Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

För mer detaljerad information om andrahandsuthyrning, se forumet
Föreningen godkänner uthyrning i andrahand om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även "provboende" på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden för tillstånd att hyra ut din lägenhet är ett år.

Din ansökan vill vi ha skriftligen. Blankett för ansökan om 2:a handsuthyrning (dvs andrahandsupplåtelse) finns under länken här nedan. Du har också möjlighet att hämta blanketten på HSB-kontoret.

Ansökan lämnar du till ordförande eller någon annan i styrelsen. Styrelsen kommer att behandla din ansökan på kommande möte. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, med undantag för juli.


Andrahandsuthyrning (pdf-format)


Exempel 2

Andrahandsuthyrning

Att upplåta bostadsrätten i andra hand

Vad är en andrahandsupplåtelse?
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än Du självständigt använder Din lägenheter. Detta gäller även om Du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten för att det ska räknas som andrahandsupplåtelse.

Måste jag ha styrelsens tillstånd?
Om du vill hyra eller låna ut Din lägenhet ska Du ansöka om styrelsens godkännande. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför Du vill hyra ut samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten.

Hur vet jag om styrelsen godkänt min ansökan?
Styrelsen lämnar besked om sitt beslut skriftligen inom 14 dagar.

Kan jag överklaga styrelsens beslut?
Om styrelsen avslår Din ansökan om kan Du överklaga beslutet till hyresnämnden.


Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för dig?
hotpot.se/forum

Vilka skäl är beaktansvärda?
Du ska ha vägande skäl för att inte själv använda lägenheten, tex arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Det krävs att Du är i en situation där Du inte kan använda lägenheten under en viss tid.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?
Om Du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar Du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp Dig till avflyttning. Du kan alltså komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Har jag rätt att byta hyresgäst under den tid som tillståndet gäller?
Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill Du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.
Exempel 3

Brf GoaGubbars regler för andrahandsupplåtelse

Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

Enligt bostadsrättslagen (1991:614) gäller, sedan den 1 april 2003, följande.

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen inte ger sitt samtycke kan bostadsrättshavaren söka tillstånd för andrahandsupplåtelsen hos hyresnämnden. Hyresnämnden ska lämna tillstånd om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid. Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor. Olovlig andrahandsupplåtelse, dvs. utan styrelsens samtycke eller tillstånd från hyresnämnden, ger föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

Hyresnämnden ger tillstånd till en andrahandsupplåtelse under förutsättning att;
  1. bostadsrättshavaren på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden - som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande - eller andra liknande situationer har skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand och
  2. andrahandshyresgästen är en skötsam person.
Andra exempel på skäl är enligt hyresnämnden att föräldrar vill hyra ut en mindre lägenhet till sitt barn i andra hand under en kortare tid, att någon köpt en lägenhet för att använda efter pensioneringen. Mer information finns på hyresnämnden.

Brf GoaGubbar följer bostadsrättslagen och hyresnämndens praxis vid behandlingen av ansökningar om upplåtelser i andra hand. Därutöver gäller följande regler för andrahandsupplåtelser inom Brf GoaGubbar.

Varje medlem har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand under 12 månader utan att inge intyg för skälet till upplåtelsen. Skälet måste dock alltid anges. Dessa 12 månader kan delas upp i perioder. Vid upplåtelse därutöver måste intyg för andrahandsupplåtelsen inges. Samtycke medges i båda fallen om;
1) skäl finns och
2) andrahandshyresgästen är en skötsam person (jämför ovan).

Exempel på hur reglerna tillämpas i föreningen:
  • Samtycke för att vara provsambo medges i högst 12 månader (inget intyg krävs)
  • Vid studier ges samtycke längst under den tid studierna omfattar (intyg om mer än 12 månader)
  • Vid tillfälligt arbete på annan ort ges samtycke i högst tre år (intyg om mer än 12 månader)
  • Vid andra skäl bedöms skälig tid från fall till fall beroende på omständigheterna (intyg om mer än 12 månader)
Observera att olovlig andrahandsuthyrning ger föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren. Det är därför viktigt att du lämnar in en ansökan i god tid innan du har tänkt hyra ut din lägenhet.

Förnyad ansökan ska lämnas in till styrelsen innan tiden för godkänd andrahandsupplåtelse går ut.

Informera din hyresgäst om de regler som gäller i föreningen. Du är ansvarig för att hyresgästen sköter sig. Påminn också hyresgästen att adressändra till c/o ditt efternamn så kommer posten lättare fram.

Ladda ner och fyll i Ansökningsblanketten här (PDF, 32 kB).

Ansökningsblanketter kan också hämtas på _______; vardagar kl 07:30-08:00 hos ____ och måndagar udda veckor kl 19:00-19:30 på medlemsmottagningen.Exempel 4

Policy för andrahandsuthyrning
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än Du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om Du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.

För att hyra ut i andra hand måste Du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Förtryckt blankett för ansökan kan erhållas från styrelsen (______ tel. xx-xxx xx xx). Styrelsen lämnar sedan besked efter nästkommande styrelsemöte där beslut tas om ansökan ska beviljas eller avslås.

Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för ett år i taget. Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns skäl, t ex om Du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring, provboende med partner m.m.

Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättshavarna verkligen också bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Att bo i bostadsrätt skiljer sig avsevärt från att bo i hyreslägenhet. En bostadsrättsförening har t ex inget intresse av att gå med vinst. Bostadsrättshavarnas månadsavgifter ska täcka utgifterna för räntor och amorteringar på föreningens lån samt driftskostnader. Genom att Du är bostadsrättshavare har Du del i inte bara föreningens tillgångar utan också i skulder och driftskostnader. Du har givetvis ett ansvar för Din egen lägenhet men även för fastigheten och kringmiljön. Du väljer på stämman en styrelse och är med och beslutar om Ditt boende.

En omfattande andrahandsuthyrning i en bostadsrättsförening medför flera problem, anonymiteten ökar. En hyresgäst har i allmänhet mycket litet eller inget intresse för föreningen. Det är svårt att engagera medlemmar som inte bor i huset, etc. Styrelsen har därför en restriktiv policy till andrahandsuthyrning. Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsuthyrningar. I princip innebär detta maximalt två års andrahandsuthyrning. Om ansökan avslås av styrelsen kan Du vända sig till hyresnämnden och få frågan prövad.

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och Du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och Du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att Du informerar Din hyresgäst om vilka regler som gäller i föreningen.

Hyr Du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar Du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Reglerna om andrahandsupplåtelse finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.Exempel 5

Andrahandsuthyrning

Brf GoaGubbar har tagit fram en policy för andrahandsuthyrning.

Nedan följer en sammanfattning av det som ingår i policyn. För en utförlig beskrivning av policyn hänvisas till Policy - andrahandsuthyrning.

Sammanfattning av policy
• För att hyra ut i andra hand måste Du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig.
• På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem och hur lång tid den ska hyras ut.
• Förtryckt blankett för ansökan kan erhållas från förvaltaren.
• Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för ett år i taget, om det finns skäl.
• Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och Du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och Du bör ha ett skriftligt hyresavtal.
• Hyr Du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar Du att förverka nyttjanderätten till lägenheten.Exempel 6

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Andrahandsuthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin bostadsrätt i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om han under viss tid inte har tillfälle att använda lägenheten och hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

I fråga om en bostadslägenhet, som innehas av annan juridisk person än en kommun eller landstingskommun krävs det för tillstånd till upplåtelse i andra hand endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till till viss tid och förenas med villkor.

Styrelsens samtycke krävs inte om lägenheten är avsedd för permanent boende och innehas av en kommun eller landstingskommun. Styrelsen ska dock genast underrättas om upplåtelsen.Exempel 7

Andrahandsuthyrning
Policy för uthyrning i andra hand i Brf _________ diskuterades på stämman den __________ och beslutades på styrelsemöte __________.

Policyn har följande lydelse:
Vid uthyrning i andra hand kommer föreningen att följa bostadsrättslagen 7 kap 10 §, där det står att styrelsens tillstånd krävs.

Beträffande skäl till uthyrning följer föreningen 7 kap 11 §, som talar om beaktansvärda skäl. I texter kring lagen är bl a tillfälligt arbete på annan ort, seriösa studier på annan ort, sjukdom, även vård av nära anhörig, utlandstjänstgöring och militärtjänstgöring att anses som godtagbara skäl.

I ovan angivna skäl ges tillstånd, skälen bör styrkas med intyg.

Även andra skäl kan vara tilämpliga. Rätten till uthyrning i andra hand är emellertid alltid begränsad till fall där den fyller ett verkligt behov. Det ska därför föreligga en tvångssituation som gör att bostadsrättshavaren ej tillfälligtvis kan nyttja lägenheten.

Styrelsen kan även bedöma andra skäl.

Vid avslag på ansökan kan den sökande överklaga beslutet till Hyres- och arrendenämnden för ett slutligt avgörande.

Ansökan ska inkomma i god tid före hyresförhållandet.

Bostadsrättshavaren ska som regel ha för avsikt att flytta tillbaka.

Tillstånd ges för högst ett år i taget.

Längre tid än tre.fyra år är inte tillfälligt.

I ett beslut från __________ har styrelsen dessutom beslutat att inte tillåta juridisk person som andrahandshyresgäst.


Policy - andrahandsuthyrning

Ansökan till brf om andrahandsupplåtelse bostadsrätt

Hyresavtal för andrahandsupplåtelse (Pdf)

Hyra i andra hand, mall för ansökan om uthyrning (Pdf)

Hyreskontrakt för andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

Lättare få tillstånd till andrahandsupplåtelse i brf?

Möjligt att ta ut högre hyra vid andrahandsupplåtelse. Faktabanken

Andrahandsuthyrning. Faktabanken

Otillåten andrahandsupplåtelse. Faktabanken

Policy för tillstånd till andrahandsupplåtelse i brf. Faktabanken

Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Skriv till media ! NU !!!


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö/Skåne