Varför tror Vänsterpartiet att Sverige är lösningen för EU-migranter?

Margaretha Boman och Leif Larsson, vänsterpartister Hässelby Vällingby, skriver sina synpunkter om EU-migranter. Slagorden känns igen, och som alltid saknas konkreta förslag. Bara upprepningar av samma saker som vi hör år ut och år in, och som helt uppenbart inte tillför något:

Historia är historia men äpplen är inte päron

Som stockholmare och tonåringar under 1950-talet har vi tydliga minnen av de ”läger” med tält och vagnar som regelbundet slogs upp i storstadens utkanter. Vi visste inte mycket om invånarna.

Den debatt som inleddes i och med Katarina och Rosa Taikons arbete med att ta upp ”zigenarfrågan” ledde till att viktig kunskap ökade. Långsamt erkändes denna diskriminerade grupp svenska medborgares grundläggande rättigheter, till exempel rätten till bostad och utbildning. Det krävdes politiska beslut på alla nivåer för att en ändring skulle komma till stånd. Den processen blev både smärtsam och långdragen.

Red’s kom:
Varför vill Vänsterpartister jämföra svenska medborgare (i historisk tid) med EU-migranter?

Vänsterpartiet vill gärna backa tillbaka 50, 100 eller 500 år i tiden för att på något sätt legalisera deras icke fungerande teorier, men om man ska komma på rätt spår måste man nog hålla sig till dagens förhållande.

Värre idag för EU-migranter?

I vitboken som regeringen Reinfeldt lade fram 2014 klargjordes den institutionaliserade rasism som samhället utövat mot gruppen romer och resande under sekler.

Ingenting tyder på att dagens samhälle lärt sig den läxa som vitboken borde innebära.

Red’s kom:
Ett påstående som vänsterextremister kastar ur sig hela tiden. Inte ens en enda gång har dessa vänsterextremister ens försökt förklara på vilket sätt Sverige är rasistiskt mot EU-migranter!

Den situation som vi nu ser är delvis värre än vad som utspelades under förra århundradet.

Red’s kom:
Eller så är det vänsterextremisterna som är värre?

Vänsterextremister har sin egen definition av ”mänskliga rättigheter”

De romer som vi ser tiggande på våra gator frånkänns alla grundläggande mänskliga rättigheter av dagens beslutsfattare.

Red’s kom:
Det är snarare tvärtom. EU-migranterna får förmåner som inte ens svenska medborgare har.

Samhället har organiserats för att grundläggande mänskliga behov vad gäller föda, sömn, naturbehov med mera skall kunna tillgodoses på ett värdigt sätt. För alla – utom för dem vi ser tigga för sitt uppehälle.

Red’s kom:
Vilket inte ens tillgodoses för svenska medborgare. Kanske mycket begärt att dessa mänskliga behov ska tillgodoses för all världens medborgare på svenska skattebetalares bekostnad?

Genom att samhället ignorerar deras mänskliga behov skapar vi en kast utanför samhället. Romerna har blivit de oberörbara.

Red’s kom:
Samhället i Sverige ignorerar inte EU-migranternas behov och det är inte Sverige som skapar utanförskap för EU-migranter.

Vänsterpartiet måste någon gång lära sig att rikta sin kritik mot dem det berör istället för att försöka skuldbelägga det svenska samhället för världens fattigdom.

Vänsterextremister har sin egen definition av rasism

Därigenom har en rasistisk praktik åter upprättats och genom att den inte erkänns som sådan blir dess verkan ännu allvarligare.

Red’s kom:
Den kanske inte erkänns som rasistisk helt enkelt för att den inte är rasistisk?

Varför kan vänsterextremister aldrig skriva en text utan att få in orden ”rasism” och ”diskriminering”, och diverse synonymer? Vänsterpartister försöker tolka allt de vill ändra på till rasism och diskriminering istället för att förhålla sig till fakta och verkligheten.

Vänsterpartister har inga svar och tar inget ansvar

Hittills är frånvaron av politiska svar uppenbar liksom bristen på ansvar.

Vänsterpartister skapar grogrund för antiziganism/rasism

Av detta skapas en grogrund för ett förakt för svaghet. Konsekvenserna av detta kan ta sig olika uttryck som övergrepp på tiggare, till och med i form av mordbrand.

Red’s kom:
Nej, det är vänsterextremister som med sin okunskap och oförmåga att tänka logiskt skapar det som vänsterextremisterna benämner ”antiziganism”, även om denna påstådda antiziganism inte finns i Sverige.

Om det skulle finnas ett förakt för svaghet så är detta skapat av vänsterextremister. I det fall någon annan än EU-migranterna själva utsatt EU-migranter för mordbrand är det alltså vänsterextremister som grundat för detta.

Däremot finns det ett förakt för den respektlöshet som så många EU-migranter – likt vänsterextremisterna – visar Sverige, dess befolkning och regelverken.

Politiker genomför vänsterextremisters skenlösningar

Stockholms politiker har satt in skenlösningar, då vinterkylan tvingat fram dem.

Red’s kom:
Det är dessa ”skenlösningar” som förespråkas av vänsterpartister inom Vänsterpartiet/Miljöpartiet/Feministiskt initiativ!

EU-migranter hittar inte till härbärgen?

Anvisningar om härbärge har då givits oftast på timslånga reseavstånd på adresser omöjliga att tyda för de många tiggare som inte kan läsa, i stället för att skapa härbärgen i stadsdelarna som är möjliga att finna och att använda.

Red’s kom:
De centrala delarna av städerna kanske behövs för något bättre än att upprätthålla EU-migranters utsatthet?

Om EU-migranterna inte hittar till härbärgena så är de fria att åka tillbaka till sitt hem i hemlandet… om de hittar dit.

EU-migranter förstår inte ”regelsystem” för deras olagliga bosättningar?

Att klara ut regelsystemet för vräkning av tiggarna från de tillfälliga sovplatser de använt, då även de vräkas få ägodelar kastats är en paragrafexercis helt i avsaknad av humana värderingar.

Red’s kom:
Om EU-migranterna inte brutit mot lagen med olagliga bosättningar så finns det inget regelsystem för detta som de behöver förstå. Om de väljer att bryta mot lagen så är det deras eget ansvar att sätta sig in i och förstå konsekvenserna. Dvs precis som det fungerar för alla andra människor i världen.

Vänsterpartister tror man kan lösa problem utan att dessa problem ens definierats

De stora riksdagspartiernas debatt om tiggeriet är organiserat eller ej är omotiverad och obegriplig då man stället borde fokusera på konstruktiva lösningar av ett allvarligt samhällsproblem.

Red’s kom:
Detta är typiskt hur vänsterextremister resonerar. De förstår inte att innan man kan lösa problemen måste man veta vilka problemen är.

Vänsterextremister vet inte vad problemet är men vill applicera sin lösning (icke-fungerande sådan) på alla problem oavsett vilka problemen är.

När har en vänsterpartist någonsin presenterat en konstruktiv lösning?

Vems fel är det att EU-migranter lever under omänskliga förhållanden i Sverige?

Vårt problem är de omänskliga förhållanden de tillåts leva under i Sverige.

Red’s kom:
Detta har vänsterextremisterna den största skulden i, näst hemlandet.

Är det svenska politikers ansvar att ensamt lösa världsproblemen?

Detta måste lösas här av ansvariga politiker på alla nivåer, därför att allt annat är inhumant, ovärdigt och osvenskt.

Red’s kom:
Varför ska ”ansvariga politiker” i Sverige ta över ansvaret för alla fattiga och utsatta i andra länder? Inte minst med tanke på att samma politiker inte ens kan skapa värdiga förhållanden ens för svenska medborgare. Kanske man måste börja i rätt ände?

De frivilligorganisationer och kyrkor som kommuner använder som bulvaner bara förvärrar problemen

Hittills har Stockholms politiker dumpat frågan på frivilligorganisationer och kyrkor. Det är ohållbart och fungerar inte.

Välgörenhet som lösning av samhällsproblem är ett sedan länge passerat stadium.

Red’s kom:
Det är glädjande att det finns i alla fall några vänsterpartister som förstår att vänsterextremister och kyrkor inte löser något problem.

I stadsdelarna hanteras sociala frågor av alla slag och på alla nivåer. Lokalt vet vi var tiggarna övernattar, något som kringboende och grannar märker och oftast reagerar negativt på.

Lösningen måste organiseras lokalt genom att staden samordnar och delegerar till stadsdelarna att ordna sovplatser under tak och med tvätt- och toalettmöjligheter.

Red’s kom:
Varför är det så svårt för vänsterpartister att förstå att ”sovplatser under tak och med tvätt- och toalettmöjligheter” inte löser något överhuvudtaget? Alla med det minsta förnuft begriper att det bara spär på problemen. För alla parter.

Sverige kan inte tillfredsställa ”grundbehoven” för all världens fattiga

Endast om grundbehoven är tillgodosedda kan ett mer långsiktigt arbete utföras.

Red’s kom:
Grundbehoven måste tillgodoses av det land som har ansvaret för sina medborgare.

Det långsiktiga arbete kan endast utföras i hemlandet, där förutsättningarna är avsevärt bättre att kunna uppnå positiva resultat.

Detta kan vi konstatera av många års erfarenhet och alla projekt i Sverige som till 100% varit misslyckade!

Varför kommer EU-migranter till Sverige?

Motivet till att söka sig hit för att tigga är för att klara försörjningen för familjerna i hemlandet.

Red’s kom:
Det är ett av motiven. Ett annat motiv är att dra nytta av välfärden på svenska skattebetalares bekostnad, trots att svenska medborgare redan innan betalar mest i världen för att förbättra situationen för romerna i hemlandet. Något som Boman & Larsson i sin djupa okunnighet inte förstår.

Oavsett om tiggarna är rumänska eller bulgariska medborgare är de här på våra gator på grund av utsatthet och fattigdom.

Red’s kom:
Eller för att dra nytta av välfärden, utnyttja utsatta människor eller begå andra brott. Eller helt enkelt för att slippa jobba. Eller för att det lönar sig mer att tigga än att jobba.

Vilka förslag på långsiktiga lösningar har vänsterpartister?

Då strukturerna i deras hemländer är den huvudsakliga orsaken till att de migrerar för att söka en försörjning måste lösningen vara långsiktig och inbegripa hemländernas och EU:s resurser.

Red’s kom:
Till dags dato finns det inte en enda vänsterpartist – ej heller Boman & Larsson – som ens föreslagit en konkret långsiktig lösning. Samtliga vänsterpartister förespråkar endast lösningar som inte löser något på kort sikt och försvårar problemen på lång sikt.

Förutsättningar för EU-migranter att få annat arbete än välgörenhetsarbete i Sverige är noll

Att som analfabet ta sig in på en arbetsmarknad i något europeiskt land är nära nog utsiktslöst.

Red’s kom:
Det är korrekt. Alltså måste de EU-migranter som är intresserade av att arbeta först lära sig läsa och skriva, och sedan skaffa sig en utbildning som gör att de har något att tillföra.

Först därefter har de en verklig möjlighet att få ett jobb, även om förutsättningarna fortfarande är minimala för detta i Sverige med sin redan höga arbetslöshet där t o m högkvalificerade medborgare har svårt att finna arbete.

Hemlandet måste verka för att det inte blir fler generationer av tiggare

Att förebygga en utveckling där även nästa generation romer har tiggeri som födkrok är angeläget.

Red’s kom:
Det är riktigt och denna synpunkt kanske Vänsterpartiet istället borde rikta till dem det berör, dvs hemlandet.

Det finns fler nationsgränser än Sverige-Rumänien

Det krävs samarbete över nationsgränserna, så att en plattform kan växa fram där även romernas egna behov och intressen kan visa på möjliga utvecklingslinjer.

Red’s kom:
Detta samarbete över nationsgränserna finns, även om det i huvudsak är mellan Rumänien och Sverige. Det finns några fler länder i Europa som kanske kan bidraga?

Politiskt mod eller sunt förnuft?

Var finns det politiska modet att se vad frånvaron av beslut innebär för ett alltmer hårdnande samhällsklimat?

Red’s kom:
Var finns kunskapen bland vänsterpartister för att förstå att lösningen för Rumäniens medborgare inte finns enkom i Sverige?Klicka här för att gå till insändaren i DN, 2016-01-21
Se även bl a;
Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterns förslag nedröstade

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa

Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland

Vad blir konsekvensen av att ge pengar till tiggande EU-migranter?

Vänsterpartiet vill ha fler tiggare till Sundbyberg genom gratis bostäder till EU-migranter – Moderaterna saknar förslag

Vänsterpartiet vill stödja tiggeriet i Västerås mer, krav på handlingsplan för EU-migranter

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

Tiggare tvingas betala för sovplats och plats att tigga i Västerås

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?

Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Tiggare sökes till Almedalen

Daniel Kallos (V) anmäld av polis vid information till EU-migranter – V stöder attacken

Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Flummiga Fi uppmanar alla att värna om EU-migranter och ge dem boende i Sverige

Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren

Vänsterpartiet hävdar envist att SD’s reklam om EU-migranter är hets mot folkgrupp

Vänsterpartiet vill inte sluta blunda för problemen med EU-migranter

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter och vänsteraktivister lyssnade på V och Fi vid möte i Malmös kåkstad

Svenska kommuner kan inte lösa inrikespolitiska problem i Rumänien och Bulgarien

Alla politiska partiers strategi för tiggare listas – Endast SD följer folkviljan

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende

EU-migranter i exklusiva bilar som slagit läger i naturreservat riskerar att avhysas

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Malmös EU-migranter: sittstrejk i protest mot avhysning… ingen skillnad mot tidigare

Vänsterextremister i Malmö visar sitt rätta jag, uppviglar EU-migranter

Vänsterextremister håller kvar EU-migranter i kylan i sin laglösa demonstration

Sammanfattning händelser sedan avhysning av Malmös EU-migranter

Uppsala ger 1,3 miljoner kr till Livets ord för boende till några EU-migranter

EU-migranters gratisboende på Gotland hemlighålls av säkerhetsskäl

Har kommunen ansvar för sängplatser till EU-migranter?

EU-migranter i Umeå får inte gratis elektricitet enligt krav från V

Vänsterpartiet i Umeå rasar över att EU-migranter inte försörjs av kommunen

Vänsterpartiet Vetlanda vill ha tak-över-huvudet-garanti för EU-migranter

EU-migranter jämställs med flyktingar


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning


Lekstuga för Miljöpartiet och Vänsterpartiet


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *