Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?

Nedanstående fråga har ställts till Socialstyrelsen:

Organisationen ”Läkare i världen” (ska inte förväxlas med den seriösa organisationen ”Läkare utan gränser”) hävdar följande;
Socialstyrelsen har nyligen konstaterat att EU-migranter som stannat i Sverige längre än tre månader och som saknar uppehållsrätt har samma rätt till vård som asylsökande och papperslösa.
Var hittar jag detta dokument av Socialstyrelsen som ”Läkare i världen” påstår ska finnas?


Socialstyrelsen (utredare, avd. för kunskapsstyrning) svarar:
Jag tror att det är beskrivningen på Socialstyrelsens webbplats om vilken vård ett landsting ska erbjuda till asylsökande och papperslösa som Läkare i världen refererar till.

Där finns bl.a. följande stycke som i sin tur hänvisar till regeringens proposition som behandlar frågan mer utförligt på sid 40-41.

Papperslösa
Till gruppen papperslösa räknas dels personer som undanhåller sig verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen, dels personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändigt tillstånd för att vistas i landet. Det innebär inte att en person som lever som papperslös nödvändigtvis saknar identitetshandlingar som pass, id-kort eller motsvarande. Papperslösheten avser avsaknaden av tillstånd att vistas i landet.

Även EU/EES-medborgare kan i enstaka fall (prop. 2012/13:109, s. 41) omfattas av lagen. Det gäller de unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.”.


Respons:
Det är emellertid en mismatch mellan proposition 2012/13:109;
Det är dock inte uteslutet att förslagen lagstiftning om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd i enstaka fall kan komma att bli tillämplig även på unionsmedborgare.
och vad som står på Socialstyrelsens webbplats;

Även EU/EES-medborgare kan i enstaka fall (prop. 2012/13:109, s. 41) omfattas av lagen. Det gäller de unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.”.

Socialstyrelsens tolkning saknar stöd

Socialstyrelsen har lagt in tolkningar av proposition 2012/13:109 som inte verkar ha stöd någonstans, t ex;
1. Det står inte i prop:en att EU/EES-medborgare i enstaka fall kan omfattas av lagen.
2. Det finns inget i prop:en som ens antyder att ”unionsmedborgare” skulle avse ”de unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.”.

Vilka unionsmedborgare som avses är okänt

Vilka enstaka personer som här avses med ”unionsmedborgare” vet vi alltså inte utifrån prop:en. Socialstyrelsen har spekulerat utifrån en spekulation.

Socialstyrelsen har på eget bevåg lagt till EES-medborgare

Vi vet emellertid att Socialstyrelsens tillägg ”EES-medborgare” inte är korrekt eftersom det inte nämns i prop:ens formulering.

EU-migranter är inte ”enstaka fall

Vad vi med 100% säkerhet kan säga utifrån formuleringen i prop:en är att det inte avser den kategori som Socialstyrelsen uppger. Detta bl a genom formuleringen ”i enstaka fall” i prop-texten; ”Det är dock inte uteslutet att förslagen lagstiftning om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd i enstaka fall kan komma att bli tillämplig även på unionsmedborgare.”.

Enstaka fall” kan ju knappast avse en grupp som t o m är större än den grupp som lagen uttryckligen tillkom för.

Spekulationer i prop 2012/13:109 om framtida lag-tillägg

Den spekulativa meningen i prop:en;
Det är dock inte uteslutet att förslagen lagstiftning om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd i enstaka fall kan komma att bli tillämplig även på unionsmedborgare.
måste syfta på att genom framtida tillägg i lagstiftningen så skulle målgruppen eventuellt kunna utökas till att gälla även vissa kategorier av EU-medborgare (och kanske även EES) under då specificerade omständigheter.

Spekulationerna avser alltså inte lagen som den ser ut idag, vilket faller sig naturligt eftersom det inte finns något i varken lag eller förarbete som i övrigt nämner vilka undantagsfall som avses i den Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd som inte skrevs för EU-medborgare.

Lag-rubrik klargör att alla ”papperslösa” inte avses

Notera dessutom att redan i rubriken till lagen klargörs tydligt att Lag (2013:407) inte avser alla som skulle kunna tänkas falla in under kategorin ”papperslös” (vilket i sig inte är en juridisk term, utan en ”folkets förenkling”) – dvs utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Lag (2013:407) gäller inte för dem vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig

Utöver allting annat så klargörs dessutom i lagen (alltså inte i det spekulativa  tyckande i prop:en som är det enda Socialstyrelsen utgått från) följande;
Lagen omfattar dock inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig.”.
Redan där utesluts en klar majoritet av de EU-medborgare som vistas i landet – bl a de EU-migranter som ”Läkare i världen” anser skulle kunna dra nytta av lagen – med eller utan ”papper” samt med eller utan uppehållsrätt.

Otillräckligt att vara ”papperslös” för att få subventionerad vård

Det är alltså inte tillräckligt att som EU-medborgare utnyttja sig av EU’s rörlighetsdirektiv och avsaknad av gränskontroller för att uppehålla sig i landet längre än tillåtet, och för att därigenom få subventionerad sjukvård på svenska skattebetalares bekostnad.

Tre frågor till Socialstyrelsen:
1. Ligger det någon utredning bakom Socialstyrelsens tolkning;
Det gäller de unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.”?

2. Står hela Socialstyrelsen verkligen bakom denna tolkning, med tanke på att det inte är vad någon annan kommit fram till (bl a SKL och 16 landsting/regioner är av annan uppfattning än Socialstyrelsen)?

3. Var har Socialstyrelsen hämtat tolkningen från om vad ”papperslös” innebär;
Till gruppen papperslösa räknas dels personer som undanhåller sig verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen, dels personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändigt tillstånd för att vistas i landet. Det innebär inte att en person som lever som papperslös nödvändigtvis saknar identitetshandlingar som pass, id-kort eller motsvarande. Papperslösheten avser avsaknaden av tillstånd att vistas i landet.”?
I prop:en saknas denna definition, och ej heller i lagen uppges det som Socialstyrelsen skriver här.

Not. Det finns ingen koppling mellan ovanstående definition av ”papperslös” och Lag (2013:407) eller prop. 2012/13:109.


Socialstyrelsen svarar:
På semester, återkommer 27/7 och 17/8.

Fortsättning följer när Socialstyrelsen avger svar.
tiggare
Se även bl a;
SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige

SVTs fejkade faktaruta om EU-migranter

Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen


EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *