stämpelskatt
• Transportköp

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2681-07 Avdelning: 1
Referat: NJA 2009 s. 272 (alt. NJA 2009:29)
Avgörandedatum: 2009-05-25
Rubrik: Stämpelskatt. För befrielse från stämpelskatt vid transport av fastighetsköp krävs bl.a. att överlåtaren och förvärvaren intygar att överlåtelsen inte sker inom en koncern. Fråga om innebörden av detta krav när ett aktiebolag överlåter köpet till en fysisk person (I) eller en bostadsrättsförening (II).
Lagrum:
• 3 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
• 7 §, 32 a § och 36 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Rättsfall:
• NJA 1994 s. 150
• NJA 2000 s. 124
Sökord:
• Stämpelskatt
• Transportköp

- 05 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö3906-07 Avdelning: 2
Referat: NJA 2009 s. 143 (alt. NJA 2009:16)
Avgörandedatum: 2009-04-02
Rubrik: Bestämmelserna i 18 kap. 1 och 1 a §§ ärvdabalken utgör inte hinder mot att en eller flera enskilda dödsbodelägare för talan mot andra dödsbodelägare, när denna talan hänför sig till arvskiftet och inte till någon förvaltningsåtgärd som rör dödsboet.
Lagrum:
• 18 kap. 1 § och 1 a §, 19 kap. 15 § och 23 kap. 5 § ärvdabalken (1958:637)
• 12 kap. 2 § och 17 kap. 6 § äktenskapsbalken (1987:230)
Rättsfall: -
Sökord:
• Talerätt
• Dödsbodelägare
• Arvskifte
• Förvaltningsåtgärd

- 06 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T4133-06 Avdelning: 2
Referat: NJA 2009 s. 16 (alt. NJA 2009:2)
Avgörandedatum: 2009-02-03
Rubrik: Byggföretag som anlitats av en bostadsrättsförening har orsakat vattenskada i en av föreningen ägd fastighet. Allmän förmögenhetsskada bestående i kostnad som innehavare av en skadad bostadsrättslägenhet haft för ersättningsboende har ansetts ersättningsgill oaktat att bostadsrättsföreningen och inte bostadsrättshavaren var ägare till fastigheten. Rätten till ersättning på utomobligatorisk grund har fått göras gällande direkt mot byggföretaget trots att detta anlitats av föreningen och oberoende av om bostadsrättshavaren av denna varit berättigad till ersättning för samma skada.
Lagrum: 5 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207)
Rättsfall:
• NJA 1949 s. 289
• NJA 1966 s. 210
• NJA 1972 s. 598
• NJA 1988 s. 62
• NJA 2004 s. 609
• NJA 2007 s. 758
Sökord:
• Skadestånd
• Allmän förmögenhetsskada
• Bostadsrätt
• Direkträtt
• Följdskada
• Tredjemansskada


06

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2684-07 Avdelning: 2
Referat: NJA 2008 s. 826 (alt. NJA 2008:69)
Avgörandedatum: 2008-07-18
Rubrik: En sambo har för båda sambornas gemensamma bruk förvärvat en fritidsfastighet med ekonomiskt bidrag från den andra sambon. Föreligger s.k. dold samäganderätt?
Lagrum: -
Rättsfall:
• NJA 1992 s. 163
• NJA 2002 s. 142
• NJA 2004 s. 397
Sökord:
• Dold samäganderätt
• Kommission
• Presumtionsregel
• Sambor

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2017-06 Avdelning: 2
Referat: NJA 2008 s. 392 (alt. NJA 2008:28)
Avgörandedatum: 2008-03-28
Rubrik: Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt har inte bundit bostadsrättsföreningen, varför erlagd insats och upplåtelseavgift skulle återgå. Föreningen har ansetts skyldig att utge avkastningsränta enligt 2 § första stycket räntelagen (1975:635) oberoende av om föreningen varit i ond tro om grunden för återgång och om det varit betalarna som föranlett återgången. Bestämmelsen i 3 § andra stycket räntelagen har inte ansetts tillämplig eftersom betalningen erlagts i avsikt att mottagaren skulle kunna förfoga över den för egen räkning, fastän det senare visade sig att rättshandlingen var ogiltig.
Lagrum:
• 2 §, 3 § och 4 § räntelagen (1975:635)
• 65 § köplagen (1990:931)
• 5 kap. 1 § jordabalken (1970:994)
• 12 § lagen (2005:130) om dödförklaring
• 4 kap. 15 § konkurslagen (1987:672)
• 10 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
• Lagen (1944:181) om redovisningsmedel
• 9 kap. 5 § handelsbalken (1736:0123 s. 2)
Rättsfall:
• NJA 1985 s. 178
• NJA 1985 s. 352
• NJA 1988 s. 457
Sökord:
• Räntelagen
• Avkastningsränta
• Dröjsmålsränta
• Redovisningsskyldighet
• Condictio indebiti
• Avräkning

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T3305-05 Avdelning: 1
Referat: NJA 2008 s. 85 (alt. NJA 2008:8)
Avgörandedatum: 2008-02-05
Rubrik: Fråga huruvida en uppsägning, som inte uppfyller kravet i 12 kap. 58 § första stycket jordabalken på att lokalhyresgäst skall underrättas om möjligheten att inom två månader hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling, får verkan om lokalhyresgästen inom den angivna fristen ändå hänskjuter tvisten till hyresnämnden för medling.
Lagrum: 12 kap. 58 § jordabalken (1970:994)
Rättsfall: -
Sökord:
• Hyra
• Uppsägning
• Lokalhyra
• Indirekt besittningsskydd

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T930-06 Avdelning: 1
Referat: NJA 2008 s. 24 (alt. NJA 2008:2)
Avgörandedatum: 2008-01-04
Rubrik: Fråga om rätt till avgångsvederlag för handelsagent vars uppdrag omfattat dels marknadsföring av tidsbegränsad nyttjanderätt till dataprogram, dels tillhandahållande av andra tjänster till kund. Analogisk tillämpning av 28 § lagen (1991:351) om handelsagentur.
Lagrum: 28 § lagen (1991:351) om handelsagentur
Rättsfall: -
Sökord:
• Handelsagentur
• Avgångsvederlag
• Analogisk lagtillämpning


07

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2062-06 Avdelning: 2
Referat: NJA 2007 s. 709 (alt. NJA 2007:86)
Avgörandedatum: 2007-10-23
Rubrik: Överlåtaren av en bostadsrätt hade skött det s.k. inre underhållet på ett sådant sätt att det orsakat skada på bostadsrättsföreningens fastighet utanför lägenhetens gränser. Förvärvare av bostadsrätten har inte ansetts ersättningsskyldiga mot bostadsrättsföreningen för skadan.
Lagrum:
• 6 kap. 8 §, 7 kap. 4 §, 12 §, 12 a § och 16 a § bostadsrättslagen (1991:614)
• 12 kap. 38 § jordabalken (1970:994)
• 67 § köplagen (1990:931)
Rättsfall: -
Sökord:
• Skadeståndsskyldighet
• Bostadsrätt
• Inre underhåll

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2257-05 Avdelning: 1
Referat: NJA 2007 s. 513 (alt. NJA 2007:64)
Avgörandedatum: 2007-07-02
Rubrik: Fråga om rätten till ersättning för skada enligt 7 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) innebär att en bostadsrättsförening är berättigad att av försäljningssumman erhålla betalning för ombudskostnader i ärende hos kronofogdemyndigheten om tvångsförsäljning.
Lagrum: 7 kap. 25 § och 8 kap. 2 §, 5 § och 7 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall:
• NJA 1994 s. 709
• NJA 1989 s. 251
• NJA 2002 s. 613
Sökord:
• Bostadsrättsförening
• Ombudskostnad
• Tvångsförsäljning

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T228-07 Avdelning: 2
Referat: NJA 2007 s. 382 (alt. NJA 2007:48)
Avgörandedatum: 2007-05-31
Rubrik: Fråga om föräldrarnas samarbetsproblem är av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte kan anses vara bäst för barnet.
Lagrum: 6 kap. 2 a § och 5 § föräldrabalken (1949:381)
Rättsfall:
• NJA 1999 s. 451
• NJA 2000 s. 345
• NJA 2006 s. 26
Sökord:
• Vårdnad
• Gemensam vårdnad

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T228-07 Avdelning: 2
Referat: NJA 2007 s. 382 (alt. NJA 2007:48)
Avgörandedatum: 2007-04-17
Rubrik: Rättshjälp har beviljats för process i tredje instans, sedan beloppet i befintlig rättsskyddsförsäkring förbrukats.
Lagrum: 9 § och 34 § rättshjälpslagen (1996:1619)
Rättsfall: NJA 2000 s. 400
Sökord:
• Rättshjälp
• Rättsskyddsförsäkring

- 05 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2233-05 Avdelning: 1
Referat: NJA 2007 s. 120 (alt. NJA 2007:18)
Avgörandedatum: 2007-02-21
Rubrik: Upplåtelse har underkänts som servitut på grund av omfattningen av driftsmomentet i de förpliktelser som åvilat den tjänande fastigheten.
Lagrum: 14 kap. 1 § jordabalken (1970:994)
Rättsfall: -
Sökord:
• Inskrivning
• Anläggning
• Drift
• Underhåll
• Servitut


08

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö4023-05 Avdelning: 1
Referat: NJA 2006 s. 732 (alt. NJA 2006:87)
Avgörandedatum: 2006-12-27
Rubrik: Begreppet vattenledningsskada i 7 kap. 12 § tredje stycket bostadsrättslagen (1991:614) omfattar inte skada till följd av läckage av vatten från ledningar och anordningar för värme.
Lagrum:
• 7 kap. 12 § 3 st. bostadsrättslagen (1991:614)
• 56 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall: -
Sökord:
• Vattenledningsskada
• Bostadsrätt

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2131-05 Avdelning: 2
Referat: NJA 2006 s. 678 (alt. NJA 2006:83)
Avgörandedatum: 2006-12-20
Rubrik: Bestämmelserna i 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ansetts analogt tillämpliga i ett fall gällande en samägd arrenderätt där lagstiftningen inte tillhandahåller någon annan metod för att lösa konflikter mellan samägarna.
Lagrum: 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
Rättsfall:
• NJA 1945 s. 341
• NJA 1960 s. 454
• NJA 1980 s. 547
• NJA 1986 s. 68
• NJA 1995 s. 478
• NJA 1998 s. 552
Sökord:
• Samäganderätt
• Arrende

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2348-06 Avdelning: 2
Referat: NJA 2006 s. 624 (alt. NJA 2006:74)
Avgörandedatum: 2006-11-27
Rubrik: Sedan en inskrivningsmyndighet beslutat om uppskov i ärende om anteckning av bostadsrättsförenings intresseanmälan om förvärv av två fastigheter för ombildning till bostadsrätt, har fastigheterna överlåtits genom rättshandling vars giltighet var beroende av myndighets godkännande enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.Inskrivningsmyndigheten har härefter antecknat föreningens anmälan med verkan från dagen för dess ingivande till myndigheten.
Anteckningsbeslutet har ansetts röra överlåtarens rätt på ett sådant sätt att han haft rätt att överklaga detta.
Lagrum: 19 kap. 32 § första stycket jordabalken (1970:994)
Rättsfall: NJA 1991 s. 488
Sökord:
• Överklagande
• Anteckning
• Intresseanmälan
• Bostadsrättsförening

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1509-05 Avdelning: 2
Referat: NJA 2006 s. 569 (alt. NJA 2006:65)
Avgörandedatum: 2006-10-16
Rubrik: Prövning av rimlighetskriteriet i 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) (I och II). Tillika fråga om en tillämpning av 8 § rättshjälpslagen i en gränsöverskridande tvist är förenlig med det s.k. rättshjälpsdirektivet (2003/8/EG) (II).
Lagrum: 8 § rättshjälpslagen (1996:1619)
Rättsfall:
• NJA 1982 s. 175 I
• NJA 1999 s. 465
• NJA 2004 s. 276
Sökord:
• Rättshjälp
• Avtalsvillkor
• Rimlighetsprövning
• Vårdnadsmål
• Förhandsavgörande

- 05 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö3733-05 Avdelning: 2
Referat: NJA 2006 s. 569 (alt. NJA 2006:65)
Avgörandedatum: 2006-10-16
Rubrik: Prövning av rimlighetskriteriet i 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) (I och II). Tillika fråga om en tillämpning av 8 § rättshjälpslagen i en gränsöverskridande tvist är förenlig med det s.k. rättshjälpsdirektivet (2003/8/EG) (II).
Lagrum:
• 8 § och 28 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619)
• 5 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
• Rådets direktiv (2003/8/EG) om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister (det s.k. rättshjälpsdirektivet)
Rättsfall:
• NJA 1982 s. 175 I
• NJA 1999 s. 465
• NJA 2004 s. 276
Sökord:
• Rättshjälp
• Avtalsvillkor
• Rimlighetsprövning
• Vårdnadsmål
• Förhandsavgörande

- 06 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö3903-03 Avdelning: 1
Referat: NJA 2006 s. 394 (alt. NJA 2006:45)
Avgörandedatum: 2006-06-14
Rubrik: Fråga om skyldighet för kronofogdemyndighet att lämna ny underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken.
Lagrum:
• 4 kap. 12 § utsökningsbalken (1981:774)
• 6 kap. 2 § utsökningsförordningen (1981:981)
Rättsfall: NJA 1971 s. 375
Sökord:
• Utmätning
• Underrättelse

- 07 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T279-04 Avdelning: 2
Referat: NJA 2006 s. 206 (alt. NJA 2006:26)
Avgörandedatum: 2006-04-11
Rubrik: Sambo, som efter separation bott kvar i en med andra parten samägd bostadsrättslägenhet i enlighet med domstolsförordnande, har ålagts att betala andra parten ersättning för nyttjandet.
Lagrum:
• 21 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
• 14 kap. 7 § första stycket 1 äktenskapsbalken (1987:230)
• 28 § första stycket sambolagen (2003:376)
Rättsfall: NJA 1968 s. 197
Sökord:
• Sambor
• Gemensam bostad
• Kvarboende
• Obehörig vinst


09

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2554-02 Avdelning: 2
Referat: NJA 2005 s. 342 (alt. NJA 2005:40)
Avgörandedatum: 2005-05-19
Rubrik: Fråga om en konkursborgenärs rätt till intervention i en rättegång om återvinning i konkurs där talan förs av en annan konkursborgenär.
Lagrum:
• 14 kap. 8 §, 9 § och 11 § rättegångsbalken (1942:740)
• 4 kap. 19 § konkurslagen (1987:672)
Rättsfall:
• NJA 1988 s. 433
• NJA 1985 s. 622
Sökord:
• Konkurs
• Intervention
• Återvinning
• Rättegångsförseelse

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö4111-02 Avdelning: 2
Referat: NJA 2005 s. 303 (alt. NJA 2005:36)
Avgörandedatum: 2005-05-02
Rubrik: Medan betalningsplanen löper efter ett beslut om skuldsanering får gäldenären väsentligt förbättrad ekonomi. Fråga vid omprövning av skuldsaneringen huruvida betalningstiden bör förlängas.
Lagrum: 8 § 4 stycket och 27 § 1 stycket 5 skuldsaneringslagen (1994:334)
Rättsfall: -
Sökord:
• Skuldsanering
• Betalningsplan
• Omprövning

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö407-05 Avdelning: 2
Referat: NJA 2005 s. 29 (alt. NJA 2005:7)
Avgörandedatum: 2005-02-07
Rubrik: Fråga, i anledning av ett yrkande om interimistisk kvarstad, huruvida omständigheterna är sådana att fara i dröjsmål kan anses föreligga. 15 kap. 5 § 3 stycket rättegångsbalken.
Lagrum: 15 kap. 1 § och 5 § tredje stycket rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall: NJA 1999 s. 644
Sökord:
• Kvarstad
• Fara i dröjsmål
• Interimistiskt beslut


10

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T471-04 Avdelning: 2
Referat: NJA 2004 s. 830 (alt. NJA 2004:93)
Avgörandedatum: 2004-12-27
Rubrik: Skadestånd för sveda och värk har ansetts omfattat av rätten till ersättning enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614) jämförd med 2 § samma kap.
Lagrum: 7 kap. 2 § och 4 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: NJA 1934 s. 190
Sökord:
• Skadestånd
• Bostadsrätt
• Sveda och värk
• Personskada

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö4510-03 Avdelning: 1
Referat: NJA 2004 s. 542 (alt. NJA 2004:59)
Avgörandedatum: 2004-10-06
Rubrik: På en fastighet, som inte förvärvats för sambors gemensamma boende, har under samboförhållandes bestånd till en befintlig byggnad uppförts en tillbyggnad, avsedd för sådant ändamål. Fråga om tillbyggnaden, hela byggnaden eller fastigheten skall ingå i bodelning efter samboförhållandets upphörande.
Lagrum:
• 2 kap. 1 § jordabalken (1970:994)
• 2 § och 5 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
• 7 kap. 4 § äktenskapsbalken (1987:230)
Rättsfall: -
Sökord:
• Sambo
• Bodelning
• Gemensam bostad
• Fast egendom
• Fastighet
• Byggnad

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: B3811-03 Avdelning: 1
Referat: NJA 2004 s. 510 (alt. NJA 2004:55)
Avgörandedatum: 2004-08-30
Rubrik: Grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening? Även fråga om tillämpning av dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i protokoll nr 7 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (I = B 3811-03 och II B 4661-03).
Lagrum:
• 5 § skattebrottslagen (1971:69)
• Artikel 4 i protokoll nr 7 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)
Rättsfall:
• NJA 1983 s. 374
• NJA 2000 s. 622
• RÅ 2002 ref. 79
• Europadomstolens dom den 23 juli 2002 i målet Janosevic mot Sverige, ECHR 2002-VII
• Europadomstolens dom den 23 juli 2002 i målet Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, ej publicerad i rättsfallssamlingen
• Europadomstolens dom den 2 juli 2002 i målet Göktan mot Frankrike, ECHR 2002-V
• Europadomstolens dom den 29 maj 2001 i målet Franz Fischer mot Österrike, ej publicerad i rättsfallssamlingen
Sökord:
• Vårdslös skatteuppgift
• Europakonventionen
• Grov oaktsamhet
• Ne bis in idem
• Oaktsamhet
• Skattetillägg

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: B4661-03 Avdelning: 1
Referat: NJA 2004 s. 510 (alt. NJA 2004:55)
Avgörandedatum: 2004-08-30
Rubrik: Grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening? Även fråga om tillämpning av dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i protokoll nr 7 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (I = B 3811-03 och II = B 4661-03).
Lagrum:
• 5 § skattebrottslagen (1971:69)
• Artikel 4 i protokoll nr 7 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)
Rättsfall:
• NJA 1983 s. 374
• NJA 2000 s. 622
• RÅ 2002 ref. 79
• Europadomstolens dom den 23 juli 2002 i målet Janosevic mot Sverige, ECHR 2002-VII
• Europadomstolens dom den 23 juli 2002 i målet Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, ej publicerad i rättsfallssamlingen
• Europadomstolens dom den 2 juli 2002 i målet Göktan mot Frankrike, ECHR 2002-V
• Europadomstolens dom den 29 maj 2001 i målet Franz Fischer mot Österrike, ej publicerad i rättsfallssamlingen
Sökord:
• Europakonventionen
• Grov oaktsamhet
• Ne bis in idem
• Oaktsamhet
• Skattetillägg
• Vårdslös skatteuppgift

- 05 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T3584-01 Avdelning: 2
Referat: NJA 2004 s. 499 (alt. NJA 2004:54)
Avgörandedatum: 2004-07-12
Rubrik: Preskription av hyresfordran. (Jfr NJA 2002 s.358)
Lagrum: 5 § och 8 § preskriptionslagen (1981:130)
Rättsfall: NJA 2002 s. 358
Sökord:
• Preskription
• Hyresfordran

- 06 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2565-02 Avdelning: 1
Referat: NJA 2004 s. 397 (alt. NJA 2004:43)
Avgörandedatum: 2004-06-15
Rubrik: En make har till den andra maken överlåtit en fritidsfastighet som hade förvärvats för makarnas gemensamma bruk.
Talan av en borgenär till den överlåtande maken om att den maken haft dold samäganderätt i fastigheten har ogillats då borgenären inte visat att makarnas syfte vid överlåtelsen varit att de skulle äga fastigheten gemensamt.
Lagrum: 4 kap. 23 § utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall:
• NJA 1980 s. 705
• NJA 1981 s. 693
• NJA 1982 s. 589
• NJA 2002 s. 142
Sökord:
• Dold samäganderätt
• Utmätning

- 07 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2407-03 Avdelning: 1
Referat: NJA 2004 s. 373 (alt. NJA 2004:40)
Avgörandedatum: 2004-06-10
Rubrik: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning (I och II). 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken. (Jfr NJA 1989 s. 409 I - IV)
Lagrum: 5 kap. 1 § 6 p. utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall:
• NJA 1987 s. 575 I och II
• NJA 1989 s. 409 I-IV
• NJA 1990 s. 261
• NJA 1995 s. 478
Sökord:
• Utmätning
• Bostadsrätt
• Beneficium

- 08 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö4076-03 Avdelning: 1
Referat: NJA 2004 s. 373 (alt. NJA 2004:40)
Avgörandedatum: 2004-06-10
Rubrik: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning (I och II). 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken. (Jfr NJA 1989 s. 409 I - IV)
Lagrum: 5 kap. 1 § 6 p. utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall:
• NJA 1987 s. 575 I och II
• NJA 1989 s. 409 I- IV
• NJA 1990 s. 261
• NJA 1995 s. 478
Sökord:
• Utmätning
• Bostadsrätt
• Beneficium


11

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T1581-02 Avdelning: 2
Referat: NJA 2003 s. 650 (alt. NJA 2003:94)
Avgörandedatum: 2003-12-22
Rubrik: Fråga om ett skriftligt avtal mellan sambor kan tilläggas den innebörden att deras andelar i den gemensamma bostaden inte skall fördelas genom bodelning och, när avtalet befinnes inte ha den innebörden, om det är oskäligt att värdet av andelarna i bostaden delas lika mellan samborna.
Lagrum:
• 5 § andra stycket och 9 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
• 9 § och 15 § sambolagen (2003:376)
Rättsfall: -
Sökord:
• Sambor
• Bodelning
• Bostadsrätt

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1512-02 Avdelning: 1
Referat: NJA 2003 s. 125 (alt. NJA 2003:19)
Avgörandedatum: 2003-04-03
Rubrik: Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.
Lagrum:
• 2 §, 3 § och 4 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
• 19 kap. 16 § jordabalken. (1970:994)
Rättsfall: -
Sökord:
• Fast egendom
• Anteckning
• Inskrivning
• Fastighetsregister
• Intresseanmälan
• Bostadsrätt
• Hyresrätt


12

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2877-00 Avdelning: 1
Referat: NJA 2002 s. 142 (alt. NJA 2002:18)
Avgörandedatum: 2002-03-20
Rubrik: S.k. dold samäganderätt, som i rättspraxis har godtagits i vissa situationer av familjerättslig karaktär, har ansetts inte kunna uppkomma i en relation mellan två juridiska personer (bostadsrättsföreningar). (Jfr t.ex. NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och NJA 1982 s. 589)
Lagrum: -
Rättsfall:
• NJA 1960 s. 454
• NJA 1980 s. 705
• NJA 1981 s. 693
• NJA 1982 s. 589
• NJA 1985 s. 615
• NJA 1993 s. 324
Sökord:
• Dold äganderätt
• Dold
• Samäganderätt
• Bostadsrättsförening
• Avtalstolkning

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2667-00 Avdelning: 1
Referat: NJA 2002 s. 3 (alt. NJA 2002:1)
Avgörandedatum: 2002-01-02
Rubrik: Fråga om en bostadsrätt som förvärvats av sambor i bådas namn för att användas som deras gemensamma bostad kunde anses i sin helhet tillhöra ena sambon.
Lagrum: -
Rättsfall: NJA 1992 s. 163
Sökord:
• Samäganderätt
• Bostadsrätt
• Dold äganderätt


13

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö4913-99 Avdelning: 2
Referat: NJA 2001 s. 404 (alt. NJA 2001:59)
Avgörandedatum: 2001-06-12
Rubrik: En part har först i hovrätten ansökt om editionsföreläggande avseende vissa handlingar. Eftersom parten inte anfört någon omständighet som utgjort giltig ursäkt för dennes underlåtenhet att redan i tingsrätten åberopa handlingarna, har dessa ansetts inte kunna få betydelse som bevis i målet och ansökningen har därför avslagits.
Lagrum: 38 kap. 2 § och 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall: -
Sökord:
• Edition
• Preklusion av bevisning

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T339-99 Avdelning: 1
Referat: NJA 2001 s. 292 (alt. NJA 2001:42)
Avgörandedatum: 2001-05-09
Rubrik: Sedan fastighetsköpare deponerat en handpenning hos fastighetsmäklare, har mäklaren - trots att köparen hävt köpet - redovisat handpenningen till säljaren. Fråga huruvida mäklaren är skyldig att betala handpenningbeloppet till köparen, fastän tvist råder mellan köparen och säljaren om hävningsrätten och oavsett om redovisningen till säljaren orsakat köparen skada.
Lagrum:
• 1 § lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
• Lagen (1944:181) om redovisningsmedel
• 12 § fastighetsmäklarlagen (1995:400)
• 29 § och 30 § lagen (1936:81) om skuldebrev
Rättsfall: -
Sökord:
• Handpenning
• Deposition
• Nedsättning
• Mäklare
• Betalning
• Redovisningsmedel

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T3213-98
Referat: NJA 2001 s. 241 (alt. NJA 2001:33)
Avgörandedatum: 2001-04-19
Rubrik: Fråga om bostadsrättshavare utan bostadsrättsföreningens samtycke upplåtit hela lägenheten i andra hand och därmed förverkat sin nyttjanderätt.
Lagrum: 7 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Förverkande
• Andrahandsupplåtelse
• Sublokation

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T3328-97 Avdelning: 1
Referat: NJA 2001 s. 241 (alt. NJA 2001:33)
Avgörandedatum: 2001-04-19
Rubrik: Fråga om bostadsrättshavare utan bostadsrättsföreningens samtycke upplåtit hela lägenheten i andra hand och därmed förverkat sin nyttjanderätt.
Lagrum: 7 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Förverkande
• Upplåtelse i andra hand
• Sublokation

- 05 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T3832-98 Avdelning: 1
Referat: NJA 2001 s. 75 (alt. NJA 2001:13)
Avgörandedatum: 2001-02-26
Rubrik: Avtal upprättat i skriftlig form avseende överlåtelse av ännu inte upplåten bostadsrätt har ansetts bindande mellan parterna.
Lagrum: 6 kap. 4 § och 5 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall:
• NJA 1992 s. 66
• NJA 1994 s. 130
Sökord:
• Överlåtelse
• Bostadsrätt


14

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T1801-99 Avdelning: 2
Referat: NJA 2000 s. 380 (alt. NJA 2000:60)
Avgörandedatum: 2000-07-13
Rubrik: En biträdande jurist vid en advokatbyrå har gjort sig skyldig till bedrägeri mot en utomstående. Fråga om handlandet har skett i tjänsten och därmed kunnat föranleda principalansvar enligt 3 kap 1 § skadeståndslagen (1972:207).
Lagrum: 3 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)
Rättsfall: -
Sökord:
• Advokatbyrå
• Principalansvar
• Skadestånd
• Biträdande jurist


15

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö664-99
Referat: NJA 1999 s. 729 (alt. NJA 1999:99)
Avgörandedatum: 1999-11-24
Rubrik: Hovrätts underlåtenhet att hålla muntlig förhandling i mål om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts utgöra domvilla.
Lagrum:
• Artikel 6 i europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)
• 5 § 1 st. lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
• 52 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)
• 7 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
• 50 kap. 23 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall: NJA 1997 s. 597
Sökord:
• Domvilla
• Tilltrosregeln
• Hovrätt
• Muntlig förhandling

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2112-96
Referat: NJA 1999 s. 656 (alt. NJA 1999:86)
Avgörandedatum: 1999-10-26
Rubrik: Rättegångshinder på grund av res judicata?
Lagrum: 17 kap. 11 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall:
• NJA 1965 s. 94
• NJA 1977 s. 618
• NJA 1984 s. 733
• NJA 1987 s. 707
• NJA 1994 s. 23
• NJA 1995 s. 610
• NJA 1999 s. 520
Sökord:
• Rättegångshinder
• Res judicata
• Rättskraft

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö456-98
Referat: NJA 1999 s. 610 (alt. NJA 1999:78)
Avgörandedatum: 1999-10-04
Rubrik: Fråga om omfattningen av en bostadsrättsförenings legala panträtt avseende fordran på obetald årsavgift efter en tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614).
Lagrum:
• 6 kap. 7 § bostadsrättslagen (1991:614)
• 7 kap. 16 a § bostadsrättslagen (1991:614)
• 8 kap. 5 § första st. bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Panträtt
• Tvångsförsäljning
• Nyttjanderätt

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: B125-98
Referat: NJA 1999 s. 362 (alt. NJA 1999:50)
Avgörandedatum: 1999-06-09
Rubrik: Tilltalad, som i HovR:n dömts till åtta månaders fängelse för bl a försök till grov misshandel, har överklagat domen vad gäller ansvar, påföljd och skadestånd. Fråga om HovR:n med stöd av 51 kap 21 § sista stycket RB kunnat avgöra målet trots att den tilltalade inställt sig endast genom ombud.
Lagrum:
• 21 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
• 46 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
• 51 kap. 16 § rättegångsbalken (1942:740)
• 51 kap. 21 § rättegångsbalken (1942:740)
• 59 kap. 1 § första st. 4 rättegångsbalken (1942:740)
• Artikel 6 i europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)
Rättsfall: NJA 1983 s. 401
Sökord:
• Rättegångsfel
• Huvudförhandling
• Utevaro
• Personlig inställelse

- 05 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T3485-96
Referat: NJA 1999 s. 171 (alt. NJA 1999:22)
Avgörandedatum: 1999-03-31
Rubrik: En bostadsrättsförenings stadgar innehöll bestämmelse om avgäld till en regional organisation som föreningen tillhörde. Fråga om skyldighet att betala avgäld sedan föreningen ändrat sina stadgar och utträtt ur organisationen.
Lagrum:
• Bostadsrättslagen (1991:614)
• Rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Avgäld
• Föreningsstadgar
• Medlemsavgift
• Föreningsstadgar

- 06 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö36-98
Referat: NJA 1999 s. 166 (alt. NJA 1999:21)
Avgörandedatum: 1999-03-31
Rubrik: Internationella rättsförhållanden. Fråga om svensk domsrätt i mål avseende vårdnaden om barn.
Lagrum: 6 kap. föräldrabalken (1949:381)
Rättsfall:
• NJA 1993 s. 65
• NJA 1995 s. 241
• NJA 1995 s. 770
• NJA 1974 s. 390
• NJA 1983 s. 359
• NJA 1987 s. 600
• NJA 1988 s. 538
Sökord:
• Vårdnad
• Hemvist
• Svensk domsrätt
• Forum
• Internationella rättsförhållanden

- 07 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2957-98
Referat: NJA 1999 s. 159 (alt. NJA 1999:20)
Avgörandedatum: 1999-03-30
Rubrik: Förbudet enligt 15 kap. 6 § föräldrabalken för en förmyndare, god man eller förvaltare att för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente har ansetts analogt tillämpligt på avstående från förvärv genom förmånstagarförordnande vid försäkring
Lagrum:
• 15 kap. 6 § föräldrabalken (1949:381)
• 15 kap. 1 § 3 st. föräldrabalken (1949:381)
Rättsfall:
• NJA 1971 s. 587
• NJA 1983 s. 791
Sökord:
• Arvsskatt
• Förmyndare
• Avstående
• Förmånstagarförordnande


16

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T4166-97
Referat: NJA 1998 s. 792 (alt. NJA 1998:119)
Avgörandedatum: 1998-12-11
Rubrik: Fråga om rätt till prisavdrag vid köp av bostadsrätt när det fanns ohyra i lägenheten vid tillträdet. 37 och 38 §§ köplagen.
Lagrum:
• 37 § köplagen (1990:931)
• 38 § köplagen (1990:931)
Rättsfall: -
Sökord:
• Köp av lös egendom
• Bostadsrätt
• Prisavdrag

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö5743-96
Referat: NJA 1998 s. 757 (alt. NJA 1998:116)
Avgörandedatum: 1998-12-04
Rubrik: Fråga om värdet av de olika tvisteföremålen skall sammanräknas vid tillämpning av kravet på prövningstillstånd i HovR enligt 49 kap 12 § 1 st RB, när talan förs mot fyra borgensmän som i separata förbindelser åtagit sig ansvar var och en för visst delbelopp av samma skuld.
Lagrum:
• 14 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)
• 49 kap. 12 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall:
• NJA 1996 s. 14
• NJA 1996 s. 393
• NJA 1997 s. 793
Sökord:
• Prövningstillstånd i hovrätt
• Kumulation
• Borgen

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö983-97
Referat: NJA 1998 s. 552 (alt. NJA 1998:83)
Avgörandedatum: 1998-10-14
Rubrik: Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ansetts i sina väsentliga delar vara analogt tillämplig på ett bostadsarrende avseende mark med arrendatorerna tillhörig byggnad.
Lagrum: 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
Rättsfall:
• NJA 1916 s. 104
• NJA 1984 s. 45
• NJA 1995 s. 478
Sökord:
• Bostadsarrende
• Arrende
• Samäganderätt

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2785-97
Referat: NJA 1998 s. 462 (alt. NJA 1998:72)
Avgörandedatum: 1998-07-03
Rubrik: Fråga om priset på en överlåten bostadsrätt är tillräckligt noggrant angivet för att överlåtelseavtalet skall anses giltigt.
Lagrum:
• 6 kap. 4 § 1 st. bostadsrättslagen (1991:614)
• 6 kap. 5 § 3 st. bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Formkrav
• Köpeskilling
• Överlåtelse

- 05 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö598-97
Referat: NJA 1998 s. 443 (alt. NJA 1998:70)
Avgörandedatum: 1998-06-24
Rubrik: I ärende om utmätning för uttagande av bl a böter och skatt har staten ansetts inte kunna med tillämpning av 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden få ersättning från motparten för sina kostnader i ärendet.
Lagrum: 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden
Rättsfall: -
Sökord:
• Domstolsärende
• Utmätning
• Rättegångskostnad
• Böter
• Skatt

- 06 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö4004-97
Referat: NJA 1998 s. 400 (alt. NJA 1998:62)
Avgörandedatum: 1998-06-12
Rubrik: Fråga om förutsättningar för tvångsförsäljning av bostadsrätt föreligger, när bostadsrättshavare som sagts upp på grund av bristande betalning av årsavgift invänder att avgiften inte betalats på grund av hinder och men i nyttjanderätten. 7 kap 30 § och 8 kap 4 § bostadsrättslagen (1991:614).
Lagrum:
• 7 kap. 30 § bostadsrättslagen (1991:614)
• 8 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Tvångsförsäljning
• Avgift

- 07 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T3429-95
Referat: NJA 1998 s. 343 (alt. NJA 1998:54)
Avgörandedatum: 1998-06-09
Rubrik: En person undertecknade ett överlåtelseavtal för ett aktiebolag under bildande. Han har gjort gällande att han därvid handlat som företrädare för ett annat bolag såsom stiftare. Då detta förhållande inte framgått av avtalet eller på annat sätt har han ansetts personligen ansvarig för förpliktelser på grund av avtalet.
Lagrum:
• 2 kap. 13 § aktiebolagslagen (1975:1385)
• 16 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385)
Rättsfall: -
Sökord:
• Aktiebolag
• Rättskapacitet
• Skadestånd

- 08 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2023-95
Referat: NJA 1998 s. 153 (alt. NJA 1998:25)
Avgörandedatum: 1998-03-24
Rubrik: Föreningsstämman i en bostadsrättsförening beslöt enligt stämmoprotokoll om ändring av i den ekonomiska planen angivna grundavgifter. Fråga dels om beslutet fattats med erforderlig majoritet dels om beslutet stred mot den s k likhetsprincipen och generalklausulen i 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
Lagrum:
• 57 § bostadsrättslagen (1971:479)
• 60 § bostadsrättslagen (1971:479)
• 7 kap. 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Rättsfall: -
Sökord:
• Avgift
• Bostadsrätt
• Bostadsrättsförening
• Klander
• Likhetsprincipen


17

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2985-93
Referat: NJA 1997 s. 674 (alt. NJA 1997:113)
Avgörandedatum: 1997-10-15
Rubrik: Med anledning av att ett samboförhållande upphört förrättades bodelning avseende en bostadsrättslägenhet. Den tillskiftades ena parten mot att andra parten skulle erhålla ett kontantbelopp. Värdet på bostadsrätten har bestämts med ledning av prisförhållandena vid bodelningsförrättningen. Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) på bodelningslikviden har ansetts skola utgå för tiden till dess dom i klandermålet vinner laga kraft.
Lagrum:
• 5 § räntelagen (1975:635)
• 10 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
• 11 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
• 2 § räntelagen (1975:635)
Rättsfall: NJA 1983 s. 635
Sökord:
• Bodelning
• Ränta
• Sambo
• Värdering

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T474-96
Referat: NJA 1997 s. 347 (alt. NJA 1997:69)
Avgörandedatum: 1997-05-29
Rubrik: En bostadsrätt har sålts till en person som anvisats av fastighetsmäklare. Denne har med hänsyn till att försäljningen kommit till stånd avsevärd tid efter det att förmedlingsavtalet uppsagts och till omständigheterna i övrigt inte ansetts berättigad att uppbära mäklarprovision.
Lagrum:
• 15 § 2 st. lagen (1984:81) om fastighetsmäklare
• 21 § 1 st. fastighetsmäklarlagen (1995:400)
Rättsfall:
• NJA 1975 s. 748
• NJA 1981 s. 259
• NJA 1985 s. 219
Sökord:
• Fastighetsmäklare
• Provision
• Bostadsrätt

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T3278-96
Referat: NJA 1997 s. 299 (alt. NJA 1997:61)
Avgörandedatum: 1997-05-16
Rubrik: Uttrycket närstående i 12 § 6 st förmånsrättslagen (1970:979) i dess lydelse före d 1 juni 1997 har i ett mål om lönegaranti ansetts avse endast fysiska personer.
Lagrum: 12 § 6 st. förmånsrättslagen (1970:979)
Rättsfall: NJA 1983 s. 713 II
Sökord:
• Närstående
• Fysisk person
• Förmånsrätt
• Lönegaranti

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T735-96
Referat: NJA 1997 s. 201 (alt. NJA 1997:42)
Avgörandedatum: 1997-04-02
Rubrik: En såsom bodelningsavtal betecknad handling, vari makar innan talan väckts om äktenskapsskillnad förklarat sig träffa överenskommelse om delning av egendom i boet, har ansetts som ett föravtal och inte som ett bodelningsavtal.
Lagrum: 9 kap. 13 § äktenskapsbalken (1987:230)
Rättsfall: NJA 1985 s. 432
Sökord:
• Bodelning
• Föravtal

- 05 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T1402-94
Referat: NJA 1997 s. 127 (alt. NJA 1997:27:1)
Avgörandedatum: 1997-03-11
Rubrik: Fastighetsmäklare har, i fall då en köpare är beroende av att beviljas lån eller få överta lån för att kunna betala köpeskillingen, i princip ansetts skyldig att verka för att köpets giltighet villkoras av att lån beviljas eller får övertas. (Avser även mål T 5272/94 avgjort samma dag.)
Lagrum:
• 10 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare
• 13 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare
• 14 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare
• 16 § fastighetsmäklarlagen (1995:400)
• 19 § fastighetsmäklarlagen (1995:400)
• 20 § fastighetsmäklarlagen (1995:400)
Rättsfall: -
Sökord:
• Mäklare
• Fastighetsmäklare
• Försumlighet
• Köpeavtal
• Köpevillkor
• Lån
• Oaktsamhet
• Skadestånd

- 06 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2173-96
Referat: NJA 1997 s. 39 (alt. NJA 1997:10)
Avgörandedatum: 1997-02-10
Rubrik: Ett av en bank helägt fastighetsaktiebolag har ålagts att betala dubbel stämpelskatt.
Lagrum: 8 § 2 st. 3 lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Rättsfall: -
Sökord:
• Stämpelskatt
• Kreditinstitut
• Bank

- 07 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T2080-95
Referat: NJA 1997 s. 5 (alt. NJA 1997:2)
Avgörandedatum: 1997-01-16
Rubrik: Fråga huruvida avtal om upplåtelse av bostadsrätt är overksamt på grund av bristande förutsättningar.
Lagrum: -
Rättsfall:
• NJA 1981 s. 269
• NJA 1985 s. 178
Sökord:
• Förutsättningsläran
• Ogiltighet
• Bostadsrätt
• Bostadsrättsförening
• Avtal


18

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö3357-95
Referat: NJA 1996 s. 679 (alt. NJA 1996:111)
Avgörandedatum: 1996-11-15
Rubrik: Talan mot en bostadsrättsförening beträffande ett beslut i en sådan fråga som avses i 9 kap 16 § 1 st. 2 bostadsrättslagen (1991:614) har ansetts kunna väckas enligt 7 kap 17 § 3 st 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar senare än tre månader från dagen för beslutet.
Lagrum:
• 7 kap. 17 § 3 st. 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
• 9 kap. 16 § 1 st. 2 bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrättsförening
• Frist
• Preskription

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö3711-94
Referat: NJA 1996 s. 433 (alt. NJA 1996:69)
Avgörandedatum: 1996-07-08
Rubrik: I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från lokal gjordes av innehavaren gällande att lokalen innehades med bostadsrätt, Hyresnämnden fann i sitt beslut att lokalen innehades med hyresrätt och medgav uppskov med avflyttningen. Frågan huruvida lägenheten innehades med bostadsrätt har ansetts inte omfattas av rättskraften hos hyresnämndens beslut. 22 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.
Lagrum:
• 4 § 1 st. 2 lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
• 12 kap. 59 § jordabalken (1970:994)
• 22 § 1 st. lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Rättsfall:
• NJA 1980 s. 203
• NJA 1986 s. 187
Sökord:
• Rättskraft
• Hyresrätt
• Bostadsrätt
• Preliminärfråga
• Lokal
• Uppskov


19

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T3749-94
Domsnummer: DT181-95
Referat: NJA 1995 s. 613 (alt. NJA 1995:94)
Avgörandedatum: 1995-11-10
Rubrik: Fråga om överlåtelse av andel i bostadsförening mot särskild ersättning stred mot förbudet i 12 kap 65 § JB.
Lagrum:
• 12 kap. 65 § jordabalken (1970:994)
• 10 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare
• 14 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare
Rättsfall: -
Sökord:
• Andelsrätt
• Bostadsrätt
• Bostadsförening
• Fastighetsmäklare
• Hyresrätt

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö246-95
Domsnummer: SÖ138-95
Referat: NJA 1995 s. 478 (alt. NJA 1995:74)
Avgörandedatum: 1995-09-07
Rubrik: Lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt har ansetts i sina väsentliga delar vara analogt tillämplig på bostadsrätt.
Däremot har den s k indragningsregeln i 8 kap 8 § UB ansetts inte kunna analogt tillämpas vid utmätning av andel i bostadsrätt.
Lagrum:
• 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
• 5 kap. 1 § utsökningsbalken (1981:774)
• 8 kap. 8 § utsökningsbalken (1981:774)
• 7 kap. 5 § äktenskapsbalken (1987:230)
• 17 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
Rättsfall: -
Sökord:
• Samäganderätt
• Bostadsrätt
• Utmätning

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö759-94
Domsnummer: SÖ8-95
Referat: NJA 1995 s. 22 (alt. NJA 1995:5)
Avgörandedatum: 1995-02-01
Rubrik: Bestämmelse om stämpelskatt har vid vissa angivna förhållanden ansetts böra tolkas på det sätt som är mest gynnsamt för den skattskyldige. Erkännande som allmännyttigt bostadsföretag ger därför rätt till enkel stämpelskatt i fråga om förvärv som skett före utgången av år 1993, trots att möjligheten att meddela nya sådana erkännanden upphörde att gälla vid utgången av år 1991.
Lagrum: 8 § andra st. 2 lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Rättsfall: -
Sökord:
• Stämpelskatt
• Allmännyttigt bostadsföretag


20

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1822-93
Domsnummer: SÖ270-94
Referat: NJA 1994 s. 668 (alt. NJA 1994:120)
Avgörandedatum: 1994-11-23
Rubrik: Ett kreditinstitut förvärvade panträtt i en bostadsrätt, som därefter såldes till en ny innehavare. Frågan huruvida panträtten bestått har bedömts med hänsyn till vad bostadsrättsföreningen - i samband med försäljningen eller efteråt - genom lämnade underrättelser fått veta eller haft skäl att utgå från.
Lagrum:
• 10 § 3 lagen (1936:81) om skuldebrev
• 31 § lagen (1936:81) om skuldebrev
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Skuldebrev
• Panträtt
• Underrättelse
• Denuntiation
• Pantsättning

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T193-91
Domsnummer: DT71-94
Referat: NJA 1994 s. 130 (alt. NJA 1994:28)
Avgörandedatum: 1994-03-16
Rubrik: I ett avtal som ingåtts mellan en bostadsrättshavare och annan än bostadsrättsföreningen har intagits en klausul innebärande hembudsskyldighet. Fråga om klausulen är giltig och, då detta befunnits vara fallet, om den kan anses oskälig enligt 36 § avtalslagen.
Lagrum:
• 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614)
• 6 kap. 5 § bostadsrättslagen (1991:614)
• 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
• 2 § lagen (1985:206) om viten
• 11 a § bostadsrättslagen (1971:479)
• 12 a § bostadsrättslagen (1971:479)
• 2 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: NJA 1992 s. 66
Sökord:
• Oskäligt avtalsvillkor
• Bostadsrätt
• Hembudsskyldighet
• Vite
• Avtal


21

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T397-91
Domsnummer: DT606-93
Referat: NJA 1993 s. 560 (alt. NJA 1993:101)
Avgörandedatum: 1993-10-28
Rubrik: Gåva av bostadsrätt har ansetts bli fullbordad i förhållande till givaren först då föreningen underrättas om gåvan.
Lagrum: 3 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Rättsfall:
• NJA 1941 s. 680
• NJA 1971 s. 66
Sökord:
• Gåva
• Bostadsrätt
• Denuntiation

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö2471-92
Domsnummer: SÖ511-93
Referat: NJA 1993 s. 507 (alt. NJA 1993:89)
Avgörandedatum: 1993-09-27
Rubrik: Talan om fastställelse inför kommande bodelning av om make vid tidpunkten för väckande av talan om äktenskapsskillnad varit innehavare av bostadsrätt har ansetts kunna enligt 13 kap 2 § RB upptas till prövning.
Lagrum:
• 9 kap. 2 § 1 st. äktenskapsbalken (1987:230)
• 13 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall:
• NJA 1969 s. 132
• NJA 1976 s. 656
Sökord:
• Fastställelsetalan
• Bodelning
• Bostadsrätt

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T203-90
Domsnummer: DT485-93
Referat: NJA 1993 s. 436 (alt. NJA 1993:82)
Avgörandedatum: 1993-09-14
Rubrik: Den omständigheten, att en säljare tillbakavisat och bemött de anmärkningar köparen framställt rörande den överlåtna egendomens beskaffenhet, har inte ansetts hindra säljaren från att senare invända att köparen reklamerat för sent. Dessutom fråga om, dels vilken betydelse som skulle tillmätas en uppgift intagen i köpeavtalets ingress, dels huruvida säljaren skulle anses ha friskrivit sig från ansvar för uppgiftens riktighet. 52 § lagen (1905:38 s 1) om köp och byte av lös egendom. 32 § avtalslagen.
Lagrum:
• 52 § lagen (1905:38 s. 1) om köp och byte av lös egendom
• 32 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Rättsfall:
• NJA 1914 s. 147
• NJA 1920 s. 178
• NJA 1920 A 557
• NJA 1922 A 165
• NJA 1920 A 255
• NJA 1922 A 498
• NJA 1923 A 498
• NJA 1924 A 472
• NJA 1930 A 352
• NJA 1930 A 431
• NJA 1945 A 261
• NJA 1946 A 216
Sökord:
• Köp av lös egendom
• Reklamation
• Avtal
• Friskrivning
• Förklaringsmisstag

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö615-91
Domsnummer: SÖ396-93
Referat: NJA 1993 s. 350 (alt. NJA 1993:70)
Avgörandedatum: 1993-07-05
Rubrik: Den som innehar en bostadsrättslägenhet i andra hand har ansetts kunna intervenera enligt 14 kap 9 § RB i en rättegång om förverkande av bostadsrättshavarens nyttjanderätt till lägenheten men inte få ställning som självständig intervenient enligt 14 kap 11 § 2 st RB. - Den som har förvärvat en självständig nyttjanderätt till en bostadsrättslägenhet har ansetts över huvud taget inte kunna intervenera enligt 14 kap 9 § RB i en rättegång om förverkande av bostadsrättshavarens nyttjanderätt till lägenheten.
Lagrum:
• 14 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)
• 14 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall:
• NJA 1961 s. 384
• NJA 1964 s. 500
Sökord:
• Intervention
• Nyttjanderätt


22

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T7-90
Domsnummer: DT671-92
Referat: NJA 1992 s. 773 (alt. NJA 1992:121)
Avgörandedatum: 1992-12-02
Rubrik: Make har på ett bankkonto satt in försäljningslikvider, vilka i hans hand utgjort hans enskilda egendom. På kontot fanns sedan tidigare av makarna insatta medel som ingick i deras giftorättsgods. Fråga om försäljningslikviderna genom insättningen förlorat sin karaktär av enskild egendom (prejudikatfrågedispens).
Lagrum: 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (1987:230)
Rättsfall: -
Sökord:
• Makars egendomsförhållanden
• Giftorätt
• Enskild egendom

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1653-89
Domsnummer: SÖ145-92
Referat: NJA 1992 s. 143 (alt. NJA 1992:22)
Avgörandedatum: 1992-03-06
Rubrik: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i entreprenadavtal mellan byggbolag och bostadsrättsförening. Tillika fråga om tillämpning av grunderna för 18 kap 3 § 2 st RB.
Lagrum:
• 34 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
• 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
• 18 kap. 3 § andra st. rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall:
• NJA 1981 s. 711
• NJA 1981 s. 1205
• NJA 1982 s. 800
• NJA 1982 s. 853
Sökord:
• Rättegångshinder
• Skiljeklausul
• Rättegångskostnad
• Entreprenad
• Avtal

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T320-89
Domsnummer: DT106-92
Referat: NJA 1992 s. 66 (alt. NJA 1992:11)
Avgörandedatum: 1992-02-19
Rubrik: Optionsavtal beträffande överlåtelse av bostadsrätt är bindande om det är upprättat i skriftlig form.
Lagrum: 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall:
• NJA 1977 s. 509
• NJA 1981 s. 897
• NJA 1984 s. 673
• NJA 1987 s. 726
• NJA 1990 s. 18
Sökord:
• Avtalsfrihet
• Bostadsrätt
• Optionsavtal
• Utfästelse
• Överlåtelse

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1346-91
Domsnummer: SÖ3-92
Referat: NJA 1992 s. 6 (alt. NJA 1992:2)
Avgörandedatum: 1992-01-07
Rubrik: Vid exekutiv försäljning av bostadsrätt för en oprioriterad fordran beaktades inte en fordran som var förenad med panträtt i bostadsrätten. Eftersom bostadsrätt inte kan vara föremål för exstinktivt godtrosförvärv, har panträtten ansetts bestå efter försäljningen. På talan av panthavaren har emellertid försäljningen upphävts. 8 kap 11 §, 9 kap 4 § 2 och 3 st samt 14 kap 1 § UB.
Lagrum:
• 8 kap. 11 § utsökningsbalken (1981:774)
• 9 kap. 4 § andra st. utsökningsbalken (1981:774)
• 9 kap. 4 § tredje st. utsökningsbalken (1981:774)
• 14 kap. 1 § utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall: NJA 1985 s. 304
Sökord:
• Bostadsrätt
• Exekutiv försäljning
• Godtrosförvärv
• Handpanträtt
• Panträtt
• Utmätning


23

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T425-90
Domsnummer: DT527-91
Referat: NJA 1991 s. 725 (alt. NJA 1991:124)
Avgörandedatum: 1991-12-13
Rubrik: Fråga om ersättningsskyldighet för fastighetsmäklare som vid förmedling av bostadsrätt lämnat felaktig uppgift om lägenhetsyta. 14 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare.
Lagrum:
• 10 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare
• 12 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare
• 14 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare
Rättsfall: -
Sökord:
• Skadestånd
• Fastighetsmäklare
• Bostadsrätt
• Lägenhetsyta

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T476-87
Domsnummer: DT474-91
Referat: NJA 1991 s. 604 (alt. NJA 1991:103)
Avgörandedatum: 1991-11-14
Rubrik: Fråga om överlåtelse av bostadsrätt utgjorde förfogande över kvarlåtenskap. 17 kap 3 § första meningen ÄB.
Lagrum:
• 6 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637)
• 7 kap. 4 § ärvdabalken (1958:637)
• 17 kap. 3 § ärvdabalken (1958:637)
Rättsfall:
• NJA 1971 s. 66
• NJA 1972 s. 487
Sökord:
• Arvsavtal
• Bostadsrätt

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T65-91
Domsnummer: DT440-91
Referat: NJA 1991 s. 574 (alt. NJA 1991:96)
Avgörandedatum: 1991-10-31
Rubrik: Fråga i mål om avhysning om en bostadsrättshavare i ett flerfamiljshus genom att så gott som dagligen öva pianospel i bostaden åsidosatt vad hon haft att iaktta för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.
Lagrum:
• 28 § bostadsrättslagen (1971:479)
• 7 kap. 9 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: NJA 1960 s. 670
Sökord:
• Bostadsrätt
• Förverkande av nyttjanderätt
• Förverkande
• Störning
• Avhysande

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T497-90
Domsnummer: DT14-91
Referat: NJA 1991 s. 343 (alt. NJA 1991:55)
Avgörandedatum: 1991-06-05
Rubrik: Innehavaren av bostadsrätten till en lokal som var avsedd att användas som "affär" har drivit en pizzeria i lokalen.
Det ändrade användningssättet har ansetts vara av avsevärd betydelse för bostadsrättsföreningen och andra bostadsrättshavare.
Nyttjanderätten har därför ansetts förverkad.
Lagrum:
• 33 § första st. 3 bostadsrättslagen (1971:479)
• 25 § bostadsrättslagen (1971:479)
• 6 § bostadsrättslagen (1991:614)
• 18 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Förverkande av bostadsrätt
• Lokal

- 05 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: B483-89
Domsnummer: DB1-91
Referat: NJA 1991 s. 163 (alt. NJA 1991:23)
Avgörandedatum: 1991-02-11
Rubrik: Fråga om ansvar för bostadsrättsförenings ordförande för vållande till annans död för att han av oaktsamhet underlåtit att stänga av en skadad hiss.
Lagrum: 3 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
Rättsfall: -
Sökord:
• Vållande till annans död
• Oaktsamhet
• Vållande
• Bostadsrättsförening
• Ordförande
• Hiss


24

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: B334-90
Domsnummer: DB37-90
Referat: NJA 1990 s. 776 (alt. NJA 1990:128)
Avgörandedatum: 1990-12-18
Rubrik: Grov misshandel? - Tillika fråga huruvida hotelser som uttalats sedan misshandel avslutats skulle anses som ett särskilt brott (olaga hot) vid sidan av denna misshandel.
Lagrum:
• 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
• 3 kap. 6 § brottsbalken (1962:700)
• 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
Rättsfall: -
Sökord:
• Misshandel
• Grov misshandel
• Olaga hot
• Brottskonkurrens

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T549-87
Domsnummer: DT26-90
Referat: NJA 1990 s. 412 (alt. NJA 1990:67)
Avgörandedatum: 1990-07-12
Rubrik: Fråga om tillämpningen av 12 kap 65 § JB vid byte av andel i bostadsförening mot hyresrätt.
Lagrum:
• 12 kap. 65 § jordabalken (1970:994)
• 12 kap. 35 § jordabalken (1970:994)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsförening
• Bostadsrätt
• Hyresrätt
• Bostadsbyte
• Andel

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö989-89
Domsnummer: SÖ191-90
Referat: NJA 1990 s. 261 (alt. NJA 1990:44)
Avgörandedatum: 1990-04-23
Rubrik: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar handikappad gäldenär till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens särskilda behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning för fordran som inte är förenad med panträtt. 5 kap 1 § 6 och 2 § 2 st UB.
Lagrum:
• 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken (1981:774)
• 5 kap. 2 § andra st. utsökningsbalken (1981:774)
• 5 kap. 13 § första st. utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall:
• NJA 1989 s. 409
• NJA 1987 s. 575
Sökord:
• Utmätning
• Beneficium
• Bostadsrätt
• Handikappad
• Panträtt


25

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T209-89
Domsnummer: DT41-89
Referat: NJA 1989 s. 751 (alt. NJA 1989:124)
Avgörandedatum: 1989-12-11
Rubrik: Bostadsrättsförening har vid föreningsstämma beslutat att kostnaderna för kabel-TV skall finansieras över årsavgifterna. Beslutet har ansetts inte strida mot den s k likhetsprincipen. 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 59 § bostadsrättslagen (1971:479).
Lagrum:
• 7 kap. 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
• 59 § bostadsrättslagen (1971:479)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Kabel-TV
• Likhetsprincipen

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1740-88 Avdelning:
Domsnummer: SÖ587-89
Referat: NJA 1989 s. 697 (alt. NJA 1989:117)
Avgörandedatum: 1989-11-30
Rubrik: Tvist mellan dödsbo efter avliden bostadsrättshavare och bostadsrättsförening om rätt till viss egendom i den med bostadsrätt upplåtna lägenheten har, med hänsyn till grunden för dödsboets talan, ansetts inte utgöra bostadsrättstvist enligt 77 § bostadsrättslagen (1971:479).
Lagrum:
• 8 § lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden
• 77 § bostadsrättslagen (1971:479)
• 21 § lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden
Rättsfall:
• NJA 1973 s. 1
• NJA 1973 s. 337
• NJA 1973 s. 527
• NJA 1976 s. 422
• NJA 1976 s. 711
• NJA 1977 s. 188
• NJA 1977 s. 192
• NJA 1979 s. 107
• NJA 1983 s. 173
• NJA 1986 s. 247
Sökord:
• Bostadsrätt
• Forum
• Fastighetsdomstol
• Rättegångshinder
• Rättegångsfel
• Undanröjande
• Bostadsrättsförening
• Dödsbo

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: B1058-88
Domsnummer: DB19-89
Referat: NJA 1989 s. 570 (alt. NJA 1989:96)
Avgörandedatum: 1989-10-19
Rubrik: En konkursgäldenär har, i fråga om ett belopp som ingick i konkursboet, dels använt en del därav dels behållit återstoden en viss tid. Fråga, vid åtal för oredlighet mot borgenärer bestående i att gäldenären undandragit eller undanhållit konkursförvaltningen nämnda belopp, om betydelsen av att han inte förtigit tillgången i konkursen och att han efter uppmaning lämnat från sig den behållna delen av medlen. Tillika fråga om påföljden.
Lagrum:
• 11 kap. 1 § tredje st. brottsbalken (1962:700)
• 11 kap. 1 § andra st. 1 meningen brottsbalken (1962:700)
Rättsfall: -
Sökord:
• Oredlighet mot borgenärer
• Undandragande av tillgång
• Undanhållande av tillgång
• Brottspåföljd

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1073-88
Domsnummer: SÖ352-89
Referat: NJA 1989 s. 409 (alt. NJA 1989:69)
Avgörandedatum: 1989-07-04
Rubrik: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning (I-IV). 5 kap 1 § 6 UB.
Lagrum:
• 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken (1981:774)
• 5 kap. 2 § utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall: NJA 1987 s. 575
Sökord:
• Utmätning
• Bostadsrätt
• Beneficium

- 05 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1096-88
Domsnummer: SÖ353-89
Referat: NJA 1989 s. 409 (alt. NJA 1989:69)
Avgörandedatum: 1989-07-04
Rubrik: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning (I-IV). 5 kap 1 § 6 UB.
Lagrum:
• 5 kap. 2 § utsökningsbalken (1981:774)
• 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall: NJA 1987 s. 575
Sökord:
• Utmätning
• Bostadsrätt
• Beneficium

- 06 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö858-88
Domsnummer: SÖ350-89
Referat: NJA 1989 s. 409 (alt. NJA 1989:69)
Avgörandedatum: 1989-07-04
Rubrik: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning (I-IV). 5 kap 1 § 6 UB.
Lagrum:
• 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken (1981:774)
• 5 kap. 2 § utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall: NJA 1987 s. 575
Sökord:
• Utmätning
• Bostadsrätt
• Beneficium

- 07 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö906-88
Domsnummer: SÖ351-89
Referat: NJA 1989 s. 409 (alt. NJA 1989:69)
Avgörandedatum: 1989-07-04
Rubrik: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning (I-IV). 5 kap 1 § 6 UB.
Lagrum:
• 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken (1981:774)
• 5 kap. 2 § utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall: NJA 1987 s. 575
Sökord:
• Utmätning
• Bostadsrätt
• Beneficium


26

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1091-87
Domsnummer: SÖ309-88
Referat: NJA 1988 s. 257 (alt. NJA 1988:45)
Avgörandedatum: 1988-05-25
Rubrik: Förvärvare av hyresrätt vinner skydd mot överlåtarens borgenärer genom underrättelse till hyresvärden om överlåtelsen.
Lagrum: 31 § 1 st. lagen (1936:81) om skuldebrev
Rättsfall: NJA 1979 s. 451
Sökord:
• Hyresrätt
• Underrättelse
• Denuntiation


27

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: B628-87
Domsnummer: DB40-87
Referat: NJA 1987 s. 968 (alt. NJA 1987:160)
Avgörandedatum: 1987-12-23
Rubrik: Brott enligt bestämmelsen i 12 kap 65 a § 4 st JB - som funnits tillämplig även när hyresavtal avser en bostadsrättslägenhet - har med hänsyn till bestämmelsens ordalydelse ansetts inte kunna begås förrän efter det att det föreligger ett hyresavtal mellan parterna.
Lagrum: 12 kap. 65 a § 4 st. jordabalken (1970:994)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Hyra
• Oskälig hyra

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1691-86
Domsnummer: SÖ529-87
Referat: NJA 1987 s. 726 (alt. NJA 1987:125)
Avgörandedatum: 1987-10-20
Rubrik: Fråga om en efter deldom på äktenskapsskillnad träffad överenskommelse angående den ena partens förvärv av den andres andel i fastighet kunde utgöra hinder mot försäljning av fastigheten enligt 6 § lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt.
Lagrum: 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
Rättsfall: -
Sökord:
• Deldom
• Äktenskapsskillnad
• Överenskommelse
• Hinder
• Samäganderätt
• Försäljning

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1927-86
Domsnummer: SÖ355-87
Referat: NJA 1987 s. 575 (alt. NJA 1987:94)
Avgörandedatum: 1987-07-17
Rubrik: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till bl a bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning. 5 kap 1 § 6 UB.
Lagrum: 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Beneficium
• Utmätning

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö55-86
Domsnummer: SÖ354-87
Referat: NJA 1987 s. 575 (alt. NJA 1987:94)
Avgörandedatum: 1987-07-17
Rubrik: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till bl a bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning. 5 kap 1 § 6 UB.
Lagrum: 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Beneficium
• Utmätning

- 05 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T307-85
Domsnummer: DT24-87
Referat: NJA 1987 s. 553 (alt. NJA 1987:89)
Avgörandedatum: 1987-06-03
Rubrik: I ett standardavtal, tillämpligt enligt ett avtal om köp av småhus mellan två sambor och ett husföretag, fanns en klausul om rätt för köparen att i vissa angivna undantagsfall häva köpeavtalet utan annan kostnad än erlagd handpenning. En av undantagssituationerna avsåg äktenskaps upplösning. Sedan samboförhållandet upplösts hävde samborna avtalet. Fråga om möjlighet för dem att - enligt avtalet eller med tillämpning av 36 § avtalslagen - undgå skadestånd utöver handpenningen.
Lagrum: 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Rättsfall: -
Sökord:
• Standardavtal
• Köp av fast egendom
• Sambor
• Handpenning
• Hävning
• Äktenskapsskillnad

- 06 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T238-85
Domsnummer: DT1-87
Referat: NJA 1987 s. 3 (alt. NJA 1987:1)
Avgörandedatum: 1987-01-12
Rubrik: En travtränare överlät en andel i en av honom ägd häst. Förvärvaren har ansetts inte vinna skydd mot överlåtarens borgenärer redan genom avtalet om överlåtelsen.
Lagrum: 30 § konkurslagen (1921:225)
Rättsfall: NJA 1916 s. 656
Sökord:
• Häst
• Överlåtelse
• Sakrättsligt skydd
• Andel
• Besittning


28

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1303-85
Domsnummer: SÖ504-86
Referat: NJA 1986 s. 485 (alt. NJA 1986:82)
Avgörandedatum: 1986-09-18
Rubrik: Anteckning om intresseanmälan enligt 5 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt har skett samma dag som fastigheten överläts. Ansökan om lagfart på grund av överlåtelsen har avslagits enligt 20 kap 6 § 5 JB.
Lagrum:
• 5 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
• 20 kap. 6 § 5 jordabalken (1970:994)
Rättsfall: -
Sökord:
• Intresseanmälan
• Fastighetsförvärv
• Bostadsrätt
• Lagfart


29

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T119-85
Domsnummer: DT53-85
Referat: NJA 1985 s. 781 (alt. NJA 1985:143)
Avgörandedatum: 1985-12-11
Rubrik: Fråga om s k standardtillägg vid beräkning av underhållsbidrag till barn. 7 kap 1 § FB.
Lagrum: 7 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381)
Rättsfall: -
Sökord:
• Standardtillägg
• Underhåll

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T51-83
Domsnummer: DT37-85
Referat: NJA 1985 s. 573 (alt. NJA 1985:101)
Avgörandedatum: 1985-09-05
Rubrik: Vid upprättande av köpekontrakt, varigenom A överlåter fast egendom till B och C, erlägger B av egna medel hela den i kontraktet överenskomna handpenningen. Enligt kontraktet äger A rätt att behålla handpenningen som skadestånd om köpet grund av kontraktsbrott på köparsidan inte fullföljs. Till följd av B:s sinnesbeskaffenhet vi köpeavtalets ingående är avtalet ogiltigt för B:s del enligt lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet. Fråga om rätt för B att återfå av honom erlagd handpenning. Tillika fråga om tillämpningen av 2 st i 1924 års lag.
Lagrum: Lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av en psykiskt störning
Rättsfall: NJA 1977 s. 160
Sökord:
• Köp av fast egendom
• Köpekontrakt
• Handpenning

- 03 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T550-83
Domsnummer: DT25-85
Referat: NJA 1985 s. 378 (alt. NJA 1985:61)
Avgörandedatum: 1985-05-22
Rubrik: Då make genom att utan andra makens medgivande överlåta makarnas gemensamma bostad (bostadsrätt) betagit denne möjligheten att vid kommande bodelning få sitt bostadsbehov tillgodosett, har förfång enligt 5 § lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad ansetts föreligga.
Lagrum: 5 § lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrätt
• Överlåtelse
• Makar
• Bodelning
• Förfång

- 04 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T120-84
Domsnummer: DT3-85
Referat: NJA 1985 s. 39 (alt. NJA 1985:6)
Avgörandedatum: 1985-01-09
Rubrik: En bostadsrättsförening har placerat ut TV-mottagare i sina lägenheter, som har varit avsedda att disponeras av medlemmarna under kortare tidsperioder. Föreningen har bedömts vara innehavare till mottagarna i den mening som avses i lagen (1978:478) om avgift för innehav av TV-mottagare. Föreningens innehav har emellertid inte ansetts leda till avgift för varje mottagare.
Lagrum: -
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrättsförening
• TV-mottagare
• Innehavare
• Avgiftsskyldighet


30

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T362-82
Domsnummer: DT28-84
Referat: NJA 1984 s. 600 (alt. NJA 1984:101)
Avgörandedatum: 1984-08-24
Rubrik: Anspråk på att under vissa förutsättningar få återköpa försåld bostadsrätt har ansetts underkastat preskription - enligt 1862 års preskriptionsförordning - varvid tidpunkten för överenskommelsen om återköp varit utgångspunkt för beräkning av preskriptionstiden.
Lagrum: -
Rättsfall: -
Sökord:
• Återköp
• Bostadsrätt
• Preskription
• Preskriptionstid


31

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: B1137-82
Domsnummer: DB12-83
Referat: NJA 1983 s. 374 (alt. NJA 1983:56)
Avgörandedatum: 1983-05-19
Rubrik: Grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening?
Lagrum: 5 § skattebrottslagen (1971:69)
Rättsfall: -
Sökord:
• Grov oaktsamhet
• Skattebrott

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö140-80
Domsnummer: SÖ652-83
Referat: NJA 1983 s. 237 (alt. NJA 1983:29)
Avgörandedatum: 1983-03-15
Rubrik: Gåvoskattemål. Gåva av andel i handelsbolag, vilket har till ändamål att äga och förvalta en fastighet som utgör bolagets huvudsakliga tillgång, har värderats på grundval av fastighetens taxeringsvärde med tillämpning av regeln i 22 § 1 mom 1 st arvs- och gåvoskattelagen.
Lagrum: 22 § 1 mom. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Rättsfall:
• NJA 1959 s. 262
• NJA 1973 s. 93
Sökord:
• Gåva
• Gåvoskatt
• Fastighet
• Handelsbolag
• Andel
• Värdering
• Taxeringsvärde


32

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö1063-82
Domsnummer: SÖ2877-82
Referat: NJA 1982 s. 727 (alt. NJA 1982:105)
Avgörandedatum: 1982-11-25
Rubrik: Kronofogdemyndighets beslut att ta i anspråk säkerhet som ställts enligt lagen (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m m har ansetts kunna överklagas.
Lagrum: 18 kap. 1 § utsökningsbalken (1981:774)
Rättsfall: -
Sökord:
• Kronofogdemyndighet
• Säkerhet
• Skattefordran
• Talerätt


33

- 01 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T133-79
Domsnummer: DT17-81
Referat: NJA 1981 s. 562 (alt. NJA 1981:60)
Avgörandedatum: 1981-04-23
Rubrik: Enligt ett avbetalningskontrakt mellan ett inredningsföretag, A, och ett restaurangföretag, B, åtog sig A att till B leverera samtliga inredningsdetaljer och inventarier till en restaurang och att svara för all projektering och ombesörja alla installationer och inredningsarbeten i restaurangen. Till säkerhet för B:s betalningsförpliktelser enligt kontraktet gällde enligt detta ett äganderättsförbehåll till förmån för A med avseende på all den genom kontraktet försålda egendomen. Innan betalningarna fullgjorts kom B på obestånd. Med A:s medgivande överlät B rörelsen till ett tredje företag, C, mot att C erlade ett visst kontantbelopp och övertog betalningsansvaret för B:s kvarstående skuld enligt betalningskontraktet.
Övertagandet skedde genom en på kontraktet tecknad särskild överenskommelse mellan A, B och C. Sedan B försatts i konkurs har i mål mellan B:s konkursbo och A om återvinning med anledning av avtalen mellan A, B och C ansetts att A genom avtalen tillförts likvid för sin fordran på B och därvid, till den del likviden överstigit det s k återtagningsvärdet av den egendom som omfattades av äganderättsförbehållet, på ett otillbörligt sätt gynnats framför B:s övriga borgenärer. De rättshandlingar mellan A och B varigenom A således tillförts likvid för sin fordran på B har med stöd av 30 § konkurslagen förklarats skola gå åter till den del likviden avsett ett fordringsbelopp överstigande nyssnämnda värde.
Lagrum: 30 § konkurslagen (1921:225)
Rättsfall: -
Sökord:
• Avbetalningskontrakt
• Äganderättsförbehåll
• Säkerhet
• Återgång

- 02 -
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: T69-79
Domsnummer: DT16-81
Referat: NJA 1981 s. 552 (alt. NJA 1981:59)
Avgörandedatum: 1981-04-23
Rubrik: Bestämmelse i stadgarna för en bostadsförening om hembuds- och skiljedomsförfarande vid överlåtelse av andel i föreningen har, på grund av bestämmelsens oklarhet, ej ansetts skapa bundenhet för hembjudaren att överlåta andelen för det genom skiljedomen fastställda priset.
Lagrum: -
Rättsfall: -
Sökord:
• Bostadsrättsförening
• Hembudsskyldighet
• Skiljedom
• StadgarFör mer info om ovanstående domar sök i lagrummet

Not 1. Alla domar finns inte med i lagrummet, och det är okänt på vilka kriterier domar valts ut för enkel åtkomst via lagrummet.

Not 2. Alla domar kan beställas via mejl från alla domstolar.
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne