OGILTIG ÅRSSTÄMMA

KALLELSE och DAGORDNING

Härmed kallas till FÖRENINGSSTÄMMA
i HSB:s Bostadsrättsförening xxx i yyyy

Söndagen den 21 maj 2006 kl. 15.00 i zzz Aula.

Rösträtt på stämman utövas enligt stadgarnas paragraf 20 som bl a innebär att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud under förutsättning att skriftlig daterad och bevittnad fullmakt uppvisas. Blankett för fullmakt hämtas på vicevärdsexpeditionen.

Dagordning
 • Förhandlingar enl. stadgarna
 • Övriga anmälda ärenden
  a) 19 st inkomna motioner (bifogas i separat mapp)
  b) Eventuellt beslut om uppvärming av balkonger
 • Övrigt
  a) Information angående el-uttag på balkonger
 • Stämmans avslutning
Fullständig dagordning kommer att delas ut på stämman

XXX 2006-05-03
HSB:s Bostadsrättsförening XXX i YYY

Styrelsen

Ovanstående är den dagordning styrelsen i Myggans förening delgivit medlemmarna på föreningens anslagstavlor före årsstämman.

Föreningens styrelse inleder med en allvarlig lögn i sin kallelse.
I de stadgar som styrelsen själv lagt ut på den aktuella föreningens webbsajt (under rubriken "Normalstadgar") står följande;

Ombud och biträde
§20
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten skall företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem.
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud
.

Kan du se hur styrelsen i kallelsen förvrängt stadgarna?
 1. Styrelsen har på eget bevåg lagt till;
  "under förutsättning att skriftlig daterad och bevittnad fullmakt uppvisas".
  Det finns absolut ingenting någonstans som säger att en fullmakt ska bevittnas!
  Det står varken i stadgarna eller i lagen om ekonomiska föreningar!
  Jag kan bara se ett skäl till att styrelsen gjort detta tillägg (styrelsen kan omöjligen göra annat än att känna till §20 eftersom de kopierat valda delar från denna paragraf), och det är för att medvetet strula till det för vissa i föreningen.
  Styrelsen inleder alltså kallelsen med att rösträtt ska utövas enligt stadgarnas §20 men i slutet av samma mening så motsäger styrelsen sig själv !!!
 2. Sedan säger styrelsen att blankett för fullmakt ska hämtas på vicevärdsexpeditionen.
  Det behövs absolut ingen särskild blankett som måste hämtas på någon vicevärdsexpedition!!!
Ovanpå detta tycks det råda en viss förvirring om vilka stadgar som egentligen gäller för den aktuella föreningen. Styrelsen ger sken av att nya stadgar antagits 2003 (måste godkännas på två varandra följande stämmor, etc), men samtidigt så avslutas stadgarna med;
Ovanstående stadgar antagna vid föreningsstämmor
den ....../........ ............. och ....../........ .............
HSB Bostadsrättsförening ...............................................
................................ ................................

Ovanstående stadgar godkännes av HSB Nordvästra Götaland
................................ ................................
Firmatecknare
Dvs ingenting är ifyllt. Alltså gäller fortfarande de gamla stadgarna i föreningen? Total förvirring!

Vidare;
Vad menas med "Förhandlingar enl. stadgarna" ???
Vad är detta för förhandlingar?
Vad står det i stadgarna om dessa "förhandlingar", och var?

"Härmed kallas till FÖRENINGSSTÄMMA" ???
Medlemmarna informeras inte ens om att det är en årsstämma!
Styrelsen döljer effektivt att det handlar om en årsstämma och inte en extrastämma.
Varför?

"Övriga anmälda ärenden"???
Sedan när blev motioner "Övriga anmälda ärenden"?
Anmält av vem?
Motioner är definitivt inte något som ska kategoriseras under "Övrigt". Det är en standardpunkt, enligt stadgarna, på årsmöten.

Varför bifogas motionerna i en separat mapp (de ska ingå i årsredovisningen)?
Var är denna mapp? Delats ut till samtliga medlemmar?

Styrelsen avslutar med en märklig kommentar;
"Fullständig dagordning kommer att delas ut på stämman".
Om styrelsen bemödat sig med att läsa de stadgar styrelsen själv lagt ut på sin webbplats (§ 16, "Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman") så hade de kunnat se att kallelsen ska innehålla en fullständig dagordning.
Även i lagen om ekonomiska föreningar (7 kap. 8 §) står det "Kallelse skall ske enligt stadgarna" och "I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman".

 Dagordningen som sedan delades ut på stämman såg ut så här;
 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
 7. Fråga om kallelse behörigen skett
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande mandatperiod samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 14. Val av:
     a) 3 st styrelseledamöter för 2 år
     b) 2 st styrelseledamöter för 1 år (fyllnadsval)
     c) 1 st suppleant för 2 år
     d) 1 st suppleant för 1 år (fyllnadsval)
 15. Val av revisorer och revisorsuppleant för ett år
 16. Val av valberedning
 17. Erfoderligt val av fullmäktige med suppleant(er)
 18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden
     a) 19 st inkomna motioner (bifogas i separat mapp)
     b) Eventuellt beslut om uppvärming av balkonger
 19. Övrigt
     a) Information angående el-uttag på balkonger
 20. Stämmans avslutning

Man undrar vilket skäl styrelsen hade till att undanhålla medlemmarna vilka övriga punkter som skulle ingå i dagordningen. Varför ville styrelsen inte skriva en fullständig dagordning i kallelsen så som stadgar och lag föreskriver, och varför ville styrelsen inte uppge att det var en årsstämma?

Tipsa en vän

Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13