Om ansvarsfrihet för styrelsen

Så här står det i tidningen "Vår Bostad" om ansvarsfrihet;
"Om ledamöter avsiktligt bryter mot lagar, stadgar eller andra bestämmelser kan stämman vägra styrelsen ansvarsfrihet. Föreningen har då rätt att stämma styrelsen eller enskilda ledamöter. Detta kan leda till att ledamöterna får betala ett skadestånd till föreningen. I värsta fall kan åklagare väcka åtal och ledamöterna riskerar böter och fängelsestraff".

Det står vidare;
"En medlem har en lagstadgad frågerätt vid stämman och dessutom rätt att få svar från styrelsen, säger HSB:s förbundsjurist Blanka Kruljac".

Det är en allmän missuppfattning att man inte kan vägra ansvarsfrihet mer än vid tillfällen då ekonomiskt brott misstänks eller påvisats.

Om man tittar i Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomiska föreningar och Svensk författningssamling så finns det inget som ens antyder att medlemmarna inte skulle kunna vägra en styrelse ansvarsfrihet pga andra saker än direkta ekonomiska brott. Tvärtom!

Bevilja ansvarsfrihet?

Lagen om ekonomiska föreningar 13 kap, 5§

Talan om skadestånd till föreningen enligt 1--3 §§ kan väckas, om vid en föreningsstämma majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga röstberättigade har biträtt ett förslag om att väcka skadeståndstalan eller, såvitt gäller en styrelseledamot, har röstat mot ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet.

En uppgörelse om skadeståndsskyldigheten kan träffas endast av föreningsstämman och bara under förutsättning att inte en tiondel av samtliga röstberättigade röstar mot förslaget till uppgörelse.

Om en föreningsmedlem för skadeståndstalan för föreningens räkning, kan någon uppgörelse inte träffas utan hans samtycke.

Se även; NY FÖRENINGSLAG!Bl.a följande gäller avseende skadeståndsansvar

"Styrelseledamot blir skadeståndsskyldig mot medlem om lag eller stadgar bryts mot."

I information från HSB kan man läsa att styrelseledamot blir skadeståndsskyldig mot föreningen om skada vållas uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Den som har fått medlemmarnas (årsmötets) förtroende att sköta föreningens angelägenheter, eller den som av styrelsen har fått rätt att företräda föreningen, och som uppsåtligen eller av vårdslöshet vid fullgörande av uppdraget orsakar föreningen skada kan bli skadeståndsansvarig. Skadeståndsskyldighet kan föreligga både mot föreningen och mot utomstående.

Sedan finns det en del att läsa om "straffrättsligt ansvar" (och personligt betalningsansvar), men det ska jag inte gå in på här eller nu.

Talan om skadestånd

Lagen om ekonomiska föreningar 13 kap, 5§

Talan om skadestånd till föreningen får föras av röstberättigade som utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade.

Om en röstberättigad sedan talan har väckts avstår från talan, kan likväl de övriga fullfölja denna.


Den som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning av föreningen för den kostnad som täcks av vad som har kommit föreningen till godo genom rättegången.

Se även; NY FÖRENINGSLAG!


För vilka skäl kan man välja att inte bevilja ansvarsfrihet?

Fråga om ansvar för föreningens företrädare gentemot föreningen uppkommer normalt vid årsmötet. Under punkten "fråga om ansvarsfrihet" kan medlemmarna ifrågasätta styrelsens sätt att sköta föreningen. Anser man att hela styrelsen eller enskilda ledamöter har varit oaktsamma och härigenom orsakat föreningen ekonomisk skada eller misskött sitt arbete, kan mötet besluta att inte bevilja styrelsen eller de enskilda styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

Om ansvarsfrihet inte beviljas har föreningen, genom den nyvalda styrelsen att inom ett år möjlighet att väcka talan vid tingsrätten mot ledamöterna.

Kortfattat gäller alltså att man kan vägra en styrelse ansvarsfrihet om föreningen lidit ekonomisk skada. Om en styrelse inte på ett acceptabelt sätt fullgjort sina uppgifter, så att det leder till onödiga kostnader och problem för föreningen eller enskilda medlemmar så är det alltså helt rätt att inte bevilja ansvarsfrihet.

Man kan i praktiken vägra ansvarsfrihet för t.ex. dåligt utfört arbete, fel elleverantör, för kallt i huset... t.o.m. om man tycker att styrelsens ordförande har fel färg på slipsen, om man ska skämta till det lite. Man kan vägra ansvarsfrihet för i princip vad som helst. Men det är naturligtvis en fördel om man har ett skäl som man sedan kan väcka åtal mot någon för.


Ersättningsskyldig?

Lagen om ekonomiska föreningar 13 kap, 1--3 §§

1§ Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.

2§ En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Revisorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas av revisorns medhjälpare.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bolag och den som är huvudansvarig för revisionen.


3§ En föreningsmedlem eller en röstberättigad som inte är medlem är skyldig att ersätta den skada som han genom att medverka till överträdelse av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar föreningen, en medlem eller någon annan.

Se även; NY FÖRENINGSLAG!

Vad innebär det att inte bevilja ansvarsfrihet?

Så här skriver HSB på sin webbsajt;
"3. Vad menas med att bevilja ansvarsfrihet?
Svar: Genom att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter godkänner stämman det arbete som ledamöterna har gjort under det gångna året. Beviljas inte ansvarsfrihet har föreningen möjlighet att kräva skadestånd av en styrelseledamot som vid sitt styrelsearbete har skadat föreningen".


Att inte bevilja ansvarsfrihet innebär i praktiken inget annat än att man har ett år på sig att framställa skadeståndskrav på styrelse eller enskilda ledamöter. Men rätten att inte bevilja ansvarsfrihet finns alltid. Det finns inte stadgat någonstans för vilka situationer man får eller inte får vägra styrelsen ansvarsfrihet, utan det är helt och hållet upp till stämman.

Att medlemmarna (som tyvärr oftast inte vet vad det innebär att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet) sedan ytterst sällan nyttjar sig av denna möjlighet är en annan sak. Men att inte bevilja en styrelse ansvarsfrihet kan om inte annat ge fördelen att en styrelse blir lite försiktigare med att begå misstag framöver. Alltså kan medlemmarna genom att inte bevilja ansvarsfrihet säga att nu får styrelsen skärpa till sig och gjorda misstag ska rättas upp snarast. Detta alltså enbart som en nödlösning, om det inte finns mer kompetenta personer som vill ta över (vilket det av naturliga skäl blir svårt att hitta om styrelsearbetet misskötts under en längre tid).

Talan senast efter ett år...

Lagen om ekonomiska föreningar 13 kap, 5§

Talan för föreningens räkning mot en styrelseledamot om skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på föreningsstämma.

Se även; NY FÖRENINGSLAG!
Skadeståndskrav

Att framställa skadestånd, grundat på annat än direkta oegentligheter i form av misstankar om brott som har uppstått vid revision, kan naturligtvis vara svårare, dock ej omöjligt på något sätt. Om föreningen/medlemmarna lidit ekonomisk skada pga styrelsens utförande av sina uppgifter så kan man enligt lagtexten utkräva skadestånd. Denna skada kan alltså grundas på medvetet eller omedvetet dåligt utfört arbete (dvs "uppsåtligen eller av vårdslöshet" enligt lagtexten).
Ju fler punkter som kan sammanställas avseende ett dåligt utfört arbete (som på olika sätt lett till ekonomisk "skada") av en styrelse, desto troligare att man vid rättslig prövning får igenom sina krav.

Undantag !!!

Lagen om ekonomiska föreningar 13 kap, 5§

Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra skadeståndstalan utan att det minsta antalet röstberättigade som avses i första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt tredje stycket, kan trots detta talan enligt första eller andra stycket väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat sätt till föreningsstämman inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

Se även; NY FÖRENINGSLAG!


Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.


Dagordning

Dagordning för årsstämma

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar
 3. Fastställande av dagordning
  Här kan medlemmarna föreslå justeringar av dagordningen !
  T.ex. att ordningen av de olika punkterna förändras, att punkten motioner läggs in före frågan om ansvarsfrihet eller att en paus läggs in före frågan om ansvarsfrihet.
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om kallelse behörigen skett
 6. Styrelsens årsredovisning
  Här ställer du dina frågor till styrelsen som är viktiga för frågan om ansvarsfrihet.
 7. Revisorernas berättelse
  Här ställer du kompletterande frågor till styrelse och revisorer som är viktiga för frågan om ansvarsfrihet.
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  Här ställer du resterande frågor till styrelse och revisorer som är viktiga för frågan om ansvarsfrihet.
  Under denna punkt kan man också ta upp frågan om att be länsstyrelsen tillsätta särskild granskningsman.
  Att begära sluten omröstning här kan vara av avgörande betydelse!
  Notera att ledamöterna i styrelsen ej får rösta i denna fråga.
Etc.


Preskriptionstid om ej brott

Lagen om ekonomiska föreningar 13 kap, 6§

6§ Sådan talan för föreningens räkning enligt 1--3 §§ som inte grundas på brott kan ej väckas mot
 • styrelseledamot sedan tre år har förflutit från utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd, som ligger till grund för talan fattades eller vidtogs,

 • revisor sedan tre år har förflutit från det att revisionsberättelsen lades fram på föreningsstämman eller yttrande som avses i denna lag avgavs.
Se även; NY FÖRENINGSLAG!

HSB och styrelsen kommer att försöka styra medlemmarna mot att bevilja ansvarsfrihet

OBS! På stämman kommer HSB (mötesordförande) att göra allt som står i dess makt för att få medlemmarna till att ge styrelsen ansvarsfrihet. Detta inte minst eftersom HSB ingår i styrelsen.
Styrelsen kommer också att berätta skräckhistorier om vad som kommer att hända föreningen om styrelsen eller enskilda ledamöter inte beviljas ansvarsfrihet.
Men du får inte låta dig förvirras av de floskler som HSB och styrelsen kommer att köra med, t.ex.;
 • "Föreningen kan alltid framföra klagomål i efterskott"
 • "Föreningen kan bara neka styrelsen ansvarsfrihet om det handlar om ekonomiska brott"
 • "Om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet så kan föreningen gå i konkurs"
 • "Om stämman inte beviljar ansvarsfrihet så måste någon framställa rättsliga krav, och vem ska göra detta?"
 • o.s.v.
Ingenting av detta eller annat som HSB eller styrelsen tar upp avseende ansvarsfrihet är något att ta notis om. Om man misstänker oegentligheter eller brott mot regler, stadgar och lagar så ska detta undersökas och styrelsen ska ställas till svars för sina gärningar.Granskningsman

Varje röstberättigad kan föreslå att länsstyrelsen utser granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper.

Förslag om särskild granskning skall tas på en föreningsstämma.

Om förslaget har biträtts av minst 1/10 av samtliga röstberättigade eller minst 1/3 av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses.

Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vänFORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt- DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Skriv till media ! NU !!!Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne