HSB certifiering av bostadsrätter

Det paket som HSB tagit fram för att via HSB (BoRevision) certifiera HSB-föreningar är inte anpassat för medlemmarnas bästa. Det tycks huvudsakligen gå ut på att HSB ska ha kontroll över föreningarna, tjäna pengar på föreningarna och garantera framtida inkomster från föreningarna, samt att tillfredsställa styrelserna. Vid en mer noggrann analys av certifieringen så finns där praktiskt taget ingenting som i praktiken tillför något för föreningen. Certifieringen är utöver detta ett halvdant arbete (konstruerat av personer som inte vet hur det egentligen fungerar inom bostadsrättsföreningar) och något som verkar ytterst ogenomtänkt.

Med tanke på hur få föreningar som hoppat på denna certifiering kan det inte beskrivas som annat än ett fiasko och en flopp.

Nedanstående texter är hämtade från HSB:s webbsajt.
Jag har i rött markerat en del av det viktigaste.

Forum för alla i bostadsrättSe till att er bostadsrättsförening blir kvalitetssäkrad/certifierad

Nu går det att få nöjda och trygga medlemmar samtidigt som ni i styrelsen får ett bevis på att ni gör ett bra jobb. Alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB har möjlighet att genomgå en certifieringsprocess och få ett certifikat. Sedan kan de kalla sig HSB Certifierade. Då vet alla att föreningen håller en mycket hög standard och samtidigt uppfyller medlemmarnas krav på information.Certifieringen visar omvärlden att bostadsrättsföreningen är välskött och att styrelsen arbetar professionellt och långsiktigt. En certifierad förening lämnar bra och tydlig information om verksamheten, vilket bland annat är betydelsefullt när en bostadsrätt ska säljas eller när lån ska sökas.

Säkerställer styrelsens kompetens

För att kunna certifiera bostadsrättsföreningen enligt HSBs certifieringssystem måste styrelsen ha den kunskap som krävs för att förvalta föreningens fastigheter och andra tillgångar, följa lagar och ta tillvara medlemmarnas ekonomiska intressen på bästa sätt. I certifieringsarbetet, som är ett kontinuerligt arbete, erbjuds styrelsen utbildning. Certifieringen garanterar att styrelsen har den kunskap och de verktyg som behövs för att skapa kontinuitet, stabilitet och trygghet i bostadsrättsföreningen.

Skapar delaktiga medlemmar

Certifieringen bygger på att styrelsen har en öppenhet inför medlemmarna och att information lämnas regelbundet. Tydlig information är A och O. Det gäller både pågående verksamhet och framtida planer. Medlemmarna får bra underlag inför beslut på stämmor. De kan lättare värdera verksamheten och ta ställning till utveckling och framtid.

Andra kan lättare bedöma

När en medlem ska sälja sin bostadsrätt kan det vara avgörande om en bostadsrättsförening håller hög kvalitet eller ej. En certifierad bostadsrättsförening är en kvalitetsgaranti för alla som har med föreningen att göra. Det har betydelse när en enskild medlem eller föreningen ska ansöka om lån eller ändra villkor. I kontakter med leverantörer, banker och andra är det många gånger föreningens betalningsförmåga, avgiftsnivåer och framtidsplaner som är viktiga uppgifter. Certifieringen visar hur det står till med ekonomin och som ett extra plus redovisas fakta som mycket sällan finns i en vanlig årsredovisning.

Fem steg i certifieringen

Certifieringen ingår i HSB KVALITETSSTANDARD 2002, är uppbyggd på ett liknande sätt som ISO, och anpassad för bostadsrättsföreningar (Krav och rekommendationer för bostadsrättsföreningar 2002:103). Så här går processen till:
 1. Styrelsen bestämmer sig
  När ni i styrelsen fattat beslut om att genomgå certifieringsprogrammet kontaktar ni er regionala HSB-förening och anmäler ert intresse. Ett avtal upprättas mellan HSB-föreningen och er bostadsrättsförening.
  Genom avtalet får ni:
  – en handbok, formulär och mallar för certifieringsprocessen
  – använda systemet HSB Certifiering och möjlighet att ansöka om certifiering varje år
  – löpande information om HSB Certifiering

 2. Kunskapsprov för styrelsen
  För att erhålla och upprätthålla certifikat ska hälften av er styrelses ordinarie ledamöter, dock minst tre, ha den kunskap som certifieringen kräver. Godkänt kunskapsprov ger ett kunskapsintyg.
  Om någon styrelsemedlem saknar de kunskaper som krävs, erbjuder er HSB-förening utbildning som innehåller följande:
  – underhållsplanering
  – ekonomisk planering och prognoser
  – mål och uppföljning
  – budget, bokslut, resultat- och balansräkning
  – information och kommunikation med medlemmarna

 3. Certifieringsarbetet
  Styrelsen genomför sitt arbete enligt certifieringssystemet.
  Det resulterar i ett underlag till en certifieringsrevision i samband med ansökan om Certifikat. Arbetet innebär att styrelsen tar fram verksamhetsplan, underhållsplan, resultat- och balansräkning, årsredovisning, budget, prognos, verksamhetsuppföljning, skriftlig information m m samt håller minst ett medlemsmöte.

 4. Opartisk certifieringsrevision
  En sakkunnig yrkesrevisor granskar styrelsens certifieringsarbete och gör en bedömning av tillförlitligheten i styrelsens prognos. Ett utlåtande från certifieringsrevisorn ska behandlas på en föreningsstämma och därefter lämnar styrelsen kompletterande handlingar till revisorn.
  Om alla krav är uppfyllda utfärdar sedan certifieringsrevisorn ett Certifikat.

 5. Certifikat
  Certifikatet gäller för ett räkenskapsår i taget. Giltighetstiden anges i Certifikatet. Därefter kan bostadsrättsföreningen varje år upprepa processen och ansöka om förnyat HSB Certifikat. Med ett giltigt Certifikat kan er bostadsrättsförening kalla sig HSB Certifierad. Kostnaden för HSB Certifiering grundar sig på antalet lägenheter i föreningen. Därutöver tillkommer kostnader för certifieringsrevisorn och kostnader för eventuell utbildning.
  Välkommen att kontakta er HSB-förening!

Garanti för ett tryggt boende

HSB Certifiering är ett system för att kvalitetssäkra bostadsrättsföreningar och garantera att styrelsen är kunnig och arbetar seriöst för att förvalta fastigheten på bästa sätt. Genom certifieringen kan medlemmarna känna sig trygga och lättare ta ställning till styrelsens arbete och föreningens framtid. Certifikatet är ett bevis på att föreningen är välskött, som också är en trygghet för andra än bara medlemmarna.


På HSB Stockholm webbplats, mars 2002, kan du bl.a. läsa följande;

Det här är certifiering

Syftet med HSBs certifiering är att kvalitetssäkra bostadsrättsföreningen och tillhandahålla hjälpmedel så att styrelsen lättare kan säkerställa värden och kvalitet både i föreningen och i den enskilda bostadsrätten.

För att en bostadsrättsförening ska få kalla sig certifierad krävs följande:
• Utbildad styrelse
• Underhållsplan
• Ekonomisk planering & prognos
• Mål för verksamheten
• Specifikation av lån
• Information till medlemmarna
• Utökad stämmodagordning
• Riskanalys

Utbildad styrelse

Kursen som är anpassad till kraven i certifieringsarbetet heter "Förvaltning och ekonomi". Efter genomgången kurs testas deltagarna i form av en enklare examination. 50 procent eller minst tre personer i styrelsen ska ha genomgått "Förvaltning och ekonomi".
För den som känner att hon/han redan har de kunskaper som krävs för certifieringen finns det en möjlighet att tenta av utbildningen. De avsnitt som nämns nedan ingår i kursen "Förvaltning och ekonomi".

Underhållsplan

Modellen för underhållsplan ska vara Repabs eller motsvarande. Planen ska upprättas med 10-års och 20-årsperspektiv. Minst de tre första åren ska detaljredovisas. Kostnadsuppräkning ska ske årligen liksom besiktning. Information om rekommenderad fondavsättning ska även den uppdateras årligen.

Ekonomisk planering och prognos

Den ekonomiska planeringen ska omfatta minst de närmaste fem åren, uppdateras årligen samt visa avgiftsutvecklingen i föreningen. Som underlag till detta ligger underhållsplanen, driftskostnadsutveckling och ränteutveckling. De driftskostnader som redovisas bör baseras på förbrukningsstatistik och illustreras i form av nyckeltal för lättare jämförelse.

Mål för verksamheten

Bostadsrättsföreningen ska formulera minst fem mål, varav tre ska vara relaterade till miljö, utbildning respektive nyckeltal. Målen ska vara tidsbestämda och de ska fastställas av föreningsstämman. För att styrelsen ska vara säker på att den jobbar med "rätt" mål gäller det att förankra målen för verksamheten bland medlemmarna. Det kan t ex göras via ett informationsmöte kring certifieringen eller via en boendeenkät där medlemmarna själva får ange vilka mål föreningen ska ha.

Specifikation av lån

Här ska följande anges:
• Långivare
• Storlek på lån
• Ränta
• Amortering
• Bindningstid
Dessa uppgifter finns hos de flesta föreningar, men det är inte alla som väljer att redovisa dem på ett tydligt sätt i årsredovisningen.

Specifikation av fastigheter

Här ska anges:
• Byggnadsår och antal lägenheter
• Lägenhets- och lokalytor
• Taxeringsvärde (bostäder/lokaler/mark)
• Garage- och parkeringsplatser (hyres)
• Antal lägenheter av respektive storlek
Även dessa uppgifter finns framtagna i flertalet föreningar. Här gäller det också att tydligt redovisa dem i årsredovisningen.

Information till medlemmarna

Avsnittet "Styrelsens planering" innebär att redovisa de uppgifter som ingår i arbetet med certifieringen i årsredovisningen.
Introduktion för nya medlemmar är en ständigt aktuell fråga. I många föreningar sköts det utmärkt och friktionsfritt, medan andra kanske behöver ta fram tydligare rutiner. Skriftlig information till medlemmarna ska distribueras minst två gånger per år. Stadgarna ska finnas tillgängliga. Styrelsen ska upprätta ett informationsmaterial som innehåller regler, underhållsansvar, kontaktlista över styrelsen, förvaltare m m. Dessutom ska minst ett informationsmöte per år hållas, förutom den ordinarie stämman.

Utökad stämmodagordning

"Styrelsens planering" ska behandlas på ordinarie föreningsstämma.
Två nya beslutspunkter tillkommer:
• Godkännande av mål för verksamheten
• Godkännande av styrelsens planering


Riskanalys

Riskanalysen kan ses som en "rimlighetsbedömning" av styrelsens antaganden utifrån det underlagsmaterial styrelsen tagit fram. Syftet är att göra medlemmarna uppmärksamma på om någon kostnadsdel i föreningen är speciellt priskänslig. I en bedömning av framtiden ingår alltid osäkerhetsfaktorer. Revisors uppdrag är att värdera och rangorda osäkerheterna och "flagga" för de faktorer som kan ge föreningen obehagliga överraskningar.
Den utförs av BoRevision med följande som underlag:
• Gällande budget
• Årsredovisning – ej äldre än ett år
• Underhållsplan
• Femårsprognos
• Ren revisionsberättelse

Steg för steg

Vill din förening bli certifierad?
Så här går det till:
• Beslut om certifiering (styrelsen)
• Ansökan om certifiering (till HSB)
• Styrelseutbildning
• Utse ansvarig i styrelsen
• Ta fram underlag
• Riskanalys
• Årsredovisning
• Stämma
• Ansökan om certifikat


Vad kostar det?

En av de vanligaste frågorna som dyker upp när man pratar om certifiering handlar om priset. Kostnaderna kan delas in i två grupper – "ansökningskostnader" och "grundkravskostnader".

Ansökningskostnaden inkluderar revision, HSB Stockholms administration och själva certifikatet.

Ansökningskostnad

Första året en bostadsrättsförening väljer att certifiera sig kostar det 9.000 kr. Omcertifiering kostar 7.000 kronor.
– Kostnaderna för HSB Stockholm är konstanta oavsett om det är första gången eller en omcertifiering det handlar om. Vi har ändå valt att sätta ett lägre pris på omcertifieringen eftersom den ska ske årligen, förklarar Björn Carlsson, Föreningssektionen.

Grundkravskostnad

Här hamnar bl a de kostnader som är förknippade med de krav som ställs på en förening som vill kalla sig certifierad.
Nyckeltal och statistikrapport kan ses som verktyg för styrelsen t ex när man ska formulera sina mål.
Här är de tjänster och priser som HSB Stockholm erbjuder.

Utbildning: Kravet är att 50 procent eller minst tre ledamöter ska ha gått kursen "Förvaltning & ekonomi" som kostar 4.375 kr inkl moms. Vill man "tenta av" kursen kostar det 750 kr exkl moms.
Underhållsplan: Tas fram av HSB Bostad som lämnar offert. Uppdatering av underhållsplan kostar 650 kr/timme och tar ca 5 timmar.

Femårsprognos: Differentierat pris beroende på hur många lägenheter föreningen har.
1-200 lgh ? ??? kr
201- 400 lgh 8 500 kr
> 400 9 500 kr

Delårsbokslut: Även här är prissättningen beroende av föreningens "storlek".
1- 100 lgh 6 500 kr
101- 200 lgh 7 500 kr
201- 400 lgh 8 500 kr
> 400 9 500 kr

För både progonoser och delårsbokslut gäller att avvikelser på priset kan förekomma om det tex finns speciella krav eller en onormal lånestock. Samtliga priser är exkl moms.

Nyckeltal: Här är priset differentierat beroende på hur många lägenheter föreningen har. Exempel:
– 50 lgh 2.200 kr
– 100 lgh 2.970 kr
– 200 lgh 3.950 kr
– 300 lgh 4.450 kr

Nyckeltal miljö: Pris är under framtagande.

Statistikrapport: Grundpriset för åtta mätpunkter är 4.735 kr. Vill föreningen ha fler mätpunkter kan man få det mot tillägg:
9-15 mätpunkter 813 kr
16-20 mätpunkter813 kr.
Det går också att beställa rapporter 12 ggr/år för ett tillägg på 750 kr.Bristfällig certifiering

Vad jag kan uttolka från ovanstående information så saknas det en hel del som definitivt borde ingå i en certifiering. Hade HSB haft någon kontakt med medlemmarna så kunde de nog fått många tips på vad som är viktigt för en förening och för att köpare ska kunna känna sig säkra i sitt val av en bostadsrätt i en HSB-förening.

En av de viktiga bitarna med certifieringen enligt HSB är informationen till medlemmarna. Ändå kan man se att en certifierad förening, Brf Ida Malmö, knappt har någon medlemsinformation på sin webbsajt. Hur har Brf Ida lyckats bli certifierad? Är det bara för att den HSB-anställde Anders Nord sitter som ordförande i denna förening?

I certifikatet står det att Brf Ida uppfyller HSB Malmös krav på;
- Målformulering för verksamheten
- Långsiktig underhållsplan för de delar av huset som föreningen svarar för
- Styrelsens huvudstrategi (10 årskalkyl)
- Information till medlemmar och blivande medlemmar
- Riskanalys av yrkesrevisor

Certifikatet för Brf Ida är tecknat 2001-12-05 och är giltigt till augusti 2004 (dvs Brf Ida är eg. inte certifierade idag). Certifikatet är utfärdat av BoRevision
(Liselotte Herrlander).


Vilka är certifierade?

År 2006 - 5 år efter start - kan HSB redovisa totalt 36 certifierade föreningar i södra Sverige, plus 12 föreningar i Stockholm, plus någon till. Alltså knappt 60 föreningar av 4.000 st... efter 5 år!

De föreningar som uppges vara certifierade i södra Sverige ligger nästan uteslutande i Malmö (33 st. av de 36 föreningarna), och är följande:
Bostadsrättsförening Certifierad
Brf Almen
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 37
2002
Brf Almvik
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 110
2001
Brf Astern
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 86
2003
Brf Blekingsborg
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 276
2002
Brf Bollebygd
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 105
2002
Brf Bulltofta
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 67
2000
Brf Bärnstenen
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 24
2003
Brf Dalgården
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 127
2001
Brf Domaren
Fastighetskontoret
Albinrosgatan 3 G
214 67   Malmö
Lgh: 463
1999
Brf Elisetorp
Fastighetskontoret
Elisetorpsvägen 17 A
232 33   Arlöv
Lgh: 390
2001
Brf Eriksfält
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 298
2002
Brf Erikstorp
Styrelserummet
Regementsgatan 27 F
217 53   Malmö
Lgh: 108
2000
Brf Hilda
Fastighetskontoret
Von Lingens väg 80
213 71   Malmö
Lgh: 768
2002
Brf Ida
Fastighetskontoret
Von Lingens väg 25
213 70   Malmö
Lgh: 738
1999
Brf Järven
Fastighetskontoret
Lorensborgsgatan 14
217 62   Malmö
Lgh: 323
2002
Brf Klockaren
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Svedala

Lgh: 45
2002
Brf Kulladal
Fastighetskontoret
Kulladalsgatan 7
215 64   Malmö
Lgh: 348
2000
Brf Lagmannen
Fastighetskontoret
Annebergsg 3A (gaveln)
214 66   Malmö
Lgh: 490
2001
Brf Lindeborg
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 385
2001
Brf Ljungen
Fastighetskontoret
Bjerehov
237 34   Bjärred
Lgh: 149
2000
Brf Magne
Fastighetskontoret
Ellstorpsgatan 3 D
212 17   Malmö
Lgh: 122
2000
Brf Norsen
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 77
2002
Brf Organisten
Box 170 57
200 10   Svedala

Lgh: 75
2003
Brf Oshögavången
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 193
2001
Brf Per Albins Hem
Fastighetskontoret
Kulladalsgatan 6
215 64   Malmö
Lgh: 345
2000
Brf Ringsted
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 273
2001
Brf Rosenvång 2
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 115
2003
Brf Skölden
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 90
2001
Brf Solbacken
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 37
2000
Brf Stenbocken
Fastighetskontoret
Ahlsmansgtan 20 B
214 25   Malmö
Lgh: 410
1999
Brf Södertorp
Fastighetskontoret
Konsultgatan 28
215 69   Malmö
Lgh: 486
2000
Brf Tapperheten 3
Box 170 57
200 10   Malmö

Lgh: 40
2002
Brf Tapperheten 4
HSB Malmö
Box 170 57
200 10   Malmö
Lgh: 64
2002
Antal Certifierade lägenheter 7 664  
Notera att det aldrig är någon lägenhet som är certifierad, så som HSB vill låta påskina ovan.

Notera också att de flesta av de s.k. certifierade föreningarna inte har någon egen adress, utan föreningens adress är till HSB Malmö. Hur förtroendeingivande är detta?Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Skriv till media ! NU !!!


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Malmö / Skåne • Stockholm • Göteborg