Vem ska försörja EU-migranterna?

Ska Sverige försörja andra medlemsstaters medborgare?

Frågan om Sverige ska försörja andra medlemsstaters medborgare som bosätter sig i Sverige är högaktuell. Hittills har debatten om icke ekonomiskt aktiva EU-migranter handlat om socialtjänstens ansvar. Samma frågeställningar och utmaningar kan emellertid också uppstå för Försäkringskassans vidkommande.

Red’s kom:
Varför görs en enkel fråga så komplicerad? Regelverket för den fria rörligheten innefattar begränsningar för denna fria rörlighet. Om EU-medborgare från annat land inte kan försörja sig själv saknas rätt att vistas i Sverige. Sverige måste då nyttja sig av regelverket och avvisa dessa ej behöriga personer.

Nationella intressen mot EU’s intressen

Det är motstridiga intressen som gör sig gällande; medlemsstaternas välfärdssystem bygger på en nationell och territoriellt begränsad solidaritet, medan EU:s system bygger på en tanke om ekonomisk integration genom fri rörlighet för personer och ett alltmer fristående och betydelsefullt unionsmedborgarskap.

Red’s kom:
Någonstans går en gräns för hur mycket ett enskilt land kan avsätta av skattemedel för att hjälpa ett annat unionsland. Svenska medborgare avsätter mer pengar än några andra landsmedborgare för att hjälpa romerna. Detta alltså redan innan all den hjälp för miljarder kronor till de 6 000 EU-migranter som befinner sig i Sverige idag.

Det kan kännas lite surt att under ett av världens högsta skattetryck betala för en välfärd som sedan tillfaller dem som inte bidragit överhuvudtaget till landets välfärd. Utöver att vi redan innan betalat mest i världen i bistånd.

Har solidaritet med andra landsmedborgare inga begränsningar

Denna personrörlighet utmanar nuvarande syn på välfärd och solidaritet. Fri rörlighet för personer slår in en kil i den nationella uppfattningen av vad solidaritet är, vem den är ämnad för och på vilket sätt man ska ”göra rätt för sig”.

Red’s kom:
Solidaritet med andra är givetvis viktigt, men man måste förstå att det inte håller att ett land (Sverige) är ensidigt solidariskt med alla andra länder. Det måste också finnas en solidaritet inom landet.

EU migranter tillför inget för Sverige

Vad gäller icke ekonomiskt aktiva EU-migranter finns inte någon direkt ”nytta” i form av skatteinkomster eller erlagda socialavgifter som kommer vistelsestaten till godo, så som följer vid ett arbete.

Red’s kom:
Tiggeri ger skattebefriade pengar, dvs ”svartjobb”.

EU inte längre till för ekonomisk tillväxt för Sverige

I stället har vi, genom EU-domstolens förståelse av unionsmedborgarskapet, börjat röra oss bort från rena ekonomiska bevekelsegrunder för den fria rörligheten mot en union där unionsmedborgarskapet, med EU-domstolens ord, utgör den ”grundläggande ställningen” oaktat om man är ekonomiskt aktiv eller inte. Men vem ska försörja dessa EU-medborgare?

EU-migranter får inte ligga Sverige till last

EU-domstolen har i och med rättsfallet ”Dano” senhösten 2014 markerat att en vistelsestat faktiskt kan ställa krav på icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter: sociala förmåner kan villkoras av att de icke-ekonomiskt aktiva EU-migranterna inte ”får ligga vistelsestaten till last”.

Socialtjänstlagen måste förtydligas

Den lagstiftning som kan ändras för svenskt vidkommande är socialtjänstlagen. Så har dock inte skett utan socialtjänstlagens konstruktion om vistelsekommunens yttersta ansvar ställer fortsatt krav på landets socialtjänster att sörja även för de icke-ekonomiskt aktiva EU-migranterna.

Red’s kom:
Det är inte sant. EU-migranter som inte kan försörja sig själva saknar rätt att vistas i Sverige enligt EU’s regelverk.

De EU-migranter som saknar vistelserätt i Sverige utvisas inte pga att rättssystemet falerar. Antingen förstår politiker inte regelverket eller så vågar de inte ställa krav på polisen att utföra sitt arbete, av rädsla för att kallas rasister.

Socialförsäkringen

Utöver socialtjänstlagen kan, vilket inte uppmärksammats i debatten, även den svenska socialförsäkringen i kombination med EU-lagstiftningen på socialförsäkringens område stötta en fortsatt bosättning för icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter.

Red’s kom:
Det går inte att förstå vad som menas med detta påstående. Självförsörjningskravet gäller!

Vistelsestaten behörig?

Det faktum att EU-förordning 883/2004 pekar ut vistelsestaten som behörig, vid konstaterad bosättning vad gäller icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter, leder till att välfärdsmodeller som utgår från en bosättning riskerar att öppnas upp. Den svenska socialförsäkringsbalken baseras, till stora delar, på bosättning. Barnbidrag men även exempelvis föräldrapenning på lägstanivån, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd kan därför betalas ut vid konstaterad bosättning. Den svenska modellen står här inför stora utmaningar.

Red’s kom:
Detta saknar relevans. Man kan inte bara bortse från den del av regelverket som stadgar att EU-migranter är skyldiga att kunna försörja sig själva annars måste de återvända till sitt hemland, dvs det hemland som har det sociala ansvaret för respektive EU-migrant.

Att Sverige inte följer regelverket och ser till att EU-migranter transporteras till utanför landets gränser är det grundläggande problemet för svenska medborgare.

Regering blundat för hoten mot den svenska välfärden

EU-rättens påverkan på den svenska välfärden är ingen egentlig nyhet. Det är ett faktum sedan EU-inträdet 1995. Det som är anmärkningsvärt i sammanhanget är i stället att såväl sittande som föregående regeringar så länge blundat för de utmaningar den svenska välfärden står inför.

Utredning om trygghetssystem och internationell rörlighet

Först efter drygt 20 års medlemskap tillsatte den förra regeringen sommaren 2014 ”Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet”, som ska göra en översyn av socialförsäkringen ur ett internationellt perspektiv.

Nationell samordnare

I slutet av januari 2015 tillsatte nuvarande regering en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare.

Red’s kom:
Detta är ingen utredning. Det är en subjektiv person som fungerar som språkrör för regeringen och som själv inlett sitt uppdrag med att konstatera att hans ettåriga uppdrag inte kommer att resultera i någon lösning på problemen med tiggarna som strömmar till Sverige.

Det är välkommet att utredningarna sent omsider tillsatts. Det är nu viktigt att utredningarna utmynnar i konkreta resultat genom att faktiskt besvara ett antal obekväma frågor.
Vad kan Sverige göra för att ändra sin nationella lagstiftning på välfärdens område med beaktande av EU-rätten?
Bör socialtjänstlagens vistelsebegrepp förändras?
Kan socialförsäkringsbalkens bosättningsbegrepp kompletteras med ytterligare kvalifikationskrav?
Eller bör Sverige gå i riktning mot en arbetsbaserad socialförsäkring?

Den fria rörligheten resulterar i EU-migranter som bara utnyttjar välfärdssystemet

I debatten som följt på utvidgningen av EU österut och migrerande EU-medborgare har många medlemsstater kommit att se den fria personrörligheten som ett problem; att migrerande EU-medborgare enbart är ute efter att utnyttja vistelsestatens välfärdssystem.

Red’s kom:
Den fria rörligheten inom EU är i sig inget problem. Problemet är att den missbrukas, att regelverket är bristfälligt formulerat och att Sveriges regering/politiker såväl som EU låtsas som det regnar istället för att ta tag i problemen.

Den fria rörligheten försämrar landets välfärd

Fokus har förflyttats från något som kan bidra till den egna statens välfärd genom välbehövlig, faktisk eller potentiell, arbetskraft och inkomster som genererar tillväxt och ökad välfärd, till att bli något som i stället gröper ur välfärdsstaten.

Red’s kom:
Pga ett inkompetent EU finns det inte en tydlig spärr mot missbruk av den fria rörligheten. Vem som helst begriper att om fattiga kan dra nytta av välfärden i andra länder, och t ex få gratis vård,  så är det givet att de kommer att göra detta.

Medlemsstaterna söker en inre stabilitet samtidigt som man blundar för att en stabilitet på EU-nivå är själva förutsättningen för denna inhemska stabilitet.

Red’s kom:
Nej, en stabilitet i EU är definitivt inte en förutsättning för en stabilitet i Sverige, precis lika lite som det är för Norge. Det är inte en förutsättning för Sveriges stabilitet är att Sverige övertar ansvaret för EU’s 125 miljoner fattiga.

Behövs fler medborgare?

Medlemsstaterna bortser därmed också från rådande demografiska strukturer och de egna befolkningarna kommer snart inte att räcka till att upprätthålla de nationella välfärdssystemen. Medlemsstaterna kommer därför i framtiden, alldeles oavsett dagens hållning, att bli tvingade att börja tävla om arbetskraft genom att erbjuda generösa villkor, däribland attraktiva socialförsäkringar.

Red’s kom:
Lösningen på problemet med Sveriges demografiska struktur är inte att försöka sysselsätta outbildade tiggare från andra länder. Det är Sverige övermäktigt, som inte på långa vägar ens klarar av att integrera asylsökande och deras anhöriga.

Se tiggare som arbetskraft?

För att en sådan dragkamp ska bli konstruktiv och hållbar i längden måste den nuvarande idén om en nationalstat revideras och alla migrerande personer, såväl aktiva som icke ekonomiskt aktiva, börja ses som en möjlighet att gemensamt inom EU utveckla hållbara välfärdssystem.

Red’s kom:
Utopiska tankegångar. Det behövs mer verklighetsförankring i resonemangen.Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-05-15
Se även bl a;
Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige

Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter


EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn


Tiggare i Hälsingland tjänar drygt 10 miljoner kr/år, skattefritt


EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc


Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *