Om revision och "revisionsföretaget" BoRevision AB


Not. HSB informerar 2006-12-19 att BoRevision nu avknoppats från HSB.

HSB Riksförbund säljer revisionsverksamheten

HSB Riksförbund har i enlighet med tidigare beslut på förbundsstämman avyttrat BoRevision i Sverige AB.

Köpare är Christer Weglin och Jörgen Götehed som via bolaget Weglin & Götehed Konsulter AB förvärvat samtliga aktier i BoRevision i Sverige AB. Christer och Jörgen är sedan ett flertal år tillbaka verksamma i bolaget på ledande positioner.

Syftet med försäljningen är dels att revisionsverksamheten skall vara helt fristående från HSB och dels ge bolaget möjligheter att möta framtida ökande krav på kompetensförsörjning. Tillträdet sker den 2 januari 2007.

Ett flertal revisionsbyråer har erbjudits verksamheten och valet av köpare har uteslutande baserats på en marknadsmässig bedömning. Kriterierna har härvid varit pris, garantier, andra åtaganden samt en bedömning av förutsättningarna för framtida samarbete.

BoRevision kommer även framledes att bibehålla den starka nischen bostadsrättsföreningar. Det skall vara den huvudsakliga inriktningen. BoRevision är Sveriges ledande revisionsbyrå inom bostadsrättsrevision.

Köparna har för avsikt att bredda verksamheten för att öka serviceutbudet till HSB och bostadsrättsföreningar. Breddningen kommer framför allt att innebära ett större och bredare utbud på konsultsidan vilket efterfrågas från HSB-föreningarnas sida. Flera av BoRevisions medarbetare har erfarenhet av och utför idag kvalificerade konsulttjänster.

Avtalet innebär bland annat att köparna lämnar en femårig garanti på den schablonmässiga prismodellen (arvodestrappa) som idag finns för revision av medlemsföreningar inom HSB. Säljaren åtar sig att under en period av tre år utse den revisor som BoRevision anvisar för revision av HSB:s bostadsrättsföreningar.

HSB kommer efter försäljningen, på samma sätt som tidigare, att samarbeta med ett bolag som har en stabil personalsituation och mycket hög kunskap inom brf-sektorn. Ett företag där de anställda är mycket väl förtrogna med HSBs verksamhet. Samarbetet mellan HSB och BoRevision gäller under en period av minst tre år med början år 2007.

För ytterligare information kontakta:
Gun-Britt Mårtensson, HSB Riksförbund, 08-785 3306
Niklas Widebeck, HSB Riksförbund, 08-785 3249
Christer Weglin, BoRevision, 08-737 90 40
Jörgen Götehed, BoRevision, 08-737 90 32


Några frågor;
 1. Vad innebär det för HSB-föreningarna att Weglin & Götehed Konsulter AB tar över BoRevision?
 2. Varför har HSB inte informerat HSB-föreningarna om vilka konsekvenserna blir (t.ex. ökade kostnader?) av förändringen?
 3. Vad menar HSB med "Säljaren åtar sig att under en period av tre år utse den revisor som BoRevision anvisar för revision av HSB:s bostadsrättsföreningar."?
 4. Vilken frihet har HSB-föreningarna att välja annan revisor?
 5. HSB skriver, "Syftet med försäljningen är dels att revisionsverksamheten skall vara helt fristående från HSB och dels ge bolaget möjligheter att möta framtida ökande krav på kompetensförsörjning.".
  På vilket sätt menar HSB att revisionsverksamheten är helt fristående från HSB när HSB är BoRevisions enda kund och BoRevision t.o.m. sitter i samma lokaler som HSB (som i Malmö)?
 6. På vilket sätt kommer förbättringar att ske, när det fortfarande är ej auktoriserade revisorer som ska utföra revision av HSB-föreningar och förmodligen - precis som tidigare - även av HSB-organisationen?
 7. På vilket sätt blir revisionen nu bättre/mer noggrann av;
  - HSB-föreningarna,
  - HSB-organisationen?
 8. HSB skriver; "Ett flertal revisionsbyråer har erbjudits verksamheten".
  Borevision skriver; "Ett flertal intressenter har erbjudits verksamheten och valet av köpare har uteslutande baserats på marknadsmässiga villkor."
  På vilket sätt har HSB bjudit ut BoRevision till försäljning, och vilka intressenter har visat intresse (om någon)?
  Vilka är de marknadsmässiga villkor som gjort att "Weglin & Götehed Konsulter AB" tog över?
 9. HSB skriver; "HSB kommer efter försäljningen, på samma sätt som tidigare, att samarbeta med ett bolag som har en stabil personalsituation och mycket hög kunskap inom brf-sektorn. Ett företag där de anställda är mycket väl förtrogna med HSBs verksamhet.".
  Vad menas med "stabil personalsituation"? Jag gissar att HSB i förtäckta ordalag här säger att BoRevision inte har någon personalomsättning. Är det något som är bra?
  Ett företag som är mycket väl förtrogen med HSBs verksamhet? Det enda revisorer behöver kunna är revision! De behöver inte kunna verksamheten (vilket i och för sig BoRevision inte heller kan, oavsett vad HSB vill göra gällande). Det är ingen fördel om det företag som ska utföra revisionen är väl förtrogen med HSB, de som arbetar på HSB och HSBs verksamhet! Är inte en objektiv inställning det viktigaste, vad revision anbelangar?
 10. HSB skriver "Köparna har för avsikt att bredda verksamheten för att öka serviceutbudet till HSB och bostadsrättsföreningar. Breddningen kommer framför allt att innebära ett större och bredare utbud på konsultsidan vilket efterfrågas från HSB-föreningarnas sida.".
  Vad innebär dessa två luddiga meningar? Exakt vilket serviceutbud kommer att öka, och exakt vad är det HSB-föreningarna efterfrågat? Jag vet inget som HSB-föreningarna efterfrågat mer än auktoriserade revisorer, och så blir det inte med BoRevision. Vad som verkligen behövs är mer/större kompetens! Revisorerna måste t.ex. vara kompetenta nog att kunna stoppa att pengar försnillas inom HSB (så som t.ex. skett inom HSB Malmö) såväl som inom föreningar.
 11. Är "Weglin & Götehed Konsulter AB" ett bolag som startats upp (när?) med som enda avsikt att på papperet ge BoRevision nya ägare, medan HSB behåller kontrollen över såväl BoRevision som över HSB-föreningarna?


Juni 2005

Här kommer en del allvarliga avslöjanden att presenteras om BoRevision AB (som finns i Malmö, Göteborg och Stockholm, samt Karlstad, Sundsvall och Örebro).

Skriv till media ! NU !!!


Jag vet att HSB håller koll på dessa sidor, och jag erbjuder HSB möjlighet att svara på de frågor jag har. Det är i så fall bara att höra av sig till mig. Om HSB inte antar detta erbjudande så har du som HSB-medlem all anledning att känna dig orolig. Om och när HSB informerar mig om att HSB är beredd att svara på frågor så kommer jag att tala om detta här.
Än idag har HSB inte hört av sig till mig.

Om du själv har några frågor till HSB så samla gärna ihop dem och lägg in dem i forumet här, så kan jag sammanfoga dessa med mina egna frågor.

Svar från HSB - 050808

HSB har svarat på de synpunkter jag har om BoRevision och deras svar kan du läsa om du klickar här!

HSB är mycket hemlighetsfull om HSB:s relation till BoRevision AB, men detta revisionsföretag är ett dotterbolag till HSB. Så gissa varför det "råkat" bli så att HSB-föreningar anlitar BoRevision AB som revisionsfirma!
Ingenstans - varken i HSB:s information eller på BoRevisions webbsajt - vågar någon nämna denna prekära koppling mellan HSB och BoRevision. Det är inte svårt att förstå varför HSB/BoRevision inte vågar nämna detta särskilt tydligt.
I ett organisationsschema som HSB lagt ut 2005-06-03 kan man dock se var BoRevision befinner sig i strukturen.

Att HSB äger BoRevision innebär i praktiken att BoRevision gör revision av sig själv. Dvs, det är som regel HSB som skriver HSB-föreningarnas årsredovisningar och sedan är det BoRevision (läs "HSB") som granskar de uppgifter de själva skrivit. Är det någon som tror att BoRevision (läs "HSB") skulle anmärka på sina egna uppgifter? Har det ens någonsin inträffat? Knappast! Det ska nog rätt mycket till för BoRevision att skriva en oren revisionsberättelse... om sig själv och om den styrelse där de själva (HSB) ingår med sin HSB-representant !

I väntan på att jag sammanställt min information om BoRevision (vilket troligen blir i september 2005) så rekommenderar jag alla som bor i en HSB-förening att göra allt för att påverka styrelsen att lämna Bo-Revision och anlita ett neutralt och seriöst revisionsföretag. Snarast möjligt !!! För förslag på motion, se här.

Det jag kommer att avslöja om BoRevision AB är inte vackert, tro mig !!!


FORUM

MEDVERKA TILL ETT BÄTTRE HSB !

Om du har några synpunkter om din brf, HSB eller BoRevision, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Så här skriver HSB om BoRevision på sin webbsajt:
"HSBs bostadsrättsföreningar anlitar revisionsbyrån BoRevision AB. Revisionen genomförs tillsammans med bostadsrättsföreningens egna revisorer."
Det förekommer alltså inte ens i HSB:s tankevärld att någon förening skulle utnyttja ett annat revisionsföretag än HSB. Det sker vidare inte alls någon revision tillsammans med egna revisorer i bostadsrättsföreningen. Något samarbete finns alltså inte! Snarare tvärtom.

Vad däremot få eller inga känner till så är BoRevision i Sverige AB inte ett;
- godkänt,
- auktoriserat, eller
- registrerat
revisionsbolag !!!
Allt enligt Revisorsnämnden. BoRevision i Sverige AB är endast en del av HSB!
En av de många konsekvenserna av detta blir att man inte kan anmäla oegentligheter i BoRevision till Revisorsnämnden (eftersom Revisorsnämnden endast "utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer samt över registrerade revisionsbolag").
Det blir i stället upp till polis och åklagare att utreda ev. oegentligheter.

Om du tror att BoRevision kontrollerar uppgifterna i årsredovisningen så kan du tänka om nu. Att så ej sker kommer jag att påvisa med all önskvärd tydlighet utifrån hur det gått till i min egen förening. Har föreningen sedan ett brutet räkenskapsår så kan man förutsätta att siffrorna blivit fel bara pga detta. Brutet räkenskapsår blir helt enkelt för komplicerat för BoRevision.
Ett hett tips inför din nästa årsstämma är därför att ifrågasätta varje uppgift i årsredovisningen. Du kommer med stor sannolikhet att hitta ett antal mer eller mindre allvarliga felaktigheter.

Låt dig inte luras av att HSB/styrelsen lovar att återkomma med svar på frågor
I min förening utlovas detta varje år, men det kommer aldrig några svar på de frågor som ställts på stämman, och som styrelsen/HSB då ej kunnat svara på under stämman.


Det hela kompliceras av att HSB maktfullkomligt sett till så att det skrivs in i stadgarna att HSB:s Riksförbund utser en revisor för föreningen (på samma konkurrenshämmande sätt som att HSB försöker tvinga föreningarna att teckna förvaltningsavtal med HSB). Detta alltså så att HSB ska kunna utse sig själv som revisor utan att någon ska kunna invända mot detta. I de nya stadgarna står det "Revisorer väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits, dock skall en revisor alltid utses av HSB Riksförbund", och detta gäller samtliga HSB-brf:ar !
Som var och en säkert förstår så kommer HSB inte i första taget att välja någon annan revisor än sig själv, dvs HSB/BoRevision. Bostadsrättsföreningen måste ändra stadgarna till att HSB inte utser någon revisor, utan det sköts under marknadsmässiga former av respektive bostadsrättsförening!

I de tidigare normalstadgarna (§13) står det "Revisorerna skall vara tre. Två revisorer och suppleanter för dessa utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits; den tredje revisorn skall vara HSB:s riksförbunds Revisionsbyrå".

I de senaste normalstadgarna står det; "Revisorerna skall till antalet vara minst två och högst tre, samt högst en suppleant".

HSB har alltså idag försökt ge BoRevision ännu mer makt och minskat möjligheterna till insyn genom att man sänkt det antal interna revisorer och suppleanter som behövs (dvs idag räcker det med en intern revisor och inga suppleanter).

Inget nämns heller i stadgarna om krav på kompetens för den interna revisorn.


Ställ dig gärna frågan varför HSB är så rädd för att föreningarna ska kunna välja en auktoriserad revisor utanför HSB. Det borde väl vara självklart i ett demokratiskt samhälle att detta uppdrag ska vara konkurrensutsatt!


Jag kopierar över ett inlägg (ej skrivet av mig) från forumet här, eftersom jag inte vill att denna information ska missas av dig som besöker denna sida;
Du har rätt att det står i stadgarna att HSB:S Riksförbund utser, ledamöter och Revision åt föreningarna. Vad du kanske inte visste om HSB Stockholm i alla fall, är att Riksförbundet absolut inte utser några av nämnda. HSB har nämligen omorganiserat så att Riksförbundet endast sysslar med PR och har endast 6 anställda, enligt ett av de få svar jag fått från "hemliga organisationen HSB". Det var ett bra tag sedan Riksförbundet hade möten som behandlade just utnämnanden till styrelser och föreningar. Idag står de över lagen som säger att en ledamot i ekonomisk förening endast kan väljas på max 4 år. HSB kör med att "om vi inte meddelar annat sitter nuvarande kvar".

Alla som har något att säga om just BoRevision kommer att få detta kopierat till denna webbsida (om jag bedömer det vara tillräckligt intressant).
För den som vill läsa lite om BoRevision och problemen i Ellstorp (Malmö), gå till denna länk; http://sydsvenskan.se/malmo/article56056.ece
Med en ordförande som i denna förening kan medlemmarna känna sig avsevärt tryggare.
Det måste bara finnas fler av denna orädda sort i övriga föreningar.
Dessutom måste medlemmarna vara vakna och ställa krav på sin styrelse så att en revision värd namnet görs av styrelsens hantering av ekonomin. Det ligger i allas intresse.

Om du har några frågor till BoRevison kan du kontakta dem på följande e-post adress;
info@borevision.se
OBS! Om HSB/BoRevision vill uttala sig om något som jag skriver på denna webbsida så lägger jag självfallet ut allt här ordagrant om vad dessa parter vill säga.

Kontakta gärna HSB och ställ frågor om hur det egentligen ligger till med HSB och BoRevision!
Kräv konkreta svar!
Här nedan hittar du kontaktvägar till HSB.


1. HSB Arlanda
fornamn.efternamn@arlanda.hsb.se
Info/VD/Ekonomi/förvaltning/utb.:
E-post Bo Albrektsson
Maud Ringbom
Stationsgatan 4
195 02 Märsta

2. HSB Norra Bohuslän
E-post Info

3. HSB Dalarna
E-post VD Leif Jonsson
E-post Personal- & medlemsfrågor
Stefan Sandström
Box 258
781 23 Borlänge

4. HSB Filipstad
E-post

5. HSB Gävleborg
E-post Allmän info & förfrågan
E-post HSB Gävle, VD Sten Halseth
E-post HSB Bollnäs
E-post HSB Ljusdal
E-post HSB Hudiksvall
E-post HSB Söderhamn
E-post HSB Sandviken

6. HSB Göta
(Jönköping, Nässjö, Borås, Kinna, Värnamo, Halmstad, Falkenberg, Varberg)
E-post Rolf Lind Medlems- och kommunikationsansvarig

7. HSB NV Götaland
E-post Info
E-post Kundtjänst
E-post Informationsassistent
E-post Medlemschef
E-post VD
E-post Vice VD, adm. chef
Lisbeth Lövgren
Järnvägsgatan 16
Box 83
532 21 Skara

8. HSB Göteborg
E-post Information
Kjell Ring
Box 311 11
400 32 Göteborg

9. HSB Karlsborg
E-post
E-post Förvaltning/ekonomi, Thomas Nilsson

10. HSB Karlskoga
E-post
Gunilla Funcke
Bergmansgatan 1 A
Box 191
691 24 Karlskoga

11. HSB Kil
Info, ekonomi, förvaltning, utb., miljö

12. HSB Kristinehamn
E-post Info, marknadsföring, utb.
Nina Johansson
Västerlånggatan 35
Box 185
681 24 Kristinehamn

13. HSB Landskrona
E-post Info
Christel Ohlsson (ingen e-post)
Box 19
261 22 Landskrona

14. HSB Malmö
E-post Info

15. HSB Mitt
E-post Info
Övriga kontaktvägar
Conny Ekholm
Box 269
851 04 Sundsvall

16. HSB Mälardalen
E-POST SAKNAS
E-post Anders Björk, Kundansvarig 021-3702433
E-post Susanne Hjulström, Kundansvarig 021-3702492
E-post Anita Kullinger, Kundmottagare 021-3702417
E-post Anna Mastrovito, Kundmottagare 021-3702424
E-post Outi Nordström, Kundmottagare 021-3702511
E-post Ragnhild Ribbeklint, Kundansvarig 021-3702502
E-post Britt Gustafsson, Kundmottagare 021-3702494
Kerstin Svensson
Metallverksgatan 4
Box 307
721 07 Västerås

17. HSB Mölndal
E-post Info
David Blücher (ingen e-post)
Box 305
431 24 Mölndal

18. HSB Norr
E-post Info
Patrik Sundberg
Smedjegatan 9
972 33 Luleå

19. HSB Skåne
E-post Info

20. HSB NV Skåne
E-post Info

21. HSB Stockholm
E-post Info
Marianne Cervin
Flemingatan 41
112 84 Stockholm

22. HSB Norra Stor-Stockholm
E-post Info
Tina Göransson
Vasaplatsen 4
Box 162
177 23 Järfälla

23. HSB Storfors
E-post Info, förvaltning, ekonomi, etc.

24. HSB Sydnärke
E-post Info & VD & utb.; Susan Clefjord

25. HSB Sydost
E-post Info

26. HSB Södermanlands län
E-post Info
Christina Nilsson
Västra Storgatan 1
Box 304
611 26 Nyköping

27. HSB Södertälje
E-post Info
Göran Häggkvist
Järnagatan 6
151 22 Södertälje

28. HSB Södertörn
E-post Info
Lisbeth Ekman (ingen e-post)
Box 1084
141 22 Huddinge

29. HSB Umeå
E-post Info.ansvarig/Fastighetschef
Agneta Andersson
Skolgatan 58 A
901 02 Umeå

30. HSB Uppsala
Medlemsfrågor, reception, växel
E-post Om du vill veta mer
Tomas Eriksson
Box 1103
751 41 Uppsala

31. HSB centrala Värmland
E-post Info
Annci Falk
Box 141
651 04 Karlstad

32. HSB Östergötland
E-post Info
Anna Olsdotter Backarp
Nya Tanneforsvägen 90
Box 6077
580 06 Linköping

33. HSB Östra Östergötland
E-post Info
Carl Johan Svensson
Södra Promenaden 134
Box 6901
600 06 Norrköping

För e-post adresser till alla regioner inom HSB, klicka här.


Not. Endast 2 av alla HSB-avdelningar, dvs av ovanstående 33 regionala föreningar, har ett forum (anslagstavla) för medlemmarna!
Saknas forum i din förening så kräv att detta ska skapas!

Not 2. I HSB Mitt (Sundsvall, Örnsköldsvik, Jämtland, etc) är inte det fria ordet fritt. Den minsta kritik mot HSB tas här bort från medlemmarnas forum i de olika bostadsrättsföreningarna.


UPPMANING !!!
Det är dags att börja ställa krav. Du måste ställa frågor till HSB, och få dem till att förstå att mer öppenhet såväl som delaktighet önskas.

HSB:s strategi har så här långt varit att bemöta kritik med tystnad, i förhoppning om att kritiken ska tystna efter ett tag. Detta har HSB lyckats med fram till idag, men nu är det hög tid att ändra på detta !

I stället för censur, tystnad, obesvarade frågor och rena lögner, så måste HSB börja ta medlemmarna på allvar och arbeta för medlemmarna, och i medlemmarnas intresse (i stället för i HSB:s eget intresse).

HSB har så här långt klarat sig på att medlemmarna inte känner till hur det egentligen fungerar i HSB:s organisation.

De som framöver kommer till denna sida om BoRevision (och i ett senare skede om HSB i stort) kommer dock att få lära sig ett och annat om hur det verkligen går till, såväl inom HSB som inom vissa föreningars styrelser.

Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM


Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2014-06-24 Stockholm • Göteborg • Malmö/Skåne