Ansökan
2009-02-11

Till:
Hyresnämnden i Malmö
Box 4287
203 14 Malmö


Ansökan

Kommun: Malmö
Adress:
yyy

Sökande
Bostadsrättshavare
xxx

Motpart:
HSB:s brf xxx
Avser: Bostadsrättslägenhet

Yrkande:
Medling önskas av hyresnämnden.

Jag yrkar att Brf xxx styrelses allvarligt felaktiga förfarande, där styrelsen inte följt BrL 9 kap 15 § och 9 kap 16 § första stycket 2 (som säger att det krävs ett beslut på stämma med 2/3 majoritet samt att detta beslut godkänts av hyresnämnden för att kunna förändra lägenheten för en medlem), leder till följande.

 1. Utanpåliggande vattenledningsrör och underhållsansvar
  Konsekvensen av att rör dras utanpåliggande, så som styrelsen bestämt, blir att den enskilde medlemmen tvingas överta underhållsansvaret för en viss del av vattenledningsrören, i motsats till tidigare. I strid med stadgarna, och därmed ej lagenligt!
 2. Föreningens stadgar:
  Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
  § 36

  Till lägenheten hör bland annat:
  ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,

  Bostadsrättsföreningen svarar för
  reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

  Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten.


  Styrelsen har alltså i strid med lagen - i smyg (ingen medlem har varken före eller efter detta gjorts informerats av styrelsen om konsekvenserna) - lagt över underhållsansvaret för vattenledningsrör från föreningen till de enskilda bostadsrättshavarna.

  Det finns inget stämmobeslut på att den enskilde medlemmen ska överta underhållsansvaret för en viss del av vattenledningsrören.

  Utökat ansvar för bostadsrättshavaren utan information om detta
  Projektledaren för stambytet instämmer med mig att det blir ett utökat ansvar för bostadsrättshavaren genom att bostadsrättshavaren nu ansvarar för de utanpåliggande rör som förläggs i badrum och kök.

  Ändra stadgarna i efterskott ej möjligt!
  Projektledarens förslag på lösning är att man ändrar stadgarna, men jag menar att saker och ting måste göras i rätt ordning. Frågan uppstår då t.ex. hur stadgarna ska ändras, och det är absurt att ta denna diskussion efter att arbetet genomförts. Inte minst eftersom att det innebär att de som gjort egna lösningar fram till dess, riskerar att ha betalat för något i onödan, när en lösning för dragningen av rör i stället kanske kunde ha valts som varit mer till den enskilda bostadsrättshavarens fördel.

  Ett av mina två grundläggande argument för en annan lösning, än den styrelsen genomfört, är just att slippa ansvar för så stor del av rören som möjligt.

  Förfulande och värdesänkande rördragning runt badrum
  De rör som styrelsen kräver ska dras i mitt badrum skulle enligt styrelsens lösning löpa upp och ner, kors och tvärs i badrummet som utanpåliggande rör, vilket helt förstör badrummets utseende eftersom dessa rör kommer att uppta det mesta av blickfånget i badrummet. Även funktionellt sker en försämring (inte bara renhållningsmässigt utan även t.ex pga den kondens som bildas från rören och droppar ner längs med väggen).

  Ovanpå allt så skulle en dyr badrumsrenovering bli närmast bortkastade pengar.

  Konsekvensen av det styrelsen vill genomföra skulle också medföra en värdeminskning av min bostadsrätt, som jag inte finner acceptabel.

  Rördragning - Ojämlikt
  Det hela blir inte bättre av att det beslut styrelsen tagit innebär att vissa får en hemsk lösning (med rör som börjar uppifrån) medan andra får en avsevärt bättre lösning (där rör går längs med golvet).

  De som inte bor längs med hörnorna av huset fått en avsevärt bättre lösning där rören börjar nerifrån, i stället för uppifrån, i taket, som i min lägenhet, och detta resulterar därmed i en olikabehandling.

  Mitt badrum är ej i behov av renovering
  Mitt badrum är helt problemfritt och är i fint skick, utan något som helst behov av renovering. Fuktteknik har 2008-02-02 varit och kontrollerat, och konstaterat att det inte finns fukt någonstans. Styrelsen tvingar emellertid mig nu att renovera mitt badrum trots att behov för detta saknas.

  Den enda lösningen för rören i badrummet
  Min enda utväg för att kunna lösa såväl att jag får innanliggande rör, precis som tidigare (utan att ansvaret för rören förs över på mig), och för att få bort mögelproblemet i mitt badrum är att det byggs ett innertak där rören går, innan rören sedan går ner i bakre väggen (bakom vitvaror).

  Ej åtgärdat mögelproblem i badrum
  Styrelsen har dessutom inte velat åtgärda ett mögelproblem i mitt badrum.
  Jag har sedan den 12/11 2008 försökt få styrelsen att undersöka anledningen till mögel i mitt tak. Först i mitten på januari, i samband med att de ska borra hål för stamrör, lyckas jag få styrelsen att anlita någon att titta på detta. Alla var först överens om att det var en skada från ett läckage, men efter lite mer noga undersökning så kom man till slutsatsen att anledningen till det utbredda möglet i taket är bristfällig ventilation.
  Efter detta började jag en hopplös kamp för att få styrelsen att ta tag i detta. Men precis som i övriga frågor så har styrelsen inte varit intresserad av att bemöta någon skrivelse i ärendet.

  Yrkande: Dolda vattenledningsrör - ska vara föreningens ansvar
  Jag ersätts för de extrakostnader som det innebär för mig att få vattenledningsrören dragna på ett sådant sätt att de inte syns och således inte är utanpåliggande, utan fortfarande är föreningens ansvar.
  Det måste samtidigt till en lösning på mögelproblemet pga den bristfälliga ventilationen. Enligt de hantverkare som varit i min lägenhet måste man då flytta ventilationen till ovanför badkaret.
  Den enda lösning som finns på dessa två problem är att ett nytt innertak byggs i badrummet.
  Jag har ännu inte fått en offert på vad detta kostar, men mitt krav är att bli kompenserad fullt ut.
  Till dess att jag har offerten i min hand är mitt krav för detta 20.000 kr.

  I detta läge begär jag inte kompensation för att styrelsen tvingar mig till att renovera mitt fullt funktionsdugliga och felfria badrum mot min vilja för mina egna pengar, men om jag måste gå vidare till rättslig prövning så kommer jag att överväga detta.

 3. Reducerat utrymme i garderob
  Styrelsen har genom sina beslut, utan intresse av att i något läge ens föra en dialog, än mindre vidta några åtgärder med anledning av mina synpunkter, reducerat utrymmet i min bostadsrättslägenhet genom att min garderob minskats med ungf. 30 % i utrymme, pga att rör dras genom garderoben.
  Det finns inget stämmobeslut om att garderob ska minskas med ungf. 30 % i utrymme.

  Dessutom så har jag, och de som bor i min trappuppgång längs den stam som går genom min lägenhet, fått en sämre lösning än övriga, eftersom det tjocka röret placerats ytterst och därmed tar bort mer utrymme som är möjligt att använda sig av.

  Alltså en orättvis lösning där andra fått en bättre lösning och där jag som medlem förvägrats min lagstadgade rätt att yttra mig om hur det ska se ut i min egen lägenhet.

  Yrkande: Ersättning för minskat utrymme
  En av de allvarligaste bitarna (efter problemen i badrummet) är det minskade utrymmet i min lägenhet. Det handlar om ett utrymme i min garderob som jag är i stort behov av, där jag dessutom förlorat mer utrymme i min garderob jämfört med andra.
  Jag kräver en kompensation för denna utrymmesminskning med 10.000 kr.

 4. Förlorat hyllplan, medicinskåp och inbyggd låda
  En del av min inredning, ett medicinskåp, har tagits bort och kommer inte att återställas eller ersättas på något sätt, och en av två inbyggda förvaringslådor har tagits bort.

  Det finns inget stämmobeslut om att en del av min inredning, ett medicinskåp liksom låda, ska förstöras och sedan inte återställas på något sätt, medan det hyllplan som skulle ersätta en del av det övriga som förstörts ska placeras helt på styrelsens villkor, i stället för så som jag vill ha det för att det ska bli funktionellt (som tidigare).

  Styrelsen hävdar att snickaren sagt att det blir "billigare" att var och en köper ett medicinskåp på Ikea. Billigare för vem? Varför ska jag lägga ut pengar på något som styrelsen förstör för mig i min lgh och lägga tid på en massa arbete med inhandling och uppsättning? Detta bara för att snickaren säger att det inte går att sätta upp ett medicinskåp på ett professionellt sätt. Ska jag då sätta upp ett själv på ett icke professionellt sätt för mina egna pengar pga styrelsens fel & misstag?

  Yrkande: Hyllplan, medicinskåp, inbyggd låda, kompensation eller återställning
  Jag kräver även att styrelsen ser till att åtgärda så jag får en tillfredsställande lösning med ett medicinskåp som ersätter mitt tidigare medicinskåp samt att jag får nya hyllplan så att jag kan använda garderoben som tidigare (bortsett från det tappade utrymmet), dvs jag vill ha installerat både medicinskåp och hyllor på sidan i garderoben.

  Alternativt att jag för detta kompenseras med 10.000 kr för den kostnad och tid det tar mig att själv låta återställa min garderob (där jag alltså förlorat ett låsbart skåp samt en låda, utöver hyllplan) så långt det går till ursprunglig funktion (om det ens är tekniskt möjligt), med motsvarande avlastningsutrymme som tidigare.

 5. Golvbrunn och underhållsansvar
  Styrelsen vill på eget bevåg lägga över underhållsansvaret för golvbrunnen på mig som bostadsrättshavare, vilket blir konsekvensen om styrelsen skulle få sin vilja igenom om att medlemmen själv ska byta och betala för utbyte av golvbrunn (exkl. en billig plastbrunn, i st. f. en rostfri av kvalitet). Detta i strid med stadgarna!

  Det finns inget stämmobeslut på att den enskilde medlemmen ska överta underhållsansvaret för golvbrunnen, vilket blir resultatet om medlemmen själv ska byta och betala för utbyte av den golvbrunn som hör till föreningens ansvar.

  Till råga på allt är golvbrunnen ändå så gammal (1961) att föreningen ändå snarast måste byta ut den, och då helt på föreningens kostnad inkl. uppbrytning och renovering av badrum. Var ligger denna åtgärd i styrelsens underhållsplan?

  När det är dags för föreningen att utföra sina nödvändiga skyldigheter (vilket alltså är redan nu!) och byta ut golvbrunnarna i lägenheterna, är det då rimligt att jag ska ta denna kostnad för uppbrytning och renovering av andra medlemmars badrum som detta medför, om jag inte ens själv får denna kostnad ersatt av föreningen (inkl. av mig själv)?

  Yrkande: Golvbrunn - är och ska vara föreningens ansvar, föreningens kostnad
  Jag vill också att kostnaden för golvbrunnen ska ses som den föreningskostnad den rent faktiskt är enligt stadgarna (där det står att bostadsrättshavaren endast ansvarar för "klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås"). Det finns i praktiken inte några möjliga alternativ till detta, om lagar och stadgar ska följas. Detta innebär att föreningen därmed också ska ta kostnaden för installation av ny golvbrunn (där jag föredrar hållbar kvalitet, i rostfritt material). Kostnad gissningsvis 4.000 kr.

 6. Obehandlad vägg synlig efter styrelsens byte till mindre radiatorer
  När nya radiatorer installerats så vet jag att andra har fått målat och fixat bakom sina radiatorer. Jag har däremot särbehandlats och den obehandlade ytan bakom mina element förfular lägenheten. Varför just jag inte erbjudits en lösning på detta kan man fråga sig, men visar igen på den särbehandling jag utsätts för.

  Yrkande: Gallersats för radiatorer för att dölja obehandlad vägg, åtgärd från styrelsen
  Sedan vill jag ha gallersats till de radiatorer som installerats av föreningen (som kompensation för den del av obehandlad vägg som synliggjorts efter montering av nya, mindre, radiatorer och sedan ej åtgärdats, till skillnad från andra bostadsrättshavare). Dessa gallersatser ska sättas på alla radiatorer, även de med luftdon, vilket medför den fördelen att mer av den obehandlade delen bakom radiatorerna täcks.

 7. Med vilket stöd i lagen ska jag betala för utbyte av andra medlemmars vitvaror?
  Styrelsen har dessutom brutit mot likhetsprincipen genom att ett antal medlemmar fått sina toalettstolar utbytta till nya, medan andra, t.ex. jag, fått betala denna för helt egna pengar. Vilket stöd i lagen anser sig styrelsen ha för detta?
  Precis som för det mesta annat så är detta inget som nämnts med ett enda ord för medlemmarna, och inget beslut i frågan finns heller.

  Yrkande: Toalettstol, kompensation
  Jag önskar också kompenseras med motsvarande kostnad som de medlemmar som fått en ny toalettstol, med tillhörande badrumsrenovering (sedan får var och en av övriga medlemmar själv föra sin talan). Uppskattningsvis 4.000 kr.

 8. Yrkande: Styrelsen får inte bryta mot stämmans beslut, utdelning av stadgar
  Fristående från stambytesprojektet: Styrelsen för Brf xxx har utlovat att styrelsen kommer att följa stämmans beslut om att dela ut mitt förslag på nya stadgar till alla medlemmar i föreningen (vilket skulle ha gjorts i maj 2008). Så har dock ej ännu skett, och detta stämmobeslut vill jag att styrelsen omedelbart ska följa.
Jag önskar dessutom att styrelsen ska svara på de frågor jag skriftligen ställt till styrelsen sedan september 2008, utan att få några svar. Detta önskar jag görs i god tid innan årsstämman 2009 då styrelsen enligt lag är förbunden att svara på frågorna.

I och med att de åtgärder styrelsen påtvingat mig i min egen lägenhet inte genomförts i enlighet med vad lagen föreskriver så anser jag ovanstående vara en rimlig kompensation, av här nämnda anledningar. Därigenom kan en långdragen juridisk process om detta undvikas.

Anledning till ansökan
Skälet till denna ansökan är att bostadsrättsföreningens styrelse tvingat på mig åtgärder i min bostadsrättslägenhet utan mitt medgivande och utan stöd i lagen för detta, samt utan att under ca. 4 månader bemöta mina frågor och synpunkter om detta.

Konsekvenser av styrelsens beslut - Stämmobeslut saknas!
Det som Brf xxx styrelse krävt av mig är något som jag av flera olika anledningar anser orimligt, såväl pga
- den värdeminskning det leder till,
- den estetiska och praktiska försämringen,
- den särbehandling jag utsatts för, där andra får en bättre lösning.

Styrelsen har åsamkat mig stor skada, inte minst ekonomiskt, men också tidsmässigt, där jag tvingats lägga ner otroligt många timmar bl.a. på att försöka kontakta styrelsen (utan resultat under 4 månaders försök).

Nedanstående är utdrag från vad bostadsrättslagen säger om detta.

BrL 9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.
Allmänna bestämmelser om en bostadsrättsförening
Särskilda villkor för vissa beslut
15 §
I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel. Lag (1995:1464).

16 § För att ett beslut i en fråga som anges i denna paragraf skall vara giltigt krävs att det har fattats på en föreningsstämma och att följande bestämmelser har iakttagits.

2. Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad, skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet.
Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt
om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

Inget godkännande finns av hyresnämnden
Jag har ifrågasatt styrelsens rätt att förändra min lägenhet, och styrelsens rätt att inte behöva följa ovan angivna lagparagrafer i bostadsrättslagen. Styrelsen har envist vägrat svara på alla frågor om detta!

Styrelsen har trots lagkravet om detta inte varit intresserad av att inkomma med en ansökan om godkännande till hyresnämnden. Hyresnämnden har inte godkänt de förändringar som styrelsen nu låtit genomföra i min lgh, trots mina långvariga protester.

Stämmans beslut om stambytet
Det beslut som togs av stämman den 27/2 2008 avseende stambytet (utan någon som helst skriftlig information till delägarna varken före, under eller efter stämman) lät enligt nedan.

Utdrag från stämmoprotokoll som skrivits av föreningens styrelse (Tage):
Beslut om byte av kall- och varmvattenledningar, installation av nya värmecentraler samt radiatorer
Beslut: Efter genomförd information och att föreningsstämman fick ställa frågor kring dom planerade underhållsarbetena var man beredd att ta beslut att tillstyrka styrelsen förslag för byte av kall- och varmvattenledningar, installation av nya värmecentraler samt radiatorer. Med klar majoritet
.

Det är allt. Styrelseledamotens personliga och subjektiva åsikt om "klar majoritet" är naturligtvis helt utan värde. Som synes från ovanstående protokollutdrag genomfördes ingen rösträkning, inget konkret nämndes om konsekvenserna av stambytet för medlemmarnas lägenheter, inte ett ord om att garderoben skulle förändras.

Inga fler beslut avseende detta togs. Ingen skriftlig information fanns till stämman, och efter stämman har styrelsen inte informerat med ett ord varken skriftligt eller muntligt.

Ingen information till medlemmarna
Jag har upplevt styrelsens agerande, där styrelsen inte bemött några av mina synpunkter och frågor samt där avsaknaden av information varit i det närmaste total, som en ren förhalning där resultatet blir att den enskilda medlemmens möjligheter och rätt att försvara sig avsevärt reducerats.

Styrelsen har döljt fakta - får ej reda på vad som beställts
Jag har också efterfrågat information om vad det är styrelsen beställt för arbete i min lägenhet, men styrelsen har vägrat att informera om detta.

Alla vägrar höra av sig!
Projektledaren för stambytet och arbetsledaren var vid ett tillfälle i min lägenhet och vi kom då överens om att de skulle kontrollera kostnaden för att dra rören i väggen, vilket då i alla fall skulle eliminera att underhållsansvaret förs över på mig som enskild medlem för vattenledningsrör.
De skulle återkomma till mig med besked efter att de pratat med styrelsen, men efter detta hördes de inte av. Styrelsen har också vägrat att svara på samtliga mina frågor om detta.

Styrelsen har inlett mig i tron att jag skulle få svar!
Som man kan utläsa av mina många skrivelser till styrelsen så har styrelsen, via HSB-ledamot Bengt Skånhamre, vid upprepade tillfällen gett sken av att jag skulle få svar på mina frågor, och därmed har styrelsen lyckats förhala frågorna in i det längsta.

Mellan 2008-09-19 och 2009-01-15 har jag skickat 215 mejl till samtliga i styrelsen, samt ytterliggare några skrivelser på papper, om stambyte, önskemål om dialog med styrelsen, etc.
Resultat: Inte ett enda svar på mina frågor om stambytet. Inte ett enda ord till svar! Inte ett ord om stambytet!!!
Inte ens en enda bekräftelse på mottagandet av mina drygt 200 skrivelser trots att jag begärt detta varje gång!

Ovanpå detta så har jag skickat ett stort antal mejl (uppskattningsvis närmare 50 st) om stambytet och önskemål om dialog med styrelsen till en specifik ledamot i styrelsen, Bengt Skånhamre (HSB Malmös representant i styrelsen).
Resultat: Inte ett enda svar på mina frågor om stambytet. Inte ett enda ord till svar!!! Enbart hänvisning till styrelsens ordförande , som i sin tur helt vägrat att med ett enda ord bemöta något som berört stambytet, och vägrat varje form av kontakt med mig fram till den 21/1 2009 med det av styrelsen helt styrda och mycket korta mötet!

I mina desperata försök att få någon form av kontakt med styrelsen har jag lämnat in ett 70-tal motioner till styrelsen med mina frågor om stambytet och önskemål om en dialog med styrelsen.
Resultat: Inte ett enda ord från styrelsen om dessa. Inte ens en bekräftelse på mottagandet från styrelsen (dock lyckades jag till slut få bekräftelser på mottagandet av motionerna från de kopior som jag skickade till ledamoten Bengt Skånhamre).

Alla mina försök att uppnå en dialog med styrelsen var alltså fruktlösa. Jag lyckades inte få svar på en enda fråga.

Styrelsen hävdar att jag inte hörts av och då kan man fråga sig om 300 skrivelser och 70 motioner i ärendet från mig (utan ett enda svar i någon sakfråga) under loppet av 4 månader inte är att räkna som kontakt?

Stamrörsbyte utfört 24/1 2009
Stamrörsarbetet utfördes i min lgh den 24/1 2009. Detta efter att jag lyckats få entreprenören att i sin tur få styrelsen till att - efter 4 månader - ställa upp på att ta kontakt med mig (tyvärr då helt på styrelsens villkor, varför jag inte hann få svar på mer än ett par av mina frågor). Till detta möte fick jag uttryckligen inte ta med mig någon som stöd för min sak.

Precis som tidigare invänder jag dock fortfarande främst mot styrelsens rätt att minska min garderob i utrymme och alldeles särskilt att tvinga på mig utanpåliggande rör som förfular mitt badrum pga det speciella sätt de skulle dras, enligt vad styrelsen bestämt. Observera att denna mycket fula lösning enbart gäller för vissa, bl.a. mig, och därmed drabbas alltså vissa medlemmar särskilt hårt, medan andra får en betydligt bättre lösning!

Det som nu genomförts är naturligtvis klart värdesänkande för min lgh och har inte utförts enligt BrL 9 kap. 15-16 §§. Den stämma som hölls om stambytet innefattade ingen rösträkning, och klargjorde inte dessa ingrepp i lägenheten (dessutom helt utan skriftlig information i något läge).

Vad ska man med lagar till om de inte behöver följas?
Jag menar att det måste finnas någon mening med att det finns lagar och stadgar. Det känns inte rimligt att man ska kunna komma undan sitt ansvar bara genom att helt enkelt inte bry sig om att följa lagar och stadgar. Om medlemmarna i förväg känt till konsekvenserna av stambytet, är jag övertygad om att medlemmarnas protester lett till helt andra lösningar än de som styrelsen nu valt på egen hand.

Minoritetsskydd i form av det regelverk som finns avseende förändringar i medlemmarnas lägenheter (t.ex. BrL 9 kap) får man inte kunna köra över bara så här lätt. Då förloras helt uppenbart medlemmarnas redan alltför få rättigheter i föreningen.

Övrigt
Vattentrycket har försvunnit i min lägenhet. Styrelsen bryr sig inte och när entreprenören ser att det är fritt fram att behandla medlemmarna illa, så gör tydligen inte entreprenören något. Ingen vill ens svara på om man tänker lösa problemet. Entreprenören Nordströms har dessutom efter mycket strul lyckats ta bort snålspolningen på min toalettstol. Varken styrelse eller entreprenör svarar på varken vad som händer eller vad som kommer att göras eller när. Jag passar på att här kräva att styrelsen omedelbart ska se till så att de problem entreprenören ställt till med löses!

Mvh

__________________________________Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för dig?
hotpot.se/forum


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan
©2009 - Uppdaterad 2013-01-10 Stockholm • Göteborg • Malmö