Andelstal

Andelstal i bostadsrättsförening

 

VAD INNEBÄR ANDELSTAL I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

Bostadsrättsföreningen är som juridisk person ägare till föreningens fastighet. Föreningens kostnader fördelas som regel på medlemmarna baserat på bostadsrätternas andelstal.
Andelstalen styr hur mycket varje lägenhet ska bidra med till finansieringen av föreningens kostnader och visar dessutom hur stor andel av föreningens skulder som belastar varje bostadsrätt.

Om bostadsrätterna skiljer sig åt (olika storlek) så har de olika bostadsrätterna oftast olika andelstal.

Föreningens driftskostnader, kostnader för räntor och amorteringar på föreningens lån fördelas på medlemmarnas bostadsrätter baserat på insats eller fastställt andelstal.

När nya bostäder upplåts med bostadsrätt ska dessa ges nya andelstal.

Förändring av andelstal beslutas enligt stadgarna av föreningsstämman.

Hur avgiften i föreningen fördelas mellan de olika lägenheterna ska framgå av föreningens stadgar.

   
Andelstal i bostadsrättsförening - Faktabanken    
. Ändra andelstal i brf - När är det möjligt/lämpligt med omfördelning av andelstal? - Faktabanken    
. Samma andelstal i brf men olika avgifter?    
. Andelstal i brf, Andel, Betalningsgrundande Andel, Laglig grund    
. Dubbla andelstal i brf    
. Beräkna andelstal bostadsrätt    
     
. Andelstal i brf, omräkning. Exempel på uträkning av andelstal (pdf)    
     
. Högre pris - lägre avgift    
     
  PARALLELLA ANDELSTAL / DIFFERENTIERADE ANDELSTAL / DUBBLA ANDELSTAL    
. Parallella andelstal i bostadsrättsförening    
. Differentierade andelstal - Amortering av skuld i brf    
.  Årsredovisning Brf Herbert, andelstal och kapitaltillskott (pdf)    
. Avråder från differentierade insatsökningar. Vart är bostadsrätten på väg?    
  KAPITALTILLSKOTT / INSATSHÖJNING & ANDELSTAL    
. Kapitaltillskott och insatshöjning i bostadsrättsförening - Faktabanken    
. KU55 - Kapitaltillskott för brf    
. Insatshöjning och avgiftssänkning - Extra insatser fördelade efter nytta    
. Kapitaltillskott - Om de oändliga luddigheterna i lagen - Del 1    
. En udda lösning för frivilliga kapitaltillskott - Del 2    
. Kombinerad kapitalinsats och avgiftshöjning i brf    
. Kapitaltillskott - riktiga beslut?    
. Kapitaltillskott i bostadsrättsförening    
. Kapitaltillskott - Kapitalförstöring i brf    
     
  VIND & ANDELSTAL    
. Frågor kring råvindsupplåtelse    
. Sälja föreningens råvind. Vindsprojekt. Inreda till bostad (pdf)    
. Tillbyggnad och höjd avgift i brf pga inredning av vind? - Andelstal när lgh byggs på vind    
. Bygga ut i brf - tillägg av vindsutrymme utan kostnad    
. Väsentlig förändring, bygga lägenheter på vind - ny ekonomisk plan i brf?    
. Frågor kring försäljning av råvind    
. Vindsinredning i bostadsrättsförening    
. Inreda vind i brf    
. Försäljning råvind i bostadsrättsförening. Budget, kostnader (pdf)    
. Vindsutförsäljning med inslag av egenintressen    
. Sälja vindsyta till etagelägenhet - Dra tillbaka stämmoprotokoll    
. Beräkning avgift vid köp av vindsyta ovan lägenhet    
. Höja innertak - Vad är en väsentlig förändring av bostadsrätt?    
. Avgift för altan på vind i brf    
     
- Gratis råvind för styrelseledamöter    
     
  SLÅ IHOP/DELA BOSTADSRÄTT & ANDELSTAL    
. Utbyggnad av lägenhet i brf - beslut och arbetsgång?    
. Sammanslagning av 2 lägenheter med köp av del av trapphus i brf    
. Köpa del av grannens lägenhet i brf    
. Årsavgiften i olika lägen, lägenheter som slås ihop och årsavgift i relation till yta    
. Hopslagning av lägenheter    
     
. Styckning av lägenhet i BRF    
. Delning av lägenhet och försäljning till grannen    
. Ombyggnad av lägenhet i brf, dela på bostadsrätt. Vad gäller? - Delning av bostadsrätt    
. Köpa rum i bostadsrätt/dela bostadsrätt i två delar    
     
  BYGGA OM KÄLLARE & ANDELSTAL    
. Bygga om källare i brf till en del av lägenheten    
. Ombyggnad källare    
. Bygga om källare till bostad    
     
  FÖRÄNDRING AV BOSTADSRÄTT & ANDELSTAL    
. Förändring av en lägenhet - Faktabanken    
. Ändra BRF-lokal till BRF-lägenhet    
. Väsentlig förändring, bygga om lokal till lgh    
. Behövs det tillstånd för fler rum i brf-lägenhet?    
. Utbyggnad Brf parhus - Kraftigt höjd andel    
. Fråga om "utvidgning av föreningens verksamhet" i brf    
     
. (Lyx)renovering för delar av föreningen, ingen avgiftshöjning för berörda    
     
  BYTE YTTERDÖRR & ANDELSTAL    
. Byte till säkerhetsdörrar i brf    
. Byte av ytterdörrar    
     
  BREDBAND/FIBER, TELEFON, TV & ANDELSTAL    
. Gruppanslutning HSB Bolina (bredband samt fast telefoni)    
. TV, bredband telefoni i brf, erbjudande från Telia - Vad gäller?    
. Hur fördela höjning av avgift pga fiber?    
. Dubbla kostnaden för anlutning till fibernät?    
. Omfördelning till andelstal, HSB Brf Telegropen Eskilstuna, årsredovisning 2010 (pdf)    
. Brf tar över ComHem-nätet?    
     
  IMD, INDIVIDUELL ELMÄTNING, GEMENSAM EL, VÄRMEAVGIFTER, VATTEN & ANDELSTAL    
. Individuell vatten/värmemätning och debitering - IMD    
. Krav på individuell mätning av värme och vatten 2014 - IMD    
. Gemensam el i brf - byta elleverantör    
. Individuell elmätning i brf... eller kollektiv?    
. Ingår värme i hyran för brf? Ersättningskrav för el?    
. Likhetsprincipen i brf gällande värmekostnader    
. Värmeavgifter i brf    
. Debitering för vattenavgifter i brf    
     
  KOLLEKTIV FÖRSÄKRING & ANDELSTAL    
. Försäkring i brf, gemensamt tillägg eller ej    
     
  LÄGENHETSFÖRRÅD & ANDELSTAL    
. Lägenhetsförråd vilka regler gäller?    
     
  P-PLATS OCH GARAGE & ANDELSTAL    
. Parkeringsplatser & Garage i brf    
. Avgift för garage tillhörande lägenhet    
. Ska hyran för garage subventionera avgifter på lägenheter?    
. Garageplats i samfällighet - Differentierade priser / differentierade avgifter    
     
  ANDELSTAL BOSTADSRÄTT BALKONG, ALTAN OCH UTEPLATS    
. Uteplats och balkong - utemiljö bostadsrättsförening - Faktabanken    
. Bokföring av balkonger och ev. avskrivningskostnader för BRF    
. Balkongbygge Balco    
. Extra avgift för värdeökning vid utbyggnad av balkong    
. Förnya bygglov för balkong i brf    
     
. Styrelsen beslutade bygga altaner, men bara för vissa lägenheter    
. Likhetsprincipen vid altanbygge i förening    
. Olovligt altanbygge i brf    
     
  UTEPLATS, ARRENDEAVTAL & ANDELSTAL    
. Anlägga uteplats på föreningens mark i brf - Hyra del av innergård    
. Uteplats utan avgift - orättvisa andelstal    
. Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening    
     
  AVGIFTSSÄNKNING & ANDELSTAL    
. Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut?    
. Sänkt avgift i brf? Ändra andelstal? - Avgiftssänkning lika för alla?    
. Sänka avgiften?    
     
  ORÄTTVISA AVGIFTER & ANDELSTAL    
. Avgiftsskillnader på likvärdiga lägenheter    
. 60 procent högre avgift per kvm än grannarna    
. Andelstal för insatser & andelstal för beräkning av avgifter    
. Så olika avgift per kvm i vår förening    
. Hyresskillnader beroende på våning i brf - Varierande avgift för samma typ av lägenheter    
. Årsavgift störst på första våning - Avgiftsfördelning bostadsrätt    
. Fel uppmätta lägenheter - Preskriberingstid för likhetsprincipen? Fel boyta - Vind    
. Lägenhet i brf mindre än på kontraktet - Mätning av bostadsrätts yta    
. Sänkt månadsavgift för bostadsrätt pga mindre yta?    
. Hur stor är min lägenhet? - Behöver andelstal ändras?    
. Ändring av andelstal i brf    
. Ändring av andelstal efter ombyggnad?    
. Minskad boyta för bostadsrätt - procedur?    
. Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf? - Inreda vind    
. Avskrivningar av brf-fastighetens värde - Inredning vind    
. Orättvis månadsavgift radhus brf    
. Samma avgift oberoende av lägenhetsstorlek och andelstal    
. Ingen andel i brf - Hur få rätt avgift?    
. Utökad boendeyta - högre månadskostnad?    
. Trappan påverkar andelstalet?    
. Felaktiga uppgifter vid köp av bostadsrätt - råvind, vindslägenhet    
. Olika andelstal för likartade lägenheter    
. Varför lägre avgifter längre ned i huset i brf?    
. Avgiftsskillnader i brf, mer än grava - Andelstal    
. Retroaktiv avgift i brf    
     
. Nya andelstal i brf - Olika andelstal för lika lägenheter    
. Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter    
. Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf    
     
  FÖRSÄLJNING LÄGENHET & ANDELSTAL    
. Försäljning av lägenhet i brf utan stämmobeslut - ok?    
. Råd vid försäljning av tidigare hyresrätt    
. Försäljning av föreningens lokal    
. Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt - Faktabanken    
  MÄKLARE & KÖPA BOSTADSRÄTT & ANDELSTAL    
. Uppgifter om bostadsrätt till mäklare - Faktabanken    
. Köpa och sälja bostadsrätt via fastighetsmäklare (pdf)    
. Förfrågningsunderlag till bostadsrättsföreningens styrelse    
. Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa!    
     
  STÄMMOBESLUT, MAJORITETSBESLUT, RÖSTNING & RÖSTRÄTT & ANDELSTAL    
. Beslut i bostadsrättsförening - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Faktabanken    
. Beslut på stämman - olika typer av majoritet    
. Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning    
. Röstning 2/3 beslut, hur räknas det?    
. Majoritetskrav vid omfördelning av andelstal, betala för andras balkonger    
. Jurister på stämman - Lagkommentar - Ändring andelstal med fel majoritet - balkonger    
. Nya lägenheter i BRF, hur stor majoritet behövs?    
. Rösträtt i förhållande till ägarandel    
. Rösträtt - per medlem eller per bostadsrätt?    
. Övergång till andelstal som beräkningsgrund, andelsvärde? - Årsstämma 2014    
. Omröstning eller stämmobeslut för kollektiva kostnader?    
. Omskrivning andelstal - Hur HSB hanterar en extrastämma    
. Avgift och insats i bostadsrättsförening - Faktabanken    
     
  HYRESNÄMNDEN OCH ANDELSTAL    
. Hyresnämnden och bostadsrätt - Detta visste du inte    
. Hyresnämnden - Ändring andelstal - Olikabehandling inglasning balkong    
     
  STADGAR OCH REGELVERK & ANDELSTAL    
. Fördelningsgrund och stadgar    
. Stadgarnas grunder för beräkning av årsavgiften    
. Fördelning av avgift vid gruppanslutning    
. SBCs/Bostadsrätternas märkliga stadgar om avgiftsfördelning i brf    
. SBC:s definition av andelstal    
. Insatser och andelstal    
. För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf    
. Andelstal olika, alltid 100%?    
     
. Nya stadgar för bostadsrättsföreningar!    
. Jämförelse stadgar för bostadsrättsföreningar förslag (pdf)    
. HSBs normalstadgar från 2011    
. Stadgar för SBC-brf    
. Stadgar och lagar för bostadsrättsföreningar    
     
  FÖRDELNINGSGRUND INSATS ELLER ANDELSTAL I BRF?    
. Ändring av fördelningsgrund från insats till andelstal - bostadsrättslokal upphör    
. Föreningen tar ut för hög avgift enligt andelstal (insatser) - Betalar du för mycket?    
. Föreningen ska inte övergå till andelstal som fördelningsgrund 2014-02-28    
. Föreningen ska INTE övergå till andelstal som fördelningsgrund pga att bostadsrättslokal upphör    
. Tokiga svar på motioner utan samordning med motionär    
. Styrelseledamöter hoppar av när stämman inte tyckte som styrelsen    
. Hot om likvidation av brf och styrelsens försvar till begångna fel    
     
  SJÄLVFÖRVALTNING & ARBETSPLIKT & ANDELSTAL    
. Fördelning av arbetsplikt mellan stora och små lägenheter    
. Övergång till självförvaltning i brf    
. Tillägg på hyran för trappstädning etc. - Självförvaltning i brf    
. Jämlikhetsprincipen i brf - Självförvaltning    
. Arbete med yttre underhåll i brf - Självförvaltning    
. Arbetsplikt för medlemmar? Vilka befogenheter har en styrelse i brf?    
. Trappstädning i brf - Självförvaltning    
     
  YTTRE REPARATIONSFOND & INRE FOND & ANDELSTAL    
. Avsättning till yttre reparationsfond i brf    
. Inre fond - Reparationsfond i brf    
     
  AMORTERING & AVSKRIVNING & ANDELSTAL    
. Amortering i brf, hur stor?    
. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i bostadsrättsföreningar    
     
  ÖPPEN SPIS & RÖKKANALER & ANDELSTAL    
. Rökkanal i brf, öppen spis    
. Höjning av avgift i brf för öppen spis?    
. Öppen spis i bostadsrätt - Vem ansvarar för reparation och kostnader?    
     
. Rätt till ersättning/nedsättning årsavgift i brf - Tvist med styrelsen vid reparation av rökkanaler    
     
  HÖJNING AV AVGIFT VID ANDRAHANDSUPPLÅTELSE & ANDELSTAL    
. Får föreningen höja avgiften vid andrahandsuthyrning/andrahandsupplåtelse?    
     
  VARFÖR ÄR ANDELSTAL & AVGIFTER INTE LAGSTADGAT OFFENTLIGA?    
. Rätt till insyn i samtliga medlemmars avgifter och andelstal    
. Hur tar man reda på vilka avgifter som betalas av bostadsrättshavarna?    
 

DUBBLA ANDELSTAL


En bostadsrättsförening kan ha dubbla andelstal, t ex enligt följande;
  • ett andelstal är kopplat till den insats som betalats av bostadsrättens första köpare, och som ofta mer motsvarar värdet relativt de andra lägenheterna i bostadsrättsföreningen, samt
  • ett andelstal är kopplat till årsavgiften för bostadsrätten, och detta andelstal baseras ofta på lägenhetens yta.
En bostadsrätt kan också ha;
  • ett kapitalandelstal som baseras på bostadsrättens en gång uppmätta yta, samt
  • ett avgiftsandelstal där mindre lägenheter betalar en proportionellt större avgift per kvm.
Som beskrivits i forumet om andelstal kan det även finnas ett kapitaltillskottsandelstal i bostadsrättsföreningar som infört individuella kapitaltillskott;
  • ett andelstal för drifts- och underhållskostnader, baserat på lägenhetens storlek, samt
  • ett andelstal för kapitalkostnader, baserat på lägenhetens andel av föreningens lån.
Andelstal för kapitalkostnad motsvarar hur mycket bostadsrätten ska betala av föreningens lån.© 2014 - Uppdaterad 2014-08-25 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne