Vad är bra med HSB?

Nedanstående text är HSB:s svar på frågan om vad HSB är bra för.
Lämna gärna synpunkter på denna skrivelse i forumet (se länk i slutet av denna sida).

Så här gör du för att gå ur HSB


Stockholm 14 mars 2005.

Svar på förfrågan om medlemskap i HSB

X.X (HSB:s ledamot i styrelsen) Har för brf xxxxxx styrelses räkning tillskrivit HSB Stockholm för att få HSB:s syn på två frågor som kan sammanfattas enligt följande.

1 Vad innebär bostadsrättsföreningens medlemskap i HSB.?
2 Vad innebär medlemskapet för den enskilde medlemmen?

Allmänt

I ovanstående frågeställningar ingår att ge exempel på praktiska eller ekonomiska för-och nackdelar med respektive medlemskap. I vårt svar nedan har vi beskrivit innehållet i medlemskapet, huruvida detta upplevs som för-nackdel kan bara ni själva avgöra. HSB Stockholms ambition är dock att ge ett sådant innehåll i medlemskapet att det upplevs positivt för såväl förening som för enskild medlem. Sedan kan man också konstatera att det som anges ingå i bostadsrättsföreningens medlemskap också är till nytta för de enskilda medlemmarna.

Brf xxxxxxxx kostnader för bostadsrättsföreningens medlemskap är 62 000kronor per år. Utslaget per medlem och månad innebär det cirka 5,75kronor. Till detta kommer kostnaden för det enskilda medlemskapet som är 125 kronor per medlem och år eller cirka 10kr per månad.

När det gäller innehållet i det enskilda medlemskapet ingår bl.a. tidningen Vår Bostad med tio nummer per år och tidningen Hemma med sex nummer per år. Medlemskapet ger också en mängd fördelar i form av rabatter hos ett drygt 60-tal olika butiker. Den ekonomiska fördelen av dessa medlemsnyttor beror naturligtvis på i vilken omfattning som de utnyttjas. I det enskilda medlemskapet ingår även juridisk rådgivning, möjlighet att bospar för en framtida bostad etc.

När det gäller den ekonomiska nyttan för bostadsrättsföreningen gäller samma sak här. I många bostadsrättsföreningar har bara den möjlighet att teckna fastighetsförsäkring i HSB Försäkrings AB mer än väl motsvarat kostnaden för medlemskapet.

Innehållet i bostadsrättsföreningens medlemskap
Bostadsrättsföreningen xxxxxx är medlem i HSB Stockholm. Tillsammans med 390 andra bostadsrättsföreningtar och cirka 155 000 medlemmar äger ni gemensamt HSB Stockholm.
Medlemskapet i HSB garanterar att er förening får hjälp i många viktiga frågor. Nedan har vi kortfattat beskrivit innehållet i medlemskapet.

HSB-ledamoten
I bostadsrättsföreningens styrelse ingår en ledamot och en suppleant från HSB Stockholm. Ledamoten utgör ett stöd för bostadsrättsföreningen och är tänkt som en länk mellan föreningen och HSB. HSB-ledamoten har samma ansvar som övriga styrelseledamöter utifrån lagstiftning och stadgar. Dessutom skall HSB-ledamoten ge styrelsen, och medlemmarna, en trygghet i att fattade beslut står i överensstämmande med gällande lagstiftning, stadgar samt likarättsprincipen.

Kostnadsfri grundutbildning för nyvalda styrelseledamöter

Nyvalda styrelseledamöter får kostnadsfri grundutbildningen innehållande information och kunskap om vad det innebär att sitta i styrelsen för en ekonomisk förening.

Övrig utbildningsverksamhet
HSB Stockholm har ett brett kursutbud som erbjuder bostadsrättsföreningarna möjlighet att utbilda sig för styrelseuppdraget. Ekonomi, förvaltning, juridik och valberedning är några av de ämnen som erbjuds. Varje år upprättar HSB Stockholm ett studieprogram med samtliga kurser. Detta program skickas till styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Kostnadsfri juridisk rådgivning
Bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar kan via HSB:s jurister få rådgivning i frågor rörande boendet.

Medlemskonsulent
Medlemskonsumenterna biträder bostadsrättsföreningarna i ärenden av social karaktär. Det kan gälla störningar, sociala problem, sanitär olägenhet och liknande.

Inflytande
Genom medlemskapet kan föreningen också vara med och påverka organisationen. Bland annat genom deltagande i distriktsverksamheten, skriva motioner, föreslå kandidater m.m.

Stadge- och lagstiftningsfrågor
Föreningen erhåller rätt att erhålla kostnadsfri rådgivning i stadgefrågor och frågor i anknytning till bostadsrättslagen och Föreningslagen.

Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

Bostadsrättsinfo
Samtliga förtroendevalda i bostadsrättsföreningens styrelse får minst 10 ggr per år bostadsrättsinformation i frågor som rör styrelsen i sitt arbete.

Tidningen uppdraget
4 ggr per år får bostadsrättsföreningens styrelseledamöter tidningen uppdraget. Tidningen innehåller olika teman som alla berör en bostadsrättsförenings arbete och ger styrelsen kunskap i olika ämnesområden, vilka sedan styrelsen kan använda i sitt dagliga arbete.

Rabatter, avtal
HSB-föreningen försöker i olika sammanhang träffa uppgörelser med olika entreprenörer för att på så sätt möjliggöra billigare upphandlingar för bostadsrättsföreningarna och dess medlemmar. Exempel på sådana upphandlingar är avtalen med Vattenfall och Fjordkraft om billigare el för sina medlemsorganisationer samt billigare fastighetsförsäkring genom HSB Försäkring AB.

Bostadspolitisk påverkan
HSB arbetar på det bostadspolitiska planet, både på riksplan och regionalt, och försöker driva frågor av betydelse för bostadsrättsföreningarna och de enskilda medlemmarna. Rättvisare beskattning på boendet är en sådan fråga, avdragsrätt för lån en annan, tomträttsavgäld ytterligare en. Genom organisationens storlek är möjligheterna till framgång avsevärt större än om varje bostadsrättsförening skulle agera var för sig.

Upphandling, entreprenörer
Genom att HSB är en stor aktör på bostadsmarknaden så kan vi bistå medlemsföreningarna vid upphandling och ev. tvister med entreprenörer. Det kan vara lättare för en stor organisation att påtala fel och brister eftersom entreprenören vet att om han missköter sig så får han kanske inga fler jobb åt bostadsrättsföreningarna. Ibland kan enskilda föreningar ha svårt att hävda sin rätt.

Certificering/kvalitetssäkring
HSB är den enda bostadsorganisationen som erbjuder sina föreningar möjligheten att certifiera sig. Bostadsrättsföreningen erhåller genom certifieringen en kvalitetsdeklaration som visar på tillståndet i föreningen. Denna certifiering är till stor nytta både för bostadsrättsföreningen och de enskilda medlemmarna.

Utveckling av tjänster
HSB Stockholm utvecklar för sina bostadsrättsföreningar tjänster vars avsikt är att skapa förutsättningar för att underlätta arbetet i bostadsrättsföreningarnas styrelser. HSB har därför utarbetat HSB Webbinkluderande styrelsewebben. HSB Webb utgör en möjlighet för de bostadsrättsföreningar som så önskar att utveckla information och kommunikation mellan styrelsen, medlemmarna och omvärlden. Styrelsewebben är ett verktyg/gränssnitt för leveransen av digitala tjänster som exempelvis elektronisk fakturahantering, rapportlager och uppdragsjournalen. styrelsewebben kan också sägas vara det virtuella styrelserummet tillgängligt endast för de behöriga styrelseledamöter. Här kan styrelsen samla sina protokoll och andra handlingar som är av gemensam betydelse. HSB Stockholm kan lägga dit budget, bokslut, årsredovisningar, PRV-bevis och stadgar tillgängligt för styrelsen. Styrelsen kan i sin tur publicera valda dokument på sin hemsida.

Sammanfattning
Ovanstående beskrivning är exempel på vad som ingår i bostadsrättsföreningens medlemskap i HSB. Självklart står undertecknande till förfogande vid en mer detaljerad genomgång.

Med vänlig hälsning
HSB Stockholm
Medlems-och informationsavdelningen.

Björn Carlsson Thomas Karlsson
Tf avdelningsschef StabschefMin kommentar, angående elavtalet:

OBS !!! Efter att ha forskat lite i elpriserna så kan jag nu konstatera att det avtal som HSB "förhandlat" till sig med det statliga Vattenfall i år (2006) är DYRARE än med andra leverantörer !!! Alltså även om man nu vill göra "misstaget" att låsa upp sig på 3 år.

Är det någon som är förvånad över att ordinarie priser är billigare än de av HSB förhandlade priserna?
Tja, erfarenheten visar att HSB inte besitter kompetensen att förhandla om priser för medlemmar eller föreningar, så det är bara i linje med hur det fungerat i alla tider.

Det finns alltså tre skäl för att inte teckna HSB/VATTENFALL-avtalet.
1. Billigare alternativ finns.
2. För att elpriserna ska sänkas måste de 3 elbolagen bojkottas. Sänd en signal till regeringen om att nu får det vara nog!
3. Vattenfall erbjuder bara treårsavtal, och det känns inte riktigt läge just nu att binda upp sig för så lång tid.


I övriga frågor som HSB tar upp här ovan så har jag lämnat kommentarer på i princip alla punkter i forumet.

Elpris med HSB
Billigare el i bostadsrätt
Att välja den billigaste elleverantören
hotpot.se/forum


Se dessutom;
- Elpris med Vattenfall/HSB - jämför elpris med HSB-rabatt

- Elavtal genom HSB

- Vattenfall elpris (inlägg # 1439, 1440, 1448)

- Ännu fler föreningar har fått nog av HSB


Tipsa en vän


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13