V i Växjö vill att kommunen ska betala för permanent camping till EU-migranter

Vänsterpartiet i Växjö har skrivit nedanstående motion i frågan som M, FP, C, KD, SD, MP och S röstade nej till:

Motion
Växjö kommunfullmäktige

Om behovet av en uppställningsplats nära Växjö för bl a EU-migranter

Det går inte att blunda för att människor befinner sin i Växjö kommun på ”turistvisum” och bor i bilar, husvagnar, tält eller utomhus. För att göra livet för dessa mer drägligt, så ska det finnas plats att anvisa, där en inte riskerar att bli vräkt och bortkörd utan alternativ. Behovet av tillgång till vatten och toalett ska säkras.

Vi tror att trygghet och säkerhet för människor utan bostad är grundläggande och Växjö kommun kan bidra till det genom att ordna en uppställningsplats med tillgång till bashygien och vatten. Uppsala kommun har tagit ett sådant beslut.

Vi hemställer
Att Växjö fullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att anvisa en plats för tillfälligt boende med tillgång till vatten och toalett där behövande kan sova legalt.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
20150822
Carin Högstedt Eva-Britt Svensson Örjan Mossberg


Utdrag från beslutsprotokoll

§ 451 Dnr 2015-00619 2015-12-15

Motion om behovet av en uppställningsplats nära Växjö för bl a EU-migranter – Carin Högstedt (V), Eva-Britt Svensson (V) och Örjan Mossberg (V)

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering:
Det ankommer inte på kommunen att ordna campingplatser för särskilda grupper, eller för allmänheten.

Ska verksamheten enbart bedrivas för enskilda grupper kan det ifrågasättas utifrån kommunallagens likställighetsprincip. Ska den istället vara allmän kan det bli otillbörlig konkurrens gentemot näringsidkare i branschen.

Kommunens ansvar för boende kan endast hänföras till det akuta läget, och dit kan inte en uppställningsplats för camping räknas.

Kommunen har dessutom en överenskommelse med Diakonicentrum som erbjuder tillfälliga övernattningsplatser.

Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Örjan Mossberg (V) har i en skrivelse den 22 oktober 2015 föreslagit att kommunfullmäktige ska uppdra till berörda nämnder att anvisa en plats för tillfälligt boende med tillgång till vatten och toalett där behövande kan sova legalt.

Beslutsunderlag
Nämnden för arbete och välfärd har i § 181/2015 yttrat sig över motionen.
Av yttrandet framgår att det inte ankommer på nämnden för arbete och välfärd att ordna campingplatser för särskilda grupper, eller för allmänheten.

Nämndens ansvar för boende kan endast hänföras till det akuta läget, och dit kan inte en uppställningsplats för camping räknas.

Arbetsutskottet har i § 561/2015 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande.

Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 14 ja-röster mot en nej-röst för Carin Högstedts yrkande.
Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ja
Per Schöldberg (C) Ja
Anna Tenje (M) Ja
Catharina Winberg (M) Ja
Oliver Rosengren (M) Ja
Cheryl Jones Fur (MP) -> Lars Edqvist (MP) Ja
Nils Fransson (FP) Ja
Jon Malmqvist (KD) Ja
Tomas Thornell (S) Ja
Malin Lauber (S) Ja
Gunnar Storbjörk (S) Ja
Rose-Marie Holmqvist (S) Ja
Carin Högstedt (V) Nej
Pontus Nordfjell (SD) Ja
Bo Frank (M) Ja
Omröstningsresultat 14 1


§ 561

Remissvar Motion om behovet av en uppställningsplats nära Växjö för bl a EU-migranter – Carin Högstedt (V), Eva-Britt Svensson (V) och Örjan Mossberg (V)

Förslag till beslut
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott besvarar remissen med hänvisning till nedanstående tjänsteskrivelse från förvaltningschefen.

Bakgrund
Antal EU-migranter som livnär sig på i första hand tiggeri har förekommit i Växjö under en relativt lång period. Arbete och välfärd har följt denna
utveckling, framför allt utifrån ett barnperspektiv för att följa familjernas status. Inga stora saker har där framkommit mer än att hela situationen är
tragisk. Som EU-migrant har man rätt till akut hjälp med tak över huvudet, matpengar och eventuellt medel till resa till hemlandet. Dessa ansökningar
har gjorts i begränsad utsträckning. Vi har hittills fem individer som sökt sig till socialtjänsten för ekonomiskt bistånd.

Under senare delen av sommaren har det upptäckts campingliknande situationer vid infarten till Växjö i höjd med Biltema. Detta har uppmärksammats av tekniska kontoret som har hanterat denna fråga i samråd med socialtjänsten. Avvisningarna har skett utifrån lagmässiga grunder. Det lagstöd som finns är Förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF).

Parkerat fordon brukas för verksamhet eller motsvarande, FFF 2§ 6 pt.:
Fordonet är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parkering och det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något annat än parkering av fordonet.
Utifrån detta har avvisning skett på legala grunder.

Remissvar
Det ankommer inte på Nämnden för arbete och välfärd att ordna campingplatser för särskilda grupper, eller för allmänheten. Ska verksamheten enbart bedrivas för enskilda grupper kan det ifrågasättas utifrån kommunallagens likställighetsprincip, ska den istället vara allmän kan det bli otillbörlig konkurrens gentemot näringsidkare i branschen.

Per Sandberg
Förvaltningschef
2015-09-04
Tiggare
Se även bl a;
EU-migranter i exklusiva bilar som slagit läger i naturreservat riskerar att avhysas

EU-migranter förstörde informationsplats – kräver några veckor att återställa

Ytterligare två rastplatser som förstörts av EU-migranter tvingas stängas

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

Politiskt landsförräderi avseende EU-migranter

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Juridiska, praktiska och moraliska skäl att ej upplåta mark till EU-migranter i Sverige

Växjö prioriterar EU-migranter – med 600 000 kr – framför hemlösa


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


Rumänsk by flyttar till Strängnäs för att EU-migranterna ska försörjas av samhället


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *