Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter

Socialnämnden gick emot socialförvaltningens välgrundade rekommendation att inte bevilja arvode till Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP).

Detta beslut kan i praktiken ses som en muta för att Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) ska lyda under vänsterblocket och fortsatt stötta dem i deras lagstridiga beslut att försörja EU-migranter.

Nedanstående – som media valt att inte informera om – är det protokoll som visar att Socialnämndens vänsterblock struntade helt i alla högst relevanta argument från socialförvaltningen att avslå begäran om arvode (se: Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter) för oredovisade och okvalificerade sysslor med EU-migranter av Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP):

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2015-10-14

§ 191
Återremiss – Ansökan om bidrag – Crossroads Lund
Dnr SO 2015/0137

Sammanfattning
Paraplyorganisationen Crossroads Lund har i juni månad inkommit med en ansökan om bidrag med 100 000 kronor för verksamhet andra halvåret 2015.
Ansökan kompletterades vid besök 30 juli 2015. Vid beslut om återremittering av ärendet har ansökan följts upp vid telefonsamtal och vid möte, både med ordförande för paraplyorganisationen Crossroads Lund och ordförande för föreningen Hjälp Tiggare i Lund, i vilken man önskar medel för att arvodera två personer.

Red’s kom:
Inte ens i detta protokoll uppges att de 100 000 kronorna i arvode avser Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP). Vilka personer som det handlar om mörkas istället med beteckningen ”två personer”.

Vid socialnämndens sammanträde 16 september 2015 beslutade socialnämnden att återremittera ärendet till socialförvaltningen

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2015,
återremiss ansökan om bidrag – Crossroads Lund.
Socialförvaltningens beslut den 16 september 2015, § 176
Crossroads Lunds skrivelse Bedömning av konsekvenser för ev. avslag av ansökan från Crossroad Lund på 100 000 kr.

Yrkanden
Erik Hammarström (MP) yrkar för V, FI och MP att socialnämnden ska bevilja Crossroads Lund 75 tkr i bidrag för 2015.
Mattias Horrdin (C) yrkar, för alliansen, bifall till förvaltningens förslag.

Red’s kom:
Erik Hammarström (MP) har alltså före sammanträdet enats med V och Fi om att Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) ska få ett arvode på 75.000 kr utav de begärda 100.000 kronorna, utan att de ens vet vad arvodet tillför. Tre partier till synes helt utan den minsta respekt för hur skattemedel används.

Socialförvaltningens förslag – som alliansen också förespråkar – är alltså att avslå ansökan om arvode till Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på yrkandena och finner att Erik Hammarströms yrkande vunnit bifall.

Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Erik Hammarströms (MP) m fl yrkande.
Nej, till Mattias Horrdins (C) m fl yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:
Sven-Bertil Persson (V), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S), Eva S Olsson (S), Jenny Sjöö (MP) och Yumna Ramadan (FI) röstar ja.

Göran Wallén (M), Dan Isaq (M) Sonja Lindlöf (FP), Mattias Horrdin (C) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.

Med 6 röster mot 5 beslutar socialnämndens i enlighet med Erik Hammarströms (MP) förslag

Socialnämnden beslutar
• att bevilja Crossroads Lund 75 tkr i bidrag för 2015.

Red’s kom:
Genom
– Peter Fransson (S), Eva S Olsson (S), och
Erik Hammarström (MP), Jenny Sjöö (MP),
Sven-Bertil Persson (V),
– Yumna Ramadan (Fi)
får alltså Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) ett arvode på 75.000 kr för att bibehålla EU-migranternas (ett 40-tal) utsatthet i Lund.

Socialförvaltningen motsatte sig arvodering av Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) bl a med som grund att andra föreningar inte beviljas pengar för arvode. Socialförvaltningen skriver att med utgångspunkt för riktlinjerna för bidrag till föreningar så beviljas inte medel till arvodering.

Av de 700 000 kronor som Lunds kommunfullmäktige avsatt (i strid med kommunallagen) för härbärgesverksamhet – där Joakim Månsson Bengtsson (MP) under perioden januari-september 2015 erhållit 277 000 kronor av skattemedel att göra i stort sett vad han vill med – går nu pengarna ner i fickan på två personer istället för till den avsedda härbärgesverksamheten.
Socialförvaltningen understryker också detta problem när de skriver;
Bedömningen är att om även kostnader för arvodering av personer aktiva inom ideell sektor och idéburna organisationer innebär att ambitionsnivån i handlingsplanen för arbetet med utsatta EU-medborgare får sänkas avseende till exempel antalet platser på härbärge.”.

Det ska noteras att det är många och stora andra kostnader förenade med EU-migranterna. T ex kommunens kostnader, med utredningar, vilket säkert kostar ett flertal miljoner kronor om året. Vårdkostnader redovisas inte, men EU-migranter har förmånen att få gratis vård i Sverige (oavsett vad regelverken säger). En annan förmån som kommunen ger EU-migranter – utan lagstöd för detta – är gratis hemresor, där EU-migranter i Lund fått resor för cirka 150.000 kr betalda med skattemedel under 2015, fram till den 20/9.

Reservationer
Alliansen reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Majoritetet avser att lämna in en skriftlig reservation, men den kommer inte in till justeringen.


Se även bl a:
Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) & Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Bedömning av konsekvenser för ev. avslag av ansökan från Crossroads Lund på 100 000 kr


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun
FÖRSÖKTE FÅ 34.000 KR/MÅN FÖR IDEELT UPPDRAG
Joakim Månsson Bengtsson (MP) försökte få 34.000 kr/månad från Lunds kommun, men på denna punkt rekommenderade Socialförvaltningen avslag till ”Hjälp Tiggare i Lund”
;

Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Se BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08 i Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Om bidraget gått igenom i Socialnämnden hade den 22-åriga Joakim Månsson-Bengtsson kunnat plocka ut minst 45.000 kr/mån för sitt ”ideella” arbete (i form av en källarlokal med ett tiotal EU-tiggare). Kanske 55.000-70.000 kr/månad om han får arvode från några fler organisationer. Utöver hans höga arvode som politiker i Socialnämnden.


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *