Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad är bostadsrätt?

Äger jag min lägenhet?
Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får betala för en lägenhet idag. Men faktum är att den fysiska lägenheten äger bostadsrättsföreningen.

Dispositionsrätten är en rätt att förfoga över lägenheten, inom de ramar som bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar ger. Vi äger och förvaltar våra bostäder gemensamt. Som medlemmar i föreningen svarar vi kollektivt för föreningens lån, t ex.

Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

Medverka! Påverka!
Att bo i bostadsrätt ger en möjlighet att påverka sitt boende. Det innebär att du i kan påverka föreningens ekonomi och åtgärder som ska göras/inte göras. En medlem = en röst. Utnyttja rättigheten. Och respektera skyldigheten det också innebär. Följer man inte de lagar och stadgar som styr boendet kan man förverka sin rätt att bo. Du blir alltså av med din lägenhet! Detta gäller även om den som hyr din lägenhet i andra hand inte sköter sig.

Hur kan jag påverka?
Anmäl ditt intresse till valberedningen om du vill vara aktiv i styrelsen. Kom gärna till styrelsen eller skriv brev/mail om du har någon idé eller synpunkt, du kan vara aktiv i gårdsgrupperna, du kanske vill starta någon aktivitet. Skriv motion till årsmötet. Kom till årsmötet! Anmäl fel och brister (dörrar som inte går igen, etc) till fastighetsskötaren.

Tala med grannarna
Pratar vi med varandra får vi en tryggare förening och vågar ha "civilkurage" att tala med grannar som kanske inte sköter sig. Att någon missköter sig är inte den personens ensak. Vi äger bostadsrättsföreningen tillsammans!


Rättigheter och skyldigheter

Du håller lägenheten i gott skick

Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna!

Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som medlemmarna gemensamt disponerar.

När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig.

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i föreningens stadgar och Bostadsrättslagen.

I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna!

Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive tilläggsförsäkring (bostadsrättsförsäkring) täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Trivselföreskrifter
Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Tillsammans skapar du och dina grannar den bomiljö vi vill ha.


Du har inflytande över ditt boende

Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

Alla medlemmar har insyn i ekonomi och förvaltning. I en förening som har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga.

Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna kan granska verksamheten det gångna året. Medlemmarna kan också komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser felaktigt. Ju större engagemang vi som boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln. Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna och ansvarar för förvaltningen. Du är med och väljer styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar, som ju också är dina grannar.

När du bor i en HSB-brf utser föreningsstämman också någon som ska representera din bostadsrättsföreningen på den regionala HSB-föreningens stämma.

För att sprida kunskap till bostadsrättsföreningarnas styrelser utser den regionala HSB-föreningen en ledamot i styrelsen, s k HSB-ledamot. På detta sätt kan HSB bidra med en kontinuitet i styrelsearbetet och en kunskapsöverföring till nya styrelseledamöter.

Underhåll av lägenhet

Din bostad - ditt ansvar

När man bor i en bostadsrätt ansvarar man själv för det inre underhållet av sin lägenhet.

Med inre underhåll, avses i princip allt i lägenheten, förutom el- och vattenledningar samt yttersidor på dörrar och fönster.

I föreningen finns det i hyran avsatt 150 kronor per månad som går till din egen inre underhållsfond. Hur stor din fond är framgår av den sammanställning som du får i samband med att HSB skickar ut hyresavierna. Du kan nyttja medel från din egen fond för standardhöjande åtgärder i din lägenhet. När du haft kostnader lämnar du in kvittot (kopia) till vice värde så ser han till att du får pengarna utbetalt över bank- eller postgiro.

Om du byter ut spis, kyl- eller frys, badrumsartiklar så kan du inte ta med dessa i det fall att du avflyttar från området, om du samtidigt använt pengar från den inre underhållsfonden till detta.


Du får mer information om detta av vicevärden. Du kan också läsa i den boendepärm som följer med varje lägenhet.


Bo i bostadsrätt

Att äga en bostadsrätt i brf ________ innebär att Du är medlem i en bostadsrättsförening med ___ lägenheter. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du är medlem i en förening och har därmed enligt bostadsrättslagen en i tiden obegränsad nyttjanderätt till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter gentemot föreningen.

Du kan själv påverka ditt boende genom att vara aktiv på årsstämman, låta dig väljas till ett förtroendeuppdrag eller framföra dina synpunkter till styrelsen.

För kunna bli medlem i föreningen MÅSTE man vara medlem i HSB _________ . Det är emellertid fritt att gå ur HSB efter att du blivit medlem i bostadsrättsföreningen, då du får tillbaka din andel.
Medlem i HSB ________ blir du genom att betala en andel på 500 kronor. Andelen är din garanti för rösträtt och inflytande i HSB ______. Skulle du vilja gå ur som medlem får du tillbaka din andel. Den årliga medlemsavgiften är 225 kronor.

Har du, eller ska du köpa, en bostadsrättslägenhet i en av HSB _____ bostadsrättsföreningar, är medlemsavgiften 125 kronor per år. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar kan ni teckna familjemedlemskap, vilket innebär att bara en person i familjen betalar medlemsavgiften. Observera att alla i familjen som vill vara medlemmar måste betala andelen på 500 kronor.

För att bli medlem så kontakta Medlemsservice, HSB _______:

Via nätet: www.hsb.se/_________
Anmälan görs direkt under fliken Medlem
E-post: medlemsservice@_______.hsb.se
Telefon: xxx-xx xx xxBostadsrätt

Vad gäller för mig som bor i en bostadsrätt?

Bostadsrättslägenhet
Som medlem är du skyldig att underhålla lägenhetens inre och hålla det i gott skick. Vissa standardbetonade fel hjälper fastighetsskötaren till med, t ex när toalettstolen brusar eller när kranarna är otäta (om du har blandare av standardtyp) m.m. Ytterdörrens utsida är dock föreningens ansvar. Om du skadar målningen genom att fästa lappar e dyl kan du bli ersättningsskyldig (eventuella lappar fästs på postlådans metalldel).
Var uppmärksam på dusch/badrummets underhåll. Duscha aldrig mot målade ytor. Kakel med fuktspärr bakom är att föredra framför våtrumstapet/matta.
Vill du bygga om i lägenheten måste du ha styrelsens tillstånd.
Originalinredning som blir över i samband med ombyggnader (luckor, lådor, dörrblad, foder, karmar, beslag, hatthyllor o.d.) lämnas till föreningen.
Du får inte hyra ut lägenheten utan styrelsens medgivande.

Avgifter
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och pantsättningsavgiften till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Pantsättning
Registrering och bevakning av pantförskrivningar handhas av förvaltningen. Vid pantsättning av lägenhet uttas en avgift om 1 procent av basbeloppet, vilken påförs kommande avisering av månadsavgiften.

Överlåtelse
Överlåtelserutiner i vår förening är enklast möjliga. Ett exemplar av köpekontraktet ska skickas till föreningen.
En förutsättning för överlåtelse är att köparen av styrelsen beviljas inträde i föreningen.
Varje registrering vid överlåtelse kostar 600 kronor.

Hemförsäkring
Du bör ha ett s.k. bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. På grund av att föreningens fastighetsförsäkring har en hög självrisk kan du behöva försäkra dig för eventuella extra kostnader om det blir skador på föreningens fastigheter.

Inre fonden
Vid ombildningen fick alla en viss summa till inre fond, denna summa är olika beroende på storlek på lägenhet. Den inre fonden ska användas till förbättringar i din bostadsrättslägenhet. Fondens syfte är att ge dig ett grundbelopp för vanligt underhåll av bostaden. Det kan t ex röra sig om färg, tapeter, byte av kyl/frys/spis. Vid varje aviseringstillfälle kan du läsa hur mycket som är kvar av fonden. Du som vill använda den inre fonden ska använda ditt bevis med tillhörande uttagsblankett. Denna uttagsblankett finns i pärmen. Lämna gärna meddelande till styrelsen i förväg om vad du kommer att använda din fond till. Då kan vi gemensamt köpa in ett större antal och anlita samma företag för att minska priset.
Kontakta alltid styrelsen innan du påbörjar en renovering av våtutrymmen.


Viktigt att föreningen fungerar bra

Styrelsen har rätt att fatta beslut i alla frågor som inte lagen eller stadgarna säger att medlemmarna ska fatta beslut om på föreningsstämma.

Bostadsrätten behåller eller ökar sitt värde bl a beroende på hur bra föreningen fungerar. När du bor i bostadsrätt är du också med i en ekonomisk gemenskap. Med bra ekonomi i föreningen blir ditt boende tryggt.

Som styrelseledamot är du med och förvaltar dina grannars pengar. I en förening där styrelsen har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga. Årsavgifterna behöver inte höjas och det finns pengar till drift och underhåll.

Föreningens styrelse är enligt lag skyldig att varje år lämna en årsredovisning som består av en förvaltningsberättelse och ett bokslut. Den ska utformas enligt bostadsrättslagen som i detta fall hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar.

Exempel på frågor som medlemmarna tillsammans fattar beslut om på föreningsstämma är:
• Ny- till- eller ombyggnad av fastigheten
• Ändring eller ianspråkstagande av lägenhet
• Ändring av insats
• Utvidgning av föreningens verksamhet
• Ändring av stadgar
• Val av styrelse och revisorer
• Fastställande av balans- och resultaträkning
• Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer
• Arvoden samt resultatdisposition.Hur fungerar föreningen?

Brf _____ i _____ är en ekonomisk förening. När du köpt en bostadsrätt blir du delägare i fastigheten genom medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Förvaltaren tar hand om teknisk och administrativ förvaltning på uppdrag av Brf ________. Styrelsen får beslutsunderlag från förvaltaren och har tillgång till utbildning och experthjälp i juridik, fastighetsunderhåll och annat som rör boendet.

Stämma
Som enskild bostadsrättsinnehavare kan du göra din röst hörd på stämman genom motioner/förslag och frågor. Brf ______ årsstämma hålls normalt i ____ månad.

Styrelsen
Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet med föreningen, information och frågor från medlemmarna. Alla i styrelsen har en bostadsrätt i ______ med undantag av HSB-ledamoten.

Ibland måste du ha styrelsens tillstånd
Styrelsen måste godkänna väsentliga förändringar i lägenheten så som rivning av vägg, installation av tvättmaskin eller diskmaskin, m.m.

Om du vill hyra ut lägenheten i andrahand måste du ha styrelsens tillstånd. Praxis är att styrelsen beviljar ett tidsbegränsat tillstånd. Den som äger bostadsrätten är ansvarig för lägenheten, även om bostadsrättshavaren inte är bosatt i den.

Skaffar du en sambo, är det viktigt att denna får ta del av samma information som nytillkomna medlemmar.

Ansvaret delas av alla

Vårt gemensamma mål i Brf ________ är att huset ska hålla god standard och vi ska känna att vi bor tryggt. Vi är olika, men måste ta hänsyn till varandra när vi bor vägg-i-vägg och delar på utrymmen. Vi löser helst eventuella problem grannar emellan genom att tala med varandra. Var och en av oss har del i ansvaret för huset. Om det är svårt att komma fram till en lösning på problemet kan man vända sig till styrelsen. Vad som gäller vid störande beteende kan du läsa om i stadgarna och i Bostadsrättslagen.


Om HSB

Vad betyder förkortningen HSB?
HSB står för Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening.

Det var hyresgästföreningen som på 1920-talet bildade HSB för att bospara och bygga bostäder åt medlemmarna. I dag är Hyresgästföreningen och HSB helt olika organisationer, och HSB är ett registrerat namn, inte en förkortning. Men grundtanken, att bospara, bygga, och förvalta bostäder åt medlemmarna gäller även i dag.

Organisation

HSB:s organisation är uppdelad i tre led.

1. Bostadsrättshavarna är medlemmar i en bostadsrättsförening. De väljer en styrelse som bl.a. representerar medlemmarna på HSB _______s årsstämma.

2. HSB _______ är en HSB-förening. Bostadsrättsföreningar, bosparande medlemmar och bostadsrättshavare är medlemmar och ägare av HSB _______.

3. HSB _______ är slutligen medlemmar och ägare av HSB Riksförbund.

HSB, med cirka 554 000 medlemmar, är organiserat i tre led med 30 regionala HSB-föreningar i landet och cirka 3 900 bostadsrättsföreningar. Det finns två kategorier av medlemmar: bosparande medlemmar (cirka 100 000), och boende medlemmar (cirka 445 000). Alla medlemmar tillhör en regional HSB-förening och boende medlemmar tillhör dessutom en bostadsrättsförening. Varje lokal bostadsrättsförening i HSB, det finns cirka 3 900 stycken, är ansluten till en regional HSB-förening. Den första HSB-föreningen bildades den 6 juli 1923 i bostadsnödens Stockholm. De regionala HSB-föreningarna är sammanslutna till HSB Riksförbund.

Affärsbolaget HSB ProjektPartner ägs av de regionala HSB-föreningarna och stödjer deras bostadsbyggande. HSB Bostad har motsvarande roll för bostadsbyggandet i Stockholmsområdet. HSB Inköp samordnar via centrala avtal och inköp av produkter.

Skandaler inom HSB

HSB har de senaste decennierna drabbats av ett antal skandaler, här följer några exempel;
  1. 2008: Sydsvenska dagbladet gör en rad avslöjanden om hur ledningen i HSB Skåne skaffat sig och sina anhöriga dyra förmåner på medlemmarnas bekostnad. Detta leder till att vd Roy Hansson, ordföranden Larry Andow och vice ordföranden Britt-Marie Larsson avgår. Efter en föreningsstämma i maj 2008 avsätts sedan hela styrelsen. Se Härdsmältan i HSB 2008-05-28
  2. 2007: Slutnotan för skyskrapan Turning Torso blir över en miljard kronor dyrare än planerat. Vd Johnny Örbeck och två andra personer döms för trolöshet mot huvudman. I samband med byggandet av skyskrapan köpte HSB Malmö ett fastighetsbolag för 22 miljoner kr, trots att värdet bara ansågs vara 100 000 kr.
  3. 1996: Det avslöjas att en reklambyråchef anlitat en person för att spionera på TV4-journalisten Bim Enström och det påstås att vd:n för HSB Stockholm skulle ha initierat detta.
  4. 1995: Tusentals bosparare tar ut sina pengar efter uppgifter om att sparandet inte är säkert. Nio procent av sparkassan försvinner på några dagar. Efter avslöjandet att vd Rolf Trodin tilldelats en attraktiv lägenhet lämnar han sin post.
  5. 1992: HSB:s produktionschef döms till två års fängelse för oegentligheter.
  6. 1988: För att undvika konkurs i HSB Värmland går Riksförbundet in med en halv miljard kronor för att stötta bygget av en skidanläggning i Branäs.
  7. 1988: HSB köper 35 fastigheter för 1 miljard. Köpet startar en debatt om HSB:s bidrag till fastighetsbubblan och hur detta förhåller sig till HSB:s gamla folkrörelseideal.

Medlemskap i HSB

Boende medlemmar har via sitt ägande inflytande över bostadsrättsföreningens verksamhet. HSB:s representativa demokrati innebär att bostadsrättsföreningarna i sin tur har ett inflytande över de regionala HSB-föreningarna som i sin tur har ett inflytande över Riksförbundet. Högsta beslutande organ inom HSB är HSB Riksförbunds förbundsstämma.

Historia

Den första HSB-föreningen bildades den 6 juli 1923 i Stockholm. HSB:s regionföreningar är sammanslutna till HSB Riksförbund, bildat 1924 på initiativ av arkitekten Sven Wallander.

På 1920-talet byggde HSB bostäder med badrum i varje lägenhet och gemensamma tvättstugor med moderna maskiner. För att rationalisera och minska byggkostnaderna infördes en särskild HSB-standard som fick stå modell för svensk standardisering av byggandet.


Definition av kooperation

Kooperation är latin och betyder samarbete eller samverkan.

En kooperativ förening är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov.

Den gemensamma nämnaren för kooperationer är synen på demokrati och jämlikhet. Denna grundsyn uttrycks av den Internationella Kooperativa Alliansen (IKA) så här: " Kooperativa föreningar bygger på värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Medlemmar i kooperativa föreningar tror på etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra".

En kooperativ förening är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom ett samägt och demokratiskt styrt företag.

Internationella Kooperativa Alliansens (IKA) förklaring av den kooperativa identiteten är följande:
Det kooperativa företaget ägs och drivs av medlemmarna, som är aktiva och tar del av verksamheten. Man kan delta på olika sätt. Alla medlemmar/ägare har en röst. Företaget styrs demokratiskt, till skillnad från aktiebolag där den störste ägaren även har störst inflytande.

Riktlinjer
De kooperativa riktlinjerna är vår vägledning. De visar vad HSB måste göra för att vara en kooperation.

1. Frivilligt och öppet medlemskap
Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse.

Lagen säger att medlemskapet ska vara öppet och frivilligt. Öppenheten sträcker sig till dem som stadgarna omfattar och man måste uppfylla kraven som står i stadgarna. Öppenheten får begränsas enligt vissa regler.

2. Demokratisk medlemskontroll
Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmar i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst). Kooperativa föreningar på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt.

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande
Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis den kooperativa föreningens gemensamma egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet är begränsad, om ränta över huvud taget utgår.

Medlemmarna kan avsätta överskottet till följande ändamål: Utveckla den kooperativa föreningen – om möjligt genom att reservera medel, vilka åtminstone till en del ska vara bundna. Ge medlemmarna förmåner i förhållande till deras nyttjande av den kooperativa föreningen. Stödja andra aktiviteter som godkänts av medlemmarna.

4. Självständighet och oberoende
Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.

5. Utbildning, praktik och information
Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativa föreningar. De informerar allmänheten – särskilt unga och opinionsbildare – om den kooperativa föreningens särart och fördelar.

6. Samarbete mellan kooperativa föreningar
Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.

7. Samhällshänsyn
Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !

Skriv till media ! NU !!!


© 2014 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne